Sl-29.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sl-29.indd"

Транскрипт

1 LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0) и члана 4. тачка. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 4/0) Скупштина Града Новог Сада, на XXVIII седници 5. јуна 00. године, доноси О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 00. ГОДИНУ Члан. У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 00. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 54/00), чији су саставни део и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ( Службени лист Града Новог Сада, бр./00, /00 и /00) и решења Градоначелника Града Новог Сада, бр. 40-/00-6-II од. фебруара 00. године, 6-/00-II од. фебруара 00. године, 5-0/00-II од. фебруара 00. године, 40-/00- -II од. марта 00. године, 4-/00-II од 0. марта 00. године, 6-5/00-II од. марта 00. године, 4-4/00-II од 4. маја 00. године, 5-/00-65-II од 4. маја 00. године, 40-/00--II од 4. маја 00. године и 4-6/00-II од. јуна 00. године, у члану. износ: " ,0" замењује се износом: " ,5". У алинеји један износ: " ,00" замењује се износом: ".4..00,00". У алинеји два износ: "66.55.,00" замењује се износом: "6.0.,5". У алинеји три износ: " ,00" замењује се износом: ".0.000,00". У алинеји четири износ: "545..0,00" замењује се износом: "40..0,00". У алинеји шест износ: ".04.40,00" замењује се износом: "0..0,00". У алинеји осам износ: " ,0" замењује се износом: "..6.4,6". У алинеји девет износ: "..65,0" замењује се износом: "0.5.0,". У алинеји десет износ: "..556,0" замењује се износом: "5.6.4,4". Члан. У члану. став. износ: ,0 замењује се износом:.04..0,5. У тачки. износ: ,0 замењује се износом:.0.4.0,5. У тачки. износ: ,00 замењује се износом: ,00. У ставу. тачка. износ: ,00 замењује се износом:..4.00,00. У тачки. износ: ,00 замењује се износом: ,00. Члан. У члану. став. износ:.6.4.5,00 замењује се износом:.6.5.6,44. У тачки. износ: 0.0,00 замењује се износом:.0.65,0, а после речи: динара, додају се речи: који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета,. У тачки. износ: ,00 замењује се износом:.4.5.6,5. У ставу. тачка. износ:..60.,00 замењује се износом:.5.4.5,5. Члан 4. У члану 4. износ: "44.5.,00" замењује се износом: "6..44,44". Члан 5. У члану 6. износ: " ,0" замењује се износом: " ,4". После става. додаје се нови став, који гласи: "Део вишка прихода и примања - суфицит у износу од , динара, као потраживање буџета од Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/0), не распоређује се овом одлуком". Члан 6. У члану. износ: ".6.4.5,00" замењује се износом: ".6.5.6,44". Члан. У члану. став. табела мења се и гласи:

2 4. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00..,, (+4) (, ), 4,, , , , ,00 0, ,00.., ,00 0, ,00.. 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00.4.6, , , , , , , ,00.4 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00.0.0,00.. 0, , , ,00 0, ,00.. 0, , , , , , ,00 0, ,00.. 0, , ,00.. 0, , ,00 (+) , , , , , , ,6 65.., , , , , , , , , , , , , ,00.6, ,00 0, , , , , , ,5 0.4., ,44 0, ,44. ( ) 5.0.., , , , , , ,.4.4, , ,.0.4,6 5.0., ,00 0, , , , , , , , , 0, ,.. 5 0, , ,00

3 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana 5..,, (+4) ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 (+) , , , I ( ) (-5) , , ,00 II (+)-(4+5) , ,0 -...,4. ( ) ,00 0, ,00. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 III IV V (. -.) (. -.) (II+IV) -6 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 (+)-(4+5)+(-6) , , ,4 У ставу. износ: ,0 замењује се износом:...,4. У ставу. износ: ,0 замењује се износом:..05.,4. Став 4. мења се и гласи: За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa неутрошенa средства из ранијих година у укупном износу од..05.,4 динара и део примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од ,00 динара. Члан. Члан. мења се и гласи: Приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији и изворима финансирања у следећим износима у динарима:

4 6. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00.. PRIHODI I PRIMAWA BUXETA GRADA NOVOG SADA ZA 00. GODINU SA NEUTRO[ENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA Klasa Kategorija Grukpa Ukupna sredstva KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA EVIDENCIJA.0.4.0,5.0.65, ,60 KAPITAL 0.5.0,.4.06, ,5 Kapital 0.5.0,.4.06, ,5 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 0, ,6.4.06,6 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0, , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 0,00 0,00 0,00 Utvr ivawe rezultata poslovawa ,.0.446,..5.0,0 Utvr ivawe rezultata poslovawa ,.0.446,..5.0,0 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,..., 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina..64,0.., ,4 TEKU]I PRIHODI..4.00, , ,5 POREZI ,00 0, ,00 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 Porez na fond zarada 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Porezi na imovinu ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 4 Porez na dobra i usluge ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 6 Drugi porezi ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 Donacije i transferi 64.0., , ,00 Donacije od inostranih dr`ava 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Donacije od me unarodnih organa , , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 Transferi od drugih nivoa vlasti 6.0., , ,00 0 Prihodi..,00 0,00..,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0,00..05,00..05,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 4 DRUGI PRIHODI , , ,5 4 Prihodi od imovine ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 4 Prihodi od prodaje dobara i usluga , , ,5 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0, , ,5 4 Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist ,00 0, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 44 Dobrovoqni transferi od fi~kih i pravnih lica 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 0, , ,00 45 Me{oviti i neodre eni prihodi ,00.4.6, ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0, , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 0, , ,00 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA.5.000, , ,00 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda , , ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0, , ,00 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHODNE GODINE , , ,00 0 Prihodi ,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0, , ,00 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 0,00 0,00 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 PRIHODI IZ BUXETA 0,00 0,00 0,00 PRIHODI IZ BUXETA 0,00 0,00 0,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00

5 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. Klasa Kategorija Grukpa Ukupna sredstva PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE , , ,00 Primawa od prodaje osnovnih sredstava.0.00, ,00.0.0,00 Primawa od prodaje nepokretnosti 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 Primawa od prodaje pokretne imovine.0.00,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.0.00,00 0, ,00 Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 Primawa od prodaje zaliha , , ,00 Primawa od prodaje robnih rezervi ,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine ,00 0, ,00 PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU 0, , ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0, , ,00 PRIMAWA OD I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 Primawa od prodaje finansijske imovine ,00 0, ,00 Primawa od prodaje doma}e finansijske imovine ,00 0, ,00 0 Prihodi 0,00 0,00 0,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine ,00 0, ,00 UKUPNO:.04..0, , ,5

6 . strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00.. RASHODI I IZDACI Klasa Katego rija Grupa (6 + ) TEKU]I RASHODI.0.0.6, , , 0 Prihodi , ,6 04 Sopstveni prihodi buxetskih 55..0, ,5 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.0.000, , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.46.0, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.5.0, , ,5 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.0, , ,4 4 RASHODI ZA ZAPOSLENE ,6 65.., , 0 Prihodi , ,6 04 Sopstveni prihodi buxetskih..,.., 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6..40, ,46 0 Primawa od prodaje ne imovine 4.0.5, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade).0..6, , ,6 0 Prihodi.0..6, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 4.0., 4.0., 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,6 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.60.05, ,5 4 Solni doprinosi na teret poslodavca 6.0.6, , , 0 Prihodi 6.0.6, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.4.40,0.4.40,0 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.0.464,.0.464, 0 Primawa od prodaje ne imovine 55.,00 55.,00 4 Naknade u naturi ,00..6, ,0 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,54 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.6.6,66.6.6,66 44 Solna davawa zaposlenima 55.0., , , 0 Prihodi 55.0., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.0.04,.0.04, 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.4.,6.4.,6 0 Primawa od prodaje ne imovine 0.0,00 0.0,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 604.4, 604.4, 45 Naknade tro{kova za zaposlene.66.4, , ,55 0 Prihodi.66.4,6.66.4,6 04 Sopstveni prihodi buxetskih.4.,.4., 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.44.0,6.44.0,6 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , , ,4 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.0.6,00.0.6,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 0.64,4 0.64,4 4 Poslani~ki dodatak , ,00 0 Prihodi , ,00 4 KORI[]EWE USLUGA I ROBA.0..45, , ,54 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.46.,.46., 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.0.000, ,54.4.6,54 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.0.6,00.0.6,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 0.4.0, 4..6, , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.0, , ,4 4 Stalni tro{kovi 56.5., , ,4 0 Prihodi 54.., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,

7 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. Klasa Katego rija Grupa (6 + ) Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti..46,..46, 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 4.400, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 6.6,00 6.6,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , ,45 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 0.64,4 0.64,4 4 Tro{kovi putovawa 4.4.,00.., ,00 0 Prihodi.4.,00.4.,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.46.,00.46.,00 06 Donacije me unarodnih organa.0.000, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti ,00..,00..,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 4 Usluge po ugovoru 5.0., , , 0 Prihodi 0.0.4, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih..,66..,66 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti..0, ,6.50.4,6 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina..04, , ,54 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.500, ,40.6.5,40 44 Spelovane usluge..5.,5.4.,..54.0,46 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 56.., 56.., 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4..0,00.0.5, ,5 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 4.4.0,5.50.4, ,5 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 45 Teku}e popravke i odr`avawe.06., , ,4 0 Prihodi.6.,00.6.,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.55.44,.55.44, 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5.000, ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 5.00, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,00., 4., 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.46,04.46,04 46 Materijal..00, ,5.4.6, 0 Prihodi.06.40, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.64.54, ,0 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti.5.00,6.5.00,6 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 4.00, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,6 6.06,6 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 6.0,60.50,6 4.4,56 4 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD.55.54, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.55.54, ,00 4 Amorta nekretnina i opreme..4,00..4,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih..4,00..4,00 45 Amorta nematerijalne imovine.400,00.400,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.400,00.400,00 44 OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI 5.460, , ,00 0 Prihodi 5.460, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 6.000, , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.460, , ,00 0 Prihodi 5.460, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 6.000, ,00 45 S U B V E N C I J E , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 45 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00

8 0. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. Klasa Katego rija Grupa (6 + ) Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , Subvencije privatnim preduze}ima , ,00 0 Prihodi , ,00 46 DONACIJE I TRANSFERI , ,00 0 Prihodi , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 46 Dotacije me unarodnim organama , ,00 0 Prihodi , ,00 46 Transferi ostalim nivoima vlasti , ,00 0 Prihodi , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI , ,00 0 Prihodi , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 4 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURAWA , , ,00 0 Prihodi..000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 4 Naknade za solnu za{titu , , ,00 0 Prihodi..000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 4 OSTALI RASHODI , ,5 0.4., 0 Prihodi.4.04, ,56 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,5 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 4.000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 5.000, ,00 4 Dotacije nevladinim organama 4.0.0, ,00 0 Prihodi 4.0.0, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 4 Porezi, obavezne takse i kazne , ,5 0..,5 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.055.5, ,5 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 4.000, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina 5.000, ,00 4 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova , , , 0 Prihodi , ,56 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,6 44 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.000,00.000,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.000,00.000,00 45 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih organa 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, ,00 4 rezerve 6..44, ,44 0 Prihodi 6..44, ,44 4 rezerve 6..44, ,44 0 Prihodi 6..44, ,44 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU.0.., , ,00 0 Prihodi , ,04 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca.5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine ,00..50, ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , 6.., 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0.5.0, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.00.,0 05.,0.0.0,0

9 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. Klasa Katego rija Grupa (6 + ) 4 5 OSNOVNA SREDSTVA , , , 0 Prihodi , ,04 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca.5.000, ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.0.00,00.50, ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , 5.60., 6..,0 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0.5.0, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.00.,0 05.,0.0.0,0 5 Zgrade i gra evinski objekti...4,.4.4, ,6 0 Prihodi..6.0,0..6.0,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,5 6.0., 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0.5.0, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 5 Ma{ine i oprema ,.0.4,6 5.0.,55 0 Prihodi 0.0.0, ,04 04 Sopstveni prihodi buxetskih 4..00, ,00 06 Donacije me unarodnih organa , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 0.000, , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine.0.00, , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.4.6, ,06..6, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.,0 05.,0 0.0,0 5 Ostale nekretnine i oprema 4.04., ,00 0 Prihodi 0.4.0, ,0 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,0 55 Nematerijalna imovina..05, , ,00 0 Prihodi.6.05, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.0,00 4.0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 6.50, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 5 ZALIHE , , , 0 Prihodi.5.,00.5.,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 60.65, 60.65, 5 Robne rezerve , , 0 Prihodi.5.,00.5.,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 60.65, 60.65, 5 Zalihe robe za daqu prodaju , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , ,00 54 PRIRODNA IMOVINA , ,00 0 Prihodi , ,00 54 Zemqi{te , ,00 0 Prihodi , ,00 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, ,00 6 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, ,00 6 Nabavka doma}e finansijske imovine 4.000, ,00

10 . strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. Klasa Katego rija Grupa (6 + ) Prihodi 4.000, ,00 U K U P N O : , , , Izvori finansirawa ukupno: 0 Prihodi bud`eta.4..00,00 0, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0, ,5 6.0.,5 06 Donacije me unarodnih organa , , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 0 Donacije od nevladinih organa i pojedinaca 0, , ,00 0 Primanja od prodaje ne imovine , , ,00 Primanja od otplate datih kredita i prodaje imovine ,00 0, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , 5.64., ,46 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0, , 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina..64,0.., ,4

11 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. ^lan. ^lan 0. mewa se i glasi: " ~lana. ove odluke u nosu od , dinara raspore uju se prema organacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema vorima finansirawa, u slede}im nosima u dinarima: ( + ) SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA 0.0 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA Izvr{ni i zakonodavni organi 00 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) , ,00 0 Prihodi , , Solni doprinosi na teret poslodavca.65.,00.65.,00 0 Prihodi.65.,00.65., Naknade u naturi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Solna davawa zaposlenima.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Naknade tro{kova za zaposlene.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Poslani~ki dodatak , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Materijal 5.,00 5.,00 0 Prihodi 5.,00 5., Prate}i tro{kovi zadu`ivawa , ,00 0 Prihodi , , Donacije i dotacije me unarodnim organama Ova aproprija je namewena za me unarodne ~lanarine , ,00 0 Prihodi , , Dotacije nevladinim organama Ova aproprija je namewena za finansirawe redovnog rada politi~kih stranaka u nosu od.640.0,00 i Fonda za stipendirawe darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u nosu od , , ,00 0 Prihodi.440.0, ,00 04_ 4 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.500,00.500,00 0 Prihodi.500,00.500,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi 0..0, ,00 Ukupno za funkciju : 0..0, ,00

12 4. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. ( + ) Izvori finansirawa za glavu 0.0: 0 Prihodi 0..0, ,00 Ukupno za glavu 0.0: 0..0, , SKUP[TINE GRADA NOVOG SADA 0 Op{te usluge 05 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 4.4.6, ,00 0 Prihodi 4.4.6, , Solni doprinosi na teret poslodavca , ,00 0 Prihodi , , Naknade u naturi , ,00 0 Prihodi , , Solna davawa zaposlenima , ,00 0 Prihodi , , Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi..5,00..5,00 Ukupno za funkciju 0: Izvori finansirawa za glavu 0.0:..5,00..5,00 0 Prihodi..5,00..5,00 Ukupno za glavu 0.0:..5,00..5, IZBORNA KOMISIJA Izvr{ni i zakonodavni organi Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru.6.00, ,00 0 Prihodi.6.00, ,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi.5.00, ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0:.5.00, ,00 0 Prihodi.5.00, ,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0:.5.00, ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za razdeo 0: , ,00 0 GRADONA^ELNIK 0.0 GRADONA^ELNIK Izvr{ni i zakonodavni organi 0 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) , ,00

13 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana 5. ( + ) Prihodi , , Solni doprinosi na teret poslodavca.64,00.64,00 0 Prihodi.64,00.64, Naknade u naturi 6.000, ,00 0 Prihodi 6.000, , Solna davawa zaposlenima 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Naknade tro{kova za zaposlene 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Materijal 6.0,00 6.0,00 0 Prihodi 6.0,00 6.0, Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, ,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za glavu 0.0: , , IZVR[NIH ORGANA 0 Op{te usluge Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5..5, ,00 0 Prihodi 5..5, , Solni doprinosi na teret poslodavca..54,00..54,00 0 Prihodi..54,00..54, Naknade u naturi.5.000, ,00 0 Prihodi.5.000, , Solna davawa zaposlenima.5.000, ,00 0 Prihodi.5.000, , Naknade tro{kova za zaposlene 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00

14 6. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. ( + ) Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 0: , ,00 4 Op{ti ekonomski i komerlni poslovi 05 4 Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.500, ,00 Izvori finansirawa za funkciju 4: 0 Prihodi , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.500, ,00 Ukupno za funkciju 4: Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi.5.0,00.5.0,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.500, ,00 Ukupno za glavu 0.0: 5.4.0, , ZA BUXETSKU INSPEKCIJU Izvr{ni i zakonodavni organi 05 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6.54., ,00 0 Prihodi 6.54., , Solni doprinosi na teret poslodavca..,00..,00 0 Prihodi..,00.., Naknade u naturi.500,00.500,00 0 Prihodi.500,00.500, Solna davawa zaposlenima.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Naknade tro{kova za zaposlene 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru.500,00.500,00 0 Prihodi.500,00.500, Prate}i tro{kovi zadu`ivawa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0: , ,00 0 Prihodi , ,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0: , ,00 0 Prihodi.00.4, ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina.5.500, ,00 Ukupno za razdeo 0:.65.,00.65.,00 0 GRADSKO VE]E 0.0 GRADSKO VE]E Izvr{ni i zakonodavni organi 06 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6.4.5, ,00 0 Prihodi 6.4.5, ,00

15 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. ( + ) Solni doprinosi na teret poslodavca.5.66, ,00 0 Prihodi.5.66, , Naknade u naturi 5.500, ,00 0 Prihodi 5.500, , Solna davawa zaposlenima 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Naknade tro{kova za zaposlene 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Materijal 5.0,00 5.0,00 0 Prihodi 5.0,00 5.0, Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, ,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi.0.4,00.0.4,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 0.0:.0.4,00.0.4,00 0 Prihodi.0.4,00.0.4,00 Ukupno za glavu 0.0: Izvori finansirawa za razdeo 0:.0.4,00.0.4,00 0 Prihodi.0.4,00.0.4,00 Ukupno za razdeo 0:.0.4,00.0.4,00 04 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 04.0 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 0 Op{te usluge 0 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade).404.0, ,00 0 Prihodi.404.0, , Solni doprinosi na teret poslodavca 4..45, ,00 0 Prihodi 4..45, , Naknade u naturi , ,00 0 Prihodi , , Solna davawa zaposlenima.0.000, ,00 0 Prihodi.0.000, , Naknade tro{kova za zaposlene 6.,6 6.,6 0 Prihodi 6.,6 6., Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Tro{kovi putovawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, ,00

16 . strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. ( + ) Usluge po ugovoru 4.500, ,00 0 Prihodi 4.500, , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Dotacije nevladinim organama , ,00 0 Prihodi , ,00 0_ 4 Porezi, obavezne takse i kazne 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih organa.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi , ,6 Ukupno za funkciju 0: , ,6 46 Ostala energija Ova aproprija je namewena za: Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00. Teku}e subvencije u nosu od ,00 - JKP "Novosadska Toplana" ,00 - Agen za energetiku ,00 - Energija Novi Sad ,00. Kapitalne subvencije u nosu od ,00 - JKP "Novosadska Toplana" ,00 - Agen za energetiku ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 46: 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Ukupno za funkciju 46: , ,00 50 Upravqawe otpadom 05_ 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Usluge po ugovoru 0.00., ,00 0 Prihodi.00.,00.00.,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "^isto}a" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "^isto}a" u nosu od ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi 4.0., ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Ukupno za funkciju 50: 56.0., ,00 50 Upravqawe otpadnim vodama 0 45 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 50: , , Za{tita biqnog i `ivotiwskog sveta

17 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana. ( + ) Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u nosu od ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 540: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 540: , , Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu Spelovane usluge 6.0., ,00 0 Prihodi 6.0., ,00 Izvori finansirawa za funkciju 560: 0 Prihodi 6.0., ,00 Ukupno za funkciju 560: 6.0., ,00 60 Razvoj zajednice 0 4 Usluge po ugovoru.44.,00.44.,00 0 Prihodi.44.,00.44.,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Lisje" u nosu od , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00. Kapitalne subvencije u nosu od ,00 - JKP "Lisje" ,00 - JKP "Tr`nica" ,00 - JKP "Informatika" ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 60: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 60: , ,00 60 Vodosnabdevawe 0 44 Spelovane usluge , ,00 0 Prihodi , ,00 Ova aproprija je namewena za:. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od ,00. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanala" u nosu od , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 60: 0 Prihodi..000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Ukupno za funkciju 60: , , Uli~na rasveta 05 4 Stalni tro{kovi , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 640: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 640: Izvori finansirawa za glavu 04.0: , ,00 0 Prihodi , ,6 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Ukupno za glavu 04.0:.5.6.0, , JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA" 45 Drumski saobra}aj 0 44 Spelovane usluge Deo ove aproprijacije u nosu od ,00 namewen je za Program odr`avawa objekata putne privrede za 00. godinu , , ,00 0 Prihodi , ,00

18 40. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. ( + ) Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , , Zgrade i gra evinski objekti.4..5,.4..5, 0 Prihodi 6..5,5 6..5,5 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,4 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , 0 54 Zemqi{te , ,00 0 Prihodi , , Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 45: 0 Prihodi , ,5 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.6.44,4.6.44,4 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina , , Ukupno za funkciju 45:..05.5, , , 50 Upravqawe otpadom 0 5 Zgrade i gra evinski objekti , ,00 0 Prihodi.4.000, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 50: 0 Prihodi.4.000, ,00 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , ,00 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za funkciju 50: , ,00 60 Razvoj zajednice 0 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) ,00.0., ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.0.,00.0., Solni doprinosi na teret poslodavca , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , , Naknade u naturi..000, ,00 0 Prihodi..000, , Solna davawa zaposlenima.4.000, , ,00 0 Prihodi.4.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.06.5, , Naknade tro{kova za zaposlene , ,00 0 Prihodi , , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.0.000, ,00 0 Prihodi.0.000, , Stalni tro{kovi 4.6.6, , ,6 0 Prihodi 4.6.6, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih..544,6..544,6 0 4 Tro{kovi putovawa 6.600, ,00.600,00 0 Prihodi 6.600, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , , Usluge po ugovoru..000, , ,00

19 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana 4. ( + ) Prihodi..000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 44 Spelovane usluge , ,00 0 Prihodi , ,00 45 Teku}e popravke i odr`avawe , ,00 0 Prihodi , ,00 46 Materijal.0.000, ,00 0 Prihodi.0.000, , Amorta nekretnina i opreme 6.5.4, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 6.5.4, , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , , Porezi, obavezne takse i kazne , ,00 0 Prihodi , ,00 4 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 5 Zgrade i gra evinski objekti.4.000, ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina 6.000, ,00 5 Ma{ine i oprema.0.000, ,00 0 Prihodi.0.000, , Ostale nekretnine i oprema , ,00 0 Prihodi.4.5,0.4.5,0 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,0 Izvori finansirawa za funkciju 60: 0 Prihodi.0.6.5, ,0 04 Sopstveni prihodi buxetskih 5..46, ,6 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,0 Ukupno za funkciju 60: , , ,6 640 Uli~na rasveta 5 Zgrade i gra evinski objekti , ,00 0 Prihodi 4.0.6, ,55 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 4.50., ,45 55 Nefinansijska imovina koja se finansira sredstava za realaciju nacionalnog investicionog plana Izvori finansirawa za funkciju 640: 0 Prihodi 4.0.6, ,55 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 4.50., ,45 Ukupno za funkciju 640: Izvori finansirawa za glavu 04.0: , ,00 0 Prihodi.40.., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih..46,6..46,6 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,64 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0.5.0, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za glavu 04.0: ,.00.46, , FOND ZA ZA[TITU 0 Usluge protivpo`arne za{tite

20 4. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun 00. ( + ) Stalni tro{kovi 0.000,00.000,00.000,00 0 Prihodi 0.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.000,00.000, Tro{kovi putovawa , , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , , Usluge po ugovoru..000, , ,00 0 Prihodi..000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0.000, , Teku}e popravke i odr`avawe.46.,00.46.,00 0 Prihodi.46.,00.46.,00 46 Materijal 6.5,00 6.5,00 0 Prihodi 6.5,00 6.5,00 4 Porezi, obavezne takse i kazne 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, ,00 5 Ma{ine i oprema.0.000, ,00 0 Prihodi 6..,04 6..,04 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.40.0,6.40.0,6 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi.6.4,04.6.4,04 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0.000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.40.0,6.40.0,6 Ukupno za funkciju 0: Izvori finansirawa za glavu 04.0: 5.6.6, , ,00 0 Prihodi.6.4,04.6.4,04 04 Sopstveni prihodi buxetskih 0.000, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.40.0,6.40.0,6 Ukupno za glavu 04.0: Izvori finansirawa za razdeo 04: 5.6.6, , ,00 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.6.46,6.6.46,6 0 Donacije od ostalih nivoa vlasti , , ,00 Primawa od otplate datih kredita i prodaje imovine , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,60 4 Neutro{ena sredstva od privatacije pret. godina 0.5.0, 0.5.0, 5 Neutro{ena sredstva dona prethodnih godina , ,00 Ukupno za razdeo 04: ,..46, ,6 05 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE 05.0 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE 0 Op{te usluge 0 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade).6.0,00.6.0,00 0 Prihodi.6.0,00.6.0,00 4 Solni doprinosi na teret poslodavca..,00..,00 0 Prihodi..,00..,00 4 Naknade u naturi 5.000, ,00 0 Prihodi 5.000, ,00 44 Solna davawa zaposlenima.6.0,00.6.0,00 0 Prihodi.6.0,00.6.0, Naknade tro{kova za zaposlene 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000, , ,00 0 Prihodi.000,00.000,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00

21 5. jun 00. LIST GRADA NOVOG SADA Broj Strana 4. ( + ) Stalni tro{kovi 0.000,00.50,00.50,00 0 Prihodi 0.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.50,00.50,00 4 Tro{kovi putovawa , ,00 0 Prihodi , ,00 4 Usluge po ugovoru 5.000, , ,4 0 Prihodi 5.000, ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih.6.50, ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina..0,4..0,4 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 0.000, ,00 0 Prihodi 0.000, , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi 6.66., ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina..0,4..0,4 Ukupno za funkciju 0: 6.66.,00.6.0,4..0,4 45 Drumski saobra}aj 4 46 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , ,00 0 Prihodi , , Usluge po ugovoru 0.4.4, ,50 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina.04.4, , Spelovane usluge , ,00 0 Prihodi , , Materijal , ,00 0 Prihodi , ,00 Ova aproprija je namewena za : Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama , ,00. Teku}e subvencije u nosu od ,00 i to : -JGSP "Novi Sad" ,00 -JKP "Parking servis" ,00. Kapitalne subvencije nosu od ,00 i to: -JGSP "Novi Sad" ,00 -JKP "Parking servis" ,00 -JKP Put ,00 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,00 Izvori finansirawa za funkciju 45: 0 Prihodi , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina , ,50 Ukupno za funkciju 45: Izvori finansirawa za glavu 05.0: , ,50 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,50..0, , Ukupno za glavu 05.0: Izvori finansirawa za razdeo 05: 5.0.,50.6.0, , 0 Prihodi , ,00 04 Sopstveni prihodi buxetskih , ,00 Neraspore eni vi{ak ranijih godina ,50..0, , Ukupno za razdeo 05: 5.0.,50.6.0, , 06 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE 06.0 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE 0 Op{te usluge 46 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.0., ,00

22 44. strana Broj LIST GRADA NOVOG SADA 5. jun ( + ) Prihodi 5.0., , Solni doprinosi na teret poslodavca 0.4.5, ,00 0 Prihodi 0.4.5, , Naknade u naturi..00,00..00,00 0 Prihodi..00,00..00, Solna davawa zaposlenima..000, ,00 0 Prihodi..000, , Naknade tro{kova za zaposlene.6.66, ,00 0 Prihodi.6.66, , Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Stalni tro{kovi.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000, Tro{kovi putovawa 6.500, ,00 0 Prihodi 6.500, , Usluge po ugovoru , ,00 0 Prihodi , , Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 6.000, ,00 0 Prihodi 6.000, , Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova.000,00.000,00 0 Prihodi.000,00.000,00 Izvori finansirawa za funkciju 0: 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju 0: , ,00 Ostale op{te usluge 5 4 Usluge po ugovoru 4.000, ,00 0 Prihodi 4.000, ,00 Ova aproprija je namewena za -Teku}e subvencije za JP "Urbanam" u nosu od ,00 -Kapitalne subvencije za JKP "Stan" u nosu od , Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organama..000, ,00 0 Prihodi..000, ,00 Izvori finansirawa za funkciju : 0 Prihodi , ,00 Ukupno za funkciju : Izvori finansirawa za glavu 06.0: , ,00 0 Prihodi.04.50, ,00 Ukupno za glavu 06.0:.04.50, , FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU 60 Stambeni razvoj 5 4 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) , ,00 0 Primawa od prodaje ne imovine , , Solni doprinosi na teret poslodavca 45.,00 45.,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 45.,00 45., Solna davawa zaposlenima 0.0,00 0.0,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 0.0,00 0.0, Stalni tro{kovi 6.6,00 6.6,00 0 Primawa od prodaje ne imovine 6.6,00 6.6, Usluge po ugovoru , ,00

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - ODLUKA Rebalans - Normativni deo POPUNJENO strane 1-5.doc

Microsoft Word - ODLUKA Rebalans - Normativni deo POPUNJENO strane 1-5.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 04. ГОДИНУ НОВИ САД, јул 04. године На основу

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Sl-30.indd

Sl-30.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 0 НОВИ САД,. јун 0. примерак 700,00 динара ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.

Више

Sluzbeni List Broj OK10.qxd

Sluzbeni List Broj OK10.qxd SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA GODINA XLI - BROJ 11 - KRAQEVO - 28. NOVEMBAR 2008. GODINE AKTI SKUP[TINE GRADA KRAQEVA 114. Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj dana 27. novembra 2008. godine, donela

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

Sl-list-BGD.qxd

Sl-list-BGD.qxd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Godina LII Broj 38 7. oktobar 2008. godine Cena 180 dinara Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 7. oktobra 2008. godine, na osnovu ~l. 46. i 47. Zakona

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка,

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/2016)

Више

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 1

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 1 На основу члана. став. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. /0, 7/0, 0/0, 0/, /, 6/, 6/ - испр, 08/, /, 68/ - др. закон и 0/), као и члана. тачка, а у вези са чланом 66. ст.. и. Закона

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

01 - Sluzbeni list BR 22.rtf

01 - Sluzbeni list BR 22.rtf GODINA XLVII BROJ 22 ^A^AK 16. novembar 2013. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 373. На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више