Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008"

Транскрипт

1 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS«, br. 46/2006) Pun naziv društva: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT GMC-YU NOVI SAD, TICANOVA BR.3 Skraćeni naziv: GMC-YU D.O.O. NOVI SAD Sedište preduzeća: Novi Sad Matični broj: PIB: Direktor: Radenko Čančarević Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja: Radenko čančarević, Desanka Jurisin Razvrstano: U godini: malo; U godini: srednje. Broj zaposlenih: U godini: 3; U godini: 7. Vrsta svojine: privatna Osnovna delatnost: trg. na veliko kancelariskih mašina. Tekući računi: Telefon: (+381) ; (+381) ; Fax: (+381) E - mail:

2 "GMC-YU" DOO, Novi Sad IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU S A D R Ž A J BILANS USPEHA... 3 BILANS STANJA... 4 IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE... 6 IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU... 8 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE... 9

3 MDM revizija d.o.o. Nušićeva 6/III Beograd, Srbija Tel/fax: PIB: SR MB: APR: 5197/2005 Upisani i uplaćeni kapital 500 evra Tekući račun: kod Privredne banke "GMC-YU" DOO, Novi Sad IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Članu Društva i Direktoru "GMC-YU" DOO, Novi Sad Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja "GMC-YU PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT" DOO, Novi Sad (u daljem tekstu: "GMC-YU" DOO ili Društvo) na dan 31. decembra godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena uz finansijske izveštaje, koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena. Nije vršena revizija finansijskih izveštaja na dan godine. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja prikazanih na stranama 3 do 8, kao i za obelodanjivanja izvršena u statističkom aneksu i napomenama uz finansijske izveštaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima. Odgovornost revizora Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu, sastavljanje i objektivnu prezentaciju finasijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijkih izveštaja. Smatramo da su pribavljani revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za naše revizijsko mišljenje. Kao što je gore navedeno, nije vršena revizija, niti podnošen izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja "GMC-YU" DOO za godinu iz razloga što je Društvo bilo razvrstano u mala pravna lica. Podaci iz finansijskih izveštaja za godinu predstavljaju početna stanja na dan godine i kao takvi imaju uticaj na rezultat poslovanja za godinu.

4 GMC-YU DOO, NOVI SAD Mišljenje Po našem mišljenju, osim za moguće efekte eventualnih korekcija po osnovu iznetog u predhodnom pasusu, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijski položaj "GMC-YU" DOO na dan 31. decembra godine, rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i osnovama za sastavljanje finansijskih izveštaja obelodanjenim u napomeni 2. uz finansijske izveštaje. Beograd, godine MDM Revizija d.o.o. Beograd Gordan Ferenček Ovlašćeni revizor 2

5 GMC-YU DOO, NOVI SAD BILANS USPEHA u periodu od do godine Grupa računa, POZICIJA račun AO P Napomena broj (U hiljadama RSD) Iznos Tekuća Prethodna godina godina A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI i Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka i robe Povećanje vrednosti zaliha učinaka Smanjenje vrednosti zaliha učinaka i Ostali poslovni prihodi 206 II. POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja i Ostali poslovni rashodi III. POSLOVNA DOBIT IV. POSLOVNI GUBITAK V. FINANSIJSKI PRIHODI VI. FINANSIJSKI RASHODI ,68 VII. OSTALI PRIHODI ,58 VIII. OSTALI RASHODI IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 220 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 221 XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 222 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 224 G. POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda 227 D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA 723 POSLODAVCU 228 Đ. NETO DOBITAK E. NETO GUBITAK 230 Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 231 Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 232 I. ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada po akciji Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234 Napomene na stranama 9 do 14 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 3

6 GMC-YU DOO, NOVI SAD BILANS STANJA na dan 31. decembra godine Grupa računa, račun POZICIJA AO P Napomena broj (U hiljadama RSD) Iznos Tekuća Prethodna godina godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. GOODWILL bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA ,022,023,026,027 (deo),028 (deo), Nekretnine, postrojenja i oprema ,027(deo) i 028(deo) 2. Investicione nekretnine ,025,027 (deo) i 028(deo) 3. Biološka sredstva 008 IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI do 032,039(deo) 1. Učešća u kapitalu do 038,039(deo) minus Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 B. OBRTNA IMOVINA do 13,15 I. ZALIHE II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 014 III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA ,21 i 22, osim Potraživanja Potraživanja za više plaćen porez na dobitak minus Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina i 28 osim Porez na dodatu vrednost i AVR V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 021 G. POSLOVNA IMOVINA D. GUBITAK IZNAD VISINE 29 KAPITALA 023 Đ. UKUPNA AKTIVA E. VANBILANSNA AKTIVA 025 4

7 GMC-YU DOO, NOVI SAD BILANS STANJA na dan 31. decembra godine - Nastavak Grupa računa, račun POZICIJA AO P Napomena broj (U hiljadama RSD) Iznos Tekuća Prethodna godina godina P A S I V A A. KAPITAL I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III. REZERVE i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII. NERASPOREĐENI DOBITAK VIII. GUBITAK 109 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE i I. DUGOROČNA REZERVISANJA II. DUGOROČNE OBAVEZE , Dugoročni krediti bez 414 i Ostale dugoročne obaveze i 48 osim 481, i 49 osim 498 III. KRATKOROČNE OBAVEZE osim Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja i Obaveze iz poslovanja i Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR Obaveze po osnovu poreza na dobitak V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G. UKUPNA PASIVA D. VANBILANSNA PASIVA 125 Napomene na stranama 9 do 14 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 5

8 GMC-YU DOO, NOVI SAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01. januara do 31. decembra godine POZICIJA AO P (U hiljadama RSD) Iznos Tekuća godina Prethodna godina A B TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Prodaja i primljeni avansi Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Porez na dobitak Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja Prodaja akcija i udela (neto prilivi) Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende 318 II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322 III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 323 IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

9 GMC-YU DOO, NOVI SAD IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA u periodu od 01. januara do 31. decembra godine - Nastavak POZICIJA AO P (U hiljadama RSD) Iznos Tekuća godina Prethodna godina TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI V FINANSIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja Uvećanje osnovnog kapitala Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328 II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja Otkup sopstvenih akcija i udela Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) Finansijski lizing Isplaćene dividende III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE Đ. NETO PRILIV GOTOVINE E. NETO ODLIV GOTOVINE 339 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA Napomene na stranama 9 do 14 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 7

10 IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01. januara do 31. decembra godine U hiljadama RSD Osnovni kapital Neraspoređeni dobitak Ukupno Stanje na dan 1. januara godine Ispravka početnog stanja po osnovu promena računovodstvene politike 1) - (25) (25) Korigovano početno stanje Neto dobit perioda Stanje na dan 31. decembra godine Stanje na dan 1. januara godine Raspodela dividende - (2.222) (2.222) Neto dobit perioda Stanje na dan 31. decembra godine ) Napomene 4, 21, 27 Napomene na stranama 9 do 14 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 8

11 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 1. PRIHODI OD PRODAJE Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu Prihodi od prodaje usluga Ukupno NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE Nabavna vrednost prodate robe na veliko Ukupno TROŠKOVI MATERIJALA Troškovi materijala za izradu Troškovi ostalog materijala (režijskog) Troškovi goriva i energije Ukupno TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora Troškovi naknada zaposlenima po osnovu prevoza na i sa rada Troškovi naknada zaposlenih po službenim putovanjima Ukupno TROŠKOVI AMORTIZACIJE Troškovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od RSD 516 hiljada (u godini RSD 437 hiljada) odnose se na amortizaciju opreme u skladu sa napomenom OSTALI POSLOVNI RASHODI Troškovi proizvodnih usluga Troškovi usluga na izradi učinaka Troškovi transportnih usluga Troškovi usluga održavanja Troškovi reklame i propagande Troškovi ostalih usluga Svega OSTALI POSLOVNI RASHODI - nastavak 9

12 Nematerijalni troškovi Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi reprezantacije Troškovi premija osiguranja Troškovi platnog prometa Troškovi članarina 2 - Troškovi poreza Ostali nematerijalni troškovi Svega Ukupno FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Finansijski prihodi Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ukupno Finansijski rashodi Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ukupno OSTALI PRIHODI I RASHODI Ostali prihodi Dobici od prodaje opreme 44 - Prihodi po osnovu naknadno primljenog rabata Prihodi od naknade šteta - 50 Ostali nepomenuti prihodi Ukupno Ostali rashodi Gubici po osnovu prodaje opreme Manjkovi revzervnih delova i robe Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja Rashodi robe po osnovu smanjenog kvaliteta Rashodi po osnovu naknadno odobrenog rabata Izdaci za humanitarne namene Ostali nepomenuti rashodi 1 18 Ukupno POREZ NA DOBITAK Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak pre oporezivanja) Poslovni dobitak Neto kapitalni dobici i gubici u poreskom bilansu Usklađivanje i korekcije rashoda u poreskom bilansu (353) 131 Oporeziva poslovna dobit Poreska osnovica Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB-1) POREZ NA DOBITAK - nastavak 10

13 Obračunati porez (10% od umanjene poreske osnovice) Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobađanja POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda (napomena 27) Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 10% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija rashoda. Obračunati porez se umanjuje za poreske oslobođenja po osnovu poreskih podsticaja (za ulaganja u osnovna sredstva) 10. NEMATERIJALNA ULAGANJA I OPREMA U hiljadama RSD Softverske licence Ulaganja u tuđa osnovna sredstva Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno nematerijalna ulaganja Oprema Nabavna vrednost Stanje na početku godine Nove nabavke Prenos sa jednog oblika na drugi (4.064) - - Otuđivanje (1.478) Stanje na kraju godine Ispravka vrednosti Stanje na početku godine Amortizacija godine Otuđivanje (599) Stanje na kraju godine Neotpisana vrednost Neotpisana vrednost ZALIHE Rezervni delovi Roba u prometu na veliko Dati avansi Ukupno POTRAŽIVANJA Potraživanja po osnovu prodaje Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Svega Druga potraživanja Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa Svega Ukupno POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT 11

14 Potraživanja za više plaćeni porez po osnovu plaćenih akontacija poreza na dobitak u godini Ukupno GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA Tekući računi Devizni račun Ukupno POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR Porez na dodatnu vrednost Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi Svega Aktivna vremenska razgraničenja Ostala aktivna vremenska razgraničenja razgraničeni neto efekti obračunate ugovorene valutne klauzule 2) Svega Ukupno ) U godini, Društvo je nerealizivane negativne neto efekte obračunate ugovorene valutne klauzule, proistekle iz obaveza po dugoročnom kreditu, iskazalo na aktivnim vremenskim razgraničenjima, u skladu sa računovodstvenom politikom obelodanjenom u napomeni OSNOVNI KAPITAL Osnovni kapital u iznosu od RSD 382 hiljada (u godini RSD 382 hiljada) obuhvata udeo jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću. Udeo društva sa ograničenom odgovornošću čini udeo člana društva u osnovnom kapitalu u skladu sa aktom o osnivanju. Struktura osnovnog kapitala je sledeća: Mario Krstinić fizičko lice Udeo 100% Ukupno NERASPOREĐENI DOBITAK Neraspoređeni dobitak se odnosi na: Neraspoređeni dobitak ranijih godina Korekcija početnog stanja po osnovu promena rač. politike 3) (25) - Korigovano početno stanje neraspoređenog dobitka ranijih godina Raspodela dobiti u dividende - (2.222) Dobit tekuće godine Ukupno ) Napomena DUGOROČNI KREDITI 12

15 Obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansiranja i odnose se na sledeće: Oznaka Kamatna valute stopa U dinarima: CHF (u dinarskoj protivvrednosti) Šestomesečni LIBOR + 6,5 % Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd godišnje Ukupno KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: Oznaka valute Kamatna stopa Ostale kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po pozajmici prema fizičkom licu RSD Deo obaveza po dugoročnom kreditu koje dospevaju do jedne godine (napomena 22) Ukupno OBAVEZE IZ POSLOVANJA Obaveze iz poslovanja Primljeni avansi Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Ukupno OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE Ostale kratkoročne obaveze u iznosu od RSD 3 hiljade odnose se na obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada. 22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi Obaveza za PDV po osnovu sopstvene potrošnjepo opštoj stopi 45 - Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza 83 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Obaveze za poreze, carine i dr. dažbine iz nabavke ili na teret rashoda Pasivna vremenska razgraničenja Ostala pasivna vremenska razgraničenja neto efekti obračunatih kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti 4) 170 Ukupno ) U godini, društvo je nerealizivane pozitivne neto efekte obračunatih kursnih razlika po osnovu preračuna potraživanja i obaveza u stranoj valuti, iskazalo na pasivnim vremenskim razgraničenjima u skladu sa računovodstvenom politikom obelodanjenom u napomeni

16 23. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE Odložene poreske obaveze u iznosu od RSD 44 hiljada (u 2007 godini RSD 25 hiljada), obuhvataju iznose poreza na dobit koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika. Društvo u godini nije utvrđivalo sredstva i obaveze po osnovu odloženih poreza na dobit. U godini društvo je izmenilo računovodstvene politike i prvi put iskazalo odložene poreze. Shodno tome društvo je utvrdilo kumulativne efekte odloženih poreza za godinu u neto iznosu od RSD 25 hiljada i iskazalo ih putem korekcija početnog stanja odloženih poreskih obaveza i neraspoređene dobiti na dan godine, obzirom da su kumulativni efekti odloženih poreza po osnovu privremenih razlika poreske i računovodstvene osnovice i odloženih poreza po osnovu neiskorišćenog dela poreskog kredita, ishodili odložene poreske obaveze (odložene poreske rashode). Kumulativni efekti odloženih poreza za i godinu u neto iznosu od RSD 44 hiljade na dan godine ishodili su odložene poreske obaveze. Razlika između kumulativnih efekata odloženih poreza na dan i godine, u iznosu od RSD 19 hiljada, predstavlja odložene poreske obaveze (odložene poreske rashode) za godinu. Odložene poreske obaveze čine: (RSD 000) (RSD 000) Odložene poreske obaveze godine - - Korekcija početnog stanja u iznosu kumulativnih efekta odloženih poreskih obaveza za godinu 25 - Korigovano početno stanje godine 25 Odložene poreske obaveze za godinu 19 - Ukupno 44-14

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - VM protect 2008

Microsoft Word - VM protect 2008 "VM PROTECT" d.o.o. Glušci Cvetina Brkića br. 63 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

SIT Zrenjanin, finalni

SIT Zrenjanin, finalni IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU " IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU S A D R Ž A J Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1-2 FINANSIJSKI

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1 10 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls OPĆI PODACI od 01.01.do 30.06.2011.godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE GUBER a.d. Srebrenica FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI Za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora SADRŽAJ: Strana IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 3-4 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ Горњи Милановац, 13.08.2018. године На основу члана 53. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гласник РС бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т А Ј Н Е З А В И С Н О Г Р Е В И З О Р А О ИЗВРШЕНОЈ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Studentski trg 4 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 328 28 92 +381 11 328 11 93 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD 7113

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Microsoft Word - Izvjestaj.docx

Microsoft Word - Izvjestaj.docx ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године ГАС ПРОМЕТ а.д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО - ПАЛЕ Источно Сарајево, 30.03.2018. године САДРЖАJ Страна ПИСМО ПОТВРДЕ - ИЗЈАВА

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD Senta-Promet TP PO Senta za period godine Beograd, godine

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD Senta-Promet TP PO Senta za period godine Beograd, godine IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD Senta-Promet TP PO Senta za period 01.01. - 31.12.2016. godine Beograd, 13.03.2017. godine Skupštini akcionara AD Senta-Promet TP PO Senta IZVEŠTAJ NEZAVISNOG

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing, NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing, Beograd, registrovano je kod Trgovinskog suda u Beogradu

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више