Sl_list br_ 24 prvi deo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sl_list br_ 24 prvi deo"

Транскрипт

1 Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/ др. закон, 66/2005, 101/2005 др. закон, 62/2006 др. закон, 63/2006 испр. др. закона, 85/2006 и 86/2006 испр.), члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006-др.Закон), одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе ( Сл.гласник РС, бр. 62/2206) и Закона о јавним приходима и јавним расходима ( Сл.гласник РС, бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 43/04) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин ( Службени лист општине Неготин број 12/2006), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана године, д о н е л а ј е I ОПШТИ ДЕО О Д Л У К У О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2007.ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету општине Неготин за годину ( Сл. Лист општине Неготин бр. 36/2006) члан 1. мења се и гласи: Примања и издаци буџета општине Неготин за годину (у даљем тексту: буџет), утврђени су у следећим износима и то: Опис Шифра Средства из буџета економ.класиф А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА I УКУПНА ПРИМАЊА ,660,000 Пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак 3 прихода Текући приход 7 590,660,000 1.Порески приходи ,530, Порез на доходак, добит, капиталне добитке ,500, Порез на имовину ,600, Порез на добра и услуге ,230, Порез на међ.трговину и трансакције Остали порески приходи ,200, Социјални доприноси Непорески приходи, од чега: 74 52,630,000 -приходи од игара на срећу наплаћене камате ,500, Приходи из буџета Примања од продаје неф.имовине 8 1,000, Донације Трансфери ,500,000 II УКУПНО ИЗДАЦИ 635,960,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 475,675,000 1.Расходи за запослене ,129,250 2.Коришћење роба и услуга ,443,750 3.Отплата камата 44 4,650,000 4.Субвенције 45 7,300,000 5.Права из социјалног осигурања 47 26,790,000 6.Остали расходи ,470,000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,892,000 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 155,585,000 КАПИТАЛНИ ТРАНСВЕРИ ,700,000 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ,000,000

2 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна 224 ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) I-II (3+7+8)-(4+5) -44,300,000 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ ( )-(4-44+5) -42,150,000 УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+ IV) -27,300,000 Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И 92 ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 17,000,000 V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И 62 НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ,000,000 ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) C. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VIIПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 30,000,000 1.Примања од домаћих задуживања ,000, Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака ,000, Задуживање код осталих кредитора Примања од иностраног задуживања ,700,000 1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2,700, Отплата главнице јавним финансијским ,700,000 институцијама и пословним банкама 1.2.Отплата главнице осталим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима 612 IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+VI+VII-VIII) 0 X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III) 44,300,000 Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: Буџет за годину састоји се од: 1. Примања буџета у износу од динара, 2. Издатака буџета у износу од динара, 3. Буџетског дефицит у износу од динара. Дефицит буџета финансираће се из примања од продаје домаће финансијске имовине и из домаћег задуживања у укупном износу од динара. Отплата главнице кредитног задужења општине Неготин у износу од динара финансираће се средствима оствареним по основу продаје финансијске имовине. Члан 3. мења се и гласи: Члан 3. Стање дуга општине Неготин на дан године износи ,79 динара ( ,54 ) и то по основу: задужења код «NLB LEASING» д.о.о. Београд за набавку камиона, у износу од ,39 динара (26.914,66 ), задужења код BANCA INTESA а.д. Београд за изградњу канализационе мреже, у износу од ,17 динара ( ,70 ), задужења код BANCA INTESA а.д. Београд за реконструкцију Кнез Михајлове улице и парка код споменика Народних хероја, у износу од ,23 динара ( ,18 ).

3 Број 24. Страна 225 «Службени лист општине Неготин» Члан 4. У члану 4. износ од динара замењује се износом од динара. У ставу 2 истог члана, у тачки 1. износ од динара замењује се износом од динара. У тачки 2. истог става износ од динара замењује се износом од динара. У тачки 5 истог става износ од динара замењује се износом од динара. Члан 5. У члану 6. износ од динара замењује се износом од динара. Члан 6. У члану 8., у ставу 1., износ од динара замењује се износом од динара. У ставу 2. итог члана износ од динара замењује сер износом од динара. У ставу 3. истог члана износ од динара замењује се износом од динара. У ставу 4. истог члана износ од динара замењује се износом од динара. У ставу 5. истог члана износ од динара замењује се износом од динара. Члан 7. У члану 9. у ставу 1. износ од динара замењује се износом од динара Члан 8. У члану 10. у ставу 1. износ од динара замењује се износом од динара Члан 9. Члан 11. мења се и гласи: Приходи и примања буџета, по изворима, као и сопствени и намески приходи буџетских корисника, планирају се у следећим износима: Конто Извор прихода и примања Износ Индекс I.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде 115,000, % Порез на приходе од самосталних делатности 11,000, % Порез на приходе од непокретности 6,000, % Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 200, % Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 2,500, % Порез на земљиште 3,400, % Порез на друге приходе 14,400, % Свега за : 152,500, % Порез на имовину Порез на имовину 43,500, % Порез на наслеђе и поклон 2,000, % Порез на капиталне трансакције 35,000, % Порез на акције на име и уделе 100, % Свега за : 80,600, % Порез на добра и услуге Комунална такса за приређивање музичког програма у 500, % угоститељским објeктима Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500, %

4 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 100, % осигурања Комунална такса за држање мотoрних друмских и прикључних 22,000, % возила Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и 7,000, % прикључна возила Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 200, % Накнада за загађење животне средине 4,200, % Боравишна такса 4,400, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,600, % Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 10, % Комунална такса за држање средстава за игру 500, % Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе 10, % Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења 10, % Комун. такса за држање и кориш. чамаца и сплав. на води 100, % Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских 100, % објеката на води Свега за : 44,230, % Други порези Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 56,000, % Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора 200, % Свега за : 56,200, % Трансфери од других нивоа власти Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 161,000, % општина Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 13,500, % општина-министарства Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 30,000, % општина-министарства Свега за : 204,500, % Приходи од имовине Приходи буџета општине од камата на средства укључена у 2,500, % депозит банака Накнада за коришћење минералних сировина 1,500, % Давања у закуп пољопривредног земљишта, однoосно 5,000, % пољопривредних објеката у државној свопјини Комунална такса за коришћење простора на јавним 2,000, % површинама у пословне сврхе Комунална такса за коришћење простора за паркирање 10, % Комунална такса за коришћење површина за кампове 10, % Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 3,500, % Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 100, % Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе 350, % Накнада за коришћење добара од општег интереса у 3,600, % производњи ел.енер, нафте и гаса Свега за : 18,570, % Приходи од продаје добара и услуга Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини 8,300, %

5 Број 24. Страна 227 «Службени лист општине Неготин» Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа 3,800, % општине Општинске административне таксе 7,000, % Накнада за уређење грађевинског земљишта 10,560, % Приходи општинских органа управе 2,000, % Свега за : 31,660, % Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом 300, % скупштине општине Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области 100, % заштите од пожара Свега за : 400, % Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа општина 2,000, % Свега за : 2,000, % СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7: 590,660, % II. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје непокретности Приходи од продаје покретне имовине 500, % Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје робних резерви 500, % СВЕГА НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 8: 1,000, % III. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од домаћих задуживања 30,000, % Примања од продаје домаће финансијске имовине 17,000, % СВЕГА ПРИМАЊА 9: 47,000, % УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 638,660, % A УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II+III): 638,660, % Б МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ: 2,500, % Ц СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА: 46,066, % Д СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ: 89,676, % У К У П Н О (А+Б+Ц): 776,902, % Члан 10. Члан 12. мења се и гласи: Издаци буџета, по основним наменама утврђују се у следећим износима:

6 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна 228 Економска класификација Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства Индекс ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате и додаци запослених 131,288,000 9,258, ,546, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 23,537,000 1,755,000 25,292, % 413 Накнаде у натури 122, , % 414 Социјална давања запосленима 931,000 3,483,000 4,414, % 415 Накнаде запосленима 769, , , % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,982,250 3,575,000 6,557, % 417 Одборнички додатак 500, , % Свега за 410: 160,129,250 18,176, ,305, % КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови 53,230,750 4,125,000 57,355, % 422 Трошкови путовања 2,587,000 1,326,000 3,913, % 423 Услуге по уговору 13,638,500 21,055,000 34,693, % 424 Специјализоване услуге 69,442,500 39,511, ,953, % 425 Текуће поправке и одржавање 19,132,000 2,711,000 21,843, % 426 Материјал 9,413,000 5,082,000 14,495, % Свега за 420: 167,443,750 73,8 10, ,253, % УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 431 Употреба основних средстава 1,105,000 1,105, % Свега за 430: 0 1,105,000 1,105, % ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата 4,600,000 4,600, % 442 Отплата страних камата % 444 Пратећи трошкови задуживања 50,000 50, % Свега за 440: 4,650, ,650, % СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним 451 нефинансијским предузећима и организацијама 5,300,000 5,300, % 454 Субвенције приватним предузећима 2,000,000 2,000, % Свега за 450: 7,300, ,300, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 68,592,000 68,592, % Свега за 460: 68,592, ,592, % ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 26,790,000 26,790, % Свега за 470: 26,790, ,790, % ОСТАЛИ РАСХОДИ 481 Дотације невладиним организацијама 18,244,000 18,244, %

7 Број 24. Страна 229 «Службени лист општине Неготин» Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 2,205,000 1,027,000 3,232, % Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 11,900, ,000 12,172, % Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 100, , % Свега за 480: 32,449,000 1,299,000 33,748, % РЕЗЕРВЕ 499 Средства резерве 13,021,000 13,021, % Свега за 490: 13,021, ,021, % ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 Зграде и грађевински објекти 144,593,000 27,308, ,901, % 512 Машине и опрема 8,795,000 15,789,000 24,584, % 515 Остала основна средства 896, ,000 1,081, % Свега за 510: 154,284,000 43,282, ,566, % ЗАЛИХЕ 521 Робне резерве 500, , % 523 Залихе робе за даљу продају 1, , , % Свега за 520: 501, ,000 1,071, % ПРИРОДНА ИМОВИНА 541 Земљиште 800, , % Свега за 540: 800, , % ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,700,000 2,700, % Свега за 610: 2,700, ,700, % УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 638,660, ,242, ,902, % II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Члан 13. мења се и гласи: Средства буџета у износу од динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета у износу од динара, изказани у колони 8 издаци из додатних прихода органа, распоређују се по корисницима и врстама издатака то :

8 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна 230 Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О п и с Средства из буџета Издаци из додатних прихода органа Укупна средства (7+8) 1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених 774, , Социјални доприноси на терет послодавца 139, , Социјална давања запосленима 1,000 1, Накнаде за запослене 1,000 1, Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,650,000 1,650, Одборнички додатак 500, , Стални трошкови 110, , Трошкови путовања 145, , Услуге по уговору 465, , Специјализоване услуге 1,000 1, Материјал 400, , Дотације невладиним организацијама 650, , Порези, таксе и казне нам. од јед. нивоа власти 60,000 60,000 другоме 13/1 511 Зграде и грађевински објекти 1,000 1,000 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 4,897,000 4,897, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 110: 4,897, ,897,000 Укупно за главу 1: 4,897, ,897,000 2 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000 1, Стални трошкови 1,000 1, Трошкови путовања 1,000 1, Услуге по уговору 1,000 1, Материјал 1,000 1,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 5,000 5, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 160: 5, ,000 Укупно за главу 2: 5, ,000 Укупно за раздео 1: 4,902, ,902, ИЗВРШНИ ОРГАН- ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених 2,721,000 2,721, Социјални доприноси на терет послодавца 487, , Социјална давања запосленима 1,000 1,000

9 Број 24. Страна 231 «Службени лист општине Неготин» Накнаде за запослене 1,000 1, Награде, бонуси и остали посебни расходи 900, , Стални трошкови 13,500,000 13,500, Трошкови путовања 691, , Услуге по уговору 1,930,000 1,930, Специјализоване услуге 1,000 1, Материјал 1,658,000 1,658, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 50,000 50,000 нивоа власти другоме Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 21,940,000 21,940, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 110: 21,940, ,940, Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Услуге по уговору 4,400,000 4,400,000 Извори финансирања за функцију 410: 01 Приходи из буџета 4,400,000 4,400, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 410: 4,400, ,400, Пољопривреда-истраживање и развој Субвенције јавним нефинансијским 3,000,000 3,000,000 предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 482: 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Укупно за функцију 482: 3,000, ,000, Развој заједнице Субвенције нефинасијским јавним предузећима и организацијама 2,300,000 2,300, Субвенције приватним предузећима 2,000,000 2,000,000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,300,000 4,300,000 Укупно за функцију 620: 4,300, ,300,000 Укупно за главу 1: 33,640, ,640,000 2 МЕЂУНАРОДНЕ ДОНАЦИЈЕ 130 Пројекат- За информисање у Неготину Стални трошкови 288, , , Трошкови путовања 306, , Услуге по уговору 2,183,000 2,183, Материјал 72,000 72, , Машине и опрема 648, ,000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 360, , Донације од међународних организација 3,497,000 3,497,000 Укупно за функцију 130 : 360,000 3,497,000 3,857, Програм подршке ромима Стални трошкови 17,000 19,000 36, Трошкови путовања Услуге по уговору 256, , , Материјал 165, ,000 1,056, Зграде и грађевински објекти Машине и опрема 17, , ,000 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 455, , Донације од међународних организација 1,569,000 1,569,000 Укупно за функцију 070 : 455,000 1,569,000 2,024,000

10 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна Остале донације Стални трошкови 129, , , Трошкови путовања 43, , , Услуге по уговору 1,339,000 16,887,000 18,226, Материјал 172, , , Зграде и грађевински објекти 8,600,000 8,600, Машине и опрема 817,000 14,420,000 15,237,000 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 2,500,000 2,500, Донације од међународних организација 41,000,000 41,000,000 Укупно за функцију 660 : 2,500,000 41,000,00 43,500,000 0 Укупно за главу 2: 3,315,000 46,066,00 49,381,000 0 Укупно за раздео 2: 36,955,000 46,066, ,0 21, ОПШШТИНСКА УПРАВА 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Плате и додаци запослених 60,569,000 60,569, Социјални доприноси на терет послодавца 10,842,000 10,842, Накнаде у натури 50,000 50, Социјална давања запосленима 100,000 2,500,000 2,600, Накнаде за запослене 600, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 200,000 2,998,000 3,198, Стални трошкови 6,420, ,000 7,133, Трошкови путовања 980, ,000 1,170, Услуге по уговору 2,600,000 99,000 2,699, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 160, ,000 нивоа власти другоме Извори финансирања за функцију 410: 01 Приходи из буџета 82,521,000 82,521, Социјални доприноси 2,500,000 2,500, Сопствени приходи 4,000,000 4,000,000 Укупно за функцију 410: 82,521,000 6,500,000 89,021, Опште услуге Специјализоване услуге 600, , Текуће поправке и одржавање 1,000,000 1,000, Материјал 3,170,000 3,170, Зграде и грађевински објекти 500, , Машине и опрема 6,000,000 6,000, Нематеријална основна средства 100, ,000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 11,370,000 11,370, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 130: 11,370, ,370, Трансакције везане за јавни дуг Отплате камата домаћим пословним банкама 4,600,000 4,600, Пратећи трошкови задуживања 50,000 50, Отплата главнице домаћим кредиторима 2,700,000 2,700,000 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 7,350,000 7,350, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 170: 7,350, ,350, Инвалидност Накнада за социјалну заштиту из буџета -материјално обезбеђење чланова породицелица на обавезној војној служби 100, ,000

11 Број 24. Страна 233 «Службени лист општине Неготин» Извори финансирања за функцију 012: 01 Приходи из буџета 100, ,000 Укупно за функцију 012: 100, , Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета -прворођено дете(10.000), двојке (50.000), тројке ( ) - / / 2,690,000 2,690,000 -деца ометена у развоју-/ / Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 2,690,000 2,690,000 Укупно за функцију 040: 2,690, ,690, Образовање неквалификовано на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета -превоз ученика / / -стипендије / / -наркоманија и алкохолизам / / -млади таленти / / 24,000,000 24,000,000 Извори финансирања за функцију 980: 01 Приходи из буџета 24,000,000 24,000,000 Укупно за функцију 980: 24,000, ,000, Верске и друге услуге заједнице Дотације невладиним организацијама -Православна црква 2,000,000 2,000,000 Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Укупно за функцију 840: 2,000, ,000, Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Дотације невладиним организацијама -друштвене организације 4,444,000 4,444, Дотације невладиним организацијама 150, ,000 -избеглице Новчане казне и пенали по судским решењима 200, , Накнада штете настале услед елементарних 100, ,000 непогода Средства резерве 13,021,000 13,021,000 -стална буџетска резерва / / -текућа буџетска резерва / / Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 17,915,000 17,915, Сопствени приходи 0 Укупно за функцију 110: 17,9 15, ,915,000 Укупно за главу 1: 147,946,000 6,500, ,446,000 2 СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Платни промет 1,200,000 1,200, Порези, таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другоме 1,100,000 1,100, Куповина стамбеног простора 440, , Робне резерве 500, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 3,040,000 3,040,000

12 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна Примања од продаје нефинансијске имовине 200, ,000 Укупно за функцију 160: 3,240, ,240,000 Укупно за главу 2: 3,240, ,240,000 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 Остале опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Плате и додаци запослених 1,609,000 1,609, Социјални доприноси на терет послодавца 314, , Стални трошкови 1,684,000 1,682,000 3,366, Трошкови путовања 8,000 50,000 58, Услуге по уговору 357, , , Специјализоване услуге 517, , , Текуће поправке и одржавање 811,000 1,905,000 2,716, Материјал 458, ,000 1,075, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 85, , ,000 нивоа власти другоме 91/1 483 Новчане казне и пенали по судским решењима 300, , , Зграде и грађевински објекти 18,648,000 18,648,000 92/1 512 Машине и опрема 30,000 30,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 4,250,000 4,250, Сопствени приходи 24,895,000 24,895, Вишак прихода из ранијих година 1,093,000 1,093,000 Укупно за функцију 160: 4,250,000 25,988,000 29,145, Развој заједницеодржавање и инвестиције у МЗ Текуће поправке и одржавање 8,275,000 8,275, Зграде и грађевински објекти 9,750,000 9,750, Машине и опрема 300, , Земљиште 200, ,000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 18,525,000 18,525,000 Укупно за функцију 620: 18,525, ,525,000 Укупно за главу 3: 22,775,000 25,988,000 48,763,000 4 ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате и додаци запослених 3,503,000 3,503, Социјални доприноси на терет послодавца 623, , Накнаде у натури 10,000 10, Социјална давања запосленима 34,000 96, , Накнаде за запослене , Награде, бонуси и остали посебни расходи 60,250 60, Стални трошкови 403,750 20, , Трошкови путовања 52,000 20,000 72, Услуге по уговору 175,500 20, , Специјализоване услуге 5,500 5, Текуће поправке и одржавање 90,000 30, , Материјал 216,000 36, , Порези, таксе и казне наметнуте од једног 2,000 2,000 нивоа власти другоме Машине и опрема 100,000 63, ,000 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 5,276,000 5,276, Сопствени приходи 285, ,000

13 Број 24. Страна 235 «Службени лист општине Неготин» Укупно за функцију 110: 5,276, ,000 5,561,000 Укупно за главу 4: 5,276, ,000 5,561,000 5 ЕКО ФОНД 560 Заштита животне средине некласификована на друго место Плате и додаци запослених 2,452, ,000 2,693, Социјални доприноси на терет послодавца 479,000 57, , Накнаде у натури 5,000 5, Социјална давања запосленима 15,000 15, Накнаде за запослене 1,000 1, Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000 1, Стални трошкови 160, , Трошкови путовања 65,000 65, Услуге по уговору 114,000 70, , Специјализоване услуге 3,645,000 3,645, Текуће поправке и одржавање 45,000 45, Материјал 77,000 17,000 94, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 8,000 8,000 нивоа власти другоме Машине и опрема 210,000 83, ,000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 7,277,000 7,277, Сопствени приходи 468, ,000 Укупно за функцију 560: 7,277, ,000 7,745,000 Укупно за главу 5: 7,277, ,000 7,745,000 6 ВАТРОГАСНИ ФОНД 560 Заштита животне средине некласификована на друго место 124/1 421 Стални трошкови 1,000 1, Услуге по уговору 24,000 24, Специјализоване услуге 80,000 80, Текуће поправке и одржавање 20,000 20, Материјал 70,000 70, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 5,000 5,000 нивоа власти другоме Машине и опрема 200, ,000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 400, ,000 Укупно за функцију 560: 400, ,000 Укупно за главу 6: 400, ,000 7 ФОНД РЕНТЕ 660 Стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту 130/1 421 Стални трошкови 1,000 1, Инвестиције и инвестициона одржавањаодобрени 3,599,000 3,599,000 пројекти Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 3,600,000 3,600,000 Укупно за функцију 660: 3,600, ,600,000 Укупно за главу 7: 3,600, ,600,000 8 ЈП за ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 620 Развој заједнице Плате и додаци запослених 6,055,000 6,055, Социјални доприноси на терет послодавца 1,084,000 1,084, Накнаде у натури 1,000 1,000

14 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна Социјална давања запосленима 60,000 60, Накнаде за запослене 1,000 1, Награде, бонуси и остали посебни расходи 40,000 40, Стални трошкови 21,875,000 5,000 21,880, Трошкови путовања 200, , Услуге по уговору 723,000 50, , Специјализоване услуге 60,197,000 33,280,000 93,477,000 -одржавање јавних површина / / -одржавање путева и улица / / -комунално опремање / / Текуће поправке и одржавање 6,210,000 6,210, Материјал 350, , Употреба основних средстава 648, , Порези, таксе и казне наметнуте од једног 400, , ,000 нивоа власти другоме Новчане казне и пенали по судским решењима 11,400, ,000 11,500, Зграде и грађевински објекти 50,000 50, Машине и опрема 250,000 80, , Земљиште 100, ,000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 108,996, ,996, Сопствени приходи 34,263,000 34,263,000 Укупно за функцију 620: 108,996,000 34,263, ,259, Стамбени развој и развој заједнице некласификован на друго место Зграде и грађевински објекти 130,000, ,000,000 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 130,000, ,000, Сопствени приходи 06 Донације од међународних организација Укупно за функцију 660: 130,000, ,000,000 Укупно за главу 8: 238,996,000 34,263, ,259,000 9 КУЛТУРА 820 Услуге културе Плате и додаци запослених 21,823,000 3,340,000 25,163, Социјални доприноси на терет послодавца 3,911, ,000 4,548, Накнаде у натури 53,000 53, Социјална давања запосленима 33, , , Накнаде за запослене 41, , , Награде, бонуси и остали посебни расходи 78,000 27, , Стални трошкови 3,401, ,000 3,551, Трошкови путовања 215,000 89, , Услуге по уговору 800, , , Специјализоване услуге 4,066,000 4,649,000 8,715,000 -редовни програми установа / / -програми " Мокрањчеви дани" / / Текуће поправке и одржавање 2,312,000 52,000 2,364, Материјал 1,066, ,000 1,197, Порези, таксе и казне наметнуте од 117,000 28, ,000 једног нивоа власти другоме Зграде и грађевински објекти 252,000 50, , Машине и опрема 356, , , Нематеријална основна средства 421, , , Залихе робе за даљу продају 1, , , Експропријација земљишта 500, ,000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 39,446,000 39,446, Социјални доприноси на терет послодавца 150, ,000

15 Број 24. Страна 237 «Службени лист општине Неготин» Сопствени приходи 7,160,000 7,160, Донације од других нивоа власти 1,700,000 1,700, Донације од невладиних организација 1,610,000 1,610,000 Укупно за установе културе: 39,446,000 10,620,000 50,066,000 Укупно за функцију 820: 39,446,000 10,620,000 50,066,000 Укупно за главу 9: 39,446,000 10,620,000 50,066, ФИЗИЧКА КУЛТУРА 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама 11,000,000 11,000,000 -такмичарски спорт и манифестације / / -спортски објекти и терени / / Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 11,000,000 11,000,000 Укупно за функцију 810: 11,000, ,000,000 Укупно за главу 10: 11,000, ,000, TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН 473 Туризам Плате и додаци запослених 2,258,000 2,258, Социјални доприноси на терет послодавца 410, , Накнаде у натури 1,000 1, Социјална давања запосленима 1,000 1, Накнаде за запослене 1,000 1, Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000 1, Стални трошкови 165, , , Трошкови путовања 50, , , Услуге по уговору 244, , Специјализоване услуге 170, , , Текуће поправке и одржавање 12,000 12, Материјал 54,000 54, Порези, таксе и казне наметнуте од једног 5,000 5,000 нивоа власти другоме Машине и опрема 53,000 53,000 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 3,425,000 3,425, Сопствени приходи 700, ,000 Укупно за функцију 473: 3,425, ,000 4,125,000 Укупно за главу11: 3,425, ,000 4,125, ИНФОРМИСАЊЕ 830 Услуге емитовања и издаваштва Плате и додаци запослених 9,395,000 1,658,000 11,053, Социјални доприноси на терет послодавца 1,682, ,000 1,979, Накнаде у натури 1,000 1, Социјална давања запосленима 210, , Накнаде за запослене 31,000 31, Награде, бонуси и остали посебни расходи 50,000 50, Стални трошкови 570, , , Трошкови путовања 137,000 25, , Услуге по уговору 210, , , Специјализоване услуге -програми 150, , Текуће поправке и одржавање 357,000 24, , Материјал 400,000 60, , /1 431 Амортизација 80,000 80, Порези, таксе и казне наметнуте од 213, , ,000 једног нивоа власти другоме Зграде и грађевински објекти 1,000 1,000

16 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна Машине и опрема 340,000 20, , Нематеријална основна средства 375, ,000 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 13,972,000 13,972, Сопствени приходи 3,526,000 3,526,000 Укупно за функцију 830: 13,972,000 3,526,000 17,498,000 Укупно за главу 12: 13,972,000 3,526,000 17,498, ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 911 Предшколско образовање Плате и додаци запослених 21,738,000 2,410,000 24,148, Социјални доприноси на терет послодавца 3,880, ,000 4,330, Накнаде у натури 1,000 1, Социјална давања запосленима 476, ,000 1,121, Накнаде за запослене 91,000 91, Награде, бонуси и остали посебни расходи 1, , , Стални трошкови 3,305, ,000 3,890, Трошкови путовања 150, , Услуге по уговору - стручно усавршавање 250, , Специјализоване услуге - програми 160, , , Текуће поправке и одржавање 700, , Материјал 1,084,000 2,974,000 4,058, /1 431 Амортизација 377, , Порези, таксе и казне наметнуте од 90,000 90,000 једног нивоа власти другоме Зграде и грађевински објекти 10,000 10, Машине и опрема 122,000 10, , /1 515 Нематеријална основна средства 5,000 5,000 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 30,858,000 30,858, Сопствени приходи 9,826,000 9,826,000 Укупно за функцију 911: 30,858,000 9,826,000 40,6 84,000 Укупно за главу 13: 30,858,000 9,826,000 40,684, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 090 Социјална заштита неквалификована на другом месту Плате и додаци запослених 2,314,000 2,314, Социјални доприноси на терет послодавца 416, , /1 463 Накнаде за запослене 10,000 10, Стални трошкови 787, , Услуге по уговору 1,000 1, Текуће поправке и одржавање 56,000 56, Материјал 1,000 1, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000 3,000, Машине и опрема 45,000 45,000 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета 6,630,000 6,630,000 Укупно за функцију 090: 6,630, ,630,000 Укупно за главу 14: 6,630, ,630, ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 760 Здравство некласификовано на другом месту Услуге по уговору 1,000 1, Спцијализоване услуге 1,000, Текуће поправке и одржавање 847, , Материјал 1,000 1, Машине и опрема 1,150,000 1,150,000

17 Број 24. Страна 239 «Службени лист општине Неготин» Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Укупно за функцију 760: 2,000, ,000,000 Укупно за главу 15: 2,000, ,000, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 912 Основно образовање Накнаде у натури 127, , Накнаде за запослене 345, , /1 463 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,245,000 2,245, Стални трошкови 23,320,000 23,320, Трошкови путовања 1,051,000 1,051, Услуге по уговору 1,586,000 1,586, Специјализоване услуге 461, , Текуће поправке и одржавање 4,189,000 4,189, Материјал 4,421,000 4,421, Порези, таксе и казне 62,000 62, /1 463 Инвестиције и инвестициона одржавања 88,000 88, Машине и опрема 1,413,000 1,413, Капитално одржавање у основном образовању 2,500,000 2,500,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета 41,808,000 41,808,000 Укупно за функцију 912: 41,808, ,808,000 Укупно за главу 16: 41,808, ,808, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 920 Средње образовање Накнаде у натури 26,000 26, Накнаде за запослене 470, , /1 463 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,138, , Стални трошкови 6,914,000 6,914, Трошкови путовања 1,013,000 1,013, Услуге по уговору 1,283,000 1,283, Специјализоване услуге 140, , Текуће поправке и одржавање 1,719,000 1,719, Материјал 1,936,000 1,936, Порези, таксе и казне 70,000 70, Машине и опрема 1,245,000 1,245, Капитално одржавање у средњем образовању 2,200,000 2,200,000 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета 18,154,000 18,154,000 Укупно за функцију 920: 18,154, ,154,000 Укупно за главу 17: 18,154, ,154,000 Укупно за раздео 3: 596,803,000 92,176, ,979,000 У К У П Н О 638,660, ,242, ,902,000

18

19 Број 24 Страна 223 «Службени лист општине Неготин» III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА Члан 12. У члану 37. у алинеји 1. износ од динара замењује се износом од динара У алинеји 2. истог члана, износ од динара замењује се износом од динара У алинеји 3. истог члана, реч изградњу брише се а реч азила постаје азил. У истој алинеји износ од динара замењује се износом од динара У алинеји 8. истог члана, износ од динара замењује се износом од динара, а износ од динара замењује се износом од динара. У алинеји 9. истог члана, износ од динара замењује се износом од динара. Иза алинеје 9. истог члана додаје се нова алинеја која гласи: раздео Центар за социјални рад, функција 090- социјална заштита неквалификована на другом месту, позиција 221, економска класификација 463- трансвери осталим нивоима власти, за намену решавања стамбеног питања социјалног случаја у износу од динара. Алинеје 10. и 11. постају алинеје 11. и 12. У садашној алинеји 12. истог члана, износ од динара замењује се износом од динара. Члан 13. О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Члан 1. У Одлуци о критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта ( Сл.лист општине Неготин,број:3/06 и 21/07) у члану 13. став 1. тачка 1. иза подтачке 2. додаје се подтачка 3. која гласи : гараже 1098,00 дин. по метру квадратном земљишта. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. Број:418-3/2007-I Дана: године Н е г о т и н СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПРЕДСЕДНИК, Др Кристијан Николић,с.р. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Неготин». Број: /2007-I Датум: година Н е г о т и н СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПРЕДСЕДНИК Др Кристијан Николић,с.р. На основу члана 77. а у вези са чланом 81. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гласник РС, број: 62/03, 64/03, 58/04,62/04 и 101/05) и члана 18. тачка 8. Статута општине Неготин ( Сл.лист општине Неготин,број: 12/06) Скупштина општине Неготин на седници одржаној године, д о н е л а ј е : На основу члана 74. и 77. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС,број:47/03 и 34/06), члана 18. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС,бр. 9/02, 33/04,135/04 и 62/06) и члана 18. Статута општине Неготин ( Сл.лист општине Неготин,број:12/06) Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана године, д о н е л а ј е Р Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ПЧЕЛИЦА НЕГОТИН ЗА РАДНУ 2007/2008.ГОДИНУ

20 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна 224 Члан 1. Даје се сагласност на Програм Установе за децу предшколског узраста Пчелица Неготин за радну 2007/2008.годину коју је донео Управни одбор Установе за децу предшколског узраста Пчелица на својој седници од године. Члан 2. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Неготин. Број: /2007-I Дана: године Н е г о т и н IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин. Број: /2007-I године Н е г о т и н СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПРЕДСЕДНИК Др Кристијан Николић,с.р. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПРЕДСЕДНИК, Др Кристијан Николић,с.р. На основу члана 54. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гласник РС, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 101/05) и члана 18. став 1. тачке 21. Статута општине Неготин ( Сл.лист општине Неготин, бр. 12/06), Скупштина општине Неготин на седници одржаној године, д о н е л а ј е Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У НЕГОТИНУ Члан 1. У Решењу о именовању школског одбора Неготинске гимназије у Неготину ( Сл.лист општине Неготин, бр. 12/06 и 19/06), у члану 1. врше се следеће измене, које гласе: I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину Наташа Јоновић, професор енглеског језика, представник из реда запослених у Неготинској гимназији. II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Неготинске гимназије у Неготину Весна Станковић, професор српског језика, представник из реда запослених у Неготинској гимназији. III У осталом делу Решење Скупштине општине Неготин остаје неизмењено. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005- др.закон, 63/2006 испр.др.закона, 85/2006 и 86/2006-испр.) председник општине Неготин, д о н о с и Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2007.годину («Сл.лист општине Неготин» бр, 36/06), раздео Општинска управа, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 499 средства резерви текућа буџетска резерва, одобравају се средства ОШ Бранко Радичевић» Неготин, у укупном износу од ,оо динара, на име обезбеђења дела потребних средстава за текуће поправке и одржавање. II Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела: основно образовање, функција 912 основно образовање, у оквиру апропријација економске класификације дотације и трансфери осталим нивоима власти, (синтетички конто текуће поправке и одржавање зграда и објеката), позиција 234 текуће поправке и одржавање, у износу од ,оо динара. III О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

21 Број 24 Страна 225 «Службени лист општине Неготин» IV Решење објавити у «Службеном листу општине Неготин». Ово Решење доставити: ОШ Бранко Радичевић» Неготин, Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Управи за трезор и архиви Општинске управе. Број: /2007-II/03 Дана године Н е г о т и н О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности. IV Решење објавити у «Службеном листу општине Неготин». Ово Решење доставити: Одељењу за буџет,финансије, привреду и друштвене делатности, Управи за трезор и архиви Општинске управе. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, Радмила еров,дипл.инж.електронике,с.р. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005- др.закон, 63/2006 испр.др. Закона, 85/2006 и 86/2006-испр.) председник општине Неготин д о н о с и Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2007.годину ( Сл.лист општине Неготин, бр. 36/06), раздео 3, глава 1, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 499 средства резерви текућа буџетска резерва, одобравају се средства председнику општине Неготин за стимулисање запошљавања, у укупном износу од ,oo динара, на име обезбеђења дела потребних средстава за финансирање плата запослених волонтера. II Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 2, глава 1- извршни орган председник општине, функција 410 општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада у оквиру апропријације економске класификације услуге по уговору, позиција 30, у износу од ,оо динара. III Број: /2007-II/03 Дана године Н е г о т и н ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, Радмила Геров,дипл.инж.електрон.,с.р. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005- др.закон, 62/2006 др. Закон, 63/2006 испр. др. Закона, 85/2006 и 86/2006-испр.) председник општине Неготин, д о н о с и Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2007.годину ( Сл.лист општине Неготин, бр. 36/06), раздео 3, глава 1, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 499 средства резерви текућа буџетска резерва, одобравају се средства Туристичкој организацији Неготин, у укупном износу од ,oo динара, на име финансирања дуга према Телекому Србија. II Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 3, глава 11 - Туристичка организација Неготин, функција 473 туризам, у оквиру апропријација економске класификације стални трошкови (синтетички конто услуге комуникација), позиција 176, у износу од ,оо динара.

22 «Службени лист општине Неготин» Број 24 Страна 226 III О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности. IV Решење објавити у «Службеном листу општине Неготин». Ово Решење доставити: Туристичкој организацији Неготин, Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Управи за трезор и архиви Општинске управе. услуге), позиција 26, динара. у износу од ,оо III О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности. IV Решење објавити у «Службеном листу општине Неготин». Ово Решење доставити: ЈКП Бадњево Неготин, Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Управи за трезор и архиви Општинске управе. Број: /2007-II/03 Дана: године Н е г о т и н ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, Радмила Геров,дипл.инж.електронике,с.р. Број: /2007-II/03 Дана: године Н е г о т и н ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, Радмила Геров,дипл.инж.електронике,с.р. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005- др.закон, 62/2006 др. Закон, 63/2006 испр. др. Закона, 85/2006 и 86/2006-испр.) председник општине Неготин, д о н о с и Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2007.годину ( Сл.лист општине Неготин, бр. 36/06), раздео 3, глава 1, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 499 средства резерви текућа буџетска резерва, одобравају се средства ЈКП Бадњево Неготин, у укупном износу од ,oo динара, на име финансирања послова хуманог хватања и еутаназије паса и мачака без власника. II Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2, глава 1 Извршни орган председник општине, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у оквиру апропријација економске класификације услуге по уговору (синтетички конто остале опште На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005-др.Закон, 66/2005, 101/2005- др. Закон, 62/2006 др. Закон, 63/2006 испр. др. Закона, 85/2006 и 86/2006-испр.) Председник општине Неготин, д о н о с и Р Е Ш Е Њ Е О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ I Из средстава утврђених Одлуком о буџету за 2007.годину ( Сл.лист општине Неготин, бр. 36/06), раздео 3, глава 1, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 499 средства резерви текућа буџетска резерва, одобравају се средства Скупштини општине Неготин, у укупном износу од ,оо динара, на име финансирања текућих активности. II Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 1, глава 1 Скупштина општине Неготин, функција 110 извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у оквиру апропријација економске класификације награде запосленима и остали посебни расходи (синтетички конто награде запосленима и остали посебни расходи),

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,број 129/2007), члана 25. и 29. Закона о буџетском систему

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Microsoft Word - Službeni list br 12.doc

Microsoft Word - Službeni list br 12.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СОМБОРА Број 12. Сомбор, 26.11.2010. године Година III 102. На основу члана 32. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' број 54/09 и 73/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више