MONETARNA KRETANJA 02

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MONETARNA KRETANJA 02"

Транскрипт

1 MONETARNA KRETANJA 02

2

3 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka je imala tendenciju rasta u posmatranom periodu i na kraju septembra dostigla je iznos za 5,5% viši u odnosu na kraj prethodne godine. Rast na strani aktive je dominantno rezultat rasta kredita, dok na strani pasive depoziti u bankama bilježe najznačajniji rast. Kreditna aktivnost banaka je tokom prvih devet mjeseci tekuće godine bila intenzivnija i ukupni krediti na kraju septembra bilježi rast od 289,1 milion eura ili 10,7% u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupni depoziti kod banaka su zabilježili rast od 192,1 milion eura ili 5,9% u odnosu na kraj prethodne godine. Monetarna kretanja Ukupan kapital banaka bilježi rast u posmatranom periodu. Na kraju septembra godine iznosio je 517,7 miliona eura, i bio za za 3,7 miliona eura ili 0,7% veći u odnosu na kraj prethodne godine. Ostvarena dobit na agregatnom nivou iznosila je 29,8 miliona eura. Visoka likvidnost banaka, kao i uslovi finansiranja na međunarodnim finansijskim tržištima utiču na dalje smanjenje kamatnih stopa banaka. Iako obje stope bilježe smanjenje, uslijed značajnijeg pada aktivnih kamatnih stopa u posmatranom periodu prisutna je pozitivna tendencija koja se ogleda u smanjenju razlike između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa Banke Likvidnost banaka Bankarski sektor tokom trećeg kvartala godine karakteriše visok nivo likvidnosti. Osnovni pokazatelji likvidnosti na agregatnom nivou bili su iznad propisanog minimuma 15 (grafici br. 2.1 i 2.2). Sve banke su u ovom periodu uredno izmirivale svoje tekuće obaveze i imale su dnevne i dekadne koeficijente likvidnosti iznad propisanog minimuma, osim jedne banke koja je u posljednje dvije dekade septembra imala dekadni koeficijent likvidnosti neznatno ispod propisane minimalne vrijednosti. Dnevni i dekadni pokazatelji likvidnosti su tokom prvih devet mjeseci godine imali opadajući trend, što je očekivano u uslovima intenzivirane kreditne aktivnosti. Dnevni koeficijent likvidnosti je na kraju posmatranog perioda iznosio 1,41 i imao je manju vrijednost nego na kraju prethodne godine (1,70), odnosno u istom periodu prethodne godine (1,78). 15 Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama ( Sl. list Crne Gore, br. 60/08) je propisana obaveza banaka za održavanjem minimalnih koeficijenata likvidnosti na dnevnoj (0,9) i dekadnoj osnovi (1,0). 31

4 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Prosječni dnevni koeficijent likvidnosti je tokom prvih devet mjeseci tekuće godine iznosio 1,49 i niži je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 1,67. Grafik 2.1 Agregatni dnevni pokazatelj likvidnosti, stanje na kraju mjeseca Dekadni koeficijent likvidnosti je na kraju posmatranog perioda iznosio 1,43, što je niže u odnosu na kraj prethodne godine kada je iznosio 1,68, kao i u odnosu na kraj septembra prethodne godine kada je iznosio 1,78. Likvidna aktiva banaka je iznosila miliona eura na kraju septembra godine. U odnosu na kraj prethodne godine niža je za 21 milion eura ili 2%, dok je na godišnjem nivou niža za 18,7 miliona eura ili 1,8%. Učešće likvidne aktive u ukupnoj aktivi iznosilo je 23,5%. Koeficijent krediti/depoziti je iznosio 0,86 na kraju septembra godine, i veći je u odnosu na kraj godine kada je iznosio 0,83, dok je na istom nivou u poređenju sa istim periodom prethodne godine (grafik br. 2.3). Izvor: Dnevni izvještaji banaka Grafik 2.2 Grafik 2.3 Agregatni dekadni pokazatelj likvidnosti Kretanje koeficijenta krediti/depoziti Izvor: Dekadni izvještaji banaka 32

5 Agregatni bilans stanja banaka Ukupna aktiva banaka je tokom prva tri kvartala tekuće godine nastavila rastući trend, i na kraju septembra godine iznosila je miliona eura, što je više za 230,1 milion eura ili 5,5% u odnosu na kraj prethodne godine, odnosno za 316,4 miliona eura ili 7,7% na godišnjem nivou. Rast ukupne aktive banaka u ovom periodu je iznosio 0,6% prosječno mjesečno, i nešto je niži od rasta zabilježenog u istom periodu prethodne godine (0,9%). Rast ukupne aktive u odnosu na kraj godine rezultat je rasta kredita od 289,1 milion eura ili 10,7%, kao i rasta hartija od vrijednosti za 51,4 miliona eura ili 11,3%. Rast na godišnjem nivou rezultat je povećanja kredita za 289,9 miliona eura ili 10,7%, zatim povećanog ulaganja banaka u hartije od vrijednosti za 58,9 miliona eura ili 13,2%, kao i rasta novčanih sredstava i računa depozita kod centralnih banaka za 24,9 miliona eura ili 3,2%. Grafik 2.4 Ukupna bilansna suma, krediti i depoziti banaka, u 000 eura Monetarna kretanja Rast ukupne pasive u odnosu na kraj godine rezultat je rasta depozita u iznosu od 192,1 milion eura ili 5,9%, rasta pozajmica od 16,4 miliona eura ili 5,9%, kao i rasta ukupnog kapitala u iznosu od 3,7 miliona eura ili 0,7%. Rast na godišnjem nivou rezultat je povećanja depozita u iznosu od 321,9 miliona eura ili 10,3%. U strukturi aktive banaka, u posmatranom periodu dominantno učešće od 67,8% imali su ukupni krediti banaka, dok na strani pasive najveće učešće od 78,4% bilježe depoziti (grafik br. 2.4). Grafik 2.5 Nekvalitetna aktiva, u 000 eura (lijeva skala), učešće nekvalitetne u ukupnoj aktivi banaka, u % (desna skala) Nekvalitetna aktiva banaka je na kraju trećeg kvartala tekuće godine iznosila 257,5 miliona eura, što predstavlja povećanje od 1,9 miliona eura ili 0,7% u odnosu na kraj prethodne godine, dok je na godišnjem nivou zabilježen pad od 1,7 miliona eura ili 0,7%. Učešće nekvalitetne aktive u ukupnoj aktivi banaka na kraju trećeg kvartala godine iznosilo je 5,84%, i manje je za 0,28 p.p. u odnosu na kraj prethodne godine, dok je na godišnjem nivou manje za 0,49 p.p. (grafik br. 2.5). Na kraju trećeg kvartala godine banke su ostvarile pozitivan finansijski rezultat u ukupnom iznosu od 29,8 miliona eura, što predstavlja smanjenje od 0,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Dvanaest banaka je treći kvartal godine završilo sa dobitkom, a tri sa gubitkom. 33

6 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Grafik 2.6 Struktura kredita banaka po sektorima, u % Grafik 2.7 Rast kredita po sektorima, mjesečno, u % Kreditna aktivnost banaka Tokom tri kvartala godine ukupni krediti banaka su imali pozitivan trend, i rasli su prosječno mjesečno po stopi od 1,2%. Na kraju posmatranog perioda, krediti banaka su iznosili 2.989,6 miliona eura, što je za 289,1 milion eura ili 10,7% više nego na kraju prethodne godine, odnosno za 289,9 miliona eura ili 10,7% više nego na kraju septembra prethodne godine. Intenzivniju kreditnu aktivnost u odnosu na kraj prethodne godine ostvarile su sve banke, a na godišnjem nivou rast kredita zabilježilo je jedanaest banaka, dok su četiri banke zabilježile pad. Najveći dio ukupno odobrenih kredita banaka na kraju trećeg kvartala odobren je rezidentima (83%), pri čemu se 40,6% odnosilo na stanovništvo, 33,9% na nefinansijski sektor, 7,8% na Opštu Vladu, 0,4% na finansijski sektor, dok se 0,3% odnosilo na nevladine i druge neprofitne institucije. Na kraju posmatranog perioda, krediti odobreni nerezidentima činili su 17% ukupno odobrenih kredita (grafik br. 2.6). Posmatrano po sektorima, u odnosu na kraj prethodne godine svi sektori zabilježili su rast kredita. Najveći rast od 98,1 milion eura ili 8,8% zabilježili su krediti odobreni stanovništvu. Krediti odobreni sektoru Opšte Vlade bilježe rast od 42 miliona eura ili 21,7%, a nefinansijskom sektoru od 41 milion eura ili 4,2%. Na godišnjem nivou, povećano kreditiranje je zabilježeno kod svih sektora, izuzev sektora nevladinih i drugih neprofitnih organizacija. Ukoliko se posmatraju mjesečne stope rasta kredita po sektorima, može se uočiti da najmanje oscilacije u kretanju ukupno odobrenih kredita imaju sektor stanovništva i nefinansijski sektor, dok su značajne oscilacije prisutne kod finansijskog sektora (grafik br. 2.7). Rezidentna pravna lica i preduzetnici su na kraju trećeg kvartala godine imali dug po osnovu kredita u ukupnom iznosu od 1.271,2 miliona eura, što je za 7,5% više nego na kraju prethodne godine, odnosno za 13,6% više nego na kraju istog perioda prethodne godine. Posmatrano po djelatnostima, dominantno učešće od 27,9% su ostvarili krediti za djelatnost trgovine na veliko i malo i popravku motornih vozila i motocikala, zatim slijede krediti odobreni za državnu upravu i odbranu i obavezno socijalno osiguranje sa 17,4% učešća, krediti za djelatnost građevinarstvo sa 14,4%, usluge pružanja 34

7 smještaja i ishrane sa 11,9%, dok se na sve ostale djelatnosti odnosilo 28,4% (grafik br. 2.8). Posmatrano po namjeni, najviše kredita banaka se odnosilo na gotovinske kredite (22,2%), kredite za likvidnost (17%), stambene kredite (11,8%), kredite za refinansiranje obaveza prema drugim bankama (5,6%), kredite za nabavku osnovnih sredstava (5,4%), kredite za izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata (3,6%) i prekoračenja po tekućem računu (3,3%). Značajno manje sredstava banaka iskorišćeno je putem potrošačkih kredita, kreditnih kartica, za pripremu turističke sezone, kupovinu automobila i kupovinu hartija od vrijednosti i ostale namjene (grafik br. 2.9). Grafik 2.8 Krediti rezidentnih pravnih lica po djelatnostima, u 000 eura Monetarna kretanja Krediti banaka se najvećim dijelom odobravaju u eurima i na rok duži od jedne godine. Na kraju trećeg kvartala tekuće godine, od ukupno odobrenih kredita, 94,4% odnosilo se na kredite odobrene u eurima. Posmatrano po ročnosti, ukupno 73,9% kredita banaka se odnosilo na dugoročne kredite. Krediti sa rokom otplate preko tri godine su iznosili 1.848,5 miliona eura i sa 83,6% učešća su dominirali u dugoročnim kreditima, odnosno činili su 61,8% ukupnih kredita. Na kraju septembra godine nekvalitetni krediti banaka su iznosili 200,6 miliona eura. U odnosu na kraj godine nekvalitetni krediti su ostvarili rast od 3,6 miliona eura ili 1,8%, dok su u odnosu na isti period prethodne godine veći za eura ili 0,4%. Nekvalitetni krediti banaka su na kraju posmatranog perioda činili 6,71% ukupnih kredita, i njihovo učešće u ukupnim kreditima je smanjeno i to za 0,59 p.p. u odnosu na kraj godine i za 0,69 p.p na godišnjem nivou. Posmatrano po bankama, jedna banka nije imala nekvalitetnih kredita, kod ostalih banaka učešće nekvalitetnih u ukupnim kreditima kretalo se u intervalu od 0,9% do 9,2%, do su dvije banke imale značajno viši nivo. Grafik 2.9 Struktura kredita banaka po namjeni, u % Ukupna ispravka vrijednosti kredita je iznosila 149,1 milion eura i činila je 74,3% nekvalitetnih kredita na kraju septembra tekuće godine. Pokrivenost nekvalitetnih kredita ispravkama vrijednosti kredita je uslijed rasta ispravke vrijednosti značajno povećana u odnosu na kraj godine (kada je iznosila 60,3%), dok je u odnosu na isti period prethodne godine (kada je iznosila 59,5%) povećana zbog pada nekvalitetnih kredita (grafik br. 2.10). 35

8 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Grafik 2.10 Nekvalitetni krediti i ispravka vrijednosti kredita, u 000 eura (lijeva skala), učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, u % (desna skala) Na kraju posmatranog perioda, krediti koji kasne sa otplatom iznosili su 233,1 milion eura i činili su 7,80% ukupnih kredita banaka. Krediti koji kasne sa otplatom zabilježili su rast od 44,7 miliona eura ili 23,7% u odnosu na kraj godine, dok su na godišnjem nivou viši za četiri miliona eura ili 1,7%. Novoodobreni krediti Kada se posmatraju novoodobreni krediti, evidentno je da je kreditna aktivnost banaka u posmatranom periodu intenzivirana. Banke su tokom tri kvartala godine odobrile ukupno 858,2 miliona eura novih kredita. U odnosu na isti period prethodne godine odobreno je za 78,5 miliona eura ili 10,1% više kredita. Grafik 2.11 Novoodobreni krediti, struktura po ročnosti, u 000 eura Ročna struktura novoodobrenih kredita pokazuje da je dominantan dio ovih kredita u iznosu od 664,9 miliona eura ili 77,5% odobren na rok duži od jedne godine. U ročnoj strukturi novoodobrenih kredita evidentno je smanjenje učešća dugoročnih kredita u odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosilo 78,2% (grafik br. 2.11). Namjenska struktura novoodobrenih kredita pokazuje da tokom devet mjeseci tekuće godine dominantan dio od 293 miliona eura ili 34,1% čine krediti za likvidnost, nakon čega slijede gotovinski krediti sa 257,2 miliona eura ili 30% Depoziti Sredstva deponovana u bankama su tokom trećeg kvartala tekuće godine imala rastući trend, zabilježivši prosječan mjesečni rast po stopi od 0,7%. Na kraju posmatranog perioda depoziti kod banaka su iznosili 3.459,3 miliona eura, što je za 192,1 milion eura ili 5,9% više u odnosu na kraj godine, odnosno za 321,9 miliona eura ili 10,3% više nego godinu dana ranije. 36

9 Glavni izvor finansiranja banaka su depoziti domaćeg sektora koji su na kraju posmatranog perioda iznosili 2.739,1 milion eura ili 79,2% ukupnih depozita. Sektor stanovništva i nefinansijski sektor su sa 2.452,5 miliona eura ili 70,9% imali dominantno učešće u depozitima domaćeg sektora. Depoziti ova dva sektora u odnosu na kraj prethodne godine bilježe rast od 100,7 miliona eura ili 4,3%, dok na godišnjem nivou bilježe rast od 174 miliona eura ili 7,6%. Opšta Vlada je treći po značaju deponent u crnogorskom bankarskom sistemu sa 200,2 miliona eura ili 7,3% ukupnih depozita. U odnosu na kraj prethodne godine depoziti ovog sektora su veći za 15,9 miliona eura ili 8,6%, dok na godišnjem nivou bilježe rast od 7,7 miliona eura ili 4%. Depoziti finansijskog sektora činili su svega 1% ukupnih depozita i bilježe rast od 9,1 milion eura ili 34,4% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su na godišnjem nivou veći za četiri miliona eura ili 12,6% (grafik br. 2.12). Od ukupnih depozita, na depozite po viđenju se na kraju posmatranog perioda odnosilo 2.282,4 miliona eura ili 66%, dok se 1.157,3 miliona eura ili 33,5% odnosilo na oročene depozite. Neznatan dio depozita (0,5%) odnosio se na sredstva na escrow računu. Grafik 2.12 Depoziti banaka po sektorima, u 000 eura Grafik 2.13 Ročna struktura depozita, u % Monetarna kretanja Učešće dugoročnih u ukupnim depozitima iznosilo je 16,1% i smanjeno je za 2,1 p.p. na godišnjem nivou. Ipak, izrazitiji je rast učešća depozita po viđenju u ročnoj strukturi depozita (za 5,8 p.p). Istovremeno, kratkoročni depoziti su u odnosu na isti period prethodne godine zabilježili smanjenje učešća u ukupnim depozitima za 3,6 p.p. (grafik br. 2.13). Učešće depozita i pozajmica u kreditima po ročnosti pokazuje da je 34,8% kredita odobrenih na rok preko jedne godine pokriveno izvorima finansiranja (u vidu depozita i pozajmica) sa istom ročnošću. S druge strane, ukupni depoziti po viđenju u bankama su 6,7 puta viši od ukupnih potraživanja banaka po osnovu depozita po viđenju položenih u drugim bankama, dok su kratkoročni depoziti i pozajmice banaka bili 1,6 puta viši od kredita banaka odobrenih sa rokom do jedne godine (grafik br. 2.14). 37

10 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Grafik 2.14 Učešće depozita i pozajmica u ukupnim kreditima banaka po ročnosti, , u % Stanovništvo i nefinansijski sektor Sektor stanovništva Sektor stanovništva je najveći korisnik kredita banaka ali i najveći deponent u bankarskom sistemu Crne Gore. Ukupan dug sektora stanovništva po osnovu kredita uzetih od banaka iznosio je miliona eura na kraju septembra godine. Zaduženost ovog sektora po osnovu kredita je povećana za 98,1 milion eura ili 8,8% u odnosu na kraj godine, odnosno za 117,1 milion eura ili 10,7% na godišnjem nivou. Prosječno mjesečno, krediti ovog sektora su rasli po stopi od 0,9% tokom devet mjeseci tekuće godine. Sektor stanovništva se uglavnom zadužuje kod banaka na rok duži od jedne godine. Na kraju septembra tekuće godine, 97% od ukupno odobrenih kredita ovom sektoru se odnosilo na dugoročne kredite. Zaduženost po glavi stanovnika 16 je na kraju trećeg kvartala godine iznosila eura, što je više za 8,8% nego na kraju prethodne godine, odnosno za 10,7% u odnosu na septembar godine. Na kraju septembra godine depoziti sektora stanovništva su iznosili 1.308,7 miliona eura, što je za 76,9 miliona eura ili 6,2% više nego na kraju prethodne godine, odnosno za 111,3 miliona eura ili 9,3% više nego u istom periodu prethodne godine. Na kraju septembra godine depoziti po viđenju su činili 54,3% ukupnih depozita stanovništva, kratkoročni depoziti 25,7%, dok se 20% odnosilo na sredstva deponovana na rok duži od jedne godine. Depoziti po viđenju zabilježili su rast od 96,8 miliona eura ili 15,8% na godišnjem nivou, dugoročni 16 Procjena na 1. januar godine iznosi , izvor: Monstat. 38

11 Grafik 2.15 Grafik 2.16 Depoziti stanovnistva, ročna struktura, u % Krediti, depoziti i neto štednja stanovništva, u 000 eura Monetarna kretanja depoziti stanovništva bili su za 3,3 miliona eura ili 1,3% viši, dok su kratkoročni depoziti ovog sektora zabilježili rast od 11,1 milion eura ili 3,4% (grafik br. 2.15). Sektor stanovništva je glavni neto štediša u bankarskom sektoru. Usljed zabilježenog trenda rasta kredita sektora stanovništva, neto štednja ovog sektora je tokom posmatranog perioda bila u padu. Na kraju trećeg kvartala godine neto štednja stanovništva iznosila je 93,7 miliona eura i bila je za 21,3 miliona eura ili 18,5% niža nego na kraju prethodne godine, dok je na godišnjem nivou zabilježila pad od 5,8 miliona eura ili 5,9% (grafik br. 2.16). Kao rezultat navednih kretanja štednje i kredita ovog sektora, koeficijent krediti/depoziti bilježi blagi rast. Na kraju posmatranog perioda iznosio je 0,93, i veći je u odnosu na kraj prethodne godine (0,91), kao i u odnosu na kraj trećeg kvartala prethodne godine (0,92). Grafik 2.17 Krediti nefinansijskom sektoru, u 000 eura (lijeva skala), mjesečna promjena kredita nefinansijskog sektora, u % (desna skala) Nefinansijski sektor Nefinansijski sektor je drugi po značaju korisnik kredita banaka i deponent u bankarskom sistemu. Nefinansijski sektor je na kraju trećeg kvartala godine ostvario dug po osnovu kredita u ukupnom iznosu od 1.014,8 miliona eura, što čini 33,9% ukupno odobrenih kredita banaka. Krediti ovog sektora su na kraju posmatranog perioda bili za 40,5 miliona eura ili 4,2% viši nego na kraju prethodne godine, dok na godišnjem nivou 39

12 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 bilježe rast od 89,7 miliona eura ili 9,7% (grafik br. 2.17). Prosječno mjesečno, krediti odobreni nefinansijskom sektoru rasli su po stopi od 0,5%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na isti period prethodne godine kada su opadali po stopi od 0,1%. Grafik 2.18 Neto zaduženost nefinansijskog sektora, u 000 EUR Na kraju septembra godine, ukupni depoziti ovog sektora iznosili su 1.143,8 miliona eura i činili su 33,1% ukupnih depozita. Depoziti nefinansijskog sektora zabilježili su rast od 23,8 miliona eura ili 2,1% u odnosu na kraj godine, dok na godišnjem nivou bilježe rast od 62,8 miliona eura ili 5,8%. Tokom devet mjeseci tekuće godine nefinansijski sektor je bio neto štediša u domaćem bankarskom sistemu. U septembru godine, neto štednja nefinansijskog sektora iznosila je 129 miliona eura, i niža je za 16,7 miliona eura ili 11,5% u odnosu na kraj prethodne godine, dok u odnosu na septembar prethodne godine bilježi pad od 26,9 miliona eura ili 17,2%. (grafik br. 2.18). Koeficijent krediti/depoziti za nefinansijski sektor je na kraju trećeg kvartala godine iznosio 0,89 i pogoršan je u odnosu na kraj godine kada je iznosio 0,87, kao i u odnosu na septembar godine kada je iznosio 0, Strana aktiva i pasiva banaka Tokom posmatranog perioda, strana aktiva banaka je imala rastrući trend. Na kraju septembra godine je iznosila 796,8 miliona eura, i zabilježila je rast od 181,3 miliona eura ili 29,4% u odnosu na kraj godine, dok je u odnosu na isti period prethodne godine zabilježila rast od 49,7 miliona eura ili 6,7%. Posmatrano u odnosu na kraj prethodne godine, rast su zabilježile sve stavke strane aktive: gotovina za 68,8 miliona eura ili 40,2%, krediti banaka odobreni nerezidenatima za 54,4 miliona eura ili 78,8%, depoziti za 48,1 milion eura ili 14,2%, ostala potraživanja za 7,8 miliona eura ili 102,8% i HOV osim akcija za 2,2 miliona eura ili 7,1%. Na godišnjem nivou, rast strane aktive je najvećim dijelom rezultat rasta kredita banaka odobrenih nerezidenatima za 51,7 miliona eura ili 72%, gotovine za 20,4 miliona eura ili 9,3%, dok je kategorija ostalo zabilježila rast od 9,5 miliona eura. Pad u posmatranom periodu bilježe depoziti u iznosu od 30,7 miliona eura ili 7,4%, kao i HOV osim akcija u iznosu od 1,3 miliona eura ili 3,8% (grafik br. 2.19). Najznačajnija kategorija u strukturi strane aktive su depoziti banaka u inostranim bankama, koji su na kraju septembra godine iznosili 385,5 miliona eura i činili su 48,4% strane aktive. 40

13 Trend rasta u posmatranom periodu imala je i strana pasiva banaka. Iznosila je 951,7 miliona eura na kraju trećeg kvartala godine, i zabilježila je rast od 90,5 miliona eura ili 10,5% u odnosu na kraj prethodne godine i 128 miliona eura ili 15,5% na godišnjem nivou. U strukturi strane pasive na kraju septembra godine, dominantno učešće od 75,7% ostvarili su depoziti nerezidenata, dok se na pozajmice banaka odnosilo 23,6%, a ostatak (0,7%) na ostale stavke strane pasive (grafik br. 2.20). Grafik 2.19 Struktura strane aktive banaka, u 000 eura Monetarna kretanja Sve kategorije strane pasive bilježe rast u odnosu na kraj prethodne godine, pri čemu su najveći rast zabilježili depoziti nerezidenata u iznosu od 67,3 miliona eura ili 10,3%. Istovremeno, povećanje su zabilježile pozajmice nerezidenata za 18,6 miliona eura ili 9,1%, kao i kategorija ostale obaveze prema nerezidentima za 4,6 miliona eura. Na godišnjem nivou, zabilježeni rast strane pasive je rezultat rasta depozita nerezidenata u ukupnom iznosu od 131,7 miliona eura ili 22,4%, i manjim dijelom uslijed rasta kategorije ostale obaveze od 2,4 miliona eura ili 49,7%. Ino pozajmice banaka bilježe pad na godišnjem nivou u ukupnom iznosu od 6,1 milion eura ili 2,7%. Najznačajniji ino izvor finansiranja banaka tokom devet mjeseci tekuće godine su depoziti nerezidenata, koji su tokom posmatranog perioda imali rastući trend. U strukturi ino depozita dominiraju depoziti fizičkih lica nerezidenata sa 72,9%, koji bilježe rast od 20,6% u odnosu na septembar godine. Drugi po značaju ino deponent su ino nefinansijske institucije sa 26% učešća, koje takođe bilježe rast od 30,8%, dok je 0,6% deponovano od strane inostranih finansijskih institucija. Na sve ostale ino izvore se odnosilo 0,5% (grafik br. 2.21). Grafik 2.20 Struktura strane pasive banaka, u 000 eura Tokom tri kvartala godine strana aktiva je bila konstantno niža od strane pasive, pa je na kraju posmatranog perioda neto strana aktiva iznosila -154,9 miliona eura. Razlika između strane aktive i pasive je bila na nižem nivou u odnosu na kraj prethodne godine (-245,7), dok je povećana u odnosu na septembar godine kada je iznosila -76,6 miliona eura (grafik br. 2.22). 41

14 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Grafik 2.21 Struktura depozita nerezidenata po sektorima, u 000 eura Grafik 2.22 Neto strana aktiva banaka, u 000 eura Grafik 2.23 Učešće strane aktive, strane pasive i neto strane aktive banaka u bilansnoj sumi banaka, % Odnos strane pasive i ukupne bilansne sume banaka pokazuje da nerezidenti finansiraju 21,6% ukupne aktive banaka, dok se 18,1% bilansne sume banaka odnosilo na potraživanja banaka od nerezidenata. Jaz između strane aktive i strane pasive banaka iznosio je -3,5% na kraju septembra godine (grafik br. 2.23) Kapital banaka Ukupan kapital banaka je na kraju septembra godine iznosio 517,7 miliona eura, što je za 3,7 miliona eura ili 0,7% više u odnosu na kraj prethodne godine, odnosno za 5,4 miliona eura ili 1% niže nego u istom periodu prethodne godine (grafik br. 2.24). 42

15 Tokom prvih devet mjeseci godine dokapitalizovane su dvije banke u junu i julu, u ukupnom iznosu od 13 miliona eura. Na kraju septembra godine, devet banaka je zabilježilo povećanje ukupnog kapitala u odnosu na kraj godine, dok su ostale zabilježile pad. Prosječno povećanje kapitala na mjesečnom nivou iznosilo je 0,1% u posmatranom periodu. U vlasničkoj strukturi kapitala banaka na kraju trećeg kvartala godine dominirao je kapital koji potiče iz inostranih izvora sa 82,7%, zatim slijedi domaći privatni kapital sa 14,9%, dok je država imala učešće od svega 2,4% u ukupnom kapitalu banaka. Grafik 2.24 Ukupan kapital banaka i finansijski rezultat, u 000 eura Monetarna kretanja Ukupan finansijski rezultat na kraju trećeg kvartala godine je iznosio 29,8 miliona eura i bilježi pad od 0,7% u odnosu na isti period prethodne godine (grafik br. 2.25). Dvanaest banaka je završilo treći kvartal tekuće godine sa dobitkom, a tri sa gubitkom. Posmatrano po bankama, ostvareni dobitak se kretao u intervalu od 0,7 do 9,8 miliona eura, a gubitak u intervalu od -0,6 do -14,3 miliona eura. Koeficijent solventnosti bankarskog sistema je tokom prva tri kvartala godine bio iznad zakonom propisanog minimuma od 10%. Grafik 2.25 Finansijski rezultat na agregatnom nivou, 000 eura Grafik 2.26 Ukupan kapital banaka (lijeva skala) u 000 eura i koeficijent solventnosti (desna skala), u % 43

16 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Na kraju perioda, koeficijent solventnosti je iznosio 16,47% i zabilježio je rast u odnosu na kraj prethodne godine, kada je iznosio 16,37%, dok je u odnosu na isti period prethodne godine niži, kada je iznosio 16,78% (grafik br. 2.26). Grafik 2.27 Izdvojena obavezna rezerva (desna skala) i ukupni depoziti (lijeva skala), u 000 eura Obavezna rezerva banaka Na kraju posmatranog perioda, izdvojena obavezna rezerva je iznosila 259,3 miliona eura i povećana je za 25,8 miliona eura ili 11% u odnosu na kraj godine. U odnosu na isti period prethodne godine izdvojeno je 33,9 miliona eura ili 15% više sredstava po osnovu obavezne rezerve (grafik br. 2.27). Efektivna stopa obavezne rezerve, mjerena odnosom izdvojene obavezne rezerve i ukupnih depozita (grafik br. 2.28), iznosila je 7,50% na kraju trećeg kvartala godine i povećana je u odnosu na kraj godine kada je iznosila 7,15%, kao i u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 7,19%. Grafik 2.28 Odnos obavezne rezerve i ukupnih depozita i pozajmica banaka, u % Odnos obavezne rezerve i depozita uvećanih za pozajmice, na kraju trećeg kvartala godine iznosio je 6,91% i povećan je u odnosu na kraj prethodne godine kada je iznosio 6,59%, kao i u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 6,55% (grafik br. 2.28). Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve na kraju septembra godine, 56,3% je izdvojeno na računima obavezne rezerve u zemlji, dok je 43,7% izdvojeno na računu CBCG u inostranstvu. S obzirom na visoku likvidnost bankarskog sektora, nijedna banka nije koristila obaveznu rezervu za likvidnost, a sve banke su izdvajale obaveznu rezervu u propisanom iznosu. 44

17 2.2. Kamatne stope banaka Aktivne kamatne stope Na ukupno odobrene kredite Prosječno ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope na ukupno odobrene kredite banaka su nastavile opadajući trend iz godine, i na kraju trećeg kvartala tekuće godine dostižu svoje istorijski minimalne vrijednosti. Grafik 2.29 Aktivne kamatne stope na ukupne kredite na nivou sistema, godišnji nivo, % Monetarna kretanja Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa (PPNKS) na ukupne kredite banaka iznosila je 5,80% u septembru godine i ostvarila je pad od 0,36 p.p. u odnosu na kraj prethodne godine i pad od 0,51 p.p. na godišnjem nivou. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (PPEKS) na ukupno odobrene kredite banaka je, takođe, tokom devet mjeseci godine konstantno opadala. Ova stopa je u septembru iznosila 6,40% i bila je za 0,41 p.p. niža u odnosu na decembar godine, dok je na godišnjem nivou niža za 0,58 p.p. (grafik br. 2.29). Posmatrano po ročnosti, trend smanjenja prisutan je i kod kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne kredite. PPEKS na kratkoročne kredite je u septembru godine dostigla nivo od 4,98% i bila je za 0,55 p.p. ispod nivoa zabilježenog na kraju godine, odnosno za 0,35 p.p. ispod nivoa zabilježenog u septembru prethodne godine. PPEKS na dugoročne kredite je u septembru tekuće godine iznosila 6,52%, što je u odnosu na decembar i septembar prethodne godine niže za 0,38 p.p. i 0,59 p.p. respektivno (grafik br. 2.30). Na novoodobrene kredite Grafik 2.30 PPEKS na kredite po ročnosti, godišnji nivo, % Prosječno ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope na novoodobrene kredite tokom posmatranog perioda bilježile su oscilacije u kretanju. Tako je prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa na novoodobrene kredite banaka u septembru godine iznosila je 5,90% i zabilježila je rast od 0,63 p.p. u odnosu na kraj godine, dok je na godišnjem nivou zabilježila pad od 0,34 p.p. Istovremeno, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite banaka iznosila je 6,55% i zabilježila je rast od 0,32 p.p. u odnosu na decembar godine, dok je u odnosu septembar prethodne godine zabilježila pad 0,46 p.p. (grafik br. 2.31). 45

18 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Grafik 2.31 Grafik 2.32 Kamatne stope na novoodobrene kredite na nivou sistema, godišnji nivo, % Kamatne stope na novoodobrene kredite po ročnosti, godišnji nivo, % U septembru tekuće godine PPEKS na kratkoročne kredite iznosila je 5,67% i bilježi pad u odnosu na decembar i septembar prethodne godine za 1,74 p.p. i 0,44 p.p. respektivno. Istovremeno, kamatna stopa na dugoročne kredite je iznosila 6,79%, i bilježi rast od 0,95 p.p. u odnosu na decembar, dok je u odnosu na septembar godine niža za 0,58 p.p. (grafik br. 2.32). Posmatrano po namjeni za koju su odobreni krediti banaka tokom devet mjeseci godine, najviša PPEKS zabilježena je na kredite odobrene za ino plaćanja (12,53% u martu), zatim na kredite odobrene za realizaciju investicionih projekata (9,70% u junu), pripremu turističke sezone (9,64% u avgustu), gotovinske kredite (8,99% u julu i 8,80% u maju). Najniže stope zabilježene su na novoodobrene kredite za kupovinu robe široke potrošnje (0,03% u junu; 0,04% u septembru; 0,05% u aprilu) Pasivne kamatne stope Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite nastavila je trend smanjenja i u trećem kvartalu godine. U septembru tekuće godine, ova stopa je iznosila 0,58% i bila je niža u odnosu na decembar i septembar prethodne godine za 0,12 p.p. i 0,17 p.p. respektivno. Posmatrano po ročnosti, u odnosu na decembar prethodne godine rast bilježe kamatne stope na depozite po viđenju (0,01 p.p.), depozite ročnosti do tri mjeseca (0,17 p.p.), kao i depozite ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (0,01 p.p.). Kamatne stope za sve ostale ročnosti depozita su treći kvartal završile na nižim nivoima u odnosu na kraj prethodne godine, pri čemu je najveći pad od 0,42 p.p. zabilježila stopa na depozite ročnosti preko pet godina. Na godišnjem nivou, rast su zabilježile stope na depozite po viđenju (0,01 p.p.), zatim depozite ročnosti do tri mjeseca (0,07 p.p.), dok su ostale stope zabilježile pad, pri čemu je najveći pad od 0,82 p.p. zabilježila kamatna stopa na depozite ročnosti od tri do pet godina (grafik br. 2.33). Uslijed zabilježenog značajnijeg pada aktivnih kamatnih stopa, tokom devet mjeseci tekuće godine razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa (kamatni spred) je imala opadajući trend. U sep- 46

19 Grafik 2.33 Grafik 2.34 PPEKS na depozite po ročnosti, godišnji nivo, % PPEKS na kredite, depozite i kamatni spred, % Monetarna kretanja tembru godine, razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa na ukupne kredite i depozite banaka je iznosila 5,82 p.p., i smanjena je u odnosu na kraj godine kada je iznosila 6,12, kao i u odnosu na septembar prethodne godine kada je iznosila 6,23 p.p (grafik br. 2.34) Mikrokreditne finansijske institucije Bilansna suma mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) je na kraju trećeg kvartala godine iznosila 66,5 miliona eura i povećana je za 5,5 miliona eura ili 8,9% u odnosu na kraj godine, dok je na godišnjem nivou povećana za 9,6 miliona eura ili 16,9%. Grafik 2.35 Krediti MFI po sektorima, u 000 eura Ukupni krediti MFI su na kraju septembra godine iznosili 62,2 miliona eura, što je za dva miliona eura ili 3,4% više nego na kraju godine, odnosno za 4,8 miliona eura ili 8,4% više na godišnjem nivou. Sektorska alokacija pokazuje da se dominantan dio (97%) kredita MFI odnosio na sektor stanovništva, dok se 2,9% odnosilo na nefinansijski sektor, a preostalih 0,1% na finansijski sektor 17 (grafik br. 2.35). 17 Depoziti MFI u domaćim bankama. 47

20 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Tokom tri kvartala godine, MFI su odobrile ukupno 41,5 miliona eura novih kredita. Kreditna aktivnost je u posmatranom periodu intenzivirana u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježivši rast novoodobrenih kredita od 2,7 miliona eura ili 6,8%. U strukturi ukupne pasive MFI dominantno učešće od 55,7% bilježe pozajmice, dok se na ukupan kapital MFI odnosi 40,7%, a na ostale obaveze 3,6% bilansne sume. Kapital MFI je na kraju trećeg kvartala godine iznosio 27,1 milion eura, što je za 2,7 miliona eura ili 10,9% više nego na kraju godine, odnosno za 3,2 miliona eura ili 13,4% više nego u septembru godine. Od ukupnog iznosa kapitala, 72,7% se odnosilo na kapital iz donacija, 14,3% na neraspoređenu dobit, a 13% na dobit iz tekuće godine. Na kraju trećeg kvartala godine pozajmice MFI su iznosile 37,1 miliona eura, što predstavlja rast od 2,8 miliona eura ili 8,3% u odnosu na decembar, kao i rast od 6,2 miliona ili 20,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Mikrokreditne finansijske institucije su najveći dio pozajmica (87%) uzele od inostranih finansijskih institucija, 12,2% se odnosilo na pozajmice uzete od domaćih banaka, dok se 0,8% odnosilo na pozajmice iz ostalih izvora finansiranja. Na agregatnom nivou, MFI su tokom devet mjeseci godine ostvarile neto dobit u iznosu od 3,5 miliona eura, što je za 30,3% više u odnosu na isti period prethodne godine Kamatne stope MFI Grafik 2.36 PPNKS i PPEKS na ukupne kredite MFI, godišnji nivo, % Na ukupno odobrene kredite U septembru godine prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa (PPNKS) na ukupne kredite MFI je iznosila 20,54% i veća je za 0,12 p.p. u odnosu na decembar godine, dok je u odnosu na septembar godine veća za 0,08 p.p. S druge strane, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (PPEKS) iznosila je 24,32% i zabilježila je rast od 0,08 p.p. u odnosu na decembar godine, odnosno rast od 0,04 p.p. na godišnjem nivou (grafik br. 2.36). PPEKS na ukupne kratkoročne kredite je iznosila 26,41% na kraju trećeg kvartala godine, dok je na dugoročne kredite iznosila 24,20%. PPEKS na kratkoročne kredite je zabilježila rast od 0,70 p.p. u odnosu na decembar godine, dok je u odnosu na septembar prethodne godine bila veća za 0,58 p.p. S druge strane, kod stope na dugoročne kredite zabilježen je rast u odnosu na decembar i septembar godine, i to za 0,05 p.p. i 0,02 p.p. respektivno. 48

21 Na novoodobrene kredite Kretanje PPNKS tokom tri kvartala godine karakteriše rastući trend. Tako je PPNKS na novoodobrene kredite MFI u septembru godine iznosila 21,24%, što je bilo za 1,06 p.p. više nego na kraju godine, odnosno za 0,60 p.p. više na godišnjem nivou. Istovremeno, PPEKS je na kraju septembra godine iznosila 25,46%, i zabilježila je rast od 1,11 p.p. u odnosu na decembar godine, i rast od 0,70 p.p. u odnosu na septembar prethodne godine (grafik br. 2.37). Grafik 2.37 Kamatne stope na novoodobrene kredite na nivou sistema, godišnji nivo, % Monetarna kretanja Posmatrano po ročnosti, PPEKS na novoodobrene kratkoročne kredite iznosila je 26,67%, i u odnosu na decembar prethodne godine bilježi rast od 2,03 p.p., dok na godišnjem nivou bilježi rast od 2,56 p.p. S druge strane, PPEKS na kredite odobrene sa ročnošću preko jedne godine iznosila je 25,28% i bilježi rast u odnosu na decembar i septembar prethodne godine, i to za 0,97 p.p. i 0,40 p.p. respektivno. Posmatrano po namjeni za koju su odobravani krediti, tokom devet mjeseci godine najveća PPEKS stopa zabilježena je na kredite odobrene za kupovinu zemljišta (32,62% u junu) i za kupovinu stanova i adaptacije (32,55% u aprilu). Boks 2.1 Poređenje kamatnih stopa po kojima su kredite odobravale banke i MFI Grafik 1 Kamatne stope po kojima su banke i MFI odobravale kredite se značajno razlikuju. Naime, PPNKS na ukupne kredite kod banaka je iznosila 5,80%, a efektivna 6,40%, dok su iste stope kod MFI iznosile 20,54%, odnosno 24,32%. Kamatne stope banaka i MFI na ukupne kredite, % Banke su odobravale kratkoročne kredite po PPEKS od 4,98%, a MFI po 26,41%, dok je PPEKS na dugoročne kredite kod banaka iznosila 6,52%, a kod MFI 24,20% (grafik br. 1). 49

22 Centralna banka Crne Gore Makroekonomski izvještaj CBCG III kvartal 2018 Velika odstupanja između banaka i MFI postoje i kod kamatnih stopa na novoodobrene kredite. Naime, PPNKS na novoodobrene kredite kod banaka je iznosila 5,90%, a efektivna 6,55%, dok su iste stope kod MFI iznosile 21,24%, odnosno 25,46%. Banke su odobravale kratkoročne kredite po PPEKS 5,67%, a MFI po 26,67%. PPEKS na dugoročne kredite je kod banaka iznosila 6,79%, a kod MFI 25,28% (grafik br. 2). Grafik 2 Kamatne stope banaka i MFI na novoodobrene kredite, % 50

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 30.4.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Кредитна задуженост* становништва на дан 31.12.2018. године

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Microsoft Word - Inf.o b.s doc

Microsoft Word - Inf.o b.s doc F B A AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO F B A I N F O R M A C I J A O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30. 06. 2005. Sarajevo, august/kolovoz 2005. Agencija

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ ЈАНУАР 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.1.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Укупан дуг по основу стамбених кредита (у млн. РСД) 5 Доцња*

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-30.09.2014. године Бања Лука, новембар 2014. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-31.12.2014. године Бања Лука, април 2015. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02:

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА План позајмљивања у земљи за 2017. годину БДП Остатак свијета Буџет. приходи Буџетски суфицит/дефицит Буџетски расходи Платни биланс Домаће позајмљивање Ино позајмљивање Монетарна и девизна политика Министарство

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnje promjene industrijske proizvodnje prema područjima G02:

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.03.2019. GODINE Sarajevo, juni/lipanj 2019. godine Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Насловна страна целог извештаја Q1 2019

Насловна страна целог извештаја Q1 2019 Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд за први квартал 2019. године ИЗВЕШТАЈ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ Београд, Мај 2019. године Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

No Slide Title

No Slide Title IZRAČUNAVANJE CIJENA I PRINOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Cijena koju je investitor spreman da plati za bilo koji finansijski instrument predstavlja sadašnju vrijednost očekivanog budućeg neto novčanog toka

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ МАЈ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.5.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Задуженост становништва по услугама 5 Износ у коришћењу по кредитним

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE BEOGRAD, JUL 2013. GODINE 2 S A D R Ž A J 1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE U PERIODU OD 31.12.2012. DO 30.06.2013. GODINE 4 1.1.

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju nove banke za 2016.godinu G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J O POSLOVANJU BANKE ZA 2017. GODINU Mart, 2018.godine Sadržaj: 1. OPŠTE INFORMACIJE... 3 1.1. Registracija i aktivnpost Banke... 3 1.2. Organizacija i zaposleni... 4 1.3.

Више

CENTRALNA BANKA CRNE GORE Broj; H Podgorica, godme PRIMUENO: KLASIPIKACIONI BROJ: VEZA: EPA: SKRACENICA: GUVERNER CRNA GORA SKUPSTINA CRNE

CENTRALNA BANKA CRNE GORE Broj; H Podgorica, godme PRIMUENO: KLASIPIKACIONI BROJ: VEZA: EPA: SKRACENICA: GUVERNER CRNA GORA SKUPSTINA CRNE CENTRALNA BANKA CRNE GORE Broj; H Podgorica, 28.06.2019.godme PRIMUENO: KLASIPIKACIONI BROJ: VEZA: EPA: SKRACENICA: GUVERNER CRNA GORA SKUPSTINA CRNE GORE / 2 Zf- GOD. /?/}-P'^MS'3'/ XXVI PRiUOQ: SKUPSTINA

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА БАНКАРСКИ СЕКТОР У СРБИЈИ Извештај за II тромесечје 2012 Септембар 2012 Садржај: 1. Основни подаци... 3 1.1. Одабрани параметри банкарског сектора Србије... 3 1.2.

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine

IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL GODINE Podgorica, godine IZVJEŠTAJ GLAVNOG EKONOMISTE III KVARTAL 2011. GODINE Podgorica, 2011. godine IZDAVAČ: WEB ADRESA: SAVJET CENTRALNE BANKE: PRIPREMA: GRAFIČKO UREĐIVANJE: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Opšti uslovi finansijske podrške Investiciono- razvojnog Fonda CG AD za 2010

Opšti uslovi finansijske podrške Investiciono- razvojnog Fonda CG AD za 2010 . Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D. 1. 2018 Program kratkoročnog kreditiranja 1. Cilj programa Imajući u vidu potrebu crnogorske privrede za kratkoročnim sredstvima IRF CG A.D. će i u 2018.godini

Више

- л о г о -

- л  о  г  о - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више