broj 063.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "broj 063.indd"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела Одливи по основу дугорочних кредита Одливи по основу краткорочних кредита Одливи по основу финансијског лизинга Одливи по основу исплаћених дивиденди Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 538 III Нето прилив готовине из активност финансирања ( ) 539 IV Нето одлив готовине из активности финансирања ( ) 540 Г УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 541 Д УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 542 Ђ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 543 Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 544 Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 545 З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 546 И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 547 Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) 548 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум 1075 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар финансија доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ Члан 1. Овим правилником прописују се обрасци и садржина позиција у обрасцима финансијских извјештаја за друштва за осигурање (у даљем тексту: друштво). Члан 2. Обрасце финансијских извјештаја из члана 1. овог правилника чине: Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) и Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине), који се налазе у прилозима бр. 1, 2. и 3. овог правилника и чине његов саставни дио. Члан 3. У погледу садржине појединих рачуна и група рачуна означених у колони 1 образаца финансијских извјештаја из члана 1. овог правилника, поступа се према одредбама Правилника којим се уређује Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру друштва за осигурање. Члан 4. (1) Приликом попуњавања образаца финансијских извјештаја из члана 2. овог правилника подаци се уносе на одређене позиције означене у колони 2, односно ознаке за АОП у колони 3, са рачуна и група рачуна означених у колони 1 образаца. (2) Подаци у обрасцима се уносе у конвертибилним маркама (КМ), без децималних мјеста. Члан 5. (1) Друштво код којег је настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и друштво над којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак сачињава и презентује финансијске извјештаје на дан статусне промјене, односно на дан промјене правне форме, као и на дан отварања и закључења стечајног или ликвидационог поступка. (2) Поред извјештаја из става 1. овог члана, друштво код којег је настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и друштво над којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак сачињава и презентује и годишњи финансијски извјештај. (3) На обрасцима финансијских извјештаја из ст. 1. и 2. овог члана уписује се ознака из које је видљиво да је ријеч о статусној промјени, односно промјени правне форме, стечају или ликвидацији друштва. Члан 6. (1) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском положају) друштво уноси податке у колоне од 4 до 7 у активи, односно колоне 4 и 5 у пасиви, према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (2) При изради финансијског извјештаја, укључујући и израду финансијског извјештаја у случају настанка статусних промјена, промјена правне форме или продаје друштва, отварања поступка ликвидације или поступка стечаја, под ознаком за АОП 001 до 067 у активи и за АОП 101 до 178 у пасиви, уносе се подаци са одговарајућих рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (3) У колону 7 обрасца уносе се подаци из колоне 6 активе, а у колону 5 из колоне 4 пасиве из обрасца сачињеног за претходни обрачунски период, док се за текућу годину, односно за обрачунски период за који се припрема финансијски извјештај подаци у колонама 4 и 5 активе и колони 4 пасиве уносе преузимањем изравнавајућих салда са рачуна на крају периода за који се финансијски извјештај припрема. Подаци који се уносе у колону 6 израчунавају се одузимањем износа исказаних у колони 5 од износа исказаних у колони 4 обрасца. (4) Ако су подаци у колони 6 активе и колони 4 пасиве из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 7 активе, односно колону 5 пасиве уносе се тако кориговани подаци. Члан 7. (1) У образац Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) друштво уноси податке у колоне 4 и 5

2 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (2) Приликом израде финансијског извјештаја, укључујући и израду финансијског извјештаја у случају настанка статусних промјена, промјене правне форме или продаје друштва, отварања, поступка ликвидације или поступка стечаја, под ознаком за АОП 201 до 248 уносе се пословни приходи и расходи, под ознаком за АОП 252 до 260 финансијски приходи и расходи, под ознаком за АОП 264 до 272 остали приходи и расходи, под ознаком за АОП 276 до 282 приходи и расходи од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за АОП 249 и 250 пословни добитак и губитак, под ознаком за АОП 261 и 262 добитак и губитак редовне активности, под ознаком за АОП 273 и 274 добитак и губитак по основу осталих прихода и расхода, под ознаком за АОП 283 и 284 добитак и губитак од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за АОП 289 и 290 добитак и губитак прије опорезивања, под ознаком за АОП 291 до 293 текући и одложени порез на добитак, а под ознаком за АОП 294 и 295 нето добитак и губитак утврђен у периоду за који се припрема финансијски извјештај. (3) У образац се приликом израде финансијског извјештаја, под ознаком за АОП 296 до АОП 311, уносе добици и губици који су у периоду утврђени директно у капиталу и који чине остали укупан резултат у периоду и порез на добитак који се односи на остали укупан резултат, под ознаком за АОП 312 и 313 укупан нето резултат остварен у обрачунском периоду, под ознаком за АОП 314 и 315 подаци о дијелу нето добитка, односно губитка који припада већинским и мањинским власницима, под ознаком за АОП 316 и 317 обична и разријеђена зарада по акцији, а под ознаком за АОП 318 и 319 просјечан број запослених по основу часова рада, односно по основу стања на крају мјесеца. (4) Подаци се у образац уносе са одговарајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 обрасца, тако што се за текућу годину, односно за обрачунски период за који се припрема финансијски извјештај подаци уносе у колону 4, преузимањем изравнавајућих салда са група рачуна и рачуна на крају периода за који се припрема финансијски извјештај, док се у колону 5 уносе подаци из колоне 4 обрасца за претходну годину, односно претходни обрачунски период. (5) Ако су подаци у колони 4 обрасца из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 5 уносе се тако кориговани подаци. Члан 8. (1) Под токовима готовине (новчаним токовима), у смислу овог правилника, подразумијевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна друштва за осигурање, укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене преко тих рачуна. (2) Пренос готовине и готовинских еквивалената између појединих рачуна у оквиру истог друштва не сматра се током готовине. Члан 9. (1) Износ прилива и одлива готовине утврђује се на основу евиденције о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената преко благајне и пословних рачуна или на основу података преузетих са одговарајућих рачуна и група рачуна из књиговодства друштва. (2) При сачињавању обрасца Биланс токова готовина (Извјештај о токовима готовине), подаци се уносе на одређене позиције из колоне 1, односно ознаке за АОП из колоне 2, према садржини одређеној чл. 10. до 12. овог правилника. У колону 3 обрасца уносе се подаци за текућу годину, односно текући обрачунски период, а у колону 4 за претходну годину, односно претходни обрачунски период. Члан 10. (1) У образац Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине), на АОП позиције од 502 до 505, уносе се подаци о приливу готовине из пословних активности, и то: приливи од премије, са и примљени аванси, приливи по основу премије ре и ретроцесија (прилив готовине по основу наплаћених потраживања од премије ре и ретроцесије од домаћих и страних реосигуравача), приливи од учешћа у накнади штете (прилив готовине по основу наплаћених потраживања од учешћа у накнади штете из са и ре у земљи и иностранству) и остали приливи из пословних активности (прилив готовине по основу наплате регресних потраживања, посредовања и заступања, од услужних активности по основу увиђаја, процјене, ликвидације и исплате накнаде штете, приливи по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода, наплате потраживања од запослених и приливи по основу наплате осталих потраживања). (2) На АОП позиције од 507 до 514 уносе се подаци о одливу готовине из пословних активности, и то: одливи на основу накнаде штете из, удјела у штети из са и дати аванси, одливи по основу накнаде штете и удјела из ре и ретроцесија, одливи на основу премија са, ре и ретроцесија, одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, одливи по основу трошкова спровођења (трошкови материјала, енергије, услуга и остали нематеријални трошкови у току обрачунског периода), одливи по основу плаћених камата, пореза на добит и остали одливи из пословних активности (исплате по основу пореза на додату вриједност, царина и других дажбина и остала непоменута плаћања из редовног пословања). (3) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из пословних активности и АОП Нето одлив готовине из пословних активности исказује се разлика између позиција под ознаком АОП Приливи готовине из пословних активности и АОП Одливи готовине из пословних активности. Члан 11. (1) На АОП позиције од 518 до 523 уносе се подаци о приливима готовине из активности инвестирања, и то: приливи по основу краткорочних финансијских пласмана, приливи по основу продаје акција и удјела (наплаћени износи по основу дезинвестирања путем продаје акција и учешћа у капиталу повезаних и других правних лица), приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина (износи стечени продајом појединих основних средстава), приливи по основу камата (приливи готовине од наплате камата на основу улагачких активности), приливи од дивиденди и учешћа у добитку (износи наплаћених приноса на основу инвестирања у виду дивиденди и учешћа у добитку) и приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана. (2) На АОП позиције од 525 до 528 уносе се подаци о одливу готовине из активности инвестирања, и то: одливи по основу стицања краткорочних финансијских пласмана, одливи по основу куповине акција и удјела (плаћени износи по основу инвестирања путем куповине акција и учешћа у капиталу повезаних и других правних лица), одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана. (3) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из активности инвестирања и АОП Нето одлив готовине из активности инвестирања исказује се разлика између позиције под ознаком за АОП Приливи готовине из инвестирања и АОП Одливи готовине из активности инвестирања. Члан 12. (1) На АОП позиције од 532 до 535 уносе се подаци о приливу готовине по основу активности финансирања, и то: приливи по основу повећања основног капитала (прилив готовине по основу уплате акција и других трајних удјела у основном капиталу), приливи по основу дугорочних и краткорочних кредита (износ укупних прилива на основу узетих дугорочних, односно краткорочних кредита) и приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза. (2) На АОП позиције од 537 до 542 уносе се подаци о одливу готовине по основу активности финансирања, и то:

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број одливи по основу откупа сопствених акција и удјела, одливи по основу дугорочних и краткорочних кредита (укупан износ отплаћених дугорочних, односно краткорочних кредита), одливи по основу финансијског лизинга (одлив готовине по основу отплате обавеза за средства узета у финансијски лизинг), одливи по основу исплаћених дивиденди и остали одливи по основу дугорочних и краткорочних обавеза. (3) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из активности финансирања и АОП Нето одлив готовине из активности финансирања исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП Прилив готовине из активности финансирања и АОП Одливи готовине из активности финансирања. Mатични број: Шифра дјелатности: Назив друштва за осигурање: Сједиште: ЈИБ: Група рачуна, рачун БИЛАНС СТАЊА (Извјештај о финансијском положају) на дан 20. године П О З И Ц И Ј А Члан 13. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број 97/09). Члан 14. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 06.12/ / јуна године Министар, Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. ПРИЛОГ 1. Пословни рачуни: Ознака за АОП - у конвертибилним маркама - Износ на дан биланса текуће године Бруто Исправка вриједности Нето (4-5) Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) 6 7 АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008) , дио Улагања у развој , дио Концесије, патенти, лиценце и остала права , дио Goodwill , дио Софтвер и остала права , дио Остала нематеријална средства , 016 дио Аванси и нематеријална средства у припреми II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПО- СТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до ) 020, дио Земљиште , дио Биолошка средства , дио Грађевински објекти , дио Постројења и опрема , дио Инвестиционе некретнине , дио Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми , дио Остала основна средства , 028, дио 8. Аванси и некретнине, биолошка средства, постројења, опрема и 029 инвестиционе некретнине у припреми III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027) , дио Учешће у капиталу зависних правних лица , дио Учешће у капиталу придружених правних лица , дио Учешће у капиталу осталих правних лица , дио Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима , дио Дугорочни финансијски пласмани у земљи , дио Дугорочни финансијски пласмани у иностранству , дио Финансијска средства која се држе до рока доспијећа , дио Финансијска средства расположива за продају , дио Остали дугорочни финансијски пласмани , 042, дио 049 IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА , дио 049 V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 029

4 18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА ( ) до 15 I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕ- НОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035) до Залихе материјала до Залихе остатака осигурaних оштећених ствари до Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља до Дати аванси до 26 II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045) , дио 209 а) Потраживања по основу премије животних , дио 209 б) Потраживања по основу премије неживотних , 203, дио в) Потраживања по основу премије са, ре и 209 ретроцесија у земљи , дио 209 г) Потраживања по основу премије, са, ре и ретроцесија из иностранства , дио 209 д) Потраживања по основу учешћа у накнади штете у земљи , дио 209 ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штете у иностранству , дио 209 е) Остали купци и остала потраживања , дио 209 ж) Потраживања по основу депозитне премије, са и ре до Потраживања из специфичних послова до Друга потраживања Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057) , дио 239 а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна , дио 239 б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица , дио 239 в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи , дио 239 г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству , дио 239 д) Дио дугорочних депоновања и улагања који доспијева за наплату у периоду до годину дана , дио 239 ђ) Финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању , дио 239 е) Финансијска средства означена по фер-вриједности кроз биланс успјеха ж) Откупљене сопствене акције , дио 239 з ) Остали краткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовина ( ) а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности до 249 б) Готовина до Порез на додату вриједност до 279, осим 278 III - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 064 Г. ПОСЛОВНА АКТИВА ( ) Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 066 Ђ. УКУПНА АКТИВА ( ) 067 Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А Ознака за АОП Износ на дан биланса текуће године Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108) Акцијски капитал Удјели друштва са ограниченом одговорношћу Државни капитал Улози друштва за узајамно осигурање са ограниченим доприносом Улози друштва за узајамно осигурање са неограниченим доприносом 107

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Остали капитал до 312 II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК 111 дио 32 V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117) Законске резерве Статутарне резерве Друге резерве утврђене актима друштва Резерве за сопствене акције Остале резерве из добитка , 331, 332, 334 и 336 VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТА- ВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТА- ВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136) Математичка резерва животних Резервисања за учешће у добитку Резервисања за изравнање ризика Резервисања за задржане кауције и депозите Резервисања за трошкове реструктурисања Резервисања за бонусе и попусте Резервисања за накнаде и бенефиције запослених Друге техничке резерве Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања 136 В. ОБАВЕЗЕ ( ) I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према повезаним правним лицима Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности и Дугорочни кредити и Дугорочне обавезе по финансијском лизингу Дугорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха Одложене пореске обавезе Остале дугорочне обавезе до 48 II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155) а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности и 423 в) Краткорочни кредити и 425 г) Дио дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана д) Краткорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља е) Остале краткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу штете и уговорених износа (157 до 159) и 431 а) Обавезе по основу штете и уговорених износа и 434 б) Обавезе по основу удјела у штети и уговореним износима из ре и ретроцесије и 435 в) Обавезе по основу удјела у штети и уговореним износима из са до Обавезе за премију и специфичне обавезе Обавезе по основу зарада и накнада зарада ( ) до 455 а) Обавезе по основу бруто зарада 162

6 20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број до 458 б) Обавезе по основу бруто накнада зарада до Друге обавезе из пословања , осим Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе Обавезе за порез из резултата Одложене пореске обавезе , осим Пасивна временска разграничења (169 до 175) а) Преносне премије животних б) Преносне премије неживотних в) Преносне премије са, ре и ретроцесија г) Резервисане штете животних д) Резервисане штете неживотних ђ) Резервисања за удјеле у штети по основу са, ре и ретроцесија , 498 и 499 е) Друга пасивна временска разграничења 175 Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА ( ) Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 177 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) 178 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум Mатични број: Шифра дјелатности: Назив друштва за осигурање: Сједиште: ЈИБ: Група рачуна, рачун БИЛАНС УСПЈЕХА (Извјештај о укупном резултату у периоду) од до 20. године П О З И Ц И Ј А ПРИЛОГ 2. Пословни рачуни: - у конвертибилним маркама - И З Н О С Ознака за АОП Текућа година А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) Приход од премије, са, ре и ретроцесија животних (203 до 207) , 602, 605 а) Приходи од премија, са, ре и ретроцесија животних б) Приходи од премија добровољног пензијског в) Приходи по основу учешћа са и ре у накнади штете животних г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних, ре и ретроцесија до 609 д) Остали приходи по основу животног до Приходи од премија, са, ре и ретроцесија неживотних до Приходи по основу учешћа са, ре и ретроцесија у накнади штете неживотних до Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних до Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл до Други пословни приходи 212 II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) Функционални расходи ( ) Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 224) а) Математичка резерва животних, осим добровољног пензијског б) Математичка резерва добровољног пензијског 217 Претходна година

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број в) Допринос за превентиву г) Ватрогасни допринос д) Допринос Заштитном фонду ђ) Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика е) Доприноси прописани посебним законима ж) Повећање других техничких резерви з) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе Накнаде штете, уговорених износа и премија са и ре (226 до 230) , 513 а) Накнаде штете, уговорених износа и удјела у штети животних б) Накнаде штете и уговорених сума добровољног пензијског , 514 в) Расходи по основу премија и провизија са, ре и ретроцесија животних , 516, 517 г) Резервисања за штете, удјеле у штети и остала резервисања по основу животних д) Расходи по основу бонуса и попуста животних Накнаде штете и остале накнаде неживотних (232 до 235) , 521, 522, 524 а) Накнаде штете, осигураних сума, других уговорених износа и удјели у штети неживотних , 525 б) Расходи по основу премија и провизија са, ре и ретроцесија неживотних в) Расходи по основу бонуса и попуста неживотних , 527, 529 г) Резервисања за штету, удјеле у штети и остала резервисања по основу неживотних Трошкови спровођења ( ) Трошкови амортизације и резервисања ( ) а) Трошкови амортизације до 539 б) Трошкови резервисања Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (241 до 245) а) Трошкови материјала, горива и енергије б) Трошкови провизија , 543 в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде , 545, 547, 548, 549 г) Нематеријални трошкови д) Трошкови пореза и доприноса Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ( ) а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада до 559 б) Остали лични расходи и накнаде 248 III - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) 249 IV - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (252 до 255) , Финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица Приходи од камата Позитивне курсне разлике , 665, Остали финансијски приходи II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (257 до 260) , Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима Расходи камата Негативне курсне разлике , 565, Остали финансијски расходи 260 III - ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ( ) или ( ) 261 IV - ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ( ) или ( ) В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (264 до 267) , Добици од продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика , 674, 675, 677, 678, Остали приходи II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (269 до 272) 268

8 22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број , Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика , 574, 576, 577 и Остали расходи 272 III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ( ) 273 IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ( ) Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276 до 278) , 681, Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају до Остали приходи од усклађивања вриједности имовине II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 до 282) , 581, Обезврјеђење нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају до Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине 282 III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ) 283 IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ) д. Добитак пословања које се обуставља ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА , 692 Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година , 592 Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година 288 З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања ( ) Губитак прије опорезивања ( ) И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода 291 дио Одложени порески расходи периода 292 дио Одложени порески приходи периода 293 Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године ( ) Нето губитак текуће године ( ) 295 К. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (297 до 302) Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају Добици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања Актуарски добици од планова дефинисаних примања Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова Остали добици утврђени директно у капиталу 302 II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (304 до 308) Губици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања Актуарски губици од планова дефинисаних примања Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова Остали губици утврђени директно у капиталу 308 Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ ( ) или ( ) 309 Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ 310 М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИО- ДУ (309 ± 310) 311 Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (294 ± 311) 312 II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (295 ± 311) 313 Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима 314 Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима 315 Обична зарада по акцији 316 Разријеђена зарада по акцији 317

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Просјечан број запослених по основу часова рада 318 Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца 319 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум Mатични број: Шифра дјелатности: Назив друштва за осигурање: Сједиште: ЈИБ: БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ (Извјештај о токовима готовине) за период од до 20. године Позиција ПРИЛОГ 3. Пословни рачуни: - у конвертибилним маркама - Износ Ознака АОП-а Текућа година А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) Приливи од премије, са и примљени аванси Приливи од премије ре и ретроцесија Приливи од учешћа у накнади штете Остали приливи из пословних активности 505 II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514) Одливи по основу накнаде штете из и удјела у штети из са и дати аванси Одливи по основу накнаде штете и удјела из ре и ретроцесија Одливи по основу премија са, ре и ретроцесија Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода Одливи по основу трошкова спровођења Одливи по основу плаћених камата Одливи по основу пореза на добит Остали одливи из пословних активности 514 III - Нето прилив готовине из пословних активности ( ) 515 IV - Нето одлив готовине из пословних активности ( ) 516 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523) Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана Приливи по основу продаје акција и удјела Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина Приливи по основу камата Приливи од дивиденди и учешћа у добитку Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана 523 II - Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528) Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана 528 III - Нето прилив готовине из активности инвестирања ( ) 529 IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања ( ) 530 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I - Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535) Приливи по основу повећања основног капитала Приливи по основу дугорочних кредита 533 Претходна година

10 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Приливи по основу краткорочних кредита Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 535 II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542) Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела Одливи по основу дугорочних кредита Одливи по основу краткорочних кредита Одливи по основу финансијског лизинга Одливи по основу исплаћених дивиденди Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 542 III - Нето прилив готовине из активност финансирања ( ) 543 IV - Нето одлив готовине из активности финансирања ( ) 544 Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 545 Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 546 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 547 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 548 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 549 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 550 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 551 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) 552 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls OPĆI PODACI od 01.01.do 30.06.2011.godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 01.01. do 31.12.2018 godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bosna Bank

Више

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12.218 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

Предузеће за ревизију

Предузеће за ревизију IZVЈЕŠТАЈ О IZVRŠЕNОЈ RЕVIZIЈI FINАNSIЈSKIH IZVЈЕŠТАЈА ZА 2017. GОDINU "AGROKRAJINA" АD BАNЈА LUKА - akcionarima i uprаvi Društva - Bаnjа Lukа, april 2018.g. SАDRŽАЈ IZVЈЕŠТАЈ NЕZАVISNОG RЕVIZОRА... 3

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 3.6.218 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od do

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od do Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Opis Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 3.6.217 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ Горњи Милановац, 13.08.2018. године На основу члана 53. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гласник РС бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

Предузеће за ревизију

Предузеће за ревизију ADITON d.o.o. Banja Luka Društvo za reviziju i poresko savjetovanje IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012. GODINU ČAJAVEC - ALATNICA AD BANJA LUKA - upravi preduzeća - skupštini

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

MergedFile

MergedFile ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. Лапово, 30.09.2017. Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćen

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćen OPĆI PODACI od 01.01.2018. do 31.12.2018 godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraće

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraće OPĆI PODACI od 1.1.215. do 3.6.215. godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna

Више

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka pivovara d.d. Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto,

Више

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283

Више