Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - sadrzaj-lat-08"

Транскрипт

1 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj godine

2 S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA SREDSTVA I OSTVARENI PRIHODI U GODINI Investiranje javnih sredstava u periodu godine Ostvareni prihodi na investirana javna sredstva u periodu godine Plasirana sredstva i ostvareni prihodi u periodu godine UPOREDNI POKAZATELjI INVESTIRANjA JAVNIH SREDSTAVA TOKOM PROTEKLE TRI GODINE Ukupno investirana i plasirana sredstva Ostvareni prihodi Investiranje po pojedinim investitorima Investiranje prema izvorima sredstava 13 REZIME 15

3 UVOD Zakonodavno pravni okvir Prema odredbama Člana 14. Zakona o investiranju javnih sredstava Ministarstvo finansija je dužno da, na osnovu godišnjeg izvještaja institucija koje investiraju javna sredstva, sastavi konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava. Zakonodavno pravni okvir za investiranje javnih sredstava i investiranju raspoloživih javnih sredstava čine: izviještavanje o izvršenom - Zakon o investiranju javnih sredstava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/04), - Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/03, 14/04,67/05, 34/06, 127/06 ); - Zakon o računovodstvu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 67/05); - Pravilnik o politici investiranja u godini (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 19/08) - Pravilnik o izvještavanju o izvršenim investicijama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 51/05). Pod javnim sredstvima Republike Srpske, u smislu Zakona o investiranju javnih sredstava, podrazumijevaju se: 1. sredstva deponovana na Jedinstvenom računu Trezora (JRT), računima posebnih namjena i drugim poslovnim računima u sastavu Jedinstvenog računa Trezora i ostalim računima organa i organizacija Republike Srpske; 2. sredstva deponovana na Jedinstvenom računu Trezora, računima posebnih namjena i ostalim poslovnim računima opština i gradova; 3. sredstva deponovana na poslovnim računima fondova koji se finansiraju iz namjenskih doprinosa. Pod raspoloživim javnim sredstvima podrazumijevaju se novčana sredstva koja trenutno nisu potrebna za druge namjene niti su ograničena drugim namjenama. Investiranje raspoloživih novčanih sredstava mora se vršiti uz uvažavanje tri osnovna principa sigurnosti, likvidnosti i rentabilnosti. - Princip sigurnosti investiranja podrazumijeva utvrđivanje ograničenja i kriterijuma investiranja raspoloživih sredstava kako bi se smanjio rizik investiranja. - Pod likvidnošću u investiranja podrazumijeva se poštovanje opšteg pravila kojim se utvrđuje da investirana sredstva moraju imati rok dospjeća kraći od roka namjenskog trošenja raspoloživih novčanih sredstava. - Rentabilnost u ovom kontekstu podrazumijeva odnos ostvarene kamate i investiranih sredstava. 1

4 Poštujući navedene principe investiranja, već je u Zakonu o investiranju javnih sredstava (član 5., "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/04) definisano da se raspoloživa javna sredstva mogu investirati isključivo u: - oročene depozite kod banaka koje imaju certifikat o članstvu u programu osiguranja depozita BiH te kod Centralne banke u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH, depozite kod stranih banaka koje su rejting agencije Standard & Poors, Moody s Investor Service ili Fitch Rating Service rangirale najmanje rejtingom A ; - hartije od vrijednosti sa fiksnim prinosom koje su službeno uvrštene u promet na nekoj od berzi ili drugim uređenim javnim tržištima Bosne i Hercegovine, ili neke države članice Evropske unije, te drugih država članica OECD a, - obveznice koje emituju vlade država članica Evropske unije, te vlade drugih država članica OECD a koje su rejting agencije Standard & Poors, Moody s Investor Service ili Fitch Rating Service rangirale najmanje rejtingom A, - vladine obveznice koje emituju Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine u skladu sa odgovarajućim zakonima. Cilj investiranja raspoloživih novčanih sredstava, uvažavajući sve gore navedeno, jeste ostvarivanje dobiti, odnosno kapitalizacija javnih sredstava uz preuzimanje minimalnog nivoa rizika. 2

5 1. Investirana i plasirana javna sredstva i ostvareni prihod u godini 1.1. Investiranje javnih sredstava u periodu od godine Javna sredstva u godini investirana su u skladu sa članom 5. Zakona o investiranju javnih sredstava i članom 6. Pravilnika o politici investiranja u godini. Ukupno investirana javna sredstva na dan godine iznosila su KM. Od ukupno investiranih javnih sredstava na posmatrani dan Ministarstvo finansija Republike Srpske investiralo je KM, ili 98,61%. Opštine, gradovi i fondovi koji se finansiraju iz namjenskih doprinosa (vanbudžetski fondovi) na posmatrani dan, investirali su raspoloživa sredstva u ukupnom iznosu od KM, ili 1,39% od ukupno investiranih javnih sredstava. Od ukupno 61 opštine, 2 grada i četiri fonda u Republici Srpskoj u toku godine, javna sredstva je investiralo pet opština i jedan fond. u mil KM Učešće investitora u ukupnom investiranju na dan godine Fondovi Opštine Min. Finansija Grafikon broj 1. Posmatrano po mjesecima investiranje sredstava u godini je imalo sljedeću dinamiku: 3

6 Tabela 1 R/b Mjesec 1 Januar 2 Februar 3 Mart 4 April 5 Maj 6 Jun 7 Jul 8 Avgust Mjesečni pregled investiranih sredstava i ostvarenih prihoda u 2008.godini Iznos investiranih sredstava Sred. pos. JRT/drugi Ostala sred. namjena Institucija koja poslovni posebnih privatizacija i investira računi namjena sukcesija Ukupno Ostvaren prihod Ministarstvo finansija 79,720, ,280,099,807 1,359,819,833 3,703,458 Gradovi/opštine 9,000, ,000,000 30,529 Fondovi 0 30,000,000 30,000,000 0 Ministarstvo finansija 84,720, ,270,282,653 1,355,002,679 3,475,239 Gradovi/opštine 13,500, ,500,000 41,609 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 84,720, ,263,152,459 1,347,872,486 3,673,764 Gradovi/opštine 13,500, ,500,000 42,946 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 92,020,026 8,400,000 1,247,758,623 1,348,178,650 3,620,950 Gradovi/opštine 13,500, ,500,000 43,240 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 96,120,026 10,100,000 1,226,286,090 1,332,506,116 3,736,357 Gradovi/opštine 9,000, ,000,000 31,486 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 103,320,026 13,500,000 1,167,579,349 1,284,399,375 3,373,188 Gradovi/opštine 9,500, ,500,000 32,901 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 103,820,026 13,500,000 1,182,058,537 1,299,378,563 3,560,777 Gradovi/opštine 11,500,000 9,000, ,500,000 69,636 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,580 Ministarstvo finansija 90,270,026 16,900,000 1,153,292,890 1,260,462,916 3,506,449 Gradovi/opštine 11,500,000 11,000, ,500,000 72,796 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,711 9 Septembar Ministarstvo finansija 87,126,375 19,150,000 1,075,700,588 1,181,976,963 3,224, Oktobar 11 Novembar 12 Decembar Gradovi/opštine 11,000,000 11,000, ,000,000 76,646 Fondovi 0 30,000,000 30,000, ,711 Ministarstvo finansija 87,126,375 21,250,000 1,078,307,137 1,186,683,512 3,393,798 Gradovi/opštine 10,000,000 7,000, ,000,000 58,579 Fondovi 15,000,000 15,000,000 56,791 Ministarstvo finansija 87,126,375 31,607,045 1,039,662,373 1,158,395,793 3,131,406 Gradovi/opštine 10,000,000 6,000, ,000,000 54,210 Fondovi Ministarstvo finansija 58,727,080 24,950, ,071,117 1,065,748,197 3,129,289 Gradovi/opštine 11,000,000 4,000, ,000,000 48,411 Fondovi Ukupno decembar 69,727,080 28,950, ,071,117 1,080,748,

7 Iz gornje tabele je vidljivo da se veći dio investiranih sredstava odnosi na sredstva posebnih namjena, tako da strukturu ukupno investiranih sredstava na dan godine čini: - sredstva sa računa posebnih namjena (sukcesija,privatizacija) - ostali računi posebnih namjena sredstva sa JRT i drugih posl. računa Veliko učešće sredstava sa računa posebnih namjena u ukupnom investiranju u godini posljedica je investiranja sredstava od prodaje državnog kapitala. Procentualno učešće investiranih sredstava prema izvoru na dan godine Sred. posebnih namjenaprivatizacija, sukcesija Sred. ЈRТ/drugi poslovni računi Ostala sred. posebnih namjena Grafikon broj Ministarstvo finansija, gradovi/opštine i fondovi su javna sredstva investirali kod banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj, dok je opština Laktaši dio svojih sredstava investirala kod UniCredit bank d.d. Mostar. Kao kriterijum za investiranje raspoloživih sredstava korišteni su visina ponuđene kamate, te iznos poslovne aktive banke. 5

8 Tabela 2 Pregled investiranih sredstava po bankama na godine Banka Privatizacija Sukcesija JRT Posebne namjene Ukupno Učešće pojedinih banaka u ukupno investirani m sredstvima UniCredit bank a.d. B. Luka ,83% NLB Razvojna banka a.d. B. Luka 216,520, ,000, ,520, % Nova banka a.d. Bijeljina 204,158, ,283,519 1,800, ,241, % Bobar banka a.d. Bijeljina 37,569, ,160,000 8,050,000 47,779, % Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka 31,645, ,910,000 2,000,000 53,555, % HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka 255,645, ,645, % Komercijalna banka a.d. Banja Luka 29,338, ,850, ,188, % Volksbank a.d. Banja Luka 106,944, ,600, ,544, % Pavlović International banka a.d. Slobomir Bijeljina 12,734, ,600,000 2,900,000 21,234, % IEFK banka a.d. Banja Luka 0 0 3,000,000 7,600,000 10,600, % UniCredit bank d.d. Mostar ,23% Ukupno: 982,571, ,727,080 28,950,000 1,080,248, % Na narednom Grafikonu je prikazano procentualno učešće pojedinih banaka u ukupno investiranim sredstvima na dan godine. 6

9 Učešće pojedinih banaka u ukupno investiranim sredstvima 10,33% 1,97% 0,98% 0,23% 8,83% 3,07% 20,32% 23,67% 21,22% 4,96% 4,42% UniCredit bank a.d. Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka Komercijalna banka a.d. Banja Luka Pavlović International bank a.d. Slobomir Bijeljina UniCredit bank d.d. Mostar Grafikon broj 3. NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka Bobar banka a.d. Bijeljina HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka Volksbank a.d. Banja Luka IEFK banka a.d. Banja Luka Javna sredstva su investirana po prosječnoj kamatnoj stopi od: - 2,59% za sredstva oročena preko noći, - 2,63% na period od 7 dana, - 3,38% na period do 90 dana, - 4,09% na period do 180 dana i - 4,99% na period duži od 180 dana. Imajući u vidu naprijed navedeno može se zaključiti da su Ministarstvo finansija kao i opštine/gradovi, te vanbudžetski fondovi investirali svoja raspoloživa sredstva pod povoljnim uslovima, s obzirom na prosječne kamatne stope na oročena sredstva u toku godine u Bosni i Hercegovini. Naime, kamatne stope su se kretale između 2,95% i 3,72% za sredstva oročena u konvertibilnim markama, dok su se za sredstva oročena u KM sa valutnom klauzulom kamate kretale od 2,41% do 5,53% Ostvareni prihodi na investirana javna sredstva u periodu od godine Ukupno ostvareni prihodi po osnovu investiranih javnih sredstava u godini iznose KM. 1 Ovi podaci su uzeti sa stranice CBBiH. Kretanje pasivne kamatne stope prikazano je na godišnjem nivou po mjesecima. Podaci koje je objavila CBBiH sačinjeni su na osnovu prikupljenih podataka koje je dobila od komercijalnih banaka sa teritorije BiH. Nije precizirana ročnost depozita na koje se navedena prosječna kamatna stopa odnosi 7

10 Ministarstvo finansija ostvarilo je prihod po navedenom osnovu u iznosu od KM, ili 96,42 %, od ukupno ostvarenih prihoda. Opštine/gradovi i fondovi ostvarili su prihod u iznosu od KM ili 3,58% od ukupno ostvarenih prihoda, od čega opštine/gradovi KM, a fondovi KM. Prihod ostvaren po osnovu investiranih sredstva na rok do 90 dana iznosi KM i to: - sredstva posebnih namjena privatizacija, sukcesija, te ostala sredstva posebnih namjena KM - sredstva JRT i drugih poslovnih računa KM Prihod ostvaren po osnovu investiranih sredstava na period od 90 i više dana iznosi KM i to: - sredstva posebnih namjena privatizacija, sukcesija, te ostala sredstva posebnih namjena KM - sredstva JRT i drugih poslovnih računa KM Struktura prihoda prema roku na koji su sredstva investirana Ostvaren prihod na invest. sred. na rok do 90 dana Ostvaren prihod na invest. sred. na rok od 90 dana i duže Grafikon broj 4. U toku godine, od ukupno ostvarenih prihoda, ,30 KM se odnosi na kamatu ostvarenu investiranjem sredstava od prodaje državnog kapitala. U narednom grafikonu je prikazano učešće prihoda ostvarenih investiranjem sredstava sa računa posebnih namjena u ukupno ostvarenim prihodima od investiranja u godini. 8

11 Učešće prihoda ostvarenih investiranjem sredstava sa računa posebnih namjena u ukupno ostvarenim prihodima u godini. Sredstva sa računa posebnih namjena Sredstva JRT i drugih poslovnih računa Grafikon broj 5. U tabeli broj 3 je prikazano učešće prihoda po osnovu kamata ostvarenih investiranjem javnih sredstava po bankama. Tabela 3 Pregled ostvarenih prihoda od kamata po bankama u godini BANKA Prihod od kamate ostvaren u 2008.godini Učešće pojedinih banaka u ukupnom prihodu po osnovu kamata ostvarenih u 2008.god. UniCredit bank a.d Banja Luka ,25% NLB Razvojna banka a.d.banja Luka 9,123, % Nova banka a.d.banja Luka 10,446, % Bobar banka a.d.bijeljina 1,840, % Balkan Investment banka a.d.banja Luka 2,178, % Hypo Alpe Adria banka a.d. Banja Luka 9,619, % Komercijalna banka a.d.banja Luka 1,181, % Volksbank a.d.banja Luka 3,908, % Pavlović International banka a.d.slobomir Bijeljina 720, % 9

12 IEFK banka a.d.banja Luka 447, % UniCredit bank d.d Mostar ,13% UKUPNO 43,071, % 1.3. Plasirana sredstva i ostvareni prihod u periodu godine Opštine, gradovi i fondovi su tokom godine sredstva posebnih namjena plasirali u više banaka. Prosječno plasirana javna sredstva u godini iznosila su KM i po osnovu njih je ostvaren prihod od KM. Tabela 4 Pregled plasiranih sredstava i ostvarenih prihoda u 2008.godini Iznos deponovanih sredstava Institucija koja JRT/drugi Sred.posebnih investira poslovni računi namjena R/b Mjesec Januardecembar 1 Sred.pos.namjena /privat. Ostvaren prihod Ukupno Ministarstvo finansija Gradovi/opštine 2,403,000 2,403,000 24,510 Fondovi Ukupan prihod od kamate 24,510 10

13 2. Uporedni pokazatelji investiranja javnih sredstava tokom protekle tri godine 2.1. Ukupno investirana i plasirana sredstva Ukupno plasirana i investirana javna sredstva na dan , i godine iznosila su: u godini KM - u godini KM - u godini KM Investirana sredstva Plasirana sredstva Grafikon broj 6. Pad u nivou ukupno investiranih sredstava u odnosu na godinu je u najvećem dijelu posljedica realizacije Razvojnog programa RS tokom godine. Ukoliko bi, radi uporedivosti podataka, iz ukupnog iznosa investiranih i plasiranih sredstava u i godini isključili sredstva ostvarena prodajom državnog kapitala Telekoma RS i preduzeća iz oblasti naftne industrije RS, trend investiranja sredstava u posmatrane tri godine bi izgledao kao na Grafikonu br

14 Investirana sredstva Plasirana sredstva Grafikon broj Ostvareni prihodi U narednom grafikonu prikazani su prihodi ostvareni po osnovu investiranih i plasiranih sredstava u 2006., i godini. Kamata ostvarena po osnovu investiranja sredstava u periodu od do godine 2008.годina 6,99 43, godina 4,6 23, godina 3,7 3,7 Bez sredstava privatizacije Telekoma i naftne industrije godina 2007.godina 2008.годina 3,7 4,6 6,99 Ukupno 3,7 23,6 43,1 Grafikon broj 8. 12

15 Ukoliko isključimo prihode po osnovu kamate ostvarene investiranjem sredstava posebnih namjena sredstva od privatizacije Telekoma RS i preduzeća iz oblasti naftne industrije RS, prihodi po osnovu investiranja iz godine u godinu upućuju na stabilan rast, jer su prihodi, bez pomenutih, u godini iznosili 3,7 miliona KM, u godini 4,63 miliona KM, a u godini 6,99 miliona KM Investiranje po pojedinim investitorima Vidljivo je da opštine/gradovi i vanbudžetski fondovi javna sredstva investiraju u manjoj mjeri u odnosu na Ministarstvo finansija, odnosno raspolažu sa značajno manje slobodnih sredstava. Međutim, iz Grafikona broj 9. je vidljivo i to da investiranje opština/gradova bilježi trend rasta iz godine u godinu , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 0,00 30,00 0,00 8,04 14,78 17,40 99,51 Fondovi Opštine/gradovi Ministarstvo finansija Grafikon broj Investiranje prema izvorima sredstava Tabela 5 Pregled investiranih i plasiranih sredstava prema izvoru u periodu godina Investirana i plasirana javna sredstva JRT/drugi poslovni računi opština/gradova/fondova Sredstva posebnih namjena(sukc.,privatizacija) Ukupno:

16 Prema prethodnom tabelarnom prikazu vidljivo je da su u godini, u većoj mjeri investirana sredstva sa JRT i drugih poslovnih računa, u odnosu na investirana javna sredstava sredstva posebnih namjena, tj. sredstva od prodaje državnog kapitala preduzeća i banaka, te sredstva od sukcesije imovine bivše SFRJ. Međutim, u godini prilivom sredstava od prodaje državnog kapitala u preduzećima Telekom RS i preduzećima iz oblasti naftne industrije Republike Srpske, te investiranjem pomenutih sredstava struktura investiranja se mijenja, pa se znatno veći dio investiranih sredstava odnosi na sredstva posebnih namjena (93,69%). Taj odnos investiranih sredstava se, u gotovo istom procentu (93,56%), zadržao i u godini ,00 u mil KM Struktura ukupno investiranih i plasiranih sredstava s obzirom na izvor u periodu od do godine 1.200, , ,00 800, ,42 600,00 400,00 200,00 0,00 74,82 69,73 89,72 32, JRT/drugi poslovni računi Računi posebnih namjena Grafikon broj

17 Rezime Raspolaganje javnim sredstvima je vršeno u skladu sa relevantnim zakonskim propisima Zakon o investiranju javnih sredstava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/04), Pravilnik o politici investiranja u godini (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 19/08) Iz viškova tekuće likvidnosti investirano je KM na dan godine, od čega je KM ili 98,61% investiralo Ministarstvo finansija, a KM ili 1,39% opštine/gradovi. Strukturu investiranih sredstava s obzirom na izvor istih čine sredstva sa računa posebnih namjena u iznosu od KM (93,56%) i sredstva sa JRT i drugih poslovnih računa u iznosu od KM, odnosno 6,44%. Učešće sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala u ukupnoj sumi investiranih sredstava iznosi KM ili 91%. Sredstva su investirana kod 10 banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj, te kod UniCredit bank d.d. Mostar. Ukupan prihod po osnovu investiranja sredstava u toku godine iznosi KM, od čega prihod od investiranja Ministarstva finansija iznosi KM, opštine/gradovi su ostvarili KM, a vanbudžetski fondovi KM. Sredstva Ministarstva finansija su investirana po prosječnoj kamatnoj stopi od: - 2,59% za sredstva oročena preko noći, - 2,63% na 7 dana, - na period do 90 dana 3,38%, - na period do 180 dana 4,09% i - na rok od godinu i više dana 4,99%. Prosječno ostvarena kamatna stopa na ukupna sredstva Ministarstva finansija investirana tokom godine u prosječnom iznosu od KM iznosi 3,30%. Vanbudžetski fondovi su tokom godine investirali prosječan iznos od KM, uz kamatnu stopu od 4,70%, dok su opštine/gradovi svoja slobodna sredstva u prosječnom iznosu od KM investirali po prosječnoj kamatnoj stopi od 4,15%. Na osnovu navedenih prosječnih kamatnih stopa, te učešća pojedinih investitora u ukupno investiranim sredstvima u godini, dolazimo do prosječne kamatne stope na ukupno investirana sredstva koja iznosi 3,33%. 15

18 Prosječno plasirana sredstva posebnih namjena opština/gradova iznosila su KM. Prihod ostvaren po osnovu plasiranja sredstava opština/gradova iznosi KM. 16

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna za javni sajt dopuna docx

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna  za javni sajt dopuna docx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова код пословних банака Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 4 5 6 7 Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д.

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова 1 2 3 RB. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 Града Бања Лука (само за врсте прихода:

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-30.09.2014. године Бања Лука, новембар 2014. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-31.12.2014. године Бања Лука, април 2015. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio dobrovoljni penzijski fond Kastodi banka: Societe Generale

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ

ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИ ДОПУНA ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА У Правилима о раду дистрибутивног система ( Службени гласник РС, број 8/10), у Поглављу 6. МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, после тачке 6.15.3. на крају, додаје

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

No Slide Title

No Slide Title IZRAČUNAVANJE CIJENA I PRINOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Cijena koju je investitor spreman da plati za bilo koji finansijski instrument predstavlja sadašnju vrijednost očekivanog budućeg neto novčanog toka

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon) i člana 25. Statuta Društvа za upravlјanje

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02:

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnje promjene industrijske proizvodnje prema područjima G02:

Више

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009 NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje

Више

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila

Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bila Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om Stand-by je finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava zemljama članicama suočenim sa poremećajima u platnom bilansu. Sredstva za aranžman se obezbjeđuju iz opštih

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Microsoft Word - Saopštenje za javnost

Microsoft Word - Saopštenje za javnost SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Banca IMI, investiciona banka Intesa Sanpaolo grupacije, usvojila je konsolidovane finansijske rezultate za 2012. godinu Ukupni prihod, operativna i neto dobit Banca IMI porasli za

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx РБ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА / ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАНКА РАЧУН 1 Бања Лука 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 007 12034888 60 2 прихода: 722412, 722461)* 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 100 00048189 28

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A 30.06.2015. Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A OIB fonda: 29597039090 Mirovinsko

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal 2010/ -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treć

FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal 2010/ -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treć FINANSIJSKI IZVEṠTAJ CBK /Za treći kvartal / -prelazni izveṡtaj- Direkcija Finansijskog Planiranja i Izveštavanja Finansijski izveṡtaj CBK za treći kvartal Utvrdjeno članom 58 Zakona br.03/l- o Centralnoj

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon), člana 9. Pravilnika o sadržaju prospekta

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Градска управа Одјељење за финансије Трг српских владара 1, Бања Лука КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Градска управа Одјељење за финансије Трг српских владара 1, Бања Лука КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Градска управа Одјељење за финансије Трг српских владара 1, Бања Лука КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12.218. ГОДИНЕ

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ПЕРИОД..-3.2.26. ГОДИНЕ БАЊА ЛУКА, април 27. ГОДИНЕ С А Д

Више

Microsoft Word - Annual 2010 _ _

Microsoft Word - Annual 2010 _ _ СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за четврти квартал 2010. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 3 2. УЧЕСНИЦИ НА ТРЖИШТУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА... 7 3. ПОСЛОВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Example 3.1 (2010)

Example 3.1 (2010) kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Beograd Srbija Tel.: +381 (0)11 20 50 500 Fax: +381 (0)11 20 50 550 www.kpmg.com/rs Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA INTESA INVEST CASH DINAR OTVORENOG

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Тср за РС 16,4, што је за 0.9Ц изнад вишег.просјека оба реф периода (2001-;1951-); према терцилима: изнад опсега нормале, према перцентилима на граници нормално/топло. o Тср за РС у просеку,септембра мјесеца

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

C u r r i c u l u m V i t a e Docent dr Branka Topić-Pavković PERSONALNE INFORMACIJE: Datum rođenja: godine Mjesto rođenja: Banja Luka, Bo

C u r r i c u l u m V i t a e Docent dr Branka Topić-Pavković PERSONALNE INFORMACIJE: Datum rođenja: godine Mjesto rođenja: Banja Luka, Bo C u r r i c u l u m V i t a e Docent dr Branka Topić-Pavković PERSONALNE INFORMACIJE: Datum rođenja: 04.04.1981. godine Mjesto rođenja: Banja Luka, Bosna i Hercegovina Adresa: Stevana Mokranjca 14, Banja

Више

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА План позајмљивања у земљи за 2017. годину БДП Остатак свијета Буџет. приходи Буџетски суфицит/дефицит Буџетски расходи Платни биланс Домаће позајмљивање Ино позајмљивање Монетарна и девизна политика Министарство

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,27dinara, srednji kurs 123,945. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 24. januar do 12:3h iznosio

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више