Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni-list-BGD-047.indd"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 1/17 и 95/18), и члана 26. Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд ( Службени лист Града Београда, бр. 105/16, 2/16 и 11/17) 18. јуна године, усвојило је ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД Члан 1. У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у управи и општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд ( Службени лист Града Београда, бр. 109/16, 12/17, 32/17, 58/17, 63/17, 27/18, 31/18, 34/18, 48/18, 76/18, 6/19 и 25/19), (у даљем тексту: правилник), у члану 26. Поглавље III Организација и систематизација радних места у Општинском правобранилаштву, у делу који се односи на услове за рад на радном месту Административно-канцеларијски послови, мења се и гласи: Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Члан 2. У осталом делу правилник остаје непромењен. Члан 3. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда. Веће Градске општине Нови Београд Број Х-020-2, 18. јуна године Председник Александар Шапић, ср. ГРОЦКА Скупштина Градске општине на седници одржаној 14. јуна године, на основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и 83/14 др. закон ) чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/, 63/ исправка, 108/, 142/14 и 68/ др. закон, 103/, 99/16, 1/17 и 95/18) и чл. 24. и 41. Статута Градске општине ( Службени лист Града Београда, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/ и 80/14), а на предлог Већа Градске општине донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине за годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динара и то: I. Средства из буџета 1. Остварена примања: текући приходи (7) примања (8+9) средства из ранијих укупна средства Извршени издаци текући расходи (4) издаци за набавку нефинансијске имовине (5) издаци отплата кредита (6) укупни издаци (4+5+6) Разлика укупних примања и укупних издатака (1 2) II. Средства из осталих извора 1. Остварена примања из осталих извора (7+8+9) Средства из ранијих

2 Број 47 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Извршени издаци из осталих извора (4+5+6) Разлика примања и издатака (1+2 3) Остварени суфицит Члан 2. У завршном рачуну буџета Општине за годину ( у даљем тексту: завршни рачун), у билансу стања на дан 31. децембра године, утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама динара АКТИВА Опис Износ у 000 Укупно у Основна средства Природна имовина Нефинансијска имовина у припреми и авансима Нематеријална имовина Нефинансијска имовина у сталним средствима Нефинансијска имовина Дугорочна домаћа финансијска имовина 11 Дугорочна финансијска имовина 121 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности 122 Краткорочна потраживања 123 Краткорочни пласмани 12 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности потраживања и краткорочни пласмани Активна временска разграничења Активна временска разграничења Финансијска имовина УКУПНА АКТИВА ПАСИВА Економска класификација Економска класификација Опис 211 Домаће дугорочне обавезе 21 Дугорочне обавезе 231 Обавезе за плате и додатке 234 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца 237 Службена путовања и услуге по уговору 23 Обавезе по основу расхода за запослене 245 Обавезе за остале расходе 24 Обавезе по основу осталих расхода Износ у 000 Укупно у Добављачи у земљи Остале обавезе 25 Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења 29 Пасивна временска разграничења 2 Обавезе Извори капитала Извори капитала Вишак прихода - суфицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 3212 Дефицит из ранијих 3 Извори капитала и утврђивање резултата пословања УКУПНА ПАСИВА Билансом стања обухваћена су средства на рачуну буџета и на рачунима подрачуна који су везани за буџетске кориснике. Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђује се резултат пословања. (у 000 динара) 1. Текући приходи и примања остварена по онову продаје нефинансијске имовине Текући расходи и издаци за Набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (1 2) Кориговање вишка прихода: део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима 6. Кориговани вишак прихода суфицит (3+4 5) Вишак прихода у износу од хиљаде динара се састоји од дела који је наменски опредељен и као такав се преноси у наредну годину, а који износи хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања који износи хиљада динара. Укупан вишак средстава који се преноси у годину износи хиљада динара и његов део је већ распоређен кроз одлуку о буџету ГО за годину а по завршном рачуну биће распоређен кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке за годину. Вишак прихода који је наменски опредељен и који се преноси у годину чини: неутрошена средства за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у износу од пет хиљада динара. неискоришћена средства добијена од града Београда за реализацију пројекта Изградња капела и прибављање земљишта за потребе проширења гробља у Гроцкој у износу од хиљада динара. неискоришћена средства за јавну расвету у износу од 18 хиљада динара. неискоришћена средства за изградњу одржавање и санацију некатегорисаних путева у износу од 81 хиљада динара. неискоришћена средства од Секретаријата за саобраћај у износу од хиљада динара. неискоришћена средства за финансирање пројекта Адаптације и реконструкције библиотеке Илија Гарашанин из године у износу од 162 хиљаде динара. неутрошених средстава за изградњу дечјег парка у Винчи из 20. у износу од две хиљаде динара. неутрошених средстава за санацију последица поплава у износу од 24 хиљаде динара. неутрошених средстава која су добијена од града Београда за текуће одржавање школа у износу од 0,6 хиљада динара. неутрошених средстава од града за изградњу, одржавање и санацију некатегорисаних путева из године у износу од хиљада динара. неутрошених средстава боловања у износу од осам хиљада динара. неутрошена средства на подрачуну средства од комесаријата за избеглице 1 хиљада динара. неутрошена средства на подрачуну од санација поплава у износу од четири хиљаде динара.

3 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 47 3 Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: примања и издаци буџета општине екон. класиф. план за 2018.год. остварено по завршном рачуну за год. A I УКУПНА ПРИМАЊА 1. Пренета неутрошена средства Текући приходи Уступљени приходи Трансфери, донације и остали приходи Изворни приходи Примања од продаје непокретности 8 / / II УКУПНИ ИЗДАЦИ Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата 44 / Субвенције Текући трансфери Издаци за социјалну заштиту Остали расходи 48, Капитални расходи - издаци за нефинансијску имовину III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ I II (7+8) (4+5) Примарни суфицит-дефицит ( буџетски суфицит-дефицит коригован за износ камате ) (7+8)-(4+5-44) / Финансијски резултат III Б Примања и издаци по основу продаје и набавке финансијске имовине и датих кредита IV Примања по основу продаје финансијске 92 / имовине и отплате датих кредита V Издаци по основу датих позајмица и 62 / набавке финансијске имовине VI Примања по основу продаје финансијске / имовине и отплате кредита минус издаци по основу датих кредита и набавке финансијске имовине (IV V) В Задужење и отплата дуга VII Примања од задуживања 91 примања од домаћих задуживања 911 VIII Отплата главнице 61 отплата главнице домаћим кредиторима 611 IX Промена стања на рачуну (III VI+VII+VIII ) X Нето финансирање ( VI+VII VIII IX=III ) Члан 4. У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђени су (у 000 динара) укупна примања у износу од 0 динара, укупни издаци од динара и мањак примања од динара. Структура извора финансирања издатака: I. Извори финансирања 811 Приходи од продаје непокретности / 81 Примања од продаје основних средстава / 8 Примања од продаје нефинансијске имовине 911 Примања од домаћих задуживања / 91 Примања од задуживања / 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине / 92 Примања од продаје финансијске имовине / 9 Примања од задуживања и продаје финансијске Имовине / I. УКУПНА ПРИМАЊА (8+9) / II Издаци 511 Зграде и грађевински објекти / 512 Машине и опрема Остала основна 5 Нематеријална имовина 51 Основна средства Земљиште 54 Земљиште 5 Издаци за нефинансијску имовину / 611 Отплата главнице домаћим кредиторима / 61 Отплата / 621 Набавка домаће финансијске имовине / 62 Набавка финансијске имовине / 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске / имовине II Издаци (5+6) Мањак примања (I II) Члан 5. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.године утврђени су укупни новчани приливи (у 000 динарима) у износу од динара, укупни новчани одливи у износу од динара и салдо готовине на крају године у износу од динара. Структура новчаних токова је: I. Новчани прилив се састоји: 7. Текући приходи Примања од продаје нефинансијке имовине / 9. Примања од задуживања и продаје финансијке имовине / I. Укупан новчани прилив II. Новчани одлив се састоји: 4. Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине / II. Укупни новчани одливи III. Вишак новчаних прилива (I II) 23.8 IV. Салдо готовине на почетку године Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну. VI. Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну. Салдо готовине на крају године (IV+V III) Члан 6. У Извештају о извршењу буџета ( консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђена је укупна разлика у 000 динара у износу од 23.8 динара, између укупних прихода и примања у износу од динара и укупних расхода и издатака у износу од динара по нивоима финансирања из: Републике, града, општине и осталих извора.

4 Број 47 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Екон. класиф. Приходи и примања Структура прихода и примања Општина Град Република Остали извори Текући приходи Трансфери Други приходи Меморандумске ставке Примања од продаје основних средстава / / УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Екон. класиф. Приходи и примања Структура расхода и издатака Општина Град Република Остали извори Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Остала камата Субвенције Донације и трансфери Права из социјалног осигурања Остали расходи Укупни текући расходи Екон. класиф. Расходи и издаци Општина Град Република Остали извори Основна средства Природна имовина 5 Издаци за нефинансијску имовину Отплата главнице 6 Издаци за отплату главнице УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Укупно Укупно Укупно Члан 7. Завршни рачун садржи и: I. Одступања између одобрених средстава и извршења код буџетских корисника. Није било значајнијих одступања од укупно планираних средстава. Код извршења буџета из прихода корисника из осталих извора, односно прихода који су се налазили ван оквира буџетске потрошње, извршаване су обавезе у складу са наменама трансферних средстава и потребама корисника. II. Извештај о извршеним отплатама дугова. У години нису подизани ни враћани кредити. III. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве. У току године средства сталне резерве нису коришћена. IV. Извештај о коришћењу средстава текуће резерве У току године ангажована су средства текуће буџетске резерве у износу од динара и то: за недовољно предвиђене расходе у буџету општине на економској класификацији 423 Услуге по уговору, у Разделу 4 Управа ГО, Програм 11 Социјална и дечја заштита, програмска активност Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом, Функционална класификација 020 Старост, Позиција 72 (Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број од 30. јануара године). Као недовољно предвиђени расходи ангажована су средства текуће буџетске резерве у износу од динара у разделу 4 Управа ГО, Програм 2 Комунална делатност, програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630 Водоснабдевањем, позиција 56, економска класификација 451 Субвенције ЈП Водовод и канализација. (Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број од 26. јуна године). Решењем број од 7. новембра године ангажована су средства у износу од динара из текуће буџетске резерве у разделу 1 Скупштине ГО, програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност Функционисање Скупштине, функција 111 Извршни и законодавни органи, економска класификација 422 Трошкови путовања Одлуком о преносу вишка средстава број од 19. новембра са апропријација 411 Плате, додаци и накнаде запослених и 412 Социјални доприноси на терет послодавца и 465 Остале донације, дотације и трансфери Републици из раздела 4 Управа ГО, Програм Опште услуге локалне самоуправе и градских општина, функција 0 Опште услуге а које није могуће искористити у текућој години, с обзиром да ће Градка управа Града Београда преузити одређени број запослених који су у управи градске општине обављали послове инспекцијског надзора у области изградње објеката до 800 m² а које су изменама и допунама Закона о планирању и изградњи поверени граду Београду у износу од динара на апропријацији 499 Текућа буџетска резерва, у оквиру Раздела

5 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Управа ГО, Програм Опште услуге локалне самоуправем програмска активност Резерве, функција 160 Опште јавне услуге. Тако да је Решењем о коришћењу средстава текуће буџетске резерве одобрен износ од динара за отварање нове апропријације, економске класификације 463-Трансфери осталим нивоима власти а која су пренета Граду Београду ради финансирања расхода за запослене које преузима Градска управа Града Београда. Одлуком о преносу вишка средстава број од 25. децембра године са апропријације 483 Трошкови извршења судских решења са раздела 2 Веће ГО, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе које није могуће искористити на апропријацију 499 Текућа буџетска резерва у оквиру раздела 4 Управа ГО, Програм Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност Резерве. Након ове одлуке Решењем о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број /1 од 25. децембра године као недовољно предвиђени расход у буџету Градске општине у разделу 4 Управа ГО, Програм Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина функција 0 Опште услуге, економска класификација 414 Социјална давања запосленима увећава се за износ од динара, као и износ средстава на економској класификацији 463 Текући трансфери школама у износу од динара у оквиру раздела 4 Управа ГО, Програм 9 Основно образовање, ПА Функционисање основних школа, функција 912 Основно образовање као и у оквиру раздела 1 Скупштина ГО, Програм16 Политички систем локалне самоуправе, функцији 111 Извршни и законодавни органи средства на економској класификацији 422 Трошкови путовања увећани су за динара. УКУПНО: ,00 динара. II. ПОСЕБАН ДЕО Члан. 8. Одлукa о буџету Општине за године извршена је према следећем у динарима: 1. Укупно остварени приходи и примања Укупно распоређени расходи и издаци Финансијски резултат Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања Општине су исказани према економским класификацијама у следећим износима: Екон. класиф. ВРСТЕ ПРИМАЊА ПЛАН 2018.год. ОСТВАРЕЊЕ 2018.год. 311 Пренета средства из године Свега класа Порез на доходак, добит и капиталне добитке 712 Порез на фонд зарада 7 Порез на имовину Порез на добра и услуге Екон. класиф. ВРСТЕ ПРИМАЊА ПЛАН 2018.год. ОСТВАРЕЊЕ 2018.год. 716 Други порези Свега Трансфери од других нивоа власти Свега Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Добровољни трансфери од физичких и правних лица 745 Мешовити и неодређени приходи Свега Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Свега Свега класа Примања од продаје непокретности Свега класа Примања од домаћих задуживања 921 Примања од продаје домаће финансијске имовине Свега класа 9 Укупни приходи и примања текуће године УКУПНО БУЏЕТ Члан 10. Разлике између одобрених средстава из буџета и извршења буџета код буџетских корисника: Економска класиф. Опис Одобрена средства из буџета Разлика Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камате Субвенције Донације и трансфери Права из социјалног осигурања 48 Остали расходи Средства резерве Текући расходи Извршење код корисника Економска класиф. Опис Одобрена средства из буџета Извршење код корисника Разлика Основна средства Природна имовина 50 Издаци за нефинансијску имовину 61 Отплата главнице / / / 62 Учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима / / / 60 Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине / / / УКУПНО

6 Број 47 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској класификацији и изворима финансирања износе Расходи општи део Економска класификација Врста расхода Средства из буџета Средства из осталих извора Укупно остварење Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослени Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Коришћење роба и услуга Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције јавним предузећима Донације и трансфери Трансфери другим нивоима власти Остале текуће донације Права из социјалног осигурања Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Донације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете услед елементарних непогода Остале накнаде штете Средства резерве Средства резерве Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Природна имовина 541 Свега Члан 12. РАСХОДИ ПОСЕБАН ДЕО Глава функција Позиција Економска класификација Извор финансирања Опис Средства из буџета (01) Програмска класификација Планирано Средства из осталих иѕвора Укупна средства Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ 2101 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМО- УПРАВЕ Програмска активност 0001 ПА Функционисање Скупштине

7 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови Плате, додаци и накнаде изабраних лица Социјални доприноси на терет послодавца Награде запосленима и посебни расходи Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале донације, дотације и трансфери Републици Дотације политичким партијама Приходи из буџета Приходи из буџета Укупни извори за ПА програма Приходи из буџета Укупни извори финансирања за Раздео 1 01 Приходи из буџета Укупно за Раздео РАЗДЕО 2 ВЕЋЕ ГО ГРОЦКА ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМО- УПРАВЕ 2101 Програмска активност 0001 ПА Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, 111 финансијски и фискални послови Плате, додаци и накнаде изабраних лица Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослених Трошкови путовања , Услуге по уговору ,, Специјализоване услуге Текући трансфери осталим нивоима власти Остале донације, дотације и трансфери Републици , Дотације невладиним организацијама Трошкови извршења судских решења Приходи из буџета Укупни извори финансирања за ПА Приходи из буџета

8 Број 47 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Укупни извори финансирања за функцију Извори финансирања за раздео 2 01 Приходи из буџета Укупно за раздео РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност ПА Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених Социјални допринос на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Остале текуће донације, дотације и трансфери Републици Порези, обавезне таксе и казне Набавка опреме Приходи из буџета Приходи из буџета Извори финансирања за Раздео 4 01 Приходи из буџета Укупно за Раздео РАЗДЕО 4 ОПШТИНСКА УПРАВА Глава 4.1. Општинска управа ПРОГРАМ ОПШТЕ УСЛУ- ГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност ПА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури ,07, Социјална давања запосленима Накнаде запосленима Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања ,07 Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање ,07,, Материјал Трансфери осталим нивоима власти Остале донације, дотације и трансфери Републици Порези, обавезне таксе и казне Накнада штете нанете од стране државних органа Изградња зграда и објеката Капитално одржавање зграда и објеката Пројекат Набавка опреме Машине и опрема Извори финансирања за пројекат Укупно за пројекат Приходи из буџета

9 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи од донација Укупно за ПА Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи од донација Укупно за функцију Програмска активност Резерве 160 Финансијски и фискални послови Текућа буџетска резерва Приходи из буџета Укупно извор финансирања за ПА Програмска активност Резерве 160 Финансијски и фискални послови Стална буџетска резерва Приходи из буџета Укупно за извор финансирања за ПА Приходи из буџета Укупно извори финансирања за функцију Програмска активност Ванредне ситуације 220 Цивилна одбрана ,08, Услуге по уговору ,08, Материјал Приходи из буџета Приходи из донација Укупно за извор финансирања за ПА Приходи из буџета Приходи од донација Укупно извори финансирања за функцију програма 01 Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи из донација

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Програмска активност 0001 ПА Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице , Субвенције ЈП за развој ГО Приходи из буџета Укупно за ПА Програмска активност ПА Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице ,, Субвенције ЈП за развој ГО Приходи из буџета Укупно за ПА Укупно за функцију 620 за ПА програма Извори финансирања за ПРО- ГРАМ 1 01 Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем-јавна расвета 620 Развој заједнице ,07, Субвенција ЈП за развој ГО Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за извор финансирања ПА Одржавање јавних зелених поршина 620 Развој заједнице , Субвенције ЈП за развој ГО Извори финансирање за ПА Приходи из буџета Укупно за ПА Одржавање чистоће на површ. јавне намене - Јавна хигијена 620 Развој заједнице Субвенција ЈП за развој ГО Приходи из буџета Укупно за ПА програма 2 01 Приходи из буџета

11 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Трансфери других нивоа власти Укупно за функцију 620 за ПА програма Програмска активност 0006 ПА Одржавање гробаља- Уређење и одржавање зеленила 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика ,07 Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за функцију 540 Програма Програмска активност 0007 ПА Производња и дистрибуције топлотне енергије Стамбени развој Субвенције ЈП Топлификација Приходи из буџета Приходи из буџета 0 Програмска активност 0008 ПА Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање ,07 Субвенције ЈП водовод и канализација Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за функцију 630 Програма Извори финансирања за програм 2 01 Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПРОГРАМ ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Програмска активност 0005 ПА Мере активне политике запошљавања 050 Незапосленост Учешће Општине у програмима за запошљавање Приходи из буџета Укупно извор финансирања за ПА Приходи из буџета

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Укупно извори финансирања за функцију програма 3 01 Приходи из буџета Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉО- ПРИВРЕДЕ Програмска активност 0001 ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 540 Заштита биљног и животињског света Услуге по уговору Приходи из буџета Приходи од донација Приходи из буџета Приходи од донација програма 5 01 Приходи из буџета Приходи од донација Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИ- ВОТНЕ СРЕДИНЕ Програмска активност 0004 ПА 0004 Управљање отпадним водама 620 Развој заједнице , Субвенције ЈП за развој ГО Приходи из буџета Програмска активност 0004 ПА Приходи из буџета Укупно за функцију Програмска активност 0005 ПА Управљање комуналним отпадом Заштита животне средина Субвенције ЈКП Субвенције ЈКП Грочански комуналац Приходи из буџета Приходи из буџета Укупно извори финансирања за функцију Извори финансирања за ПРО- ГРАМ 6 01 Приходи из буџета

13 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРА- СТРУКТУРА Програмска активност-управљање саобраћајном инфраструктуром 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту , Специјализоване услуге , Материјал Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА 0002 Програма Програмска активност Одржавање путева ПА Развој заједнице ,07,, Субвенције ЈП за развој ГО Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА Извори финансирања за ПРО- ГРАМ 7 01 Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Програмска активност 0001 ПА 0001 Функционисање основних школа 912 Основно образовање Трошкови путовања ученика Ученичке награде Трошкови смештаја ученика у основне школе , Текући трансфери школама Приходи из буџета Приходи из буџета програма Приходи из буџета Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Програмска активност 0001-ПА 0001 Социјалне помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту , Накнаде за социјалну помоћ из буџета

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Приходи из буџета Програмска активност 0003 ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама Дотације социо-хуманитарним организацијама Приходи из буџета Програмска активност 0005 ПА Подршка реализацији програма Црвеног крста Дотације Црвеном крсту Приходи из буџета Програма Приходи из буџета Укупно за функцију 090 Програма Подршка старијим лицима и/ или особама са инвалидитетом Услуге по уговору Приходи из буџета програма Приходи из буџета Укупно за функцију 020 програма програма Приходи из буџета Укупно за ПА програма ПРОГРАМ РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска активност 1201 ПА 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Пројекат Грочанске свечаности 820 Услуге културе Услуге по уговору Културне манифестације Материјал Дотације организацијама и удружењима Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи из буџета програма 01 Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА програма ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОР- ТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта

15 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Дотације спортским организацијама,удружењима и савезима Приходи из буџета Програмска активност ПА Подршка предшколском и школском спорту Дотације општинским организацијама Приходи из буџета за програм Приходи из буџета програма Приходи из буџета Укупно за ПА програма Извори финансирања за главу Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Приходи из донација Укупно за главу Глава 4.2. Месне заједнице ПРОГРАМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге Стални трошкови Текуће поправке и одржавање Материјал Приходи из буџета Укупно за ПА Приходи из буџета Укупно за функцију програма 01 Приходи из буџета Укупно за ПА програма Извори финансирања за главу Приходи из буџета Укупно за главу Глава 4.3. Канцеларија за младе ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Спровођење омладинске политике -Канцеларија за младе 0 Опште услуге Стални трошкови , Услуге по уговору Материјал Пројекат- Друштвене активности младих Специјализоване услуге Приходи из буџета Укупно за ПА Приходи из буџета

16 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 18. јун Укупно за функцију Извори финансирања за главу Приходи из буџета Укупно за главу програма Приходи из буџета Укупно за ПА програма Глава 4.4. Комесаријат за избеглице ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Програмска активност 0002 ПА Прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву Стални трошкови Материјал Пројекат Социјално збрињавање избеглих и расељених лица , Накнаде за социјалну заштиту Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за пројекат Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за главу Приходи из буџета Трансфери других нивоа власти Укупно за главу програма Приходи из буџета Укупно за ПА програма Глава 4.5. Културни центар 1201 ПРОГРАМ РАЗВОЈ КУЛ- ТУРЕ Програмска активност 0001 ПА Функционисање локакних уатанова културе 820 Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених Социјални допринос на терет послодавца ,04 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Награде, бонуси и остали посебни расходи 0 0

17 18. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број ,04,07,, Стални трошкови ,04,07,, Услуге по уговору ,07,, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање ,04,07 Материјал Негативне курсне разлике , Остале текуће донације, дотације и трансфери Републици ,04 Порезе, обавезне таксе и казне Машине и опрема Приходи из буџет Сопствени приходи Трансфери других нивоа власти Укупно за ПА Приходи из буџета Сопствени приходи Трансфери других нивоа власти Укупно за функцију Извори финансирања за главу Приходи из буџета Сопствени приходи Трансфери других нивоа власти Укупно за главу Извори финансирања за Раздео 4 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Трансфери других нивоа власти Приходи из донација Укупно за Раздео Укупни извори финансирања буџета 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Трансфери других нивоа власти Приходи из донација Укупна средства III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан. Извештај о извршењу Одлуке о буџета општине за годину саставни је део ове Одлуке Члан 14. Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета за годину су и: 1. Биланс стања на дан 31. децембар године 2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара године до 31. децембра године 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара године до 31. децембра године 4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године 5. Извештај о извршењу буцета на консолидованом рачуну буџета у периоду од 1. јануара године до 31. децембра године 6. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама кредита у години 7. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве 8. Извештај о примљеним трансферима и донацијама

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-046.indd

Sluzbeni-list-BGD-046.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 46 17. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. јуна 2019.

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више