Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni-list-BGD-014.indd"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број фебруар године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (исправка), 108/13, 142/14 и 68/15 др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон и 101/16) и члана 19. тачка 2. Статута Градске општине Барајево ( Службени лист Града Београда, бр. 30/10, 40/13 и 88/15), донела је ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Буџет Градске општине Барајево за годину (у даљем тексту буџет) састоји се од: A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 текући приходи буџета укључујући и донације ,00 приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН- СИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 Ред број АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација у динарима 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,35 текући буџетски расходи укључујући и донације ,35 издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН- СИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући буџетски издаци са донацијама) ,64 БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8) (4+5) ,99 Издаци за набавку финансијске имовине ,00 Примања од продаје финансијске имовине 92 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕ- ФИЦИТ ((7+8) (4+5)) ,99 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања 91 Примања од продаје финансијске имовине 92 Процењени суфицит (неутрошена средства из претходних година) ,99 Издаци за отплату главнице дуга 61 Издаци за набавку нефинансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 6211 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,99 Члан 2. Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,99 динара из члана 1. ове одлуке обезбедиће се из процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година година у износу од ,99 динара. Члан 3. Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, и годину исказују се у следећем прегледу: Раздео Назив директног буџетског корисника Шифра програма Шифра програмске активности/ пројекта Економ клас Назив капиталног пројекта 1 3 Управа Градске општине Барајево , , 5128 Набавка опреме за потребе корисника ГО Барајево , Управа Градске општине Барајево Инвестициони радови на објектима ГО Барајево , Управа Градске општине Барајево Израда пројектне документације , Управа Градске општине Барајево Пројекат Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини , Управа Градске општине Барајево Пројекат Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево II фаза ,00 Износ

2 Број 14 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Ред број Раздео Назив директног буџетског корисника Шифра програма Шифра програмске активности/ пројекта Економ клас Назив капиталног пројекта 6 3 Управа Градске општине Барајево Периодично одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево , Управа Градске општине Барајево Покриће трошкова реализације дела годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за ,88 годину, за подручје градске општине Барајево 8 3 Управа Градске општине Барајево ПРОЈЕКАТ Завршетак моста на Барајевској реци , Управа Градске општине Барајево Израда планова детаљне регулације , Управа Градске општине Барајево Пројекат Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу , Управа Градске општине Барајево Пројекат Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац Длачица I фаза и Барајеву ,76 Витковица I фаза 12 3 Управа Градске општине Барајево Пројекат Изградња помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву , Управа Градске општине Барајево Пројекат Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву , Управа Градске општине Барајево Пројекат Изградња капеле на гробљу у Барајеву , Управа Градске општине Барајево ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале балон хале , Управа Градске општине Барајево ПРОЈЕКАТ Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву насеље Гај , Управа Градске општине Барајево ПРОЈЕКАТ Теретана на отвореном ,00 Извори финансирања за раздео 03: 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,64 Укупно за Раздео ,64 Извори финансирања за Разделе Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода ,64 Укупно за Разделе ,64 Износ Члан 4. Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Приходи и примања буџета Oпштине Барајево утврђени су у следећим износима: Класа/ категорија/ група Конто ОПИС Буџет за годину I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА , A ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛ- НЕ ДОБИТКЕ , Порез на зараде , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе , Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге , Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе , Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила , Комунална такса за држање животиња , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама , Комунална такса за коришћење простора за паркирање , Накнада за коришћење грађевинског земљишта , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета , Административне таксе , Приходи органа управе , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , Новчане казне , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДА- ЦИЈУ РАСХОДА , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДА- ЦИЈУ РАСХОДА , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДА- ЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године , Б ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА , Примања од продаје робе за даљу продају , II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХО- ДНЕ ГОДИНЕ , III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,00 УКУПНО I+II+III ,99

3 6. фебруар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 14 3 Члан 5. Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: Ек. клас ОПИС Средства из буџета Издаци из осталих извора 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ , , ,35 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , , , Плате и додаци запослених , , Социјалани доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , , Социјалана давања запосленима , , , Накнаде запосленима , , Награде,бонуси и остали посебни расходи , , ,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал ,00 0, ,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ , , , Субвенције јавним нефинансијским предузећима , , ,00 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , , , Трансфери осталим нивоима власти , , , Остале дотације и трансфери ,00 0, ,00 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ ,00 0, , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, , Новчана казна и пенали по решењу суда ,00 0, , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока 0,00 0,00 49 РЕЗЕРВЕ , , Средства резерве , ,00 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , ,64 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА , , , Зграде и грађевински објекти , , , Машине и опрема , , ,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА , , Земљиште , ,00 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ,00 62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , , Набавка домаће финансијске имовине , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ , , ,99 Члан 6. Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Укупна средства Функционална класификација Функције Средства из буџета Средства из осталих извора Социјална заштита , , , Социјална заштита некласификована на другом месту , , , Опште јавне услуге , , , Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови , , Опште услуге , , , Опште јавне услуге некласификоване на другом месту , , Одбрана , , Цивилна одбрана , , Јавни ред и безбедност , , Судови , , Економски послови , , Пољопривреда , , Заштита животне средине , , ,00 Укупно

4 Број 14 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Управљање отпадом , , , Послови становања и заједнице , , , Развој заједнице , , , Водоснабдевање , , , Улична расвета , , , Рекреација,спорт,култура и вере , , , Услуге културе , , Рекреација,спорт,култура и вере некласификовани на другом месту , , , Образовање , , , Предшколско образовање , , Образовање које није дефинисано нивоом , , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , , ,99 Члан 7. Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за годину мења се и гласи: Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима Програм Шифра Укупна средства Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Средства из осталих извора Програм 1. Урбанизам и просторно планирање ,00 0, , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање , , Програм 2. Комуналнe делатности , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина ,00 0, , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,00 0, , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге , , ПРОЈЕКАТ Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу , , , Пројекат Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза , , , Пројекат Изградња помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву , , ПРОЈЕКАТ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву , , ПРОЈЕКАТ Изградња капеле на гробљу у Барајеву , , Програм 5. Пољопривреда и рурални развој , , ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите , , ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација , , ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама , , Програм 6. Заштита животне средине , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом , , , Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре , , , ПРОЈЕКАТ Завршетак моста на Барајевској реци ,00 0, , Програм 8. Предшколско васпитање и образовање , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања , , Програм 9. Основно образовање и васпитање , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа , , , ПРОЈЕКАТ Набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку , , ПРОЈЕКАТ Поклон за ђаке прваке , , Програм 11. Социјална и дечја заштита , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници , , ПРОЈЕКАТ Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала , , , ПРОЈЕКАТ Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала , , , ПРОЈЕКАТ Фондација за младе таленте Градске општине Барајево , , Програм 13. Развој културе и информисања , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , , Програм 14. Развој спорта и омладине , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту , , ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале балон хале , ,00

5 6. фебруар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број ПРОЈЕКАТ Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву насеље Гај , , ПРОЈЕКАТ Теретана на отвореном , , , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама , , ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница , , ПРОЈЕКАТ Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини , , ПРОЈЕКАТ Постављање интегисаног система видео надзора на територији ГО Барајево II фаза ,00 0, , Програм 16. Политички систем локалне самоуправе , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ , , ,99 Члан 8. Члан 9. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2018.годину мења се и гласи: У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од ,00 динара. Председник општине доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, на предлог Одељења за финансије Управе Градске општине Барајево. II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2018.годину мења се и гласи: Укупна средства буџета утврђена су у износу од ,99 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора: 1. Tекући приходи у износу од ,00 динара извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која припадају Граду, односно градским општинама у години. 2. Процењени вишак прихода из ранијих година у износу од ,99 динара извор финансирања 13, распоређује се за следеће намене: Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0401 Заштита животне средине, програмска активност Управљање комуналним отпадом, функција 510, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима, на име капиталних субвенција ЈКП 10. октобар за набавку возила за изношење смећа; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова периодичног одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево; Средства у износу од ,88 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова реализације дела годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016.годину, за подручје градске општине Барајево; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање, за периодично одржавање некатегорисаних путева у насељима на територији ГО Барајево, Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0901 Социјална и дечија заштита, пројекат Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала, функција 090, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0901 Социјална и дечија заштита, пројекат Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала, функција 090, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 421 Стални трошкови; Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу, функција 620, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти; Средства у износу од ,76 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза, функција 630, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти;

6 Број 14 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналнe делатности, пројекат Изградња помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву, функција 620, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, за покриће трошкова изградње помоћног објекта ограде на гробљу у Арнајеву; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналнe делатности, пројекат Изградња капеле на гробљу у Барајеву, функција 620, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву, функција 620, економска класификација 541 Земљиште; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1301 Развој спорта и омладине, пројекат Изградња монтажне спортске хале балон хале, функција 860, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти; Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 Општинска управа,програм 1301 Развој спорта и омладине, пројекат Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву насеље Гај, функција 860, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти; Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 Општинска управа, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, програмска активност Функционисање основних школа, функција 950, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, за финансирање текућих поправки и одржавања објеката основних школа на територији Градске општине Барајево; Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 Општинска управа,програм 1301 Развој спорта и омладине, пројекат Теретана на отвореном,функција 860, економска класификација 511 Зграде и грађевински односи; Средства у износу од ,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, пројекат Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини, функција 130, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалнe самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 423 Услуге по уговору,за покриће трошкова реализације пројекта Научимо енглески ; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалнe самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 512 Машине и опрема,за покриће трошкова реализације пројекта Научимо енглески ; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалнe самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 423 Услуге по уговору, за покриће трошкова реализације пројекта Економско и организационо оснаживање младих на територији Града Београда ; Средства у износу од ,06 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност Инспекцијски послови, функција 130, економска класификација 424 Специјализоване услуге, на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом поплаве; Средства у износу од 9.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали расходи, за покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта; Средства у износу од 7.697,85 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 423 Услуге по уговору, за покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0901 Социјална и дечија заштита, програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, економска класификација 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета, за исплату једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије; Неутрошена средства на подрачуну буџета Буџет СО Барајево боловање Извор финансирања 13, у износу од ,44 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 414 Социјална давања. 3. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од ,00 динара извор финансирања 04 распоређују се за следеће намене: Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, глава 3.2 Центар за културу Барајево, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска класификација 421 Стални трошкови, Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, глава 3.2 Центар за културу Барајево, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска класификација 413 Накнаде у натури; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, глава 3.2 Центар за културу Барајево, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска класификација 423 Услуге по уговору; Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, глава 3.2 Центар за културу Барајево, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска класификација 424 Специјализоване услуге. 4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од ,00 динара Извор финансирања 03.

7 6. фебруар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 14 7 Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака и то: Раздео Глава Програмска класификација Функција Економска класификација Извор финан. ОПИС Приходи из буџета 01 Остали извори Укупни издаци СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Услуге по уговору , , Остале дотације и трансфери , , Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за: финансирање редовног рада политичких партија у износу од ,00 динара , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , ,00 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за раздео , ,00 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Услуге по уговору , , Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм 2101: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , ,00 Извори финансирања за раздео 2: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за раздео , , ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00

8 Број 14 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 421 Пољопривреда 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , ,00 Извори финансирања за програм 0101: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација користиће се за: Текуће субвенције у износу од ,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом Еко Тамнава д.о.о Текуће субвенције ЈКП 10. октобар у износу од ,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту Текуће субвенције ЈКП 10. октобар у износу од ,00 динара за покриће губитка насталог приликом изношења смећа Капиталне субвенције ЈКП 10. октобар у износу од ,00 динара за набавку возила за изношење смећа , , ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , ,00 Извори финансирања за Програм 0401: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програм , , , ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање зграде и опреме , , Материјал , , Остале дотације и трансфери , , Порези и обавезне таксе , , Новчане казне по решењу суда , ,00

9 6. фебруар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 484 и других природних узрока 511 Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , , Набавка домаће финансијске имовине , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода , ,29 Укупно за функцију , , ,29 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода , ,29 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се извршење Решења комуналне инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од ,00 динара извршење Решења грађевинске инспекције и Одељења за урбанизам,комуналне и грађевинске послове у износу од ,00 динара , , , Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,06 Укупно за функцију , , ,06 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,06 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства текуће резерве , ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства сталне резерве , ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност :

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ Рестаурација и конзервација спомен чесме у Бељини 130 Опште услуге 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ Постављање интегисаног система видео надзора на територији ГО Барајево II фаза 130 Опште услуге 424 Специјализоване услуге , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , ,00 Извори финансирања за програм 0602: 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода , ,35 Укупно за програм , , ,35 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИН- ФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 620 Развој заједнице 425 Текуће поправке и одржавање , , , Зграде и грађевински објекти , , ,88 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,88 Укупно за функцију , , ,88 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,88 Укупно за програмску активност , , , ПРОЈЕКАТ Завршетак моста на Барајевској реци 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , ,00 Извори финансирања за програм 0701: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,88 Укупно за програм , , , ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

11 6. фебруар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ова апропријација користиће се за: једнократне помоћи у износу од ,00 динара трошкове сахране нн лица у износу од ,00 динара , , ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 ПРОЈЕКАТ Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за пројекат , , ,00 ПРОЈЕКАТ Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за пројекат , , , ПРОЈЕКАТ Фондација за младе таленте Градске општине Барајево 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , ,00 Извори финансирања за програм 0901: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програм , , ,00 ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИ РАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 6. фебруар Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за програм1101: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови , , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање зграде и опреме , , Материјал , ,00 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећимa и организацијама Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП 10. октобар за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и обављања погребних услуга , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти , , ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за пројекат , , , ПРОЈЕКАТ Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Бождаревац Длачица I фаза и Барајеву Витковица I фаза 630 Водоснабдевање 511 Зграде и грађевински објекти , , ,76

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-049.indd

Sluzbeni-list-BGD-049.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 49 21. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА БАРАЈЕВО На основу члана 13. став 1. и члана 88. став 1 и члана 88а Закона о

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више