Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Trendovi u kreditnoj aktivnosti"

Транскрипт

1 ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216.

2 ii

3 Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се разматра кретање кредитне активности, цена задуживања привреде и становништва, као и услови на кредитном тржишту на основу фактора који опредељују понуду и тражњу за кредитима. Кредитни агрегати представљају квантификацију кретања на овом тржишту и израчунавају се на основу статистике биланса стања банкарског сектора, која обезбеђује податке о стању потраживања домаћих банака по основу кредита. Имајући у виду релативно високо учешће девизно индексираних кредита у кредитном портфолију, прираст и стопе раста кредита израчунавају се по искључењу ефекта промене курса динара према осталим валутама заступљеним у кредитном портфолију. У извештају се користе и резултати анкете о кредитној активности банака, коју Народна банка Србије спроводи од почетка 214. године. Анкетом је знатно унапређено сагледавање ситуације на домаћем кредитном тржишту, јер пружа увид у ставове представника банака о оствареним и очекиваним променама на страни понуде кредита, као и на страни тражње приватног сектора за кредитима. Учешће банака у анкети је добровољно, а одзив готово стопостотан. Користе се и резултати анкете коју је Европска инвестициона банка развила у контексту Бечке иницијативе 2, која прати процес смањења изложености међународних банкарских групација и пратећих ограничења кредитне активности. Анкета се спроводи од октобра 212, два пута годишње, и прати супсидијаре међународних банкарских групација у земљама централне и југоисточне Европе њихове стратегије, тржишне услове и очекивања. Циљ анкете је сагледавање ефеката понуде и тражње на кредитну активност, као и утицаја домаћих и међународних фактора на услове понуде и тражње. Из Србије у овој анкети учествује десет банака, чија актива чини око 5% укупне активе банкарског сектора Србије. iii

4 СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ БДП бруто домаћи производ д.с. десна скала л.с. лева скала М месец млн милион млрд милијарда мг. међугодишње ММФ Међународни монетарни фонд NPL проблематични кредити п.п. процентни поен Т тромесечје Не наводе се друге општепознате скраћенице. 4

5 Садржај Резиме... 6 I. Сектор привреде Kредити привреди Цена задуживања привреде Оцена понуде и тражње за кредитима на основу резултата анкета о кредитној активности... II. Сектор становништва Кредити становништву Цена задуживања становништва Оцена понуде и тражње за кредитима на основу резултата анкета о кредитној активности...13 vi

6 Резиме У првим месецима 216. године међугодишњи раст домаћих кредита је успорио и у марту је, по искључењу ефекта промене курса, 1 износио 1,%. При томе, раст кредита становништву додатно је убрзан, на 5,1%, док су кредити привреди у фебруару ушли у негативну зону и њихов пад у марту је износио 1,7%. Почетком године кредити привреди су смањени, а на то су утицали уобичајено нижи обим кредитне активности у овом периоду и доспеће субвенционисаних кредита. На пад потраживања по основу кредита утицале су и активности банака усмерене на решавање проблематичних кредита кроз отпис и продају дела тих потраживања лицима ван банкарског сектора. С друге стране, судећи према новоодобреним кредитима, позитивне тенденције настављене су и у првом тромесечју. Износ нових кредита био је за трећину виши него у истом периоду претходне године, док је учешће инвестиционих кредита у новим кредитима било на нивоу прошлогодишњег просека, указујући на задржавање појачаног значаја кредитирања инвестиција. Кредити становништву наставили су да расту. Банке су и даље највише одобравале готовинске кредите и кредите за рефинансирање, који су били готово у потпуности у динарима. И кретања на сегменту стамбених кредита била су повољнија износ нових стамбених кредита Kредитнa активност и БДП (мг. стопе, у %) 5-5 3,5 1, , Укупно домаћи кредити** (л.с.) Композит. мера задужености немонет. сектора*/** (л.с.) Реални БДП (д.с.) Извор: НБС и РЗС. * Као показатељ укупног задуживања, обухвата домаће кредитирање приватног сектора, јавних пред узећа и локалних нивоа власти, као и директно задуживање предуз ећа и становништва у иностранству. ** Искључен ефекат промене девизног курса. био је сличан оном из претходних месеци, а не нижи, као што је уобичајено за почетак године. Удео динарских кредита у укупним кредитима привреди био је непромењен у односу на крај 2, чему је допринело и нешто веће ново задужење привреде у динарима. Становништво је наставило да се претежно задужује у динарима, те је тренд раста динаризације пласмана становништву настављен и у 216. Приликом финансирања кредитне активности банке су се ослањале на домаће изворе финансирања, пре свега на динарске и девизне депозите привреде и становништва. Додатни кредитни потенцијал ослобођен је по основу смањења девизних депозита банака код Народне банке Србије, у складу с наставком смањења општих стопа девизне обавезне резерве. Тако је током прва два месеца 216, по овом основу, ослобођено 5 милиона евра и 11 милијарди динара. 2 Учешће проблематичних кредита у укупним кредитима наставило је да се смањује у првим месецима 216. и код привреде и код становништва. Паду проблематичних кредита код становништва у највећој мери доприноси раст кредита, а код привреде појачана активност банака у погледу решавања проблематичних кредита. Решавањем питања проблематичних кредита у средњем року смањиће се и обавеза резервисања банака по том основу, што ће повећати и потенцијал за ново кредитирање. Захваљујући ублажавању монетарне политике у претходном периоду, пад каматних стопа на тржишту новца и кредита је настављен током првог тромесечја, што би, уз даље убрзање привредног раста, требало да допринесе и наставку опоравка кредитне активности у наредном периоду. Монетарна политика ће и даље наставити да подстиче кредитну активност у мери у којој јој то дозволе кључни фактори инфлације и ризици пре свега из међународног окружења. 1 Обрачунато по курсу динара према евру, швајцарском франку и долару на дан 3. септембра 214. (тзв. програмски курс који се користи за потребе праћења аранжмана с Међународним монетарним фондом), узимајући у обзир валутну структуру потраживања по основу кредита. 2 Тиме је у циклусу смањења стопа опште девизне резерве који је започет у септембру 2. до фебруара 216. по овом основу укупно ослобођено 463 милиона евра и 32 милијарде динара. 6

7 I. Сектор привреде 1. Kредити привреди Почетак године обележили су уобичајено ниже кредитирање предузећа, наставак доспећа субвенционисаних кредита и појачана активност банака у погледу решавања NPL. Последично, стање кредита привреди је смањено и у марту је износило 1.94, млрд динара, а њихово учешће у оцењеном БДП-у 27,2%. Посматрано на мг. нивоу, кредити привреди су се у фебруару и марту нашли у негативној зони. По искључењу ефекта девизног курса, код њих је регистрован пад од 1,7%. У кредити привреди су, по искључењу ефекта промене девизног курса, смањени за 46,4 млрд динара. На такво кретање утицали су уобичајено нижи обим кредитне активности у овом периоду године и доспеће субвенционисаних кредита. Будући да износи доспећа субвенционисаних кредита од почетка године опадају, негативан утицај на стање потраживања по овом основу ће слабити све до јуна, када ће доспети и последњи кредити одобрени у оквиру програма кредитне подршке привреди у 214. На пад потраживања по основу кредита утицале су и активности банака усмерене на решавање NPL кроз отпис и продају дела тих потраживања лицима ван банкарског сектора. Пад потраживања по основу кредита током бележи се код предузећа из готово свих области привреде. Повећана су само потраживања од предузећа из области пословања некретнинама, док је пад потраживања био најизраженији у сектору трговине, прерађивачке индустрије и саобраћаја. С друге стране, износ новоодобрених кредита у (176,1 млрд динара) био је за 35% виши него у истом периоду претходне године. Присуство позитивних тенденција потврђује и чињеница да, ако се искључе постојећи кредити чији су услови отплате код исте банке измењени (око 24% новоодобрених кредита), износ нових кредита привреди у био је за 29% виши него у истом периоду претходне године. Предузећа и даље највише користе кредите за обртна средства, који су чинили око 46% новоодобрених кредита привреди. Позитивна кретања настављена су на тржишту инвестиционих кредита нови инвестициони кредити остварили су стопу раста од 39% мг., потврђујући већи значај кредита у финансирању инвестиција. Учешће тих кредита у укупним новим кредитима привреди од почетка Прираст кредита привреди, према валутама (у млрд RSD) ,5 62,3 41,5 39,8 4 24,3 23,5 21,7 2,1 22,4 31,3 25,8 2 24,5 17,1 2,9 12,1 2,6,6,3 13,2-13, -8, ,9-13,7-14, ,9-36,7-35,7-46, ,2-8 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I Девизни и девизно индексирани кредити* Динарски кредити Укупно * Искључен ефекат промене курса. Динамика отплате субвенционисаних динарских кредита одобрених у складу са програмом Владе у 214. години У млн RSD У млн EUR 2. Јану ар 2.9,9 25,1 Фебру ар 4.925,4 42,2 Март 6.226,2 52,9 Април 7.189, 6,6 Мај 8.468, 71, Ју н 9.388,6 78, Ју л ,9 92,7 Авгу ст ,9 92,7 Септембар ,9 92,7 Октобар ,9 92,7 Нов ембар ,9 92,7 Децембар ,9 92, Јану ар 8.428, 67,6 Фебру ар 6.413,5 5,5 Март 5.112,7 39,8 Април 4.149,9 32,1 Мај 2.87,9 21,7 Ју н 1.95,3 14,7 УКУПНО , ,5 Изв ор: Фонд за разв ој и прерачу н НБС. Структура кредита привреди према секторској делатности, стање крајем периода (у млрд RSD) ,9 83,4 271,4 77,3 317, 2 68,9 164,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Саобраћај и телекомуникације Некретнине; научне усл. делатности; уметност, забава и рекреација Трговина Грађевинарство Рударство, прерађивачка индустрија, водопривреда Пољопривреда, шумарство, рибарство Остало 7

8 31,7 29,4 26,9 26,2 26,8 28,6 3,9 32,2 33,1 31,9 29,1 27,3 25,7 24,8 24,7 24,2 24, 22,3 21,3 2, 19,1 21,1 23,7 25, 23,4 21,7 19,6 19,3 19,3 51,4 54,8 58, 59,4 58,8 58,2 57, 57,2 56,7 58,3 61,4 63,2 65,3 66,8 66,7 69,6 69,8 71,4 72,7 73,9 74,5 72,7 7,4 7,1 71,4 73,1 75,6 76,2 76,3 године износило је око 28%, што је на нивоу прошлогодишњег просека. То је допринело да учешће ове категорије кредита у стању потраживања од привреде буде у 216. повећано за додатних 1,6 п.п. и у марту су ти кредити чинили једну трећину (33,2%) потраживања банака по основу кредита привреди. И рочност кредитног портфолија је додатно продужена учешће кредита с рочношћу дужом од две године у је повећано за,9 п.п., на 65,2%. Удео динарских потраживања у укупним потраживањима од привреде (19,3%) остао је непромењен у односу на крај 2. У последња два тромесечја повећано је ново задужење привреде у динарима учешће динарских кредита у новим кредитима привреди у просеку је износило 22%, што је за 7 п.п. више у односу на просек у првих девет месеци 2. Ипак, евроиндексирани кредити и кредити у еврима и даље чине највећи део кредита привреди (76,3%), док се на кредите у доларима и швајцарским францима односи знатно мањи део потрфолија 2,3% и 1,%, респективно. Један од фактора који ограничава кредитну активност је и даље релативно висок ниво NPL, који је у великој мери концентрисан у сектору привреде. Ипак, учешће NPL у укупним кредитима привреди наставило је да се смањује и у 216. (за додатних,9 п.п.) и у марту је износило 2,8%. Паду тог учешћа доприноси појачана активност банака на решавању NPL наплата, реструктурирање, отпис и продаја дела NPL. Наиме, износ проблематичних потраживања које су банке уступиле лицима ван банкарског сектора у је био двоструко већи него у целој 2. Највише проблема у отплати кредита и даље имају предузећа из сектора грађевинарства (око 38%), мада је остварен напредак у односу на средину 2, када је више од половине кредита у овој области имало статус NPL. И поред релативно високог учешћа NPL у укупним кредитима, показатељ адекватности капитала од око 21% указује на то да је домаћи банкарски сектор високо капитализован. 3 Очекујемо да ће се опоравак кредитне активности, започет у 2, наставити и у 216. захваљујући ефектима досадашњег ублажавања монетарне политике и последичном паду каматних стопа на динарске кредите, очекиваном убрзању домаће економске активности, 4 као и даље ниским каматним стопама у зони евра. Такође, у циклусу 3 Високу капитализованост банкарског сектора потврдили су и резултати посебних дијагностичких испитивања квалитета активе банака која су спроведена са стањем на дан 31. марта 2. и која су обухватила 14 банака, чија актива чини 88% активе банкарског сектора. 4 Наше економетријске анализе указују на то да економска активност претходи кредитној активности, тј. да кредитна активност у Србији има процикличан карактер с кашњењем од око једног тромесечја. Структура новоодобрених кредита привреди (у млрд RSD) , 48,6 39,9 82,8 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I За обртна средства Извозни Кредити за увоз Остало Инвестициони Доприноси номиналном расту кредита банака привреди по наменама (мг. стопе раста, у п.п.) , Валутна структура потраживања банака од привреде (у %) I II III IV 1 II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II IIIIV I RSD EUR USD CHF Учешће бруто проблематичних кредита привредним друштвима (у %) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Трансакциони рачуни Инвестиције Остали Обртна средства Извоз увоз Укупно Учешће NPL у укупним кредитима привреде Прерађивачка индустрија, рударство Трговина на велико и мало Грађевинарство Пословање са некретнинама 8

9 смањења стопа обавезне девизне резерве, који је започет у септембру 2, током прва два месеца 216. ослобођен је додатни кредитни потенцијал. Уз то, у 216. доспева знатно мањи износ субвенционисаних кредита одобрених током 214. године. 2. Цена задуживања привреде Тренд пада каматних стопа на новоодобрене динарске кредите привреди присутан је од септембра 213. и уследио је након што је започет циклус смањења референтне каматне стопе у мају те године. Са убрзањем ублажавања монетарне политике током 2. убрзан је и пад каматних стопа на кредите привреди, а тај пад је настављен и у прва два месеца 216. Поред ублажавања монетарне политике, паду каматних стопа већ неко време доприноси и повећана конкуренција банака на кредитном тржишту. Смањење трошкова финансирања код привреде доприноси нижим трошковима пословања и побољшању пословног резултата, што додатно подстиче улазак у нове инвестиционе пројекте. Просечна пондерисана каматна стопа на новоодобрене динарске кредите привреди снижена је у прва два месеца 216. за,5 п.п. и у фебруару је износила 5,7%, да би у марту порасла на 6,6%. Услед повећања у марту, који се може довести у везу и с већим износима кредита који су рефинансирани, та стопа била је за,3 п.п. виша у односу на крај 2. Наставак снижења каматних стопа остварен је за извозне кредите (за,6 п.п., на 4,4% у марту), док су кредити за обртна средства одобравани по истој стопи као и крајем 2. (6,1%). С друге стране, цена инвестиционих кредита је повећана за,8 п.п., на 8,1%, а осталих кредита за,7 п.п., на 7,2%. Наставак пада стопа на тржишту новца у зони евра допринео је даљем паду каматних стопа на евроиндексиране кредите и кредите у еврима. Просечна пондерисана каматна стопа на кредите у еврима и евроиндексиране кредите привреди у је смањена за,3 п.п. на 3,9% у марту. На пад цене девизно индексираних кредита привреди утицао је даљи пад стопа (,1 п.п.) на инвестиционе кредите, које су у просеку снижене на 4,3%. Тиме су се стопе на ове кредите спустиле испод цене кредита за обртна средства (4,5%), које су биле незнатно више (,1 п.п.) него крајем 2. За толико су повећане и стопе на остале кредите, које су у марту у просеку износиле 3,7%. Кретање каматних стопа на динарске кредите и депозите привреди* (просечне пондерисане в редности, на годишњем нив оу, у %) ,6 6 4,3 3 3,3 2, Новоодобрени динарски кредити привреди Новоположени динарски депозити привреде BELIBOR 3M, просек периода Референтна каматна стопа, просек периода * Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по кредитним картицама. Кретање каматних стопа на девизне кредите и депозите привреди* (просечне пондерисане в редности, на годишњем нив оу, у %) ,5 -, Новоодобрени девизни кредити привреди** Новоположени девизни депозити привреде EURIBOR 3M Извор: НБС и Европска банкарска федерација. * Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по кредитним картицама ** У еврима и евроиндексирани. Кретање каматних стопа на кредите привреди (просечне пондерисане в редности, на годишњем нив оу, у %) Кредити за увоз девизни Инвестициони девизно индексирани За обртна средства девизно индексирани За обртна средства динарски Остали динарски Остали девизно индексирани Извор: НБС 3,9 9

10 `. `. `. `. `. `. `. `. Укупно Динарски краткорочни Динарски дугорочни Девизни краткорочни Девизни дугорочни Мала и средња предузећа Велика предузећа `. `. `. `. `. `. `. `. `. `. Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Укупно* Трошкови извора за кредите** Конкуренција осталих банака** Очекивања у погледу опште економске активности** Ненаплативост потраживања** 3. Оцена понуде и тражње за кредитима на основу резултата анкета о кредитној активности Резултати анкете Народне банке Србије о кредитној активности банака указују на то да су током банке пооштриле кредитне стандарде привреди. То пооштравање стандарда је присутно само на сегменту кредитирања великих предузећа. Након три узастопна тромесечја ублажавања, стандарди су пооштрени и за динарске и за девизне кредите. Такву одлуку банака у највећој мери су определили ризици у погледу наплате потраживања и мања спремност за преузимање ризика, док су нижи трошкови извора за кредите и међусобна конкуренција деловали у супротном смеру. Будући да је реч о привременом пооштравању, банке већ у наредном периоду очекују ублажавање стандарда, чему би требало да допринесе и убрзање економске активности. Услови задуживања предузећа у били су повољнији по основу нижих маржи и пратећих трошкова, а продужени су и рокови отплате кредита. С друге стране, пооштрени су захтеви у погледу колатерала и максималног износа кредита. Према оцени банака, тражња за кредитима је наставила да расте у и била је вођена потребом финансирања обртних средстава и реструктурирања дугова. Исти фактори, али и финансирање инвестиција требало би да буду покретачи њеног раста у Т2. Утицај појединих фактора на промену кредитних стандарда у одобравању кредита и кредитних линија предузећима (у нето процентима) Oств арено Oчекив ано * Позитивне вредности указ ују на пооштравање, а негативне на ублажавање кредитних стандарда у од носу на прет ходно тромесечје. ** Позитивне вредности указ ују на допринос датог фактора пооштравaњу, а негативне ублажавању кредитних стандарда. Промена услова за одобравање кредита и кредитних линија предузећима (нето проценат) 2% % % -% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Каматна маржа Динарски кредити Пољопривредници Максимални Провизије износ и накнаде кредита Захтеви у погледу Рочност Каматна маржа Девизни кредити колатерала Максимални Провизије износ и накнаде кредита Захтеви у погледу колатерала Рочност Остварено Очекивaно * Позитивна вредност указује на пооштравање услова, негативна на ублажавање услова ** На графиконима није приказан интезитет промене Промена тражње предузећа за кредитима (нето проценат) 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % -% Остварено Очекивано * Позитивна вредност указује на повећање тражње, негативна на смањење тражње. ** На графиконима није приказан интезитет промене.

11 22,3 23,2 23,5 22,2 21,5 23,5 26,3 27,7 29,5 3,6 32,3 32,6 32,3 33,5 34,9 35,1 36, 36,5 37,4 38, 38,2 39,5 4,6 41, 4,8 41,5 42,6 42,8 43,5 54,1 53,8 54,2 55,9 56,5 54,5 53, 51,4 51, 49,7 49, 48,9 49,2 48,3 47,6 47,7 47,5 47,6 47,2 47,1 46,9 46,1 45,3 45,1 44, 44, 44,1 44,1 43,9 23,6 23, 22,3 21,8 21,9 22, 2,7 2,9 19,5 19,7 18,7 18,4 18,6 18,2 17,5 17,2 16,6,9,4, 14,8 14,3 14,1 13,9,1 14,5 13,3 13, 12,5 II. Сектор становништва 1. Кредити становништву Кредити становништву наставили су раст и у првим месецима 216. Стање кредита сектору становништва у марту је износило 766,8 млрд динара, што је чинило око 4% укупних потраживања банака од немонетарног сектора. Повећано је и њихово учешће у оцењеном БДП-у за,2 п.п., на 19,1%. Током кредити становништву су, по искључењу ефекта промене курса, повећани за 1,6%, или 11,3 млрд динара, што је највећи тромесечни раст остварен у последњој години и по дана. И њихов мг. раст наставио је да убрзава током и у марту је износио 5,1%. Обим новоодобрених кредита у (73,3 млрд динара) био је за 2,4 млрд динара виши него у истом периоду 2. Банке су највише одобравале готовинске кредите, који су чинили 57% новоодобрених кредита. Ти кредити су били готово у потпуности у динарима (99%), од чега две трећине на рок отплате дужи од пет година. Кретања на сегменту стамбених кредита била су повољнија износ нових стамбених кредита био је сличан оном из претходних месеци, а не нижи, као што је уобичајено за почетак године. Од скупљих категорија кредита, повећан је износ прекорачења по текућим рачунима, док је задуживање по кредитним картицама било на нешто нижем нивоу. С обзиром на то да међу новоодобреним кредитима становништву већ дуже време доминирају кредити намењени потрошњи (готовински и за рефинансирање), постепено се мења структура стања кредита. Стамбени кредити и даље имају највеће учешће (45,6% у марту), али је оно смањено (за,7 п.п.) у односу на крај 2. С друге стране, учешће готовинских кредита додатно је повећано (за,3 п.п.), на 3,1%, док су потрошачки чинили 2,6% потраживања по основу кредита становништву. Становништво је наставило да се претежно задужује у динарима и у је у просеку 72,8% нових пласмана грађанима било у динарима. Таква кретања допринела су да се тренд раста динаризације кредита становништву настави, тако да је учешће динарских пласмана у укупним пласманима становништву у повећано за,7 п.п. и у марту је достигло 43,5%. Истовремено, учешће евроиндексираних кредита и кредита у еврима смањено је на 43,9%, а у швајцарским Прираст кредита становништву, према валутама (у млрд RSD) ,8 18,2 14,4 11,7 13, 11,3 11,8 4,7 7,2 9,9 7,5 9,1 9,4 7,8 6,8 8,7 5, 1,5 5,1 3,8 5,,9 5,5-6,9-1,1-5 -2,3-3,3 -,5-3,1 - - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Девизни и девизно индексирани кредити* Динарски кредити Укупно * Искључен ефекат промене курса. Доприноси номиналном расту кредита банака становништву по наменама (мг. стопе раста, у п.п.) За обртна средства Готовински и остали Инвестициони Потрошачки По трансакционим рачунима Стамбени Укупно кредити Структура новоодобрених кредита становништву (у млрд RSD) ,3 3, 41,9,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Стамбени Готовински Потрошачки Остало* * До д ецембра 214. године у категорији Остали кредити подразумевали су се готовински и остали кредити заједно. Валутна структура потраживања банака од становништва (у %) I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I RSD EUR CHF 5,7 11

12 францима на 12,5% (готово у потпуности је реч о стамбеним кредитима). Повећано кредитирање грађана допринело је да учешће NPL у кредитима становништву буде за,2 п.п. ниже него крајем 2. и у марту је износило 11,5% (укључујући и предузетнике). Пад учешћа регистрован је код већине врста кредита становништву, са изузетком кредита за куповину аутомобила и осталих кредита. При томе, учешће NPL код стамбених кредита није промењено у односу на крај 2. (9,5%), док је код готовинских кредита оно смањено за,2 п.п., на 9,8%. Очекујемо да ће се кредитирање становништва у 216. одвијати по сличној динамици као претходних година. Досадашње ублажавање монетарне политике и убрзанији привредни раст и раст зарада у приватном сектору требало би да допринесу расту тражње грађана за кредитима и у Цена задуживања становништва Трошкови задуживања становништва у паду су већ три године, чему доприноси знатно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије, ниске каматне стопе на међународном тржишту новца, као и повећана конкуренција банака на кредитном тржишту. Тај пад се наставио и у 216, тако да су се каматне стопе спустиле на нове најниже нивое откако се примењује важећа статистика каматних стопа. У марту су динарски кредити становништву одобравани по просечној стопи од 11,6%, а евроиндексирани по 5,3%, што је за 8,4 п.п. и 2,7 п.п. ниже у односу на септембар 213. Задуживање грађана по нижим каматним стопама и нижи трошкови отплате постојећих кредита доприносе расту њиховог расположивог дохотка. Просечна цена динарских кредита становништву је у односу на крај 2. смањена за,5 п.п., на 11,6% у марту. Међу динарским кредитима грађанима, највећи пад исказале су стопе на потрошачке (за 1, п.п.) и остале кредите (за 1,4 п.п.) и у марту су износиле,% и,7%, респективно. Цена најзаступљенијих, готовинских кредита, снижена је за,2 п.п., на 11,9%. Једино су каматне стопе на најмање коришћене динарске кредите, за адаптацију стамбеног простора, повећане (за,7 п.п.) на 7,4%. И каматне стопе на скоро све врсте кредита становништву у девизном знаку током су додатно смањене, тако да је просечна пондерисана каматна стопа на новоодобрене кредите у еврима и динарске евроиндексиране кредите снижена за,6 п.п., на 5,3% у марту. Као и у случају динарских кредита, смањене су стопе на готовинске (за, Структура бруто проблематичних кредита физичким лицима (у %) 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Учешће NPL у укупним кредитима становништва Готовински Кредитне картице Стамбени Минусни салдо по ТР Потрошачки Кретање каматних стопа на кредите становништву (просечне пондерисане вредности, на годишњем нивоу, у %) Потрошачки динарски Потрошачки девизно индексирани Стамбени динарски Стамбени девизно индексирани Готовински динарски Готовински девизно индексирани Остали динарски Остали девизно индексирани Кретање каматних стопа на динарске кредите и депозите становништву* (просечне пондерисане в редности, на годишњем нивоу, у %) 25 11,6 4,3 5 3,6 3, Референтна каматна стопа, просек периода BELIBOR 3M, просек периода Новоодобрени динарски кредити становништву Новоположени динарски депозити становништва * Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по кредитним картицама. Кретање каматних стопа на девизне кредите и депозите становништву* (просечне пондерисане вредности, на годишњем нивоу, у %) , Новоодобрени девизни кредити становништву** Новоположени девизни депозити становништва EURIBOR 3M Извор: НБС и Европска банкарска федерација. * Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по кредитним картицама. ** У еврима и евроиндексирани. 5,3,9 12

13 Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. Т2 `. `16. T2 T3 T4 `16. `. `. `. `. `. `. `. `. Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Т2 2. Т Укупно* Трошкови извора за кредите** Конкуренција осталих банака** Очекивања у погледу опште економске активности** Ненаплативост потраживања** п.п., на 4,9%), потрошачке (за,2 п.п., на 6,1%) и остале кредите (за 1,1 п.п., на 6,8%). Цена стамбеног кредитирања била је иста као и крајем 2. и износила је у просеку 3,8%. 3. Оцена понуде и тражње за кредитима на основу резултата анкета о кредитној активности Банке су, према резултатима априлске анкете о кредитној активности, и у наставиле да ублажавају кредитне стандарде становништву. Стандарди су били ублажени за динарске кредите због нижих трошкова извора, међусобне конкуренције банака, али и веће спремности за преузимање ризика. Како би привукле нове клијенте, банке су и у 216. наставиле да смањују каматне марже и пратеће трошкове, а грађанима су нуђени и повољнији рокови отплате кредитa. У складу са очекивањима изнетим у претходној анкети, тражња грађана је наставила да расте. Тражња становништва за кредитима била је пре свега вођена потребом рефинансирања постојећих обавеза, тако да су и даље готовински кредити и кредити за рефинансирање били најтраженији. Неоубичајено за почетак године, и куповина непокретности позитивно је утицала на раст тражње за стамбеним кредитима. Први пут откако се анкета спроводи банке су навеле и примања становништва и запосленост као факторе који су утицали на раст новог задуживања грађана. Наставак раста тражње очекује се и у наредном периоду и требало би да буде подстакнут рефинансирањем постојећих обавеза и куповином непокретности. % -5% -% -% -2% -25% -3% -35% -4% -45% -5% -55% -6% Утицај појединих фактора на промену кредитних стандарда у одобравању кредита и кредитних линија становништву (у нето процентима) Oств арено Oчекив ано * Позитивне вредности указ ују на пооштравање, а негативне на ублажавање кредитних стандарда у од носу на претходно тромесечје. ** Позитивне вредности указуј у на допринос датог фактора пооштравaњу, а негативне ублажавању кредитних стандарда. Промена услова за одобравање кредита становништву (нето проценат) Каматна маржа Динарски кредити Провизије и накнаде Захтеви у погледу колатерала Рочност Каматна маржа Девизни кредити Провизије и накнаде Рочност Остварено Очекивано * Позитивна вредност указује на пооштравaње услова, негативна на ублажавање услова. ** На графиконима није приказан интезитет промене. Промена тражње становништва за кредитима (нето проценат) Укупно Динарски Девизни 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % -% -2% -3% -4% Стамбени Захтеви у погледу колатерала Потрошачки Готовински нсирање За рефина- Стамбени Потрошачки За рефинансирање Готовински Oстварено Oчекивано * Позитивна вредност указује на повећање тражње, негативна на смањење тражње ** На графиконима није приказан интезитет промене. 13

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 30.4.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Кредитна задуженост* становништва на дан 31.12.2018. године

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АВГУСТ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.8.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Укупан број лизинг уговора у доцњи* 5 Износ остатка дуга и

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај 219. године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Републике Србије, захвалим на оценама и препорукама које

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 213 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 213 август ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ ЈАНУАР 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.1.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Укупан дуг по основу стамбених кредита (у млн. РСД) 5 Доцња*

Више

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc

Microsoft Word - Izvestaj II kvartal 2012-sredjene tabele docxLEKTORISANO _2_.doc СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА БАНКАРСКИ СЕКТОР У СРБИЈИ Извештај за II тромесечје 2012 Септембар 2012 Садржај: 1. Основни подаци... 3 1.1. Одабрани параметри банкарског сектора Србије... 3 1.2.

Више

Насловна страна целог извештаја Q1 2019

Насловна страна целог извештаја Q1 2019 Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд за први квартал 2019. године ИЗВЕШТАЈ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ Београд, Мај 2019. године Извештај Комерцијалне банке а.д. Београд

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 17. године Децембар 17. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Макроекономска кретања у Србији Септембар 21. Одржање макроекономске стабилности Србија се за шест година трансформисала из економије коју је карактерисала стагнација раста и висока стопа незапослености

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ МАЈ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.5.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Задуженост становништва по услугама 5 Износ у коришћењу по кредитним

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc

PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervenc PBZ tjedne analize Broj 658, 19. kolovoza 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar snažno ojačao, kuna stabilna (str. 1) Likvidnost porasla nakon intervencije (str. 2) Indeksi u minusu (str. 2) Statistika (str.

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар године Новембар године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар године Новембар године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 18. године Новембар 18. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 18. године Јун 18. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Godišnji izveštaj 2018.

Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Sadržaj Najznačajniji finansijski pokazatelji 7 Pismo predsednika Upravnog odbora 8 Uvodna reč predsednika Izvršnog odbora 10 Makroekonomsko okruženje i

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Microsoft Word - Saopštenje za javnost

Microsoft Word - Saopštenje za javnost SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Banca IMI, investiciona banka Intesa Sanpaolo grupacije, usvojila je konsolidovane finansijske rezultate za 2012. godinu Ukupni prihod, operativna i neto dobit Banca IMI porasli za

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB

Izveštaj o poslovanju za drugi kvartal 2013 SRB IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE BEOGRAD, JUL 2013. GODINE 2 S A D R Ž A J 1. PRIKAZ OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA BANKE U PERIODU OD 31.12.2012. DO 30.06.2013. GODINE 4 1.1.

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Јун године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Јун године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 19. године Јун 19. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Microsoft Word - Inf.o b.s doc

Microsoft Word - Inf.o b.s doc F B A AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO F B A I N F O R M A C I J A O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30. 06. 2005. Sarajevo, august/kolovoz 2005. Agencija

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Makroekonomski izgledi i izazovi

Makroekonomski izgledi i izazovi Makroekonomski izgledi i izazovi Boris Vujčić svibanj 219. Sve naglašeniji negativni rizici u međunarodnom okružju BDP (realne stope promjene, %) 216. 217. 218. 219. Aktualna projekcija Izvori: MMF ( WEO

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више