3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012"

Транскрипт

1 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама показатељи квалитета се прате на нивоу установе и по гранама медицине (интернистичке, хируршке гране, педијатрија, гинекологија и акушерство и психијатрија). Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама су: 1. просечна дужина чекања на први заказани преглед, од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања, 2. укупан број сати у недељи када служба ради поподне 3. број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа, 4. проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативној служби 5. проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина. Податке о квалитету рада специјалистичко-консултативних служби доставиле су све болнице. Према добијеним извештајима, заказивање специјалистичко-консултативних прегледа врши се у 2 болница. Прегледе не заказују: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Клиника за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и ГАК Народни фронт. 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед У току 212. године било је укупно специјалистичкоконсултативних прегледа у болницама у Београду. Нешто мање од половине ( или 46,98 ) су били први прегледи (графикон 1.). Број првих специјалистичко-консултативних прегледа у болницама у Београду, Графикон Заказан први преглед имало је пацијента, односно 23,1 (графикон 2).

2 4 3 Број пацијената који су имали заказан први специјалистичко-консултативни преглед у болницама у Београду, Графикон Просечна дужина чекања на заказани први амбулантни специјалистички преглед у болницама у Београду била је 15,1 дана и мања је за цела 3 дана него предходне године (графикон 3). У периоду од 27. до 211. године, просечна дужина чекања на заказани први преглед је константно повећавана, а први пут у 212. години се бележи смањење, јер је у чак 12 болница скраћено чекање на заказани први преглед. Просечна дужина чекања на заказани први преглед у болницама у Београду, Графикон y = 1.1x Постоје значајне разлике између установа у просечној дужини чекања на заказан први специјалистички преглед. У клиничко-болничким центрима најкраће се чека у КБЦ Звездара, 11,2 дана, а најдуже у КБЦ Бежанијска коса, 29 дана. У Клиничком центру Србије на први специјалистички преглед се чека 14,5 дана и, ако изузмемо КБЦ Звездара, у Клиничком центру Србије је дужина чекања на први специјалистички преглед мања него у осталим клиничко-болничким центрима. Такође, у КЦС-у дужина чекања је у константном благом порасту у односу на предходне године, док је у клиничко болничким центрима забележено смањење дужине чекања у односу на прошлу годину, са изузетком КБЦ Земун где је забележен пораст дужине чекања на први специјалистички преглед. (графикон 4.) Упоређујући период од 27. до 212. године, констатује се да просечна дужина чекања на заказан први преглед има тенденцију раста у КЦС и КБЦ Бежанијска коса, тенденцију опадања у КБЦ Звездара, док су вредности

3 прилично уједначене у свим посматраним годинама у КБЦ Др Драгиша Мишовић и КБЦ Земун. 5 Просечна дужина чекања на заказан први преглед у КЦС и КБЦ, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса И у осталим болницама дужина чекања је велика, а до 1 дана чека се само у: Специјалној болници за интерне болести Младеновац, Институту за ментално здравље, Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, Институту за реуматологију, Институту за рехабилитацију и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава.(табела 1) У односу на предходну годину, просечна дужина чекања на заказани први специјалистички преглед је повећана у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица, Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институту за неонатологију, Универзитетској дечјој клиници и Институту за ментално здравље. Све остале установе су, у односу на 211. годину, забележиле мање вредности просечне дужине чекања на заказани први специјалистички преглед. Упоређујући период од 27. до 212. године, може се констатовати да просечна дужина чекања на заказани први преглед расте у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица, Универзитетској дечјој клиници и Специјалној болници за ендемску нефропатију, док у осталим болницама опада или има уједначене вредности.

4 Просечна дужина чекања на заказан први преглед у болницама у Београду, изузев КЦС и КБЦ, год. Табела 1. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Спец. бол. за цереброваскул. бол. Свети Сава Институт за неонатологију Спец. бол. за ендемску нефропатију Спец. бол. за интерне болести Завод за психоф. поремећаје и говорну патологију Институт за КВБ Дедиње Универзитетска дечја клиника Клиника за рехабилитацију Др М. Зотовић Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица Институт за онкологију и радиологију Србије Институт за рехабилитацију Институт за реуматологију Специјална бол. за церебралну парализу и раз. неурологију Институт за ментално здравље Посматрано по гранама медицине, просечна дужина чекања на заказани први преглед се креће од 3,4 дана на гинекологији и акушерству, 1,5 на педијатрији, 15,4 на психијатрији, 15,9 на интернистичким и 16,3 дана на хируршким гранама медицине (графикон 5). Просечна дужина чекања на заказани први преглед је повећана у односу на прошлу годину, једино на психијатрији, док је на осталим гранама медицине смањена. Просечна дужина чекања на заказани први преглед у болницама у Београду по гранама медицине, Графикон 5. педијатрија гинекологија и акушерство психијатрија хируршке гране интернистичке гране

5 Специјалистичко-консултативни прегледи у области гинекологије и акушерства се заказују у три клиничко-болничка центра. Просечна дужина чекања на први преглед је око 3 дана у КБЦ Звездара и КБЦ Др Драгиша Мишовић, док је у КБЦ Земун око 4 дана (графикон 6). Просечна дужина чекања на заказан први гинеколошко-акушерски специјалистичко-консултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун У области психијатрије први прегледи се заказују у 3 болнице, док се у Клиничком центру Србије, Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, КБЦ Бежанијска коса и Специјалној болници за болести зависности не врши заказивање првих прегледа. КБЦ Звездара није доставио податке о специјалистичким прегледима у области психијатрије. На заказани први преглед најкраће се чека у Институту за ментално здравље, око 7 дана (графикон 7). Просечна дужина чекања на заказан први психијатријски специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић Институт за ментално здравље Завод за говорну патологију КБЦ "Звездара" КБЦ "Б. коса"

6 У области педијатрије први специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у Универзитетској дечјој клиници, где је просечна дужина чекања на први преглед 12 дана (у претходној години 11 дана), Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић (чека се 32 дана, што је мање у односу на претходну годину), КБЦ Др Драгиша Мишовић (чека се 1 дан), Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију (на први преглед се чека 14 дана) и у Институту за неонатологију где се на први контролни преглед по отпусту из болнице чека просечно 33,2 дана. Постоје велике варијације у вредности овог показатеља у појединим установама, а у различитим годинама, што указује на неадекватно извештавање (графикон 8). Просечна дужина чекања на заказан први педијатријски специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић Инст. за ментално здравље Завод за говорну патологију КБЦ Инс. за Унив. дечја Спец. бол. за "Звездара" неонатологију клиника церебралну парализу КБЦ Земун Хируршки специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у 9 болница (графикон 9.). Просечна дужина чекања је била 16,3 дана, што је за око 6 дана мање у односу на претходну годину. Најмања дужина чекања на први хируршки преглед је у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и износи 4,2 дана. У односу на претходну годину, на први преглед мање се чека у КЦС, КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска Коса и Институту за онкологију и радиологију Србије, док је у осталим установама дужина чекања на први хируршки специјалистичко-консултативни преглед већа него предходне године. Упоређујући податке о просечној дужини чекања на заказани први хируршки преглед за период од 27. до 212. године, уочава се да овај показатељ има тенденцију пораста у скоро свим болницама, изузев Института за онкологију и радиологију Србије.

7 Просечна дужина чекања на заказан први хируршки специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић 5.6 КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса ИОХБ "Бањица" Инс. за КВБ"Д едиње" Универ. Дечја кл. 8 Инс. за онкологију Специјалистички прегледи у области интернистичких грана медицине се заказују у 12 болница. Просечна дужина чекања на заказан први интернистички специјалистичко-консултативни преглед креће се од 3,9 дана у Клиници за рехабилитацију Др М. Зотовић до 26 дана у КБЦ Бежанијска Коса (графикон 1.). Просечна дужина чекања на заказан први интернистички специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса Инс. за рехабилитацију Kл. "Зотовић" Инс. за реуматологију Инс, за КВБ"Дедиње" Спец. бол. "С.Сава" Спец.бол. Младеновац Спец. бол. за е.нефропатију

8 Према подацима прикупљеним у периоду од 27. до 212. године забележен је константан пад у дужини чекања у КБЦ Звездара (са 38,4 на 9 дана) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (са 22 дана на 3,6). Од осталих болница негативан, односно тренд повећања је приметан у КБЦ Бежанијска Коса где је са 7 дана 27. године, забележена вредност од 26 дана у 212. години, као и КЦС који сваке године бележи благи раст у просечној дужини чекања на први интернистички преглед (са 4 дана 27. до 14 дана 212. године). 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне У циљу повећања доступности специјалистичко-консултативних служби, односно да би се амбулантним пацијентима олакшало коришћење специјалистичких служби, уводи се и поподневни рад ових служби. У девет болница обезбеђено је 4 сати поподневног рада недељно (8 болница је обезбеђивало мање од 4 сати поподневног рада). У Институту за неонатологију обезбеђује се 15 сати поподневног рада недељно, по 2 сати у: Клиничком центру Србије и Институту за реуматологију, a 21 сат у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију. У Универзитетској дечјој клиници специјалистичке службе раде поподне 32 сати недељно, 34 сата у КБЦ Бежанијска Коса, по 35 сати у Институту за ментално здравље и Специјалној болници за ендемску нефропатију, а 38 сати у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица. Према добијеним подацима, специјалистичке службе не раде у поподневним сатима у: Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић, Институту за онкологију и радиологију Србије, ГАК Народни фронт, Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику. У оквиру исте установе постоје разлике у броју сати поподневног рада између различитих медицинских грана. У области гинекологије и акушерства специјалистичка служба ради поподне 4 сати недељно у клиничко-болничким центрима. У КЦС-у, Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије, ГАК Народни фронт и Институту за онкологију о радиологију Србије специјалистичка гинеколошко-акушерска служба не ради поподне. У области психијатрије специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељно поподне у КБЦ Др Драгиша Мишовић и Специјалној болници за болести зависности, 36 сати у Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, 35 сати у Институту за ментално здравље, 2 сати у КЦС-у и 7 сати у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић. У КБЦ Бежанијска коса специјалистичко-консултативна служба не ради поподне. У оквиру хируршких грана медицине специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељно поподне у свим болницама, изузев: Института за ортопедско-хируршке болести Бањица (38 сати), Универзитетске дечје клинике

9 (32 сата), Института за онкологију и радиологију Србије (3 сати), КБЦ Бежанијска Коса (25 сати) и Клиничког центра Србије (2 сати), док у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије специјалистичка служба не ради поподне. У оквиру интернистичких грана медицине специјалистичкоконсултативна служба ради 4 сати недељно поподне у свим болницама, изузев: Специјалне болнице за ендемску нефропатију (35 сати), Института за реуматологију и Клиничког центра Србије (по 2 сати). Специјалистичка служба у области интернистичких грана медицине не ради у поподневним сатима у Институту за онкологију и радиологију Србије, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава. У оквиру педијатријских грана медицине специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељено поподне у свим болницама, изузев у Универзитетској дечјој клиници (32 сата), Институту за неонатологију (15 сати) и Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију (14 сати). У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије и Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину педијатријска специјалистичко-консултативна служба не ради поподне. 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа Према добијеним подацима, заказивање специјалистичко-консултативних прегледа у београдским болницама које врше заказивање, омогућено је сваког радног дана у месецу, изузев Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић где је заказивање могуће 5 дана у месецу. У Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица заказивање је омогућено и суботом. 4. Проценат заказаних посета Проценат заказаних посета у специјалистичко-консултативној служби је показатељ квалитета који се прати од 1. јула 211. године (раније је праћен проценат заказаних првих посета). Од укупно специјалистичко-консултативних прегледа обављених у болницама у Београду у 212. години, заказаних је било или 49,6. Болнице се значајно разликују по проценту заказаних специјалистичких прегледа. Број заказаних прегледа у Клиничком центру Србије и клиничко-болничким центрима се креће у распону (графикон 11). Процентуално највише заказаних посета је у КБЦ Земун (63,5), а најмање у КБЦ Звездара (46,4). У односу на податке из друге половине 211 године, највећи пад у проценту заказаних посета забележила је КБЦ Бежанијска коса где је са 75,8, проценат заказаних посета пао на 56,7, док је у КБЦ Земун и КЦС повећан проценат заказаних посета.

10 Проценат заказаних посета у КЦС и КБЦ, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса Од осталих болница, највећи проценат заказаних посета је у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава и износи свих 1. И у Институту за неонатологију су такође заказани сви специјалистичко-консултативни прегледи, јер се ради о контролним прегледима беба отпуштених са болничког лечења (графикон 12.). Најмање заказаних специјалистичких прегледа је у Универзитетској дечјој клиници (31), затим у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (43), Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић (44,5) и Институту за ментално здравље (47). Проценат заказаних посета у болницама у Београду, изузев КЦС и КБЦ, Графикон 12. Спец. бол. за церебралну пар. Инс. за ментално зд. Инс- за онкологију Спец. бол. "С.Сава" Завод за говорне поремећ Инс. за неонатологију 1 Спец. бол. за енд.нефропатију Спец. бол.младеновац Спец. бол. за болести зависности Инс. за КВБ "Дедиње" ИОХБ "Бањица" Инс. за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију Унив. Дечја кл

11 У односу на претходну годину, проценат заказаних прегледа је повећан у 8 болница, у 2 болнице је непромењен, а у 5 болница је смањен (графикон 12). Посматрано по гранама медицине, највише заказаних специјалистичких прегледа је у области интернистичких грана медицине, 71,5 (графикон 13). То је и очекивано због великог броја контролних прегледа у овој области који се заказују. Најмање заказаних прегледа је у области гинекологије и акушерства. У односу на претходну годину повећано је учешће заказаних прегледа у оквиру интернистичких грана медицине, психијатрије и гинекологије и акушерства, а смањено на педијатрији и у оквиру хируршких грана медицине. Проценат заказаних специјалистичких прегледа у болницама у Београду по гранама медицине, Графикон 13. педијатрија гинекологија и акушерство психијатрија хируршке гране интернистичке гране У области гинекологије и акушерства, од специјалистичких прегледа обављених у 7 болница, заказаних је било или 26,2. Заказивање се врши у 5 болница, а проценат заказаних прегледа је у односу на податке из друге половине 211. године порастао у свим болницама и креће се у распону од 27,5 у КБЦ Звездара, до 56,2 у КБЦ Земун (графикон 14). Податке о заказаним специфичним гинеколошко-онколошким прегледима је доставио и Институт за онкологију и радиологију Србије, где је 54 специјалистичких прегледа заказано. Проценат заказаних гинеколошких прегледа у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун Инс. за онкологију и радиологију У области психијатрије, од специјалистичка прегледа, заказаних је било или 55,3. Заказивање се врши у 5 болница, а проценат заказаних

12 посета је висок у КЦС, КБЦ Др Драгиша Мишовић и Специјалној болници за болести зависности (преко 85), а знатно нижи у Институту за ментално здравље (графикон 15). У овим болницама се заказују контролни прегледи, док се у КБЦ Др Драгиша Мишовић и Институту за ментално здравље заказују и први прегледи. У Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и КБЦ Бежанијска коса не заказују се специјалистички психијатријски прегледи. Проценат заказаних психијатријских прегледа у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић Спец. бол. за бол. зависности Инс. за ментално здравље 1 Завод Цветко Брајовић У области педијатрије, од специјалистичка прегледа обављених у 9 болница, заказаних је било или Заказивање се врши у 5 болница, а највише заказаних прегледа је било у Универзитетској дечјој клиници, или 35,5 од укупног броја. Без обзира на велики укупан број заказаних посета у Универзитетској дечијој клиници приметан је драстичан пад процента заказаних прегледа у тој установи (са 96,9 у другој половини 211. на 35,5 у 212. години). У Институту за неонатологију су заказани сви специјалистички прегледи, јер се ради о контролним прегледима беба после отпуста са болничког лечења. Висок проценат је и у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, око 9 (графикон 16) Проценат заказаних педијатријских прегледа у болницама у Београду, Графикон Универ. дечја клиника КБЦ Мишовић Спец. бол. за церебралну пар. 1 Инс. за неонатологију Завод за гов. патологију

13 У области хируршких грана медицине, специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у 9 болница. Од укупно прегледа, заказаних је било или 44,1. Постоје велике разлике између болница у заступљености заказивања специјалистичких прегледа. На Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица заказано је 84,1 прегледа, док је у Универзитетској дечијој болници заказана свака четврта посета (графикон 17). Проценат заказаних хируршких специјалистичко-консултативних прегледа у болницама у Београду, Графикон 17. Инс за. онкологију Универ. Дечја кл. Инс. за КВБ "Дедиње" ИОХБ "Бањица" КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС У 5 болница је учешће заказаних прегледа повећано, а у 4 смањено у односу на прошлу годину У области интернистичких грана медицине обављено је специјалистичких прегледа у 14 болница у Београду. Заказаних прегледа је било или 71,5, а једино Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику не врши заказивање. Проценат заказаних интернистичких прегледа је био највећи у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (1) и Институту за реуматологију (91,3), а најмањи у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње где је износио 44,5 (графикон 18.). У 8 болница је повећано учешће заказаних прегледа у односу на претходну годину, а у 4 болнице је смањено.

14 Проценат заказаних интернистичких специјалистичко-консултативних прегледа у болницама у Београду, Графикон 18. Спец. бол. "С.Сава" Спец. бол. за ен.нефропатију Спец. бол.младеновац Инст.за КВБ "Дедиње" Инс. за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију Инс. за онкологију КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина је показатељ квалитета у области специјалистичких служби који се прати од 1. јула 211. године. Овај показатељ указује колико болнице поштују заказану сатницу, односно колико је омогућено пацијентима да буду прегледани у заказаном термину. Податке за овај показатељ нису доставиле следеће болнице: Институт за онкологију и радиологију Србије и Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, јер немају техничке могућности за праћење и евидентирање броја пацијената примљених код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У осталим болницама било је заказаних прегледа, а у року од 3 минута код лекара је примљено пацијената (69,5). У клиничко-болничким центрима је висок проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина (преко 8), док у Клиничком центру Србије тај проценат износи 43 (графикон 19). Овде се истиче да у КЦС систем евиденције за овај показатељ није успостављен у 6 клиника и то за: грудну хирургију, неурохирургију, ОРЛ, офталмологију, гинекологију и акушерство, психијатрију, као и у пејсмејкер центру.

15 Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у клиничко-болничким центрима у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса И у осталим болницама је висок проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина (графикон 2). Вредност мању од 9 имају само Специјална болница за ендемску нефропатију (58) и Институт за рехабилитацију (72). Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду,сем КЦС и КБЦ, Графикон 2. Спец. бол. за зависност Инс. за ментално з. Завод за говорне поремећаје Инс. за неонатологију Спец. бол. за ен.нефропатију Спец. бол.младеновац Универ. Дечја кл. Инс. за КВБ "Дедиње" Спец. бол. "С. Сава" 1 Инс. за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитац ију ИОХБ "Бањица" Посматрано по гранама медицине, око 95 педијатријских и психијатријских пацијената је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина, а око 75 интернистичких и 56 хируршких пацијената. У области гинекологије и акушерства, где је било заказана прегледа, подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина постоје у 3 болнице. У њима је од заказаних пацијената, (75,5) примљено код лекара у року од 3 минута. Међутим, Клинички центар Србије, где се обави највише заказаних специјалистичких прегледа (42.452), није

16 доставио податак о пацијентима примљеним у року од 3 минута од времена заказаног термина, јер још увек није успостављен систем евиденције. У клиничкоболничким центрима, проценат примљених пацијената у року од 3 минута од заказаног термина има вредности од 63 до 89 (графикон 21). Проценат гинеколошких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун У области психијатрије, где је било заказаних прегледа у 5 болница, подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина не постоје у КЦС, где није успостављен систем евидентирања. Од преосталих заказаних пацијената, (96) је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У све 4 болнице које су доставиле овај податак, проценат примљених код лекара у року од 3 минута од заказаног термина је 9 или већи (графикон 22). Проценат психијатријских пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић Спец. бол. за бол. зависности Инс. за ментално здравље Завод за говорну патологију У области педијатрије, где је било заказаних прегледа, подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина не постоје у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, где није успостављен систем евидентирања. Од преосталих заказаних прегледа, (94,6) је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У свим болницама које су пратиле овај параметар преко 9 пацијената је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина (графикон 23).

17 Проценат педијатријских пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, Графикон Универ. дечја клиника КБЦ Мишовић Инс. за неонатологију Завод за гов. патологију У области хируршких грана медицине, где је било заказаних прегледа, податке о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина није доставио Институт за онкологију и радиологију Србије, јер нема успостављен систем евиденције. Од преосталих заказаних пацијената, (56) је примљено код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина. Заказана сатница се поштује у већини болница, са изузетком Клиничког центра Србије (29), где 4 клинике нису успоставиле систем евидентирања за овај показатељ и КБЦ Звездара где је сваки други пацијент примљен у року од 3 минута од заказаног термина (графикон 24). Проценат хируршких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, Графикон 24. Универ. Дечја кл. Институт за КВБ "Дедиње" ИОХБ "Бањица" КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС У области интернистичких грана медицине, где је било заказаних специјалистичких прегледа, подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина не постоје у Институту за онкологију и радиологију Србије. Од преосталих заказаних пацијената, (75) је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава и Клиници за рехабилитацију Др М.

18 Зотовић, сатница заказивања је у потпуности испоштована и сви пацијенти су примљени код лекара у року од 3 минута од заказаног термина, док се сатница најмање поштовала у КЦС где је 55,9 пацијената примљено у року од 3 минута (графикон 25). Проценат интернистичких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, Графикон 25. Спец. бол."с.сава" 1 1 Спец. бол. за ен. нефропатију Спец. бол.младеновац И нст.за КВБ "Дедиње" Инс за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више