Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_"

Транскрипт

1 На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 30/06) и члана 15. став 2. Правилника о висини и начину улагања средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда друштава за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 56/12 Пречишћени текст и 115/13), директор Агенције за осигурање Републике Српске, доноси УПУТСТВО О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗВЈЕШТАЈА О АНАЛИТИЧКИМ ПОДАЦИМА УЛАГАЊА СРЕДСТАВА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ 1. Овим упутством прописује се облик и садржај извјештаја о аналитичким подацима улагања средстава, која служе у сврху покрића: минималног гарантног фонда, техничке резерве неживотних осигурања, техничке резерве животних осигурања, које друштво за осигурање доставља Агенцији за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), у складу са Правилником о висини и начину улагања средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда друштава за осигурање (у даљем тексту: Правилник). 2. Извјештаји о аналитичким подацима о улагању средстава достављају се уз обрасце: преглед стања улагања средстава за покриће техничких резерви неживотних осигурања - образац УС1, преглед стања улагања средстава за покриће техничких резерви неживотних осигурања - образац УС2, преглед стања улагања средстава у висини 50% минималног гарантног фонда - образац УС3, у електронској форми, према табелама из прилога овог упутства. 3. Аналитику података о улагању чине сљедеће : 1. Назив Хартије од вриједности чији је емитент или гарант БиХ, Република Српска, Централна Банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске 2. Хартије од вриједности чији је емитент или гарант Федерација БиХ и Дистрикт Брчко Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које је издала јединица локалне самоуправе у Републици Српској, односно БиХ Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности за које је јединица локалне самоуправе из тачке 3. став 1. члана 5. Правилника издала гаранцију Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској и БиХ Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, односно БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ

2 Назив Акције којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, односно БиХ Акције којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској и БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ Зајмови осигурани заложним правом на некретнину (хипотека) из члана 5. став 1. тачка 9. Правилника Зајмови осигурани хартијама од вриједности из тачке 1. до 4. став 1. члана 5. Правилника Зајмови осигурани гаранцијом банака са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ, или зајмови банкама са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ Зајмови у износу откупне вриједности осигурања на основу уговора о осигурању живота из средства математичке резерве осигурања живота Некретнине и друга права на некретинине (право својине, право грађења, право коришћења и сл.) из члана 5. став 1. тачка 13. Правилника Oрочени депозити у банакама у Републици Српској, односно БиХ из члана 5. став 1. тачка 14. Правилника Удјели и акције инвестиционих фондова са јавном понудом, који имају сједиште у Републици Српској, односно БиХ 15. Средства на рачунима друштва за осигурање Хартије од вриједности чији је емитент земља чланица ЕУ, ценралне банке тих држава, међународне финансијске организације или хартије од вриједности за које гарантује неки од ових субјеката Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, под условом да су им агенције за процјену бонитета утврдиле кредитни рејтинг који одговара рејтингу Standard&Poor's од најмање "А", односно одговарајућем рејтингу или Fitch-IBCA или Moody's Акције којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, под условом да су најмање посљедње двије године уврштене на службену берзанску котацију и да њихова минимална тржишна капитализација у тренутку улагања износи 500 милиона евра 19. Преносна премија која пада на терет реосигуравача, саосигуравача или ретроцесионара. Разграничени трошкови прибаве осигурања. Резерве за штете које падају на терет реосигуравача, саосигуравача или ретроцесионара 22. Математичка резерва која пада на терет реосигуравача 4. Друштво за осигурање је обавезно да попуни Основне податке уз на посебном радном листу, на сљедећи начин: Назив Садржај Тип податка Друштво за осигурање Регистарски број друштва Стање на дан Редни број слања података Назив друштва за осигурање Регистарски број друштва код Агенције Датум за који се подаци достављају Редни број слања података за задати датум слања Текст (дужина 10 Датум у облику dd/мм/yyyy Цијели број

3 Назив Садржај Тип податка Обрадио податке Одговорно лице Актуар Датум попуњавања Мјесто попуњавања Контакт Име и презиме особе која је податке обрадила Име и презиме одговорног лица Име и презиме овлашћеног актуара Датум попуњавања обрасца Мјесто попуњавања обрасца Телефон, фаx, или е-mail лица које је обрадило податке Датум у облику dd/мм/yyyy 5. Друштво за осигурање податке у табелама из тачке 3. овог упутства попуњава на сљедећи начин: 1. Назив емитента 1-8,16-18 Назив субјекта које је емитовао хартију од вриједности 2. Ознака ХоВ 1-7, Ознака коју хартија од вриједности (обвезница или акција) има на организованом тржишту 3. Ознака ХоВ 8 Ознака коју хартија од вриједности (обвезница или акција) има на ванберзанском тржишту, уколико таква постоји 4. Количина 1-8, обвезница или акција Иницијално или почетно признавање финансијског 5. инструмента зависно од тога у коју категорију је Набавна 1-8, 12, извршена класификација инструмента од стране вриједност 14, менаџмента (према МРС 39) 6. Вриједност на дан Начин процјењивања (одмјеравања) Наплаћена главница 9. Приход од каматa 1-8, 12, 14, , 14, , 9, 10.1, 10.2, 11,16, , 9, 10.1, 10.2, 11, 13, 16, 17 Накнадно признавање финансијског инструмента зависно од тога у коју категорију је извршена класификација инструмента од стране менаџмента (према МРС 39) Класификација финансијских инструмената у складу са МРС 39. У колону унијети ознаке: 1 за финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха 2 - за инвестиције које се држе до доспјећа 3 за зајмове и потраживања 4 за финансијска средства расположива за продају Наплаћена главница у текућем периоду (од па до дана извјештаја о улагању) уколико се обвезница или зајам амортизује током периода трајања Укупан приход по основу наплаћених камата у текућем периоду (од па до дана извјештаја о улагању)

4 10. Датум доспијећа , 9, 10.1, 10.2, 11, 13, 16, 17 Средства за покриће Група конта 1-19,, Субјекат који је издао гаранцију Службено/ Слободно Приход по основу дивиденде 2, 4 5, 7 7, 8, 14, Корисник зајма Датум одобрења Одобрени износ зајма Стање зајма на дан извјештаја Каматна стопа 9-11, Заложена некретнина и број судског рјешења уписа залога Вриједност заложене некретнине ХоВ на којима је уписано заложно право Вриједност заложених ХоВ на дан извјештаја Гаранција банке 10.2 Датум доспијећа (истека) обвезнице или зајма Унијети ознаку обрасца: УС1 уколико средства служе за покриће техничких резерви неживотних осигурања УС2 - уколико средства служе за покриће техничких резерви животних осигурања УС3 уколико средства служе за покриће 50% минималног гарантног фонда Унијети конта на којима се води улагање средства Унијети назив субјекта који је издао гаранцију за издавање ХоВ из Табела 4 и 2 Унијети ознаку: 1 Уколико се са ХоВ тргује на службеном берзанском тржишту у РС, или БиХ 2 - Уколико се са ХоВ тргује на слободном берзанском тржишту у РС, или БиХ Укупан приход по основу наплаћене дивиденде у текућем периоду (од па до дана извјештаја о улагању) Назив правног или физичког лица коме је дат зајам Датум одобрења зајма правном или физичком лицу Одобрени износ зајма правном или физичком лицу Стање (износ) зајма на дан извјештаја о улагању средстава друштва за осигурање Каматна стопа по којој је одобрен зајам или орочен депозит на годишњем нивоу. Уколико је период капиталисања различит од 1 године, навести као напомену о ком се периоду капиталисања ради Краћи опис заложене некретнине и број судског рјешења уписа залога Процијењени износ некретнине која служи као залог зајма Назив и број заложених хартија од вриједности које служе као обезбјеђење зајма Вриједност заложених хартија од вриједности на дан извјештаја о улагањима Назив банке која је издала гаранцију и број гаранције

5 Некретнина/ друга права на некретнину Датум укњижбе у ЗК 12 Краћи опис некретнине или права на некретнину Датум када је некретнина укњижена у земљишне књиге 28. Укупан приход по основу улагања у некретнину Приход по основу 12 (приход од закупа и сл.) у текућем периоду (од улагања па до дана извјештаја о улагању) 29. Укупан расход по основу улагања у некретнину у Расход по основу 12 текућем периоду (од па до дана извјештаја о улагања улагању) Назив закупца с којим је склопљен уговор о 30. Назив закупца 12 закупу некретнине. Уколико некретнина није дата под закуп на дан извјештаја, унијети Није под закупом 31. Назив банке 13, 15 Назив банке Датум закључења уговора о ороченом депозиту 13 Период орочења (у мјесецима) 13 Датум почетка уговора о орочавању средстава Временски период на који је депозит орочен, изражен у мјесецима уговора о ороченом депозиту 13 уговора о ороченом депозиту Износ орочених средстава (у КМ) 13 Износ орочених средстава изражен у конвертибилним маркама. Уколико је депозит орочен у некој другој валути средства исказати у КМ (користити средњи курс са курсне листи ЦБ БиХ на дан извјештаја о улагањима) 36. Назив фонда 14 Назив инвестиционог фонда 37. Назив друштва за управљање фондом 14 Назив друштва за управљање фондом 38. % удио у Процентуални удио у власништву фонда или власништву/број 14 број акција фонда акција Износ средстава на рачуну (у КМ) Каматна стопа по виђењу Агенција и утврђени рејтинг Тржишна капитализација Бруто фактурисана премија 15 Износ средстава на рачуну друштва Уколико постоји уговорена каматна стопа по виђењу, уписати износ камате Назив рејтинг агенције и утврђени рејтинг за обвезницу или другу дужничку хартију од вриједности 18 Тржишна капитализација емитента акција 19, 44. Преносна премија 19, 45. Износ предат у реосигурање или саосигурање 19 Бруто фактурисана премија која представља основицу за обрачун преносне премије Преносна премија обрачуната на дан извјештаја о улагањима Расходи премије реосигурања и саосигурања настали по основу бруто фактурисане премије која представља основицу за обрачун преносне премије

6 Преносна премија која пада на терет реосигуравача или саосигуравача Називи реосигуравача или саосигуравача и рејтинзи Преносна премија која пада на терет реосигуравача или саосигуравача обрачуната на дан извјештаја о улагањима Унијети називе реосигуравача и саосигуравача на чији терет пада преносна премија, њихове рејтинге и називе агенција за процјену бонитета 48. Типови уговора 19,, 22 Типови уговора о реосигурању 49. Административни трошкови Трошкови амортизације и резервисања (рачуни групе 53); Трошкове материјала, енергије, услуга и нематеријалне трошкове, као и трошкове пореза и доприноса (рачуни групе 54), осим трошкова провизије (рачун 541); Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (рачуни групе 55), осим бруто примања радника запослених директно и искључиво на прибави осигурања Финансијски и остали расходи Трошкови прибаве Финансијски расходи (рачуни групе 56) умањени за износ финансијских прихода (рачуни групе 66), при чему се не признаје негативна разлика ове двије ставке; Расходи по основу отписа потраживања (рачун 576) умањени за износ наплаћених отписаних потраживања (рачун 675), при чему се признаје и негативна разлика ове двије ставке; Остали непоменути расходи (рачун 579) Непосредни трошкове прибаве осигурања дефинисани правилником Агенције који прописује начин обрачуна техничких резерви, тј. трошкови провизије (рачун 541) и бруто примања запослених непосредно и искључиво на прибави осигурања (дио групе рачуна 55) Максимална стопа режијског додатка (у %) Шифра врсте осигурања 54. штете Стопе максималног режијског додатка по врстама осигурања, утврђене актом пословне политике друштва за осигурање. Уколико је у претходних 12 мјесеци, у односу на дан на који се врши обрачун разграничених трошкова прибаве осигурања, извршена измјена стопе максималног режијског додатка код одређене врсте осигурања, уноси се нижа стопа режијског додатка Шифра врсте осигурања у складу са Одлуком о врстама осигурања. За животна осигурања: шифра 19 за животна осигурања, шифра за ренте, шифра за додатна осигурања уз осигурање живота и шифре од 22 до 28 за друге врсте животних осигурања штете чија резерва пада на терет реосигуравача

7 Датум пријаве штете Бруто резервисани износ штете Резервисани износ штете који пада на терет реосигуравача, саосигуравача или ретроцесионара Називи реосигуравача или саосигуравача и рејтинзи Датум и број рјешења Агенције о одобрењу Назив реосигуравача и рејтинг Износ математичке резерве Износ математичке резерве која пада на терет реосигуравача Датум подношења одштетног захтјева чија резерва пада на терет реосигуравача Бруто резервисани износ штете Резервисани износ штете који пада на терет реосигуравача, саосигуравача или ретроцесионара Унијети називе реосигуравача или саосигуравача на чији терет пада резерва за штету, њихове рејтинге и називе агенција за процјену бонитета Датум и број рјешења Агенције којим је одобрено да се штета која пада на терет реосигуравача користи као средство за покриће техничких резерви Унијети назив реосигуравача на чији терет пада математичка резерва, његов рејтинг и назив агенције за процјену бонитета Износ математичке резерве која представља основицу за обрачун математичке резерве која пада на терет реосигуравача Обрачунати износ математичке резерве која пада на терет реосигуравача 6. Друштво за осигурање је обавезно да износе у табелама попуњава у КМ. 7. Друштво за осигурање је обавезно да извјештаје са аналитичким подацима доставља Агенцији у складу са чланом 14. и 15. Правилника. 8. За тачност свих достављених података у складу са одредбама овог упутства, одговара директор друштва за осигурање. 9. Сви подаци достављени у складу са овим упутством морају да буду усклађени са књиговодственим стањем, финансијским извјештајима и обрасцима прописаним Правилником. 10. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о облику извјештаја о аналитичким подацима улагања средстава друштава за осигурање број /09 од 11. децембра 09. године, које је донио директор Агенције. 11. Ово упутство ступа на снагу даном доношења и објављује се на службеној интернет страници Агенције. : /14 Директор 05. фебруар 14. године Агенције, Бања Лука Божана Шљивар

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA BOBAR OSIGURANJE A.D. BIJELJINA APRIL GODINE Kopija broj: 1

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA BOBAR OSIGURANJE A.D. BIJELJINA APRIL GODINE Kopija broj: 1 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA APRIL 2014. GODINE Kopija broj: 1 S A D R Ž A J IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA... 3 BILANS USPJEHA... 5 BILANS STANJA... 6 IZVJEŠTAJ

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Microsoft Word - Upustvo za izradu Godisnjeg izvjestaja-final

Microsoft Word - Upustvo za izradu Godisnjeg izvjestaja-final CRNA GORA AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA Broj: 01-1315/9-15 Podgorica, 30. 12. 2015. godine Na osnovu člana 3 stav 2 Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Note

Note Note - Napomene uz finansijske izvještaje za period od 01.01. do 31.12.2018. godine Banja Luka, februar 2019. godine 1. Osnovni podaci Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. je nastalo osnivanjem

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Note - Napomene uz finansijske izvještaje za period od do godine Banja Luka, februar godine

Note - Napomene uz finansijske izvještaje za period od do godine Banja Luka, februar godine Note - Napomene uz finansijske izvještaje za period od 01.01. do 31.12.2014. godine Banja Luka, februar 2015. godine 1. Osnovni podaci Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. je nastalo osnivanjem

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Note uz finansijske izvjestaje

Note  uz finansijske izvjestaje Note - Napomene uz finansijske izvještaje za period od 01.01. do 31.12.2016. godine Banja Luka, februar 2017. godine 1. Osnovni podaci Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. je nastalo osnivanjem

Више

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Merkur_osiguranje_CG_2013

Merkur_osiguranje_CG_2013 MERKUR OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE, PODGORICA Finansijski izvještaji 2013. godine i Izvještaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izvještaj nezavisnog revizora 1 Finansijski

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel. 011 222 3682 dana 08.04.2009. godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I GODIŠNJEM IZVEŠTAJU O POSLOVANJU

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz

Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obraz Uputstvo za popunjavanje obrazaca Osnovne napomene Na kartici Osnovni podaci potrebno je izabrati jezik (pismo) na kome želite popuniti obrazac. Obrazac je zaštićen i nisu dozvoljene izmjene. Osnovne podatke

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0) AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRU

kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0) AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRU kpmg KPMG d.o.o. Podgorica Svetlane Kane Radević 3 81000 Podgorica Crna Gora Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80 www.kpmg.com/me AKCIONARIMA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO A.D.

Више

PFI-OSIG-RE.xls

PFI-OSIG-RE.xls Период извештавања: од 01.01.2012. до 30.06.2012. Полугодишњи финансијски извештај за осигуравајућа друштва ПФИ-ОСИГ/РЕ Пословно име: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Матични број (МБ): 07046898 Поштански

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI

Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS OI Pozicija Opis, vrijednost ili iznos Naziv mirovinskog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima MBS 1583999 OIB 20455535575 Broj za izvješća 2150 Adresa (poštanski

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.

POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

AEC_TFI-OIF_ xls

AEC_TFI-OIF_ xls POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim

Више

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181.

На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. На основу члана 19. став 1. Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/08 и 50/10) и члана 181. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom: Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda u transformaciji:

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB):

PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB): PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.06.2009. Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB): 03337367 Matični broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

566b78def4fd2d8c46ce28c3de xls

566b78def4fd2d8c46ce28c3de xls OPĆI PODACI od 01.01. do 31.12.2017. godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica

Више

No Slide Title

No Slide Title IZRAČUNAVANJE CIJENA I PRINOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Cijena koju je investitor spreman da plati za bilo koji finansijski instrument predstavlja sadašnju vrijednost očekivanog budućeg neto novčanog toka

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: POD

OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: POD OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS od 1.1. do 31.12. 214. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 2-23-4915 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA EUROHERC osiguranje dioničko

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

Microsoft Word - Lovcen_osiguranje_2010_stand_alone.doc

Microsoft Word - Lovcen_osiguranje_2010_stand_alone.doc AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE LOVĆEN, PODGORICA Izvještaj o izvršenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja za 2010. godinu Podgorica, april 2011. godine IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI POJEDINAČNIH

Више

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing,

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing, NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing poslova Zastava Istrabenz lizing, Beograd, registrovano je kod Trgovinskog suda u Beogradu

Више

KVI/2017 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Бео

KVI/2017 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Бео KVI/207 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 2 СТ 378/202 20.06.202. год. ПБ Агробанка а.д.

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Draft of May 29, 2003

Draft of May 29, 2003 РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Бања Лука, фебруар 2019. године Нацрт ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Члан 1. У Закону о порезу

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-303.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj je

Више

xlsx

xlsx Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI ZAHTJEV ZA SME KREDIT PODACI O KREDITNOM ZAHTJEVU Vrsta kredita Iznos kredita u Rok otplate u godinama Grace period u mjesecima Namjena kredita/opis: Ukoliko se zahtjev odnosi na dugoročne kredite potrebno

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijski lizing LIPAKS Beograd 11000 Beograd, Vidska 29a, Tel./fax: 011/2449-229, 3448-505 APR BD. 6838/05 Šifra delatnosti: 6491 PIB: 103065722 MB: 17511645 T.R.340-29067-29

Више

На постављена питања понуђача, 1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u generisan pad)? 2) Razlog za rats poslovne dobiti? 3) R

На постављена питања понуђача, 1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u generisan pad)? 2) Razlog za rats poslovne dobiti? 3) R На постављена питања понуђача, 1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u 2016. generisan pad)? 2) Razlog za rats poslovne dobiti? 3) Razlog za pad troskova kamata? 4) Na sta se odnose ostali

Више

Obrazac ostalih dioničkih društava

Obrazac ostalih dioničkih društava OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више