Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc"

Транскрипт

1 "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 5/2005), гувернер Народне банке Србије доноси П Р А В И Л Н И К О КОНТНОМ ОКВИРУ И САДРЖИНИ РАЧУНА У КОНТНОМ ОКВИРУ ЗА ДОБРОВОЉНЕ ПЕНЗИЈСКЕ ФОНДОВЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописује се Контни оквир за добровољне пензијске фондове (у даљем тексту: Контни оквир), који је одштампан уз овај правилник и његов је састaвни део, као и садржина појединих рачуна у Контном оквиру. Члан 2. Друштво за управљање добровољним пензијским фондом (у даљем тексту: друштво за управљање фондом) дужно је да, одвојено од својих пословних књига, односно извештаја, води пословне књиге и саставља финансијске извештаје за добровољне пензијске фондове (у даљем тексту: финансијски извештаји) којима управља. Друштво за управљање фондом исказује стање и промене имовине, нето имовине и обавеза, као и расходе и приходе, и утврђује резултате пословања фонда према садржини појединих рачуна о Контном оквиру. Члан 3. Стање и промене имовине, нето имовине и обавеза, приходи и расходи, као и утврђивање резултата пословања добровољног пензијског фонда (у даљем тексту: фонд) евидентирају се на основним (троцифреним) рачунима прописаним у Контном оквиру, у складу с МРС и МСФИ. Прописани основни рачуни могу се, по потреби, рашчлањавати на аналитичке рачуне, у складу са захтевима МРС, МСФИ и овим правилником.

2 2 II. САДРЖИНА РАЧУНА Класа 1: Готовина и потраживања Члан 4. На рачунима групе 10 Готовина, исказују се готовинска средства фонда. На рачуну 100 исказују се неорочена динарска новчана средства фонда. На рачуну 101 исказују се неорочена новчана средства фонда у страној валути. Члан 5. На рачунима групе 11 Потраживања од друштва за управљање фондом, исказују се потраживања фонда од друштва за управљање фондом које управља тим фондом, према називима рачуна. На рачуну 110 исказују се потраживања од друштва за управљање фондом по основу накнаде плаћених, односно преузетих динарских трошкова куповине, продаје и преноса хартија од вредности. У оквиру овог рачуна потребно је обезбедити евиденцију по врстама трошкова на којима се заснивају потраживања, као што су трансакциони трошкови кастоди банке, брокерске провизије, берзанске провизије, накнаде Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а.д., Београд (у даљем тексту: Централни регистар), порез на пренос апсолутних права и др. На рачуну 111 исказују се потраживања од друштва за управљање фондом по основу накнаде плаћених, односно преузетих девизних трансакционих трошкова, као што су трошкови куповине, продаје и преноса хартија од вредности. У оквиру овог рачуна потребно је обезбедити евиденцију по врстама трошкова на којима се заснивају потраживања, као што су трансакциони трошкови кастоди банке, брокерске провизије, берзанске провизије, накнаде Централног регистра и др. На рачуну 112 исказују се потраживања од друштва за управљање фондом по основу више плаћене накнаде до чега је дошло због грешке у обрачуну накнаде.

3 3 На рачуну 119 исказују се потраживања од друштва за управљање фондом по другим основима. Члан 6. На рачунима групе 12 Друга потраживања, исказују се потраживања по основу продаје хартија од вредности, потраживања за камате, потраживања за дивиденде, потраживања по основу продаје непокретности, потраживања за закупнине, потраживања за несалдиране хартије од вредности и остала потраживања фонда. На рачуну 120 исказују се потраживања за уговорену новчану накнаду за продате хартије од вредности. На рачуну 121 исказују се потраживања по основу камата на неорочена новчана средства и дужничке хартије од вредности које су у поседу фонда. На рачуну 122 исказују се потраживања за дивиденде на акције у поседу фонда. На рачуну 123 исказују се потраживања настала по основу продаје непокретности. На рачуну 124 исказују се потраживања по основу уговора о закупу непокретности у власништву фонда. Ова потраживања евидентирају се сваког радног дана, а њихов дневни износ добија се дељењем износа закупнине бројем радних дана у периоду на који се закупнина односи. На рачуну 125 исказује се вредност хартија од вредности о чијој је куповини закључен уговор, али над којима још није извршен пренос власништва (несалдиране хартије од вредности). Вредност потраживања за несалдиране хартије од вредности утврђује се на основу поштене вредности тих хартија. На рачуну 129 исказују се потраживања фонда која нису обухваћена осталим рачунима групе 12, као што су потраживања по основу закупа и др. Класа 2: Улагања фонда Члан 7. На рачунима групе 20 Улагања фонда у земљи, исказују се улагања имовине фонда у хартије од вредности, депозите и непокретности, према називима рачуна.

4 4 На рачуну 200 исказују се хартије од вредности које је издала Народна банка Србије. На аналитичким рачунима потребно је најмање обезбедити одвојену евиденцију обвезница, благајничких записа и других хартија од вредности. На рачуну 201 исказују се орочени депозити код банака са седиштем у Републици Србији. На аналитичким рачунима потребно је најмање обезбедити одвојену евиденцију краткорочних и дугорочних депозита. На рачуну 202 исказују се депозитне потврде које су издале банке са седиштем у Републици Србији. На рачуну 203 исказују се хартије од вредности које је издала Република Србија и које су издале јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе у тој републици, као и хартије од вредности које су издала друга правна лица уз гаранцију Републике Србије. На аналитичким рачунима потребно је најмање обезбедити одвојену евиденцију хартија од вредности које је издала Република Србија, хартија од вредности које су издале јединице територијалне аутономије, хартија од вредности које су издале јединице локалне самоуправе и хартија од вредности које су издали други субјекти уз гаранцију државе. На рачуну 204 исказују се обвезнице које су издала правна лица са седиштем у Републици Србији и којима се тргује на организованом тржишту у тој републици, изузев хипотекарних обвезница. На рачуну 205 исказују се дужничке хартије од вредности које су издала правна лица са седиштем у Републици Србији и којима се тргује на организованом тржишту у тој републици, изузев обвезница и депозитних потврда. На аналитичким рачунима је потребно најмање обезбедити одвојену евиденцију благајничких записа, комерцијалних записа и других хартија од вредности. На рачуну 206 исказују се хипотекарне обвезнице издате на територији Републике Србије. На рачуну 207 исказују се акције које су издала правна лица са седиштем у Републици Србији и којима се тргује на организованом тржишту у тој републици. На аналитичким рачунима је потребно најмање обезбедити одвојену евиденцију акција банака и других правних лица. На рачуну 208 исказују се непокретности на територији Републике Србије. На аналитичким рачунима одвојено се исказују непокретности по врстама, и то: земљиште, пословни објекти, стамбени објекти, стамбенопословни објекти, економски објекти и друге непокретности.

5 5 Члан 8. На рачунима групе 21 Улагања фонда у иностране хартије од вредности, исказују се хартије од вредности међународних финансијских институција, хартије од вредности страних држава, дужничке хартије од вредности страних правних лица, депозитне потврде страних банака и акције страних правних лица. На рачуну 210 исказују се хартије од вредности које су издале међународне финансијске институције. На рачуну 211 исказују се хартије од вредности које су издале стране државе. На рачуну 212 исказују се дужничке хартије од вредности које су издала страна правна лица. На рачуну 213 исказују се депозитне потврде које су издале стране банке. На рачуну 214 исказују се акције која су издала страна правна лица. Аналитички се одвојено исказују најмање акције банака и других правних лица. Класа 3: Обавезе Члан 9. На рачунима групе 30 Обавезе према друштву за управљање фондом, исказују се обавезе фонда према друштву за управљање фондом које управља тим фондом. На рачуну 300 исказују се износи које је фонд дужан да уплати друштву за управљање фондом на име накнаде при уплати доприноса. На рачуну 301 исказују се износи које је фонд дужан да уплати друштву за управљање фондом по основу накнаде за управљање, а на терет рачуна 500. На рачуну 302 исказују се износи које је фонд дужан да уплати друштву за управљање фондом по основу тога што је, због погрешног обрачуна, из фонда плаћен мањи износ накнаде од оног који је требало платити.

6 6 На рачуну 303 исказују се износи које је фонд дужан да плати друштву за управљање фондом по основу накнаде стварних трошкова преноса акумулираних средстава члана фонда у други фонд. На рачуну 304 исказују се обавезе фонда за накнаде по основу услуга члановима фонда а тичу се слања ванредних извештаја, алтернативних видова извештавања и др. Члан 10. На рачунима групе 31 Друге обавезе из пословања, исказују се обавезе по основу куповине и продаје хартија од вредности, обавезе за брокерске услуге, обавезе према друштву за управљање фондом и друге обавезе из пословања. На рачуну 310 исказују се обавезе за купљене хартије од вредности чија је вредност исказана у динарима. Овај рачун рашчлањава се према врстама обавеза, као што су обавезе за нето цену хартија, за брокерске провизије, за трансакционе трошкове кастоди банке, за берзанске накнаде, за накнаде Централног регистра и др. На рачуну 311 исказују се обавезе за купљене хартије од вредности чија је вредност исказана у страној валути. Овај рачун рашчлањава се према врстама обавеза, као што су обавезе за нето цену хартија, за брокерске провизије, за трансакционе трошкове кастоди банке, за берзанске накнаде, за накнаде Централног регистра и др. На рачуну 312 исказују се обавезе настале продајом хартија од вредности. Овај рачун рашчлањава се према врстама обавеза, као што су обавезе за брокерске провизије, за трансакционе трошкове кастоди банке, за берзанске накнаде, за накнаде Централног регистра, за порез на пренос апсолутних права и сл. На рачуну 319 исказују се обавезе из пословања које нису обухваћене осталим рачунима група 31 и 30. Класа 4: Обавезе по основу чланства Члан 11. На рачунима групе 40 Обавезе за исплате акумулираних средстава, исказују се обавезе проистекле из односа с члановима фонда, према називима рачуна.

7 7 На рачуну 400 исказују се износи које је фонд обавезан да исплати члановима фонда који су с друштвом за управљање фондом закључили уговор о програмираним исплатама акумулираног износа са индивидуалног рачуна. За износ ових обавеза терети се рачун 800. На рачуну 401 исказују се износи које је фонд обавезан да исплати друштвима за осигурање ради куповине ануитета, а по налогу и за рачун чланова фонда. За износ ових обавеза терети се рачун 800. На рачуну 402 исказују се износи које је фонд обавезан да исплати члановима фонда који су с друштвом за управљање фондом закључили уговор о једнократној исплати укупног акумулираног износа са индивидуалног рачуна. За износ ових обавеза терети се рачун 800. На рачуну 403 исказују се износи акумулираних средстава које је фонд обавезан да исплати другом фонду на основу захтева члана фонда, послодавца или организатора пензијског плана, или на основу уговора о преносу рачуна. За износ ових обавеза терети се рачун 800. На рачуну 409 исказују се обавезе које су последица смрти члана фонда, као и друге обавезе у вези с члановима фонда. За износ ових обавеза терети се рачун 800. Члан 12. На рачунима групе 41 Пролазни рачуни Обавезе по основу уплата пензијских доприноса, исказују се уплате чланова фонда, уплате послодаваца и уплате из других фондова. На рачуну 410 исказују се обавезе за повећања нето имовине услед уплата чланова фонда на рачун фонда. Уплате на овом рачуну исказују се у износу умањеном за накнаду при уплати, а износ те накнаде исказује се у корист рачуна 300. Рачун 410 затвара се у корист рачуна 800. На рачуну 411 исказују се обавезе за повећања нето имовине услед уплата послодаваца и организатора пензијских планова на рачун фонда. Уплате на овом рачуну исказују се у износу умањеном за накнаду при уплати ако је и накнада уплаћена на рачун фонда. Износ накнаде исказује се на рачуну 300. Рачун 411 затвара се у корист рачуна 800. На рачуну 412 исказују се обавезе за повећања нето имовине услед уплата на рачун фонда по основу преноса акумулираних средстава из других фондова. Овај рачун се затвара у корист рачуна 800.

8 8 На рачуну 413 исказују се обавезе за повећање нето имовине услед уплата на рачун фонда о којима нема довољно информација да би биле исказане на другим рачунима групе 41. Рачун 413 затвара се у корист рачуна 800. После прибављања информација које недостају, промет овог рачуна се црвеним сторном преноси на одговарајући рачун групе 41. Класа 5: Расходи Члан 13. На рачунима групе 50 Расходи, исказују се расходи фонда, према називима рачуна. На рачуну 500 исказују се расходи по основу накнада за управљање фондом. На рачуну 501 исказују се расходи по основу накнада за услуге које је друштво извршило члановима фонда, као што су ванредни извештаји, алтернативни видови извештавања и др. На рачуну 502 исказују се губици настали услед продаје хартија од вредности по цени нижој од књиговодствене вредности. На рачуну 503 исказују се губици по основу усклађивања више књиговодствене вредности хартија од вредности с нижом поштеном вредношћу тих хартија. На рачуну 504 исказују се губици настали због снижења курса валуте у којој је исказана вредност имовине и други губици по основу курсних разлика. На рачуну 505 исказују се губици настали услед продаје непокретности по цени нижој од књиговодствене вредности. На рачуну 506 исказују се губици по основу усклађивања више књиговодствене вредности непокретности с нижом поштеном вредношћу те непокретности. На рачуну 509 исказују се расходи који нису обухваћени другим рачунима групе 50. Члан 14. На рачуну групе 59 Пренос расхода, исказује се пренос расхода.

9 9 На рачуну 590 исказује се пренос расхода, и то на терет рачуна 710 а у корист овог рачуна. Класа 6: Приходи Члан 15. На рачунима групе 60 Приходи, исказују се приходи, према називима рачуна. На рачуну 600 исказују се приходи остварени по основу доспелих камата на дужничке хартије од вредности и депозите. На рачуну 601 исказују се приходи по основу дивиденди на акције. На рачуну 602 исказују се добици настали услед продаје хартија од вредности по цени вишој од књиговодствене вредности. На рачуну 603 исказују се добици од усклађивања ниже књиговодствене вредности хартија од вредности с вишом поштеном вредношћу тих хартија. На рачуну 604 исказују се добици настали због пораста курса валуте у којој је исказана вредност имовине и други добици по основу курсних разлика. На рачуну 605 исказују се добици настали услед продаје непокретности по цени вишој од књиговодствене вредности. На рачуну 606 исказују се добици од усклађивања ниже књиговодствене вредности непокретности с вишом поштеном вредношћу те непокретности. На рачуну 607 исказују се приходи по основу уговора о закупу непокретности у власништву фонда. На рачуну 609 исказују се приходи који нису обухваћени осталим рачунима групе 60. Члан 16. На рачуну групе 69 Пренос прихода, исказује се пренос прихода. На рачуну 690 исказује се пренос прихода, и то на терет овог рачуна а у корист рачуна 710.

10 10 Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха Члан 17. На рачуну групе 70 Отварање главне књиге, исказују се почетна стања рачуна активе и пасиве. На рачуну 700 исказују се стања рачуна активе и пасиве на почетку пословања фонда и на почетку обрачунског периода. Почетна стања активе исказују се на терет одговарајућих рачуна активе, а у корист овог рачуна. Почетна стања пасиве исказују се на терет овог рачуна, а у корист одговарајућих рачуна пасиве. Члан 18. На рачуну групе 71 Рачун добити и губитка, исказује се остварена добит или губитак на крају обрачунског периода. На рачуну 710 исказује се остварени добитак или губитак, као разлика између прихода и расхода обрачунског периода. Приходи се исказују у корист овог рачуна а на терет рачуна 690, а расходи у корист рачуна 590 а на терет рачуна 710. Стање рачуна 710 преноси се на терет рачуна 803 ако је дуговно, а у корист рачуна 801 ако је потражно. Члан 19. На рачуну групе 72 Закључак рачуна стања, исказује се закључак рачуна активе и пасиве. На рачуну 720 исказује се закључак рачуна активе и пасиве. Стања рачуна активе исказују се на терет овог рачуна а у корист рачуна активе, а стања рачуна пасиве на терет рачуна пасиве а у корист рачуна 720. Класа 8: Нето имовина Члан 20. На рачунима групе 80 Нето имовина, исказује се износ средстава расположивих за исплату члановима фонда. На рачуну 800 исказују се повећања и смањења нето имовине проистекла из трансакција између фонда и чланова фонда. За износ повећања терети се одговарајући пролазни рачун групе 41 а одобрава рачун 800, а за износ смањења терети се рачун 800 а одобрава одговарајући рачун групе 40.

11 11 На рачуну 801 исказује се добит текуће пословне године на терет рачуна 710. На рачуну 802 исказује се добит претходних пословних година на терет рачуна 801. На рачуну 803 исказује се губитак текуће године у корист рачуна 710. На рачуну 804 исказује се губитак ранијих година у корист рачуна 803. III. ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 21. Одредбе овог правилника примењују се и на финансијске извештаје за годину. Члан 22. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне пензијске фондове ("Службени гласник РС", бр. 26/2006). Члан 23. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС". О. бр. 20 Г у в е р н е р 2. фебруара године Народне банке Србије Б е о г р а д Радован Јелашић, с.р.

12 12 КОНТНИ ОКВИР ЗА ДОБРОВОЉНЕ ПЕНЗИЈСКЕ ФОНДОВЕ КЛАСА 1: ГОТОВИНА И ПОТРАЖИВАЊА 10 Готовина Готовина у динарима Готовина у страној валути 11 Потраживања од друштва за управљање фондом Потраживања од друштва за управљање фондом за накнаду динарских трансакционих трошкова Потраживања од друштва за управљање фондом за накнаду девизних трансакционих трошкова Потраживања од друштва за управљање фондом за више наплаћену накнаду Друга потраживања од друштва за управљање фондом 12 Друга потраживања Потраживања по основу продаје хартија од вредности Потраживања за камате Потраживања за дивиденде Потраживања по основу продаје непокретности Потраживања за закупнине Потраживања за несалдиране хартије од вредности Друга потраживања КЛАСА 2: УЛАГАЊА ФОНДА 20 Улагања фонда у земљи Хартије од вредности Народне банке Србије Депозити код домаћих банака Депозитне потврде домаћих банака Хартије од вредности Републике Србије Обвезнице домаћих правних лица Друге дужничке хартије од вредности домаћих правних лица Хипотекарне обвезнице Акције домаћих правних лица Непокретности 21 Улагања фонда у иностране хартије од вредности Хартије од вредности међународних финансијских институција Хартије од вредности страних држава Дужничке хартије од вредности страних правних лица Депозитне потврде страних банака Акције страних правних лица КЛАСА 3: ОБАВЕЗЕ 30 Обавезе према друштву за управљање фондом Обавезе према друштву за управљање фондом за накнаду при уплати доприноса

13 Обавезе према друштву за управљање фондом за накнаду за управљање Обавезе према друштву за управљање фондом за мање обрачунату и плаћену накнаду Обавезе према друштву за управљање фондом за накнаду за пренос Обавезе према друштву за управљање фондом за накнаде по основу услуга члановима фонда 31 Друге обавезе из пословања Обавезе по основу куповине динарских хартија од вредности Обавезе по основу куповине девизних хартија од вредности Обавезе по основу продаје хартија од вредности Друге обавезе из пословања КЛАСА 4: ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА 40 Обавезе за исплате акумулираних средстава Обавезе за програмиране исплате акумулираних средстава Обавезе за исплате акумулираних средстава друштвима за осигурање Обавезе за једнократне исплате акумулираних средстава Обавезе за пренос акумулираних средстава у друге фондове по основу промене чланства Друге обавезе за исплате акумулираних средстава 41 Пролазни рачуни Обавезе по основу уплата пензијских доприноса Обавезе по основу уплата чланова фонда Обавезе по основу уплата послодаваца Обавезе по основу уплата акумулираних средстава из других фондова Обавезе по основу нераспоређених уплата КЛАСА 5: РАСХОДИ 50 Расходи Трошкови накнада друштву за управљање фондом Трошкови услуга члановима фонда Губици од продаје хартија од вредности Губици од усклађивања вредности хартија од вредности Негативне курсне разлике Губици од продаје непокретности Губици од усклађивања вредности непокретности Други расходи 59 Пренос расхода Пренос расхода КЛАСА 6: ПРИХОДИ 60 Приходи Приходи од камата Приходи од дивиденди Добици од продаје хартија од вредности Добици од усклађивања вредности хартија од вредности

14 Позитивне курсне разлике Добици од продаје непокретности Добици од усклађивања вредности непокретности Приходи од закупа Други приходи 69 Пренос прихода Пренос прихода КЛАСА 7: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА 70 Отварање главне књиге Рачун отварања главне књиге 71 Рачун добити и губитка Рачун добити и губитка 72 Закључак рачуна стања Рачун изравнања рачуна стања КЛАСА 8: НЕТО ИМОВИНА 80 Нето имовина Рачун повећања и смањења броја инвестиционих јединица Добит текуће године Добит ранијих година Губитак текуће године Губитак ранијих година

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независ

ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независ ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар 2009. године и Извештај независног ревизора САДРЖАЈ Страна Извештај независног ревизора

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Template for Newsletter 2013/2014

Template for Newsletter 2013/2014 Teme ovih poreskih i finansijskih vesti su sledeće: 1. Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Strana 1 2. Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu. Strana 2 3. Primena

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Revizorski izveıtaj za Druıtvo 2007

Revizorski izveıtaj za Druıtvo 2007 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM Finansijski izveštaji za period 02. april 31. decembar 2007. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora "FIMA INVEST" a.d.,, BEOGRAD SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

10_(G)Odluka aukcija (7 dana)

10_(G)Odluka aukcija (7 dana) На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 одлука УС и 44/2018) и

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Example 3.1 (2010)

Example 3.1 (2010) kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Beograd Srbija Tel.: +381 (0)11 20 50 500 Fax: +381 (0)11 20 50 550 www.kpmg.com/rs Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA INTESA INVEST CASH DINAR OTVORENOG

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc

Microsoft Word - Izvestaj o poslovanju 2008.doc Београд, Кичевска 15 23.02.2009. године Финансијски извештај Удружења интерних ревизора Србије за 2008. годину Београд, фебруар 2009.године 1. УВОД је основано на основу Закона о удруживању грађана у удружења,

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________ Knjigovodstveno obuhvatanje ostalih poslovnih prihoda Klasa 6 - prihodi Prihodi su pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizvoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana,

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу  члана 49 и 50  Закона  о  јавним  приходима  и  јавним  расходима  (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom: Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda u transformaciji:

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0327553 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 08000093 Osobni identifikacijski broj 479242222

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa

Више