Naslovna _0.qxd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Naslovna _0.qxd"

Транскрипт

1 NARODNA BANKA SRBIJE Statisti~ki bilten Oktobar 2005

2

3 NARODNA BANKA SRBIJE Statisti~ki bilten Oktobar 2005

4 UREDNI[TVO BRANKO HINI], glavni urednik ^lanovi GORAN KVRGI] MARINA MLADENOVI]-KOMATINA JOVAN PETROVI] VESELIN PJE[^I] BIQANA SAVI] DR MILAN [OJI] Statisti~ki bilten Izdaje i {tampa NARODNA BANKA SRBIJE Beograd, Ulica kraqa Petra 12 tel.: ISSN Tira` 400 primeraka Izlazi mese~no Tehni~ki urednik Nada Mizdrak Grafi~ki dizajn Nikola Vu~kovi} Lektor i korektor Vidosava Grkavac Statisti~ka i grafi~ka obrada Jasna Kova~evi}

5 Sadr`aj Pregled teku}ih kretawa Statisti~ki prikaz I. Monetarna statistika Osnovni monetarni agregati Bilans Narodne banke Srbije (Aktiva) Bilans Narodne banke Srbije (Pasiva) Bilans komercijalnih banaka (Aktiva) Bilans komercijalnih banaka (Pasiva) Monetarni pregled (Aktiva) Monetarni pregled (Pasiva) Depoziti nemonetarnih sektora kod banaka Plasmani banaka nemonetarnim sektorima Nov~ana masa M1, po sektorima Nov~ana masa M2, po sektorima Nov~ana masa M3, po sektorima [tedwa stanovni{tva Kamatne stope Narodne banke Srbije Aktivne ponderisane kamatne stope banaka Pasivne ponderisane kamatne stope banaka Kamatne stope na hartije od vrednosti II. Ekonomski odnosi sa inostranstvom Platni bilans Izvoz Republike Srbije Uvoz Republike Srbije Devizne rezerve Devizno tr`i{te Spoqni dug Republike Srbije prema kreditorima Kretawe deviznih kurseva

6 III. Realni sektor Bruto doma}i proizvod Republike Srbije Industrijska proizvodwa Gra evinarstvo i saobra}aj Trgovina, ugostiteqstvo i turizam Zaposlenost i zarade Inflacija, tro{kovi `ivota i cene proizvo a~a IV. Fiskalni sektor Javne finansije Neto pozicija dr`ave kod bankarskog sektora Metodolo{ka obja{wewa tabela Legenda ne raspola`e se podatkom * korigovan podatak θ prosek Razlike u totalima rezultat su zaokru`ivawa. Napomena: Ova publikacija izlazi i na engleskom jeziku.

7 Statisti~ki bilten je mese~na publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafi~kog prikaza privrednih kretawa u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statisti~kog pregleda. Statisti~ki pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoqnoekonomski sektor, koji su izra eni na osnovu podataka prikupqenih i obra enih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor, za ~iju izradu su uglavnom kori{}eni podaci Republi~kog zavoda za statistiku. Od godine podaci su prikazani na godi{wem nivou i za ve}inu tabela na mese~nom nivou u posledwa 24 meseca. Op{ta metodolo{ka obja{wewa i napomene daju se na kraju publikacije, ukoliko nisu eksplicitno navedeni uz samu tabelu.

8

9 Pregled teku}ih kretawa 7

10 Grafikon Primarni novac (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Primarni novac je u oktobru daqe pove}an. Pri tom je kod bankarskih rezervi zabele`eno pove}awe, dok je gotov novac u opticaju smawen Okt. Feb. Jun Okt. Feb. Jun Okt Gotov novac u opticaju Bankarske rezerve Dinarski primarni novac Grafikon Bankarske dinarske rezerve (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Bankarske dinarske rezerve su u oktobru pove}ane. Pove}awe je ostvareno kako kod obra~unate obavezne rezerve, tako i kod slobodnih rezervi Okt Feb. Jun Okt Feb. Jun Okt Grafikon Okt Obavezna rezerva Bankarske rezerve Slobodne rezerve Feb. Jun Okt Feb. Jun Okt Neto doma}a aktiva Narodne banke Srbije (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Neto doma}a aktiva Narodne banke Srbije je nastavila tendenciju smawewa. 8 Statisti~ki bilten

11 Nov~ana masa M1 (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Nov~ana masa M1 je u oktobru daqe pove}ana. Ve}i rast je ostvaren kod dinarskih depozita po vi ewu, dok je gotov novac u opticaju smawen Okt Feb. Jun Okt Grafikon 4 Feb. Jun Okt Gotov novac u opticaju Depoziti po vi ewu M1 Grafikon Nov~ana masa M2 (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Nov~ana masa M2 je u oktobru tako e pove}ana, a pove}awe je zabele`eno i kod M1 i kod oro~enih dinarskih depozita [tedwa stanovni{tva (stawe na kraju perioda, u milionima dinara) Rast {tedwe stanovni{tva nastavqen je i u oktobru, s tim {to je on ostvaren ne samo kod devizne nego, u mawoj meri, i kod dinarske {tedwe Okt Okt Feb. Jun Okt Oro~eni dinarski depoziti Jan. Apr. Jul Okt Dinarska Feb. Jun Okt M2 Grafikon 6 Jan. Apr. Jul Okt Devizna Oktobar

12 Grafikon Kurs dinara (prosek 2004 = 100) Nominalni efektivni kurs dinara je u oktobru u odnosu na septembar smawen, a realni efektivni kurs je pove}an Okt Grafikon 8 Feb. Jun Okt Nominalni efektivni kurs Feb. Jun Okt Realni efektivni kurs Okt Feb. Jun Okt Devizne rezerve NBS Feb. Jun Okt Devizne rezerve komercijalnih banaka Devizne rezerve zemqe (stawe u milionima SAD dolara) Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u oktobru pove}ane, dok su rezerve banaka, nasuprot tome, smawene. Grafikon Industrijska proizvodwa (indeksi 2004 = 100) Industrijska proizvodwa u septembru u odnosu na avgust ostvarila je rast koji je ve}i u odnosu na sezonski uobi~ajeni Sept Jan. Maj Sept Jan. Maj Sept Originalna serija Desezonirana serija Trend ciklus Napomena: Dekompozicija je izvr{ena metodom X-12 ARIMA. 10 Statisti~ki bilten

13 Grafikon 10 Kretawe cena (mese~ne stope rasta) Rast cena na malo u oktobru je bio visok, a naro~ito kod proizvoda obuhva}enih pokazateqem bazne inflacije. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Okt Feb. Jun Okt Feb. Jun Okt ,0 Cene na malo Bazna inflacija Grafikon Kompozitni indeks ekonomske aktivnosti (KI) (indeksi, prosek 2004 = 100) Ocewuje se da }e kompozitni indeks ekonomske aktivnosti, nakon izvesnog usporavawa u posledwem tromese~ju 2006, ponovo nastaviti tendenciju blagog pove}awa Jun Sept. Dec. Mart Jun Sept. Dec. Mart Jun Podaci za novembar 2005-jun su proceweni. Oktobar

14

15 Statisti~ki prikaz 13

16

17 I. Monetarna statistika Oktobar

18

19 Tabela 1 Osnovni monetarni agregati (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Gotov novac u opticaju Bankarske dinarske rezerve kod NBS Dinarski primarni novac Depoziti po vi ewu Oro~eni dinarski depoziti Devizne rezerve NBS u milionima dolara M1 M2 Devizne rezerve banaka u milionima dolara Jun Jun Jul Jul Avg Avg. Sept Sept. Okt Okt. Nov Nov. Dec Dec Jan Jan. Feb Feb. Mart Mart Apr Apr. Maj Maj Jun Jun Jul Jul Avg Avg. Sept Sept. Okt Okt. Nov Nov. Dec Dec Jan Jan. Feb Feb. Mart Mart Apr Apr. Maj Maj Jun Jun Jul Jul Avg Avg. Sept Sept. Okt Okt. NAPOMENA: S obzirom da ra~un transakcioni depoziti dr`ave kod banaka po osnovu sredstava Ministarstva finansija RS u dinarima na kome su se nalazila nov~ana sredstva Republi~ke uprave za javna pla}awa, nije transakcioni (preko wega se ne vr{e pla}awa), u decembru izvr{eno je prekwi`avawe sa tog ra~una na ra~une grupe 506 u okviru {tednih i oro~enih depozita. Kako M1 ukqu~uje i nov~ana sredstva lokalnih organa samouprave, do{lo je do smawewa M1, ali je nov~ana masa M2 ostala nepromewena. Radi uporedivosti, korekcije su izvr{ene unazad od januara 2003, tj. sa ukidawem ZOP-a i otvarawem ra~una dr`ave kod Uprave za javna pla}awa. Napomena se odnosi i na tabele 3, 4, 5 i 7. Oktobar

20 Tabela 2 Bilans Narodne banke Srbije (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Devizna potra`ivawa od inostranstva Doma}i krediti Aktiva Monetarno zlato Devizne rezerve Specijalna prava vu~ewa Efektiva i devize (1+2+3) Ostala devizna aktiva Krediti dr`avi Neto potra`ivawa od dr`ave Depoziti dr`ave kod NBS Dinarski Devizni Dinarski Devizni Neto potra`ivawa ( ) Ukupno (4+5) Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od januara godine iskqu~eni odnosi sa republikama biv{e SFRJ. Od decembra godine ukqu~ena potra`ivawa NBS od banaka koja je ZOP ranije dr`ao kod banaka. Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. Decembar godine ura en po zakqu~nim kwi`ewima, a stawa na ra~unima prekwi`ena prema novom Kontnom okviru. Statisti~ki bilten

21 Aktiva Doma}i krediti Dinarski Krediti bankama Devizni (12+13) Krediti drugim sektorima Ukupno krediti ( ) Ostala aktiva Ukupno aktiva ( ) Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt. Oktobar

22 Tabela 2 Bilans Narodne banke Srbije (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Devizne obaveze prema inostranstvu Primarni novac Pasiva Krediti kod MMF-a Ostale obaveze (1+2) Gotov novac u opticaju Bankarske dinarske rezerve kod NBS Obavezna rezerva Slobodne -ra~uni i gotovina 1) Depozitni vi{kovi banaka (5+6+7) Dinarski primarni novac (4+8) Banaka Ostali dinarski depoziti Lokalne samouprave Ostalih komitenata Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. Decembar godine ura en po zakqu~nim kwi`ewima, a stawa na ra~unima prekwi`ena prema novom Kontnom okviru. 1) Od maja godine obavezna rezerva se ne izdvaja na poseban ra~un, ve} se nalazi u okviru `iro-ra~una. U koloni 5 od maja prikazuje se obra~unata obavezna rezerva. Za obra~un slobodnih rezervi `iro-ra~uni u koloni 6 umaweni su za obra~unatu obaveznu rezervu. 2) Od 23. septembra godine Narodna banka Srbije je zapo~ela sa aukcijskim repo prodajama sopstvenih blagajni~kih zapisa. Statisti~ki bilten

23 Pasiva Primarni novac ( ) Devizni depoziti ostalih sektora Obavezna rezerva Devizni depoziti banaka Drugi depoziti banaka (15+16) Ukupan primarni novac ( ) Blagajni~ki zapisi 2) Obaveze po osnovu repo transakcija Depoziti banaka u likvidaciji Kapital i rezerve Ostala pasiva Ukupno pasiva ( ) Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt. Oktobar

24 Tabela 3 Bilans komercijalnih banaka (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Devizna potra`ivawa od inostranstva Devizne rezerve Ostala devizna aktiva (1+2) Krediti dr`avi Neto potra`ivawa od dr`ave Depoziti dr`ave Dinarski Devizni Dinarski Devizni ( ) Doma}i krediti Potr. od dr`ave po osn. stare devizne {tedwe Gotovina u blagajni Rezerve banaka Obavezna rezerva Slobodne rezerve Potra`ivawa od NBS Dinarski Aktiva Ostali depoziti Devizni Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od januara godine iskqu~ene ~etiri velike dr`avne banke kojima je oduzeta dozvola za rad, kao i banke koje su godinama ve} bile u postupku likvidacije (38 banaka), ali su se u bilansima ponavqala wihova stawa iz posledweg meseca dok su poslovale. U decembru godine prikazane i obaveze prema Pariskom klubu poverilaca, a monetarni agregati korigovani za odre ene me ubankarske odnose. Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. Decembar godine ura en po zakqu~nim kwi`ewima, a stawa na ra~unima prekwi`ena prema novom Kontnom okviru. 1) Od 23. septembra godine Narodna banka Srbije je zapo~ela sa aukcijskim repo prodajama sopstvenih blagajni~kih zapisa. Statisti~ki bilten

25 Aktiva Doma}i krediti Kupqeni blagajni~ki zapisi 1) Potra`ivawa po osnovu repo transakcija (10 do 16) Ostalim finans. instituc. Privredi Krediti drugim sektorima Lokalnim org. samoupr. Stanovni{tvu Neprofit. instituc. (18 do 22) ( ) Ostala aktiva Ukupno aktiva ( ) Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt. Oktobar

26 Tabela 3 Bilans komercijalnih banaka (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Devizne obaveze prema inostran- Ostale finans. instituc. Depoziti po vi ewu Lok. organi samoupr. Neprof. instituc. (2 do 6) Ostale finans. instituc. Dinarski {tedni i oro~eni depoziti Lok. organi samoupr. Neprof. instituc. Pasiva Privreda Stanovn. Privreda Stanovn. stvu (8 do 12) Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. Decembar godine ura en po zakqu~nim kwi`ewima, a stawa na ra~unima prekwi`ena prema novom Kontnom okviru. 24 Statisti~ki bilten

27 Pasiva Ostale finans. instituc. Privreda Devizni depoziti Lok. organi samoupr. Stanovn. Neprof. instituc. (14 do 18) Obaveze prema NBS Stara devizna {tedwa Depoz. pravn. lica u likv. Kapital i rezerve Me ubank. odnosi (neto) Ostala pasiva Ukupno pasiva ( do 25) Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt. Oktobar

28 Tabela 4 Monetarni pregled (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) Devizna potra`ivawa od inostranstva NBS Banke (1+2) Neto potra`ivawa NBS Dr`avi Neto potra`ivawa banaka (4+5) Druge finansijske institucije Doma}i krediti Drugim sektorima Privredi Stanovni{tvu Lokalni organi samoupr. Neprofitnim institucijama Aktiva Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od januara godine iskqu~ene ~etiri velike dr`avne banke kojima je oduzeta dozvola za rad, kao i banke koje su godinama ve} bile u postupku likvidacije (38 banaka), ali su se u bilansima ponavqala wihova stawa iz posledweg meseca dok su poslovale. U decembru godine prikazane i obaveze prema Pariskom klubu poverilaca, a monetarni agregati korigovani za odre ene me ubankarske odnose. Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. Decembar godine ura en po zakqu~nim kwi`ewima, a stawa na ra~unima prekwi`ena prema novom Kontnom okviru. Statisti~ki bilten

29 Aktiva Doma}i krediti Potra`ivawa od dr`ave po osnovu stare devizne {tedwe (7 do 12) NBS Ostala aktiva Banke (14+15) Ukupno aktiva ( ) Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt. Oktobar

30 Tabela 4 Monetarni pregled (iznos u milionima dinara, stawe krajem perioda) NBS Devizne obaveze prema inostranstvu Banke (1+2) Gotov novac u opticaju Nov~ana masa M2 Nov~ana masa M1 Depoziti po vi ewu (4+5) Nov~ana masa M3 Dinarski oro~eni depoziti (6+7) Devizni depoziti (8+9) Pasiva Stara devizna {tedwa Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mart Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt NAPOMENE: Od 1. januara godine stupio je na snagu novi Kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije, uskla en sa Me unarodnim ra~unovodstvenim standardima. 28 Statisti~ki bilten

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnje promjene industrijske proizvodnje prema područjima G02:

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

Publikacije - Bilten

Publikacije - Bilten Bilten godina xii sije~anj 2007.122 Hrvatska narodna banka BILTEN IZDAVA^ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdava~ku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon centrale: 4564-555 Telefon:

Више

Publikacije-Bilten

Publikacije-Bilten bilten hrvatska narodna banka godina vi. studeni 2001. broj 65 Hrvatska narodna banka BILTEN IZDAVA^ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdava~ku djelatnost Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb Telefon

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,27dinara, srednji kurs 123,945. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 24. januar do 12:3h iznosio

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 12. septembar do 12:3h

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ekonomski pregled NARODNA BANKA SRBIJE Godi{wi izve{taj 2004

Ekonomski pregled NARODNA BANKA SRBIJE Godi{wi izve{taj 2004 Ekonomski pregled NARODNA BANKA SRBIJE Godi{wi izve{taj 2004 Uvodna re~ guvernera Za Narodnu banku Srbije godina 2004. bila je jubilarna godina. Sve~ano obele`avawe 120 godina od wenog osnivawa bila je

Више

web site i kalkulatori

web site i kalkulatori Интернет страница НБС и практични примери коришћења калкулатора за поређење цена терминских уговора Наташа Понигер, Одељење за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02:

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 12.maj.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za 0,0122 srednji kurs 123,1978. Obim međubankar

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 12.maj.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za 0,0122 srednji kurs 123,1978. Obim međubankar Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 12.maj.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar oslabio u odnosu na evro za,122 srednji kurs 123,1978. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 11. maj do 12:3h iznosio je

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA ^lan 1. U Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama - "Slu`beni list SRJ", br. 32/93, 61/95, 44/99, 36/2002

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjeseni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matini broj (MB):

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjeseni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matini broj (MB): PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 01.09.2009. do 30.09.2009. Tromjeseni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matini broj (MB): 03337367 Matini broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/ год.

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/ год. KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/2012 20.06.2012. год. Текући рачуни 780-262-05 стечајног / 2) ликвидационог

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bilansu. Sredstva za aranžman se obezbjeđuju iz opštih

Више

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE BEOGRAD, JUL 2013. GODINE 2 S A D R Ž A J 1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE U PERIODU OD 31.12.2012. DO 30.06.2013. GODINE 4 1.1.

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal 2010/ -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treć

FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal 2010/ -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treć FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal / -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treći kvartal Utvrdjeno članom 58 Zakona br.03/l- o Centralnoj

Више

download (2)

download (2) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPOLATACIJU UGLJA RUDNIK KOVIN A.D., KOVIN IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O SASTAVNOM DELU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Beograd, avgust 2018. godine PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Више

Насловна страна целог извештаја Q1 2019

Насловна страна целог извештаја Q1 2019 Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд за први квартал 2019. године ИЗВЕШТАЈ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ Београд, Мај 2019. године Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА План позајмљивања у земљи за 2017. годину БДП Остатак свијета Буџет. приходи Буџетски суфицит/дефицит Буџетски расходи Платни биланс Домаће позајмљивање Ино позајмљивање Монетарна и девизна политика Министарство

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog plana reorganizacije dužnika Gombit doo Beograd-Zemun Datum izrade izvešta

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog plana reorganizacije dužnika Gombit doo Beograd-Zemun Datum izrade izvešta Datum izrade izveštaja: 31.01.2015. godine Broj izveštaja: 46/I/2015 Oznaka perioda utvrđena planom: t+16 Dužina izveštajnog perioda: 30 dana Prvi dan perioda: 01.01.2015. godine Poslednji dan perioda:

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Bankarski sektor Srbije 2006.doc

Microsoft Word - Bankarski sektor Srbije 2006.doc БАНКАРСКИ СЕКТОР СРБИЈЕ У 2006. ГОДИНИ Анализа финансијске позиције и финансијског резултата Београд, април 2007. БАНКАРСКИ СЕКТОР СРБИЈЕ У 2006. ГОДИНИ 1 Анализа финансијске позиције и финансијског резултата

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 217 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom milica.adzic@mif.gov.me tel: +382 2 22

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

BILANCA iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUC

BILANCA iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUC BILANCA 30.09.2010 iznosi u tisu ama kn AKTIVA A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a I. Gotovina II. Depoziti kod HNB-a B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA F) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1002 dinara, srednji kurs 119,0326. Obim međ

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1002 dinara, srednji kurs 119,0326. Obim međ Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 15.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,12 dinara, srednji kurs 119,326. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 14. septembar do 12:3h

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више