(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)"

Транскрипт

1 PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica, br. 26/08 i 27/08-ispravka), Skupština Grada Subotice, na svojoj 16. sednici, održanoj dana godine donela je ODLUKU o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu I OPŠTI DEO Član 1. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31.decembra godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od ,00 dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od ,00 dinara, ukupna pasiva u iznosu od ,00 dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od ,00 dinara. Struktura aktive, vanbilansne aktive, pasive i vanbilansne pasive na osnovu Obrasca 1 Konsolidovani Bilans stanja prema ekonomskoj klasifikaciji je sledeća: Broj konta K O N S O L I D O V A N I B I L A N S S T A NJ A O P I S IZNOS Broj O P I S tekuća godina konta Zgrade i građevinski objekti , Oprema , Ostala osnovna sredstva , Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih IZNOS tekuća godina kreditora ,00 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija ,00 Obaveze za plate i ,00 dodatke Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 6.159,00 Obrazac Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na plate i dodatke ,00 1

2 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke Obaveze po osnovu doprinosa na nezaposlenost na plate i dodatke 6.991,00 896, Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda , Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 2.568, Obaveze po osnovu doprinosa na PIO za nagrade i ostale posebne rashode 2.354,00 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale 1.316,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale 160,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za PIO ,00 na teret poslodavca Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 5.772,00 Obaveze po osnovu 704,00 doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 4.000,00 2

3 Dragocenosti , Zemljišta , Šume i vode 7.969, Nefinansijska imovina u pripremi , Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 2.308,00 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 7.471,00 Obaveze po osnovu doprinosa za PIO za usluge po ugovoru 8.279, Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 676, Obaveze po osnovu otplate stranih kamata , Avansi za nefinansijsku imovinu , Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne , Nematerijalna imovina , Robne rezerve , Primljeni avansi Zalihe proizvodnje , Zalihe sitnog inventara 196, Primljeni depoziti Zalihe potrošnog materijala ,00 Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija ,00 Krediti domaćim javnim ,00 nefinansijskim institucijama Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji Domaće akcije i ostali kapital Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda , Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika , , , , ,00 0, ,00 Ostale obaveze iz poslovanja ,00 Razgraničeni prihodi i primanja ,00 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci ,00 3

4 Žiro i tekući račun , Izdvojena novčana sredstva , Blagajna , Devizni račun , Obračunati nenaplaćeni prihodi ,00 i primanja Ostala pasivna vremenska ,00 razgraničenja Nefinansijska imovina u stalnim ,00 sredstvima Nefinansijska imovina u zalihama , Hartije od vrednosti 4.052, Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja , Finansijska imovina Izvori novčanih sredstava , , Dati avansi, depoziti i kaucije Razgraničeni rashodi do jedne godine Obračunati neplaćeni rashodi Ostala aktivna vremenska razgraničenja , , , , Ostali sopstveni izvori ,00 Višak prihoda - suficit ,00 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina ,00 Svega aktiva ,00 Svega pasiva ,00 Ostala vanbilansna Ostala vanbilansna , aktiva ,00 pasiva Svega vanbilansna Svega vanbilansna aktiva ,00 pasiva ,00 Član 2. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun) u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od ,00 dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od ,00 dinara sa ostvarenim viškom prihoda i primanja - suficitom kako je dato u sledećem pregledu: Broj konta OPIS Iznos Tekući prihodi , Primanja ostvarena od prodaje nefinansijske imovine ,00 4

5 Svega tekući prihodi i primanja: , Tekući rashodi , Izdaci za nabavku nefinansijske imovine ,00 Svega tekući rashodi i izdaci: ,00 Višak prihoda i primanja budžetski ,00 suficitt (7+8)-(4+5) a) Deo neraspoređenog viška prihoda i ,00 primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine b) Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ,00 ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine c) Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita ,00 d) Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Korigovanje viška prihoda i primanja (a+b+c+d) Višak prihoda i primanja suficit po osnovu korekcije (7+8)- (4+5)+(a+b+c+d) , , ,00 Struktura tekućih prihoda i tekućih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 2 Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda je sledeća: Obrazac 2 K O N S O L I D O V A N I B I L A N S P R I H O D A I R A S H O D A Broj IZNOS Broj IZNOS O P I S O P I S konta tekuća godina konta tekuća godina T E K U Ć I P R I H O D I T E K U Ć I R A S H O D I 7111 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica , Plate, dodaci i naknade zaposlenih , Porez na fond zarada , Socijalni doprinosi na teret poslodavca , Periodični porezi na nepokretnosti , Naknade u naturi , Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije , , Socijalna davanja zaposlenima Naknade troškova za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , , , Drugi periodični porezi na imovinu , Stalni troškovi ,00 5

6 7144 Porezi na pojedinačne usluge , Troškovi putovanja , Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici , , , Usluge po ugovoru , Tekuće donacije od inostranih država , Specijalizovane usluge , Tekuće donacije od međunarodnih organizacija , Tekući transferi od drugih nivoa vlasti , Tekuće popravke i održavanje , Materijal , Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti , Amortizacija nekretnina i opreme , Amortizacija kultivisane opreme 5.422, Kamate , Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja , Otplata domaćih kamata , Zakup neproizvodne imovine , Otplata stranih kamata , Prateći troškovi zaduživanja , Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama , Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija , Transferi ostalim nivoima vlasti , Takse i naknade , Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja , Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice , Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta , Prihodi od novčanih kazni za prekršaje , Dotacije nevladinim organizacijama ,00 6

7 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica , , Porezi, obavezne takse i kazne , Mešoviti i neodređeni prihodi , Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda , , Novčane kazne i penali po rešenju sudova Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka , , Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou , , Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa , Prihodi iz budžeta ,00 7 Tekući prihodi ,00 4 Tekući rashodi ,00 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti , Zgrade i građevinski objekti , Primanja od prodaje pokretne imovine , Mašine i oprema , Ostale nekretnine i oprema , Kultivisana imovina , , Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava , Nematerijalna imovina 531 Dragocenosti , Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000,00 8 Primanja od prodaje nefinansijske imovine ,00 Ostvareni višak prihoda i primanja budžetski suficit: , Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a Izdaci za nefinansijsku imovinu , ,00 Budžetski suficit iskazan u Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu povećan je prenetim sredstvima iz prethodne godine. 7

8 Član 3. U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i finansiranju u periodu od 1. januara do 31. decembra godine, utvrđeni su ukupni izvori finansiranja u iznosu od ,00 dinara i ukupni izdaci u iznosu od ,00 dinara. Struktura kapitalnih izdataka i finansiranja u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 3 Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju je sledeća: Obrazac 3 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU Broj konta O P I S P R I M A NJ A 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine IZNOS tekuća godina , ,00 Broj konta O P I S I Z D A C I IZNOS tekuća godina 511 Zgrade i građevinski objekti , Mašine i oprema , Ostale nekretnine i oprema , Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava , Kultivisana imovina , Nematerijalna imovina , Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000, Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 531 Dragocenosti , , , Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji ,00 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine , ,00 6 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP- Izdaci za nefinansijsku imovinu Otplata glavnice stranim kreditorima Nabavka domaće finansijske imovine Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine , , , , , Tekuća primanja , Tekući izdaci ,00 3 Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda ,00 Član 4. U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od ,00 dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od ,00 dinara, što čini višak novčanog priliva u tekućoj godini u iznosu od ,00 dinara, koji sa saldom gotovine na početku godine u iznosu od ,00 dinara i korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od ,00 dinara, korekcijom novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda u iznosu od ,00 dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih 8

9 rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od ,00 dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od ,00 dinara. Strukturu salda gotovine na kraju godine čine: Žiro računi Saldo u dinarima Žiro račun budžeta Grada ,00 Izdvojeni žiro računi budžeta Grada ,00 Žiro računi javnih prihoda indirektnih ,00 korisnika Žiro računi sopstvenih prihoda indirektnih ,00 korisnika Ukupno na računu Trezora Grada Subotica: ,00 Devizni račun budžeta Grada ,00 Devizni računi indirektnih korisnika ,00 Žiro računi u poslovnim bankama ,00 indirektnih korisnika Ukupno na računima van Trezora Grada ,00 Subotica: UKUPNO NA SVIM RAČUNIMA: ,00 Struktura Izveštaja o novčanim tokovima u godini na osnovu obrasca 4 Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima data je u sledećem skraćenom obliku: Obrazac 4 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA Broj konta O P I S P R I L I V IZNOS tekuća godina Broj konta O P I S O D L I V IZNOS tekuća godina 7 Tekući prihodi ,00 4 Tekući rashodi , Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine , ,00 6 Izdaci za nefinansijsku imovinu Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine , ,00 UKUPAN TEKUĆI PRILIV ,00 UKUPAN TEKUĆI ODLIV ,00 VIŠAK NOVČANIH PRILIVA ,00 9

10 Ekon. klasif. Član 5. Struktura ukupno planiranih prihoda i primanja i ostvarenih prihoda i primanja data je u skladu sa Odlukom o budžetu u sledećem obliku: I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA VRSTE PRIMANJA Prihodi predviđeni Odlukom Prihodi predviđeni rebalansom Ostvareni prihodi 2009.g. Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora Ukupni prihodi i primanja 3 Preneta sredstva iz prethodne godine Tekući prihodi Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica Porez na fond zarada Periodični porezi na nepokretnosti Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije Drugi periodični porezi na imovinu Porezi na pojedinačne usluge Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja 7154 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici Tekuće donacije od inostranih država Donacije od međunarodnih organizacija Tekući transferi od drugih nivoa vlasti Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti Kamate Prihod od imovine koji pripada imaocima posila osiguranja Zakup neproizvodne imovine Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija Takse Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice Prihodi od novčanih kazni i prekršaja Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešoviti i neodređeni prihodi Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god

11 7811 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou Prihodi iz budžeta Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova Primanja od prodaje pokretne imovine Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava Primanja od prodaje robnih rezervi Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA Iz prethodne tabele ukupno ostvarenih prihoda i primanja na nivou budžeta Grada i na nivou drugih prihoda i primanja indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primanja iz Obrazca 5: Ekon. klasif VRSTE PRIMANJA Ostvarena primanja budžeta Primanja indirekt korisnika iz budžeta RS Primanja indirekt korisnika iz budžeta APV Primanja indirekt korisnika iz donacija Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora UKUPNA DRUGA PRIMANJA INDIREKT KORISNIKA SVEGA PRIHODI I PRIMANJA 3 Preneta sredstva iz prethodne godine Tekući prihodi Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 7121 Porez na fond zarada Periodični porezi na nepokretnosti Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije Drugi periodični porezi na imovinu Porezi na pojedinačne usluge Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja Dobit po osnovu razlike 7154 između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

12 7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici Tekuće donacije od inostranih država Donacije od međunarodnih organizacija Tekući transferi od drugih nivoa vlasti Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti Kamate Prihod od imovine koji 7414 pripada imaocima posila osiguranja Zakup neproizvodne imovine Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 7422 Takse Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 7433 Prihodi od novčanih kazni i prekršaja Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešoviti i neodređeni prihodi Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god. Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou Prihodi iz budžeta Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava Primanja od prodaje robnih rezervi Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

13 Član 6. Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su definisane Odlukom o budžetu Grada Subotice za godinu. II. UKUPNI RASHODI I IZDACI a) po funkcionalnoj klasifikaciji FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva 1 OPŠTE JAVNE USLUGE Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet Izvršni i zakonodavni organ - Rashodi Grada Finansijski i fiskalni poslovi Finansiranje političkih stranaka Opšte usluge - Gradska uprava Troškovi funkcionisanja Direkcije za izgradnju Zaštitnik građana Opšte javne usluge -mesne zajednice JAVNI RED I BEZBEDNOST Usluge protivpožarne zaštite EKONOMSKI POSLOVI Opšti ekonomski poslovi Poljozaštita Poljoprivreda Transport Turizam Višenamenski razvojni projekti - poslovni inkubator Sredstva za razvoj privrede JKP Subotička toplana Ostale delatnosti-jkp Pogrebno ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Upravljanje otpadnim vodama Zaštita životne sredine STANOVANJE I KOMUNALNI POSLOVI Razvoj zajednice Stambeni razvoj- Stamb.kred.pronat.fond Stambeni razvoj - Gradski stambeni fond ZDRAVSTVO Primarna zdravstvena zaštita REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA Usuge rekreacije i sporta Usluge kulture

14 830 Usluge emitovanja i izdavaštvo Verske i dr. usluge zajednice Sport - JKP Stadion OBRAZOVANJE Predškolsko obrazovanje Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Rashodi za studente SOCIJALNA ZAŠTITA Socijalna zaštita UKUPNO a) po ekonomskoj klasifikaciji EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva TEKUĆI RASHODI Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknada za zaposlene Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade Korišćenje usluga i roba Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Amortizacija Amortizacija nekretnina i opreme Amortizacija kultivisane imovine Otplata kamata Otplata domaćih kamata Otplata stranih kamata Troškovi zaduživanja Subvencije Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama Donacije i transferi Transfer drugim nivoima vlasti Dotacija organiz.obavezn soc.osig Prava iz socijalnog osiguranja Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Novčane kazne Naknade štete za eksproprijaciju Naknade štete

15 490 Rezerve Tekuća rezerva budžeta Stalna rezerva budžeta IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Ostale nekretnine i oprema Kultivisana imovina Nematerijalna imovina - license Dragocenosti Dragocenosti Prirodna imovina Građevinsko zemljište Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE Otplata glavnice Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD Nabavka finansijske imovine Nabaka domaće finansijske imovine od toga kredit za Prečistač krediti fizičkim licima U K U P N I RASHODI I IZDACI c) po organizacionoj klasifikaciji razdeo glava funkcija ekonomska klasifikaicja Opis Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva RAZDEO I GRAD SUBOTICA - GRADONAČELNIK GLAVA 1 RASHODI GRADA SUBOTICA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Specijalizovane usluge- troškovi Bala 424 Gradonačelnika Materijal Donacije i transferi ostalim niv.vlasti Dotac.org.obav.soc.osigur Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Naknada štete

16 Naknada štete -transfer od RS za saniranje štete na ratarskim kulturama - Čantavir Svega funkcija Izvršni i zakonodavni organi GLAVA 2 FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA Korišćenje roba i usluga Finansiranje političkih stranaka - redovna delatnost i izbori Svega funkcija Finansijski i fiskalni poslovi i usluge: GLAVA 3 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknada za zaposlene Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Tekuće popravke i održavanje Materijal Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja Otplata domaćih kamata Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Osnovna sredstva Mašine i oprema Nematerijalna imovina - kompjuterski softver (513) Svega funkcija 131- troškovi funkcionisanja Direkcije: GLAVA 4 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Subvencije Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Donacije Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti Ostali rashodi Ostali porezi Naknada štete za eksprorijaciju Naknade štete Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Kultivisana imovina - zelenilo (stari konto 513) Nematerijalna imovina - GIS Prirodna imovina

17 541 Građevinsko zemljište Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Svega funkcija Razvoj zajednice: GLAVA 5 PARK PALIĆ Subvencije Subvencije -Park Palić Svega funkcija Razvoj zajednice: GLAVA 6 JKP SUBOTIČKA TOPLANA Subvencije Subvencije -JKP "Subotička toplana" Svega funkcija Gorivo i energija: GLAVA 7 KANCELARIJA OMBUDSMANA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Materijal Ostali rashodi Ostali porezi Svega funkcija Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge: UKUPNO RAZDEO I RAZDEO II GRADSKA UPRAVA GLAVA 1 RASHODI GRADSKE UPRAVE Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknade troškova za zaposlene Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Ostali rashodi Dotacije Ostali porezi Naknada štete Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Nematerijalna imovina - licence Svega funkcija Opšte usluge: GLAVA 2 REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa budžeta

18 480 Ostali rashodi Porez na usluge Administrativni transferi Sredstva stalne rezerve budžeta Sredstva tekuće rezerve budžeta Svega funkcija Opšte javne usluge: GLAVA 3 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja Prateći troškovi zaduživanja Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Novčane kazne i penali po rešenju sudova Naknada štete- usled element. nepogoda Osnovna sredstva Zgrade i građ.objekti Mašine i oprema Svega funkcija Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu: GLAVA 4 FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GRADA SUBOTICE Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Subvencije Subvencije - Vatrogasni fond Svega funkcija Usluge protivpožarne zaštite GLAVA 5 EKONOMSKI POSLOVI Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Svega funkcija Opšti ekonomski i komercijalni poslovi: GLAVA 6 POLJOZAŠTITA Korišćenje roba i usluga Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Svega funkcija Poljoprivreda, šumarstvo: GLAVA 7 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa budžeta Usluge po ugovoru Ostali rashodi Ostali porezi Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima

19 Svega funkcija 421- Poljoprivreda: GLAVA 8 TRANSPORT Subvencije Subvencije JP "Subotica trans" Svega funkcija Transport GLAVA 9 RASHODI ZA TURIZAM Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Svega funkcija Turizam: GLAVA 10 POSLOVNI INKUBATOR Subvencije Subvencije Svega funkcija Višenamenski razvojni projekti: GLAVA 11 SREDSTVA ZA RAZVOJ PRIVREDE Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa Usluge po ugovoru Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima Svega funkcija Istraživanje i razvoj GLAVA 12 JKP POGREBNO Subvencije Subvencije JKP "Pogrebno" Svega funkcija Ostale delatnosti GLAVA 13 UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA - JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Otplata kamata Otplata stranih kamata Prateći troškovi zaduživanja Subvencije Subvencije JKP u skladu sa Ugovorom sa EBRD Otplata glavnice Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD Nabavka finansijske imovine Nabavka finansijske imovine - JKP "Vodovod i kanalizacija" za prečistač Svega funkcija Upravljanje otpadnim vodama GLAVA 14 RASHODI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Ostali rashodi Naknada štete Svega funkcija Zaštita životne sredine: GLAVA 15 STAMBENO KREDITNI PRONATALITETNI FOND Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa Usluge po ugovoru Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima Svega funkcija Istraživanje i razvoj- Stambeni razvoj zajednice GLAVA 16 SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJA OPŠTINE SUBOTICA Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више