Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sluzbeni-list-BGD-107.indd"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број новембар године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 одлука УС и 54/11) и члана 27. Статута Градске општине Вождовац ( Службени лист Града Београда, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), донела је ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ- НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац Љиљане Томић, са изборне листе Др Војислав Шешељ Српска радикална странка због поднете писане оставке 1. новембра године. 2. Одлуку објавити у Службеном листу Града Београда. Скупштина Градске општине Вождовац I број /2018, 23. новембра године Председник Александар Мирковић, ср. Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра године, на основу члана 48. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 одлука УС и 54/11), донела је ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП- ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске општине Вождовац изабраних на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаним 24. априла године и то Златије Севић са изборне листе Др Војислав Шешељ Српска радикална странка. 2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења oдлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац. 3. Одлуку објавити у Службеном листу Града Београда. Скупштина Градске општине Вождовац I број /2018, 23. новембра године Председник Александар Мирковић, ср. Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра године, на основу чл. 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 др. закон и 101/16) и члана 27. Статута Градске општине Вождовац ( Службени лист Града Београда, бр. 36/20, 41/13 и 55/16), доноси ОДЛУКУ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Буџет Градске општине Вождовац за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Текући приходи и примања остварени по основу 620,848, продаје нефинансијске имовине 2. Приходи из осталих извора 122,298, Укупни текући приходи (7+8) 743,146, Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 4+5 1,075,012, имовине 5. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) (4+5) 331,865, Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 3. Неутрошена средства из претходних година 3 331,865, Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 5. Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање ( ) ( ) 331,865,881.68

2 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Члан 2. Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима: Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета План за Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 321 Пренета средства из претходне године % 324,200, ,200, Пренета средства на подрачунима % 7,665, ,665, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 620,848, % 122,298, ,146, ПОРЕЗИ 607,668, % ,668, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 323,650, % ,650, Порез на зараде 319,000, % 319,000, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 4,650, % 4,650, оствареном приходу, по решењу Пореске управе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 260,018, % ,018, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 238,518, % 238,518, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 10,000, % 10,000, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 11,500, % 11,500, управе ДРУГИ ПОРЕЗИ 24,000, % ,000, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 24,000, % 24,000, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ % 113,910, ,910, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА % Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 0.0% ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ % 113,910, ,910, Текући трансфери од скупштине Града 0.0% 13,715, ,715, Капитални трансфери од скупштине Града 0.0% 100,195, ,195, ДРУГИ ПРИХОДИ 13,180, % 5,788, ,968, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 4,050, % 1,188, ,238, Административне таксе 50, , Приходи општинских органа управе и сопствени приходи МЗ 4,000, % 1,188, ,188, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,730, % ,730, Мандатне казне 3,730, % 3,730, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА % 1,200, ,200, Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 0.0% 1,200, ,200, нивоа општина МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,400, % 3,400, ,800, Остали приходи у корист нивоа општина 5,400, % 3,400, ,800, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА % 2,600, ,600, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0% 2,600, ,600, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 620,848, % 122,298, ,146, УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 620,848, % 454,164, ,075,012, Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ 567,834, % 412,106, ,940, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 262,443, % 9,252, ,695, Плате и додаци запослених 208,854, % ,854, Социјални доприноси на терет послодавца 37,731, % ,731, Накнаде у натури 300, % 300, , Социјална давања запосленима 6,350, % 2,930, ,280, Накнаде за запослене 7,836, % ,836, Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,370, % 6,022, ,392, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 198,192, % 264,490, ,682, Стални трошкови 40,169, % 4,101, ,270, Трошкови путовања 18,085, % 1,200, ,285, Услуге по уговору 60,725, % 32,624, ,350, Специјализоване услуге 30,030, % 13,040, ,070, Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 37,540, % 213,065, ,605, Материјал 11,642, % 460, ,102, СУБВЕНЦИЈЕ 58,650, % 53,388, ,038, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 58,650, % 53,388, ,038, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 34,751, % 56,645, ,397, Текући трансфери осталим нивоима власти 7,488, % 25,015, ,503, Остале донације, дотације и трансфери 27,263, % 31,630, ,893,645.00

3 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 2,361, % 15,592, ,953, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,361, % 15,592, ,953, ОСТАЛИ РАСХОДИ 10,590, % 12,736, ,326, Дотације невладиним организацијама; 6,650, % 8,005, ,655, Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 795, % , Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,145, % 4,731, ,876, АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 845, % , Стална резерва 500, % , Текућа резерва 345, % , КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 53,013, % 42,058, ,072, ОСНОВНА СРЕДСТВА 53,013, % 42,058, ,072, Зграде и грађевински објекти; 48,800, % 39,515, ,315, Машине и опрема; 3,613, % 2,472, ,086, Нематеријална имовина 600, % 70, , Набавка финансијске имовине % Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција % УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 620,848, % 454,164, ,075,012, Капитални издаци приказани су у следећој табели: Члан 3. Редни број Опис Износ Израда пројектне документације ,00 2. Канцеларијски простор за месне заједнице ,00 Члан 4. Буџет за годину састоји се од 14 програма, 22 програмске активности и 40 пројекта и то: Програм Шифра Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Структура % Сопствени и Укупна средства други приходи Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 39,500, % 36,215, ,715, ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 39,500, % 36,215, ,715, Програм 2. Комуналне делатности 48,474, % 49,669, ,143, Одржавање јавних зелених површина Еко патрола 12,220, % 600, ,820, Уређење, одржавање и коришћење пијаца 7,000, % 16,400, ,400, Одржавање гробаља, и погребне услуге 28,000, % 16,495, ,495, ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу % 2,434, ,434, Паунове и Коканове улице ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 516, % 10,000, ,516, ПРОЈЕКАТ: Уређење и одржавање степеништа и тротоара по МЗ 137, % 2,900, ,037, ПРОЈЕКАТ: Уклањање графита 600, % 240, , ПРОЈЕКАТ: Уређење јарка у Рипњу % 600, , Програм 4. Развој туризма % 220, , ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац % 220, , Програм 6. Заштита животне средине % 100, , ПРОЈЕКАТ: Екологија % 100, , Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 10,330, % 192,989, ,319, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре % 183,195, ,195, Јавни градски и приградски превоз путника 10,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Семинар безбедност у саобраћају 330, % , ПРОЈЕКАТ: Одржавање соских пољских и других некатегорисаних путева % 1,993, ,993, ПРОЈЕКАТ: Финанс.рада општ.тела за коорд.и унапређ. безбедн. саобраћаја на % 3,000, ,000, терит. Општине Вождовац ПРОЈЕКАТ: Одржавање путних прелаза % 4,800, ,800, Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 600, % 6,809, ,409, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Невен % 2,999, ,999, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића у Ерчанској ДК Рипањ % 3,029, ,029, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Мила 600, % 780, ,380, Програм 9. Основно образовање и васпитање 33,940, % 29,779, ,719, ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 13,400, % 550, ,950, ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 7,500, % 27,107, ,607, ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 8,100, % 1,100, ,200,000.00

4 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 325, % , ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика на такмичења 1,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 1,200, % ,200, ПРОЈЕКАТ: Ђаци прваци 1,200, % ,200, ПРОЈЕКАТ: Електронска обавештења и школске странице 1,215, % 1,022, ,237, Програм 11. Социјална и дечја заштита 5,900, % 23,362, ,262, Једнократне помоћи и други облици помоћи 900, % 400, ,300, Дневне услуге у заједници 3,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 1,000, % 12,902, ,902, ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки прегледи и набавка наочара 1,000, % ,000, ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера % 10,060, ,060, Програм 12. Здравствена заштита % 600, , ПРОЈЕКАТ: Израда ограде-амбуланта Прњавор % 600, , Програм 13. Развој културе и информисања 8,022, % 3,864, ,886, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1,050, % 2,905, ,955, Информисање 6,360, % 959, ,319, Пројекат: Санација споменика у насељу Вељко Влаховић 612, % , Програм 14. Развој спорта и омладине 37,468, % 26,343, ,812, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1,532, % ,532, Подршка предшколском и школском спорту 1,750, % 3,150, ,900, Функционисање локалних спортских установа 28,650, % 20,493, ,143, ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца фудбал 136, % , ПРОЈЕКАТ: БГ пракса % 300, , ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури клизалиште 5,400, % 2,400, ,800, Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 385,046, % 79,510, ,557, Функционисање локалне самоуправе и градских општина 336,879, % 23,374, ,253, Функционисање месних заједница 14,042, % 3,930, ,972, Општинско правобранилаштво 14,966, % 4,811, ,777, Заштитник грађана 4,623, % ,623, Програмска активност: Текућа буџетска резерва 345, % , Програмска активност: Стална буџетска резерва 500, % , Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама 2,350, % 5,617, ,967, ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 50, % , ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој % 9,622, ,622, ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 1,180, % 2,718, ,898, ПРОЈЕКАТ: Грађани бирају 10,000, % 200, ,200, ПРОЈЕКАТ: Трошкови финансирања избора 110, % 5,822, ,932, ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС Шумице % 23,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара % 412, , Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 48,365, % 700, ,065, Функционисање скупштине 14,434, % 300, ,734, Функционисање извршних органа 33,331, % 400, ,731, ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 600, % , Програм 17. Енергетска ефикасност и обнов.извори енергије 3,200, % 4,000, ,200, Енергетски менаџмент 1,200, % ,200, ПРОЈЕКАТ: Обновљиви извори енергије бушотина 2,000, % 4,000, ,000, УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 620,848, % 454,164, ,075,012, Члан 5. У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од ,00 динара. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од ,00 динара. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник ГО Вождовац у складу са Законом о буџетском систему. II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 6. Укупна средства буџета ГО Вождовац за годину утврђују се у износу од ,86 динара, а састоје се од: пренетих средстава из претходне године на рачуну буџета ,08 динара; пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а ,60 динара; примања текуће године ,00 динара; трансфера од Града Београда ,18 динара; текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а ,00 динара; меморандумских ставки рефундација боловања ,00 динара.

5 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то: Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Економ. Класиф. Опис Издаци из буџета Издаци из Укупни издаци осталих извора 1 Скупштина Градске општине Вождовац 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,973, ,973, Социјални доприноси на терет послодавца 1,260, ,260, Социјална давања запосленима 300, , Накнаде трошкова за запослене 120, , Трошкови путовања 20, , Услуге по уговору 4,500, ,500, Материјал 100, , Остале донације, дотације и трансфери 761, , Дотације невладиним организацијама 700, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 14,434, ,434, Социјални доприноси 300, , Функција 111: 14,434, , ,734, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 14,434, ,434, Социјални доприноси 300, , Свега за програмску активност : 14,434, , ,734, ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 111 Извршни и законодавни органи 423 Услуге по уговору 600, , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 600, , Функција 111: 600, , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 600, , Свега за пројекат : 600, , Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 15,034, ,034, Социјални доприноси 300, , Свега за Програм 16: 15,034, , ,334, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 15,034, ,034, Социјални доприноси 300, , Свега за Раздео 1: 15,034, , ,334, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПредседникГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,491, ,491, Социјални доприноси на терет послодавца 4,053, ,053, Социјална давања запосленима 300, , Накнаде трошкова за запослене 450, , Трошкови путовања 190, , Услуге по уговору 3,380, , ,480, Материјал 50, , Остале донације, дотације и трансфери 2,717, ,717, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 33,331, ,331, Социјални доприноси 300, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Функција 111: 33,331, , ,731, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 33,331, ,331, Социјални доприноси 300, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Свега за програмску активност : 33,331, , ,731,400.00

6 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 33,331, ,331, Социјални доприноси 300, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Свега за Програм 16: 33,331, , ,731, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 33,331, ,331, Социјални доприноси 300, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Свега за Раздео 2: 33,331, , ,731, ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,799, ,799, Социјални доприноси на терет послодавца 1,575, ,575, Социјална давања запосленима 200, , Накнаде трошкова за запослене 200, , Трошкови путовања 75, , Услуге по уговору 80, , Материјал 50, , Остале донације, дотације и трансфери 1,037, ,037, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150, , Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000, ,611, ,611, Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 14,966, ,966, Социјални доприноси 200, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,611, ,611, Функција 330: 14,966, ,811, ,777, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 14,966, ,966, Социјални доприноси 200, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,611, ,611, Свега за програмску активност : 14,966, ,811, ,777, Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 14,966, ,966, Социјални доприноси 200, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,611, ,611, Свега за Програм 15: 14,966, ,811, ,777, Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 14,966, ,966, Социјални доприноси 200, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,611, ,611, Свега за Раздео 3: 14,966, ,811, ,777, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 167,126, ,126, Социјални доприноси на терет послодавца 30,223, ,223, Накнаде у натури 300, , , Социјална давања запосленима 6,350, ,130, ,480, Накнаде трошкова за запослене 6,986, ,986, Награде запосленима и остали посебни расходи 1,360, , ,830, Стални трошкови 34,620, ,169, ,789, Трошкови путовања 250, , , Услуге по уговору 36,848, ,813, ,662, Специјализоване услуге 1,930, , ,530, Текуће поправке и одржавање 5,115, , ,835, Текуће поправке и одржавање ПУ 128, , Материјал 10,015, , ,205, Текући трансфери осталим нивоима власти 2,488, ,488, Остале донације, дотације и трансфери 19,756, ,480, ,236, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500, , Зграде и грађевински објекти 9,800, ,000, ,800, Машине и опрема 2,608, ,145, ,753,800.00

7 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Машине и опрема ПУ 58, , Нематеријална имовина 600, , , Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 336,879, ,879, Социјални доприноси 1,800, ,800, Трансфери од других нивоа власти 7,480, ,480, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,094, ,094, Функција 130: 336,879, ,374, ,253, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 336,879, ,879, Социјални доприноси 1,800, ,800, Трансфери од других нивоа власти 7,480, ,480, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,094, ,094, Свега за Програмску активност : 336,879, ,374, ,253, Заштитник грађана 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,465, ,465, Социјални доприноси на терет послодавца 620, , Накнаде трошкова за запослене 80, , Трошкови путовања 50, , Остале донације, дотације и трансфери 408, , Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 4,623, ,623, Функција 330: 4,623, ,623, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,623, ,623, Свега за програмску активност : 4,623, ,623, Програмска активност: Текућа буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови Текућа резерва 345, , Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 345, , Функција 112: 345, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 345, , Свега за Програмску активност : 345, , Програмска активност: Стална буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови Стална резерва 500, , Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 500, , Функција 112: 500, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, , Свега за Програмску активност : 500, , Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама 220 Цивилна одбрана 423 Услуге по уговору 300, ,617, ,917, Специјализоване услуге 2,000, ,000, ,000, Материјал 50, , Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета 2,350, ,350, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,617, ,617, Функција 220: 2,350, ,617, ,967, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,350, ,350, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,617, ,617, Свега за Програмску активност : 2,350, ,617, ,967, Функционисање месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 421 Стални трошкови 5,549, ,902, ,451, Услуге по уговору 2,600, , ,260, Текуће поправке и одржавање 3,271, , ,251, Материјал 1,327, ,327, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 145, , Новчане казне и пенали по решењу судова 145, , ,000.00

8 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Машине и опрема 1,005, , ,273, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 14,042, ,042, Сопствени приходи буџетских корисника 1,188, ,188, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,542, ,542, Функција 160: 14,042, ,930, ,972, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 14,042, ,042, Сопствени приходи буџетских корисника 1,188, ,188, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,542, ,542, Свега за Програмску активност : 14,042, ,930, ,972, Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета 14,042, ,042, Сопствени приходи буџетских корисника 1,188, ,188, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,542, ,542, Свега за Главу 4.1: 14,042, ,930, ,972, ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору 50, , Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 50, , Функција 160: 50, , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 50, , Свега за Пројекат : 50, , ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 620 Развој заједнице 421 Стални трошкови 20, , Услуге по уговору 7,602, ,602, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,222, ,222, Функција 620: ,622, ,622, Извори финансирања за Пројекат : 04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,222, ,222, Свега за Пројекат : ,622, ,622, ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 1,180, ,718, ,898, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 1,180, ,180, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,718, ,718, Функција 620: 1,180, ,718, ,898, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 1,180, ,180, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,718, ,718, Свега за Пројекат : 1,180, ,718, ,898, ПРОЈЕКАТ: Грађани бирају 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 200, , Текуће поправке и одржавање 10,000, ,000, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200, , Функција 620: 10,000, , ,200, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200, , Свега за Пројекат : 10,000, , ,200, ПРОЈЕКАТ: Трошкови финансирања избора 111 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

9 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Награде запосленима и остали посебни расходи 10, ,552, ,562, Услуге по уговору 50, , Материјал 50, , , Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 110, , Трансфери од других нивоа власти 5,822, ,822, Функција 111: 110, ,822, ,932, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 110, , Трансфери од других нивоа власти 5,822, ,822, Свега за Пројекат : 110, ,822, ,932, ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС Шумице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 465 Остале донације, дотације и трансфери 23,000, ,000, Извори финансирања за функцију 160: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23,000, ,000, Функција 160: ,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23,000, ,000, Свега за Пројекат : ,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 130 Опште услуге 423 Услуге по уговору 412, , Извори финансирања за функцију 130: 07 Трансфери од других нивоа власти 412, , Функција 130: , , Извори финансирања за Пројекат : 07 Трансфери од других нивоа власти 412, , Свега за Пројекат : , , Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 370,080, ,080, Социјални доприноси 1,800, ,800, Сопствени приходи буџетских корисника 4,588, ,588, Трансфери од других нивоа власти 13,715, ,715, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,200, ,200, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,396, ,396, Свега за Програм 15: 370,080, ,699, ,779, ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 500, , ,000, Специјализоване услуге 1,200, ,200, Пројектна документација 39,000, ,515, ,515, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 39,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36,215, ,215, Функција 620: 39,500, ,215, ,715, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 39,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36,215, ,215, Свега за пројекат : 39,500, ,215, ,715, Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 39,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36,215, ,215, Свега за Програм 1: 39,500, ,215, ,715, ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина Еко патрола 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 423 Услуге по уговору 220, , Специјализоване услуге 12,000, , ,600, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 12,220, ,220, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600, , Функција 160: 12,220, , ,820,000.00

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 12,220, ,220, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600, , Свега за програмску активност : 12,220, , ,820, Уређење, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,000, ,400, ,400, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 7,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,400, ,400, Функција 620: 7,000, ,400, ,400, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 7,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,400, ,400, Свега за програмску активност : 7,000, ,400, ,400, Одржавање гробаља, и погребне услуге 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 5,000, ,000, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 23,000, ,495, ,495, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 28,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,495, ,495, Функција 620: 28,000, ,495, ,495, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 28,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 16,495, ,495, Свега за програмску активност : 28,000, ,495, ,495, ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове улице 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 40, , Текуће поправке и одржавање 2,394, ,394, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,434, ,434, Функција 620: ,434, ,434, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,434, ,434, Свега за пројекат : ,434, ,434, ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 200, , Текуће поправке и одржавање 516, ,800, ,316, Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 516, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000, ,000, Функција 660: 516, ,000, ,516, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 516, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000, ,000, Свега за Пројекат : 516, ,000, ,516, ПРОЈЕКАТ: Уређење и одржавање степеништа и тротоара по МЗ 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 57, , Текуће поправке и одржавање 137, ,843, ,980, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 137, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,900, ,900, Функција 620: 137, ,900, ,037, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 137, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,900, ,900, Свега за Пројекат : 137, ,900, ,037, ПРОЈЕКАТ: Уклањање графита 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

11 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Специјализоване услуге 600, , , Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 600, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 240, , Функција 660: 600, , , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 600, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 240, , Свега за Пројекат : 600, , , ПРОЈЕКАТ: Уређење јарка у Рипњу 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 423 Услуге по уговору 600, , Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600, , Функција 660: , , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600, , Свега за Пројекат : , , Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 48,474, ,474, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 49,669, ,669, Свега за Програм 2: 48,474, ,669, ,143, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 473 Туризам 423 Услуге по уговору 220, , Извори финансирања за функцију 473: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Функција 473: , , Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Свега за Пројекат : , , Извори финансирања за Програм 4: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220, , Свега за Програм 4: , , ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОЈЕКАТ: Екологија 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 481 Дотације невладиним организацијама 100, , Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Функција 560: , , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Свега за Пројекат : , , Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100, , Свега за Програм 6: , , ПРОГРАМ 7 : ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 3,660, ,660, Текуће поправке и одржавање 179,535, ,535, Извори финансирања за функцију 451: 07 Трансфери од других нивоа власти 100,195, ,195, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83,000, ,000, Функција 451: ,195, ,195, Извори финансирања за програмску активност :

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Трансфери од других нивоа власти 100,195, ,195, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83,000, ,000, Свега за програмску активност : ,195, ,195, Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 200, , Текуће поправке и одржавање 9,800, ,800, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 Функција 451: 10,000, ,000, Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 10,000, ,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : 10,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Семинар безбедност у саобраћају 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 330, , Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 330, , Функција 451: 330, , Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 330, , Свега за пројекат : 330, , ПРОЈЕКАТ: Одржавање соских пољских и других некатегорисаних путева 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 40, , Текуће поправке и одржавање 1,953, ,953, Извори финансирања за функцију 451: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,993, ,993, Функција 451: ,993, ,993, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,993, ,993, Свега за пројекат : ,993, ,993, ПРОЈЕКАТ: Финанс.рада општ.тела за коорд.и унапређ. безбедн. саобраћаја на терит. Општине Вождовац 451 Друмски саобраћај 481 Дотације невладиним организацијама 3,000, ,000, Извори финансирања за функцију 451: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000, ,000, Функција 451: ,000, ,000, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000, ,000, Свега за пројекат : ,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Одржавање путних прелаза 453 Железнички саобраћај 425 Текуће поправке и одржавање 4,800, ,800, Извори финансирања за функцију 453: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800, ,800, Функција 453: ,800, ,800, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800, ,800, Свега за пројекат : ,800, ,800, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 10,330, ,330, Трансфери од других нивоа власти 100,195, ,195, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 92,793, ,793, Свега за Програм 7: 10,330, ,989, ,319, ПРОГРАМ 8 : ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Невен 911 Предшколско васпитање 423 Услуге по уговору 58, , Текуће поправке и одржавање 2,940, ,940, Извори финансирања за функцију 911: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,999, ,999,665.40

13 23. новембар СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Функција 911: ,999, ,999, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,999, ,999, Свега за пројекат : ,999, ,999, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића у Ерчанској ДК Рипањ 911 Предшколско васпитање 423 Услуге по уговору 59, , Текуће поправке и одржавање 2,970, ,970, Извори финансирања за функцију 911: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,029, ,029, Функција 911: ,029, ,029, Извори финансирања за Пројекат : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,029, ,029, Свега за пројекат : ,029, ,029, ПРОЈЕКАТ: Уређење вртића Мила 911 Предшколско васпитање 423 Услуге по уговору 23, , Текуће поправке и одржавање 600, , ,357, Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 600, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 780, , Функција 911: 600, , ,380, Извори финансирања за Пројекат : 01 Приходи из буџета 600, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 780, , Свега за пројекат : 600, , ,380, Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета 600, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,809, ,809, Свега за Програм 8: 600, ,809, ,409, ПРОГРАМ 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 912 Основно образовање 422 Трошкови путовања 9,400, ,400, Текући трансфери осталим нивоима власти 4,000, , ,550, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 13,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 550, , Функција 912: 13,400, , ,950, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 13,400, ,400, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 550, , Свега за пројекат : 13,400, , ,950, ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 912 Основно образовање 425 Текуће поправке и одржавање 7,500, ,641, ,141, Текући трансфери осталим нивоима власти 24,465, ,465, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 7,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27,107, ,107, Функција 912: 7,500, ,107, ,607, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 7,500, ,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 27,107, ,107, Свега за пројекат : 7,500, ,107, ,607, ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 912 Основно образовање 422 Трошкови путовања 8,100, ,100, ,200, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 8,100, ,100, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,100, ,100, Функција 912: 8,100, ,100, ,200, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 8,100, ,100, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,100, ,100,000.00

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. новембар Свега за пројекат : 8,100, ,100, ,200, ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 912 Основно образовање 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 325, , Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 325, , Функција 912: 325, , Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 325, , Свега за пројекат : 325, , ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика на такмичења 912 Основно образовање 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 1,000, ,000, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Функција 912: 1,000, ,000, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,000, ,000, Свега за пројекат : 1,000, ,000, ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 912 Основно образовање 481 Дотације невладиним организацијама 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Функција 912: 1,200, ,200, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Свега за пројекат : 1,200, ,200, ПРОЈЕКАТ: Ђаци прваци 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 1,200, ,200, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Функција 912: 1,200, ,200, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Свега за пројекат : 1,200, ,200, ПРОЈЕКАТ: Електронска обавештења и школске странице 912 Основно образовање 423 Услуге по уговору 1,215, ,022, ,237, Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 1,215, ,215, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,022, ,022, Функција 912: 1,215, ,022, ,237, Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета 1,215, ,215, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,022, ,022, Свега за пројекат : 1,215, ,022, ,237, Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета 33,940, ,940, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29,779, ,779, Свега за Програм 9: 33,940, ,779, ,719, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнократне помоћи и други облици помоћи 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900, , ,300, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 900, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400, , Функција 070: 900, , ,300, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 900, , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400, , Свега за Програмску активност : 900, , ,300, Дневне услуге у заједници

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број април године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 22. априла го

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број април године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 22. априла го ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 32 22. април 2016. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 22. априла 2016. године, на основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више