Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge"

Транскрипт

1 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године

2 Наручилац задатка: Министарство здравља Републике Србије Обрађивач: Градски завод за јавно здравље, Београд Директор Завода: Проф. др Душанка Матијевић Помоћник директора: Прим мр сц. мед. др Светлана Младеновић Јанковић Носилац задатка: Др Марија Марковић Учесници у задатку: Др Катица Трипковић Др Либија Димитријевић Танасковић Др Катарина Војводић Др Милена Јаковљевић Др Верица Почуча Др Весна Слијепчевић др Невенка Ковачевић Биљана Будић, вмс Данијела Куљанин, вмс Гордана Бошковић, здравствени статистичар Инга Мијаиловић, вмс Гордана Лазић, вмс Владимир Глишовић, вмт Милица Бабовић, вмс Весна Поштин, оператер Рајко Терзић, програмер 2

3 САДРЖАЈ Увод 4 Карактеристике испитаника и стопа одговора 5 Услуге болничког пријема и отпуста 12 Рад медицинских сестара 18 Рад лекара 24 Дијагностичке и терапијске услуге 32 Права и дужности пацијената током лечења 38 Услуге болничке исхране Услови болничког смештаја 48 Организација посета 55 Задовољство болничким лечењем у целини 58 Степен повезаности карактеристика испитаника и задовољства 59 Рангирање болница према просечној оцени задовољства 62 Компарација болничких одељења 64 Коментари пацијената 68 Закључак 68 Литература 71 3

4 Увод Процена фактора који утичу на степен задовољства пацијента стационарним лечењем представља један од специфичних циљева везаних за квалитет болничке здравствене заштите. Сходно томе, у периоду од 28. новембра до 3. децембра 16. године, спроведено је истраживање задовољства корисника болничком здравственом заштитом, у 16 стационарних здравствених установа у Београду: Клиничком центру Србије, КБЦ Звездара, КБЦ Земун, КБЦ Бежанијска Коса, КБЦ Др Драгиша Мишовић, Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац, Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Специјалној болници за интерне болести Младеновац, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, ГАК Народни фронт, Институту за ортопедско хируршке болести Бањица, Институту за реуматологију, Институту за онкологију и радиологију Србије, Институту за рехабилитацију и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње. За разлику од претходних година, Градски завод за јавно здравље Београд не располаже подацима Војномедицинске академије о испитивању задовољства корисника болничким лечењем у току 16. године. У наведеним установама анализирано je задовољство пацијената у оквиру четири медицинске делатности: интерна медицина (пулмологија, кардиологија, алергологија и имунологија, гастроентерологија, хематологија, ендокринологија, нефрологија, реуматологија, инфективне болести, неурологија, дерматовенерологија, пнеумофтизиологија и конзервативна онкологија); хирургија (општа хирургија, грудна хирургија, ортопедија, трауматологија, кардиоваскуларна хирургија, неурохирургија, урологија, офталмологија, ОРЛ, максилофацијална хирургија, оперативна онкологија и пластична и реконструктивна хирургија); гинекологија и акушерство и рехабилитација. У истраживање нису укључене психијатријске и педијатријске болнице. Инструмент за процену задовољства За испитивање задовољства корисника болничким лечењем коришћен је упитник Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, који је исти за све болничке установе у Србији. Стандардизовани упитник састоји се од 13 основних питања и 44 подпитања и није мењан у односу на претходну годину. Упитник је анониман и добровољан, а пацијенти су одговоре давали приликом отпуста са болничког лечења, самостално, без присуства здравственог радника, изузев када се радило о пацијентима који због физичког хендикепа нису били у могућности да га попуне. Структура упитника за процену задовољства корисника болничког лечења је обухватала неколико група питања; прва група питања се односила на основне социјално економске одреднице здравља (пол, године старости, школска спрема и материјално стање); друга група питања обухватала је процедуре пријема у болницу, болничког отпуста и права и обавезе пацијента; трећа група питања била је везана за задовољство корисника услугама које пружа медицинско особље, као и услугама дијагностике, терапије и неге. Четврта група питања била је усмерена на услове смештаја, исхрану и организацију посета болеснику, док се пета група питања односила на процену укупног задовољства пацијента лечењем које му је пружено у болничким условима. Пацијентима је у посебној рубрици омогућено да укажу на предности или мане лечења, дају примедбе, савете или сугестије. Циљ процене задовољства Циљ ове процене јесте утврђивање стручних и искуствених параметара за праћење квалитета рада болница кроз одговоре пацијената на питања садржана у стандардизованом упитнику, како би се обезбедила ефикасна, квалитетна и рационална здравствена заштита пацијента у оквиру одрживог развоја болничке здравствене заштите и у интересу корисника. 4

5 Метод рада за процену задовољства За анализу задовољства пацијената болничким лечењем коришћен је аналитичкодескриптивни метод рада тумачењем резултата добијених на основу статистичке обраде података из анкете. Као и претходних година, унос и обраду података вршио је Градски завод за јавно здравље, Београд. Од статистичких параметара коришћени су: дистрибуција фреквенције, просечне вредности (аритметичка средина), мере варијабилитета (стандардна девијација) и релативни бројеви. За утврђивање значајности разлика између обележја, коришћен је 2 тест, Kruskal-Wallis тест (H) и једнофакторска анализа варијансе (F). За сва нумеричка обележја, тестирана је нормалност расподеле. Сви статистички тестови су прихваћени ако је вероватноћа нулте хипотезе била једнака или мања од 5 посто. РЕЗУЛТАТИ Резултати испитивања задовољства корисника болничким лечењем обухватају дистрибуцију фреквенција и тестирање социјално-економских одредница здравља које су утицале на задовољство. Добијени резултати су упоређивани са резултатима из испитивања у последњих 5 година. Испитаници циљна група У периоду од до године, у болницама у Београду које су учествовале у испитивању задовољства корисника, са болничког лечења отпуштено је пацијената. Анкетни упитник је узело пацијената, али је враћених попуњених упитника било (68,4 у односу на број отпуштених пацијената), што је за 371 упитник мање у односу на претходну годину, с тим да треба имати у виду да је и број исписаних пацијената, као и пацијената који су учествовали у анкети, био мањи за 253, односно 413 учесника. Стопа одговора учесника у анкети (број анкетираних у односу на број пацијената којима су подељени упитници) била је 8,1 и мања је него претходних година (Графикон 1) Графикон 1. Стопа одговора учесника у анкети Стопа одговора у односу на број испитаника који су узели упитник Стопа одговора у односу на број отпуштених пацијената Највећа стопа одговора била је на хируршким (око 89), a најмања на гинеколошкоакушерским одељењима, 68 (Графикон 2). 5

6 Графикон 2. Стопа одговора према болничким одељењима ,5 91,4 87,1 8,2 78,2 86,9 94,6 9 93,6 89,3 85, ,8 53,1 99,2 89,8 78,7 77,6 8,6 интернистичка хируршка гинекологија и акушерство рехабилитација Посматрано по болницама, стопа одговора је висока, a у 2 болнице износи чак 1 (Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјална болница за ендемску нефропатију). Најмања стопа одговора, око 41 била је у ГАК Народни фронт (Табела 1). Према очекивањима, највећи број анкетираних пацијената је лечен у највећој болничкој установи, Клиничком центру Србије (33,9 од укупног броја испитаника), а затим у КБЦ Звездара (12,8), КБЦ Земун (7,2) и КБЦ Др Д. Мишовић (6,4). Табела 1. Дистрибуција испитаника и стопа одговора по болницама у 16. години Бр. отпуштених пацијената Бр.подељених упитника Бр. испитаника (попуњених упитника) испитаника од броја отпуштених пацијената Стопа одговора у односу на број подељених упитника () КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инс. за онколо. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију , Кл. за рехаб. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац УКУПНО

7 У односу на област/грану медицине, међу испитаницима најзаступљенији су били пацијенти са хируршких (39,9) и интернистичких одељења (37,8), а најмање заступљени пацијенти са одељења рехабилитације (4,2). У односу на претходне године, већа је заступљеност гинеколошких, хируршких и пацијената са рехабилитације, а мања интернистичких пацијената (Графикон 3). Графикон 3. Структура испитаника према болничком одељењу на коме су лечени ,2 37,8 41,7 39,9 16,5 интернистичка одељења хируршка одељења гинекологија и акушерство ,1 5,7 рехабилитација 4,2 Између различитих болница установљена је статистички високо значајна разлика у заступљености испитаника са различитих болничких одељења (Н=955,22, DF=15, p=,) Табела 2. Дистрибуција испитаника према одељењима по болницама, 16. Одељење Интернистичко Хируршко Гинекологија и акушерство Рехабилитација УКУПНО Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онк. и рад.србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М.Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац УКУПНО

8 Као и претходне године, у анкети је учествовало више пацијената женског (58,5), него мушког пола (41,5), што се објашњава обухватом пацијенткиња са гинеколошких и акушерских одељења. У односу на пол анкетираних пацијената установљена је статистички високо значајна разлика између болница ( 2 =189,65, DF=15, p=,). Највећа заступљеност жена, после ГАК Народни фронт, била је у Институту за реуматологију (87,8), Институту за онкологију и радиологију Србије (69,9) и на Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић (64,7), док је највеће учешће мушкараца забележено у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (71,1), Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (7,1) и Специјалној болници за ортопедску протетику и рехабилитацију (57,1). Табела 3. Дистрибуција испитаника према полу по болницама, 16. Мушки пол Женски пол Укупно Број Број Број КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац УКУПНО Просечна старост анкетираних пацијената била је око 53 године (52,9+16,95), незнатно мања у односу на претходну годину (53,3+16,95). Слично претходним годинама, највише лечених пацијената је било у добној групи од 6 до 69 година (25,2), затим од 5 до 59 година (17,7), док је око 17 било старијих од 7 година (графикон 4). У односу на претходне године повећан је број испитаника у узрасној категорији од 3 до 39 година, а смањен у узрасној категорији од 5 до 59 година. 8

9 ,1 Графикон 4. Структура испитаника према старости 1, ,8 13,2 13,4 18,7 17,7 15 до 29 3 до 39 до 49 5 до 59 6 до 69 7 и више 25,2, Установљена је статистички високо значајна разлика у просечној старости испитаника у различитим болницама (F=3,6, DF=15, p=,). Најмлађи анкетирани пацијенти били су у ГАК Народни фронт (просечна старост 35,5 година), а најстарији у Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац, са просечном старошћу преко 75 година, као и у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (просечна старост око 69 година), (Табела 4). Табела 4. Просечна старост испитаника по здравственим установама Број Број испитаника x SD испитаника x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инст. за онкологију и рад.србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Када је у питању образовање испитаника, нешто више од половине, 53,4, jе имало средњу стручну спрему, 32 вишу и високу, 12,1 је завршило основну школу, а 2,5 није имало завршено основно школско образовање (Графикон 5), што је слично резултатима из претходне године. У односу на петогодишњи период посматрања евидентно је благо повећање учешћа испитаника са незавршеном основном школом, као и оних са средње школским образовањем, а смањење учешћа испитаника са вишом и високом школом. 9

10 ,5 незавршена основна школа Графикон 5. Школска спрема испитаника 54 53,4 32, ,1 основна средња виша и висока Установљена је статистички високо значајна разлика у односу на школску спрему испитаника између различитих болница (H=87,67, DF=15, p=,). Највеће учешће пацијената са незавршеном основном школом је било у Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац (33,3), док ових пацијената није било у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Институту за реуматологију и Специјалној болници за ортопедску протетику. Највише пацијената са завршеном основном школом је било у Специјалној болници за ортопедску протетику, сваки трећи, (35,7), у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (21,3) и Институту за рехабилитацију (21,1), скоро сваки четврти испитаник, док их је најмање било у ГАК Народни фронт (4,2). Пацијенти са средњим школским образовањем у скоро свим болницама представљају доминантну групу, а највише их је било у Институту за реуматологију (75) и на Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић (72,7), док их је најмање било у Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац (33,3). Највише пацијената са вишом и високом школом је било у ГАК Народни фронт (52,4), и КБЦ Др Д. Мишовић, а најмање у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (7,1) и Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац (11,1). Табела 5. Дистрибуција испитаника по болницама према школској спреми, 16. Незавшена основна школа Основна школа Средња школа Виша и висока школа УКУПНО Број Број Број Број Број КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инс. за онкол. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Кл. за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт.протетику Спец. бол. Лазаревац УКУПНО

11 Највећи број испитаника, је свој материјални положај оценио као добар, 43,8, или осредњи, 42,1, док га је добрим оценило 6 испитаника. Укупно 7,7 анкетираних је оценило да је њихов материјални положај лош или лош, што је слично резултатима из претходних година. Приметно је лагано смањење учешћа испитаника са лошим и осредњим материјалним стањем, а повећање заступљености испитаника са добрим и добрим материјалним стањем (Графикон 6). Графикон 6. Материјални положај испитаника ,1 43, , ,6 2,4 лош лош осредњи добар добар Установљена је статистички високо значајна разлика у дистрибуцији испитаника према материјалном положају по болницама (H=47,533, DF=15, p=,). Табела 6. Дистрибуција испитаника према материјалном положају по болницама Материјални положај Веома Веома Лош Осредњи Добар УКУПНО испитаника лош добар Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Инс. за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкологију Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Инст. за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Кл. за рех. Зотовић Спец. бол. за протетику Спец. бол. Лазаревац УКУПНО 6 2, Највише испитаника који су свој материјални положај оценили као лош заступљено је у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (15) и Институту за рехабилитацију (3,6), док је највише испитаника са лошим материјалним положајем, поред Специјалне болнице за интерне болести Младеновац (8,5), било у Институту за реуматологију (8,5). Највећи прценат испитаника са осредњим материјалним стањем било је у Институту за реуматологију (66), а са добрим у ГАК Народни фронт (6,4). Пацијенти који су свој материјални положај оценили као добар били су најзаступљенији у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (8,5) и КБЦ Бежанијска коса (8,4), док ових пацијената није било у Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић и у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику. 11

12 Услуге током пријема и отпуста из болнице Као и претходних година, пацијенти су имали прилику да изнесу своје ставове и задовољство различитим услугама током пријема и отпуста из болнице (време чекања на шалтеру, време до смештаја у собу, објашњење процедуре током пријема, љубазност особља на пријему и отпусту и опште задовољство наведеним услугама). Међу анкетираним пацијентима, 4,6 је било незадовољно процедуром пријема у болницу (од тога, незадовољних је било 1,5). Пацијената који су се изјаснили да нису ни задовољни ни незадовољни процедуром пријема било је 9,9. Највећи број испитаника је био (43,3) или (42,8) пријемом. У односу на претходну годину повећан је број пацијената који су незадовољни и незадовољни процедуром пријема у болницу, као и оних који су индиферентни, док је проценат задовољних је нешто мањи, а проценат задовољних исти као претходне године (Графикон 7) Графикон 7. Општи утисак о процедури пријема у болницу 1,3 1,5 3,2 2,6 9,5 12 9,9 ни ни ,2 43,3 42,8 42,8 Процедуром болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац (просечна оцена 4,83) и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (4,69), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (3,87) и КЦС (4,8) (Табела 7). Табела 7. Општи утисак о процедури пријема у болницу - просечна оцена N x SD N x SD N x SD КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онколог. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО

13 Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника процедуром болничког пријема између различитих болница (F=8,66, DF=15, p=,). Када је реч о општем утиску приликом отпуста из болнице, 3 је незадовољних (од чега 1,3 ), што је више него претходних година; 6,1 нема став, док је 91 је задовољно и задовољно процедуром отпуста из болнице (Графикон 8). У односу на претходну годину, повећано је учешће задовољних и задовољних испитаника, а готово двоструко смањено учешће пацијената са недефинисаним ставом Графикон 8. Општи утисак о процедури отпуста из болнице ни ни Процедуром отпуста су најзадовољнији били пацијенти у Специјалној болници за рахабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 4,71) и Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић (просечна оцена 4,69), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,6) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (4,22) Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника процедуром болничког отпуста између различитих болница (F=4,8, DF=15, p=,). Табела 8. Општи утисак о процедури отпуста из болнице - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онколог. и рад.србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др МЗотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО

14 Слично као и код претходног питања, пацијенти су оценили и љубазност медицинског особља током болничког пријема и отпуста. Свега 1,8 пацијената је било незадовољно и незадовољно, нешто више од 5 је без става о овом питању, а 93 је задовољно и задовољно љубазношћу медицинског особља. У односу на претходне године повећава се учешће пацијената који су задовољни, али је и учешће незадовољних нешто веће, док се смањује учешће пацијената који се изјашњавају да су задовољни, као и пацијената са недефинисаним ставом (Графикон 9). Графикон 9. Љубазност особља током пријема и отпуста из болнице ни ни Љубазношћу болничког особља током пријема и отпуста из болнице су најзадовољнији пацијенти Клинике за рехабилитацију Др. М. Зотовић (просечна оцена 4,8) и на Институту за реуматологију (4,79) а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,16) и у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (4,31). (Табела 9). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника љубазношћу особља на пријему, између различитих болница (F=6,113, DF=15, p=,). Табела 9. Љубазност особља током пријема и отпуста из болнице - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инс. за онкологију и рад.србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Чекање на шалтеру у процедури болничког пријема и отпуста је оцењено нешто лошијом оценом него предходне године. Више од 9 пацијената је незадовољно чекањем, око 15 нема став о овом питању, док је близу 76 је задовољно и задовољно дужином 14

15 обављања послова на шалтеру приликом пријема у болницу. У односу на претходну годину, повећан је број пацијената који су незадовољни и задовољни, а нешто је смањен број како индиферентних, тако и пацијената који су задовољни или задовољни временом чекања на шалтеру (Графикон 1). Графикон 1. Време чекања на шалтеру приликом болничког пријема ни ни Дужином чекања на шалтеру приликом болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за ендемску нефропатију (просечна оцена 4,72), и Институту за рехабилитацију (4,67), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (3,52), КЦС (3,8) и КБЦ Земун (3,97). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника чекањем на шалтеру између различитих болница (F=11,125, DF=15, p=,). Табела 1. Време чекања на шалтеру приликом болничког пријема просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инст. за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Током процедуре пријема у болницу, особље је у обавези да пацијентима пружи све потребне информације које се тичу његовог пријема на болничко лечење. Овим објашњењима није задовољно близу 5 пацијената, 9,5 нема став о овом питању, а скоро 86 је задовољно и задовољно објашњењима која су дата приликом њиховог 15

16 пријема. У односу на претходну годину, приметан је блажи пораст броја пацијената који се изјашњавају као незадовољни или незадовољни, али и пацијената који су задовољни објашњењем процедура, док је број пацијента без јасног става, као и број задовољних пацијената нешто нижи (Графикон 11). Графикон 11. Објашњење процедуре током пријема у болницу ни ни Објашњењем процедуре приликом болничког пријема су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за ендемску нефропатију (просечна оцена 4,96) и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (4,69), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (3,83). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника објашњењем процедуре болничког пријема између различитих болница (F=8,617, DF=15, p=,). Табела 11. Објашњење процедуре током пријема у болницу - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инст. за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Временом од пријема у болницу до смештаја у болесничку собу, и је мали број пацијената (5,8), 9,8 је без става, а преко 84 је задовољних и задовољних (Графикон 12). 16

17 Графикон 12. Време од пријема до смештаја у болесничку собу ни ни Као и претходне године, временом које протекне од болничког пријема до смештаја у болесничку собу су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за ендемску нефропатију (просечна оцена 4,89) и Институту за рехабилитацију (4,8), а најмање задовољни су пацијенти у ГАК Народни фронт (3,62). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства временом од болничког пријема до смештаја у собу између различитих болница (F=1,1, DF=15, p=,). Табела 12. Време од пријема до смештаја у болесничку собу - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Инст. за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Задовољство пацијената услугама током пријема и отпуста из болнице може се исказати и просечном оценом на скали од 1 до 5 (1=, 5= ). Добијени резултати показују да су пацијенти најзадовољнији љубазношћу особља (просечна оцена 4,5) и процедуром отпуста (4,42), а најмање задовољни дужином чекања на шалтеру (просечна оцена 4). У односу на претходну годину, просечне оцене задовољства су незнатно мање за све услуге током пријема и отпуста из болнице, изузев 17

18 процедуре отпуста где је просечна оцена нешто виша у односу на претходну годину (Графикон 13). Графикон 13. Просечна оцена задовољства услугама током пријема и отпуста из болнице процедура отпуста време до смештаја у собу објашњење процедуре током пријема време чекања на шалтеру љубазност особља процедура пријема 4 4,1 4,25 4,24 4,27 4,26 4,23 4,23 4,42 4,4 4,5 4,48 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4, Сестринска нега болесника Аспект сестринске неге је изузетно важан у процесу болничког лечења пацијента, и сходно томе је задовољство сестринском негом важан показатељ квалитета болничког лечења. Највећи број пацијената, готово 95 је задовољно (62,5 ) љубазношћу медицинских сестара/техничара, незадовољно је само 1,6 пацијената, док oкo 4 нема став по овом питању, слично резултатима из претходне године (Графикон 14) Графикон 14. Љубазност медицинске сестре,6,8,5,8 3,2 3, ни ни 34,1 32,1 61,6 62,5 Љубазношћу медицинских сестара су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 4,86) и Институту за рехабилитацију (4,86), а најмање задовољни су пацијенти у ГАК Народни фронт (4,26) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,44). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника љубазношћу медицинских сестара између различитих болница (F=5,861, DF=15, p=,). 18

19 Табела 13. Љубазност медицинске сестре - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА УКУПНО Слично је и када је у питању чекање на интервенције медицинске сестре код хитне потребе - преко 92 пацијената је задовољно, 2,1 незадовољно, док 5,5 нема став по овом питању. У односу на претходне године, нешто је већи проценат задовољних пацијената, али и проценат незадовољних и незадовољних пацијената, док се проценат пацијената без става, као и удео задовољних пацијената незнатно смањио (Графикон 15). Графикон 15. Време чекања на медицинску сестру код хитне потребе ни ни Временом чекања на медицинску сестру код хитне потребе су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (просечна оцена 4,82), Институту за реуматологију и Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић (оба 4,79), а најмање задовољни у ГАК Народни фронт (4,3) и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (4,32). Међу болницама постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника временом чекања на медицинску сестру у случају хитне потребе (F=4,664, DF=15, p=,). 19

20 Табела 14. Време чекања на медицинску сестру код хитне потребе - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Велики број пацијената (89,6) позитивно оцењује објашњење процедура, тестова и третмана које добијају од сестара, док је око 4 незадовољно (.9 ), (Графикон 16). У односу на претходне године нешто је већи удео незадовољних и незадовољних пацијената, док је заступљеност задовољних и задовољних пацијената незнатно мања, али је мањи и број пацијената индиферентних према овом питању. Графикон 16. Сестринско објашњавање процедура ни ни Сестринским објашњавањем процедура, тестова и третмана су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (просечна оцена 4,86) и Институту за рехабилитацију (4,72), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,6) и КЦС (4,3). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника сестринским објашњењем процедура између различитих болница (F=5,8, DF=15, p=,).

21 Табела 15. Сестринско објашњавање процедура - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкологију и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Скоро 94 пацијената задовољно је (две трећине, ) љубазношћу медицинске сестре према њиховој породици, и удео задовољних и задовољних пацијената је нешто већи у односу на претходну годину, док је нешто мањи број пацијената без става, али и повећано и укупно учешће незадовољних и пацијената (графикон 17). Графикон 17. Љубазност медицинске сестре према члановима породице пацијента ,5, ,1 4,3 4,6 ни ни 34,4 32,5 59,8 61,2 Љубазношћу медицинске сестре према члановима породице пацијента су најзадовољнији пацијенти у Институту за реуматологију, Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (сви просечна оцена 4,86), а најмање су задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,13) и КЦС (4,44). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника љубазношћу медицинске сестре према члановима породице пацијента између различитих болница (F=7,473, DF=15, p=,). 21

22 Табела 16. Љубазност медицинске сестре према члановима породице пацијента просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онколог. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Опште задовољство сестринском негом је у истраживању оцењено као задовољавајуће (око 31) и задовољавајуће (64) код готово свих болнички лечених пацијената (95), што одговара резултатима из прошле године, уз смањење учешћа индиферентних, али и благи пораст учешћа незадовољних и незадовољних (1,4) (Графикон 18). Графикон 18. Опште задовољство сестринском негом ни ни Сестринском негом у целини су најзадовољнији пацијенти Клинике за рехабилитацију Др М.Зотовић (просечна оцена 4,86) и у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,82), а најмање задовољни су пацијенти у ГАК Народни фронт (4,3) и КЦС (4,5). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства целокупном сестринском негом између различитих болница (F= 4,965, DF=15, p=,). 22

23 Табела 17. Опште задовољство сестринском негом - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкол. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Као и претходних година, просечна оцена општег задовољства сестринском негом је висока и износи 4,57. Пацијенти су најзадовољнији љубазношћу медицинских сестара (4,55), а најмање задовољни сестринским објашњавањем процедура, тестова и третмана (4,41). Сви аспекти сестринске неге показују незнетне варијације у задовољству пацијената у односу на претходну годину (Графикон 19). Графикон 19. Просечна оцена задовољства услугама сестринске неге задовољство сестринском негом сестринска љубазност према породици сестринско објашњење процедура чекање на сестру љубазност

24 Однос лекара према пацијенту Код задовољства пацијената лекарским услугама, испитивани су бројни аспекти лекарског рада, од спремности да дају одговоре на питања пацијента, љубазности, до способности дијагностиковања, успешности у лечењу, темељитости у испитивању, као и опште задовољство услугама лекара. Спремност лекара да дају одговоре на питања својих пацијената, 89,5 пацијената је оценило као задовољавајуће или задовољавајуће, док је 3,8 било незадовољних (Графикон ). У односу на претходну годину повећао се удео незадовољних и незадовољних пацијената овом услугом, али и број оних који су задовољни, док се број задовољних, као и пацијената без израженог става, смањио. Графикон. Спремност лекара да дају одговоре на питања ни ни Спремношћу лекара да дају одговоре на питања су најзадовољнији пацијенти у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић (4,83) и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,8), а најмање задовољни у ГАК Народни фронт (4,13) и Специјаланој болници за интерне болести Младеновац (4,24). Постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника спремношћу лекара да дају одговоре на питања између испитиваних болница (F=6,9, DF=15, p=,). Табела 18. Спремност лекара да одговарају на питања - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онколог. и рад.србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО

25 Слично је и са објашњењима тестова, процедура, третмана и резултата датим пацијентима од стране лекара. Само 3,9 испитаника је незадовољно и незадовољно, док је 87,5 задовољно и задовољно обајшњењима која је пружио ординирајући лекар. У односу на претходну годину опажа се нешто мањи удео задовољних пацијената, али је зато удео оних који су задовољни већи (Графикон 21). Графикон 21. Задовољство лекарским објашњењем процедура, третмана и резултата ,9 54, ,7 32, ,2 1,1 2,1 2,8 8,2 8,6 ни ни Лекарским објашњењима процедура, третмана и резултата су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,78), Специјалној болници за ендемску нефропатију и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику (обе 4,76), док су најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,6) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (4,). Између испитиваних болница постоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника лекарским објашњењима процедура, третмана и резултата (F=5,739, DF=15, p=,). Табела 19. Лекарска објашњења процедура и третмана - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкол. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО Још боља ситуација је код оцене љубазности лекара, преко 92 пацијената је задовољно љубазношћу, а само 1,7 је незадовољних, што је слично резултатима претходне године, 25

26 са незнатно већим уделом незадовољних и мањим уделом задовољних пацијената (Графикон 22). Графикон 22. Задовољство љубазношћу лекара ни ни Љубазношћу лекара су најзадовољнији пацијенти у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (4,9) и на Клиници за рехабилитацију Др М.Зотовић (4,86), а најмање задовољни пацијенти у ГАК Народни фронт (4,25) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (4,29). Између различитих болница остоји статистички високо значајна разлика у степену задовољства испитаника љубазношћу лекара (F=6,773, DF=15, p=,). Табела. Љубазност лекара - просечна оцена КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Бежанијска коса Институт за КВБ Дедиње ГАК Народни фронт Институт за онкол. и рад. Србије Инс. за реуматологију Спец. бол. Свети Сава Институт за ОХБ Бањица Спец. бол. Младеновац Инс. за рехабилитацију Клиника за рех. Др М. Зотовић Спец. бол. за орт. протетику Спец. бол. Лазаревац ВМА / / / УКУПНО У односу на задовољство љубазношћу медицинских сестара, може се констатовати да је сличан степен задовољства пацијената и љубазношћу лекара и љубазношћу сестара, с тим да је просечна оцена за сестре нешто већа (4,55 у односу на 4,52 за лекаре). 26

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

KLINIČKI CENTAR

KLINIČKI CENTAR ODJELJENJE GASTROENTEROLOGIJE Odjeljenje Gastroenterologija radi specijalističke i sub specijalističke preglede iz gastroenterologije. Gastroenterološka ambulanta radi ponedeljkom od 07,00 do 15,00 časova,

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc

Microsoft Word - LEPENSKI VIR Septembar 2012,program.doc SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA SRBIJE NNA-Nacionalna asocijacija Zdravstveni savet Srbije je akreditovao program (Akreditacioni broj: 153-02-1379/2011

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више