Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc"

Транскрипт

1 ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00 динара, - прихода које корисници буџета остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом (у даљем тексту: сопствени приходи буџетских корисника) у износу од ,4 динара, - донација од иностраних земаља у износу од.5.,00 динара, - донација од међународних организација у износу од ,00 динара, - донација од осталих нивоа власти у износу од.5.5.5,00 динара, - донација од невладиних организација и појединаца у износу од ,00 динара, - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 55..,00 динара, - примања од домаћих задуживања у износу од ,00 динара, - примања од иностраних задуживања у износу од ,00 динара, - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од ,00 динара, - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од ,4 динара, - неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од , динар, и - неутрошених средстава донација из претходних година у износу од ,4 динара. Члан. Средства из буџета процењују се у укупном износу од...0, динар, а састоје се од: ) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од , динар, и ) прихода и примања буџета у износу од ,00 динара. Средства из става. тачка. овог члана састоје се од: ) текућих прихода у износу од ,00 динара, ) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од ,00 динара, и ) примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од ,00 динара.

2 Члан 4. Сопствени приходи буџетских корисника, са средствима која корисници буџета остварују из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), процењују се у укупном износу од.0.4.6, динара, а састоје се од: ) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од.6.6,5 динара, и ) прихода и примања корисника буџета у 0. години у износу од динара. Средства из става. тачка. овог члана састоје се од: ) текућих прихода у износу од ,4 динара, и ) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.4.,00 динара. Члан 5. Део планираних прихода у оквиру буџета, у износу од ,54 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом. Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) доноси, на предлог Градске управе за финансије (у даљем тексту: Градска управа), решење о употреби средстава из става. овог члана. Решењем Градоначелника, средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава (у даљем тексту: директни корисници) током фискалне године и представљају повећање апропријације за намене за које је извршено распоређивање ових средстава. Део вишка прихода и примања - суфицит у износу од , динара, као потраживање буџета од Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 50/0, 54/0 и 54/0), не распоређује се овом одлуком. Члан 6. Средства за сталну буџетску резерву, планирана у износу од ,00 динара, користе се за намене утврђене Законом, на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, које доноси Градоначелник, на предлог Градске управе. Члан. Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од ,4 динара.

3 Члан. Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета, утврђују се у износу од.0.4.6, динара. Члан. Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит утврђени су у следећим износима:

4 Ред. број О п и с Економска класификација класа, категорија, група Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства (+4) А РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине) 4. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , , ,00. Порези ,66 0, ,66.. Порез на доходак, добит и капиталне добитке ,00 0, ,00.. Порез на имовину..50.0,66 0, ,66.. Порез на добра и услуге ,00 0, ,00..4 Други порези ,00 0, ,00. Донације и трансфери , , ,00.. Донације од иностраних држава 5.6.0,00 0, ,00.. Донације од међународних организација , , ,00.. Трансфери од других нивоа власти.44..0, , ,00. Непорески приходи ,4.4.60, ,4.. Приходи од имовине , , ,4.. Приходи од продаје добара и услуга , , ,00.. Новчане казне и одузета имовинска корист ,00 0, ,00..4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , , ,00..5 Мешовити и неодређени приходи , , ,00..6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода.0.000,00.4.6, ,00.. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године , , ,00.4 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0, , ,00.4. Трансфери између буxетских корисника на истом нивоу 0, , ,00. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , ,00. Примања од продаје основних средстава , , ,00.. Примања од продаје непокретности 0,00..,00..,00.. Примања од продаје покретне имовине ,00 0, ,00.. Примања од продаје осталих основних средстава 0, , ,00. Примања од продаје залиха.5.000, , ,00.. Примања од продаје робних резерви.5.000,00 0, ,00.. Примања од продаје залиха производње 0, , ,00.. Примања од продаје робе за даљу продају 0, , ,00 УКУПНО (+) +...5, , ,00. ТЕКУЋИ РАСХОДИ , , ,00. Расходи за запослене ,0 0.5., ,0. Коришћење услуга и роба , , ,00. Амортизација и употреба средстава за рад 4 0,00..00,00..00,00.4 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44.6,00.000,00 5.6,00.5 Субвенције ,00 0, ,00.6 Донације, дотације и трансфери ,00 0, ,00. Социјално осигурање и социјална заштита , , ,00. Остали расходи ,00 4.., ,00. Средства резерве ,0 0, ,0. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину) , , ,00. Основна средства , , ,00.. Зграде и грађевински објекти , , ,00.. Машине и опрема , , ,00.. Остале некретнине и опрема ,00 0, ,00..4 Нематеријална имовина , , ,00. Залихе , , ,00.. Робне резерве ,00 0, ,00.. Залихе робе за даљу продају 5 0, , ,00. Природна имовина ,00 0, ,00.. Земљиште ,00 0, ,00

5 Ред. број О п и с Економска класификација класа, категорија, група Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства (+4) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 55 0, , ,00.4. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 55 0, , ,00 УКУПНО (+) , , ,00 I НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине) (-5) , , ,00 II БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (+)-(4+5) , , ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 0, ,00. Примања од задуживања ,00 0, ,00.. Примања од домаћих задуживања ,00 0, ,00.. Примања од иностраног задуживања 0,00 0,00 0,00. Примања од продаје финансијске имовине ,00 0, ,00.. Примања од продаје домаће финансијске имовине ,00 0, ,00. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 0, , ,00. Отплата главнице 6 0,00 0,00 0,00.. Отплата главнице страним кредиторима 6 0,00 0,00 0,00. Набавка финансијске имовине 6 0, , ,00.. Набавка домаће финансијске имовине 6 0, , ,00 III IV V Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (. -.) Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (. -.) УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV) ,00 0, , , , ,00 (+)-(4+5)+(-6) , , ,00

6 6 Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од ,0 динара. Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од ,0 динара. За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих година у укупном износу од ,0 динара и део примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од ,00 динара. Члан. Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији и изворима финансирања у следећим износима, у динарима:

7 . ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - у динарима Klasa Kategorija Grupa Fin. Ukupna sredstva KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA EVIDENCIJA ,.6.6, ,6 KAPITAL..5,4.06.6,.0.56, Kapital..5,4.06.6,.0.56, Neraspore eni vi{ak ranijih godina 5..4,4.06.6, , 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina ,5 0, ,5 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.60.6,0 0, ,0 Utvr ivawe rezultata poslovawa ,.6.6,6..55., Utvr ivawe rezultata poslovawa ,.6.6,6..55., 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.0..5,.04.5, ,0 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 4..,46 0,00 4..,46 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 6..50,5 64.,0 6..0,6 TEKU]I PRIHODI , , ,4 POREZI...444,66 0, ,66 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 Porez na fond zarada 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Porezi na imovinu..50.0,66 0, ,66 0 Prihodi..50.0,66 0, ,66 4 Porez na dobra i usluge 5.4.5,00 0, ,00 0 Prihodi 5.4.5,00 0, ,00 6 Drugi porezi ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 Donacije i transferi , , ,00 Donacije od inostranih dr`ava.5.,00 0,00.5.,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.5.,00 0,00.5.,00 Donacije od me unarodnih organa.0.000, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca.0.000,00 0, ,00 Transferi od drugih nivoa vlasti.505.., , ,00 0 Prihodi..5.0,00 0, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 66..0, , ,00 4 DRUGI PRIHODI , , , 4 Prihodi od imovine , , ,4 0 Prihodi ,4 0, ,4 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,00 4 Prihodi od prodaje dobara i usluga , , ,4 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,4 4 Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 44 Dobrovoqni transferi od fi~kih i pravnih lica , , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , , ,00 45 Me{oviti i neodre eni prihodi , , ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 0,00 0,00 0,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 0, , ,00 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA.0.000, , ,00 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda.0.000, , ,00 0 Prihodi.0.000,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,00 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHODNE GODINE , , ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,00 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0, , ,00 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,00 PRIHODI IZ BUXETA 0,00 0,00 0,00 PRIHODI IZ BUXETA 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE , , ,00 Primawa od prodaje osnovnih sredstava , , ,00 Primawa od prodaje nepokretnosti 0,00..,00..,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0,00..,00..,00

8 Klasa Kategorija Grupa Fin. Ukupna sredstva Primawa od prodaje pokretne imovine ,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine ,00 0, ,00 Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 Primawa od prodaje zaliha.5.000, , ,00 Primawa od prodaje robnih rezervi.5.000,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.5.000,00 0, ,00 PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 PRIMAWA OD I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 PRIMAWA OD 0, ,00 Primawa od doma}ih zadu`ivawa ,00 0, ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa ,00 0, ,00 Primaqa od inostranog zadu`ivawa ,00 0, ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa ,00 0, ,00 Primawa od prodaje finansijske imovine ,00 0, ,00 Primawa od prodaje doma}e finansijske imovine ,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine ,00 0, ,00 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0,00 0,00 0,00 Primawa od prodaje strane finansijske imovine 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 KONTRA - PRIMAWA OD I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 KONTRA - PRIMAWA OD I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 УКУПНО:...0,.0.4.6,.4..45,0

9 ::0. RASHODI I IZDACI -- Klasa Katego rija Grupa (6 + ) TEKU]I RASHODI.4.6.,4..60,5..0.6,45 0 Prihodi , ,4 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 5.5.4, ,4 05 Donacije od inostranih zemaqa 6..00, ,00 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.5.5,6..60,5..,5 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.05., 54., , 4 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,6 0 Prihodi , ,60 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 4.46., ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 64.0,00 4.,0.05.5,0 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)..4.5, 6.5.6, , 0 Prihodi..4.5,..4.5, 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 65.., ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 4 Solni doprinosi na teret poslodavca 4.6.5,0.0.60, ,0 0 Prihodi 4.6.5, ,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.0.06, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 66.56, ,00 4 Naknade u naturi 6..,00.4., ,00 0 Prihodi 6..,00 6..,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.4.,00.4.,00 44 Solna davawa zaposlenima ,00..6, ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 6.4.5, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 6.6,00 6.6,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 45 Naknade tro{kova za zaposlene 4.06., , ,00 0 Prihodi 4.06., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,0 0..6,0 5.., 0 Prihodi , ,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0.6.6, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 64.0,00.,0 65.5,0 4 Poslani~ki dodatak , ,00 0 Prihodi , ,00 4 KORI[]EWE USLUGA I ROBA , , ,6 0 Prihodi , , 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,4 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 0..00, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.4.60, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.00.5, , ,0 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.0, ,6..5, 4 Stalni tro{kovi , ,4..66,50 0 Prihodi 56..6, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.45.0, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca.6.00, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.40.05, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.6,56.46.,04..5,60

10 -0- Katego Klasa rija Grupa (6 + ) Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 5.500,00.6,0.6,0 4 Tro{kovi putovawa 54..0, , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa 0.50, ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti ,00 4.4, ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 4 Usluge po ugovoru.5.5.5, , ,0 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.6.46, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 6.0.5, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 05..,5.40.4,6..50, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.0.500,00 4.,.5., 44 Spelovane usluge.0.4., ,...4,6 0 Prihodi.05.0.,.05.0., 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.4.44, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,0 46.5, ,0 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , , ,60 45 Teku}e popravke i odr`avawe , , , 0 Prihodi.4.0,00.4.0,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 4.0., ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.65,00.65,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , , 46 Materijal.6.06, ,6.5.,4 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.5.056, ,4 05 Donacije od inostranih zemaqa 6.00, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca.45.00, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.05,00.05,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.5.6,6 50.6, ,4 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 4.0,60 5.6, ,56 4 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD.46.4, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.46.4, ,00 4 Amorta nekretnina i opreme.4.4,00.4.4,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.4.4,00.4.4,00 45 Amorta nematerijalne imovine 6.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 6.000, ,00 44 OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI 5.6.6,0.000, ,0 0 Prihodi 5.6.6, ,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.000,00.000,00 44 Otplata doma}ih kamata 4..5,0 4..5,0 0 Prihodi 4..5,0 4..5,0 44 Otplata stranih kamata 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.0.6,00.000,00.5.6,00 0 Prihodi.0.6,00.0.6,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.000,00.000,00 45 S U B V E N C I J E , , ,00

11 -- Katego Klasa rija Grupa (6 + ) Prihodi , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.6.0, ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 45 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama.4.0.0, , ,00 0 Prihodi , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.6.0, ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , , Subvencije privatnim preduze}ima.5.000, ,00 0 Prihodi.5.000, ,00 46 DONACIJE I TRANSFERI.66..,6.000, ,6 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.000,00.000,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 46 Dotacije me unarodnim organama , ,00 0 Prihodi , ,00 46 Transferi ostalim nivoima vlasti.6.0.,6.6.0.,6 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 465 Ostale donacije i transferi.5.000,00.000, ,00 0 Prihodi.5.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.000,00.000,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 4 SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA[TITA..6, , ,5 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.6,5.6,5 4 Naknade za solnu za{titu..6, , ,5 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.6,5.6,5 4 OSTALI RASHODI.4.66,6.5.,4.6.4, 0 Prihodi 0.4.,6 0.4.,6 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 4.00., ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.4,00.6.0, ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,00.0,0.6.0,0 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina ,00 4.5, ,40 4 Dotacije nevladinim organama , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0.000, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.4,00 4.4,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 4 Porezi, obavezne takse i kazne 5..0, ,4.0.6,4 0 Prihodi 5..0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.5.05, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.556, ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 4.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.0,0.0,0

12 -- Katego Klasa rija Grupa (6 + ) Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 4.5,40 4.5,40 4 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova..6,6.6.64, ,6 0 Prihodi..6,6..6,6 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 6..,00 6..,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.5.45, ,00 44 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 45 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih organa , ,00 0 Prihodi , ,00 4 rezerve , ,54 0 Prihodi , ,54 4 rezerve , ,54 0 Prihodi , ,54 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU , ,..5.5,4 0 Prihodi , ,5 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika..06,00..06,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.54.,00.54.,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 06.., 4..6, 0.4.4,46 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , , ,0 5 OSNOVNA SREDSTVA , , , 0 Prihodi , ,5 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.5.06, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.54.,00.54.,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,5 4..6, ,6 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.54, , ,0 5 Zgrade i gra evinski objekti , , , 0 Prihodi , , 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa 6.05., ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 50.4.,.0., ,5 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.45.00, ,00 5 Ma{ine i oprema , ,4..66,0 0 Prihodi 05.0., ,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.0.450, ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca..000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 4..6,60.0., ,0 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 4.54, , ,0 5 Ostale nekretnine i oprema , ,00 0 Prihodi , ,00 55 Nematerijalna imovina , , ,00

13 -- Katego Klasa rija Grupa (6 + ) Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0.000, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 0.000, ,00 5 ZALIHE.6.04, ,00..04,60 0 Prihodi.6.00, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.5.000, , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.04,60.04,60 5 Robne rezerve.6.04, ,60 0 Prihodi.6.00, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.5.000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.04,60.04,60 5 Zalihe robe za daqu prodaju , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 5.000, ,00 54 PRIRODNA IMOVINA , ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 54 Zemqi{te , ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE , , ,00 0 Prihodi , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 6 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE , , ,00 0 Prihodi , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 6 Nabavka doma}e finansijske imovine , , ,00 0 Prihodi , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 U K U P N O : , ,..., Izvori finansirawa: 0 Prihodi.5.5.,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0, , ,4 05 Donacije od inostranih zemaqa.5.,00 0,00.5.,00 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 66..0, , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca ,00..00, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa ,00 0, ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa ,00 0, ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine ,00 0, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.4.0.6,44..56,.50.., 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , 0, , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 4..6, 64., ,4

14 . RASHODI I IZDACI :: ASFDAFDSA ( + ) SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA 0.0 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA Izvr{ni i zakonodavni organi 00 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6..,00 6..,00 0 Prihodi 6..,00 6.., Solni doprinosi na teret poslodavca..0,00..0,00 0 Prihodi..0,00..0, Naknade u naturi.600,00.600,00 0 Prihodi.600,00.600, Solna davawa zaposlenima 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Poslani~ki dodatak , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi..0,00..0,00 0 Prihodi..0,00..0, Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Materijal , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Donacije i dotacije me unarodnim organama Ova aproprija je namewena za me unarodne ~lanarine , ,00 0 Prihodi , , Dotacije nevladinim organama Ova aproprija je namewena za finansirawe redovnog rada politi~kih stranaka..06,00..06,00 0 Prihodi..06,00..06, Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 5.6, 5.6, 0 Prihodi 5.6, 5.6, Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi 4.6.0, 4.6.0, Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0: 4.6.0, 4.6.0, 0 Prihodi 4.6.0, 4.6.0, Ukupno za glavu 0.0: 4.6.0, 4.6.0, 0.0 SKUP[TINE GRADA NOVOG SADA 0 Op{te usluge 06 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 4.6.4, ,00

15 -5- ( + ) Prihodi 4.6.4, , Solni doprinosi na teret poslodavca , ,00 0 Prihodi , , Naknade u naturi , ,00 0 Prihodi , , Solna davawa zaposlenima , ,00 0 Prihodi , , Naknade tro{kova za zaposlene 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi..,00..,00 Ukupno za funkciju 0: Izvori finansirawa za glavu 0.0:..,00..,00 0 Prihodi..,00..,00 Ukupno za glavu 0.0:..,00.., IZBORNA KOMISIJA Izvr{ni i zakonodavni organi 0 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0: , ,00 0 Prihodi 6.4., 6.4., Ukupno za razdeo 0: 6.4., 6.4., 0 GRADONA^ELNIK 0.0 GRADONA^ELNIK Izvr{ni i zakonodavni organi 00 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 4.5., ,00 0 Prihodi 4.5., , Solni doprinosi na teret poslodavca.4,00.4,00 0 Prihodi.4,00.4, Naknade u naturi 0.000, ,00

16 -6- ( + ) Prihodi 0.000, , Solna davawa zaposlenima , ,00 0 Prihodi , , Naknade tro{kova za zaposlene 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru.0.000, ,00 0 Prihodi.0.000, , Materijal , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi.0.,00.0.,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0:.0.,00.0.,00 0 Prihodi.0.,00.0.,00 Ukupno za glavu 0.0:.0.,00.0., IZVR[NIH ORGANA 0 Op{te usluge 04 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.4., ,00 0 Prihodi 5.4., , Solni doprinosi na teret poslodavca 0.6.5, ,00 0 Prihodi 0.6.5, , Naknade u naturi , ,00 0 Prihodi , , Solna davawa zaposlenima , ,00 0 Prihodi , , Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.400, ,00 0 Prihodi 4.400, , Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa , ,00 0 Prihodi , ,00

17 -- ( + ) Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi 0.6.6, ,00 Ukupno za funkciju 0: 0.6.6, ,00 4 Op{ti ekonomski i komerlni poslovi 05 4 Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi.0.000, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 4: 0 Prihodi.0.000, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za funkciju 4: Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi 0.4.6, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za glavu 0.0:..6,00..6, ZA BUXETSKU INSPEKCIJU 0 Op{te usluge Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6..5, ,00 0 Prihodi 6..5, , Solni doprinosi na teret poslodavca.50.0, ,00 0 Prihodi.50.0, , Naknade u naturi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Solna davawa zaposlenima.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Naknade tro{kova za zaposlene 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi.5.60, ,00 Ukupno za funkciju 0: Izvori finansirawa za glavu 0.0:.5.60, ,00 0 Prihodi.5.60, ,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0:.5.60, ,00 0 Prihodi..6,00..6,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za razdeo 0: 4.5.6, ,00 0 GRADSKO VE]E 0.0 GRADSKO VE]E Izvr{ni i zakonodavni organi Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade).5.0,00.5.0,00 0 Prihodi.5.0,00.5.0,00

18 -- ( + ) Solni doprinosi na teret poslodavca 4..6, ,00 0 Prihodi 4..6, , Naknade u naturi 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Solna davawa zaposlenima 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Materijal , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0: , ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za razdeo 0: , ,00 04 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 04.0 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 0 Op{te usluge 06 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) , ,00 0 Prihodi , , Solni doprinosi na teret poslodavca , ,00 0 Prihodi , , Naknade u naturi 6.6,00 6.6,00 0 Prihodi 6.6,00 6.6, Solna davawa zaposlenima , ,00 0 Prihodi , , Naknade tro{kova za zaposlene 0.64, ,00 0 Prihodi 0.64, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 4.500, ,00 0 Prihodi 4.500, , Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , ,00

19 -- ( + ) Tro{kovi putovawa 6.600, ,00 0 Prihodi 6.600, , Usluge po ugovoru.00,00.00,00 0 Prihodi.00,00.00, Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Dotacije nevladinim organama , ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , Porezi, obavezne takse i kazne , ,00 0 Prihodi , , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.05.60, ,00 0 Prihodi.05.60, , Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih organa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, ,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi.06.04, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Ukupno za funkciju 0: , ,00 0 Usluge protivpo`arne za{tite 0_ 4 Usluge po ugovoru 5.00,6 5.00,6 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 5.00,6 5.00,6 0_ 44 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: Neraspore eni vi{ak ranijih godina.5.00,6.5.00,6 Ukupno za funkciju 0:.5.00,6.5.00,6 46 Ostala energija Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije u nosu od ,00 - Agen za energetiku ,00 - Energija Novi Sad ,00. Kapitalne subvencije u nosu od ,00 - Agen za energetiku ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 46: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 46: , ,00 50 Upravqawe otpadom 0 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "^isto}a" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "^isto}a" u nosu od ,00 0 Prihodi , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.60.0, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00

20 -0- ( + ) Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.60.0, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za funkciju 50: , ,00 50 Upravqawe otpadnim vodama Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od 0.66.,00 0 Prihodi , ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi , ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Ukupno za funkciju 50: , , Za{tita biqnog i `ivotiwskog sveta Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u nosu od ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 540: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 540: , , Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu Spelovane usluge 4..,00 4..,00 0 Prihodi 4..,00 4..,00 Izvori finansirawa za funkciju 560: 0 Prihodi 4..,00 4..,00 Ukupno za funkciju 560: 4..,00 4..,00 60 Razvoj zajednice 0 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 0_ 4 Tro{kovi putovawa 0.50, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa 0.50, , Usluge po ugovoru 5..40, ,00 0 Prihodi.4.00, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 0_ 44 Spelovane usluge , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , , Materijal.400,00.400,00 0 Prihodi 6.600, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa 6.00, ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Lisje" u nosu od , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00. Kapitalne subvencije u nosu od.065.0,00 - JKP "Lisje" ,00 - JKP "Tr`nica" ,00 - JKP "Informatika" ,00 0 Prihodi , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00

21 -- ( + ) Ma{ine i oprema.6.050, ,00 0 Prihodi , ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.0.450, , Nematerijalna imovina..50,00..50,00 0 Prihodi 4.000, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 60: 0 Prihodi 4.6.0, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.0.00, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Ukupno za funkciju 60: 4..4, ,00 60 Vodosnabdevawe Spelovane usluge , ,00 0 Prihodi , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od.., Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama..,00..,00 0 Prihodi..,00..,00 Izvori finansirawa za funkciju 60: 0 Prihodi 4..,00 4..,00 Ukupno za funkciju 60: 4..,00 4.., Uli~na rasveta 06 4 Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 640: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 640: Izvori finansirawa za glavu 04.0: , ,00 0 Prihodi.6..6, ,00 05 Donacije od inostranih zemaqa.50.00, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 0.6.0, ,00 Primawa od inostranih zadu`ivawa , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za glavu 04.0: , , JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA" 45 Drumski saobra}aj 0 44 Spelovane usluge Deo ove aproprijacije u nosu od ,00 namewen je za Program odr`avawa objekata putne privrede za 0. godinu , , ,00 0 Prihodi 5..4, 5..4, 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 05..5, 05..5, 0 5 Zgrade i gra evinski objekti , ,00 0 Prihodi 5.5., 5.5., 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , 0 54 Zemqi{te , ,00 0 Prihodi , ,00

22 -- ( + ) Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 45: 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od doma}ih zadu`ivawa , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , Ukupno za funkciju 45: , , ,00 50 Upravqawe otpadom 5 Zgrade i gra evinski objekti..000, ,00 0 Prihodi , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za funkciju 50:..000, ,00 60 Razvoj zajednice 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6.60., ,00..04,00 0 Prihodi 6.60., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , , Solni doprinosi na teret poslodavca 4..00, , ,00 0 Prihodi 4..00, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , , Naknade u naturi.64.4, ,00 0 Prihodi.64.4, , Solna davawa zaposlenima..000, ,00.4.6,00 0 Prihodi..000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 45 Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , ,00 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.6.655, , ,00 0 Prihodi.6.655, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 4 Stalni tro{kovi , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika.0.50, , Tro{kovi putovawa 6.600, , ,00 0 Prihodi 6.600, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 4 Usluge po ugovoru , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika , ,00 44 Spelovane usluge , ,00 0 Prihodi , ,00

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - ODLUKA Rebalans - Normativni deo POPUNJENO strane 1-5.doc

Microsoft Word - ODLUKA Rebalans - Normativni deo POPUNJENO strane 1-5.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 04. ГОДИНУ НОВИ САД, јул 04. године На основу

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sl-30.indd

Sl-30.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 0 НОВИ САД,. јун 0. примерак 700,00 динара ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 1

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 1 На основу члана. став. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. /0, 7/0, 0/0, 0/, /, 6/, 6/ - испр, 08/, /, 68/ - др. закон и 0/), као и члана. тачка, а у вези са чланом 66. ст.. и. Закона

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Sluzbeni List Broj OK10.qxd

Sluzbeni List Broj OK10.qxd SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA GODINA XLI - BROJ 11 - KRAQEVO - 28. NOVEMBAR 2008. GODINE AKTI SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 114. Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj dana 27. novembra 2008. godine, donela

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка,

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/2016)

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sl-list-BGD.qxd

Sl-list-BGD.qxd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Godina LII Broj 38 7. oktobar 2008. godine Cena 180 dinara Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 7. oktobra 2008. godine, na osnovu ~l. 46. i 47. Zakona

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више