2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012"

Транскрипт

1 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године

2 Наручилац задатка: Министарство здравља Републике Србије Обрађивач: Градски завод за јавно здравље, Београд Директор Завода: прим. мр сц. мед. др Слободан Тошовић Помоћник директора: Душанка Матијевић, др сц. мед., научни сарадник Носилац задатка: др Катарина Војводић Учесници: прим. мр сц. мед. др Љиљана Сокал Јовановић прим. др Вера Бабић мр сц. мед.др Анђелија Нешковић мр сц. мед. др Милена Пауновић др Либија Димитријевић Танасковић др Верица Почуча прим др Зоран Дурлевић прим др Ненад Анђелић прим др Предраг Делибашић др Верица Почуча др Марија Марковић др Марко Делибашић др Весна Маротић др Милена Јаковљевић Инга Мијаиловић в.м.с. Гордана Лазић в.м.с. Данијела Куљанин в.м.с. Владимир Глишовић в.м.т Милица Бабовић в.м.с. Гордана Бошковић здр. статистичар Весна Поштин оператер Наталија Звездић оператер

3 У оквиру сталног унапређења квалитета здравствене заштите све здравствене установе од 7. године имају обавезу да једном годишње спроведу испитивање задовољства запослених, анализирају добијене резултате и у складу са добијеним резултатима предузму мере ради унапређења квалитета. Истраживање је спроведено... године, анкетирани су сви запослени радници, присутни на послу у периоду од или часова, а у Градском заводу за хитну медицинску помоћ од 7 часова.. године до 7 часова... године. Анкетом су обухваћени запослени на одређено и неодређено време. Обухваћено је 6 домова здравља и 7 завода на примарном нивоу здравствене заштите (за разлику од претходне године анкетом су обухваћени и запослени у Заводу за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways). Градски завод за болести плућа и туберкулозу није ове године обухваћен испитивањем задовољства запослених. У истраживању су учествовали запослени свих профила (здравствени радници, здравствени сарадници, технички и административни радниси) у следећим здравственим установама:. Дому здравља Др Милорад Влајковић Барајево (у даљем тексту: Барајево). Дому здравља Вождовац. Дом здравља Врачар. Дом здравља Гроцка. Дом здравља Звездара 6. Дом здравља Земун 7. Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић Лазаревац (у даљем тексту: Лазаревац) 8. Дом здравља Младеновац 9. Дом здравља Нови Београд. Дом здравља Обреновац. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула (у даљем тексту: Палилула). Дом здравља Раковица. Дом здравља Савски венац. Дом здравља Сопот. Дом здравља Стари град 6. Дом здравља Др Симо Милошевић Чукарица (у даљем тексту: Чукарица)

4 7. Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова (ЗЗЗ радника МУП) 8. Завод за здравствену заштиту радника Железнице Србије (ЗЗЗ радника ЖС) 9. Завод за здравствену заштиту студената (ЗЗЗ студената). Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд (у даљем тексту: ГЗ за геронтологију). Градски завод за хитну медицинску помоћ (ГЗ за хитну медицинску помоћ). Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд (ГЗ за кожно венеричне болести). Завод за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways ( у даљем тексту: ЈАТ) Испитивање је обављено анонимним упитником, јединственим за све запослене у здравственим установама. Упитник је садржао 7 питања затвореног типа, прво питање је садржало потпитања, а испитаници су имали могућност да упишу и своје примедбе и сугестије за унапређење квалитета и задовољства запослених. Анализом добијених података било је могуће сагледати опште карактеристике запослених као и њихову процену задовољства појединим аспектима рада (условима рада, међуљудским односима, могућностима за професионалан развој, однос са претпостављенима и плановима у вези са променом посла) и општу оцену задовољства послом. Испитивањем је обухваћено 7. запослених из 6 домова здравља, 7 завода који обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите, укупно. запослених или 9,9% од укупног броја присутних на послу тог дана. Анализом је обухваћено 6. упитник, а стопа одговора се незнатно смањила у односу на претходну годину (8,9%) и износи (8,9%), уз присутна одступања међу здравственим установама. Једино су у Дому здравља Вождовац сви подељени упитници враћени попуњени (%). Висока стопа одговора била је и у домовима здравља: Палилула (96,8%), Савски венац (9,6%), Сопот (9,9%), Чукарица (9,%), Младеновац (9,), Лазаревац (9,%) и Градски завод за кожне и венеричне болести (88,7%), док је најмања стопа одговора била у: Градском заводу за хитну медицинску помоћ (,6%) и Заводу за здравствену заштиту радника МУП (,9%). Од укупног броја испитаника сваки десети анкетирани обавља неку од руководећих функција (,%) (Графикон ).

5 Графикон. Структура испитаника по занимању технички радник административни радник здравствени сарадник здравствени радник 8,,, 8, 6 8 % Број здравствених сарадника који је учествовао у испитивању је остао на истом нивоу као и претходне године, док се број анкетираних здравствених, административних и техничких радника нешто повећао у односу на. годину. Табела. Задовољство запослених појединим аспектима посла који обављају Аспект посла ни задовољан ни незадовољан веома незадовољан незадовољан задовољан веома задовољан % % % % % адекватност опреме,,8 9,,7 8, међуљудски односи 8, 6,,7 7,, сарадња са колегама,6 9,, 7, 6, професионална аутономија 6,,8 7,,8, професионални развој,,9 9, 7,6 8, расположиво време 8, 9,, 9, 9, могућност коришћења знања и вештина 7,8 6, 6, 8,9, финансијска надокнада,9,9 7,9,, континуирана едукација,8, 6, 9, 8,7 евалуација рада 9,8 6,,, 9, подршка претпостављених,,,,7, представљање идеја претпостављенима,,6 6,,,6 јасна упутства за рад,, 6,9 6,6,

6 Запослени су најзадовољнији сарадњом са колегама (6,% веома задовољних и 7,% задовољних), подршком претпостављених (,% веома задовољних и,7% задовољних), представљањем идеја (,6% веома задовољних и,% задовољних), професионалном аутономијом (,% веома задовољних и,8% задовољних). Најчешћи разлози незадовољства запослених су финансијска надокнада (,9% веома незадовољних и,9% незадовољних) и могућношћу професионалног развоја (,% веома незадовољних и,9% незадовољних). Сваки пети запослени је незадовољан опремом за рад (,8%), а сваки шести јасним упутством за рад (,%). Исказано просечном оценом, аспекти посла којима су запослени најзадовољнији су: непосредна сарадња са колегама (,6) и аутономија у обављању посла (,), а најнезадовољнији су финансијском надокнадом за рад (,) и могућношћу едукације (,9) (Табела ). Табела. Задовољство запослених појединим аспектима посла исказано просечном оценом аспекти посла mean n SD адекватност опреме, 96, међуљудски односи,9 9, непосредна сарадња са колегама,6 88,98 аутономија, 8,6 професионални развој,97 86,9 време за обављање посла, 879, коришћење знања, способности и вештина,8 9,96 финансијска надокнада за рад, 9,8 континуирана едукација,98 866,76 евалуација рада, 87, подршка претпостављених, 99, изношење идеја претпостављенима, 99,86 јасна упутства за рад, 8, Свим до сада анализираним, најзадовољнији су, као и претходне године, запослени у ЗЗЗ радника ЖС који су међу свим здравственим установама дали највише просечне оцене и то за: опрему (,86), међуљудске односе (,9), непосредну сарадњу са колегама (,7), аутономију у обављању посла (,97), могућност професионалног развоја (,8), расположивом времену за обављање послова (,9), могућношћу коришћења стечених знања, вештина и способности у 6

7 свакодневном раду (,86), финансијском надокнадом за рад (,), могућношћу континуиране едукације (,8), постојањем редовних евалуација рада (,7), подршци претпостављених (,79), могућношћу изношења идеја претпостављенима (,8) и добијању јасних упутстава за рад (,8). Запослени у Дому здравља Врачар су најниже просечне оцене дали за међуљудске односе у колективу (,7), могућношћу професионалног развоја (,9) и финансијском надокнадом за рад (,6). У Заводу за здравствену заштиту студената најнезадовољнији су могућношћу професионалног развоја (,) и финансијском надокнадом за рад (,9). Незадовољство платом најизраженије је код запослених у домовима здравља: Врачар (,6), Звездара (,9), Стари град (,88), Палилула (,), Раковица (,), Барајево (,), као и Заводу за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways (,6). У. години запослени су поједине аспекте посла оценили тако да су просечне оцене за све показатеље мање у. години у односу на исте у. години, док су у односу на. годину веће просечне оцене код следећих показатеља: међуљудски односи, могућност коришћења знања и вештина, финансијска надокнада, подршка претпостављених и представљење идеја претпостављенима (Графикон ). Графикон. Просечне оцене задовољства запослених појединим аспектима посла у.,. и. години адекватност опреме.7.8. међуљудски односи.6..9 сарадња са колегама професионална аутономија... професионални развој расположиво време... могућност коришћења знања и вештина..8.8 финансијска надокнада..9. континуирана едукација...98 евалуација рада.7.6. подршка претпостављених.9.9. представљање идеја претпостављенима..7. јасна упутства.6.. 7

8 Највећа просечна оцена задовољства опремом од стране запослених била је у. години (,), а у. години долази до смањења (,7), да би се такав опадајући тренд (,) наставио и у. години (y = -.7x+.6) (Графикон ). Графикон. Задовољство запослених адекватношћу опреме за рад у периоду -. одине..7. y = -.7x +.66 Задовољство међуљудским односима запослених показује тренд раста у посматраном периоду (y = -.7x+,66) (Графикон ). Графикон. Задовољство запослених међуљудским односима y =.x +.6 8

9 Задовољство запослених непосредном сарадњом са колегама у. и. години је значајно порасло у односу на. годину и показује тренд раста у посматраном периоду (y =.8x +.8) (Графикон ). Графикон. Задовољство непосредном сарадњом са колегама y =.8x +.8 Задовољство аутономијом у обављању посла је порасло у. години када је просечна средња оцена задовољства износила, у односу на. годину (,6), да би благо пало у. години (,), али и даље показује растући тренд у посматраном периоду (y=.9x +.) (Графикон 6). Графикон 6. Задовољство аутономијом у обављању посла.6.. y =.9x +. 9

10 Могућностима професионалног развоја запослени су најмање задовољни били у. години, више у., да би у. години дошло до сасвим незнатног пада задовољства, али и даље показује растући тренд у посматраном периоду (y=.7x +.89) (Графикон 7). Графикон 7. Задовољство могућностима професионалног развоја y =.7x +.89 У периоду од. године до. године задовољство расположивим временом који имају запослени за обављање послова се смањило и показује тренд пада у посматраном периоду (y = -.87x+.8). Тај пад је најизраженији у. години када је просечна оцена задовољства износила,. Највећа просечна оцена задовољства се бележи у. години (,9) (Графикон 8). Графикон 8. Задовољство расположивим временом за обављање послова.9.. y = -.87x +.8

11 Задовољство могућностима да у свом раду користе своја знања, способности и вештине у периоду од. до. године се повећало и показује тренд раста (y =.x+.96). Тај пораст је најочигледнији у. години (Графикон 9). Графикон 9. Задовољство могућностима коришћења знања, способности и вештина у раду y =.x +.96 Задовољство финансијском надокнадом за рад је најниже оцењено било у. години. У. и. години задовољство запослених показује тренд раста (y =.x+.7), али je и даље на ниском нивоу (Графикон ). Графикон. Задовољство финансијском надокнадом за рад..9. y =.x +.7

12 У анализираном временском периоду уочава се позитиван тренд када је у питању задовољство могућностима који запослени имају за обављање континуиране медицинске едукације (y =.88x+.786). Највећа просечна оцена задовољства се уочава у. години (,) (Графикон ). Графикон. Задовољство могућностима који запослени имају за континуирану медицинску едукацију y =.88x Задовољство постојања редовних евалуација појединачног рада од стране руководиоца бележи позитиван тренд раста у посматраном периоду (y =.7x+.7). Највећи пораст се уочава у. години када је просечна вредност износила,6, да би у. години благо пала, а најмања се уочава у. години (,8) (Графикон ). Графикон. Задовољство постојањем редовних евалуација појединачног рада од стране руководиоца.8.6. y =.7x +.7

13 Задовољство запослених подршком претпостављених посматрајући наведене године, такође бележи растући тренд у посматраном периоду (y =.x+.698). Просечна вредност задовољства била је најмања у. години (,8), највећа у. години (,8), док је у. години незнатно мања (,) (Графикон ). Графикон. Задовољство запослених подршком претпостављених.8.8. y =.x Уочава се да је задовољство могућношћу изношења идеја запослених својим претпостављеним порасло како у. години када је просечна вредност задовољства износила,7, тако и у. години (,) у односу на. годину (,88) и тиме показује тренд раста у посматраном периоду (y =.68x+.78) (Графикон ). Графикон. Задовољство запослених могућношћу претпостављенима изношења идеја y =.68x +.78

14 Задовољство запослених добијањем јасних упутстава у оквиру посла је највише изражено у. години када је просечна оцена износила,, да би нешто мање износила у. години, али без утицаја на тренд који је и даље растући у посматраном периоду (y =.8x+.6) (Графикон ). Графикон. Задовољство запослених добијањем јасних упутстава у оквиру посла.7.. y =.8x +.6 По повратку с посла око 7% запослених осећа емоционалну исцрпљеност. У толиком проценту су емоционалну исцрпљеност осећали запослени и у. години, док се у. години само % запослених тако осећало, што је значајно мање у односу на. и. годину. Физичку исцрпљеност осећа већи проценат запослених (77,%), што је више, како у односу на. годину (6,%), тако и у односу на. годину, када је проценат износио 9,% (Графикон 6). Графикон 6. Исцрпљеност повезана са послом % емоционална исцрпљеност физичка исцрпљеност умор никада ретко понекад често увек

15 Често и увек после посла емоционалну исцрпљеност осећају запослени у домовима здравља: Врачар (66,9%), Нови Београд (8,%), Стари град (7,9%), Раковица (,%) и Заводу за здравствену заштиту студената (7,6%). Посматрано по занимању испитаника, емоционалну исцрпљеност увек осећа,9% техничких радника, док емоционалну исцрпљеност често осећа трећина здравствених сарадника (,%) (Графикон 7). Графикон 7. Перцепција емоционалне исцрпљености након посла у односу на занимање испитаника % здравствени радник здравствени сарадник административни радник технички радник никада ретко понекад често увек Eмоционалну исцрпљеност запослени су највише осећали у. години, мање у. години, а најмање у. години и и приказана је опадајућом линијом тренда у посматраном периоду (y = -.x+.8) (Графикон 8). Графикон 8. Емоционална исцрпљеност запослених након посла... y = -.x +.8

16 Највећу физичку исцрпљеност након посла осећали су запослени у Дому здравља Лазаревац (6,%), а најмању у Заводу за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways (,%) и ЗЗЗЗ радника ЖС (,6%). Више од половине запослених се често и увек осећа физички исцрпљеним у домовима здравља: Стари град (8,8%), Нови Београд (6,%), Раковица (,9%), Чукарица (,%), Врачар (,%), Палилула (,%), Гроцка (,7%) и Заводу за здравствену заштиту студената (6,6%) и Градском заводу за геронтологију (,%). Посматрано по занимању испитаника, највећу физичку исцрпљеност осећају здравствени радници (7,% често и,% увек) и технички радници (,7% често и,8% увек) (Графикон 9). Графикон 9. Перцепција физичке исцрпљености након посла у односу на занимање испитаника технички радник административни радник здравствени сарадник здравствени радник увек често понекад ретко никада % Физичку исцрпљеност су запослени најмање осећали у. години, нешто више у. години, а највећу физичку исцрпљеност у. години и приказана је растућом линијом тренда у посматраном периоду (y = -.x+.8) (Графикон ). 6

17 Графикон. Физичка исцрпљеност након посла...6 y =.x +.9 Умор при помисли на одлазак на посао често или увек осећа сваки трећи запослени. Умор при помисли на посао увек осећа 7,% здравствених сарадника,,9% здравствених радника,,9% техничких радника и 7,9% административних радника. Посматрано по здравственим установама, умор при помисли на посао увек осећа 7,% запослених у Дому здравља Стари град,,% у ДЗ Врачар,,%, у ДЗ Нови Београд,,8% Заводу за здравствену заштиту студенатa. Умор често осећа,% запослених у ДЗ Нови Београд, % у ДЗ Врачар и,% у Градском заводу за геронтологију и,9% у Градском заводу за хитну медицинску помоћ. Умор при помисли на одлазак на посао запослени су највише осећали у. години, док су се мање уморним осећали у. години, да би се та вредност у. години благо повећала, али и даље показује опадајућу линију тренда у посматраном периоду ( y = -.7x +.99) (Графикон ). Графикон. Осећај умора код запослених при помисли одласка на посао y = -.7x

18 Поређење задовољства послом у односу на период од пре пет година указује да се оно код,6% запослених није променило, да је 9,% незадовољнијих, а,% запослених је задовољније послом (Графикон ). Графикон. Процена задовољства запослених у односу на период од пре пет година % , задовољнији послом нема разлике незадовољнији послом У односу на. годину уочава се мањи проценат задовољних и повећање процента незадовољних послом (Графикон ). Пораст незадовољства јавља се подједнако код свих радника у односу на. годину, без обзира на занимање здравствених радника (9,6%) и техничких радника (8,%), док је сваки трећи административни радник задовољнији него пре пет година (9,%) (Графикон ). У односу на. годину, претходним петогодишњим периодом степен задовољства је мањи само код здравствених сарадника (,%). Графикон. Степен задовољства послом у односу на период од пре година у односу на занимање технички радници 6,6%,% 8,% административн и радници,% 6,6% 9,% задовољнији здравствени сарадници здравствени радници,%,7% 6,% 9,8%,% 9,6% без промене незадовољнији 8

19 Више од трећине испитаника који обављају неку од руководећих функција су сада незадовољнији послом у односу на период од пре пет година (6,%) (Графикон ). Графикон. Процена задовољства послом запослених у односу на период од пре година у односу на обављање руководеће функције не обављају руководећу функцију 9,8%,% 9,% задовољнији обављају руководећу функцију 6,6% 7,% 6,% без промене незадовољнији Посматрано по здравственим установама, пораст задовољства запослених у односу на период пре година, а у односу на. годину је већи у следећим домовима здравља: Гроцка (6,8%), Звездара (8,%), Раковица (,%), Сопот (,%) и Заводу за здравствену заштиту студената (,8%). У свим осталим установама степен задовољства се смањио у односу на претходну годину. Насупрот томе, пораст незадовољнијих бележи се у односу на. годину у следећим домовима здравља: Вождовац (9,%), Звездара (,%), Земун (,%), Лазаревац (,8%), Младеновац (8,%), Обреновац (,7%), Палилула (9,%), Раковица (,8%), Сопот (,%), Чукарица (,%), Градском заводу за кожно венеричне болести (6,%) и Заводу за здравствену заштиту радника Железнице Србије (8,8%) (Графикон ). 9

20 Графикон. Процена задовољства послом запослених у односу на период од пре година у здравственим установама % ДЗ Барајево ДЗ Вождовац ДЗ Врачар ДЗ Гроцка ДЗ Звездара 8... ДЗ Земун.7.. ДЗ Лазаревац...8 ДЗ Младеновац ДЗ Нови Београд ДЗ Обреновац ДЗ Палилула.. 9. ДЗ Раковица...8 ДЗ Савски венац ДЗ Сопот ДЗ Стари град ДЗ Чукарица ЗЗЗ студената ЗЗЗ радника МУП ГЗ за хитну медицинску помоћ ГЗ за геронтологију ЈАТ Airways... ГЗ за кожно венеричне болести ЗЗЗ радника ЖС задовољнији без промене незадовољнији Имајући ове податке у виду, не чуди чињеница да тек нешто више од трећине запослених (,8%) у наредном петогодишњем периоду не размишља о промени посла (Графикон 6), а од оних који би мењали посао половина (8,6%)

21 би остала у државном сектору здравства,,7% би прешло у приватни сектор, а,9% би обављало послове ван система здравствене заштите. Графикон 6. Планови испитаника у вези са променом посла не размишљају о промени посла.8 послови ван здравствене заштите.9 приватни здравствени сектор.7 државни здравствени сектор Више од две трећине запослених би у Градском заводу за хитну медицинску помоћ променило посао (7,%), а најмање запослених би то учинило у Градском заводу за кожне и венеричне болести (%). Више од половине свих радника размишља о промени посла, и то 6,9% техничких радника, 6,% здравствених радника, 6,% здравствених сарадника и 7,% административних радника. У односу на претходну годину повећао се проценат здравствених и административних радника који би променили посао. У приватном здравственом сектору би радило,% техничких,,% административних,,9% здравствених радника и 8,% здравствених сарадника (Графикон 7). % Графикон 7. Планови испитаника у вези са променом посла наредних пет година у односу на њихово занимање технички радници 8,%,% 9,% 9,9% административни радници 8,9%,% 6,%,% здравствени сарадници,% 8,%,%,6% здравствени радници 8,7%,9%,% 6,% државни здравствени сектор приватни здравствени сектор послови ван здравствене заштите не размишљају о промени посла

22 Чак и они који су задовољни послом у целини, радо би променили посао или бар здравствену установу. У групи задовољних, о промени посла не размишља 8,% испитаника, док је у групи веома задовољних тај проценат већи (6,%). Више од половине испитаника из обе групе (,6% задовољних и 6,% веома задовољних) би остало у државном сектору здравства. Испитаници из групе веома незадовољних и незадовољних послом који сада обављају, испољавају веће интересовање за послове ван здравствене заштите (7,9% веома незадовољних и,8% незадовољних) и послове у приватном здравственом сектору (7,8% веома незадовољних и,8% незадовољних) него остали запослени. На питање о задовољству послом који обављају,,% је изјавило да је веома незадовољно,,% незадовољно, а сваки трећи (,8%) није ни задовољан ни незадовољан. Задовољних је више од трећине (,%), а веома задовољних 7,7% (Графикон 8). Графикон 8. Задовољство послом веома задовољан 7.7 задовољан. ни задовољан ни незадовољан.8 незадовољан. веома незадовољан. % На скали од до ( веома незадовољан, веома задовољан), просечна оцена задовољства послом је, ±,. Административни радници су нешто задовољнији од осталих запослених (просечна оцена је,) (Графикон 9). Као и претходне године најзадовољнији, али са готово непромењеном оценом задовољства су административни радници. Најнижу оцену су дали технички радници, али су и они били незнатно задовољнији него претходне године.

23 Графикон 9. Просечна оцена задовољства послом у зависности од занимања здравствени радници здравствени сарадници административни радници.8 технички радници Значајно задовољнији послом су испитаници на руководећим функцијама (просечна оцена,), као и запослени у појединим здравственим установама (Табела ). Табела. Просечна оцена задовољства послом у Београду у. години Здравствена установа mean n SD ДЗ Барајево, 86,9 ДЗ Вождовац,8 89, ДЗ Врачар,7 9, ДЗ Гроцка, 7,6 ДЗ Звездара, 99, ДЗ Земун,7 6, ДЗ Лазаревац,, ДЗ Младеновац, 79, ДЗ Нови Београд,9 77, ДЗ Обреновац,7 8,98 ДЗ Палилула,8 9, ДЗ Раковица, 6,89 ДЗ Савски венац,,889 ДЗ Сопот, 9, ДЗ Стари град, 8, ДЗ Чукарица, 9, ЗЗЗ студената,8, ЗЗЗ радника МУП,9 66,69 ГЗ за хитну медицинску помоћ,9 9,77 ГЗ за геронтологију, 8,79 ЈАТ Airw ays,7,6 ГЗ за кожно венеричне болести,, ЗЗЗ радника ЖС,,8

24 Највеће просечне оцене задовољства послом дали су запослени у домовима здравља Звездара и Нови Београд (,68), Заводу за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways (,69) и ЗЗЗ радника ЖС (,), а најмању оцену у Дому здравља Врачар (,7). Известан број запослених је дао и коментаре и предлоге за унапређење организације рада здравствених установа. Највећи број испитаника је дао предлог за повећање зарада, сређивање радног простора, a нарочито у пунктовима домова здравља, набавку опреме за рад, као и бољу организацију континуиране медицинске едукације (повећање броја запослених којима је она омогућена о трошку здравствене установе, прилагођавање времена едукације радном времену запослених), повећање броја запослених и бољу организацију рада. Истакли су да су здравствени радници незаштићени, да велики број одлази ван земље, да не виде корист овог анкетирања, да се у здравству штеди само преко изабраних лекара и вишак документације која доводи да је пацијент колатерална штета. У периоду од 8. године просечна оцена задовољства запослених се смањивала (Графикон ), а. године је износила је,. Графикон. Просечне оцене задовољства запослених у периоду 8-. године До највећег смањења дошло је у Дому здравља Обреновац (са, на,7) и у Дому здравља Вождовац (са, на,9). До повећања оцене је дошло у Заводу за здравствену заштиту радника ЖС (са, на,), Градском заводу за хитну медицинску помоћ (са, на,9) и у ДЗ Гроцка ( са, на,) и у ДЗ Сопот (са, на,) (Графикон ). У Заводу за ваздухопловну медицину ЈАТ Airways први пут је. године рађено испитивање задовољства запослених и просечна оцена задовољства износи,7.

25 Графикон. Просечна оцена задовољства запослених за период године ДЗ Барајево..... ДЗ Вождовац ДЗ Врачар ДЗ Гроцка..... ДЗ Звездара ДЗ Земун ДЗ Лазаревац ДЗ Младеновац ДЗ Нови Београд ДЗ Обреновац ДЗ Палилула ДЗ Раковица ДЗ Савски венац ДЗ Сопот ДЗ Стари град..... ДЗ Чукарица..... ЗЗЗ радника МУП ЗЗЗ радника ЖС ГЗ за кожне и венеричне..... ГЗХМП ГЗ за геронтологију ЗЗЗ студената

26 Најмања просечна оцена задовољства послом коју запослени обављају се бележи у. години (,), највећа у. години (,), док у. години долази до лаганог пада (,), али и даље указује на растући тренд у посматраном периоду (y=.7x +.) (Графикон ). Графикон. Оцена задовољства запослених послом који обављају тренутно... y =.7x +. Табела. Просечна оцена задовољства запослених појединим аспектима рада У којој мери сте задовољни адекватношћу опреме за рад у служби У којој мери сте задовољни међуљудским односима У којој мери сте задовољни непосредном сарадњом са колегама У којој мери сте задовољни аутономијом у обављању посла У којој мери сте задовољни могућностима професионалног развоја У којој мери сте задовољни расположивим временом за обављање послова У којој мери сте задовољни могућностима да у раду користите своја знања У којој мери сте задовољни финансијском надокнадом за рад У којој мери сте задовољни могућностима које имате за континуирану едукацију... N Mean SD N Mean SD N Mean SD

27 У којој мери сте задовољни постојањем редовних евалуација вашег рада од У којој мери сте задовољни подршком претпостављених У којој мери сте задовољни могућношћу да изнесете своје идеје претпостављенима У којој мери сте задовољни добијањем јасних упутстава шта се од вас очекује у оквиру посла Осећам се емоционално исцрпљен након посла Осећам се физички исцрљен након посла Осетим умор при помисли да треба да идем на посао Узимајући све наведено у обзир, оцените задовољство послом који сада обављате

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануар 2014. 1 Општи подаци У циљу самовредновања институције

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n TANJUG, 20.06.2014. Video >>>> RTS, 20.06.2014. Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih nauka iz zemlje i dijaspore doprinose stalnom unapređenju

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

ZDRAV VRTIĆ 2014

ZDRAV VRTIĆ 2014 ZDRAV VRTIĆ 2018. U predškolskim ustanovama Naša radost u Subotici već 17 godina se sprovodi kontinuirana edukacija dece, a u Bambi u Bačkoj Topoli već 21 godina. Edukativni program u predškolskim ustanovama

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Sluzbeni-list-BGD-017.indd

Sluzbeni-list-BGD-017.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 17 12. март 2019. године Цена 265 динара На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

Такмичење из хемије Министарство просвете Републике Србије и Српско хемијско друштво Округ Град Београд Школска управа Београд Адреса школске управе З

Такмичење из хемије Министарство просвете Републике Србије и Српско хемијско друштво Округ Град Београд Школска управа Београд Адреса школске управе З Такмичење из хемије Министарство просвете Републике Србије и Српско хемијско друштво Округ Град Школска управа Адреса школске управе Захумска 14 Ранг такмичења међуокружно Домаћин такмичења Школа/институција

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 ZDRAVSTVENI RADNICI Ime i prezime zdravstvenog radnika Zdravstveni radnici: Grad primarnog radnog mesta ma putovanja OBJAVLJIVANJE NA INDIVIDUALNOJ

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR Укупан број обрађених анкета: 434 Тренутна година студија РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 1 45 10,37% 2 134 30,88% 3 134 30,88% 4 113 26,04% 5 8 1,84% Тренутна година студија 1 2 3 4 5 Обновљена година Једном 56 12,90%

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

BROJ 2 decembar 2014.

BROJ 2 decembar 2014. BROJ 2 decembar 2014. 1 BAROMETAR POSLOVNOG OKRUŽENJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA broj 2 Banja Luka, decembar 2014. Izdavač Agencija za razvoj preduzeća Eda - Banja Luka Za izdavača Zdravko Miovčić Autor

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Тekst_JU

Тekst_JU ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ,

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019)

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 i 26/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-37/2018-01 Датум: 26.11.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. новембра

Више

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више