2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama"

Транскрипт

1 X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим поменутим установама у оквиру ове службе постоје одељења: интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије и психијатрије, а у оквиру Дома здравља Лазаревац, и ЗЗЗ студената и одељење пнеумофтизиологије. На нивоу Београда у периоду од до године било је укупно специјалистичко - консултативних прегледа (СК прегледа) од којих је 4,% било претходно заказано. Од укупног броја прегледа или 62,7% су били први прегледи, од којих је 4,1% било заказано. Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је 12, дана. Сви заказани прегледи су у 93% случајева обављени у року од 3 минута од заказаног термина. У оквиру специјалистичко консултативних (СК) служби здравствених установа на примарном нивоу прати се следећих показатеља: 1. Просечна дужина чекања на заказан први преглед 2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у (СК) служби 3. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина 4. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. Број дана у месецу када је омогућено заказивање (СК) прегледа Поменути показатељи се израчунавају на исти начин у свим СК службама: 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од првог јављања пацијената СК служби до времена заказивања првог прегледа, израчунава се као збир свих дужина чекања у данима на заказани преглед подељен са бројем пацијената који су имали заказан први преглед. На нивоу града Београда у 212. години, у просеку се чекало 12 дана на први СК преглед, а најдуже се чекало у офталмолошкој служби, 1 дана (Графикон 1). 1

2 Графикон 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед у СК службама на нивоу Београда дани интерна медицина психијатрија 1.6 офталмологија оториноларингологија пнеумофтизиологија 12. Београд укупно 2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко консултативној служби израчунава се као број заказаних посета подељен са укупним бројем посета и помножен са. На нивоу СК служби београдских здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите нешто више од 4% прегледа је претходно било заказано (Графикон 2). Највећи проценат заказаних прегледа био је у пнеумофтизиолошкој служби (67,4%), а најмањи у оториноларинголошкој служби (19,7%). Графикон 2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко консултативној служби у Београду % интерна медицина психијатрија офталмологија оториноларингологија пнеумофтизиологија Београд укупно 2

3 3. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина израчунава се као број пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина подељен са укупним бројем прегледаних пацијената помножен са. У свим СК службама у Београду у 212. години је више од 92% корисника било примљено на преглед у року од 3 минута од заказаног термина (Графикон 3). Графикон 3. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у Београду % интерна медицина офталмо -логија психијатрија оториноларингологија пнеумофтизиологија Београд укупно 4. Укупан број сати у недељи када служба ради по подне израчунава се сабирањем сати када СК служба ради поподне и дељењем са тј. бројем радних дана у недељи (максималан могући број је 4 ако служба ради сваког радног дана поподне пуно радно време). Све СК службе имају организован поподневни рад, али број сати се разликује од службе до службе тако да најдуже у поподневним сатима ради интерна, офталмолошка и оториноларинголошка служба (33 сата), а најкраће психијатријска служба (29 сати) (Графикон 4). 3

4 Графикон 4. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне у Београду сати интерна медицина офталмо -логија психијатрија оториноларингологија пнеумофтизиологија Београд укупно 1. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко консултативних прегледа се добија сабирањем дана у месецу када је могуће заказати СК преглед (максималан број је 22 ако је могуће сваког радног дана заказати СК преглед). У свим СК службама на нивоу града Београда у којима се заказују прегледи, заказивање је омогућено сваког радног дана у месецу. А. СЛУЖБА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ На нивоу Београда у посматраном периоду 212. године било је укупно интернистичких прегледа (26,6% свих СК прегледа) од којих је,6% било претходно заказано. Од укупног броја прегледа или 6,1% су били први прегледи, од којих је 6,9% било заказано. Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је 12,1 дана. Сви заказани прегледи су у 93,4% случајева обављени у року од 3 минута од заказаног термина. У просеку интернистичке службе раде по 33 сати недељно у поподневним сатима, а прегледе је могуће заказати свих 22 дана у месецу (Графикони 1-4). 1. Просечна дужина чекања на заказани први интернистички преглед У свим домовима здравља потребно је заказати интернистички преглед, али је просечна дужина чекања на преглед различита (Табела XXXI у прилогу). У 212. години најдуже се чекало на интернистички преглед у ДЗ Звездара (29, дана), а 4

5 најкраће у ДЗ Палилула (1 дан). У и није потребно заказати интернистички преглед, већ се прегледи обављају истог дана по јављању пацијената интернистичкој служби (Графикон ). Графикон. Просечна дужина чекања на заказани први интернистички преглед дани БЕОГРАД ДЗ (укупно) Вредности овог показатеља је могуће пратити уназад шест година и за то време се просечна дужина чекања повећавала са на 12 дана (Графикон 6). Графикон 6. Дужина чекања на први интернистички преглед у периоду године у установама примарне здравствене заштите у Београду y =.468x +.2 дани Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у интернистичкој служби У већини здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите интернистички прегледи се заказују. Највећи проценат заказаних прегледа био је у ДЗ Барајево у коме је 98% свих интернистичких прегледа у 212. години било заказано (Графикон 7). Преко 9% заказаних прегледа било је и у домовима

6 здравља Сопот и Обреновац. Најмање заказаних прегледа било је у домовима здравља Вождовац (23,%) и Стари град (2,4%) (Табела XXXI у прилогу). Графикон 7. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у интернистичкој служби % БЕОГРАД ДЗ (укупно) До 211. године као показатељ квалитета пратио се проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета, а од 211. године се прати проценат свих заказаних прегледа од укупног броја прегледа. Из достављених података се може израчунати и стари показатељ који се односи на прве прегледе и добити још бољи увид у квалитет рада СК служби. У периоду од 27. до 212. године повећава се проценат заказаних првих интернистичких посета у односу на укупан број првих посета у распону од 2% до 64% (Графикон 8). 6

7 Графикон 8. Проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета у интернистичкој служби у периоду године у Београду % y = 1.72x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина У циљу повећања ефикасности рада и повећања задовољства корисника неопходно је што је могуће више скратити време чекања на преглед. Оптимално време чекања износи 3 минута и сем у оправданим ситуацијама преглед би требало обавити у том временском року, што се и дешава у највећем броју здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите у Београду (Графикон 9). Сви пацијенти су примљени у року од 3 минута на интернистички преглед у домовима здравља: Звездара, Младеновац, Стари град и Чукарица, а преко 9% прегледа је обављено у овом року у домовима здравља: Барaјево, Вождовац, Гроцка, Звездара, Земун, Нови Београд, Обреновац, Сопот и у. Најмање прегледа у овом року било је у Дому здравља Врачар. (Табела XXXI у прилогу). 7

8 Графикон 9. Проценат пацијената који су примљени код интернисте у року од 3 минута од времена заказаног термина % БЕОГРАД ДЗ (укупно) 4. Укупан број сати у недељи када интернистичка служба ради поподне У 212. години интернистичка служба у већини здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите је радила пуно радно време у поподневним сатима (домови здравља: Вождовац, Брачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац Обреновац, Палилула, Раковица, Стари град, Чукарица, и ) (Табела XXXI у прилогу). Најмањи број сати у поподневној смени ова служба је радила у домовима здравља Сопот, Нови Београд и Барајево (Графикон ). 8

9 Графикон. Укупан број сати у недељи када интернистичка служба ради поподне сати БЕОГРАД ДЗ Овај показатељ показује варијације у периоду од 28. године које нису велике (разлика је по један дан на годишњем нивоу), али се може видети да интернистичка служба у свим установама обухваћених овом анализом не ради у поподневним сатима пуно радно време, већ у складу са потребама корисника (Графикон 11). Графикон 11. Укупан број сати у недељи када интернистичка служба ради поподне у периоду године у Београду сати y =.12x Напомена: у 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду

10 . Број дана у месецу када је омогућено заказивање интернистичких прегледа У свим здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите у Београду у којима се заказује интернистички преглед, заказивање је било омогућено сваког радног дана, како у 212. години тако и у периоду од 27. године. Б. ОФТАЛМОЛОШКА СЛУЖБА На нивоу Београда у 212. години било је укупно офталмолошких прегледа (28,1% свих СК прегледа) од којих је 47,3% било претходно заказано. Од укупног броја прегледа или 68,1% су били први прегледи, од којих је 46,7% било заказано. Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је 1 дана. Сви заказани прегледи су у 93% случајева обављени у року од 3 минута од заказаног термина. Офталмолошка служба је радила у просеку 33 сати недељно у поподневним сатима, а заказивање је било могуће свих 22 радних дана у месецу (Графикони 1-4). 1. Просечна дужина чекања на заказан први преглед На офталмолошки преглед се у домовима здравља Београда и заводима на примарном нивоу здравствене заштите у 212. години у просеку чекало 1 дана (Табела XXXII у прилогу). На преглед се чекало од 2,9 (ДЗ Лазаревац ) до 23,8 дана (ДЗ Стари град ), а у домовима здравља Сопот и Младеновац, ЗЗЗ радника ЖС и пацијенти су били прегледани у току истог дана (Графикон 12).

11 Графикон 12. Просечна дужина чекања на заказан први офталмолошки преглед дани БЕОГРАД ДЗ (укупно) У периоду од 27. године просечна дужина чекања на заказан први офталмолошки преглед се повећала за %, од на 1 дана. На заказан први преглед најкраће се чекало 28. године (9,8 дана), а најдуже 212. године (1,3 дана) (Графикон 13). Графикон 13. Просечна дужина чекања на заказан први офталмолошки преглед у периоду године дани y =.31x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у офталмолошкој служби У току 212. године сваки други офталмолошки преглед у београдским установама примарног нивоа здравствене заштите је био заказан. Највише заказаних посета било је у ДЗ Обреновац (88,%) и ДЗ Гроцка (8,7%) (Табела XXXII у прилогу). Насупрот томе у домовима здравља: Младеновац и Сопот, 11

12 као и у и офталмолошке посете се не заказују (Графикон 14). Графикон 14. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у офталмолошкој служби % БЕОГРАД ДЗ Проценат заказаних првих посета офталмологу у претходном шестогодишњем периоду показује растући тренд уз минималне осцилације, а најмање заказаних првих посета било је у 2. години (Графикон 1). Графикон 1. Проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета у офталмолошкој служби у периоду године y =.37x % Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду

13 3. Проценат пацијената који су примљени код офталмолога у року од 3 минута од времена заказаног термина У 212. години у просеку више од 9% корисника је било примљено на офталмолошки преглед у року од 3 минута у односу на заказани преглед. Сви пацијенти у домовима здравља: Нови Београд и Чукарица су били примљени на преглед у овом року. Најмaње прегледаних у року од 3 минута било је у ДЗ Врачар (6,%) (Табела XXXII у прилогу). У установама које не заказују офталмолошки преглед није ни праћена дужина чекања на пријем код офталмолога (Графикон 16). Графикон 16. Проценат пацијената који су примљени код офталмолога у року од 3 минута од времена заказаног термина % БЕОГРАД ДЗ 4. Укупан број сати у недељи када офталмолошка служба ради поподне У току 212. године офталмолошка служба већине здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите радила је између 3 и 4 сати недељно (Графикон 17 ). Најкраће се у поподневним сатима радило у ДЗ Сопот ( сати), ДЗ Барајево (7 сати) и ДЗ Нови Београд (7 сати) (Табела XXXII у прилогу). 13

14 Графикон 17. Укупан број сати у недељи када офталмолошка служба ради поподне сати БЕОГРАД ДЗ У почетку праћења овог показатеља, офталмолошке службе су радиле у просеку по 29 сати недељно, а 212. године 33 сати недељно чиме је овај преглед постао доступнији корисницима.. Број дана у месецу када је омогућено заказивање офталмолошких прегледа У свим здравственим установама које заказују офталмолошки преглед, то је у 212. години било могуће урадити сваког радног дана, исто као и претходних година. Ц. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОШКА СЛУЖБА На нивоу Београда у посматраном периоду било је укупно оториноларинголошких прегледа (28% свих СК прегледа) од којих је 19,7% било претходно заказано. Од укупног броја прегледа или 6,8% су били први прегледи, од којих је 16,7% било заказано. Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је,2 дана. Сви заказани прегледи су у 96,2% случајева обављени у року од 3 минута од заказаног термина (Графикони 1-4). Оториноларинголошка служба је радила у просеку 33 сати недељно у поподневним сатима, а заказивање је било могуће свих 22 радних дана у месецу. 14

15 1. Просечна дужина чекања на заказан први оториноларинголошки преглед У току 212. године на оториноларинголошки преглед у београдским установама примарне здравствене заштите у просеку се чекало дана (Табела XXXIII у прилогу). Најдуже се на овај преглед чекало у ДЗ Звездара (1,9 дана), а најкраће у ДЗ Чукарица (1,6 дан) (Графикон 18). У домовима здравља Врачар, Земун, Младеновац, Обреновац, Раковица, Савски венац, Сопот и ЗЗЗ радника ЖС и ови прегледи се не заказују, а пацијенти су на преглед примљени истог дана по јављању. Графикон 18. Просечна дужина чекања на заказан први оториноларинголошки преглед дани БЕОГРАД ДЗ (ук) У посматраном шестогодишњем периоду дужина чекања на први преглед у оториноларинголошкој служби показује осцилације уз растући тренд, са највећом вредношћу у току 2. године (,), уз повећање броја заказаних првих прегледа исте године (Графикон 19). Графикон 19. Просечна дужина чекања на заказан први оториноларинголошки преглед у периоду године дани y =.1x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду

16 2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у оториноларинголошкој служби У односу на друге СК службе у оториноларинголошкој служби је био најмањи проценат заказаних прегледа (19,7%), што је и било за очекивати, јер се велики број прегледа обавља по упуту изабраног лекара као хитан преглед у току дијагностике и лечења респираторних инфекција на шта указује и удео првих посета у укупном броју посета (6,8%) (Табела XXXIII у прилогу). Посматрајући вредности овог показатеља на нивоу здравствених установа може се уочити да постоје велике варијације у зависности од организације рада ове службе. Највећи проценат заказаних прегледа био је у ДЗ Гроцка (7,%), а најмањи у ДЗ Нови Београд (2,%), док се у неким здравственим установама преглед оториноларинголога не заказује (Графикон 2). Графикон 2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у оториноларинолошкој служби % БЕОГРАД ДЗ (ук) ЗЗЗ радника 19.7 БЕОГРАД Проценат заказаних првих посета у овој служби показује растући тренд у посматраном шестогодишњем периоду,а највећи је био у 212. години (Графикон 21). 16

17 Графикон 21. Проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета у оториноларинголошкој служби у периоду године % y =.994x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду Проценат пацијената који су примљени код оториноларинголога у року од 3 минута од времена заказаног термина У домовима здравља Гроцка, Звездара, Лазаревац, Нови Београд и Стари град сви корисници који су имали заказан оториноларинголошки преглед били су прегледани у року од 3 минута од заказаног термина (Табела XXXIII у прилогу). Више од 99% прегледа у року од 3 минута било је у домовима здравља Барајево, Вождовац, Звездара и у, a на нивоу града 96,2% (Графикон 22). Графикон 22. Проценат пацијената који су примљени код оториноларинголога у року од 3 минута од времена заказаног термина % БЕОГРАД ДЗ (ук) 17

18 4. Укупан број сати у недељи када оториноларинголошка служба ради поподне Као што је на Графикону 23 приказано на нивоу града Београда оториноларинголошка служба у просеку ради 32 сати поподне, с тиме да у неким установама ради пуно радно време у поподневним сатима (4 сати), док у неким уопште није организована у поподневним сатима (ДЗ Раковица и ДЗ Савски венац ) или ради ограничен број сати (ДЗ Барајево, ДЗ Нови Београд и ДЗ Сопот ). Графикон 23. Укупан број сати у недељи када оториноларинголошка служба ради поподне сати БЕОГРАД ДЗ (ук). Број дана у месецу када је омогућено заказивање оториноларинголошких прегледа Као и претходних шест година и 212. години је било могуће заказати СК преглед сваког радног дана у току месеца. Д. СЛУЖБА ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА На нивоу Београда у 212. години било је укупно психијатријских прегледа (,% свих СК прегледа) од којих је 26% било претходно заказано. Од укупног броја прегледа или 6,8% су били први прегледи, од којих је 22% 18

19 било заказано. Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је 12,2 дана. Сви заказани прегледи су у 94% случајева обављени у року од 3 минута од заказаног термина (Графикон 1-4). У просеку служба заштите менталног здравља ради по 29 сати недељно у поподневним сатима, а прегледе је могуће заказати свих 22 дана у месецу. 1. Просечна дужина чекања на заказан први психијатријски преглед На нивоу Београда на први психијатријски преглед се у просеку чекало 12 дана (Графикон 24). Најдуже се чекало у ДЗ Вождовац (2 дана), а најкраће у ДЗ Земун (2 дана) (Табела XXXIV у прилогу). У домовима здравља и заводима у којима се не заказује, овај преглед је обављен у току истог дана од јављања (ДЗ Врачар, Звездара, Младеновац, Сопот, и ). Графикон 24. Просечна дужина чекања на заказан први психијатријски преглед дани БЕОГРАД ДЗ (укупно) Уназад пет година на нивоу града се све дуже чека на први преглед психијатра, најдуже у другој половини 211. године (Графикон 2). Међутим, ово не значи да је доступност ових прегледа смањена у односу на претходне године, јер се мора узети у обир и податак да се све мањи број првих прегледа психијатра заказује (Графикон 2). 19

20 Графикон 2. Просечна дужина чекања на заказан први психијатријски преглед у периоду године дани y = 1.28x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у служби заштите менталног здравља Више од 9% посета психијатру било је заказано у домовима здравља Палилула (98,2%) и Раковица (96,7%), а у домовима здравља: Врачар, Звездара, Младеновац и Сопот посете психијатру се не заказују (Табела XXXIV у прилогу). Најмање заказаних посета било је у домовима здравља Савски Венац (32,9%) и Стари Град (33,%) (Графикон 26). Графикон 26. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у служби заштите менталног здравља % БЕОГРАД ДЗ 2

21 Тренд удела заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета у претходном петогодишњем периоду показује да се постепено смањују прве посете психијатру које је потребно заказати (Графикон 27). У 27. години сваку другу посету је било потребно претходно заказати, а 212. године сваку пету. Графикон 27. Проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета у служби заштите менталног здравља у периоду година % y = -.34x Напомена: у 27. и 211. години овај показатељ је праћен на полугодишњем нивоу у периоду Проценат пацијената који су примљени код психијатра у року од 3 минута од времена заказаног термина На нивоу примарне здравствене заштите у Београду се више од 9% заказаних прегледа обави у року 3 минута од заказаног термина (Графикон 28), исто као и у већини установа које заказују психијатријске прегледе. Најмањи проценат прегледаних у овом периоду био је у ДЗ Палилула (46,1%) (Табела XXXIV у прилогу). Графикон 28. Проценат пацијената који су примљени код психијатра у року од 3 минута од времена заказаног термина % БЕОГРАД ДЗ (укупно) 21

22 4. Укупан број сати у недељи када служба заштите менталног здравља ради поподне У свим здравственим установама, сем у ДЗ Савски венац организован је рад службе за заштиту менталног здравља у поподневним сатима и у већини здравствених установа у пуном радном времену (4 сати) (Табела XXXIV у прилогу). Најмањи број сати у недељи у поподневној смени ова служба је доступна корисницима у ДЗ Гроцка, ДЗ Нови Београд, ДЗ Сопот и ДЗ Барајево (Графикон 29). Графикон 29. Укупан број сати у недељи када служба заштите менталног здравља ради по подне сати БЕОГРАД ДЗ Број дана у месецу када је омогућено заказивање психијатријских прегледа Свих 22 радних дана је могуће заказати психијатријски преглед у установама у којима се овај преглед заказује (Табела XXXIV у прилогу). Е. ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКА СЛУЖБА Пнеумофтизиолошка служба на примарном нивоу здравствене заштите у Београду организована је у ДЗ Лазаревац, и. У и пнеумофтизиолошки прегледи се не заказују тако да се подаци и анализа који следе односе углавном на ДЗ Лазаревац. 22

23 У ДЗ Лазаревац већина пнеумофтизиолошких прегледа се заказује (67,4%), просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је 1,6 дана (Графикон 3). Сви заказани прегледи су обављени у року од 3 минута од заказаног термина. Прегледе је могуће заказати свих 22 дана у месецу (Табела XXXV у прилогу). Графикон 3. Показатељи квалитета рада пнеумофтизиолошке службе на нивоу Дома здравља Лазаревац.% 67.4% Просечна дужина чекања на заказан први преглед (у данима) Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета Проценат пацијената који су прегледани у року од 3 минута од времена заказаног Број дана у месецу када је могуће заказати спец. -консулт. преглед У пнеумофтизиолошкој служби у 212. години било је укупно прегледа, од тога 68 првих. Пнеумофтизиолошки прегледи се не заказују, а служба у поподневној смени ради 2 сати недељно. У пнеумофтизиолошкој служби било је укупно прегледа, од тога.47 првих. Пнеумофтизиолошки прегледи се не заказују, а служба у поподневној смени ради 4 сати недељно. 23

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Sluzbeni-list-BGD-017.indd

Sluzbeni-list-BGD-017.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 17 12. март 2019. године Цена 265 динара На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019)

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр

РЕШЕЊА 1. (2) Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подр РЕШЕЊА. () Обележја статистичких јединица посматрања су: а) особине које су заједничке за јединице посматрања б) особине које се проучавају, а подразумевају различите вредности по јединицама посматрања

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Microsoft Word - Odluka o održavanju cistoce.docx

Microsoft Word - Odluka o održavanju cistoce.docx ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - dr. odluka, 2/2011, 10/2011 - dr. odluka, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 i 19/2017) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom

Више

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, Април 2019.

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, Април 2019. ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, Април 2019. САДРЖАЈ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДА БЕОГРАДА У ИНФОРМАТОРУ... 3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 5 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ

Више

Memorandum

Memorandum Република Срб ија Град Београд Градска управа града Београда Секретаријат за привреду VIII-06 бр. 32-49/2019 15.07.2019. године www. beograd.rs Краљице Марије 1/XVII 11000 Београд тел. (011) 715-7402,

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Microsoft Word - Ostvarivanje prava osiguranih lica u privatnim zdravstvenim ustanovama

Microsoft Word - Ostvarivanje prava osiguranih lica u privatnim zdravstvenim ustanovama Ostvarivanje prava osiguranih lica u privatnim zdravstvenim ustanovama Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u zdravstvenim ustanovama

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више