Obrazac

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Obrazac"

Транскрипт

1 ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ ПИБ Општина KULA Место SIVAC ПТТ број Улица MARSALA TITA Број 174 ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА редовни годишњи финасијски извештај за годину. ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за годину, обвезник се разврстао као средње правно лице. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу. Назив Општина Место ПТТ број Улица Број ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА Назив/име и презиме Gordana Jovicic Место Улица Crvenka Marsala Tita Бро ј 67 Телефон 064/ ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података Законски заступник обвезника Својеручни потпис Име Zoran М.П. Презиме Scekic ЈМБГ Broj zahteva: Strana 1 od 18

2 Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB 750 Popunjava Agencija za privredne registre Vrsta posla Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ Sediste : SIVAC, MARSALA TITA P O Z I C I J A BILANS STANJA na dan godine Napomena broj Tekuca godina I z n o s Prethodna godina 6 AKTIVA A. STALNA IMOVINA ( ) I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL II. GOODWILL bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA , 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), , 027(deo), 028 (deo) 021, 025, 027(deo), 028(deo) 030 do 032, 039 (deo) IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA ( ) 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 2. Investicione nekretnine 3. Bioloska sredstva V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI ( ) 1. Ucesca u kapitalu do 038, 039 (deo) minus Ostali dugorocni finansijski plasmani B. OBRTNA IMOVINA ( ) do 13, 15 I. ZALIHE II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I 14 SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE 014 OBUSTAVLJA III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA ( ) , 21 i 22, osim Potrazivanja Potrazivanja za vise placen porez na dobitak minus Kratkorocni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina Broj zahteva: Strana 2 od 18

3 P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina I z n o s Prethodna godina 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim razgranicenja 288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 021 G. POSLOVNA IMOVINA ( ) D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Dj. UKUPNA AKTIVA ( ) E. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA A.KAPITAL ( ) I. OSNOVNI KAPITAL II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL III. REZERVE i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII. NERASPOREDJENI DOBITAK VIII. GUBITAK i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE ( ) I. DUGOROCNA REZERVISANJA II. DUGOROCNE OBAVEZE ( ) , Dugorocni krediti bez 414 i Ostale dugorocne obaveze III. KRATKOROCNE OBAVEZE ( ) , osim Kratkorocne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 43 i Obaveze iz poslovanja i Ostale kratkorocne obaveze , 48 osim 481 i 49 osim Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja Obaveze po osnovu poreza na dobitak Broj zahteva: Strana 3 od 18

4 P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina I z n o s Prethodna godina V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE G. UKUPNA PASIVA ( ) D. VANBILANSNA PASIVA U dana godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja M.P. Zakonski zastupnik Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014) Broj zahteva: Strana 4 od 18

5 Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB 750 Popunjava Agencija za privredne registre Vrsta posla Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ Sediste : SIVAC, MARSALA TITA u period od BILANS USPEHA do P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina I z n o s 6 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA Prethodna godina I. POSLOVNI PRIHODI ( ) i 61 1.Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe Povecanje vrednosti zaliha ucinaka Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka i Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) Nabavna vrednost prodate robe Troskovi materijala Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi Troskovi amortizacije i rezervisanja i Ostali poslovni rashodi III. POSLOVNI DOBITAK ( ) IV. POSLOVNI GUBITAK ( ) V. FINANSIJSKI PRIHODI VI. FINANSIJSKI RASHODI i 68 VII. OSTALI PRIHODI i 58 VIII. OSTALI RASHODI IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA ( ) X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA ( ) XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA Broj zahteva: Strana 5 od 18

6 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA ( ) P O Z I C I J A Napomena broj 223 Tekuca godina I z n o s Prethodna godina 6 V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA ( ) G. POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odlozeni poreski rashodi perioda Odlozeni poreski prihodi perioda D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228 Dj. NETO DOBITAK ( ) 229 E. NETO GUBITAK ( ) Ă Â. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA 232 I. ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada po akciji Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234 U dana godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja M.P. Zakonski zastupnik Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014) Broj zahteva: Strana 6 od 18

7 Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB 750 Popunjava Agencija za privredne registre Vrsta posla Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ Sediste : SIVAC, MARSALA TITA IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od do godine P O Z I C I J A A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1 2 I z n o s Tekuca godina Prethodna godina 3 4 I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) Prodaja i primljeni avansi Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) Isplate dobavljacima i dati avansi Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi Placene kamate Porez na dobitak Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I) B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloă ¡kih sredstava 3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi ) Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 5. Primljene dividende II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloă ¡kih sredstava Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 323 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) Broj zahteva: Strana 7 od 18

8 P O Z I C I J A V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 1 2 I z n o s Tekuca godina Prethodna godina 3 4 I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) Uvecanje osnovnog kapitala 2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) Otkup sopstvenih akcija i udela Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) Finansijski lizing Isplacene dividende 333 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE ( ) D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE ( ) Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE ( ) E. NETO ODLIV GOTOVINE ( ) Ă Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA ( ) U dana godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja M.P. Zakonski zastupnik Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014) Broj zahteva: Strana 8 od 18

9 Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB 750 Popunjava Agencija za privredne registre Vrsta posla Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ Sediste : SIVAC, MARSALA TITA IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od do godine Red. br. O P I S Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital ( 309) Neuplaceni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija ( 320) 1 Stanje na dan prethodne godine ovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje ovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan prethodne godine (red.br ) Ukupna povecanja u prethodnoj godini Ukupna smanjenja u prethodnoj godini Stanje na dan prethodne godine (red.br ) ovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje ovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan tekuce godine (red.br ) Ukupna povecanja u tekucoj godini Ukupna smanjenja u tekucoj godini Stanje na dan tekuce godine (red.br ) Broj zahteva: Strana 9 od 18

10 Red. br. O P I S Rezerve ( 321, 322) Revalorizacione rezerve (i 330 i 331) Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti ( 332) Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti ( 333) Stanje na dan prethodne godine ovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje ovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan prethodne godine (red.br ) Ukupna povecanja u prethodnoj godini Ukupna smanjenja u prethodnoj godini Stanje na dan prethodne godine (red.br ) ovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje ovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan tekuce godine (red.br ) Ukupna povecanja u tekucoj godini Ukupna smanjenja u tekuceoj godini Stanje na dan tekuce godine (red.br ) Broj zahteva: Strana 10 od 18

11 Red. br. O P I S Nerasporedjeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) Otkupljene sopstvene akcije i udeli ( 037,237) Ukupno (kol ) Stanje na dan prethodne godine ovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje ovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan prethodne godine (red.br ) Ukupna povecanja u prethodnoj godini Ukupna smanjenja u prethodnoj godini Stanje na dan prethodne godine (red.br ) 8 ovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje 9 ovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan tekuce godine (red.br ) 11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini Ukupna smanjenja u tekucoj godini Stanje na dan tekuce godine (red.br ) Broj zahteva: Strana 11 od 18

12 Red. br. O P I S Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) Stanje na dan prethodne godine ovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje ovodstvenih politika u 559 prethodnoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan prethodne godine 560 (red.br ) Ukupna povecanja u prethodnoj godini 6 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini Stanje na dan prethodne godine (red.br ) ovodstvenih politika u tekucoj 564 godini - povecanje 9 ovodstvenih politika u tekucoj 565 godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan tekuce godine 566 (red.br ) Ukupna povecanja u tekuceoj godini Ukupna smanjenja u tekucoj godini Stanje na dan tekuce godine (red.br ) U dana godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja M.P. Zakonski zastupnik Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014) Broj zahteva: Strana 12 od 18

13 Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB 750 Popunjava Agencija za privredne registre Vrsta posla Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ Sediste : SIVAC, MARSALA TITA STATISTICKI ANEKS za godinu I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU O P I S Tekuca godina Prethodna godina Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA O P I S Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5) Nematerijalna ulaganja 1.1. Stanje na pocetku godine Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX 1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX 1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX 1.5. Stanje na kraju godine ( ) Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva 2.1. Stanje na pocetku godine Povecanja (nabavke) u toku godine XXXXXXXXXXXX Smanjenja u toku godine XXXXXXXXXXXX Revalorizacija XXXXXXXXXXXX Stanje na kraju godine ( ) Broj zahteva: Strana 13 od 18

14 III STRUKTURA ZALIHA O P I S Tekuca godina Prethodna godina Zalihe materijala Nedovrsena proizvodnja Gotovi proizvodi Roba Stalna sredstva namenjena prodaji Dati avansi SVEGA ( = ) IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA O P I S Tekuca godina Prethodna godina Akcijski kapital u tome : strani kapital Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625 u tome : strani kapital Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627 u tome : strani kapital Drzavni kapital Drustveni kapital Zadruzni udeli Ostali osnovni kapital SVEGA ( =102) V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj O P I S Tekuca godina Prethodna godina 1. Obicne akcije 1.1. Broj obicnih akcija deo Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 636 deo Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno SVEGA -nominalna vrednost akcija ( =623) Broj zahteva: Strana 14 od 18

15 VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE O P I S Tekuca godina Prethodna godina Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016) deo , 462 i Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119) 3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja) 10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja) Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) Kontrolni zbir (od 639 do 649) VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI O P I S Tekuca godina Prethodna godina Troskovi goriva i energije Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca , 523, 524 i Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) Ostali licni rashodi i naknade Troskovi proizvodnih usluga , deo 540 i deo 525 deo 533,deo 540 i deo Troskovi zakupnina Troskovi zakupnina zemljista , Troskovi istrazivanja i razvoja Troskovi amortizacije Troskovi premija osiguranja Troskovi platnog prometa Broj zahteva: Strana 15 od 18

16 O P I S Tekuca godina Prethodna godina Troskovi clanarina Troskovi poreza Troskovi doprinosa Rashodi kamata deo 560, deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo deo Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene Kontrolni zbir (od 651 do 670) VIII DRUGI PRIHODI O P I S Tekuca godina Prethodna godina Prihodi od prodaje robe Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674 deo Prihodi od zakupnina za zemljiste Prihodi od clanarina 676 deo 660, deo 661, Prihodi od kamata deo 660, deo 661 i deo Prihodi od kamata po ima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama deo 660, deo 661 i deo Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku Kontrolni zbir (672 do 679) IX OSTALI PODACI O P I S Tekuca godina Prethodna godina Obaveze za akcize (prema godisnjem obu akciza) Obate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obu) Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja Ostala drzavna dodeljivanja Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 Broj zahteva: Strana 16 od 18

17 X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA O P I S Tekuca godina Prethodna godina Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika Razgraničeni neto efekat kursnih razlika Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696 XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA O P I S Tekuca godina Prethodna godina Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika Razgraničeni neto efekat kursnih razlika Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704 U dana godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja M.P. Zakonski zastupnik Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014) Broj zahteva: Strana 17 od 18

18 Налог за уплату уплатилац AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ сврха уплате накнада за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја прималац износ рачун примаоца позив на број 4.000, Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, Београд Broj zahteva: Strana 18 od 18

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр

Прилог БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Пр Прилог 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године у хиљадама динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ План 2014 Процена 2014 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

SIT Zrenjanin, finalni

SIT Zrenjanin, finalni IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU " IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU S A D R Ž A J Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1-2 FINANSIJSKI

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - SES_2008

Microsoft Word - SES_2008 "SES" d.o.o. Beograd Vitanovačka br. 8 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i

Више

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање

на дан Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање на дан 31.12.2014 Позиција 1 БИЛАНС СТАЊА у хиљадама динара Износ АОП Текућа година Претходна година Крајње стање Почетно стање.20. 01.01.20. 2 3 4 5 АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА

Више

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc

Microsoft Word - Autocentar Petrovic 2008 sajt.doc AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.07 do..07 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 9.99 BROJ ISKAZA: 08/07 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine

JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA GODINU Beograd, maj godine JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA LAZAREVAC IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2018. GODINU Beograd, maj 2019. godine KLS Revizija d.o.o. Kosovska 17/II 11000 Beograd Srbija

Више

Model izvestaja

Model izvestaja "PROFILCO YU" d.o.o. Beograd Autoput za Novi Sad br. 118 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona

Више

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165,929 149,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL

Више

MergedFile

MergedFile U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011 i 112/2015), članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih

Више

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: 8139679 БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2014. Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2013. Претходна година План

Више

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године тачка 3.2.2. у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења 2016 1 2 3 4 5 A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Више

Page of Попуњава правно лице - предузетник Матични број 0 Шифра делатности ПИБ 00 Назив JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE, BEOGRAD Седиште Београд-Стари Град, Обилићев Венац ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Више

Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО

Предузеће:ЈП Војводинашуме Петроварадин Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун ПО Предузеће:ЈП "Војводинашуме" Петроварадин Матични број:08762198 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018 у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година

Више

MergedFile

MergedFile Предузеће: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Матични број: 17001841 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 31.03.2019. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2018.

Више

Microsoft Word - VM protect 2008

Microsoft Word - VM protect 2008 "VM PROTECT" d.o.o. Glušci Cvetina Brkića br. 63 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Нови Сад, јун године 1 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, јун 2018. године 1 На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов

На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Нов На основу члана 14. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, брoj 9/13) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута

Више

Попуњава правно лице - предузетник атични број Шифра делатности ПИБ азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА,

Попуњава правно лице - предузетник атични број Шифра делатности ПИБ азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА, Попуњава правно лице - предузетник атични 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1 азив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД едиште АДА, Молски пут 4 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за период

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРА НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom

Више

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину

ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб Земун МБ ПИБ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за годину ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д. Батајнички друм бб 11080 Земун МБ 07725531 ПИБ 100001046 ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕНИКЕ ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д. за 2019. годину Београд, август 2019. Поштовани акционари, пред вама

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls

Izvjestaj o poslovanju za 2. kvartal 2011.godine.xls OPĆI PODACI od 01.01.do 30.06.2011.godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc

Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

Привредно друштво за експлоатацију минералне воде и производњу безалкохолних пића ВОДА ВРЊЦИ а.д. Врњачка Бања ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ Врњачк

Привредно друштво за експлоатацију минералне воде и производњу безалкохолних пића ВОДА ВРЊЦИ а.д. Врњачка Бања ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ Врњачк Привредно друштво за експлоатацију минералне воде и производњу безалкохолних пића ВОДА ВРЊЦИ а.д. Врњачка Бања ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ Врњачка Бања, април 2014. године На основу члана 50. Закона

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)

(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc) P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju

Више

HidroinvestDTD

HidroinvestDTD P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ГОДИНЕ Горњи Милановац, године ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ Горњи Милановац, 13.08.2018. године На основу члана 53. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гласник РС бр.. 31/2011) и члана 4. Правилника о садржини, форми

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

MergedFile

MergedFile ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. год. Лапово, 30.09.2017. Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx

Microsoft Word - 01 Naslovna i sadrzaj.docx ENERGOPROJEKT OPREMA A.D., BEOGRAD GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU Beograd, April 2016. godine U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ( Službeni glasnik RS broj 31/2011), članom 3. Pravilnika

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т

Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т Друштво за ревизију и консалтинг ФИНЕКС С.Ј. д.о.о. Београд ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ВЕЛИКИ ПАРК UЖИЦЕ И З В Е Ш Т А Ј Н Е З А В И С Н О Г Р Е В И З О Р А О ИЗВРШЕНОЈ

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf

Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

Druga izmena programa 2017 konačno

Druga izmena programa 2017 konačno ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

Форма правних лица

Форма правних лица ВЈЕЖБЕ 1 Теорија и политика биланса ФОРМА ПРАВНИХ ЛИЦА Профитне организације Непрофитне организације Привредна друштва правна лица Предузетници физичка лица Државне институције Приватне организације Друштва

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више