2. internisticke grane 2014

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "2. internisticke grane 2014"

Транскрипт

1 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим субспецијалностима (кардиологија, пулмологија, гастроентерологија, имунологија, алергологија, ендокринологија, нефрологија, хематологија), неурологију, неуропсихијатрију, психијатрију, дерматовенерологију, инфективне болести, реуматологију, онкологију и физикалну медицину и рехабилитацију. С обзиром да је промењен Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите, од 1. јула године, дошло је и до промена показатеља квалитета интернистичких грана медицине. Више се не прати проценат пацијената упућених на лечење у друге установе, а додато је 5 нових показатеља, који се односе на поновне пријеме у јединицу интензивне неге и поновне хоспитализације у року од 30 дана од отпуста пацијената са акутним инфарктом миокарда и са цереброваскуларним инсултом. Показатељи квалитета који се прате за интернистичке гране медицине су: 1. стопа леталитета 2. проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема 3. стопа леталитета од инфаркта миокарда 4. проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема 5. стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта 6. проценат умрлих од цереброваскуларног инсулта у току првих 48 сати од пријема 7. просечна дужина болничког лечења 8. просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда 9. просечна дужина болничког лечења пацијената са цереброваскуларним инсултом 10. просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи 11. проценат обдукованих 12. проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза 13. проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу 14. проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом 15. проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге 16. проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом 17. проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана медицине Интернистичке гране медицине заступљене су у 18 београдских болница. Ове болнице се разликују по заступљености медицинских дисциплина у интернистичким гранама, па су и очекиване вредности показатеља квалитета

2 различите, што онемогућава адекватну компарацију здравствених установа. Боље би било поредити показатеље квалитета у оквиру истих медицинских дисциплина, што садашњом методологијом праћења и извештавања показатеља квалитета није могуће. Клинички центар Србије и 4 клиничко-болничка центра збрињавају више од половине свих лечених на интернистичким одељењима у болницама у Београду ( или 58,5%), а спадају у групу сродних установа, тако да је посебно анализиран и упоређиван рад ових установа, и поред напред наведених методолошких недостатака. 1. Стопа леталитета У току године лечено je пацијенaта на одељењима интернистичких грана медицине у болницама у Београду. Смртним исходом завршено је лечење код пацијента. Стопа леталитета је износила 4,48% и има опадајући тренд у посматраном периоду (графикон 1). У ове вредности нису укључени лечени и умрли пацијенти на геријатријским и психијатријским одељењима у клиничко-болничким центрима. % Стопа леталитета на интернистичким одељењима у болницама у Београду, Графикон 1. y = x Највише смртних исхода је било у Клиничком центру Србије, 1.508, а затим у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Од свих клиничко-болничких центара највећа стопа леталитета у интернистичким гранама медицине је у КБЦ Земун и износи 6,68% а најмања у КБЦ Звездара, 4,42%. (графикон 2). Клинички центар Србије и клиничко болнички центри имају сличне вредности болничког леталитета од око 5%, са изузетком КБЦ Земун где je стопа леталитета виша и износи 6,7%. Значајно је истаћи да од када је почело праћење ових параметара, и у КЦС и у клиничко-болничким центрима стопа леталитета има тенденцију опадања. Стопа леталитета у КЦС и КБЦ интернистичке гране медицине, Графикон % КЦС КБЦ Б. Коса КБЦ Д. Мишовић КБЦ Земун КБЦ Звездара

3 Од осталих болница у Београду, највећу стопу леталитета у свим посматраним годинама има Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава, 18,5% (графикон 3), што је и очекивано због врсте и тежине обољења која се лече у овој болници, као и старосне структуре лечених пацијената. Стопа леталитета је већа од просека београдских болница и у Специјалној болници за ендемску нефропатију (7,5%), као и у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (5,3%). У осталим болницама је евидентирано знатно мање смртних исхода и стопа леталитета има вредности мање од 1%. У односу на прошлу годину, стопа леталитета је смањена у КЦС, КБЦ Звездара, КБЦ Земун, Институту за онкологију и радиологију Србије, Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац, док је у осталим болницама забележен раст стопе леталитета. Стопа леталитета у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ) интернистичке гране медицине, Графикон 3. Спец. бол. "Свети Сава" Инс.за КВБ"Дедиње" Спец. бол. за протетику Инс. за рехабилитацију Инс. за онкологију Кл. "Др Л. Лазаревић" Кл."Зотовић" Спец. бол. Младеновац Спец. бол. за ен.нефропатију % Стопа леталитета је најмања у болницама за рехабилитацију и болницама за лечење психијатријских болесника. Смртних исхода није било у: Институту за ментално здравље, Специјалној болници за болести зависности и Заводу за здравствену заштиту студената. У овим установама смртни исходи нису ни очекивани, имајући у виду врсту и тежину обољења који се у њима збрињавају. 3

4 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема У оквиру интернистичких грана медицине у првих 48 сати од пријема било је смртних исхода или 28,1% од укупно смртног исхода. Проценат умрлих у првих 48 сати од болничког пријема је мањи у односу на све године праћења, осим у периоду године, а линија тренда је и даље растућа (графикон 4). Највише умрлих у првих 48 сати од пријема било је у Клиничком центру Србије (510) и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (221), а затим у клиничко-болничким центрима и Специјалној болници за интерне болести Младеновац. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема на интернистичка одељења болница у Београду, Графикон 4. Највећи проценат умрлих у првих 48 сати од болничког пријема (посматран у КЦС и клиничко-болничким центрима) је у КБЦ Др Драгиша Мишовић, 36,3% (графикон 5). У односу на прошлу годину, у КЦС и КБЦ Др Драгиша Мишовић забележен је пораст процента умрлих у 48 сати од пријема. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у КЦС и КБЦ - интернистичке гране медицине, Графикон 5. Од осталих болница у Београду, највеће стопе леталитета у првих 48 сати од болничког пријема имају Специјална болница за интерне болести Младеновац, и то 37,6%, Клиника за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић 37,5%, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње (34,2%), Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац (28%) и Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава (20,4%) (графикон 6). У Институту за ментално здравље, Специјалној болници за болести зависности, Институту за реуматологију, Институту за 4

5 рехабилитацију, Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Заводу за заштиту студената није било смртних исхода у првих 48 сати од пријема. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ) - интернистичке гране медицине, Графикон Стопа леталитета од инфаркта миокарда Болнички леталитет од инфаркта миокарда и цереброваскуларног инсулта је валиднији показатељ квалитета пружене заштите у односу на укупни болнички леталитет. Инфаркт миокарда и цереброваскуларни инсулт представљају водеће узроке смрти у Србији. Они представљају значајан здравствени проблем и због учесталости, инвалидитета и утрошених средстава за здравствену заштиту. Истовремено то су обољења која се могу превенирати адекватном исхраном, физичком активношћу, редукцијом пушења, редукцијом високог крвног притиска, масноћа у крви и др. Правовременом и адекватном терапијом ових обољења могу се у знатној мери превенирати компликације и смртни исходи. Збрињавање пацијената са инфарктом миокарда на подручју Београда се врши у Клиничком центру Србије, четири клиничко-болничка центра и Специјалној болници за интерне болести Младеновац. Број хоспитализованих пацијената због инфаркта има тенденцију раста из године у годину, тако је у забележено више болесника са дијагнозом инфаркта миокарда (5.471) него у години (5.281), али ипак мање од рекордне године (6.212) (графикон 7). На 5

6 графикону се не налазе подаци из и године из разлога што се прикупљени подаци односе на период од до тј. шестомесечни период. Стопа леталитета је, за годину износила 6,4% и виша је у односу на годину, али тренд је и даље изразито опадајући (графикон 8). Смањење стопе леталитета омогућено је увођењем новог терапијског приступа (рана тромболитичка терапија и реваскуларизација миокарда), спровођењем пројекта Стент за живот, односно набавком ангио сала и едукацијом кадра за рад у овим салама и у 3 клиничко-болничка центра (КБЦ Земун, КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Звездара ), поред КЦС. С обзиром да КБЦ Др Драгиша Мишовић и Специјална болница за интерне болести Младеновац немају ангио салу, број лечених је током године био само 73 у обе болнице (25 у КБЦ Др Драгиша Мишовић и 48 у Специјалној болници за интерне болести Младеновац), што се објашњава преусмеравањем пацијената у болнице са ангио салом. Број исписаних болесника са дијагнозом инфаркта миокарда у болницама у Београду, Графикон 7. Напомена: на графикону нису приказани подаци за и годину јер се односе на 6 месеци, а не на целу годину. Стопа леталитета од инфаркта миокарда у болницама у Београду, Графикон % y = x Најмања вредност леталитета је забележена у КБЦ Земун, 3,1%, а највећа смртност од акутног инфаркта миокарда у КБЦ Бежанијска коса и износи 13,8%(ако изузмемо КБЦ Др Драгиша Мишовић где је стопа леталитета износила 20,0%, али је лечено само 25 пацијената и забележено 5 смртних исхода и Специјалну болницу за интерне болести, где је стопа леталитета износила 29,2%, и од лечених 48 пацијената, забележено 14 смртних исхода), (графикон 9.). У односу на годину, стопа леталитета је повећана у КЦС, КБЦ Звездара, КБЦ 6

7 Бежанијска коса и у Специјалној болници за интерне болести Младеновац. У КЦС лечено је пацијента, а стопа леталитета била је 7%. Болнички леталитет од инфаркта миокарда по болницама у Београду, Графикон 9. Напомена: на графикону су приказане и Специјална болница за интерне болести Младеновац и КБЦ Др Драгиша Мишовић, које немају ангио салу, па збрињавају мали број пацијената са акутним инфарктом миокарда. У свету се све више прате показатељи квалитета процеса здравствене заштите код инфаркта миокарда (рана примена аспирина, бета блокатора, АЦЕ инхибитора и сл.). Поред тога, леталитет се рачуна коригован за старост и пол, а такође се прати у периоду од 30 дана од болничког пријема, док се у нашим болницама прате само смртни исходи који су се десили у болници, тако да свако поређење са резултатима из других земаља треба разматрати са великом резервом. Илустрације ради, наводимо да је у америчким болницама које публикују вредности леталитета, просечна коригована стопа за леталитет инфаркта миокарда у болницама Висконсина (укупно 126 болницa) била 4,1% у периоду од до године, са вредностима по болницама од 1,9% до 10,7% (1). Према подацима из Канаде, за период од до , болнички леталитет од инфаркта миокарда је смањен за 1,2%, са 8,79% на 7,60% (2). У години, према подацима ОЕЦД-а, стандардизована стопа леталитета за одрасле пацијенте старе 45 и више година у року од 30 дана од пријема у болницу због акутног инфаркта миокарда има вредности од 3% у Данској, 4,5% у Норвешкој и Шведској, 5,8% у Италији, 7% у Словенији, 7,7% у Аустрији, 12,2% у Јапану, 13,9% у Мађарској до 27% у Мексику. (3) 4. Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема у болницу Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема се израчунава као број болесника умрлих од инфаркта миокарда на одељењима интернистичких грана медицине у току првих 48 сати од пријема на та одељења подељен са бројем умрлих од ове болести на тим одељењима и помножен са

8 У 6 београдских болница током године било је 236 смртних исхода у првих 48 сати од болничког пријема. Проценат умрлих од инфаркта миокарда у првих 48 сати од пријема био је 67,8 и већије у односу на претходну годину. На основу података прикупљених у периоду године проценат умрлих пацијената од инфаркта миокарда у првих 48 сати од болничког пријема има лагано растући тренд (графикон 10). Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема у болницама у Београду, Графикон 10. Од болница са ангио салом, највећи проценат умрлих од акутног инфаркта миокарда у првих 48 сати од пријема у болницу је у КЦС, 73,1%, а најнижи у КБЦ Земун, 50,0% (графикон 11). Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема по болницама у Београду, Графикон Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта Збрињавање пацијената са цереброваскуларним инсултом врши се у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, а делом и у Ургентном центру и КБЦ Земун, док се пацијенти са хеморагичним инсултима збрињавају у Институту за неурохирургију КЦС. У осталим болницама у Београду 8

9 углавном се хоспитализују спорадични случајеви. Због цереброваскуларног инсулта у Београду је у току године хоспитализовано пацијената, што је више него прошле године. И поред тога, постоји тенденција смањења броја хоспитализованих пацијената са цереброваскуларним инсултом (графикон 12). Број хоспитализованих пацијената са цереброваскуларним инсултом у болницама у Београду, год. Графикон y = -70.8x Напомена: на графикону нису приказани подаци за и годину јер се односе на 6 месеци, а не на целу годину. Смртним исходом завршено је лечење код пацијената, а стопа леталитета је била 18,8%, и мања је у односу на претходну годину. Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта, у посматраним годинама, има благо опадајући тренд (графикон 13). Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта у болницама у Београду, год. Графикон % 0 y = x У нашој највећој и специјализованој установи за лечење цереброваскуларних обољења, Специјалној болници Свети Сава, хоспитализовано је пацијената са ЦВИ (76,5% од укупног броја). Стопа леталитета (18,4%), је мања у односу на прошлу годину и има тенденцију опадања (графикон 14). У КЦС је хоспитализовано 945 пацијената, а стопа леталитета је 21,8% и мања је у односу на годину (24,1%), али већа од појединих ранијих година посматрања (18% у години, 18,8% у години, 15,3% у години), с тим да је број умрлих пацијената са дијагнозом цереброваскуларног инсулта најмањи у Клиници за неурологију где за 108 хоспитализованих болесника није забележен ниједан смртни исход, а значајно већи број умрлих у Клиници за неурохирургију (хоспитализованих 255, од чега 52 смртна исхода) и Ургентном центру (582 хоспитализована, од чега 154 смртна исхода). 9

10 Болнички леталитет од цереброваскуларног инсултапо болницамау Београду, Графикон 14. Лечених пацијената са цереброваскуларним инсултом било је и у другим болницама (Специјална болница за интерне болести Младеновац, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Др Д. Мишовић ), међутим у малом броју, што утиче на поузданост овог показатеља, тако да те болнице нису узете у разматрање (у Специјалној болници за интерне болести Младеновац је лечено 12 пацијената, у КБЦ Др Драгиша Мишовић 26 пацијената, док је у КБЦ Бежанијска коса лечено укупно 6 пацијената). И код овог показатеља, као и код леталитета од инфаркта миокарда, отежано је поређење у односу на друге државе (стопа није коригована за старост и пол, прати се само болнички морталитет, а не у периоду од 30 дана од болничког отпуста), али се може рећи да је смртност у Београду већа у односу на друге земље. У болницама Висконсина (укупно 126 болница) просечна стопа леталитета од ЦВИ у периоду од до године била је 7,3%, са распоном од 0,8% до 11,6% (1). Између и године стопа леталитета од ЦВИ у САД је смањена са 11,5% на 10,3% (4). Просечна стопа леталитета у 15 држава ОЕЦД-а које су евидентирале пацијенте преминуле од цереброваскуларног инсулта у 30 дана од пријема (без обзира да ли је летални исход наступио током хоспитализације или након отпуста) је износила 11,2%. Највећу смртност током хоспитализације код пацијената преко 45 година старости у 30 дана од болничког пријема имају Мексико (19,6%), Словенија (12,8%) и Турска (11,8%), а најмању Јапан (3%) и Кореја (3,4%), а од европских земаља, Данска (4,1%) и Норвешка (5,3%) (3). У Берлину, болнички леталитет од исхемичног и хеморагичног инсулта има вредност од 5,4% (5). 10

11 6. Проценат умрлих од цереброваскуларног инсулта у току првих 48 сати од пријема у болницу Проценат умрлих од цереброваскуларног инсулта у току првих 48 сати од пријема се израчунава као број болесника умрлих од цереброваскуларног инсулта на одељењима интернистичких грана медицине у току првих 48 сати од пријема на та одељења подељен са бројем умрлих од ове болести на тим одељењима и помножен са 100. У београдским болницама, од умрлих пацијената од ЦВИ, 333 смртних исхода се десило у првих 48 сати од пријема. Проценат умрлих од ЦВИ у првих 48 сати од пријема био је 23,8% и мањи је у односу на све посматране године, те је тако линија тренда и даље опадајућа (графикон 15). Проценат умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема у болницама у Београду, Графикон 15. У Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава било је 20,8% умрлих у првих 48 сати од пријема, што је значајно мање него у прошлим годинама (графикон 16). У Клиничком центру Србије тај проценат износи 33%, односно у Ургентном центру Клиничког центра Србије 40,9%, у Клиници за неурохирургију КЦС, 9,6%, док у Клиници за неурологију није било смртних случајева (графикон 16). Проценат умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема у болницама у Београду, Графикон 16. % КБЦ "Земун" КБЦ "Звездара" Свети Сава КЦС Умрлих пацијената од цереброваскуларног инсулта у првих 48 сати било је и у Специјалној болници за интерне болести Младеновац, али ти подаци нису приказани због малог броја (укупно 2). 11

12 7. Просечна дужина болничког лечења На интернистичким одељењима у болницама у Београду током године лечено је пацијената са укупно дана болничког лечења. Просечна дужина болничког лечења била је 12,2 дана и најмања је у свим годинама праћења. Просечна дужина лечења на интернистичким одељењима има опадајући тренд (графикон 17). Просечна дужина болничког лечења на интернистичким одељењима у Београду, Графикон y = x Посматрано по болницама, највећа просечна дужина лечења је у установама за дуготрајну хоспитализацију - болницама за рехабилитацију и психијатријским болницама (68,8 дана у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, 33,7 дана у Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и 45,6 у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић ). У болницама за краткотрајну хоспитализацију, дужина лечења је најкраћа у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (3,1 дан). У Клиничком центру Србије и у свим клиничко-болничким центрима просечна дужина лечења има тенденцију смањења (графикон 18.). У Клиничком центру Србије просечна дужина лечења је 12,2 дана и већа је у односу на клиничкоболничке центре, што је и очекивано, јер је знатно већа заступљеност пацијената из унутрашњости, односно пацијената са тежим обољењима и стањима. У клиничкоболничким центрима постоји велика разлика у просечној дужини лечења (од 6,1 дана до 9,0 дана), што је делом условљено и различитим медицинским дисциплинама које су заступљене у оквиру интернистичких одељења. Тако је у КБЦ Др Д. Мишовић и КБЦ Звездара, која имају психијатријска одељења, где је дужа хоспитализација у односу на интернистичка одељења, и укупна просечна дужина лечења већа у односу на остала два клиничко-болничка центра. 12

13 Просечна дужина болничког лечења у КЦС и клиничко-болничким центрима, интернистичке гране медицине- Графикон КЦС КБЦ Б. Коса КБЦ Д. Мишовић КБЦ Земун КБЦ Звездара У већини осталих болница у Београду, просечна дужина лечења је већа у односу на претходну годину (табела 1). Изузетак су Институт за ментално здравље, Институт за реуматологију, Клиника за психијатријске болести Др Л. Лазаревић, Специјална болница за интерне болести Младеновац и Специјална болница за болести зависности где је просечна дужина болничког лечења мања у односу на претходну годину. Приликом тумачења резултата, морају се узети у обзир разлике у заступљености медицинских дисциплина у појединим болницама. Због тога није могуће адекватно поређење просечне дужине лечења различитих здравствених установа, а постојећа методологија праћења и извештавања о показатељима квалитета рада не омогућава поређење болница у оквиру истих медицинских дисциплина. Табела 1. Просечна дужина лечења у болницама у Београду (изузев КЦС и КБЦ-а) - интернистичке гране медицине, ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Специјална болница за болести зависности 14,9 15,3 14,8 13,8 13,6 16,3 18,8 16,3 15,3 14,9 Специјална болница за ендемску нефропатију 11,3 10, ,0 9,9 10,7 10,8 10,3 10,4 10,7 Спец. болница Свети Сава 10,4 9,2 8,6 10,1 9,95 12,1 13,2 12,3 11,8 12,1 Клиника Др Лаза Лазаревић 55,2 57,9 48,5 49,5 52,6 42,2 36,1 47,9 46,4 33,7 Институт за онк. и радиологију 10, ,5 11, ,5 12,1 11,2 11,3 11,5 Институт за реуматологију 17, ,3 13,0 7,4 7,2 7,5 6,7 6,9 6,4 Спец. бол. за рехабилитацију и ортопедску протетику 103,4 103,3 89,5 99,6 90, ,4 72,6 67,1 68,8 Клиника за рехаб. Зотовић 48,2 47,4 43,3 47,7 47,4 36,6 42,4 43,9 45,1 45,6 Спец. бол. за интерне болести 10,9 9,3 9,5 9,1 9,2 8,9 9,0 7,9 8,1 7,6 Институт за мент. здравље 32 33, ,7 32,2 33,6 32,2 33,4 31,2 30,5 Институт за рехабилитацију 17,5 17,8 16,9 18,7 21,0 22,2 18,6 21,3 20,5 22,0 Инст. за КВБ. Дедиње 2,4 2,6 2,7 3,1 2,4 2,3 3,1 13

14 8. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда Пацијенти са акутним инфарктом миокарда, њих 5.471, боравили су на болничком лечењу укупно дана. Просечна дужина њиховог болничког лечења била је 5,1 дан и мања је у односу на претходну годину (графикон 19.), а линија тренда у години је и даље опадајућа. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда у болницама у Београду, год. Графикон 19. Просечна дужина лечења се креће од 2,8 дана у КБЦ Земун, до 7,1 дан у КБЦ Бежанијска коса (графикон 20). У Специјалној болници за интерне болести Младеновац и КБЦ Др Драгиша Мишовић, које немају ангио салу, лечен је мали број пацијената. У КЦС лечено је пацијента, у просеку по 5,4 дана, од којих већина (1.904) у Ургентном центру, а остали на Клиници за кардиологију (390). Просечна дужина болничког лечења пацијената са инфарктом миокарда има тенденцију опадања у готово свим болницама, осим КБЦ Бежанијска коса. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда у болницама у Београду, Графикон

15 Илустрације ради, наводимо да је просек дужине болничког лечења за пацијенте са акутним инфарктом миокарда за државе ОЕЦД-а у години био 6,9 дана. Најкраћа просечна дужина болничког лечења је у скандинавским државама, Данској, Норвешкој и Шведској, односно Турској и Словачкој, око 4 до 4,5 дана. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда је била највећа у Немачкој и Кореји, преко 10 дана (3). 9. Просечна дужина болничког лечења пацијената са цереброваскуларним инсултом Пацијенти са цереброваскуларним инсултом, њих 7.449, боравили су на болничком лечењу укупно дана. Просечна дужина њиховог болничког лечења била је 11,3 дана и једнака је прошлогодишњој. Просечна дужина болничког лечења пацијената са ЦВИ има лагано растући тренд (графикон 21). Просечна дужина болничког лечења пацијената са ЦВИ у болницама у Београду, Графикон y = 0.147x Просечна дужина болничког лечења пацијената са ЦВИ у различитим болницама се, ако изузмемо КБЦ Др Д. Мишовић и КБЦ Бежанијска коса где се лече спорадични случајеви, креће од 3,8 до 12,1 дан (графикон 22). Најкраћа је у Специјалној болници за интерне болести, где је, међутим лечен мали број пацијената од ЦВИ (12). У ургентном центру КЦС је износила 6,5 дана, док на нивоу целог КЦС-а износила 9,5 дана. У Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, просечна дужина лечења је 12,1 дан и већа је у односу на прошлу годину. Просечна дужина болничког лечења пацијената са ЦВИ у болницама у Београду, Графикон КБЦ Д.Мишовић КБЦ Земун КБЦ Звездара Спец. бол. Младеновац Ургентни центар Инс. за неурохир. КЦС "Свети Сава" Просечан број медицинских сестара по заузетој постељи 15

16 Према добијеним извештајима, на нези болесника на интернистичким одељењима у болницама у Београду било је ефективно ангажовано 1976,7 медицинских сестара (за 57 мање у односу на прошлу годину) или 0,55 по заузетој постељи. Број медицинских сестара по заузетој постељи у болницама у Београду, интернистичке гране медицине Графикон 23. То је знатно мањи број у односу на годину, када су неке установе, због грешке у извештавању, приказале укупан, а не ефективан број медицинских сестара ангажованих на нези болесника (Клинички центар Србије, КБЦ Бежанијска коса и др.). Због тога, просечан број медицинских сестара по заузетој постељи на интернистичким одељењима у болницама у Београду има опадајући тренд (графикон 23). Постоје велике разлике у обезбеђености сестринским кадром између болница. Од клиничко-болничких центара, највећи број медицинских сестара по заузетој постељи је у КБЦ Звездара 0,99 и КБЦ Др Драгиша Мишовић 0,84, који имају бољу обезбеђеност сестринским кадром у односу на остала 2 клиничкоболничка центра у години. Клинички центар Србије (0,54) и КБЦ Земун (0,69) имају знатно мању обезбеђеност сестринским кадром по заузетој постељи (графикон 24.). Број медицинских сестара по заузетој постељи у КЦС и клиничко-болничким центрима интернистичке гране медицине, Графикон 24. Од осталих болница у Београду, висока обезбеђеност сестринским кадром је и у стационару Специјалне болнице за болести зависности, и износи 1,33. Најмањи 16

17 број медицинских сестара по заузетој постељи је у болницама за дуготрајну хоспитализацију (Институту за рехабилитацију 0,17, Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић 0,31 и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику 0,34 (графикон 25). С обзиром да су у оквиру интернистичких грана медицине у различитим установама заступљене различите медицинске дисциплине за које су и прописани нормативи сестринског кадра различити, није могућа адекватна компарација здравствених установа. Боље је вршити поређење у оквиру истих медицинских дисциплина, али постојећи систем праћења показатеља квалитета то не омогућава. Број медицинских сестара по заузетој постељи у болницама у Београду (сем КЦС и КБЦ), интернистичке гране медицине- Графикон Проценат обдукованих Од пацијента умрлог на интернистичким одељењима у болницама у Београду, на обдукцију је упућено 516 или 10,7%, што је најмањи проценат од године када је обдуковано 9,4% умрлих. Ипак, узимајући у обзир податке 17

18 скупљене у периоду године, проценат обдукованих на интернистичким одељењима у болницама у Београду има растући тренд (графикон 26). Проценат обдукованих на интернистичким одељењима у Београду, Графикон y = 0.346x Посматрано по установама, у односу на претходну годину, проценат обдукованих је смањен у КЦС, КБЦ Звездара, КБЦ Земун и КБЦ Бежанијска коса, а повећан у КБЦ Др Драгиша Мишовић, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава и Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић. Проценат обдукованих је највећи у Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, чак 100%, али треба узети у обзир и мали укупан број умрлих у тој установи (8), а затим следи КБЦ Бежанијска Коса са 28,1% обдукованих. Најмањи проценат обдукција за пацијенте преминуле на интернистичким одељењима је забележен у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, 1,7%. (графикон 27). У 6 болница у којима је било 406 умрлих пацијената, није урађена ниједна обдукција (Специјална болница за интерне болести Младеновац 242 умрла, Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац 75 умрлих, Институт за рехабилитацију 70 умрлих, Клиника за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић 15 умрлих, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 1 умрли и Институт за реуматологију 3 умрла) % Проценат обдукованих у болницама у Београду интернистичке гране медицине, год. Графикон КЦС КБЦ Б. Коса КБЦ Д. Мишовић КБЦ Земун КБЦ Звездара Инс. за КВБ "Дедиње" "Свети Сава" 8.5 Инс. за онкологију 100 "Л. Лазаревић" 12. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза 18

19 Од 516 урађених обдукција пацијената умрлих на одељењима интернистичких грана медицине у болницама у Београду, извештаји о обдукцији су добијени за 242, а клиничка дијагноза је потврђена у 196 случаја или 81,0%, што је мање од вредности овог показатеља квалитетау прошлој години (графикон 28). Ипак, узимајући у обзир податке прикупљене у периоду године, проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза има растући тренд. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза у болницама у Београду интернистичке гране медицине, Графикон 28. У 5 болница (КБЦ Звездара, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институт за онкологију и радиологију Србије, Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава и Клиника за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић ) у којима је све заједно мали број обдукованих (39) било је 100% подударних клиничких и обдукционих дијагноза (графикон 29). Најмање подударних клиничких и обдукционих дијагноза било је у КБЦ Земун, 57.1%. Проценат подударних клиничких и обдукционих дијагноза има растући тренд у свим болницама. У наредном периоду потребно је проверити тачност добијених података о проценту подударности клиничких и обдукционих дијагноза. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза у болницама у Београду интернистичке гране медицине Графикон

20 13. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу је показатељ квалитета рада одељења кардиологије који се прати од 1. јула године. Израчунава се као број пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу у току хоспитализације подељен са укупним бројем пацијената са акутним инфарктом миокарда и помножен са 100. Од болесника са акутним инфарктом миокарда, у коронарну јединицу поново је враћено у току исте хоспитализације 69 пацијената и то 36 у КЦС, 19 у КБЦ Звездара, 12 укбц Бежанијска коса и 2 у Специјалној болници за интерне болести Младеновац. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу износи 1,3% (графикон 30). Проценат поновних пријема у коронарну јединицу пацијената са АИМ у болницама у Београду Графикон 30. Посматрано по болницама, креће се у распону од 0,9% у КБЦ Звездара, до 4,2% у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (графикон 31). Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу у болницама у Београду, Графикон

21 14. Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом је показатељ квалитета рада одељења кардиологије који се прати од 1. јула године. Израчунава се као број поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом и помножен са 100. У болницама у Београду, код исписаног болесника са акутним инфарктом била је 51 поновна хоспитализација у року од 30 дана од отпуста из болнице и то: 33 у КБЦ Звездара, 13 у КЦС, 4 у Специјалној болници за интерне болести Младеновац и 1 у КБЦ Бежанијска коса. Проценат поновних хоспитализација у року од 30 дана је на укупном нивоу износио 0,93%. (графикон 32.) Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, у болницама у Београду, Графикон % 0 y = 0.062x Гледано појединачно по болницама, проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста се кретао од 0,57% у КЦС до 8,3% у Специјалној болници за интерне болести Младеновац (графикон 33), где је висок проценат, због тога што се пацијенти упућују на коронарографије у болнице терцијарног нивоа, а након интервенције се враћају у Специјалну болницу. У КБЦ Земун, као и КБЦ Др Д. Мишовић није било поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице. Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, у болницама у Београду, Графикон

22 15. Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом (ЦВИ) код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге је показатељ квалитета рада неуролошких одељења који се прати од 1. јула године. Израчунава се као број пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације подељен са укупним бројем пацијената са цереброваскуларним инсултом и помножен са 100. На нивоу свих болница, проценат пацијената са ЦВИ код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге износи 0,23% (графикон 34). Проценат пацијената са ЦВИ код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне негеу болницама у Београду, Графикон 34. Током године поновни пријем на одељење интензивне неге пријављен је само у Специјалној болници Свети Сава (16) и Клиничком центру Србије (1), где је укупно 17 пацијената са ЦВИ поновно примљено на одељење интензивне неге. Проценат поновних пријема у Специјалној болници Свети Сава износи 0,28%, док у КЦС износи 0,11% (графикон 35). Проценат пацијената са ЦВИ код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге, у болницама у Београду, Графикон

23 16. Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом (ЦВИ) у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом је показатељ квалитета рада одељења неурологије који се прати од 1. јула године. Израчунава се као број поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом и помножен са 100. У болницама у Београду је било 5 поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од отпуста из болнице. Проценат поновних хоспитализација у року од 30 дана је у години износио 0,07% (графикон 36). Проценат поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, у болницама у Београду, Графикон 36. Пријављени случајеви поновних хоспитализација, током године, су се десили у КБЦ Звездара (2, са процентом 1,9%), Специјалној болници за интерне болести Младеновац (1, са процентом 8,3%) и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (2, са процентом 0,04%), (графикон 37) Проценат поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, у болницама у Београду, Графикон Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана медицине Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана 23

24 медицине је показатељ квалитета рада интернистичких одељења који се прати од 1. јула године. Јединице интензивне неге служе за интензивно лечење и негу пацијената са дисфункцијом (оштећењем) најмање једног органског система код којих је потребна основна респираторна или хемодинамска потпора (ниво 2 интензивног лечења и неге), као и за пацијенте којима је неопходна сложена респираторна потпора или базична респираторна потпора заједно са потпором још најмање 2 органска система (ниво 3 интензивног лечења и неге). Када престане потреба за интензивном негом, пацијент се пребацује у болесничку собу у стандардно болничко одељење. Поновни пријем на одељење интензивне неге указује на могућност да нису биле добро сагледане здравствене потребе пацијента, односно да је прерано упућен на стандардно одељење. Према добијеним извештајима, од хоспитализованих пацијената на интернистичким одељењима, на одељењу интензивне неге лечено је укупно пацијената (26,7%). Највише интернистичких пацијената је лечено на интензивној нези у Клиничком центру Србије (11.667). На Институту за рехабилитацију и Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, је лечено чак 5.805, односно пацијента што је значајно више од било ког клиничко-болничког центра. Овакви подаци указују да у извештајима о показатељима квалитета није препозната разлика између интензивних нега болница за лечење интернистичких болесника и болница за рехабилитацију или психијатрију што свакако не би смео да буде случај. Поновни пријем интернистичких пацијената на одељење интензивне неге регистрован је у 11 болница, док у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институту за онкологију и радиологију Србије, Институту за реуматологију, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, Заводу за здравствену заштиту студената, Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац и Специјалној болници за болести зависности није било поновних пријема. Од укупног броја пацијената лечених на одељењу интензивне неге, поновних пријема на исто одељење је било или 4,1% (графикон 38). Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у болницама у Београду- интернистичке гране медицине Графикон % 2 0 y = 0.73x

25 Проценат поновних пријема на одељење интензивне неге је највећи у психијатријским болницама: Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, 25%, и Институту за ментално здравље, 5,2%, као и у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић, 13,4%. У осталим болницама вредности процента поновног пријема на одељење интензивне неге су значајно мање и крећу се од 0,1% до 4,9% (графикон 39). Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у болницама у Београду- интернистичке гране медицине Графикон 39. Закључак На интернистичким одељењима је у току године хоспитализовано пацијената, што је за око више од просечног броја за период Стопа леталитета је са око 5% у години смањена на око 4,4%. Иако се у посматраним годинама бележи растући тренд броја болесника са дијагнозом акутног инфаркта миокарда (скоро у години), стопа леталитета показује тренд значајног смањења (са око 10% у и години, на близу 6% у години). Број хоспитализованих пацијената за дијагнозом цереброваскуларног инсулта, за разлику од акутног инфаркта миокарда, има тренд лаганог смањења, иако је број хоспитализованих у години скоро идентичан броју хоспитализованих у години (око 7.500). Стопа леталитета је у тренду благог опадања, али и даље има високе вредности од око 19%. Просечна дужина лечења се често користи као индикатор ефикасности лечења. Краћи боравак у болници смањује просечне трошкове хоспитализације, међутим краће лечење често подразумева и већи интензитет лечења (више услуга), а прерано отпуштање може имати и негативне последице на ток и исход лечења. Уколико раније отпуштање пацијената води већем броју поновних хоспитализација, уштеда средстава ће бити смањена, а могућ је и пораст трошкова лечења. Гледано на светском нивоу, према подацима ОЕЦД у последњих 10 година 25

26 у свим државама дошло је до смањења просечне дужине лечења и то највише у оним државама које су пре 10 година имале релативно висок просек дужине лечења (нпр. Јапан, Швајцарска и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске). У Србији такође, постоји тренд смањења просечене дужине болничког лечења, а у години забележена је просечна дужина лечења на интернистичким одељењима у болницама у Београду од 12,2 дана. У периоду од године до године у свим клиничко болничким центрима, као и Клиничком центру Србије забележено је значајно смањење просечене дужине лечења. У осталим болницама у Београду, услед различитих стања и обољења која се лече у болници, постоје велике разлике у просечној дужини лечења, као и промени просечене дужине лечења у посматраном периоду. Док је у Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику просечна дужина лечења од године смањена за више од 34 дана, у Институту за рехабилитацију у истом периоду она је повећана за 3 дана, јер је РФЗО омогућио дуже трајање рехабилитације. Гледајући на укупном нивоу, просечна дужина болничког лечења за пацијенте са дијагнозом акутног инфаркта миокарда има опадајући тренд, док просечна дужина болничког лечења цереброваскуларног инсулта показује благо растући тренд. Просечан број медицинских сестара по заузетој постељи бележи благо опадајући тренд, а вредности у свим посматраним годинама осцилирају око 0,55 медицинских сестара по заузетој постељи. Гледано по установама, у Клиничком центру Србије, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава, Специјалној болници за интерне болести Младеновац, Институту за рехабилитацију, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјалној болници за ендемску нефропатију Лазаревац је забележено смањење, а у осталим установама дошло је до раста просечног броја медицинских сестара по заузетој постељи (у три установе, овај број је остао исти). Проценат обдукованих на интернистичким гранама медицине показује растући тренд, али је током године забележен најмањи проценат (10,7%) у односу на период од године. Подударност клиничких и обдукционих дијагноза у интернистичким гранама медицине је мања него у прошлој години, али тренд показује изразити раст. Велики број болница има 100% подударних дијагноза, па се поставља питање тачности података. најмања вредност подударних клиничких и обдукционих дијагноза је у КБЦ Земун, и то 57%. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу је показатељ квалитета рада одељења кардиологије. Гледајући болнице понаособ, приметне су велике осцилације и између установа и кроз године праћења овог показатеља, што вероватно указује на неадекватно евидентирање овог показатеља у неким болницама. Исти случај важи и за проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен пријем на одељење интензивне неге. И проценат поновних хоспитализација пацијента са акутним инфарктом миокарда, односно цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из 26

27 болнице показује велике осцилације у посматраним годинама, што је вероватно условљено неконзистентним праћењем и извештавањем. Анализом добијених података, у протеклих неколико година приметан је пораст квалитета здравствене заштите на интернистичким одељењима у Београду. На укупном нивоу, скоро сви показатељи квалитета имају тренд побољшања. У наредним годинама потребно је побољшати квалитет извештавања о појединим показатељима, као што су поновни пријеми у интензивну негу и поновне хоспитализације, као и решити проблем који настаје око изједначавања приказивања интензивне неге у болницама за лечење интернистичких болесника, болницама за рехабилитацију и болницама за психијатријско лечење пацијената. ЛИТЕРАТУРА 1. Wisconsin Inpatient Hospital Quality Indicators Report WHA Information Center, October Dostupno na: IReport.pdf Pristupljeno: Canadian Institute for health information. Canadian hospital reporting project Key findings. 30-day in-hospital mortality following acute myocardioal infraction. Available: htpp:// Pristupljeno: OECD (2013), Health at a glance 2013: OECD indicators, OECD publishing. Pristupljeno: Ovbigale B. Nationwide trends in in-hospital mortality among patients with stroke. Stroke, 2010; 41: Koennecke HC, Belz W, Berfelde D, Endres M, Fitzek S et al. Factors influencing inhospital mortality and morbidity in patients treated on a stroke unit. Neurology, 2011;10 (77):

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan

Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA Marko LAZOVIĆ, Svetlan Acta medica Medianae (2000) 6 (21-25) PRETHODNA SAOPŠTENJA MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ROMA GRADA NIŠA i Milomir RANĐELOVIĆ Klinika za kardiovaskularne holesti Kliničkog centra

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt - Lektorisan tekst1

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt - Lektorisan tekst1 ПРИЛОГ ЗА ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА TIMSS 2015 У међународном испитивању постигнућа TIMSS 2015 по други пут је у нашој земљи испитивано постигнуће ученика четвртог разреда у области математике и природних

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више