Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар године Број 35/ На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 10. и 30. Статута градске општине Севојно (''Службени лист града Ужица број 20/14), Скупштина градске општине Севојно на седници одржаној године, усваја УВОДНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН ГОДИНЕ Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар - јун године примењују се следећи прописи: - Закон о буџетском систему, - Закон о буџету Републике Србије за годину, - Закон о локалној самоуправи, - Закон о финансирању локалне самоуправе, - Фискална стратегија за годину са пројекцијама за и годину, - Закон о јавном дугу, - Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, - Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава, - Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, - Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, - Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, - Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ужица, - Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из града Ужица градској општини Севојно у години, усвојену на Скупштини града Ужица, - Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава. Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему ( Сл. Гласник РС 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Одлука о буџету градске општине Севојно за годину усвојена је на седници Скупштине градске општине Севојно године. Директни корисници градске општине Севојно су: Скупштина градске општине, Председник градске општине, Веће градске општине, Управа градске општине. ОПШТИ ДЕО I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине Табела број 1. Назив План Остварење I-VI % (3x100:2) 1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 15,922,000 6,962,000 43,72% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 14,322,000 6,962,000 48,61%

2 442 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Назив План Остварење I-VI % У чему: -буџетска средства 14,322,000 6,846,000 48,61% -сопствени приходи 1,600, ,000 7,25 % -донације и трансфери 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 18,322,000 9,358,000 51,07% 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 18,322,000 9,358,000 51,07% у чему: -текући буџетски расходи 18,322,000 9,358,000 51,07% -издаци из сопствених прихода -донације БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) -(класа 4 + класа 5) -2,400,000 2,396,000 -издаци за набавку финансијске имовине -примања од продаје финансијске имовине и задуживања УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -2,400,000-2,396,000 II Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат утврђени су у следећим износима и то: Табела бр.2. OПИС Економска Буџетска средства I укупна средства II+III ,064,136 II укупна примања ,846,341 1.текући приходи 7 6,846,341 Од којих су 1.1 камате примања од продаје нефин. имовине 8 3.примања од задуживања и продаје фин.имовине 9 3.1примања од продаје фин.имовине 92 III пренета средства 3 5,217,795 IV укупни издаци ,241,899 4.текући расходи 4 9,158,339 Од чега отплата 4.1 камата 44 5.издаци за нефинансијску имовину 5 83,560 6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине 6

3 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" 443 OПИС Економска Буџетска средства 6.1 набавка фин.имовине 62 V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ ( )-(4+5+6) 2,822,237 VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -2,395,559 VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ - УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI- ( )) ( )-(4-44+5) -2,395,559 VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+( )) (7+8)-(4+5)+(92-62) -2,395,559 Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од - 2,395,559 динара. ((7+8)-(4+5)). Ознака фин. III Укупно планирани и остварени приходи, примања према економској класификацији Екон. ПРИХОДИ План Извршење Приходи из Табела бр.3. Приходи из 7 Текући приходи Порез на доходак, добит и капиталну добит 11,022,000 5,383, Порез на зараде 10,530,000 5,383, Порез на остале приходе 492, Порез на имовину 3,300,000 1,442, Порез на имовину 3,300,000 1,442, Трансфери од нивоа власти 0 17,575 1,600, , Текући трансфери од нивоа власти 17,575 1,600, , Мешовити и неодређени приходи 3, Мешовити и неодређени приходи 3, Нераспоређен вишак прихода 4,000, Нераспоређен вишак прихода 4,000,000 У к у п н о 18,322,000 6,843,001 1,600, ,237 IV Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун године према економској класификацији дати су у табели број 4. Екон. клас. Опис План План I-VI Извршење I- VI Табела бр.4. % 6 (5*100/4) 41 Расходи за запослене 7,264,000 3,632,000 3,209, % 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,788,000 2,394,000 1,657, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 924, , , % 414 Социјална давања запосленима 202, , % 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000 40,000 22, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,270, ,000 1,240, % 42 Коришћење услуга и роба 5,070,462 2,535,231 2,301, % 421 Стални трошкови 700, , , % 422 Трошкови путовања 250, , % 423 Услуге по уговору 3,145,000 1,572,500 1,579, % 424 Специјализоване услуге 120,000 60, % 425 Текуће поправке и одржавање 200, ,000 14, % 426 Mатеријал 655, , , %

4 444 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Екон. План I-VI Извршење I- Опис План клас VI % 46 Донације, дотације и трансфери 2,198,500 1,099,250 1,811, % 463 Трансфери осталим нивоима власти 1,600, ,000 1,600, % 465 Oстале дотације и трансфери 598, , , % 47 Социјално осигурање и социјална заштита 1, % 472 Накнаде за социјалну заштиту из 1, % 48 Остали расходи 3,218,038 1,609,019 1,835, % 481 Дотације невладиним организацијама 3,215,038 1,607,519 1,835, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1, % 484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или природних узрока 1, % 49 Административни трансфери из, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или 370, , % између буџетских корисника и средства резерве 499 резерве 370, , % 51 Основна средства 200, ,000 83, % 511 Зграде и грађевински објекти % 512 Машине и опрема 200, ,000 83, % У к у п н о: 18,322,000 9,161,000 9,241, % Табела бр.5. Екон. клас. Опис Текући расходи 9,158, , Расходи за запослене 3,209, , Коришћење услуга и роба 2,301,185 3, Донације, дотације и трансфери 1,811, Социјално осигурање и социјална заштита 48 Остали расходи 1,835, Административни трансфери из, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве 5 Издаци за нефинансијску имовину 83, Основна средства 83,560 У к у п н о: 9,241, ,212 V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења Прекорачене позиције у буџету: Прекорачења позиција није било. VI Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова Донација и кредита није било. VII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве Буџетом за годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од ,00 динара и на позицији стална буџетска резерва ,00 динара. Нису коришћена текуће и сталне буџетске резерве. Расходи и издаци према организационој класификацији ПОСЕБАН ДЕО Табела бр.6. Раздео Глава Функционална Програмска Позиција Економска О п и с Извршење % Извршење СКУПШТИНА ГРАДСКЕ OПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ

5 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" 445 Раздео 2 Глава Функционална Програмска Позиција Економска О п и с Извршење % Извршење САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,008, , % СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 189,000 77, % СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1, % НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 11, % ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50, % УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 945, , % ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 126,000 55, % ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15, % Свега функција 111 2,374,038 1,055, % 0 0 Свега прогамска активност ,374,038 1,055, % 0 0 Свега прогам 15 2,374,038 1,055, % 0 0 Свега раздео 1 2,374,038 1,055, % 0 0 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 2101 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,625, , % СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 525, , % СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1, % ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100, % УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400,000 68, % ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 315,000 94, % Свега функција 111 3,966,000 1,015, % 0 0 Свега прогамска активност ,966,000 1,015, % 0 0 Свега прогам 15 3,966,000 1,015, % 0 0 Свега раздео 2 3,966,000 1,015, % ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 2101 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА Подршка раду извршних органа власти и 0003 скупштине 111 Извршни и законодавни органи ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50, % УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,350, , % Свега функција 111 1,400, , % 0 0 Свега прогамска активност ,400, , % 0 0 Свега прогам 15 1,400, , % 0 0 Свега раздео 3 1,400, , % УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,155, , % 1,244,000 91, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 210,000 88, % 230,000 16, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200, % НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 10, % 100,000 4, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,270,000 1,240, % СТАЛНИ ТРОШКОВИ 700, , % 14, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50, % УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450, , % СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120, %

6 446 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Раздео Глава Функционална Програмска 1501 Позиција Економска О п и с Извршење % Извршење ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 200,000 14, % ОБЈЕКАТА МАТЕРИЈАЛ 655, , % 12,000 3, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 157,500 61, % НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1, % ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1, % НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1, % НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 1, % ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) 300, % СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) 70, % МАШИНЕ И ОПРЕМА 200,000 83, % Свега функција 111 5,781,962 3,016, % 1,600, ,212 Свега прогамска активност ,781,962 3,016, % 1,600, ,212 Свега прогам 15 5,781,962 3,016, % 1,600, ,212 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА - Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1,600,000 1,600, % Свега функција 412 1,600,000 1,600, % 0 0 Свега прогамска активност ,600,000 1,600, % 0 0 Свега прогам 3 1,600,000 1,600, % ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500, , % Свега функција , , % 0 0 Свега прогамска активност , , % 0 0 Свега прогам , , % ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,900, , % Свега функција 810 1,900, , % 0 0 Свега прогамска активност ,900, , % ПА Спровођење омладинске политике 133 Остале опште услуге ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800, , % Свега функција , , % 0 0 Свега прогам 14 2,700,000 1,335, % 0 0 Свега раздео 4 10,581,962 6,451, % 1,600, ,212 УКУПНИ РАСХОДИ: 18,322,000 9,241, % 1,600, ,212 Расходи и издаци према програмској класификацији Шифра Циљ Индикатор Једин ица Вредн мере ост у базној годин и Циља (2017) на вредн ост (2018) Извор верифика ције Одговорно лице Извршењe Табела бр.7. Изврпење % извршења у односу на текући буџет ,600,000 1,600, % Повећање броја Број новозапослених Локални запослених кроз жена кроз акциони план Миливоје мере активне реализацију мера број 7 8 за 1,600,000 1,600, % Јеремић политике активне политике запошљавање запошљавања запошљавања ГО Севојно

7 Шифра Циљ Индикатор Повећање броја новозапослених кроз мере активне Број новозапослених политике разврстан по полу запошљавања (жене/мушкарци) разврстано по полу "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" 447 Једин ица мере ост у базној годин и Циља на вредн ост број 7/7 8/6 Извор верифика ције Одговорно лице Локални акциони план Миливоје за Јеремић запошљавање ГО Севојно Извршењe Изврпење % извршења у односу на текући буџет , , % Број програма и Унапређење Извештај о пројеката удружења Милија разноврсности број 9 9 реализацији 500, , % грађана подржаних Кулашевић културне понуде пројекта од стране општине ,700,000 1,335, % 0005 Унапређење подршке локалним Број годишњих спортским програма спортских организацијама организација преко којих се финансираних од остварује јавни стране општине интерес у области спорта Подршка активном укључивању младих у различите друштевене активности Број младих корисника услуга/мера омладинске политике број 4 4 број Одлука о буџету градске Милија општине Кулашевић Севојно за годину Локални акциони план за младе ГО Севојно и спроведени омладински конкурски и склопљени уговори са организација ма и извештаји о реализацији пројеката Бојана Оташевић 1,900, , % 800, , % ,781,962 3,016,189 1,600, , % Правилник о систематизац Проценат ији и попуњености огранизацији Функционисање радних места која Данка % 100% 100% радних места управе подразумевају Антонијевић у управи вођење управног градске поступка општине 5,781,962 3,016,189 1,600, , % Севојно ,740,038 2,790, % 0003 Функционисање локалне скупштине Број седница скупштине Функционисање Број седница извршних органа извршних органа власти скупштине Функционисање извршних органа Број припремљених седница број 5 7 број број Записници о Иван одржаним Цвијовић скупштинама Записници о одржаним седницама Миловоје већа градске Јеремић општине Севојно Записници о одржаним седницама већа градске општине Севојно Миловоје Јеремић 2,374,038 1,055, % 3,966,000 1,015, % 1,400, , % 18,322,000 9,241,900 1,600, , % РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ I Број: /18, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО Никола Гогић, с.р На основу члана 43. и 112. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007), члана 129. Статута Града Ужица ( Службени лист Града Ужица број 25/17-пречишћен текст) и члана 30. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист Града Ужица број 20/14), Скупштина Градске општине Севојно на седници одржаној године, донела је

8 448 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. мења се и гласи: Приходи и расходи градске oпштине Севојно за годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци градске општине по основу продаје, односно набавке финансијске имовине, задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то: ОПИС година А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 14,734, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7): 14,734, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 20,649, ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4): 18,152, ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5): 2,496,645 БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) (кл. 4+5) -5,914,440 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) (4 + 5) + (92 62) -5,914,440 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Примања од задуживања (категорија 91) Неутрошена претходних година 5,914,440 Издаци за отплату главнице дуга (61) Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( ) (4+5+6) 0 УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 1,600,000 Приходи и примања, расходи и издаци утврђени су у следећим износима: ОПИС Екон. Сопствена средства индиректн их корисника УКУПНО =3+4 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14,734,641 1,600,000 16,334, Порески приходи 71 14,734, ,734, Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) ,939,641 10,939, Самодопринос Порез на имовину 713 3,795,000 3,795, Порез на добра и услуге у чему: Остали порески приходи Непорески приходи у чему: поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 0 3. Донације Трансфери 733 1,600,000 1,600, Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 20,649,081 1,600,000 22,249,081 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1. Текући расходи 4 18,152,436 1,600,000 19,752, Расходи за запослене 41 7,494,000 1,574,000 9,068,000

9 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Коришћење роба и услуга 42 4,870,462 26,000 4,896, Употреба основних средстава Отплата камата Субвенције Социјална заштита из 47 1,000 1, Остали расходи, у чему: ,588, ,588,474 - резерви , ,000 - Остали расходи 48 3,218,474 3,218, Трансфери 46 2,198,500 2,198, Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 2,496,645 2,496, Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 0 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 3. Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Отплата дуга по гаранцијама Набавка финансијске имовине Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13) 3 5,914,440 5,914,440 Члан 2. мења се и гласи: Члан 2. године. Буџет за годину састоји се од: 1) Прихода и примања у износу од ,00 динара; 2) Расхода и издатака у износу од ,00 динара. буџетског дефицита из табеле број 1. у износу од ,00 динара, покриће се из пренетих неутрошених средстава из претходне Члан 3. Члан 5. мења се и гласи: Приходи и примања општине, у укупном износу од ,00 динара по врстама, односно економским ма и износе ,00 динара и утврђена су у следећим износима: Класа Категорија Група ОПИС Буџетска средства 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 14,734,641 1,600, ПОРЕЗИ 14,734,641 1,600, Порез на доходак, добит и капиталне добитке 10,939, Порези на имовину 3,795, Tрансфери од нивоа власти 1,600,000 3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РАЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 5,914, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 5,914, Утврђивање резултата пословања 5,914,440 УКУПНО 20,649,081 1,600,000 Екон. ПРИХОДИ План П +, - Ребаланc Приходи из 7 Текући приходи 711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 11,022,000-82,359 10,939, Порез на зараде 10,530,000-82,359 10,447, Порез на остале приходе 492, , Порез на имовину 3,300, ,000 3,795, Порез на имовину 3,300, ,000 3,795, Трансфери од нивоа власти 0 0 1,600, Текући трансфери од нивоа власти 0 1,600, Нераспоређен вишак прихода 4,000,000 1,914,440 5,914, Нераспоређен вишак прихода 4,000,000 1,914,440 5,914,440 У к у п н о 18,322,000 2,327,081 20,649,081 1,600,000 Члан 4. Члан 6. мења се и гласи: Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

10 450 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Екон. клас. Опис Расходи за запослене 7,494,000 1,574, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,788,000 1,244, Социјални доприноси на терет послодавца 924, , Социјална давања запосленима 432, Накнаде трошкова за запослене 80, , Награде запосленима и остали посебни расходи 1,270, Коришћење услуга и роба 4,870,462 26, Стални трошкови 700,000 14, Трошкови путовања 250, Услуге по уговору 3,245, Специјализоване услуге 120, Текуће поправке и одржавање 100, Mатеријал 455,462 12, Донације, дотације и трансфери 2,198, Трансфери осталим нивоима власти 1,600, Oстале дотације и трансфери 598, Социјално осигурање и социјална заштита 1, Накнаде за социјалну заштиту из 1, Остали расходи 3,218, Дотације невладиним организацијама 3,215, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 1, Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или природних узрока 1, Административни трансфери из, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства 370,000 0 резерве 499 резерве 370, Основна средства 2,496, Зграде и грађевински објекти 696, Машине и опрема 1,800,000 У к у п н о: 20,649,081 1,600,000 Екон. Опис клас Текући расходи 18,152,436 1,600, Расходи за запослене 7,494,000 1,574, Коришћење услуга и роба 4,870,462 26, Донације, дотације и трансфери 2,198, Социјално осигурање и социјална заштита 1, Остали расходи 3,218, Административни трансфери из, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве 370,000 5 Издаци за нефинансијску имовину 2,496, Основна средства 2,496,645 У к у п н о: 20,649,081 1,600,000 Члан 7. мења се и гласи: II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. у износу од ,00 динара, и у износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: Раздео Глава Функционална Програмска Позиција Економска О п и с Р +,- Ребаланс из 01 из СКУПШТИНА ГРАДСКЕ OПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 1 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 411 (ЗАРАДЕ) 1,008,000 1,008,000 1,008,000 2 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 412 ПОСЛОДАВЦА 189, , , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,000 1,000 1,000 из

11 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" 451 Раздео Глава Функционална Програмска Позиција Економска О п и с Р +,- Ребаланс из 01 из 13 из НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 40,000 40, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000 50,000 50, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 945, , , , ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 126, , , ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15, ,474 15,474 Свега функција 111 2,374, ,374,474 1,874, ,000 0 Свега прогамска активност ,374, ,374,474 1,874, ,000 0 Свега прогам 15 2,374, ,374,474 1,874, ,000 0 Свега раздео 1 2,374, ,374,474 1,874, , ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 9 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 411 (ЗАРАДЕ) 2,625,000 2,625,000 2,625,000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 525, , , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1, , , , НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100, , , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 400, , , , ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 315, , ,000 Свега функција 111 3,966, ,000 4,196,000 3,996, ,000 0 Свега прогамска активност ,966, ,000 4,196,000 3,996, ,000 0 Свега прогам 15 3,966, ,000 4,196,000 3,996, ,000 0 Свега раздео 2 3,966, ,000 4,196,000 3,996, , ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА Подршка раду извршних органа власти и скупштине 111 Извршни и законодавни органи ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000 50,000 50, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,350,000 1,350,000 1,050, ,000 Свега функција 111 1,400, ,400,000 1,100, ,000 0 Свега прогамска активност ,400, ,400,000 1,100, ,000 0 Свега прогам 15 1,400, ,400,000 1,100, ,000 0 Свега раздео 3 1,400, ,400,000 1,100, , УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,244,000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 210, , , , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200, , , НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 40,000 40,000 40, ,000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,270,000 1,270, ,000 1,000, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 700, , , ,000 14, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000 50,000 50, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 450, , , , , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 120, , ,000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 200, , , , МАТЕРИЈАЛ 655, , , , ,000 12, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 157, , ,500 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000 1,000 1, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,000 1,000 1,000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000 1,000 НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1,000 1,000 1,000

12 452 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Раздео Глава Функционална Програмска 1501 Позиција Економска О п и с Р +,- Ребаланс из 01 из 13 из СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) 300, , , СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) 70,000 70,000 70, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 696, , , МАШИНЕ И ОПРЕМА 200,000 1,600,000 1,800, ,205 1,117,795 Свега функција 111 5,781,962 2,096,645 7,878,607 4,564,167 3,314,440 1,600,000 Свега прогамска активност ,781,962 2,096,645 7,878,607 4,564,167 3,314,440 1,600,000 Свега прогам 15 5,781,962 2,096,645 7,878,607 4,564,167 3,314,440 1,600,000 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА - Мере активне политике запошљавања 412 Општи послови по питању рада ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 Свега функција 412 1,600, ,600,000 1,600, Свега прогамска активност ,600, ,600,000 1,600, Свега прогам 3 1,600, ,600,000 1,600, ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500, , , ,000 Свега функција , , , ,000 0 Свега прогамска активност , , , ,000 0 Свега прогам , , , , ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,900,000 1,900, ,000 1,000,000 Свега функција 810 1,900, ,900, ,000 1,000,000 0 Свега прогамска активност ,900, ,900, ,000 1,000, ПА Спровођење омладинске политике 133 Остале опште услуге ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800, , , ,000 Свега функција , , , ,000 0 Свега прогам 14 2,700, ,700,000 1,300,000 1,400,000 0 Свега раздео 4 10,581,962 2,096,645 12,678,607 7,764,167 4,914,440 1,600,000 УКУПНИ РАСХОДИ: 18,322,000 2,327,081 20,649,081 14,734,641 5,914,440 1,600,000 УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ Екон. клас. Врста расхода Буџет 2018 Структура % Ребаланс Структура % Индекс Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 4,788, ,788, Социјални доприноси на терет послодавца 924, , Социјална давања запосленима 202, , Накнаде трошкова за запослене 80, , Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000, ,270, Стални трошкови 700, , Трошкови путовања 250, , Услуге по уговору 3,345, ,245, Специјализоване услуге 120, , Текуће поправке и одржавање 200, , Mатеријал 725, , Трансфери осталим нивоима власти 1,600, ,600, Oстале дотације и трансфери 598, , Накнаде за социјалну заштиту из 1, , Дотације невладиним организацијама 3,215, ,215, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, , Новчане казне и пенали по решењу судова 1, , Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или 1, , природних узрока 499 резерве 370, ,

13 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема 200, ,800, У к у п н о 18,322, ,649, III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 6. Члан 29. мења се и гласи: у износу од ,00 динара, су утврђена и распоређена по програмској класификацији, и то: ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Циљ Индикатор Јединица мере Вредност у базној години (2017) Циљана вредност (2018) Извор верификације Одговорно лице из из 3 - Локални економски развој Мере активне политике запошљавања Мере активне политике запошљавања 13 - Развој културе и информисања Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 14 - Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - Спортски савез Спровођење омладинске политике 15 - Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Управа градске општине 16 - Политички систем локалне самоуправе Функционисање скупштине Функционисање извршних орана ,600,000 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања Повећање броја новозапослених кроз мере активне политике запошљавања разврстано по полу Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања Број новозапослених разврстан по полу (жене/мушкарци) број 7 8 број 7/7 8/6 Локални акциони план за Иван Марић 1,600,000 запошљавање ГО Севојно Локални акциони план за Иван Марић запошљавање ГО Севојно ,000 Унапређење разноврсности културне понуде Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине број 9 9 Извештај о реализацији пројекта Милија Кулашевић 500, ,700, Унапређење подршке Број годишњих локалним спортским програма спортских организацијама преко организација којих се остварује јавни финансираних од интерес у области спорта стране општине Подршка активном укључивању младих у различите друштевене активности Број младих корисника услуга/мера омладинске политике број 4 4 број Одлука о буџету градске општине Милија Севојно за Кулашевић годину Локални акциони план за младе ГО Севојно и спроведени омладински Борко конкурски и Вујовић склопљени уговори са организацијама и извештаји о реализацији пројеката 1,900, , ,878,607 1,600,000 Функционисање управе Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка % 100% 100% Правилник о систематизацији и огранизацији Данка радних места у Антонијевић управи градске општине Севојно 7,878,607 1,600, ,970,474 0 Функционисање локалне скупштине Функционисање извршних органа власти скупштине Број седница скупштине Број седница извршних органа број 5 7 број Записници о одржаним скупштинама Никола Гогић 2,374,474 Записници о одржаним седницама већа Иван Марић 4,196,000 градске општине Севојно

14 454 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" ПРОГРАМ / ПA / Пројекат Шифра Циљ Индикатор Јединица мере Вредност у базној години (2017) Циљана вредност (2018) Извор верификације Одговорно лице из из Записници о Подршка раду одржаним Функционисање Број припремљених извршних органа 0003 број седницама већа Иван Марић 1,400,000 извршних органа седница власти и скупштине градске општине Севојно УКУПНО: 20,649,081 1,600,000 Члан 7. Члан 32. мења се и гласи: Ову Oдлуку објавити у «Службеном листу Града Ужица» и доставити Министарству надлежном за послове финансија. Члан 8. Члан 33. мења се и гласи: Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Ужица». РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ I Број /18, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО Никола Гогић, с.р На основу члана 14. Закона о локалним изборима ("Службени лист града Ужица" бр. 129/07, 34/10-УС и 54/11)) и члана 40. Статута Градске општине Севојно ("Службени лист града Ужица" бр. 20/14), Скупштина Градске општине Севојно, на седници одржаној дана године доноси РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО I У Изборну комисију Градске општине Севојно, именује се: За председника: Десимир Мићовић, дипломирани правник, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно За заменика председника: Славица Марић, дипломирани правник, на предлог Одборничке групе,, Позитивно Ужице 1. За члана: Катрина Пенезић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно За заменика члана: Милијана Ерић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно 2. За члана: Вукосав Бугариновић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно За заменика члана: Срђан Николић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно 3. За члана: Наталија Јанковић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно За заменика члана: Биљана Ђоковић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно

15 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" За члана: Драгољуб Машић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно За заменика члана: Радан Марковић, на предлог Одборничке групе,, Зато што волимо Севојно 5. За члана: Славољуб Павловић, на предлог Одборничке групе Уједињени побеђујемо за Севојно. За Србију. За заменика члана: Владимир Марковић, на предлог Одборничке групе Уједињени побеђујемо за Севојно. За Србију. 6. За члана: Драган Фрањковић, на предлог Одборничке групе Уједињени побеђујемо за Севојно. За Србију. За заменика члана: Марина Стевановић, на предлог Одборничке групе Уједињени побеђујемо за Севојно. За Србију. За секретара: Бранка Церовић, дипломиран правник За заменика секретара: Данка Антонијевић, дипломирани правник II Решење ступа на снагу одмог дана од дана доношења и објавиће се у Службеном листу Града Ужица. III Против овог Решења се може изјавити жалба Управном суду, у року од 24 часа, од дана доношења Решења. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО I Број /2018, године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО Никола Гогић, с.р.

16 456 "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 35/18" САДРЖАЈ БРОЈ 35/18 Редни број Страна 134. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун године Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за годину Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica - Tehni~ki urednik Sr an Petrovi} - Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon Tira` 100 primeraka

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Microsoft Word - budzet.doc

Microsoft Word - budzet.doc Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за 2013. год. и 2014. год. (закључно са 31. 10.) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више