broj 063.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "broj 063.indd"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар финансија доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ Члан 1. Овим правилником прописују се садржина и форма образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници). Члан 2. (1) Под финансијским извјештајима из члана 1. овог правилника подразумијевају се: Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) и Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине). (2) Обрасце финансијских извјештаја из става 1. овог члана чине: Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), Биланс успјеха (Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду) и Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине), који се налазе у прилозима 1, 2, 3. и 4. овог правилника и чине његов саставни дио. (3) Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) састоји се од два обрасца: Биланса успјеха и Извјештаја о осталим добицима и губицима у периоду. Обвезници који у извјештајном периоду нису остварили остале добитке и губитке, односно добитке и губитке утврђене директно у капиталу нису обавезни да презентују Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду. Члан 3. У погледу садржине појединих рачуна и група рачуна означених у колони 1 образаца финансијских извјештаја из члана 1. овог правилника поступа се према одредбама

2 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број правилника који прописује Контни оквир и садржину рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. Члан 4. (1) Приликом попуњавања образаца финансијских извјештаја из члана 2. став 3. овог правилника, подаци се уносе на одређене позиције означене у колони 2, односно ознаке за АОП у колони 3, са рачуна и група рачуна означених у колони 1 образаца. (2) Подаци у обрасцима уносе се у конвертибилним маркама (КМ), без децималних мјеста. Члан 5. (1) Правно лице код којег је настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и правно лице над којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак сачињава и презентује финансијске извјештаје на дан статусне промјене, односно на дан промјене правне форме, као и на дан отварања и закључења стечајног или ликвидационог поступка. (2) Поред извјештаја из става 1. овог члана правно лице код којег је настала статусна промјена, односно промјена правне форме, као и правно лице над којим је отворен стечајни или ликвидациони поступак сачињава и презентује и годишњи финансијски извјештај. (3) На обрасцима финансијских извјештаја из ст. 1. и 2. овог члана ставља се ознака из које је видљиво да је ријеч о статусној промјени, односно промјени правне форме, стечају или ликвидацији правног лица. Члан 6. (1) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском положају) правно лице и предузетник уносе податке у колоне од 4 до 7 у активи, односно колоне 4 и 5 у пасиви, према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (2) У образац Биланс стања (Извјештај о финансијском положају), под ознаком за АОП 001 до 066 у активи и за АОП 101 до 166 у пасиви, уносе се подаци са одговарајућих рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (3) У колону 5 активе обрасца Биланса стања уносе се подаци са синтетичких рачуна исправке вриједности који су прописани правилником којим се уређује Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. (4) У колону 7 обрасца уносе се подаци из колоне 6 активе, а у колону 5 из колоне 4 пасиве из обрасца сачињеног за претходни обрачунски период, док се за текућу годину, односно за обрачунски период за који се припрема финансијски извјештај подаци у колонама 4 и 5 активе и колони 4 пасиве уносе преузимањем изравнавајућих салда са рачуна на крају периода за који се финансијски извјештај припрема. Подаци који се уносе у колону 6 израчунавају се одузимањем износа исказаних у колони 5 од износа исказаних у колони 4 обрасца. (5) Ако су подаци у колони 6 активе и колони 4 пасиве из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 7 активе, односно колону 5 пасиве уносе се тако кориговани подаци. Члан 7. (1) У образац Биланс успјеха правно лице и предузетник уносе податке у колоне 4 и 5 према садржини рачуна и група рачуна означених у колони 1 обрасца. (2) У образац Биланс успјеха, под ознаком за АОП 201 до 228, уносе се пословни приходи и расходи, под ознаком за АОП 231 до 243 финансијски приходи и расходи, под ознаком за АОП 246 до 267 остали приходи и расходи, под ознаком за АОП 270 до 289 приходи и расходи од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за АОП 229 и 230 пословни добитак и губитак, под ознаком за АОП 244 и 245 добитак и губитак редовне активности, под ознаком за АОП 268 и 269 добитак и губитак по основу осталих прихода и расхода, под ознаком за АОП 290 и 291 добитак и губитак од усклађивања вриједности имовине, под ознаком за АОП 294 и 295 добитак и губитак прије опорезивања, под ознаком за АОП 296 до 298 текући и одложени порез на добитак, а под ознаком за АОП 299 и 300 нето добитак и губитак утврђен у периоду за који се припрема финансијски извјештај. Под ознаком за АОП 304 и 305 подаци о дијелу нето добитка, односно губитка који припада већинским и мањинским власницима, под ознаком за АОП 306 и 307 обична и разријеђена зарада по акцији, а под ознаком за АОП 308 и 309 просјечан број запослених по основу часова рада, односно по основу стања на крају мјесеца. (3) У образац Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду, под ознаком за АОП 401 до АОП 416, уносе се добици и губици који су у периоду утврђени директно у капиталу и који чине остали укупан резултат у периоду и порез на добитак који се односи на остали укупан резултат, а под ознаком за АОП 417 и 418 укупан нето резултат остварен у обрачунском периоду. (4) Подаци се у образац Биланс успјеха уносе са одговарајућих група рачуна и рачуна означених у колони 1 обрасца, тако што се за текућу годину, односно за обрачунски период за који се припрема финансијски извјештај подаци уносе у колону 4, преузимањем изравнавајућих салда са група рачуна и рачуна на крају периода за који се припрема финансијски извјештај, док се у колону 5 уносе подаци из колоне 4 обрасца за претходну годину, односно претходни обрачунски период. (5) Ако су подаци у колони 4 обрасца из претходне године кориговани у складу са рачуноводственим и другим прописима, у колону 5 уносе се тако кориговани подаци. Члан 8. (1) Образац Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине) правно лице и предузетник сачињава на основу одговарајућих података презентованих у Билансу стања (Извјештај о финансијском положају), Билансу успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду) и података из књиговодственe евиденцијe правног лица и предузетника. (2) Под токовима готовине, у смислу овог правилника, подразумијевају се приливи и одливи готовине и готовинских еквивалената исказани у извјештајном периоду. (3) Приливи и одливи готовине утврђују се на основу евиденције о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената преко благајне и пословних рачуна, укључујући компензације, асигнације и цесије спроведене преко тих рачуна или на основу података преузетих са одговарајућих рачуна и група рачуна из књиговодства правног лица и предузетника. (4) Пренос готовине и готовинских еквивалената између појединих рачуна у оквиру истог правног лица или истог предузетника не сматра се током готовине. Члан 9. У образац Биланс токова готовина (Извјештај о токовима готовине) подаци се уносе на одређене позиције из колоне 2, односно ознаке за АОП из колоне 3, према садржини одређеној чл. 10. до 19. овог правилника. У колону 4 обрасца уносе се подаци за текућу годину, односно текући обрачунски период, а у колону 5 за претходну годину, односно претходни обрачунски период. Члан 10. (1) У образац Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине), под ознаком за АОП Приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине из пословних активности са позиција под ознаком за АОП 502 до 504. (2) Под ознаком за АОП Приливи од купаца и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања, као и примљених аванса од купаца у току обрачунског периода. (3) Под ознаком за АОП Приливи од премија, субвенција, дотација и слично исказују се наплаћени износи готовине од државних органа и институција по основу премија, субвенција, дотација и слично. (4) Под ознаком за АОП Остали приливи из пословних активности исказују се подаци о приливима гото-

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 7 вине по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода, наплате потраживања од запослених, приливи по основу поврата пореза на додату вриједност, приливи по основу осталих потраживања и остали непоменути приливи из редовног пословања. Члан 11. (1) Под ознаком за АОП Одливи готовине из пословних активности уписује се податак о укупним одливима готовине из пословних активности, са позиција под ознаком за АОП 506 до 510. (2) Под ознаком за АОП Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси исказују се износи извршених исплата добављачима за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи плаћених аванса добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга. (3) Под ознаком за АОП Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказују се износи исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода. (4) Под ознаком за АОП Одливи по основу плаћених камата исказују се сва плаћања по основу камата у току обрачунског периода. (5) Под ознаком за АОП Одливи по основу пореза на добит исказују се износи плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину. (6) Под ознаком за АОП Остали одливи из пословних активности исказују се подаци о одливима готовине по основу плаћеног закупа, чланарина, плаћених акциза, пореза на додату вриједност, пореза и доприноса који терете послодавца, царина и других дажбина и осталих непоменутих плаћања из редовног пословања. Члан 12. (1) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из пословних активности исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП Приливи готовине из пословних активности и АОП Одливи готовине из пословних активности. (2) Под ознаком за АОП Нето одлив готовине из пословних активности исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП Одливи готовине из пословних активности и АОП Приливи готовине из пословних активности. Члан 13. (1) Под ознаком за АОП Приливи готовине из активности инвестирања уписује се податак о укупним приливима готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком за АОП 514 до 519. (2) Под ознаком за АОП Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу краткорочних финансијских пласмана. (3) Под ознаком за АОП Приливи по основу продаје акција и удјела исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу продаје акција и удјела у капиталу повезаних и других правних лица. (4) Под ознаком за АОП Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава исказује се износ примљене готовине од продаје наведених средстава у току обрачунског периода. (5) Под ознаком АОП Приливи по основу камата исказује се износ готовине по основу наплаћених камата у току обрачунског периода из активности инвестирања. (6) Под ознаком АОП Приливи од дивиденди и учешћа у добитку исказује се износ примљене готовине по овом основу у току обрачунског периода. (7) Под ознаком за АОП Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана исказује се износ примљене готовине у току обрачунског периода по основу осталих дугорочних финансијских пласмана. Члан 14. (1) Под ознаком за АОП Одливи готовине из активности инвестирања уписује се податак о укупним одливима готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком за АОП 521 до АОП 524. (2) Под ознаком за АОП Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана исказује се износ одлива готовине по основу краткорочних финансијских пласмана. (3) Под ознаком за АОП Куповина акција и удјела исказује се износ одлива готовине по основу стицања акција и удјела у капиталу повезаних и других правних лица. (4) Под ознаком за АОП Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава исказује се износ одлива готовине по основу прибављања наведених средстава у току обрачунског периода. (5) Под ознаком за АОП Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана исказује се износ одлива готовине по основу осталих дугорочних финансијских пласмана. Члан 15. (1) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из активности инвестирања исказује се разлика између позиције под ознаком за АОП Приливи готовине из активности инвестирања и АОП Одливи готовине из активности инвестирања. (2) Под ознаком за АОП Нето одлив готовине из активности инвестирања исказује се разлика између позиције под ознаком за АОП Одливи готовине из активности инвестирања и АОП Приливи готовине из активности инвестирања. Члан 16. (1) Под ознаком за АОП Приливи готовине из активности финансирања уписује се податак о укупним приливима готовине по основу активности финансирања, са позиција под ознаком за АОП 528 до 531. (2) Под ознаком за АОП Приливи по основу повећања основног капитала исказују се износи прилива готовине по основу уплате акција и других трајних удјела у основном капиталу. (3) Под ознаком за АОП Приливи по основу дугорочних кредита исказује се износ готовине примљене по основу дугорочних кредита у обрачунском периоду. (4) Под ознаком за АОП Приливи по основу краткорочних кредита исказује се износ готовине примљене по основу краткорочних кредита у обрачунском периоду. (5) Под ознаком за АОП Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза исказује се износ прилива готовине по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза у току обрачунског периода. Члан 17. (1) Под ознаком за АОП Одливи готовине из активности финансирања уписује се податак о укупним одливима готовине из активности финансирања са позиција под ознаком за АОП 533 до 538. (2) Под ознаком за АОП Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода за откуп сопствених акција и удјела. (3) Под ознаком за АОП Одливи по основу дугорочних кредита исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу отплате дугорочних кредита. (4) Под ознаком за АОП Одливи по основу краткорочних кредита исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу отплате краткорочних кредита. (5) Под ознаком за АОП Одливи по основу финансијског лизинга исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу плаћања за средства узета у финансијски лизинг.

4 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (6) Под ознаком за АОП Одливи по основу исплаћених дивиденди исказује се износ одлива готовине по основу плаћених дивиденди у току обрачунског периода. (7) Под ознаком АОП Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза исказује се износ одлива готовине у току обрачунског периода по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза. Члан 18. (1) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине из активности финансирања исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП Прилив готовине из активности финансирања и АОП Одливи готовине из активности финансирања. (2) Под ознаком за АОП Нето одлив готовине из активности финансирања исказује се разлика између позиција под ознаком за АОП Одливи готовине из активности финансирања и АОП Приливи готовине из активности финансирања. Члан 19. (1) Под ознаком за АОП Укупни приливи готовине исказује се збир износа на позицијама АОП Приливи готовине из пословних активности, АОП Приливи готовине из активности инвестирања и АОП Приливи готовине из активности финансирања. (2) Под ознаком за АОП Укупни одливи готовине исказује се збир износа на позицијама АОП Одливи готовине из пословних активности, АОП Одливи готовине из активности инвестирања и АОП Одливи готовине из активности финансирања. (3) Под ознаком за АОП Нето прилив готовине исказује се разлика између износа на позицијама АОП Укупни приливи готовине и АОП Укупни одливи готовине. (4) Под ознаком за АОП Нето одлив готовине исказује се разлика између износа на позицијама АОП Укупни одливи готовине и АОП Укупни приливи готовине. (5) Под ознаком за АОП Готовина на почетку обрачунског периода исказује се износ готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан почетка текућег, односно претходног обрачунског периода. (6) Под ознаком за АОП Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине исказује се износ реализованих позитивних курсних разлика на дан биланса. (7) Под ознаком за АОП Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине исказује се износ реализованих негативних курсних разлика на дан биланса. (8) Под ознаком за АОП Готовина на крају обрачунског периода исказује се износ готовине на крају текућег, односно претходног обрачунског периода. Члан 20. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ( Службени гласник Републике Српске, број 49/15). Члан 21. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,,службеном гласнику Републике Српске. Број: 06.12/ / јуна године Министар, Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. Mатични број: Шифра дјелатности: Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Сједиште: ЈИБ: Група рачуна, рачун БИЛАНС СТАЊА (Извјештај о финансијском положају) на дан 20. године П О З И Ц И Ј А ПРИЛОГ 1. Пословни рачуни: Ознака за АОП - у конвертибилним маркама - Износ на дан биланса текуће године Бруто Исправка вриједности Нето (4-5) Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) 6 7 АКТИВА А. СТАЛНА СРЕДСТВА ( ) I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007) , дио Улагања у развој , дио Концесије, патенти, лиценце и остала права , дио Goodwill , дио Остала нематеријална средства , 016 и дио Аванси и нематеријална средства у припреми II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014) , дио Земљиште , дио Грађевински објекти , дио Постројења и опрема , дио Инвестиционе некретнине , дио Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми , 028, дио Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 014

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020) , дио Шуме , дио Вишегодишњи засади , дио Основно стадо , дио Средства културе , 038 и дио Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029) , дио Учешће у капиталу зависних правних лица , дио Учешће у капиталу других правних лица , дио Дугорочни кредити повезаним правним лицима , дио Дугорочни кредити у земљи , дио Дугорочни кредити у иностранству , дио Финансијска средства расположива за продају , дио Финансијска средства која се држе до рока доспијећа , дио Остали дугорочни финансијски пласмани V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 030 Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА ( ) до 15 I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038) до Залихе материјала до Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга до Залихе готових производа до Залихе робе до Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји до Дати аванси 038 II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМА- НИ И ГОТОВИНА ( ) , 21, Краткорочна потраживања (041 до 046) , дио 209 а) Купци - повезана правна лица ,202, 203, дио 209 б) Купци у земљи , дио 209 в) Купци из иностранства , дио 209 г) Сумњива и спорна потраживања до 219 д) Потраживања из специфичних послова до 229 ђ) Друга краткорочна потраживања Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055) , дио 239 а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима , дио 239 б) Краткорочни кредити у земљи , дио 239 в) Краткорочни кредити у иностранству , 234, дио 239 г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана , дио 239 д) Финансијска средства по фер-вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању , дио 239 ђ) Финансијска средства означена по фер-вриједности кроз биланс успјеха е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању , дио 239 ж) Остали краткорочни пласмани Готовински еквиваленти и готовина ( ) а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности до 249 б) Готовина од Порез на додату вриједност до 289, осим Активна временска разграничења III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 061 В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА ( ) Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 063 Д. ПОСЛОВНА АКТИВА ( ) до 888 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 065 Е. УКУПНА АКТИВА ( ) 066 Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А Ознака за АОП Износ на дан биланса текуће године Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108) 102

6 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Акцијски капитал Удјели друштва са ограниченом одговорношћу Задружни удјели Улози Државни капитал Остали основни капитал II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК 111 дио 32 V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115) Законске резерве Статутарне резерве Остале резерве , 331 и 334 VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122) или Нераспоређени добитак ранијих / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих или Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године Нето приход од самосталне дјелатности X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) Губитак ранијих Губитак текуће године Б. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИ- ХОДИ (127 до 134) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за задржане кауције и депозите Резервисања за трошкове реструктурисања Резервисања за накнаде и бенефиције запослених Одложене пореске обавезе Разграничени приходи и примљене донације Остала дугорочна резервисања 134 В. ОБАВЕЗЕ ( ) I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према повезаним правним лицима Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности и Дугорочни кредити и Дугорочне обавезе по финансијском лизингу Дугорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха Остале дугорочне обавезе до 49 II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149) до 423 а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности и 425 б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана в) Краткорочне обавезе по фер-вриједности кроз биланс успјеха г) Остале краткорочне финансијске обавезе Обавезе из пословања (151 до 155) а) Примљени аванси, депозити и кауције б) Добављачи - повезана правна лица , 433, 434 в) Добављачи у земљи г) Добављачи из иностранства д) Остале обавезе из пословања до Обавезе из специфичних послова до Обавезе за зараде и накнаде зарада до Друге обавезе до Порез на додату вриједност осим Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 160

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Обавезе за порез на добитак , осим Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања Одложене пореске обавезе 163 Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА ( ) до 898 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 165 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) 166 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум Mатични број: Шифра дјелатности: Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Сједиште: ЈИБ: Група рачуна, рачун БИЛАНС УСПЈЕХА од до 20. године П О З И Ц И Ј А ПРИЛОГ 2. Пословни рачуни: - у конвертибилним маркама - И З Н О С Ознака за АОП Текућа А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) Приходи од продаје робе (203 до 205) а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима , 602, 603 б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту Приходи од продаје учинака (207 до 209) а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима , 612, 613 б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту Приходи од активирања или потрошње робе и учинака Повећање вриједности залиха учинака Смањење вриједности залиха учинака и Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују и Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују до Остали пословни приходи 215 II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) до Набавна вриједност продате робе до Трошкови материјала Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода ( ) до 523 а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада до 529 б) Остали лични расходи до Трошкови производних услуга Трошкови амортизације и резервисања ( ) а) Трошкови амортизације б) Трошкови резервисања , осим 555 и Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) Трошкови пореза Трошкови доприноса 228 Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) 229 В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237) Финансијски приходи од повезаних правних лица Приходи од камата Позитивне курсне разлике 234 Претходна

8 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Приходи од ефеката валутне клаузуле Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања Остали финансијски приходи II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243) Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица Расходи камата Негативне курсне разлике Расходи по основу валутне клаузуле Остали финансијски расходи 243 Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ( ) или ( ) 244 Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ( ) или ( ) Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256) Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме Добици по основу продаје инвестиционих некретнина Добици по основу продаје биолошких средстава Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ Добици по основу продаје материјала Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака Наплаћена отписана потраживања Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267) Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ Губици по основу продаje материјала Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи 267 Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ( ) 268 З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ( ) И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279) Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација Приходи од усклађивања вриједности биолошких средства за које се обрачунава амортизација Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Gоodwill) Приходи од усклађивања вриједности остале имовине II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289) Обезвређење нематеријалних средстава Обезвређење некретнина, постројења и опреме Обезвређење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација Обезвређење биолошких средства за која се обрачунава амортизација Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају Обезвређење залиха материјала и робе Обезвређење краткорочних финансијских пласмана Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања Обезвређење остале имовине 289 Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ) 290

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ) и 691 Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих и 591 Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих 293 М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добитак прије опорезивања ( ) Губитак прије опорезивања ( ) Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода Одложени порески расходи периода Одложени порески приходи периода 298 Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добитак текуће године ( ) Нето губитак текуће године ( ) 300 УКУПНИ ПРИХОДИ ( ) 301 УКУПНИ РАСХОДИ ( ) О. Међудивиденде и други видови расподјеле добитка у току периода 303 Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима 304 Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима 305 Обична зарада по акцији 306 Разријеђена зарада по акцији 307 Просјечан број запослених по основу часова рада 308 Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца 309 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум Mатични број: Шифра дјелатности: Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Сједиште: ЈИБ: Ознака позиције ИЗВЈЕШТАЈ о осталим добицима и губицима у периоду од до 20. године П О З И Ц И Ј А ПРИЛОГ 3. Пословни рачуни: - у конвертибилним маркама - И З Н О С Ознака за АОП Текућа Претходна А НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (299 или 300) 400 I ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407) Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају Добици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања Актуарски добици од планова дефинисаних примања Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова Остали добици утврђени директно у капиталу 407 II ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413) Губици по основу промјене фер-вриједности ХОВ расположивих за продају Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања Актуарски губици од планова дефинисаних примања Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова Остали губици утврђени директно у капиталу 413 Б ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ ( ) или ( ) 414 В ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ 415 Г НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИО- ДУ (414 ± 415) 416

10 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Д I УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416) II УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416) 418 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум 417 Mатични број: Шифра дјелатности: Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Сједиште: ЈИБ: БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ (Извјештај о токовима готовине) за период од до 20. године Позиција ПРИЛОГ 4. Пословни рачуни: - у конвертибилним маркама - Износ Ознака АОП-а Текућа А I ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Приливи готовине из пословних активности (502 до 504) 1. Приливи од купаца и примљени аванси Приливи од премија, субвенција, дотација и сл Остали приливи из пословних активности 504 II Одливи готовине из пословних активности (506 до 510) Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода Одливи по основу плаћених камата Одливи по основу пореза на добит Остали одливи из пословних активности 510 III Нето прилив готовине из пословних активности ( ) 511 IV Нето одлив готовине из пословних активности ( ) 512 Б I ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519) 1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана Приливи по основу продаје акција и удјела Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава Приливи по основу камата Приливи од дивиденди и учешћа у добитку Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана 519 II Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524) Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана Одливи по основу куповине акција и удјела Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана 524 III Нето прилив готовине из активности инвестирања ( ) 525 IV Нето одлив готовине из активности инвестирања ( ) 526 В I ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531) 1. Приливи по основу повећања основног капитала Приливи по основу дугорочних кредита Приливи по основу краткорочних кредита Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 531 II Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538) Претходна

11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела Одливи по основу дугорочних кредита Одливи по основу краткорочних кредита Одливи по основу финансијског лизинга Одливи по основу исплаћених дивиденди Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 538 III Нето прилив готовине из активност финансирања ( ) 539 IV Нето одлив готовине из активности финансирања ( ) 540 Г УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 541 Д УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) 542 Ђ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 543 Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 544 Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 545 З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 546 И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 547 Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) 548 У Лице са лиценцом (М. П.) Лице овлашћено за заступање Датум

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls OPĆI PODACI od 01.01.do 30.06.2011.godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Предузеће за ревизију

Предузеће за ревизију IZVЈЕŠТАЈ О IZVRŠЕNОЈ RЕVIZIЈI FINАNSIЈSKIH IZVЈЕŠТАЈА ZА 2017. GОDINU "AGROKRAJINA" АD BАNЈА LUKА - akcionarima i uprаvi Društva - Bаnjа Lukа, april 2018.g. SАDRŽАЈ IZVЈЕŠТАЈ NЕZАVISNОG RЕVIZОRА... 3

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Предузеће за ревизију

Предузеће за ревизију ADITON d.o.o. Banja Luka Društvo za reviziju i poresko savjetovanje IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012. GODINU ČAJAVEC - ALATNICA AD BANJA LUKA - upravi preduzeća - skupštini

Више

Model izvestaja

Model izvestaja ADITON d.o.o. Banja Luka Društvo za reviziju i poresko savjetovanje IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU ČISTOĆA I ZELENILO a.d. ČELINAC Banja Luka, maj 2016. godine

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTIT OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 01.01. do 31.12.2018 godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bosna Bank

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

Microsoft Word - VM protect 2008

Microsoft Word - VM protect 2008 "VM PROTECT" d.o.o. Glušci Cvetina Brkića br. 63 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12.218 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ Горњи Милановац, 13.08.2018. године На основу члана 53. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гласник РС бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми

Више

MergedFile

MergedFile ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. Лапово, 30.09.2017. Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

SIT Zrenjanin, finalni

SIT Zrenjanin, finalni IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU " IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU S A D R Ž A J Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1-2 FINANSIJSKI

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 3.6.218 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od do

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od do Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta OPĆI PODACI od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Opis Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 3.6.217 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćen

OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćen OPĆI PODACI od 01.01.2018. do 31.12.2018 godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Више

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________

Инвестициона улагања у периоду I – X ________________________________________ Knjigovodstveno obuhvatanje ostalih poslovnih prihoda Klasa 6 - prihodi Prihodi su pozitivni ekonomski tokovi koji proizilaze iz prodaje proizvoda ili vršenja usluga preduzeća, kao i iz finansijskih plasmana,

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Druga izmena programa 2017 konačno

Druga izmena programa 2017 konačno ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ

Више

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE GUBER a.d. Srebrenica FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI Za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora SADRŽAJ: Strana IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 3-4 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Више