SL_br_

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SL_br_"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 исп.), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 35.став 1. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.11/2008), Скупштина општине Темерин на XV седници одржаној дана године, доноси О Д Л У К У О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Темерин за годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 20/2012 и 12/2013) члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

2 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: буџетска средства сопствени приходи донације ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: текући буџетски расходи расходи из сопствених прихода донације ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: текући буџетски издаци издаци из сопствених прихода донације БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) (класа 4 + класа 5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 категорија 62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

3 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 3 Примања од задуживања (категорија 91) Неутрошена средства из претходних година Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: ОПИС Економска класификација Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) Самодопринос Порез на имовину Остали порески приходи Непорески приходи, у чему: поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) - приходи од продаје добара и услуга 3. Донације Трансфери Примања од продаје нефинансијске имовине УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1. Текући расходи

4 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи, у чему: - средства резерви Трансфери Издаци за набавку нефинансијске имовине Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3. Отплата дуга Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Отплата дуга по гаранцијама Набавка финансијске имовине НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ

5 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 5 ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 14) Члан 2. Члан 3. мења се и гласи: Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у следећим износима, и то: ОПШТИ ДЕО БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА Конто Назив конта Приходи и примања буџета Приходи и примања из додатних извора Укупно КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 311 КАПИТАЛ 3117 Пренета неутрошена средства за посебне намене Пренета неутрошена средства од приватизације Укупно I Укупно неутрошена средства из претходне и ранијих година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

6 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 7111 Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица Укупно ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 7121 Порез на фонд зарада Укупно ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 7131 Периодични порези на непокретности Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други периодични порези на имовину Укупно ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 7144 Порези на појединачне услуге (противпож.заштита) Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Укупно ДРУГИ ПОРЕЗИ 7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Укупно ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 7312 Капиталне донације од иностраних држава

7 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 7 Укупно ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 7321 Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација Укупно ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 7331 Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти Укупно ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 7411 Камате Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања 7415 Закуп непроизводне имовине (пољопривреда, грађ. земљиште) Укупно ПРИХОДИ ОДПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Укупно НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7431 Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за прекршаје

8 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 8 Укупно ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица Укупно МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 7451 Мешовити и неодређени приходи Укупно МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода Укупно МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 7721 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године Укупно 772 II Укупни текући приходи ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 8121 Примања од продаје покретне имовине Укупно III Укупно примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9219 Примање од продаје домаћих акција и осталог капитала

9 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 9 Укупно IV Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине V Члан 3. Члан 4. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним расходима и издацима корисника буџетских средстава из других извора, по основним наменама утврђују се у следећим износима, и то: РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА ГОДИНУ Економска класификација Врста расхода Средства из буџета Средства из додатних извора Укупна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима

10 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Накнаде запосленима Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Употреба основних средстава ОТПЛАТА КАМАТА Отплата домаћих камата Пратећи трошкови задуживања СУБВЕНЦИЈЕ Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Донације и трансфери осталим нивома власти Остале дотације и трансфери ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА Накнаде за социјалну заштиту из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организацијама

11 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа РЕЗЕРВЕ Средства резерве ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина ПРИРОДНА ИМОВИНА Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка домаће финансијске имовине УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: Члан 4. Члан 5. мења се и гласи:

12 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 12 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, и годину исказују се у следећем прегледу: Екон. клас. Редни број Опис Износ у динарима А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1 Изградња Јужног и Северног колектора ЦС-1 Народног фронта Секундарна мрежа Изградња прикључака на канализацију Уређивање паркинга Изградња тротоара Израда пројектне документације Изградња Трафо станице и мреже План Генералне регулације Реконструкција јавне расвете Одржавање пречистача отпадних вода Изградња дечијих игралишта Изградња западног колектора Сервисна саобраћајница са прикључцима Б Бачки Јарак Извори финансирања: - из буџета општине

13 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 13 - из буџета АПВ из неутрошених средстава од приватизације из претходних година Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин - Пројектна документација и куповина канцел.,зграда и осталог простора Извори финансирања: - из буџета општине Израда пројектно техничке документације за уређење некатегорисаних атарских путева на територији т.о. Темерин Извори финансирања: - из буџета општине из буџета АПВ Израда Главног пројекта реконструкције објекта МЗ Бачки Јарак Извори финансирања: - из буџета општине из буџета АПВ В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 Капитални трансфери другим нивоима власти 1 Дом здравља ''Темерин'' - капитално одржавање Дома здравља у Сиригу Извори финансирања: - из буџета општине Завршетак изградње спортске хале у О.Ш. ''Славко Родић'' Бачки Јарак Извори финансирања: - из буџета општине

14 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 14 - из буџета АПВ О.Ш. ''Кокаи Имре'' уградња нових прозорских крила на централној школској згради уместо дотрајалих О.Ш. ''Петар Кочић'' изградња котларнице у основној школи у Старом Ђурђеву и реконструкција санитарних чворова за ученике Извори финансирања: - из буџета општине II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Члан 6. мења се и гласи: Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од ,00 динара, као и приходи и примања из додатних извора корисника буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од ,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, и то: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА Раздео Глава Функција Позиција Конто Опис позиције Средства из буџета Средства из додатних извора Укупна средства

15 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова запослених Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак Стални трошкови (и накнада за ''Воде Војводине'') Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Дотације невладиним организацијама - политичке странке Укупно за функцију 111: Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 1: УКУПНО РАЗДЕО 1:

16 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Укупно за функцију 111: Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 1: УКУПНО РАЗДЕО 2: ОПШТИНСКА УПРАВА Општи економски и комерцијални послови Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет

17 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 17 послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговорупољопривреда, административне и стручне услуге Специјализоване услугепољопривредне, геодетске Специјализоване услуге-средства пољопривреде Текуће поправке и одржавање Материјал Пратећи трошкови задуживања Остале дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Накнаде за соц. заштиту из буџетастудентске стипендије Накнаде за соц. заштиту из буџетапревоз ученика Накнаде за соц. заштиту из буџета

18 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 18 превоз студената Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти пројектна документација (средства од АПВ ; средства од пољопривреде и средства Општине ) Зграде и грађевински објекти - Надoградња и реконструкција зграде библиотеке 42/1 512 Машине и опремасредства пољопривреде Машине и опрема-за пољопривреду, саобраћај, административна опрема /1 621 Набавка домаће финансијске имовине Укупно за функцију 410: Извори финансирања за функцију 410: 01 Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Приходи од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

19 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 19 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-зоо служба Укупно за функцију 560: Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 810 Услуге рекреације и спорта Стални трошкови Услуге по уговору Услуге по уговору- Омладински клуб Услуге по уговоруимплементација мера за ЛАП Материјал Укупно за функцију 810: Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти ПРОЈЕКАТ ''VOJVODINA METAL CLUSTER''

20 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Економски послови - истраживање и развој Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Машине и опрема Укупно за функцију 480: Извори финансирања за функцију 480: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Приходи од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ПРОЈЕКАТ ''УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНИХ УСЛОВА, ПРАВА И ЗАПОШЉАВАЊА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У СРБИЈИ'' 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Машине и опрема Укупно за функцију 070: Извори финансирања за

21 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 21 функцију 070: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација ПРОЈЕКТИ И ПЛАНОВИ 480 Економски послови - истраживање и развој Специјализоване услуге запошљавање Специјализоване услуге - предфинансирање ИПА пројекта Специјализоване услуге - ЛАП родна равноправност Укупно за функцију 480: Извори финансирања за функцију 480: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти - АПВ Укупно извори финансирања за функције 410, 560, 810, 480 и 070: 01 Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Донације од међународних организација Приходи од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из

22 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 22 ранијих година УКУПНО ГЛАВА 1: ИЗБОРНА КОМИСИЈА Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Награде запосленима и остали посебни расходи Укупно за функцију 160: Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 2: ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама /1 424 Специајализоване услуге Укупно за функцију 160: Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 3: СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

23 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Стална резерва Текућа резерва Укупно за функцију 160: Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 4: ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Трансакције везане за јавни дуг Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Отплата главнице домаћим кредиторима Укупно за функцију 170: Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 5: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет

24 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 24 послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Употреба основних средстава Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти Зграде и грађевински објекти - вртић у Сиригу Машине и опрема Укупно за функцију 911: Извори финансирања за функцију 911:

25 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Приходи из буџета Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти-рс Приходи од других нивоа власти-апв УКУПНО ГЛАВА 6: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 88 -Накнаде у натури Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Специјализоване услуге-хала Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по Решењу

26 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Зграде и грађевински објекти Зграде и грађевински објектиспортска хала Б.Јарак Машине и опрема Укупно за функцију 912: Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 7: СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН Средње образовање 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 103 -Накнада у натури Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге-хала Текуће поправке и одржавање

27 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Материјал Порези, обавезне таксе и казне /1 -Новчане казне и пенали по пешењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Укупно за функцију 920: Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 8: БИБЛИОТЕКА ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе и казне

28 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Машине и опрема Нематеријална имовина Укупно за функцију 820: Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 9: КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН Услуге емитовања и издаваштва Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца /1 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване

29 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 29 услуге Текуће поправке и одржавање Материјал /1 431 Амортизација некретнина и опреме Порези, обавезне таксе и казне /1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Укупно за функцију 830: Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 10: ФИЗИЧКА КУЛТУРА Услуге рекреације и спорта Специјализоване услуге Специјализоване услуге - пројекат Дотације невладиним организацијама спортскоомладинске

30 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 30 организације, спортске награде, одржавање спортских терена и сл Укупно за функцију 810: Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 11: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Социјална заштита некласификована на другом месту 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 142 -Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета

31 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Накнаде за социјалну заштиту из буџета- пензионери Машине и опрема Укупно за функцију 090: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ Укупно за функцију 070: Дневни центар за децу и родитеље Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни центар за децу и родитеље Укупно за функцију 070: Извори финансирања за функције 090 и 070: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 12: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња Укупно за функцију 070:

32 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 32 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 13: ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН'' Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Стални трошкови - улична расвета Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе и казне /1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

33 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Зграде и грађевински објекти Зграде и грађевински објекти Трафо станица и електро мрежа Зграде и грађевински објекти - План генералне регулације општине Темерин Машине и опрема Земљиште Укупно за функцију 620: Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти Неутрошена средства од приватизације из претходних година УКУПНО ГЛАВА 14: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима Субвенције јавним и нефинансијским предузећима - Базен 176/1 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима /2 451 Субвенције јавним нефинансијским

34 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 34 предузећима Укупно за функцију 620: Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година УКУПНО ГЛАВА 15: АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима Укупно за функцију 620: Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 16: СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима /1 415 Накнаде трошкова за запослене

35 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал /1 431 Амортизација некретнина и опреме /2 481 Дотације невладиним организацијама /3 482 Порези, обавезне таксе и казне /4 512 Машине и опрема Укупно за функцију 160: Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Сопствени приходи Приходи од других нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година УКУПНО ГЛАВА 17: ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН Здравство некласификовано на другом месту 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти

36 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Стални трошкови Специјализоване услуге Специјализоване услугеспецијализације /1 -Материјал /2 - Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Укупно за функцију 760: Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 18: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Туризам Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца /1 414 Социјална давања запосленима Накнада трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору

37 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Материјал Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема Укупно за функцију 473: Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Приходи од других нивоа власти УКУПНО ГЛАВА 19: ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ Услуге противпожарне заштите Машине и опрема Укупно за функцију 320: Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 20: ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за функцију 040: Извори финансирања за функцију 040:

38 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 21: ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Пољопривреда Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема Укупно за функцију 421: Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета УКУПНО ГЛАВА 22: ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за функцију 070: Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Приходи од других

39 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 39 нивоа власти 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година УКУПНО ГЛАВА 23: УКУПНО РАЗДЕО 3: УКУПНО РАЗДЕО : III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 6. Члан 10. мења се и гласи: За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректрног корисника буџетских средстава. Члан 7. Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Темерин''. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: / Дана: године Т Е М Е Р И Н ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АНДРАШ ГУСТОЊ,с.р.

40 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3., 4. и 7., члана 11. и члана 38б. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник Републике Србије број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, број 47/2013), члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 11/2008), Скупштина општине Темерин, на XV седници одржаној дана године, доноси О Д Л У К У О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Члан 1. Овом одлуком се одређују елементи за утврђивање пореза на имовину за подручје Општине Темерин, и то: 1. стопе за обрачун пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге и за обвезнике који не воде пословне књиге; 2. зоне, са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом на територији Општине Темерин; 3. коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. става 8. Закона о порезима на имовину; 4. стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне књиге. Стопе пореза на имовину износе: Члан 2. 1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,30%; 2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге - 0,10%; 3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге: На пореску основицу Плаћа се на име пореза

41 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 41 1) до динара 0,30% 2) од до динара Порез из подтачке 1) + 0,60% на износ преко динара 3) од до динара Порез из подтачке 2) + 1,00% на износ преко динара 4) преко динара Порез из подтачке 3) + 2,00% на износ преко динара Члан 3. На територији Општине Темерин одређује се 6 (шест) зона у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Општине, односно радним зонама и другим садржајима у насељу Зоне одређене овом одлуком су: прва А зона, прва зона, друга зона, трећа зона, четврта и пета зона. Прва А зона је најопремљенија зона у Општини Темерин према критеријумима из става 1. овог члана. Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове одлуке. Члан 4. Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на територији Општине Темерин. На територији Општине одређено је 6 (шест) зона за утврђивање пореза на имовину, с' тим да су пет зона редовне и прва А зона утврђује за најопремљенију зону. Коефицијенти на територији oпштине износе: 1) за прву А зону, најопремљенију зону - 1,00; 2) за прву зону - 0,80; 3) за другу зону - 0,60; 4) за трећу зону - 0,60; 5) за четврту - 0,40 6) пету зону - 0,30.

42 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 42 Члан 5. Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим за земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, на непокретностима које се налазе на територији Општине Темерин. Стопа амортизације из става 1. овог члана износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%. Члан 6. Ова одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Темерин'' и на интернет порталу Општине Темерин. Члан 7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Темерин'', а примељује се од 1. јануара године. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: / Дана: године Т Е М Е Р И Н ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АНДРАШ ГУСТОЊ, с.р На основу члана 27 став 10. члана 28. став 2. Закона о јавној својини (''Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број11/2008), Скупштина општине Темерин на XV седници одржаној године, доноси О Д Л У К У О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И РАСПОЛАГАЊА СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

43 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 43 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом Одлуком ближе се уређују услови прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Темерин непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини, поступцимa јавног надметања и прикупљања писмених понуда као и располагање стварима у јавној својини општине Темерин, надлежност за припрему аката о одлучивању, надлежност за одлучивање и закључивање уговора и надзор над применом прописа о јавној својини. Члан 2. Непокретности у јавној својини прибављају се и отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно и непосредном погодбом, под условима утврђеним законом, подзаконским актима донетим на основу Закона и овом одлуком. Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине, утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности. Купопродајна цена вредности из става 2. овог члана утврђује се на основу акта надлежног пореског органа или другог надлежног органа, којим је извршена процена тржишне вредности предметне непокретности изражене у еврима с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне Банке Србије на дан уплате. Прибављање непокретности у смислу става 1. овог члана, сматра се и размена непокретности и изградња објеката. Члан 3. Одлучивањe о отуђењу односно давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Темерин, уређује се посебном одлуком. II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ Члан 4. Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности

44 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 44 непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева: 1. случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда; 2. случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине; 3. случај прибаљања непокретности у јавној својини путем размене, ако је та размена у интересу јединице локалне самоуправе, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона о јавном својини (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011). Пошто Општинско веће на предлог јавног предузећа, установа, организација и јавне агенције, односно друштва капитала чији је оснивач општина Темерин, у зависности од непокретности које се прибавља у јавну својину општине донесе акт да се непокретност прибави у јавну својину, непосредном погодбом, формира Комисију која по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом доставља Општинском већу. Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење Општинске управе Темерин надлежно за имовинско правне послове. Одлуку о предлогу Комисије из става 2. овог члана у погледу прибављања непокретности у јавну својину, након спроведеног поступка непосредне погодбе на образложен предлог Комисије, доноси Скупштина општине Темерин. У случају прибављања путем размене непокретности у јавној својини са инвеститором изградње објеката када је јединица локалне самоуправе носилац права јавне својине на зградама, односно њиховим посебним деловима, који су предвиђени за рушење, у циљу привођења локације планираној намени, утврђују се следећи критеријуми за реализацију размене непокретности у јавној својини непосредном погодбом: - јединици локалне самоуправе на име накнаде за непокретност која се даје у размену мора припасти непокретност која има већу површину за најмање 15% када је јединица локалне самоуправе мањински власник у објекту који је предвиђен за рушење, односно уколико је јединица локалне самоуправе већински власник најмање за 50% у односу на површину непокретности у јавној својини која се даје на име размене, с тим што у сваком случају понуда инвеститора не може да буде мања од оствареног просека постигнутог у размени непокретности са преосталим власницима етажних делова на предметној локацији, а на основу закључених уговора о регулисању имовинско-правних односа између наведених лица;

45 Број 14 Службени лист општине Темерин Страна 45 - уколико се јединици локалне самоуправе у поступку размене непокретности нуди постојећа непокретност на другој локацији у власништву инвеститора изградње, поред критеријума из алинеје 1. овог члана, потребно је да та непокретност буде у истој пословној, односно стамбеној зони и да по свом положају, структури, локацији и намени одговара постојећој непокретности у јавној својини са којом се размењује, као и да та непокретност буде укњижена у одговарајуће јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као својина инвеститора; - уговором о размени непокретности мора бити предвиђена уговорна казна за случај доцње потенцијалног инвеститора изградње стамбеног, односно пословног објекта на локацији која се приводи планираној намени, у погледу рока за изградњу и предају у посед новоизграђене непокретности која се даје јединици локалне самоуправе на име размене непокретности у јавној својини; - уговором о размени непокретности мора бити утврђено заснивање хипотеке на одређеној непокретности у својини инвеститора изградње или трећег лица, којом се обезбеђује извршење његових обавеза, када је инвеститор физичко лице, односно предузетник, а кад је инвеститор изградње привредни субјекат (предузеће, односно привредно друштво), потребно је од инвеститора обезбедити заснивање хипотеке или оригиналну, безусловну, неопозиву и наплативу на први позив банкарску гаранцију првокласне банке, у висини процењене тржишне вредности будуће новоизграђене вредности коју јединица локалне самоуправе прибавља разменом. Члан 5. Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Темерин, доноси Општинско веће општине Темерин (у даљем тексту: Општинско веће), Општинско веће општине Темерин (у даљем тексту: Општинско веће) образује и именује Комисију за прибављање непокретности у јавну својину општине (у даљем тексту: Комисија). Предлог одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине, Општинском већу доставља Одељење Општинске управе Темерин, надлежно за имовинско правне послове. Уз предлог из става 2. овог члана доставља се и нацрт јавног огласа, осим у случају прибављања непокретности непосредном погодбом. Предлог из става 2. овог члана Општинској управи могу да поднесу јавна предузећа, установе, организације и јавне агенције, односно друштво капитала чији је оснивач општина Темерин, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну својину општине. Члан6. Комисија из члана 5. став 1. ове одлуке има председника, заменика председника, два члана и њихове заменике. Актом о образовању и именовању Комисије уређују се послови и задаци Комисије. Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење Општинске управе Темерин надлежно за имовинско правне послове.

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXIX Број 11. ТЕМЕРИН 23.05.2019. Примерак 100,00 динара 84. На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар јун 2019. године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Темерин у периоду јануар јун

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више