Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni-list-BGD-126.indd"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број децембар године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра 2018.године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18) члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и 83/14) и члана 19. Статута Градске општине Раковица ( Службени лист Града Београда, бр. 45/08, 10/10, 07/12, 35/13 и 94/14) донела је ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупан износ средстава буџета Градске општине Раковица за годину (у даљем тексту: одлука) утврђује се у износу од динара. Обим средстава (класичан оквир и обим средстава у складу са посебним законимa) буџета Градске општине Раковица за године према Одлуци о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивањуприхода и примања који припадају граду односно градским општинама у години утврђују се у укупном износу од динара и исказани су у ставу 1. овог члана. У ставу један овог члана исказана су и пренета неутрошена наменска средства из и ранијих година у износу од динара. Члан 2. Примања буџета Градске општине Раковица из члана 1. ове одлуке за годину утврђена су Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у години. Укупна примања из става један овог члана увећавају се за износ планираних средстава из осталих извора и пренетих неутрошених наменских средстава буџета на дан 31. децембра године. Укупна примања се у години увећавају за наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике, средства осварена по основу донација и прихода који нису планирани овом одлуком, а у целости припадају градској општини. Члан 3. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије. Члан 4. У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од динара. Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије. Члан 5. Kaпитални издаци буџета у износу од динара су саставни део ове одлуке, а приказани су у следећем прегледу: Назив Шифра програмске активности / пројекат Економска класификација Износ Пројектовање за потребе ГО Раковица Набавка опреме за потребе ГО Раковица Нематеријална имовина Лиценце за антивирус Пројекат Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима Пројекат Санација потпорног зида и клизишта код Манастирског гробља Пројекат Санација крова и свлачионица у СЦ Раковица Центар за културу Раковица Центар за културу Раковица УКУПНО: Извори финансирања 01 Приходи из биџета Вишак прихода Укупно Члан 6. Приликом припреме програмског модела буџета девинишу се родно одговорни циљеви, родни индикатори учин-

2 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар ка, исхода и резултата којима се приказују планирани очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. Члан 7. Буџет Градске општине Раковица састоји се од: А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА економска класификација план за годину I УКУПНА ПРИМАЊА Процењена пренета неутрошена средства из претходне године Наменска средства Ненаменска средства 0 Текући приходи ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на имовину Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) НЕПОРЕСКИ ПРИХОД ОД ЧЕГА: Приходи од имовине, од тога: наплаћене камате закуп непроизводне имовине Приходи од продаје добара и услуга: приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина општинске административне таксе приходи општинских органа управе Новчане казне и одузета имовинска корист Текући добровољнитрансфери од физичких и правних лица Мешовити и неодређени приходи ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 9 0 II УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Раходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Права из социјалног осигурања Остали расходи Текући трансфери Капитални расходи Капитални трансфери Отплата главнице домаћим кредиторима 6 0 III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИ- ЦИТ) I II 0 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМА- ТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 0 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ III+VI IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО- 92 ВИНЕ V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИ- ТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИ- НУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV-V Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Примања од иностраног задуживања 912 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 XI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII+VIII) X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII+VIII+IX=-III) 0 Члан 8. Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ОПИС ЕКОНОМСКА класификација БУЏЕТ I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Поцењена пренета неутрошена средства из претходне године Наменска средства Ненаменска средства 0 1. Текући приходи Уступљени приходи Порез на зараде Самодоприноси Порез на приход од пољопривреде и шумарства Изворни приходи порез на имовину и земљиште , , 22, 23 Локалне административне таксе Локалне комуналне таксе 714, 716, , 32, Самосталне делатности , 22, Текући трансфери 733 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 Камате Накнада за коришћење минералних сировина Накнада за уређење грађевинског земљишта Приходи који својом делатношћу остваре органи општина Прекршајни налози и новчане казне Мешовити и неодређени приходи Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања 9 0 Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима: ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПИС УКУПНА СРЕДСТВА 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Плате и додаци за запослене Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал ОТПЛАТА КАМАТА Отплата камата домаћим пословним банкама Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ Трансфери осталим нивоима власти Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнада за социјалну заштиту ОСТАЛИ РАСХОДИ Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне

3 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПИС УКУПНА СРЕДСТВА 483 Новчане казне и пенали по решењу судова РЕЗЕРВЕ Стална буџетска резерва Текућа буџетска резерва ОСНОВНА СРЕДСТВА Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Отплата главнице домаћим кредиторима 0 УКУПНО: Расходи и издаци буџета Градске општине Раковица по функционалној класификацији: ОПИС Функц. Класификација Укупна средства Опште јавне услуге Извршни и законодавни органи Опште услуге Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Јавни ред и безбедност Судови Заштита животне средине Заштита животне средине некласификована на другом месту Рекреација, спорт, култура и вере Услуге рекреације и спорта Услуге културе Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту Образовање Основно образовање Образовање које није дефинисано нивоом Социјална заштита Старост ОПИС Функц. Класификација Укупна средства Незапосленост Социјална заштита некласификована на другом месту УКУПНО: II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Укупна средства буџета утврђена су у износу од динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора финансирања: текући приходи буџета у износу од динара извор финансирања 01; наменска неутрошена средства из и ранијих година у износу од динара извор финансирања 13 и 15. Члан 10. Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за годину у износу од динара распоређује се по програмима: Члан 11. Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за годину у износу од динара распоређује се по корисницима носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања. НАЗИВ ПРОГРАМА Шифра програма Износ Програм 3 Локални економски развој Програм 6 Заштита животне средине Програм 9 Основно образовање и васпитање Програм 11 Социјална и дечија заштита Програм 13 Развој културе и информисања Програм 14 Развој спорта и омладине Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе Програм 16 Политички систем локалне самоуправе УКУПНО: Раздео Глава Програмска активност/ Пројекат Функција Економска класификација Извор финансирања Позиција одлуке о буџету Приходи из буџета извор 01 Пренета неутрошена средства извор 13 Пренета неутрошена средства донација из ранијих годизвор 15 Укупна средства СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 Политички систем локалне самоуправе Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију 111 Извори финансирања за прогр.активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из буџета Укупно за програм

4 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар Извори финансирања за раздео 1 01 Приходи из буџета Укупно за раздео ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 Политички систем локалне самоуправе Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију 111 Извори финансирања за прогр.активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из буџета Укупно за програм Извори финансирања за раздео 2 01 Приходи из буџета Укупно за раздео ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И СКУПШТИНСКИ ПОСЛО- ВИ 2101 Политички систем локалне самоуправе Подршка раду извршних органа власти и скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију 111 Извори финансирања за прогр.активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Извори финансирања за програм Приходи из буџета Укупно за програм Извори финансирања за раздео 3 01 Приходи из буџета Укупно за раздео ОПШТИНСКА УПРАВА 0401 Заштита животне средине Чисто лице Раковице 560 Опште услуге 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Укупно за функцију 560 Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за проојекат Speedy IPA ADRIATIC 560 Опште услуге 423 Остале опште услуге Извори финансирања за функцију Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за функцију 560 Извори финансирања за пројекат

5 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за проојекат Извори финансирања за функцију Неутрошена средства донација из ранијих година Извори финансирања за програм Приходи из буџета Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за програм Опште услуге локалне самоуправе Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Субвенције јавним нефинансијским предузећима Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за програмску активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе, казне и пенали Зграде и грађевински објекти 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за програмску активност Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Специјализоване услуге Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета

6 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Текућа буџетска резерва 160 Опште услуге Текућа резерва Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Стална буџетска резерва 160 Опште услуге Стална резерва Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Ванредне ситуације 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Материјал Остале дотације и трансфери Машине и опрема 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева 130 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Одржавање безбедносне мреже на територији ГО Раковица и видео надзора у школама 130 Опште услуге 425 Текуће поправке и одржавање Машине и опрема 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета 0 0 Укупно за пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима 130 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Санација потпорног зида и клизишта код Манастирског гробља 160 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Санација крова и свлачионица у СЦ Раковица 160 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Једнокртане помоћи и други облици помоћи 090 Опште услуге 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Старост 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за програмску активност Набавка грађевинског материјал и опреме за избегла и интерно расељена лица 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 426 Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Куповина кућа са окућницом и грађевински пакети за избегла и интерно расељена лица 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 426 Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар Укупно за пројекат Телеасистенција за грађане ГО Раковица 020 Старост 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Улица отвореног срца 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Међународни Раковички карневал 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Раковичко лето 820 Услуге културе 423 Остале опште услуге Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Дани Раковице 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

9 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Укупно за пројекат Дечији ускршњи базар 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Учешће ГО Раковица на Сајму туризма 860 Услуге културе 421 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Изађи ми на теглу 860 Услуге културе 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Београдски манифест 860 Услуге културе 481 Остале дотације и трансфери 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Развој спорта и омладине Подршка локалним спортским организацијама, удружењнима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар Приходи из буџета Укупно за програмску активност Спровођење омладинске политике Канцеларија за младе 810 Услуге рекреације и спорта 421 Стални трошкови Услуге по уговору 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Турнир у рукомету Рукометијада 810 Услуге рекреације и спорта 426 Материјал Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Награде и признања за успешне спортисте 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Трофеј Раковице Услуге рекреације и спорта 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Општинске дечије игре без граница 810 Услуге рекреације и спорта 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Бели крос 810 Услуге рекреације и спорта 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Меморијални џудо турнир Радомир Ковачевић 810 Услуге рекреације и спорта

11 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Укупно за програм Локални економски развој Мере активне политике запошљавања 050 Незапосленост 421 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Укупно за програм Основно образовање и васпитање Функционисање основних школа 950 Образовање које није дефинисано нивоом 423 Услуге по уговору Трансфери осталим нивоима власти Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима ГО Раковица 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за пројекат Одржавање мултифункционалних спортских терена уз основне школе 912 Основно образовање 425 Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар Основно образовање 463 Трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију Приходи из буџета 0 0 Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета 0 0 Укупно за пројекат Знањем до шампиона 912 Основно образовање 481 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Награде за најбоље 950 Образовање које није дефинисано нивоом 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Паметна деце на интернету 950 Образовање које није дефинисано нивоом 424 Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат Приходи из буџета Укупно за пројекат Извори финансирања за програм Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Укупно за програм Функционисање месних заједница 160 Опште услуге 421 Стални трошкови Текуће поправке и одржавање 0 0 Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за главу Развој културе Функционисање локалних установа културе-цк Раковица 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета

13 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Укупно за главу Извори финансирања за раздео 4 01 Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине 0 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година Укупно за раздео ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 Опште услуге локалне самоуправе Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Услуге по уговору Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Извори финансирања за раздео 5 01 Приходи из буџета Укупно за раздео ОМБУДСМАН 0602 Опште услуге локалне самоуправе Заштитник грађана 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију Приходи из буџета Извори финансирања за програмску активност Приходи из буџета Укупно за програмску активност Извори финансирања за раздео 6 01 Приходи из буџета Укупно за раздео Извори финансирања укупно 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Неутрошена средства донација из ранијих година УКУПНО Члан 12. Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за годину у износу од динара распоређује се по програмској класификацији: Стратегија Остали Сви АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗНОС извори извори SGB Шифра Назив (5 до 10) 12 (4 до 10) 1501 Програм 3 Локални економски развој 0002 Мере активне политике запошљавања 050 Незапосленост 421 Стални трошкови Услуге по уговору

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар (5 до 10) 12 (4 до 10) 426 Материјал Укупно за пројекат Укупно за функцију Извори финансирања за Програм 1501: 01 приходи из буџета сопствени приходи буџ.корисника донације од невл.орг. и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година 0 0 Укупно за програм Програм 6 Заштита животне средине 1002 Пројекат Чисто лице Раковице 560 Заштита животне средине 424 Специјализоване услуге Укупно за пројекат Спеди ИПА АДРИАТИК 04 Општинска управа 560 Заштита животне средине 423 Остале опште услуге Укупно за пројекат 1002: Укупно за функцију Извори финансирања за Програм 0401: 01 приходи из буџета сопствени приходи буџ.корисника донације од невл.орг. и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за програм Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 0001 Прпграмска активност Функционисање основних школа 950 Образовање које није дефинисано нивоом 423 Услуге по уговору Трансфери осталим нивоима власти Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за програмску активност Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима општине Раковица 912 Основно образовање 423 Стални трошкови Материјал Укупно за пројекат Пројекат Одржавање мултифункционалних спортских терена уз ОШ 912 Основно образовање 425 Текуће поправке и одржавање Укупно за пројекат Пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима 912 Основно образовање 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 Укупно за пројекат Пројекат Знањем до шампиона 912 Основно образовање 481 Дотације невладиним организацијама

15 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број (5 до 10) 12 (4 до 10) Укупно за пројекат Пројекат Награде за најбоље 950 Образовање које није дефинисано нивоом 423 Услуге по уговору Укупно за пројекат Пројекат Паметна деце на интернету 950 Основно образовање 424 Специјализоване услуге Укупно за пројекат Укупно за функцију Извори финансирања за програм приходи из буџета донације од невл.орг. и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за програм Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за функцију Старост 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за програмску активност приходи из буџета донације од невладиних организација и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година 0 0 Укупно за програмску активност Набавка грађевинског материјал и опреме за избегла и интерно расељена лица 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат 1001: 01 приходи из буџета донације од невладиних организација и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за пројекат Куповина кућа са окућницом и грађевински пакети за избегла и интерно расељена лица 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Једнократна помоћ Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат 1002: 01 приходи из буџета 0 0

16 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар (5 до 10) 12 (4 до 10) 08 донације од невладиних организација и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за пројекат Пројекат Телеасистенција за грађане општине Раковица 020 Старост 424 Специјализоване услуге Укупно за функцију Извори финансирања за пројекат 1003: 01 приходи из буџета донације од невладиних организација и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година 0 0 Укупно за пројекат Извори финансирања за програм приходи из буџета донације од невл.орг. и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за програм Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0001 Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнада у натури Социјална давања запосленима Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Укупно за програмску активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за програмску активност Пројекат Улица отвореног срца 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Међународни Раковички карневал 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама

17 25. децембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број (5 до 10) 12 (4 до 10) Укупно за пројекат Пројекат Раковичко лето 820 Услуге културе 423 Oстале опште услуге Специјализоване услуге Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Дани Раковице 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Дечији ускршњи базар 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Учешће ГО Раковица на Сајму туризма 860 Услуге културе 421 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Укупно за пројекат Пројекат Дани Раковице 860 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат ` 1011 Пројекат Изађи ми на теглу 860 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Укупно за функцију Укупно за функцију Извори финансирања за програм приходи из буџета донације од невл.орг. и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година Укупно за програм Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0001 Подршка локалним спортским организацијама и удружењима 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за програмску активност Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за програмску активност Спровођење омладинске политике Канцеларија за младе 810 Услуге рекреације и спорта 421 Стални трошкови Услуге по уговору Укупно за програмску активност 0005:

18 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. децембар (5 до 10) 12 (4 до 10) 1004 Пројекат Турнир у рукомету РУКОМЕТИЈАДА 810 Услуге рекреације и спорта 426 Материјал Укупно за пројекат Пројекат Награде и признања за успешне спортисте 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Укупно за пројекат Пројекат Трофеј Раковице Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Општинске дечије игре без граница 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Бели крос 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Пројекат Меморијални џудо турнир Радомир Ковачевић 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама Укупно за пројекат Укупно за функцију Извори финансирања за програм приходи из буџета донације од невл. организација и појединаца нераспоређени вишак прихода из претходних година 0 0 Укупно за програм Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Јубиларне награде Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Субвенције јавним нефин.орг Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе иказне Новчане казне и пенали по решењу суда Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Укупно за функцију Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Microsoft Word - budzet.doc

Microsoft Word - budzet.doc Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за 2013. год. и 2014. год. (закључно са 31. 10.) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више