Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni-list-BGD-050.indd"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна године, на основу чл. 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 27. Статута Градске општине Вождовац ( Службени лист Града Београда, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), доноси ОДЛУКУ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Буџет Градске општине Вождовац за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 842,598, Приходи из осталих извора 193,374, Укупни текући приходи (7+8) 1,035,972, Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 1,355,935, Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) (4+5) 319,962, Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година 3 319,962, Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање ( ) ( ) 319,962, Члан 2. Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, Расхода и издатака, у следећим износима: Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Средства из буџета План за Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНА ЈАВ- НА СРЕДСТВА Пренета средства из претходне године % 298,338, ,338, Пренета средства на подрачунима % 21,624, ,624, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 842,598, % 193,374, ,035,972, ПОРЕЗИ 818,298, % ,298, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 439,602, % ,602, Порез на зараде 432,952, % 432,952,273.00

2 Број 50 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 6,650, % 6,650, оствареном приходу, по решењу Пореске управе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 331,695, % ,695, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 300,195, % 300,195, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 31,500, % 31,500, управе ДРУГИ ПОРЕЗИ 47,000, % ,000, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 47,000, % 47,000, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ % 14,556, ,556, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ % 14,556, ,556, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 0.0% 6,800, ,800, општина Текући трансфери од скупштине Града 0.0% 7,756, ,756, ДРУГИ ПРИХОДИ 23,800, % 176,843, ,643, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 14,800, % 120,123, ,923, Административне таксе 100, , Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10,500, % 10,500, Приходи општинских органа управе и сопствени приходи МЗ 4,200, % 120,123, ,323, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 5,000, % ,000, Мандатне казне 5,000, % 5,000, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА % 52,000, ,000, Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 0.0% 52,000, ,000, нивоа општина МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 4,000, % 4,720, ,720, Остали приходи у корист нивоа општина 4,000, % 4,720, ,720, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500, % 1,975, ,475, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0% 1,975, ,975, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне год. 500, , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 842,598, % 193,374, ,035,972, УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 842,598, % 513,337, ,355,935, Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ 748,726, % 313,276, ,062,003, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 304,515, % 51,669, ,185, Плате и додаци запослених 234,543, % 36,827, ,370, Социјални доприноси на терет послодавца 42,372, % 6,585, ,958, Накнаде у натури 9,650, % 1,779, ,429, Социјална давања запосленима 15,100, % 5,192, ,292, Накнаде за запослене % Награде,бонуси и остали посебни расходи 2,850, % 1,284, ,134, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 285,487, % 152,280, ,767, Стални трошкови 42,843, % 50,133, ,976, Трошкови путовања 22,250, % 4,035, ,285, Услуге по уговору 94,827, % 21,511, ,338, Специјализоване услуге 40,100, % 19,301, ,401, Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 71,484, % 51,141, ,625, Материјал 13,983, % 6,158, ,141, УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА % 2,000, ,000, Амортизација некретнина и опреме; % 2,000, ,000, ОТПЛАТА КАМАТА % 100, , Пратећи трошкови задуживања % 100, , СУБВЕНЦИЈЕ 14,394, % 14,339, ,734, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 14,394, % 14,339, ,734, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 68,768, % 29,094, ,863, Текући трансфери осталим нивоима власти 22,065, % 8,710, ,775, Остале донације, дотације и трансфери 46,703, % 20,384, ,087, СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 4,100, % 10,540, ,640, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,100, % 10,540, ,640, ОСТАЛИ РАСХОДИ 69,960, % 52,463, ,423, Дотације невладиним организацијама; 16,100, % 5,700, ,800, Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 745, % 38,020, ,765, Новчане казне и пенали по решењу судова; 53,114, % 8,743, ,858,003.45

3 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,500, % 787, ,287, Стална резерва 500, % , Текућа резерва 1,000, % 787, ,787, КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 93,871, % 200,060, ,932, ОСНОВНА СРЕДСТВА 93,871, % 200,060, ,932, Зграде и грађевински објекти; 87,467, % 173,962, ,429, Машине и опрема; 4,534, % 2,158, ,692, Остале некретнине и опрема; % 23,760, ,760, Нематеријална имовина 1,870, % 180, ,050, УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 842,598, % 513,337, ,355,935, Капитални издаци приказани су у следећој табели: Члан 3. Екон. Износ Опис клас Канцеларијски простор за месне заједнице , Надоградња објекта архиве општине , Реконструкција крова ДК Рипањ , Пројект. документација (домови здравља, установе из обл.соц.заштите, водоводна мрежа и др.) , Капитално одржавање путева , Капит.одрж.зграде Шумице , Остале некретнине и опрема УСЦ Вождовац ,00 Члан 4. Буџет за годину састоји се од 12 програма, 21 програмске активности и 34 пројекта и то: Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Укупна средства Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 21,444, % 20,254, ,698, ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 21,444, % 20,254, ,698, Програм 2. Комуналне делатности 75,454, % 21,398, ,853, Одржавање јавних зелених површина Еко патрола 12,220, % 1,420, ,640, Уређење, одржавање и коришћење пијаца 4,554, % 1,810, ,364, Одржавање гробаља, и погребне услуге 15,840, % 12,946, ,786, ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 20,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Уређење и одржавање степеништа и тротоара по МЗ 17,840, % ,840, ПРОЈЕКАТ: Уклањање графита 5,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Уређење јарка у Рипњу % 222, , ПРОЈЕКАТ: Одржавање бунара и пумпи у приградском делу општине % 5,000, ,000, Програм 4. Развој туризма % 220, , ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац % 220, , Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 41,330, % 98,018, ,348, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 20,000, % 90,464, ,464, Јавни градски и приградски превоз путника 20,000, % 4,444, ,444, ПРОЈЕКАТ: Семинар безбедност у саобраћају 330, % , ПРОЈЕКАТ: Одржавање путних прелаза 1,000, % 110, ,110, ПРОЈЕКАТ: Финанс.рада општ.тела за коорд.и унапређ. безбедн. саобраћаја % 3,000, ,000, на терит. Општине Вождовац 2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање % 1,380, ,380, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Мила % 1,380, ,380, Програм 9. Основно образовање и васпитање 51,985, % 18,960, ,945, ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 16,000, % 3,385, ,385, ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 21,065, % 13,160, ,225, ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 10,000, % 1,130, ,130, ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 500, % , ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика на такмичења 1,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 1,200, % 1,200, ,400, ПРОЈЕКАТ: Ђаци прваци 1,200, % ,200, ПРОЈЕКАТ: Електронска обавештења и школске странице 1,020, % 85, ,105, Програм 11. Социјална и дечја заштита 24,650, % 8,240, ,890, Једнократне помоћи и други облици помоћи 1,600, % ,600, ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 2,000, % 8,240, ,240, ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки прегледи и набавка наочара 1,050, % ,050, ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера 20,000, % ,000,000.00

4 Број 50 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Програм 13. Развој културе и информисања 46,500, % 85,233, ,733, Функционисање локалних установа културе 23,000, % 68,221, ,221, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 14,000, % ,000, Информисање 9,500, % 1,719, ,219, Пројекат: Санација споменика у насељу Вељко Влаховић % 612, , Пројекат: Реконструкција крова ДК Рипањ % 14,680, ,680, Програм 14. Развој спорта и омладине 27,400, % 160,082, ,482, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 22,000, % ,000, УСЦ Вождовац % 153,382, ,382, ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури клизалиште 5,400, % 5,400, ,800, ПРОЈЕКАТ: Подршка посебних програма спорт.орг % 1,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: БГ пракса % 300, , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 495,383, % 99,138, ,521, Функционисање локалне самоуправе и градских општина 398,665, % 56,726, ,392, Функционисање месних заједница 15,195, % 7,254, ,449, Општинско правобранилаштво 65,508, % ,508, Заштитник грађана 5,114, % ,114, Програмска активност: Текућа буџетска резерва 1,000, % 787, ,787, Програмска активност: Стална буџетска резерва 500, % , Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама 4,400, % 4,246, ,646, ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој % 11,851, ,851, ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 5,000, % 30, ,030, ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС Шумице % 16,903, ,903, ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара % 238, , ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе % 1,100, ,100, Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 53,450, % ,450, Функционисање скупштине 15,703, % ,703, Функционисање извршних органа 37,147, % ,147, ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 600, % , Програм 17. Енергетска ефикасност и обнов.извори енергије 5,000, % 410, ,410, Енергетски менаџмент 5,000, % 410, ,410, УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 842,598, % 513,337, ,355,935, Члан 5. У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од ,65 динара. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од ,00 динара. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник градске општине Вождовац у складу са Законом о буџетском систему. II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 6. Укупна средства буџета Градске општине Вождовац за годину утврђују се у износу од ,63 динара, а састоје се од: пренетих средстава из претходне године на рачуну буџета ,98 динара, пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а ,65 динара, примања текуће године ,00 динара, текућих трансфера од Града ,00 динара, текућих трансфера од Републике ,00 динара, текућих примања на подрачунима у оквиру КРТ-а ,00 динара, меморандумских ставки рефундација боловања ,00 динара. Средства из става 1 овог члана распоређују се по корисницима и то: Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Економ. Класиф. Опис Издаци из буџета Издаци из осталих извора Укупни издаци СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,810, ,810, Социјални доприноси на терет послодавца 1,412, ,412,000.00

5 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Накнаде у натури 120, , Трошкови путовања 50, , Услуге по уговору 4,500, ,500, Материјал 150, , Остале донације, дотације и трансфери 761, , Дотације невладиним организацијама 900, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 15,703, ,703, Функција 111: 15,703, ,703, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 15,703, ,703, Свега за програмску активност : 15,703, ,703, ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 111 Извршни и законодавни органи 423 Услуге по уговору 600, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 600, , Функција 111: 600, , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 600, , Свега за пројекат : 600, , Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 16,303, ,303, Свега за Програм 16: 16,303, ,303, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 16,303, ,303, Свега за Раздео 1: 16,303, ,303, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25,190, ,190, Социјални доприноси на терет послодавца 4,540, ,540, Накнаде у натури 450, , Трошкови путовања 650, , Услуге по уговору 3,500, ,500, Материјал 100, , Остале донације, дотације и трансфери 2,717, ,717, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 37,147, ,147, Функција 111: 37,147, ,147, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 37,147, ,147, Свега за програмску активност : 37,147, ,147, Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 37,147, ,147, Свега за Програм 16: 37,147, ,147, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 37,147, ,147, Свега за Раздео 2: 37,147, ,147, ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,222, ,222, Социјални доприноси на терет послодавца 1,649, ,649, Накнаде у натури 200, , Трошкови путовања 100, , Услуге по уговору 90, , Материјал 100, , Остале донације, дотације и трансфери 1,037, ,037, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150, , Новчане казне и пенали по решењу судова 52,959, ,959, Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 65,508, ,508, Функција 330: 65,508, ,508,128.00

6 Број 50 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 65,508, ,508, Свега за програмску активност : 65,508, ,508, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 65,508, ,508, Свега за Програм 15: 65,508, ,508, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 65,508, ,508, Свега за Раздео 3: 65,508, ,508, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 187,833, ,833, Социјални доприноси на терет послодавца 33,965, ,965, Накнаде у натури 8,800, ,800, Социјална давања запосленима 15,100, ,200, ,300, Награде запосленима и остали посебни расходи 2,850, ,850, Стални трошкови 37,000, ,967, ,967, Трошкови путовања 400, , Услуге по уговору 39,300, ,204, ,504, Специјализоване услуге 2,800, ,508, ,308, Текуће поправке и одржавање 5,700, ,840, ,540, Текуће поправке и одржавање ПУ 128, , Материјал 12,000, ,240, ,240, Остале донације, дотације и трансфери 19,756, ,756, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500, , Зграде и грађевински објекти 27,961, ,800, ,761, Машине и опрема 2,900, ,780, ,680, Машине и опрема ПУ 58, , Нематеријална имовина 1,800, ,800, Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 398,665, ,665, Социјални доприноси 1,700, ,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 55,026, ,026, Функција 130: 398,665, ,726, ,392, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 398,665, ,665, Социјални доприноси 1,700, ,700, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 55,026, ,026, Свега за Програмску активност : 398,665, ,726, ,392, Заштитник грађана 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,881, ,881, Социјални доприноси на терет послодавца 695, , Накнаде у натури 80, , Трошкови путовања 50, , Остале донације, дотације и трансфери 408, , Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 5,114, ,114, Функција 330: 5,114, ,114, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 5,114, ,114, Свега за програмску активност : 5,114, ,114, Програмска активност: Текућа буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови Текућа резерва 1,000, , ,787, Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 787, , Функција 112: 1,000, , ,787, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 787, , Свега за Програмску активност : 1,000, , ,787, Програмска активност: Стална буџетска резерва

7 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Финансијски и фискални послови Стална резерва 500, , Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 500, , Функција 112: 500, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, , Свега за Програмску активност : 500, , Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 423 Услуге по уговору 300, , , Специјализоване услуге 4,000, ,000, ,000, Материјал 100, , Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета 4,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,246, ,246, Функција 220: 4,400, ,246, ,646, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,246, ,246, Свега за Програмску активност : 4,400, ,246, ,646, Функционисање месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 421 Стални трошкови 4,935, ,062, ,997, Услуге по уговору 3,818, ,409, ,228, Текуће поправке и одржавање 3,024, ,941, ,965, Материјал 1,533, , ,033, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 95, , Новчане казне и пенали по решењу судова 155, , , Машине и опрема 1,634, , ,674, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 15,195, ,195, Сопствени приходи буџетских корисника 2,574, ,574, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,182, ,182, Неутрошена средства донација из претходних година 1,497, ,497, Функција 160: 15,195, ,254, ,449, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 15,195, ,195, Сопствени приходи буџетских корисника 2,574, ,574, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,182, ,182, Неутрошена средства донација из претходних година 1,497, ,497, Свега за Програмску активност : 15,195, ,254, ,449, Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета 15,195, ,195, Сопствени приходи буџетских корисника 2,574, ,574, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,182, ,182, Неутрошена средства донација из претходних година 1,497, ,497, Свега за Главу 4.1: 15,195, ,254, ,449, ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови 20, , Услуге по уговору 1,538, ,538, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000, ,000, Новчане казне и пенали по решењу судова 8,293, ,293, Извори финансирања за функцију 620: 04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,800, ,800, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,051, ,051, Функција 620: ,851, ,851, Извори финансирања за Пројекат : 04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,800, ,800, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9,051, ,051, Свега за Пројекат : ,851, ,851, ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката

8 Број 50 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Развој заједнице 423 Услуге по уговору 5,000, , ,030, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 5,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30, , Функција 620: 5,000, , ,030, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 5,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30, , Свега за Пројекат : 5,000, , ,030, ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС Шумице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 465 Остале донације, дотације и трансфери 16,903, ,903, Извори финансирања за функцију 160: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,903, ,903, Функција 160: ,903, ,903, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,903, ,903, Свега за Пројекат : ,903, ,903, ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 238, , Извори финансирања за функцију 130: 07 Трансфери од других нивоа власти 225, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13, , Функција 130: , , Извори финансирања за Пројекат : 07 Трансфери од других нивоа власти 225, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13, , Свега за Пројекат : , , ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 426 Материјал 100, , Дотације невладиним организацијама 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 160: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,100, ,100, Функција 160: ,100, ,100, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,100, ,100, Свега за Пројекат : ,100, ,100, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 429,875, ,875, Социјални доприноси 1,700, ,700, Сопствени приходи буџетских корисника 5,374, ,374, Трансфери од других нивоа власти 225, , Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 89,341, ,341, Неутрошена средства донација из претходних година 1,497, ,497, Свега за Програм 15: 429,875, ,138, ,013, ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 1,000, ,000, Пројектна документација 21,444, ,254, ,698, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 21,444, ,444, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,254, ,254, Функција 620: 21,444, ,254, ,698, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 21,444, ,444, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,254, ,254, Свега за пројекат : 21,444, ,254, ,698, Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 21,444, ,444, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,254, ,254,435.66

9 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Свега за Програм 1: 21,444, ,254, ,698, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина Еко патрола 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору 220, , , Специјализоване услуге 12,000, ,200, ,200, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 12,220, ,220, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,420, ,420, Функција 160: 12,220, ,420, ,640, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 12,220, ,220, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,420, ,420, Свега за програмску активност : 12,220, ,420, ,640, Уређење, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4,554, ,810, ,364, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,554, ,554, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,810, ,810, Функција 620: 4,554, ,810, ,364, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,554, ,554, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,810, ,810, Свега за програмску активност : 4,554, ,810, ,364, Одржавање гробаља, и погребне услуге 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 6,000, , ,416, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 9,840, ,529, ,369, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 15,840, ,840, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,946, ,946, Функција 620: 15,840, ,946, ,786, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 15,840, ,840, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,946, ,946, Свега за програмску активност : 15,840, ,946, ,786, ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 400, , Текуће поправке и одржавање 19,600, ,600, Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Функција 660: 20,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Свега за Пројекат : 20,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Уређење и одржавање степеништа и тротоара по МЗ 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 436, , Текуће поправке и одржавање 17,404, ,404, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 17,840, ,840, Функција 620: 17,840, ,840, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 17,840, ,840, Свега за Пројекат : 17,840, ,840, ПРОЈЕКАТ: Уклањање графита 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 424 Специјализоване услуге 5,000, ,000, Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 5,000, ,000, Функција 660: 5,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 5,000, ,000,000.00

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Свега за Пројекат : 5,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Уређење јарка у Рипњу 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 222, , Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 222, , Функција 660: , , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 222, , Свега за Пројекат : , , ПРОЈЕКАТ: Одржавање бунара и пумпи у приградском делу општине 630 Водоснабдевање 424 Специјализоване услуге 5,000, ,000, Извори финансирања за функцију 630: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000, ,000, Функција 630: ,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000, ,000, Свега за Пројекат : ,000, ,000, Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 75,454, ,454, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,398, ,398, Свега за Програм 2: 75,454, ,398, ,853, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 473 Туризам 423 Услуге по уговору 220, , Извори финансирања за функцију 473: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Функција 473: , , Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Свега за Пројекат : , , Извори финансирања за Програм 4: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Свега за Програм 4: , , ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 1,200, ,115, ,315, Текуће поправке и одржавање 2,117, ,117, Зграде и грађевински објекти 18,800, ,231, ,031, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 90,464, ,464, Функција 451: 20,000, ,464, ,464, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 90,464, ,464, Свега за програмску активност : 20,000, ,464, ,464, Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 400, , , Текуће поправке и одржавање 19,600, ,244, ,844, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,444, ,444, Функција 451: 20,000, ,444, ,444, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,444, ,444, Свега за програмску активност : 20,000, ,444, ,444,000.00

11 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број ПРОЈЕКАТ: Семинар безбедност у саобраћају 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 330, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 330, , Функција 451: 330, , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 330, , Свега за пројекат : 330, , ПРОЈЕКАТ: Одржавање путних прелаза 453 Железнички саобраћај 425 Текуће поправке и одржавање 1,000, , ,110, Извори финансирања за функцију 453: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 110, , Функција 453: 1,000, , ,110, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 110, , Свега за пројекат : 1,000, , ,110, ПРОЈЕКАТ: Финанс.рада општ.тела за коорд.и унапр.безб.саобраћаја на територији општине Вождовац 451 Друмски саобраћај 426 Материјал 500, , Дотације невладиним организацијама 2,500, ,500, Извори финансирања за функцију 451: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000, ,000, Функција 451: ,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000, ,000, Свега за пројекат : ,000, ,000, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 41,330, ,330, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 98,018, ,018, Свега за Програм 7: 41,330, ,018, ,348, ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Мила 911 Предшколско васпитање 423 Услуге по уговору 23, , Текуће поправке и одржавање 1,357, ,357, Извори финансирања за функцију 911: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,380, ,380, Функција 911: ,380, ,380, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,380, ,380, Свега за пројекат : ,380, ,380, Извори финансирања за Програм 13: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,380, ,380, Свега за Програм 8: ,380, ,380, ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 912 Основно образовање 422 Трошкови путовања 11,000, ,835, ,835, Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000, , ,550, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 16,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,385, ,385, Функција 912: 16,000, ,385, ,385, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 16,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,385, ,385, Свега за пројекат : 16,000, ,385, ,385, ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 912 Основно образовање

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Текуће поправке и одржавање 5,000, ,000, ,000, Текући трансфери осталим нивоима власти 16,065, ,160, ,225, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 21,065, ,065, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13,160, ,160, Функција 912: 21,065, ,160, ,225, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 21,065, ,065, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13,160, ,160, Свега за пројекат : 21,065, ,160, ,225, ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 912 Основно образовање 422 Трошкови путовања 10,000, ,130, ,130, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,130, ,130, Функција 912: 10,000, ,130, ,130, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,130, ,130, Свега за пројекат : 10,000, ,130, ,130, ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 912 Основно образовање 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500, , Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 500, , Функција 912: 500, , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 500, , Свега за пројекат : 500, , ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика на такмичења 912 Основно образовање 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Функција 912: 1,000, ,000, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Свега за пројекат : 1,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 912 Основно образовање 481 Дотације невладиним организацијама 1,200, ,200, ,400, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200, ,200, Функција 912: 1,200, ,200, ,400, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200, ,200, Свега за пројекат : 1,200, ,200, ,400, ПРОЈЕКАТ: Ђаци прваци 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Функција 912: 1,200, ,200, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Свега за пројекат : 1,200, ,200, ПРОЈЕКАТ: Електронска обавештења и школске странице 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 1,020, , ,105, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,020, ,020, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 85, , Функција 912: 1,020, , ,105,000.00

13 24. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,020, ,020, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 85, , Свега за пројекат : 1,020, , ,105, Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 51,985, ,985, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18,960, ,960, Свега за Програм 9: 51,985, ,960, ,945, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,600, ,600, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 1,600, ,600, Функција 070: 1,600, ,600, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,600, ,600, Свега за Програмску активност : 1,600, ,600, ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000, ,240, ,240, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 6,800, ,800, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,440, ,440, Функција 070: 2,000, ,240, ,240, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 2,000, ,000, Трансфери од других нивоа власти 6,800, ,800, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,440, ,440, Свега за пројекат : 2,000, ,240, ,240, ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки прегледи и набавка наочара 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 550, , Специјализоване услуге 500, , Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 1,050, ,050, Функција 090: 1,050, ,050, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,050, ,050, Свега за пројекат : 1,050, ,050, ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 423 Услуге по уговору 20,000, ,000, Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Функција 090: 20,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 20,000, ,000, Свега за Пројекат : 20,000, ,000, Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета 24,650, ,650, Трансфери од других нивоа власти 6,800, ,800, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,440, ,440, Свега за Програм 11: 24,650, ,240, ,890, ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 4.2 УСЦ Шумице Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,768, ,768, Социјални доприноси на терет послодавца 2,293, ,293, Накнаде у натури 648, , Социјална давања запосленима 275, , Награде запосленима и остали посебни расходи 710, ,000.00

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. јун Стални трошкови 900, ,039, ,939, Трошкови путовања 20, , Услуге по уговору 1,767, ,538, ,306, Специјализоване услуге 966, , Текуће поправке и одржавање 690, , Материјал 760, , Остале донације, дотације и трансфери 1,200, ,200, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,367, ,367, Новчане казне и пенали по решењу судова 150, , Зграде и грађевински објекти 19,262, ,276, ,538, Машине и опрема 210, , Нематеријална имовина 70, , , Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 22,000, ,000, Сопствени приходи буџетских корисника 36,639, ,639, Трансфери од других нивоа власти 7,531, ,531, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19,923, ,923, Функција 820: 22,000, ,093, ,093, Извори финансирања за Главу Приходи из буџета 22,000, ,000, Сопствени приходи буџетских корисника 36,639, ,639, Трансфери од других нивоа власти 7,531, ,531, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19,923, ,923, Свега за Главу ,000, ,093, ,093, ДК Рипањ Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 417, , , Социјални доприноси на терет послодавца 79, , Накнаде у натури 22, , Стални трошкови 3, , , Услуге по уговору 25, , Текуће поправке и одржавање 405, , Материјал 58, , Остале донације, дотације и трансфери 46, , Машине и опрема 70, , Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 500, , Сопствени приходи буџетских корисника 1,045, ,045, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 46, , Функција 820: 500, ,091, ,591, Извори финансирања за Главу Приходи из буџета 500, , Сопствени приходи буџетских корисника 1,045, ,045, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 46, , Свега за Главу , ,091, ,591, ДК Бели Поток Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 189, ,231, ,421, Социјални доприноси на терет послодавца 32, , , Накнаде у натури 32, , Стални трошкови 5, , , Услуге по уговору 94, , , Текуће поправке и одржавање 155, , Остале донације, дотације и трансфери 22, , , Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 500, , Сопствени приходи буџетских корисника 1,559, ,559, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 476, , Функција 820: 500, ,036, ,536, Извори финансирања за Главу Приходи из буџета 500, , Сопствени приходи буџетских корисника 1,559, ,559,773.00

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више