Sluzbeni glasnik indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni glasnik indd"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/10, 101/11 и 93/12), члана 2. Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца, број 8/11 ) и члана 8. а у вези са чланом 10. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Пожаревца за годину - Ребаланс 1 (Службени гласник града Пожаревца бр. 13/12 и 8/13) и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца, број 2/10), а по претходно датој сагласности Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за годину Ребаланс 1, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана године, донела је: О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ГОДИНУ РЕБАЛАНС 1 Члан 1. У Одлуци о буџету Градске општине Костолац за годину ( Службени гласник града Пожаревца број 14/12), члан 2. мења се и гласи:,,члан 2. Буџет Градске општине Костолац за годину састоји се од : А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине ,00 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 Буџетски суфицит/дефицит ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00 Укупан фискални суфицит/дефицит ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 0,00 Неутрошена средства из претходних година ,00 Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 0,00 Издаци за набавку финансијске имовине (која није у циљу спровођења јавних политика) 0,00 Нето финансирање ,00 Промена стања на рачуну (позитивна повећање готовинских средстава негативна смањење готовинских средстава) ,00

2 Страна 2 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: Опис Еконоимска класификација Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Порески приходи Порез на доходак грађана Порез на имовину Порез на добра и услуге Остали порески приходи 2. Непорески приходи Трансфери од других нивоа власти Приходи од имовине 741 Таксе 742 Новчане казне 743 Приходи од продаје добара и услуга 742 од тога: приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника Остали непорески приходи 741,744,745,77,78,8 од тога: добити јавних предузећа Донације Расходи и издаци буџета који се финансирају из укупних средстава утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ОПИС Економска класификација Износ у динарима 1 2 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,00 1. Текући расходи , Расходи за запослене ,00 Плате и додаци запослених ,00 Социјални доприноси на терет послодавца ,00 Накнаде у натури ,00 Социјална давања запосленима ,00 Накнада трошкова за запослене ,00 Награде запосленима и остали посебни расходи , Расходи за коришћење услуга и роба ,00 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Текуће поправке и одржавње ,00 Материјал , Расходи по основу отплате камата 44 0,00

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 3 Отплата домаћих камата 441 0, Субвенције 45 0,00 Текуће субвенције јавним нафинансијским предузећима и организацијама 451 0, Дотације и трансфери 46 0,00 Трансфери осталих нивоа власти 463 0, Социјално осигурање и социјална заштита ,00 Накнада за социјалну заштиту из буџета , Остали текући расходи ,00 Дотације невладиним организацијама ,00 Порези, обавезне таксе и казне ,00 Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних 484 непогода 0,00 Накнада штете за повреде и штету насталу од државних органа 485 0, Резерве ,00 Средства резерве ,00 2. Капитални издаци: , Издаци за нефинансијску имовину ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика 6 0, Набавка финансијске имовине 62 0,00 Набавка домаће финансијске имовине 621 0,00 Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Економска класификација Износ у динарима Нето финансирање ,00 Примања од продаје финансијске имовине 92 0,00 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 921 0,00 Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 6 0,00 Издаци за отплату главнице 61 0,00 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00 Издаци за набавку финансијске имовине 62 0,00 Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама 621 0,00 Промена стања на рачуну (позитивна повећање готовинских средстава негативна смањење готовинских средстава) ,00 Члан 2. Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Костолац за годину мења се и гласи: Буџет за годину састоји се од: - прихода и примања у износу од ,00 динара;

4 Страна 4 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА расхода и издатака у износу од ,00 динара; - буџетског дефицита у износу од ,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине: - пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од ,00 динара и - пренета неутрошена средства буџета града Пожаревца у износу од ,00 динара. Члан 3. У члану 4. став 1. број : ,00 замењује се бројем: ,00. Члан 4. Члан 6. мења се и гласи :,,Члан 6. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., и годину исказују се у следећем прегледу: Капитални пројекти у периоду сдк КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ Табела 3 Укупно сви пројекти: Прио ритет Назив капиталног пројекта Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано до године Обезбеђено у буџету 2012 Процена извршења до краја Завршетак топлификације ГО Костолац - Костолац, Канал и Петка Након Завршетак топлификације Кленовник Реконструкција водоводне мреже у Костолцу % 2013 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације ГО Костолац % Изградња друге фазе локала - специјализоване услуге % 2013 Радови на санацији фасада % 2013

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 5 Члан 5. Члан 7. мења се и гласи:,,члан 7. Овом одлуком о буџету Градске општине Костолац за годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 6. у укупном износу од ,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: - из текућих прихода и примања буџета у износу од ,00 динара За капиталне пројекте планирано је да се у години обезбеде средства у буџету Градске општине Костолац у износу од ,00 динара. Планирана структура средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових пројеката у години је следећа: - текући приходи и примања буџета у износу од ,00 динара Капитални Пројекти у периоду сдк КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ Укупно сви пројекти: Табела 3а Р. бр Назив капиталног пројекта Конто 3. ниво Опис конта Извор Опис извора Буџет Након а 3 3а Завршетак топлификације ГО Костолац - Канал, Костолац и Петка 511 Завршетак топлификације Кленовник 511 Реконструкције водоводне мреже у Костолцу 511 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације ГО Костолац 511 Изградња друге фазе локала - специјализоване услуге 424 Радови на санацији фасада 511 Изградња кишне канализације СО Партизан 511 Капитално одржавање осталих објеката (ФЗЖС и ФР) 1 Капитално одржавање осталих објеката (ФЗЖС) 1 Капитално одржавање осталих објеката (ФЗЖС) 1 Капитално одржавање осталих објеката (ФЗЖС) 1 Специјализоване услуге (Фонд за развој) 1 Капитално одржавање осталих објеката (Фонд за развој) 1 Капитално одржавање осталих објеката (ФЗЖС) 1 Буџет Града пожаревца Буџет Града Пожаревца Буџет Града Пожаревца Буџет Града Пожаревца Буџет Града Пожаревца Буџет Града Пожаревца Буџет Града Пожаревца

6 Страна 6 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Члан 6. Члан 8. мења се и гласи:,,члан 8. Приходи и примања који представљају средства буџета Градске општине Костолац за годину, у укупном износу од ,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: Економска класификација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ у динарима Нераспоређени вишак прихода из ранијих година А) ПОРЕЗИ: 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке порез на зараде - порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареним нето приходима - порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу порез на приходе од непокретности порез на приходе од давања у закуп покретних ствари порез на приходе од пољопривреде и шумарства порез на земљиште порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе - порез на приход од давања у закуп покретних ствари по решењу Пореске управе порез на приходе од осигурања лица - самодопринос према зарадама запослених на територији општине порез на друге приходе - порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака 713 Порез на имовину порез на имовину од физичких лица порез на имовину од правних лица порез на заоставштину, наслеђе и поклон порез на капиталне трансакције - порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима 714 Порез на добра и услуге - комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима комунална такса за коришћење рекламних паноа средства за противпожарну заштиту комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 7 - годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила накнада за промену намене земљишта накнада за загађивање животне средине - накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада боравишна такса општинске и градске накнаде посебна накнада за заштиту и унапређење животне срдине општинске и градске комуналне таксе комунална такса за истицање фирме на пословном простору - комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора Б) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Донације од иностраних држава текуће донације од иностраних држава капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 733 Трансфери од других нивоа власти ненаменски трансфери други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист градова текући трансфери од других нивоа власти у корист општине капитални трансфери од других нивоа власти капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова В) ДРУГИ ПРИХОДИ Приход од имовине камата на средства буџета града приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака приходи од камата на средства корисника буџета накнаде за коришћење природних добара накнаде за коришћење минералних сировина накнада за коришћење шума и шумског земљишта накнада за коришћење грађевинског земљишта осим комуналне таксе за коришћење простора 742 Приходи од продаје добара и услуга приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова - приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета

8 Страна 8 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова - приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета општинске административне таксе накнаде за уређивање грађевинског земљишта - приход који својом делатношћу остваре органи и организације градова приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 744 Приходи од новчаних казни за кривична дела 745 Мешовити и неодређени приходи 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7+8+9) Примања од продаје непокретности 823 Примања од продаје непокретности Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) Примања од продаје финансијске имовине УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА ): Члан 7. Члан 9. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци буџета за годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Eкон. кл. ВРСТА РАСХОДА Укупна средства 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , Плате, додаци и накнаде запослених , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнада у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде за запослене , Награде, бонуси и остали посебни расходи ,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање ,00

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна Материјал ,00 43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0, Употреба основних средстава 0,00 44 ОТПЛАТА КАМАТА 0, Отплате домаћих камата 0,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ 0, Субвенције нефинанс. корпорацијама 0, Субвенције приватним предузећима 0,00 46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0, Донације и трансфери осталим нивоима власти 0,00 47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 7.137, Накнаде за социјалну заштиту 7.137,00 48 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ , Донације невладиним организацијама и удружењима , Порези, обавезне таксе и казне , Казне по судским решењима , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 0, Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа 0,00 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ , Стална резерва , Текућа резерва ,00 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Остале некретнине и опрема 0, Култивисана имовина 0, Нематеријална имовина ,00 52 ЗАЛИХЕ 0, Залихе робе за даљу продају 0,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 0, Земљиште 0,00 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0, Отплата главнице домаћим кредиторима 0,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ,00 Члан 8. Члан 10. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци у износу од ,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 7.

10 Страна 10 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација Опис Укупна средства ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 1.1. ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодаваца , Стални трошкови 0, Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Материјал 0, Згрaде и грађевински објекти 0, Машине и опрема 0,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 1.1.: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ , ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА 020 Старост Донације пензионерској организацији ,00 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 0, Учешће Градске општине Костолац у програмима невладиних организација ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , Услуге рекреације и спорта 0, Донације спортским омладинским организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , Услуге културе 0, Донације КУД-овима ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , Донације верским заједницама

11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 11 Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација Опис Укупна средства Донације верским заједницама ,00 Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 1.2.: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: ,00 2 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 2.1. СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 110 Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодаваца , Накнаде, бонуси и остали посебни расходи , Стални трошкови 0, Трошкови путовања , Услуге по уговору , Материјал ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 2.1.: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00 Извори финансирања за раздео 2: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: ,00 3 ОРГАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 3.1. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 130 Опште услуге Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде,бонуси и остали расходи 0, Стални трошкови , Трошкови путовања ,00

12 Страна 12 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација Опис Укупна средства Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал , Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.137,00 Учешће Градске општине Костолац у програмима невладиних организација 0,00 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти , Новчане казне и понали по решењу судова ,00 Средства резерве: Стална резерва , Текућа резерва , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Нематеријална имовина ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 3.1.: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стални трошкови , Трошкови путовања 0, Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,00 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 0, Згрaде и грађевински објекти 0, Машине и опрема , Земљиште 0,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 3.2: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00

13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 13 Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација Опис Укупна средства УКУПНО ЗА ГЛАВУ , КУЛТУРА 820 Услуге културе Плате и додаци запослених , Социјални доприноси на терет послодавца , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Материјал , Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , , ,00 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,00 Извори финансирања за главу 3.3.: 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , , ,00 УКУПНО ЗА ГЛАВУ ,00 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , , ,00 Извори финансирања Градске општине Костолац.: 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: , , , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ ГОДИНЕ : ,00 Члан 9. После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи: Пренета а неутрошена средства из претходне године са стањем на дан године, а која се налазе на рачуну буџета Градске општине Костолац и подрачунима буџетских корисника распоређују се на следећи начин:

14 Страна 14 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Р. бр. Корисник Намена Управа Градске општине Костолац Управа Градске општине Износ неутрошена средства буџет Ребаланс 1 Износ неутрошена средства подрачуни корисника Ребаланс 1 Топлификација Градске општине Кoстолац ,00 Костолац Трошкови платног промета 3.988,00 Центар за културу Остале опште услуге ,00 МЗ Село Костолац Трошкови платног промета 1.148,00 5 МЗ Петка Трошкови платног промета 1.348,00 6 МЗ Острово Трошкови платног промета 2.853,00 7 МЗ Кленовник Трошкови платног промета 439,00 8 ГО Костолац Топлификација ГОК: ,00 9 ГО Костолац 10 ГО Костолац 11 ГО Костолац 12 ГО Костолац Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Канал ,00 Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село ,00 Реконструкција азбестцементне водоводне мреже и прикључка у Костолцу ул. Вељка Дугошевића ,00 Закључак Већа ГОК бр 17/ /2 Спортској организацији за спортску рекреацију и физичко васпитање Партизан Костолац, за извођење радова: кишне канализације, прикључак канализације на постојећу кан. као и прикључак водоводне и хидрантске мреже на постој ,00 13 ГО Костолац Топлификација села Кленовник (по уговору други део) ,00 14 ГО Костолац Топлификација Градске општине Костолац (Заључак Градског већа града Пожаревца бр /2013) ,00 15 ГО Костолац Локали специјализоване услуге ,00 16 ГО Костолац Радови на санацији фасада ,00 17 ГО Костолац Топлификација села Петка друга фаза ,00 УКУПНО: , , ,00 Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у,,службеном гласнику града Пожаревца.

15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 15 У Костолцу, дана године Број: 30/13-1 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ Богић Анђелић, с.р.

16 Страна 16 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 17

18 Страна 18 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

19 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 9 - Страна 19 САДРЖАЈ Градска општина Костолац 1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за годинуребаланс

20 Страна 20 - Број 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: , Тираж броја 9-60 примерака. Прелом: Тец електроник - Пожаревац Штампа: Тец електроник - Пожаревац

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 8 ПОЖАРЕВАЦ 28.06.2013. 1 ГРАД ПOЖАРЕВАЦ На основу члана 43. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09.10.2015. Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 19 Жабаљ, 09.10.2015. Година 44 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више