zadovoljstvo specijalisticka 2014.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "zadovoljstvo specijalisticka 2014."

Транскрипт

1 ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је године, у специјалистичкој служби интерне медицине (обухваћене су субспецијалности интерне медицине: пулмологија, кардиологија, алергологија и имунологија, гастроентерологија, хематологија, ендокринологија, нефрологија, реуматологија) у 14 болница у Београду. Анкетирањем корисника о задовољству специјалистичком службом обухваћена је једнодневна популација пацијената, који су на дан испитивања посетили специјалисту интерне медицине. Коришћен је стандардизовани анонимни упитник са 11 питања, уз могућност да пацијенти напишу и своје примедбе, похвале и предлоге за унапређење квалитета рада. Питања из упитника су обухватила основне социјално економске детерминанте здравља (пол, старост, школска спрема, материјални положај испитаника), затим карактеристике заказивања и простора за чекање прегледа, дужину чекања на преглед, однос лекара према пацијенту (давање информација, време које лекар посвећује пацијенту, спремност да се саслуша пацијент), плаћање прегледа и укупно задовољство здравственом заштитом у специјалистичкој служби. Спровођење испитивања организовала је Комисија за унапређење квалитета рада здравствене установе. Пацијенти су упитник попуњавали у здравственој установи, унос података је обављен у Градском заводу за јавно здравље, где је извршена и анализа података. Добијени резултати су упоређивани са резултатима из периода од до године. За описивање испитиване популације коришћене су методе дескриптивне статистике: просечна вредност (аритметичка средина), мере варијабилитета (стандардна девијација) и релативни бројеви. За утврђивање значајности разлике између обележја коришћен је χ 2 тест, Kruskal Wallis тест (H) и једнофакторска анализа варијансе (F). Сви статистички тестови су прихватани ако је вероватноћа нулте хипотезе једнака или мања од 5 посто. Задовољство корисника исказано је просечном оценом на скали од 1 до 5, где је 1=веома незадовољан, а 5=веома задовољан. База података креирана је у компјутерском програму SPSS, верзија 15.0 (Stasistical Package for Social Sciences), који је коришћен и за статистичку обраду података. Резултати На дан испитивања задовољства корисника радом специјалистичке службе, било је пацијента (за 362 или 17,3% више у односу на претходну годину) који су посетили специјалисту интерне медицине у 13 болница у Београду, Подељено је укупно упитника, јер су остали пацијенти одбили да учествују у анкети. Попуњених (враћених) упитника је било 1.369, што је за 6 или 0,4% мање у односу на претходну годину. Стопа одговора (у односу на број подељених упитника) је

2 била 73,3% и мања је у односу на претходну годину када је износила 82,9% (графикон 1). У наведене резултате нису урачунати упитници који су подељени у Војномедицинској академији (ВМА), из разлога што нису доставили податке о броју подељених упитника, већ само укупан број попуњених упитника. 100 % 50 Графикон 1. Стопа одговора у испитивању задовољства радом специјалистичке службе у болницама у Београду Највише анкетираних пацијената било је у Војномедицинској академији, 825 (37,6% од укупног броја), што је знатно више у односу на претходну годину, а затим у Клиничком центру Србије 306 (13,9%), што је скоро једнако претходној години. Знатно више анкетираних пацијената, у односу на претходну годину, било је у КБЦ Бежанијска коса и Специјалној болници Младеновац, док је у КБЦ Звездара, Специјалној болници за ендемску нефропатију и Институту за рехабилитацију било значајно мање анкетираних пацијената (табела 1). Убедљиво највећи број попуњених упитника у Војномедицинској академији вероватно говори о разлици у методологији прикуљања података, односно, анкета је у ВМА највероватније спроведена током више радних дана, док је у осталим установама спроведена само током једног дана како је и предвиђено методологијом спровођења анкете. Без обзира на могућу разлику у прикупљању података у овом поглављу биће обрађени и резултати анкета из ВМА, тако да је анализом обухваћено попуњена упитника. Табела 1. Дистрибуција испитаника према здравственој установи ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА N % N % N % N % N % КЦС КБЦ Др Д. Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње Институт за онк. и рад Институт за реуматологију Специјална бол. Свети Сава Спец. болница Младеновац Институт за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО

3 Добијени резултати су показали да су и ове године, пацијенти женског пола били више заступљени (56,1%) у односу на мушки пол. Највеће учешће жена је у Институту за рехабилитацију (84,6%), Институту за реуматологију (83,2%) и Институту за онкологију и радиологију Србије (83,1%), док је највеће учешће мушкараца у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (100%), Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (73,3%) и Војномедицинској академији (57,1%). Установљена је статистички значајна разлика у односу на пол испитаника између различитих болница (χ 2 = , DF=13, p=0.000). Табела 2. Дистрибуција испитаника према полу по здравственим установама ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Мушки Женски Укупно N % N % N % КЦС КБЦ Др Д. Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње Институт за онк. и рад Институт за реуматологију Специјална бол. Свети Сава Спец. болница Младеновац Институт за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Старост анкетираних пацијената се кретала у распону од 15 до 93 године. а просечна старост била је 53,83+16,564 годинa и једнака је просечној старости у претходној години. Преко 65% испитаника било је старије од 50 година (графикон 2.). Графикон 2. Структура испитаника према добним групама % до и више

4 Просечна старост пацијената се значајно разликовала између установа (F=8,162, DF=13, p=0,000). Тако су најмлађи пацијенти прегледани у Клиничком центру Србије (50 година), Војномедицинској академији (50,8 година) и КБЦ Др Д. Мишовић (51,6 година), док су најстарији пацијенти прегледани у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (60,7 година), Институту за онкологију и радиологију Србије (60,6 година) и Специјалној болници за ендемску нефропатију (60,2 године) (табела 3). Табела 3. Просечна старост по установама ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Просечна испитаника старост SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за ендемску нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Ако се осврнемо на стручну спрему испитаника, примећује се да је више од половине испитаника (52,2%) имало средњу стручну спрему, 36% вишу и високу, док је 9,8% било са завршеном основном школом, а 2% са незавршеном основном школом. У односу на претходне године приметан је пораст броја испитаника са вишом и високом школском спремом, на рачун смањења свих осталих (графикон 3.). Графикон 3. Школска спрема испитаника % ` незавршена основна школа средња спрема основна школа виша и висока спрема

5 Гледајући школску спрему по установама, приметно је да постоје велике разлике између установа. Tако је највећи проценат анкетираних са завршеном вишом или високом школом у Институту за онкологију и радиологију Србије (50,8%) и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (46,4%), док је најмањи проценат у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (0) и Институту за рехабилитацију (7,7%). (табела 4). Највећи проценат анкетираних за завршеном средњом школом је био у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (71,4) и Институту за реуматологију (57,8). Установљена је статистички високо значајна разлика у школској спреми испитаника између различитих установа (H=112,581, DF=13, p=0,000). Табела 4. Школска спрема испитаника по установама Виша и Укупно Незавршена Основна Средња ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА висока N % N % N % N % N КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Од укупног броја, само 11,7% испитаника је материјални положај свога домаћинства оценило као лош (3,4% веома лош и 8,3% лош), више од половине испитаника (53%) сматра материјално стање свога домаћинства осредњим, а 35,4% добрим (31,4% добрим и 4% веома добрим), што је приближно једнако претходној години (графикон 4.). % Графикон 4. Структура испитаника према материјалном стању домаћинства веома лош лош осредњи добар веома добар

6 Унутар здравствених установа, највећи проценат анкетираних који су своје материјално стање оценили као добро (добро и веома добро) је прегледан у КБЦ Др Драгиша Мишовић, где је чак 41,3% оценило своје материјално стање као добро и веома добро, док се на другом месту налази Клинички центар Србије са 39,1%, а на трећем Војномедицинска академија са 38,4%. Испитаника са лошим материјалним стањем (веома лоше и лоше) је највише било у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (28,6%), док је на другом месту био Институт за реуматологију (19,9%), а на трећем Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава (17,9%). (табела 5.) Табела 5. Материјално стање по установама Веома Веома ЗДРАВСТВЕНА Лоше Осредње Добро Укупно лоше добро УСТАНОВА N % N % N % N % N % N КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и о. протет Спец. бол. за ен.нефропатију ВМА УКУПНО У КБЦ Др Драгиша Мишовић било је најмање испитаних који су своје материјално стање оценили као осредње (42,2%), а највише их је било у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (75%). Установљена је статистички високо значајна разлика у материјалном положају испитаника између различитих болница (H=39,435, DF=13, p=0,000). Анкетирани пацијенти су у последњих 12 месеци просечно 3,6 пута посетили специјалисту у овој служби. Од 2001 пацијента који су одговорили на ово питање, највећи број је посетио специјалисту два пута (26%), затим једном (19,8%) и 3 пута (14,6%). Од 4 до 6 посета имало је 20,6% анкетираних, а преко 6 посета имало је 10,1% испитаника. На питање о броју посета специјалисти у последњих 12 месеци у овој специјалистичкој служби није одговорило 8,8% испитаника (193 пацијентa). Око 8,2% односно 164 пацијента ниједном није посетило специјалисту у овој служби. Ови резултати веома су слични резултатима из претходне године, када је просечан број посета износио 3,3 пута. На питање о броју посета другој специјалистичкој служби у последњих 12 месеци није одговорило 32,8% испитаника. Од 1474 пацијента који су одговорили на ово питање, већина је имала 2 посете (15,1%), 1 посету (12,8%) или 3 посете

7 (10,7%). Од 4 до 6 посета је имало 17% пацијената, а преко 6 посета 10,5%, с тим да и овај податак треба узети са резервом, јер се 1,7% испитаника изјаснило да је специјалисту посетило између 15 и 30 пута у последњих 12 месеци, што је мало вероватно. Приликом изјашњавања, 504 пацијента (34,2%) су навели да нису ниједном посетили специјалисту у другој служби. У просеку су анкетирани пацијенти посетили 2,8 пута специјалисту у другој служби у последњих 12 месеци. На питање о броју посета приватном лекару специјалисти у последњих 12 месеци није одговорило 540 испитаника (24,6%). Од 1654 пацијента који су одговорили на ово питање, 58,3% су навели да нису посећивали приватног лекара специјалисту. Једну посету приватном лекару специјалисти имало је 14,3% анкетираних, две 10,6%, а 3 посете 6,7%. У просеку је остварена 1,3 посете приватном специјалисти у последњих 12 месеци по пацијенту. За испитивање карактеристика заказивања специјалистичког прегледа и простора у коме пацијенти чекају на преглед, коришћено је 7 питања. Могућношћу телефонског заказивања посете специјалистичкој служби задовољна је већина испитаника (68,6%), незадовољно је само 14,3% испитаника, а још 17,1% се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни. Добијени резултати показују незнатно мање задовољство овом могућношћу у односу на претходну годину, а и гледано у односу на период од године, не показује велике осцилације (графикон 5.). Графикон 5. Задовољство испитаника могућношћу телефонског заказивања посете % веома незадовољан неодлучан задовољан веома незадовољан задовољан Могућношћу телефонског заказивања посете специјалистичкој служби су, као и прошле године, најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 5). На другом месту се налази Институт за рехабилитацију (4,58), а на трећем Специјална болница за ендемску нефропатију (4,33). Најмање задовољни са овом карактеристиком заказивања прегледа су били испитаници у Клиничком центру Србије (3,29), у КБЦ Бежанијска коса (3,33) и Институту за онкологију и радиологију Србије (3,53) (табела 6.) Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника могућношћу телефонског заказивања посете између различитих болница (H=116,33, DF=13, p=0,000).

8 Табела 6. Задовољство могућношћу телефонског заказивања посете просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Већина испитаника (66,8%) је задовољна и временом чекања од момента заказивања посете до термина прегледа (графикон 6.). % Графикон Задовољство испитаника временом чекања од момента заказивања до термина прегледа веома незадовољан незадовољан неодлучан задовољан веома задовољан Временом чекања од момента заказивања до термина прегледа су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (5), Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,46) и Институту за рехабилитацију (4,23), а најмање задовољни у КБЦ Земун (3,42), Клиничком центру Србије (3,49) и Институту за онкологију и радиологију Србије (3,53). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника временом чекања од момента заказивања до термина прегледа између различитих болница (H=66,252, DF=13, p=0,000). (табела 7.)

9 Табела 7. Задовољство временом чекања од момента заказивања до термина прегледа - просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Љубазношћу и професионалношћу особља које врши заказивање прегледа није задовољно само 6% испитаника, што је незнатно мање у односу на претходну годину (графикон 7.) Графикон 7. Задовољство испитаника љубазношћу особља које врши заказивање % веома незадовољан незадовољан ни задовољан ни незадовољан задовољан веома задовољан Љубазношћу особља које врши заказивање прегледа су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 5), Специјалниј болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,73) и Институту за рехабилитацију (4,54), а најмање задовољни у КЦС-у (3,92), КБЦ-у Земун (4,06) и Институту за онкологију и радиологију Србије (4,1). (табела 8.) Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника љубазношћу особља које врши заказивање између различитих болница (H=59,922, DF=13, p=0,000).

10 Табела 8. Задовољство љубазношћу особља које врши заказивање - просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Добијањем инструкција о датуму, времену и месту прегледа није задовољно само 5,5% испитаника, што је за 0,5% више у односу на проценат незадовољних у претходној години (графикон 8.). Проценат оних који су задовољни добијеним инструкцијама (85%) је такође скоро идентичан као и претходне године (84,4%), док је број пацијената који се изјашњавају да нису ни задовољни ни незадовољни нешто мањи него у години. % Графикон веома незадовољан Задовољство испитаника добијањем инструкција о датуму и месту прегледа незадовољан ни задовољан ни незадовољан задовољан веома задовољан Добијеним инструкцијама о датуму и месту прегледа су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 5), Институту за рехабилитацију (4,69), Специјалној болници за ендемску нефропатију (4,54) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,53), а најмање задовољни у КЦС (3,98), КБЦ Земун (4,04), КБЦ Бежанијска коса (4,08) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (4,09). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника

11 добијеним инструкцијама о датуму и месту прегледа између различитих болница (H=47,539, DF=13, p=0,000). (табела 9.) Табела 9. Задовољство добијеним инструкцијама о датуму и времену прегледа - просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Дужином чекања на преглед у чекаоници специјалистичке службе незадовољно је 14,9% пацијената, 18,8% се изјаснило да нису ни задовољни. ни незадовољни, а задовољно је 66,2% испитаника (графикон 9.). У односу на претходну годину, број пацијената који су незадовољни дужином чекања је нешто мањи, док је број пацијената који су задовољни нешто већи, као и број пацијената који се изјашњавају да нису ни задовољни ни незадовољни. % Графикон 9. Задовољство испитаника дужином чекања у чекаоници веома незадовољан незадовољан ни задовољан ни незадовољан задовољан веома задовољан Дужином чекања на преглед у чекаоници су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 4,86), Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,52) и Институту за рехабилитацију (4,15), а најмање задовољни у Институту за онкологију и радиологију Србије (3,19), КБЦ Земун (3,37) и КЦС (3,39). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника

12 дужином чекања на преглед у чекаоници између различитих болница (H=91,046, DF=13, p=0.000). (табела 10.) Табела 10. Задовољство дужином чекања у чекаоници- просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Добијањем објашњења због евентуалног кашњења термина заказаног прегледа задовољно је 71,5% испитаника, а још 19,1% се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни (графикон 10). У односу на претходну годину, повећан је број задовољних овим аспектом задовољства корисника. % Графикон 10. Задовољство испитаника објашњењем кашњења термина заказаног прегледа веома незадовољан незадовољан ни задовољан ни незадовољан задовољан веома задовољан Добијањем објашњења због евентуалног кашњења термина заказаног прегледа су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 4,86), Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,5) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,17), а најмање задовољни у КБЦ-у Земун (3,59), Институту за онкологију и радиологију Србије (3,59) и КЦС-у (3,64). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника добијањем

13 објашњења због евентуалног кашњења термина заказаног прегледа између различитих болница (H=67,124, DF=13, p=0,000). (табела 11.) Табела 11. Задовољство добјеним објашњењем кашњења термина заказаног прегледа- просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Чекаоницама у специјалистичкој служби, њиховом чистоћом и подобношћу, није задовољно 7,5% испитаника што је за око 1,2% више него прошле године, а још 11,2% се изјаснило да нису ни задовољни ни незадовољни. Незнатно је смањен број пацијената који су задовољни и веома задовољни простором и подобношћу чекаоница у односу на прошлу годину (графикон 11). % Графикон 11. Задовољство испитаника чекаоницама у специјалистичкој служби веома незадовољан незадовољанни задовољан ни незадовољан задовољан веома задовољан Чекаоницама у специјалистичкој служби су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 5), Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,5) и КБЦ-у Др Драгиша Мишовић (4,35), а најмање задовољни у КБЦ Земун (3,63), Институту за онкологију и радиологију Србије (3,69) и КЦС (3,73). Установљена је статистички високо значајна разлика у задовољству испитаника чекаоницама у специјалистичкој служби између различитих болница (H=136,56, DF=13, p=0,000). (табела 12.)

14 Табела 12. Задовољство чекаоницама у специјалистичкој служби- просечна оцена ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Аспекти здравствене заштите који се односе на заказивање и чекање на специјалистички преглед могу се исказати и просечном оценом на скали од 1 до 5 (1 = веома незадовољан, 5 = веома задовољан). На графикону 12. види се да су пацијенти највећом оценом оценили љубазност особља које врши заказивање (4,2) и добијање упутства о датуму, времену и месту прегледа (4,2), а најмањом оценом чекање на преглед у чекаоници (3,72) и чекање од момента заказивања до прегледа (3,74). Просечна оцена задовољства за све аспекте заказивања и чекања на специјалистички преглед је скоро идентична као у претходној години. Графикон 12. Задовољство испитаника заказивањем и чекањем на специјалистички преглед (просечна оцена) чистоћа чекаонице објашњење кашњења термина чекање у чекаоници добијање упутства о датуму прегледа љубазност особља чекање од заказивања до прегледа могућност телефонског заказивања

15 Истог дана када су се јавили лекару, без заказивања, примљено је 24,5% пацијената који су прегледани у специјалистичкој служби интерне медицине, што је више у односу на претходну годину. Незнатно је повећан проценат пацијената који су на заказани преглед чекали до 7 дана (19,8%). Од дана заказивања до дана када их је лекар специјалиста примио прошло је између две недеље и месец дана за 15,7% пацијената, што је значајно мање у односу на претходну годину, а више од месец дана чекало је 24,1% пацијената, што је такође нешто мање у односу на претходну годину (Графикон 13.). Графикон 13. Време од момента заказивања до момента посете % незаказана посета до недељу дана oд 1 до 2 недеље од 2 недеље до месец дана више од месец дана Највише прегледаних пацијената истог дана када су се јавили лекару, без заказивања, било је у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (83,3%), Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (53,8%) и КБЦ Звездара (34,6%). Незаказаних посета није било је у Институту за рехабилитацију, а мало их је било и у КБЦ Др Драгиша Мишовић (7%) и Институту за реуматологију (9,9%). Највише пацијената је чекало на специјалистички преглед више од месец дана у Институту за онкологију и радиологију Србије (67,3%), Институту за реуматологију (52,5%) и КБЦ Земун (34,9%). У Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику није било пацијената који су чекали дуже од недељу дана на преглед, а у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Институту за рехабилитацију ни један пацијент није чекао дуже од две недеље (табела 13.) Установљена је статистички високо значајна разлика у времену од момента заказивања до момента посете између различитих болница (H=136,345, DF=13, p=0,000).

16 Табела 13. Чекање на преглед од момента заказивања (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Незаказана посета До недељу дана Од 1 до 2 недеље Од 2 недеље до месец дана Више од месец дана КЦС 31,7 20,0 17,4 11,7 19,2 КБЦ Мишовић 7,0 10,4 21,7 37,4 23,5 КБЦ Звездара 34,6 12,2 17,3 14,7 21,2 КБЦ Земун 16,9 19,2 11,6 17,4 34,9 КБЦ Б. коса 27,9 25,7 14,3 7,9 24,3 Институт Дедиње 53,8 23,1 23,1 0 0 Инс. за онкологију 16,3 6,1 4,1 6,1 67,3 Инс. за реуматологију 9,9 14,9 13,9 8,9 52,5 Спец. бол. Свети Сава 17,9 17,9 7,1 53,6 3,6 Спец. бол. Младеновац 16,2 23,0 37,8 16,2 6,8 Инс. за рехабилитацију 0 30,8 69,2 0 0 Спец. бол. за рех. и орт. протетику 83,3 16, Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија 26,7 21,9 12,5 16,6 22,3 УКУПНО 24,5 19,8 15,9 15,7 24,1 Око 75% испитаника сматра да им је лекар објаснио значај тестова на које их упућује. Исти проценат сматра и да им је лекар дао јасна објашњења о болестима и лековима које им прописује, као и да је одвојио довољно времена да разговара са њима. 79% сматра да их је пажљиво саслушао, а 77% да им је посветио довољно времена током прегледа (графикон 14). Ови резултати су веома слични резултатима из претходне године. Графикон 14. Особине лекара у специјалистичкој служби година година објаснио тестове дао објашњења о болести и лековима одвојио довољно времена да разговара пажљиво саслушао посветио довољно времена објаснио тестове дао објашњења о болести и лековима одвојио довољно времена да разговара пажљиво саслушао посветио довољно времена % 50% 100% да и да и не не 0% 50% 100% да и да и не не Постоји велика разлика између болница у задовољству пацијената појединим особинама лекара у специјалистичкој служби интерне медицине.

17 Табела 14. Лекар ми је посветио довољно времена током прегледа (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику мисле да им је лекар посветио довољно времена током прегледа (табела 14.). Ниједан испитаник није одговорио да му лекар није посветио довољно времена током прегледа у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институту за онкологију, као и у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Специјалниј болници за интерне болести Младеновац, Институту за рехабилитацију и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику. Мање задовољни од осталих су били пацијенти у Војномедицинској академији (5,4%), у КЦС (4,6%) и Институту за реуматологију (3,8%). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли им је лекар посветио довољно времена током прегледа између различитих болница (H=48,102, DF=13, p=0,000). Сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, као и у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње мисле да их је лекар пажљиво саслушао током прегледа. Најмање су задовољни пацијенти у Институту за онкологију и радиологију Србије, где 72,5% испитаника мисле да их је лекар пажљиво саслушао, а 5,9% да није. Такође, нешто мање задовољни од осталих били су и испитаници у Клиничком центру Србије (5,5%) и Војномедицинској академији (4,8%) (табела 15.). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли их је лекар пажљиво саслушао током прегледа између различитих болница (H=49,131, DF=13, p=0,000).

18 Табела 15. Лекар ме је пажљиво саслушао током прегледа (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Као и код претходна два показатеља сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику мисле да је лекар одвојио довољно времена да разговара са њима током прегледа. Такође, задовољнији од осталих су и пацијенти у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава и Специјалној болници за интерне болести Младеновац. Најмање су задовољни пацијенти у Институту за онкологију и радиологију Србије и КБЦ Др Драгиша Мишовић где мање од 70% пацијената мисли да је лекар одвојио довољно времена за разговор током прегледа (табела 16.). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли је лекар одвојио довољно времена за разговор између различитих болница (H=45,028, DF=13, p=0,000). Табела 16. Лекар је одвојио довољно времена да разговара са пацијентом (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО

19 Сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику мисле да им је лекар дао јасна објашњења о болести и лековима које прописује. Са преко 90% задовољних испитаника, задовољнији од осталих су били и испитаници у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Специјалној болници за ендемску нефропатију и Институту за рехабилитацију. Табела 17. Лекар ми је дао јасна објашњења о болести и лековима (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Најмање су задовољни пацијенти у КБЦ Др Д. Мишовић (64% задовољних) и Институту за онкологију и радиологију Србије (64,2%) (табела 17.). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли им је лекар дао јасна објашњења о болести и лековима између различитих болница (H=50,242, DF=13, p=0,000). Сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, мисле да им је лекар дао јасна објашњења о тестовима на које их упућује. Преко 90% је одговорило позитивно и у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Институту за рехабилитацију и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње. Најмање су задовољни пацијенти у КБЦ Др Д. Мишовић и Институту за онкологију и радиологију Србије, где је мање од 70% задовољних (табела 18.). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли им је лекар дао јасна објашњења о тестовима на које их упућује, између различитих болница (H=45,237, DF=13, p=0,000).

20 Табела 18. Лекар ме је дао јасна објашњења о тестовима на које ме упућује (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Проценат пацијената који зна да постоји кутија за жалбе, који се после прегледа осећају способније да се боре са својим здравственим проблемом, као и оних који су разумели план свог лечења је скоро непромењен у односу на претходну годину, односно разлика је мања од 1% (графикон 15). Једино је проценат задовољних љубазношћу особља нешто већи, односно порастао је са 77,3% на 80,2%. Графикон 15. Изабране карактеристике специјалистичке службе година година постоји кутија за жалбе после прегледа осећам се способније разумео сам план свог лечења постоји кутија за жалбе после прегледа осећам се способније разумео сам план свог лечења особље је љубазно особље је љубазно % 50% 100% 0% 50% 100% да и да и не не да и да и не не

21 У Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (100%), Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (100%) и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (96,2%) је највиши проценат испитаника који знају да постоји кутија за приговоре и жалбе. У КБЦ Др Драгиша Мишовић (74,8%), у КБЦ Земун (75,2%) и Клиничком центру Србије (77,3%) је овај проценат најмањи (табела 19). Установљена је статистички значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли је особље љубазно и пуно поштовања (H=32,122, DF=13, p=0,002). Табела 19. Особље у специјалистичкој служби је љубазно и пуно поштовања (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Сви анкетирани пацијенти у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику су разумели план свог лечења, а преко 90% испитаника је одговорило позитивно и у Специјалној болници за ендемску нефропатију и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава. Најмањи проценат пацијената који су разумели план свог лечења био је у КБЦ Др Д. Мишовић (58,2%), Војномедицинској академији (71,7%) и Клиничком центру Србије (73,2%) (табела 20). Установљена је статистички високо значајна разлика у мишљењу пацијената о томе да ли су разумели план свог лечења између различитих болница (H=63,977, DF=13, p=0,000).

22 Табела 20. Јасно сам разумео план свог лечења (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО У Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику сви испитаници сматрају да се после прегледа осећају способније да се боре са својим здравственим проблемима, док је у свим осталим болницама овај проценат испод 90%. У КБЦ Др Д. Мишовић се тек 58,6% испитаника осећа боље после прегледа, што је и најмањи проценат задовољних, затим следе Институт за реуматологију са 66,7% и Војномедицинска академија са 68,2% (табела 22). Установљена је статистички високо значајна разлика између различитих болница и у овом аспекту задовољства специјалистичком службом (H=37,029, DF=13, p=0,000). Табела 22. После прегледа осећам се способније да се изборим са својим здравственим проблемима (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО

23 Сви анкетирани пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава знају да постоји књига/кутија за приговоре и жалбе, а преко 90% у Институту за онкологију и радиологију Србије и Специјалној болници за ендемску нефропатију. Знатно мање их је било у Институту за рехабилитацију (72,7%), КБЦ Др Драгиша Мишовић (75,4%) и у Клиничком центру Србије (75,8%). Установљена је статистички високо значајна разлика и у обавештености пацијената о постојању књиге/кутије за приговоре и жалбе у специјалистичкој служби између различитих болница (H=57,749, DF=13, p=0,000) (табела 21). Табела 21. Постоји књига/кутија за приговоре и жалбе (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА И да и И да и Да Не Да не не Не КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд.нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО % испитаника навело је да су преглед обавили бесплатно, 23,2% је платило партиципацију, а 3,8% је платило пуну цену прегледа (табела 23.). У односу на претходну годину повећан је проценат пацијената који су се изјаснили да су преглед обавили без плаћања, али и проценат оних који су платили пуну цену, док је, логично, смањен број пацијената који су платили партиципацију. Табела 23. Плаћање за специјалистички преглед (%) Цена спец. прегледа Бесплатно Платио партиципацију Платио пуну цену Највећи проценат испитаника (преко 90%) који су навели да су преглед обавили бесплатно био је у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (100%) и Институту за онкологију (94,4%), док је најмањи био у КБЦ Земун (58,1%), КБЦ Др Драгиша Мишовић (60%) и Специјалној болници за ендемску нефропатију (62,1%). Пуну цену прегледа платило је највише испитаника у Војномедицинској академији (8,8%) (табела 24). Највеће смањење процента

24 испитаника који су се изјаснили да су платили пуну цену, у односу на прошлу годину, забележено је у Институту за рехабилитацију (са 45,5% на 0%). Установљена је статистички високо значајна разлика у плаћању за специјалистичи преглед између различитих болница (H=97,818, DF=13, p=0,000). Табела 24. Плаћање за специјалистички преглед (%) ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Платио Платио Платио Бесплатно партиципацију цену пуну Бесплатно партиципацију Платио пуну цену КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса Институт Дедиње Инс. за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Спец. бол. за рех. и орт. протетику Спец. бол. за енд. нефропатију Војномедицинска академија УКУПНО Узимајући у обзир све наведено, само 5,9% испитаника је веома незадовољно, 2,6% је незадовољно здравственом заштитом у специјалистичкој служби, 11,7% није ни задовољно ни незадовољно, 44,4% је задовољно, а 35,4% је веома задовољно. У односу на претходну годину, дошло је до повећања процента веома задовољних, док је смањен проценат задовољних (графикон 16). Проценат веома незадовољних, незадовољних и неодлучних је приближно једнак резултатима из претходне године. % Графикон 16. Задовољство здравственом заштитом у специјалистичкој служби веома незадовољан неодлучан задовољан незадовољан веома задовољан

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE WI-FI ZA MEDICINSKE USTANOVE Brza i pouzdana WiFi mreža je danas očekivana u medicinskim ustanovama. Besplatan

Више

Microsoft Word - Rezultati ankete sindikat.doc

Microsoft Word - Rezultati ankete sindikat.doc РЕЗИМЕ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕФИКАСНО СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ Увод У намери да истражи распрострањеност сиве економије у Србији и утиче на њено ефикасно сузбијање, Стално радно

Више

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал:

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал: !? АУ6 2017 Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тал: риђ1јс(а о.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач.

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више