Microsoft Word - Uputstvo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Uputstvo"

Транскрипт

1 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ ГОДИНЕ

2 САДРЖАЈ I УВОД 1 II ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 3 1. Дом здравља, завод за здравствену заштиту студената и завод за здравствену заштиту радника - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари Стоматолошка здравствена заштита - дом здравља, завод за стоматологију, завод за здравствену заштиту студената, завод за здравствену заштиту радника Здравствена заштита радника за лекаре специјалисте медицине рада у дому здравља и заводу за здравствену заштиту радника Здравствена заштита старих лица - завод за геронтологију Здравствена заштита оболелих од туберкулозе и других плућних болести - завод за плућне болести и туберкулозу Здравствена заштита оболелих од полно преносивих инфекција и болести коже - завод за кожно-венеричне болести Хитна медицинска помоћ - служба за хитну медицинску помоћ при дому здравља и завод за хитну медицинску помоћ Фармацеутска здравствена делатност апотека 105 III СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ СЛУЖБЕ 115 IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЕКУНДАРНОЈ И ТЕРЦИЈАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Показатељи квалитета за здравствену установу у целини Интернистичке гране медицине Хируршке гране медицине Гинекологија и акушерство Педијатрија Кардиохирургија 169 V УРГЕНТНА МЕДИЦИНА (ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА) 176 VI ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА 180 VII БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) 184 VIII ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА ВИШЕ НИВОА 201 Институти и заводи за јавно здравље 201 Институт за вирусологију, вакцине и серуме 249 Завод за антирабичну заштиту 258 Завод за биоциде и медицинску екологију 267 Институти, заводи и службе за трансфузију крви 272 Институт за медицину рада 300 Завод за судску медицину 310 IX X ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 322 ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 322 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 323 XII СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ 327

3 I УВОД На основу члана 203 Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/05) министар здравља је донео Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС, број 57/07). Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, у складу са својом функцијом, сачинио је Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите. Овим Методолошким упутством се одређује начин прикупљања, праћења, израчунавања и извештавања обавезних показатеља квалитета рада здравствених установа. Здравствене установе прикупљају податке у току једне календарске године (од 1.1. до ), израчунавају показатеље квалитета здравствене заштите и достављају их окружном институту/заводу за јавно здравље до 1. фебруара. Окружни институти/заводи за јавно здравље, после детаљне коонтроле, податке о квалитету здравствене заштите са свог округа достављају Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут до 15. фебруара. Окружни институти/заводи за јавно здравље су такође у обавези да надлежној филијали Републичког завода за здравствено осигурање доставе извештај (листу) са вредностима праћених индикатора. Одређене установе примарне здравствене заштите које израчунавају специфичне индикаторе за своју делатност (стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита радника, здравствена заштита оболелих од туберкулозе и других плућних болести - завод за плућне болести и туберкулозу, хитна медицинска помоћ - служба за хитну медицинску помоћ при дому здравља и завод за хитну медицинску помоћ, фармацеутска здравствена делатност апотека), као и одређене здравствене установе које своју делатност обављају на више нивоа (институти, заводи и службе за трансфузију крви, завод за судску медицину) прикупљене податке из своје установе такође достављају окружном институту/заводу за јавно здравље до 1. фебруара, који их прослеђују Институту за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' до 15. фебруара. Институт за јавно здравље Србије све податке који се односе на показатеље квалитета за наведене здравствене установе у извештајној форми доставља установама задуженим за њихову анализу (дефинисано у поглављима за одређене области). Ове установе врше контролу достављених података, обавештавају Институт за јавно здравље Србије о евентуалним изменама како би оне биле унете у базу података, а потом сачињавају анализу и коначан извештај достављају Институту за јавно здравље Србије до 1 априла. Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак, Завод за антирабичну заштиту Луј Пастер, Завод за биоциде и медицинску екологију, Институт за медицину рада Др Драгомир Карајовић, Градски завод за геронтологију и Градски завод за кожно-венеричне болести прикупљене податке из своје установе на извештајним обрасцима достављају окружном институту/заводу за јавно здравље, анализирају показатеље квалитета и коначан извештај достављају Институту за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' до 1. марта. Институт за јавно здравље Србије сачињава коначан Извештај о показатељима квалитета здравствене заштите у Републици Србији и доставља га Министарству здравља и Републичком заводу за здравствено осигурање Београд до 1. маја. 1

4 УПУТСТВО ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТА ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА За све показатеље за чије израчунавање је потребан податак о броју здравствених радника/здравствених сарадника неопходно је израчунати њихов ЕКВИВАЛЕНТ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА (Full Time Equivalent). Дефиниција: Еквивалент пуног радног времена је стандардна мера оптерећења здравствених радника/здравствених сарадника која се користи са намером да се квантификује њихова пракса у односу на стандард пуног радног оптерећења у току једне године (220 радних дана, према препоруци РЗЗО, по одбијању годишњих одмора, државних празника и просечних дана боловања). У нашим условима се израчунава тако што се за сваког здравственог радника/сарадника у одређеној служби/одељењу или установи сабере број радних дана остварених у току године и подели са просечним бројем радних дана по једном запосленом у току године (220 радних дана). Вредност која се добије је еквивалент пуног радног времена за ту службу/одељење или здравствену установу. Пример: уколико је у служби/одељењу од 8 лекара - 5 лекара радило са пуним радним временом у току целе године, 1 лекар је радио пуним радним временом пола године и 2 лекара су радила само једном недељно, еквивалент пуног радног времена се израчунава као: (просечан број радних недеља у току године) = ( ) 220 = = 5,9 Еквивалент пуног радног времена за ову групу од 8 лекара је 5,9 лекара. У случају да је један здравствени радник/сарадник одсутан због боловања, специјализације или других разлога, а замењује га лице са пуним радним временом према уговору о делу или другом виду радног односа, онда се та два лица рачунају као један еквивалент пуног радног времена у току године. Еквивалент пуног радног времена се може израчунати и за период од 6 месеци. 2

5 II ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 1. Дом здравља, завод за здравствену заштиту студената и завод за здравствену заштиту радника - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари. Показатељи квалитета у примарној здравственој заштити из члана 5. Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите прате се у домовима здравља (самосталним и у саставу) и заводима за здравствену заштиту радника. Подаци потребни за израчунавање обавезних Показатеља прикупљају се дневно за сваког појединачног изабраног лекара: 1. лекар опште медицине 2. педијатар 3. гинеколог 4. изабрани лекар у медицини рада Дневнa евиденцијa о броју прописаних рецепата и упута води се за сваког изабраног лекара појединачно и може је водити лекар или медицинска сестра, или се ти подаци могу преузети из Дневних евиденција за праћење обима и врсте здравствених услуга по изабраним лекарима, које здравствене установе достављају Републичком заводу за здравствено осигурање. Дневна евиденција о укупном броју посета, броју куративних и превентивних посета води се за сваког изабраног лекара појединачно и води је медицинска сестра. На крају месеца, подаци о броју прописаних рецепата/упута и подаци о броју посета за сваког појединачног лекара, се сумирају и као такви уносе у образац за месечни извештај на нивоу службе. Дневна евиденција о броју особа старијих од 65 година које су обухваћене вакцинацијом против грипа, води се посебно за сваки пункт, и води је медицинска сестра која обавља вакцинацију. На крају месеца, подаци о броју вакцинисаних особа старијих од 65 година за сваки пункт, се сумирају и као такви уносе у образац за месечни извештај службе (опште медицине и медицине рада). Свака здравствена установа након једногодишњег периода, израчунавањем показатеља за сваку службу појединачно, формира извештај и попуњенe обрасце 3, 3а и 3б доставља окружном институту/заводу за јавно здравље. 3

6 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 1 ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе.уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу.уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Назив пункта.уписати тачан назив пункта (здравствена станица, амбуланта). ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛЕКАРА Уписати пуно име и презиме лекара МАТИЧНИ БРОЈ ЛЕКАРА У предвиђене кућице уписати матични број лекара. Колона 0: Датум. Односи се на датум у току одређеног месеца за који се води дневна евиденција. Колона 1: прописаних рецепата. Уписати укупан број прописаних рецепата за одређени датум (дан). Напомена: узимају се у обзир само рецепти за лекове који се налазе на позитивној листи (Листа неопходних лекова који се прописију и издају на терет средстава Републичког здравственог осигурања). Колона 2: упута за лабораторију. Уписати укупан број издатих упута за лабораторију за одређени датум (дан). Колона 3: упута за специјалистичко консултативни преглед. Уписати укупан број издатих упута за специјалистичко консултативни преглед за одређени датум (дан). Напомена: узимају се у обзир интерни (у оквиру установе), екстерни (према другој установи примарног нивоа) и упути на виши ниво (секундарни и терцијарни ниво). Колона 4: упута за рендген. Уписати укупан број издатих упута за рендген за одређени датум (дан). Колона 5: упута за ултразвук. Уписати укупан број издатих упута за ултразвук за одређени датум (дан). Напомена: Ако изабрани лекар сам обавља и ултразвучну дијагностику евидентираће сваки тако урађен преглед као упућивање на ултразвук. РЕД УКУПНО Сумирати податке за сваку колону и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Лекар за кога је наведена евиденција вођена потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране лекара. 4

7 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 1 ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Назив пункта ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛЕКАРА МАТИЧНИ БРОЈ ЛЕКАРА l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l Датум прописаних рецепата упута за лабораторију упута за специјалистичко консултативни преглед упута за рендген упута за ултразвук Укупно Извештај урадио/ла Потпис и факсимил лекарa Датум 5

8 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 1а ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСЕТАМА На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе. Уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Назив пункта. Уписати тачан назив пункта (здравствена станица, амбуланта). ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛЕКАРА Уписати пуно име и презиме лекара МАТИЧНИ БРОЈ ЛЕКАРА У предвиђене кућице уписати матични број лекара. Колона 0: Датум. Односи се на датум у току одређеног месеца за који се води дневна евиденција. Колона 1: куративних посета. Уписати укупан број куративних посета за одређени датум (дан). Напомена: узимају се у обзир посете у ординацији (прве и поновне) и кућне посете. Колона 2: превентивних посета. Уписати укупан број превентивних посета за одређени датум (дан). Напомена 1: Превентивне посете се односе на посете ради системтских, контролних и циљаних прегледа. Напомена 2: Узимају се у обзир и превентивни прегледи који се обављају у Превентивном центру, а не узимају се у обзир циљани прегледи кукова ултразвуком код деце. Колона 3: Укупно посета. Уписати укупан број свих посета, односно збир куративних и превентивних посета за одређени датум (дан). РЕД УКУПНО Сумирати податке за сваку колону и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Лекар за кога је наведена евиденција вођена потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране лекара. 6

9 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 1a ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСЕТАМА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Назив пункта ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛЕКАРА МАТИЧНИ БРОЈ ЛЕКАРА l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l Датум куративних посета превентивних посета Укупно посета (1+2) Укупно Извештај урадио/ла Потпис и факсимил лекарa Датум 7

10 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 1б ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА КОЈЕ СУ ВАКЦИНИСАНЕ ПРОТИВ ГРИПА На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе. Уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Назив пункта. Уписати тачан назив пункта (здравствена станица, амбуланта). Колона 0: Датум. Односи се на датум у току одређеног месеца за који се води дневна евиденција. Колона 1: вакцинисаних особа старијих од 65 година. Уписати укупан број особа старијих од 65 година које су одређеног датума (дана) вакцинисане против грипа. РЕД УКУПНО Сумирати податке за колону 1 и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Одговорно лице за пункт потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране одговорног лица за пункт. 8

11 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 1б ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ВАКЦИНИСАНИХ ПРОТИВ ГРИПА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Назив пункта Датум вакцинисаних особа старијих од 65 година Укупно Извештај урадио/ла Потпис и факсимил лекарa Датум 9

12 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 2 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА Извештај се води на нивоу сваке организационе јединице нижег нивоа/службе. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе. Уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Име и презиме лекара. Уписати пуно име и презиме одређеног лекара, да би се омогућило индивидуално праћење квалитета рада у ПЗЗ на нивоу здравствене установе. Колона 2: прописаних рецепата. Уписати укупан број рецепата које је прописао одређени лекар у току месеца. Колона 3: упута за лабораторију. Уписати укупан број упута за лабораторију које је издао одређени лекар у току месеца. Колона 4: упута за специјалистичко консултативни преглед. Уписати укупан број упута за специјалистичко консултативни преглед које је издао одређени лекар у току месеца. Колона 5: упута за рендген. Уписати укупан број упута за рендген које је издао одређени лекар у току месеца. Колона 6: упута за ултразвук. Уписати укупан број упута за ултразвук које је издао одређени лекар у току месеца. РЕД УКУПНО Сумирати податке за сваку колону и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Начелник/руководилац службе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране начелника/руководиоца службе. 10

13 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 2 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Редни број Име и презиме лекара прописаних рецепата упута за лабораторију упута за специјалистичко консултативни преглед упута за рендген упута за ултразвук Укупно Извештај урадио/ла Датум Потпис и факсимил начелника службе 11

14 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 2а МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА Извештај се води на нивоу сваке организационе јединице нижег нивоа/службе. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе. Уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Име и презиме лекара. Уписати пуно име и презиме одређеног лекара, да би се омогућило индивидуално праћење квалитета рада у ПЗЗ на нивоу здравствене установе. Колона 2: куративних посета. Уписати укупан број куративних посета код одређеног лекара у току месеца. Колона 3: превентивних посета. Уписати укупан број превентивних посета код одређеног лекара у току месеца. Колона 4: Укупно посета. Уписати укупан број свих посета одређеног лекара у току месеца, односно збир куративних и превентивних посета код одређеног лекара у току месеца. РЕД УКУПНО Сумирати податке за сваку колону и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Начелник/руководилац службе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране начелника/руководиоца службе. 12

15 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 2а МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Редни број Име и презиме лекара куративних посета превентивних посета Укупно посета (2+3) Укупно Извештај урадио/ла Датум Потпис и факсимил начелника службе 13

16 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 2б МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА КОЈЕ СУ ВАКЦИНИСАНЕ ПРОТИВ ГРИПА Извештај се води на нивоу службе опште медицине и медицине рада. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати месец и годину на које се односи евиденција. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Назив здравствене установе. Уписати назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Назив организационе јединице нижег нивоа. Уписати тачан назив организационе јединице нижег нивоа/службе. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Назив пункта. Уписати назив пункта. Колона 2: вакцинисаних особа старијих од 65 година. Уписати укупан број особа старијих од 65 година које су у одређеном пункту вакцинисане против грипа. РЕД УКУПНО Сумирати податке за колону 2 и унети у ред укупно. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Начелник/руководилац службе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране начелника/руководиоца службе. 14

17 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 2б МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ВАКЦИНИСАНИХ ПРОТИВ ГРИПА ЗА 20.год. Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Назив организационе јединице нижег ниво а Редни број Назив пункта вакцинисаних особа старијих од 65 година Укупно Извештај урадио/ла Датум Потпис и факсимил начелника службе 15

18 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 3 ИЗВЕШТАЈ О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА Извештај се формира за ниво здравствене установе у целини. На предвиђене линије у наслову обрасца уписати годину на коју се односи извештај. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Служба. Означава назив службе. Колона 2: лекара. Уписати еквивалент пуног радног времена (FTE) изабраних лекара за одређену службу. Напомена: поступак израчунавања FTE објашњен у уводу Методолошког упутства. Колона 3: куративних посета. Уписати укупан број куративних посета за одређену службу за наведену годину. Колона 4: прописаних рецепата укупно. Уписати број прописаних рецепата за одређену службу за наведену годину. Колона 5: Просечан број прописаних рецепата по лекару на 100 посета. Израчунати број прописаних рецепата по изабраном лекару на 100 посета за одређену службу за наведену годину. Колона 6: упута за лабораторију укупно. Уписати број упута за лабораторију за одређену службу за наведену годину. Колона7: Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета. Израчунати број упута за лабораторију по изабраном лекару на 100 посета за одређену службу за наведену годину. Колона 8: упута за специјалистичко консултативни преглед. Уписати број упута за специјалистичко консултативне прегледе за одређену службу наведену годину. Колона 9: Просечан број упута за специјалистичко консултативни преглед по лекару на 100 посета. Израчунати број упута за специјалистичко консултативне прегледа по изабраном лекару на 100 посета за одређену службу за наведену годину. Колона 10: упута за рендген укупно. Уписати број упута за рендген за одређену службу за наведену годину. Колона 11: Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. Израчунати број упута за рендген по изабраном лекару на 100 посета за одређену службу за наведену годину. Колона 12: упута за ултразвук укупно. Уписати број упута за ултразвук за одређену службу за наведену годину. Колона 13: Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. Израчунати број упута за ултразвук по изабраном лекару на 100 посета за одређену службу за наведену годину. 16

19 РЕД УКУПНО У поље које се односи на број лекара сумирати податке за све наведене службе. У поље које се односи на број куративних посета сумирати податке за све наведене службе. У поља која се односе на укупан број рецепата/упута (колоне 4, 6, 8, 10 и 12) сумирати податке за све наведене службе У поља која се односе на просечан број рецепата/упута по лекару на 100 посета (колоне 5, 7, 9, 11 и 13) уписати израчунате показатеље за ниво целе установе. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово име и презиме. Директор здравствене установе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и печатом установе. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране директора здравствене установе. 17

20 Показатељи квалитета у ПЗЗ - здравствена делатност коју обављају изабрани лекари - образац 3 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ИЗВЕШТАЈ О РЕЦЕПТИМА И УПУТИМА ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Редни број Служба лекара куративних посета прописаних рецепата укупно по лекару на100 посета упута за лабораторију укупно по лекару на100 посета упута за специјалистичко консултативне прегледе по лекару укупно на100 посета упута за рендген укупно по лекару на 100 посета упута за ултразвук Општа медицина 2 Здравствена заштита деце и школске деце 3 Здравствна заштита жена 4 Медицина рада УКУПНО укупно по лекару на 100 посета Извештај урадио/ла ДИРЕКТОР Датум 18

21 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 3а ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА Извештај се формира за ниво здравствене установе у целини. На предвиђене линије у наслову обрасца уписати годину на коју се односи извештај. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Служба. Означава назив службе. Колона 2: лекара. Уписати еквивалент пуног радног времена (FTE) изабраних лекара за одређену службу. Напомена: поступак израчунавања FTE објашњен у уводу Методолошког упутства. Колона 3: Укупно посета. Уписати укупан број посета за одређену службу за наведену годину. Напомена: Укупан број посета= куративне посете+ превентивне посете Колона 4: Од тога превентивне посете. Уписати број превентивних посета за одређену службу за наведену годину. Колона 5: Просечан број посета по лекару. Израчунати просечан број посета по изабраном лекару за одређену службу за наведену годину. Колона 6: Проценат превентивних посета у укупном броју посета код лекара. Израчунати проценат превентивних посета у укупном броју посета код лекара за одређену службу за наведену годину. РЕД УКУПНО У поље које се односи на број лекара сумирати податке за све наведене службе. У поља која се односе на укупан број посета и број превентивних посета (колоне 3 и 4) сумирати податке за све наведене службе. У поља која се односе на просечан број посета по лекару и проценат превентивних посета у укупном броју посета код лекара (колоне 5 и 6) уписати израчунате показатеље за ниво целе установе. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово име и презиме. Директор здравствене установе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и печатом установе. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране директора здравствене установе. 19

22 Показатељи квалитета у ПЗЗ здравствена делатност коју обављају изабрани лекари-образац 3а ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Редни број Служба лекара Укупно посета Од тога превентивне Просечан број посета по лекару Проценат превентивних посета у укупном броју посета Општа медицина 2 3 Здравствена заштита деце и школске деце Здравствена заштита жена 4 Медицина рада УКУПНО Извештај урадио/ла ДИРЕКТОР Датум 20

23 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 3б ИЗВЕШТАЈ О ОБУХВАТУ ВАКЦИНАЦИЈОМ ПРОТИВ ГРИПА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА Извештај о обухвату вакцинацијом од грипа старијих од 65 година се формира за ниво здравствене установе у целини. На предвиђене линије у наслову обрасца уписати годину на коју се односи извештај. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 1: особа старијих од 65 година. Уписати број особа старијих од 65 година на територији општине/а на којој се налази дом здравља, према последњој објављеној процени броја становника Републичог завода за статистику. Колона 2: вакцинисаних особа старијих од 65 година. Уписати број вакцинисаних особа старијих од 65 година за наведену годину. Напомена: Узимају се у обзир и вакцинисане особе старије од 65 година које су вакцину платиле. Колона 3: Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година. Израчунати обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година за наведену годину. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај и које гарантује тачност података, уписати његово име и презиме. Директор здравствене установе на коју се извештај односи потврђује тачност података својим потписом и печатом установе. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране директора здравствене установе. 21

24 Показатељи квалитета у ПЗЗ здравствена делатност коју обављају изабрани лекари-образац 3а ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ИЗВЕШТАЈ О ОБУХВАТУ ВАКЦИНАЦИЈОМ ПРОТИВ ГРИПА ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу особа старијих од 65 година вакцинисаних особа старијих од 65 година Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година Извештај урадио/ла ДИРЕКТОР Датум 22

25 ПОСТУПАК ИЗРАЧУНАВАЊА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА У ПЗЗ Здравствена заштита коју обављају изабрани лекари у дому здравља и заводу за здравствену заштиту радника Да би приступили попуњавању обрасца 3 и 3а, потребно је предходно израчунати показатеље за сваку службу посебно. На нивоу сваке службе (општа медицина, здравствена заштита жена, медицина рада и збирно приказане службе здравствене заштите деце и здравствене заштите школске деце ) се израчунавају: 1. Просечан број посета по лекару Израчунава се када се укупан број свих посета за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби. Укупан број свих посета : укупан број изабраних лекара Податак о укупном броју посета добија се сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (образац 2а). 2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета Израчунава се када се укупан број прописаних рецепата за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби и добијени број подели са укупним бројем куративних посета и помножи са 100. [(укупан број прописаних рецепата : укупан број изабраних лекара) : укупан број куративних посета] x 100 Податак о укупном броју прописаних рецепата и укупном броју куративних посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (обрасци 2 и 2а). 3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета Израчунава се када се укупан број упута за лабораторију за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби и добијени број подели са укупним бројем куративних посета и помножи са 100. [(укупан број упута за лабораторију : укупан број изабраних лекара ) : укупан број куративних посета)] x 100 Податак о укупном броју упута за лабораторију и укупном броју куративних посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (обрасци 2 и 2а). 4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета Израчунава се када се укупан број упута за рендген за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби и добијени број подели са укупним бројем куративних посета и помножи са 100. [(укупан број упута за рендген : укупан број изабраних лекара) : укупан број куративних посета)] x 100 Податак о укупном броју упута за рендген и укупном броју куративних посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (обрасци 2 и 2а). 5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета Израчунава се када се укупан број упута за ултразвук за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби и добијени број подели са укупним бројем куративних посета и помножи са

26 [(укупан број упута за ултразвук : укупан број изабраних лекара) : укупан број куративних посета)] x 100 Податак о укупном броју упута за ултразвук и укупном броју куративних посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (обрасци 2 и 2а). 6. Просечан број упута за специјалистичко- консултативни преглед по лекару на 100 посета Израчунава се када се укупан број упута за специјалистичко-консултативни преглед за наведени период подели са укупним бројем изабраних лекара у одређеној служби и добијени број подели са укупним бројем куративних посета и помножи са 100. [(укупан број упута за специјалистичко-консултативни преглед : укупан број изабраних лекара) : укупан број куративних посета] x 100 Податак о укупном броју упута за специјалистичко-консултативни преглед и укупном броју куративних посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (обрасци 2 и 2а). 7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета код изабраног лекара Израчунава се када се укупан број превентивних посета подели са укупним бројем свих посета и помножи са 100. (укупан број превентивних посета : укупним бројем свих посета) x 100 Податак о укупном броју превентивних и укупном броју свих посета се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (образац 2а). 8. Обухват особа старијих од 65 година вакцинацијом против грипа означава проценат особа старијих од 65 година вакцинисаних против грипа. Израчунава се када се укупан број особа старијих од 65 година које су вакцинисане против грипа подели са бројем особа старијих од 65 година на територији општине/а на којој се налази дом здравља и помножи са 100. Податак о укупном броју особа старијих од 65 година које су вакцинисане против грипа се добија сумирањем података из појединачних месечних извештаја за одређену службу (образац 2б). Податак о броју особа старијих од 65 година на територији општине/а на којој се налази дом здравља се добија из последње објављене процене броја становника Републичког завода за статистику. 24

27 2. Стоматолошка здравствена заштита - дом здравља, завод за стоматологију, завод за здравствену заштиту студената, завод за здравствену заштиту радника Обавезни показатељи квалитета који се прате у стоматолошкој здравственој заштити јесу: 1. Просечан број посета по стоматологу (Израчунава се као укупан број посета подељен са бројем стоматолога) 2. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида (Израчунава се као укупан број деце првог разреда основне школе која су имала макар једну серијску локалну апликацију концентрованих флуорида подељен са бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100) 3. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида (Израчунава се као укупан број деце петог разреда основне школе која су имала макар једну серијску локалну апликацију концентрованих флуорида подељен са бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100) 4. Проценат деце у седмој години живота са заливеним фисурама на првом сталном молару (Израчунава се као укупан број деце у седмој години живота код којих је заливен макар један први стални молар подељен са бројем деце која су у том узрасту обухваћена систематским прегледом и помножен са 100) 5. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима (Израчунава се као укупан број деце са свим здравим зубима млечне и сталне дентиције у седмој години живота, подељен са укупним бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100) 6. КЕП код деце у дванаестој години живота (Израчунава се као укупан број кариозних, екстрахираних и пломбираних зуба прегледане деце у дванаестој години живота подељен са бројем прегледане деце истог узраста) 7. Проценат пацијената који су добили најмање једну пломбу (Израчунава се као број пацијената код којих је извршено најмање једно пломбирање зуба без или са њиховим лечењем, подељен са укупним бројем прегледаних пацијената и помножен са 100) 8. Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтопатија (Израчунава се као укупан број пацијената старијих од 18 година живота код којих је извршено конзервативно третирање пародонтопатија, подељен са укупним бројем прегледаних пацијената тог узраста и помножен са 100) За праћење показатеља из члана 11. тачка 2. (проценат 7-годишњака са свим здравим зубима), тачка 4. (проценат деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима) и тачка 5. (проценат деце у 7. години обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида) Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите се користи образац 1. Под појмом седмогодишњака се подразумева дете од навршених шест година и један дан. 25

28 За праћење показатеља из члана 11. тачка 1. (просечан број посета по стоматологу), тачка 7. (проценат корисника који је добио најмање једну пломбу) и тачка 8. (проценат корисника код којих је конзервативно третирана пародонтопатија) Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите користе се обрасци 2, 3 и 4. За праћење показатеља из члана 11. тачка 3. (проценат деце 12 година старости обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида) и тачка 6 (КЕП код деце 12 година старости) Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите се користи образац 5. Под појмом дванаестогодишњака се подразумева дете од навршених једанаест година и један дан. Свака здравствена установа након једногодишњег периода, израчунавањем показатеља за установу у целини, формира извештај и попуњене обрасце 1, 2, 3, 4 и 5 доставља окружном институту/заводу за заштиту здравља. Окружни институт/завод за јавно здравље прослеђује податке Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, који све податке везане за показатеље квалитета рада у области стоматолошке здравствене заштите, доставља у извештајној форми Заводу за стоматологију у Београду. Завод за стоматологију у Београду врши контролу достављених података и о евентуалним изменама обавештава Институт за јавно здравље Србије, како би оне биле унете у базу података. На основу исконтролисаних података Завод за стоматологију у Београду сачињава анализу и коначан извештај доставља Институту за јавно здравље Србије. 26

29 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 1 ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Извештаји се воде у служби стоматолошке здравствене заштите домова здравља и у заводу за стоматологију. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати годину на коју се извештај односи. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 1: деце у 7. години живота на територији коју покрива здравствена установа. Уписати број деце са навршених шест година која живе на територији (општини) коју покрива здравствена установа. Колона 2: деце у 7. години живота обухваћених систематским стоматолошким прегледом. Уписати број деце код које је урађен обавезан стоматолошки систематски преглед (према важећем за тај извештајни период Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања) пред полазак у основну школу. Колона 3: деце у 7. години са свим здравим зубима. Уписати број деце у седмој години живота код којих је систематским прегледом утврђено да имају здраве све млечне и сталне зубе. Напомена 1: Деца са свим здравим зубима су деца код које прегледом није утврђено присуство каријеса или испуна на зубима млечне или сталне дентиције. Напомена 2: Деца код којих зуби недостају услед природне смене зуба улазе у групу деце са здравим зубима. Напомена 3: Деца код којих један или више зуба недостаје, а разлог екстракције је био каријес тих зуба, не могу се рачунати у групу деце са свим здравим зубима иако остали присутни зуби могу бити без каријеса или испуна. Колона 4: Проценат седмогодишњака са свим здравим зубима. Израчунати и уписати вредност показатеља. Израчунава се као укупан број деце са свим здравим зубима млечне и сталне дентиције у седмој години живота, подељен са укупним бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100. Колона 5: деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима. Уписати број деце у 7. години живота којима је при систематском стоматолошком прегледу утврђено да су адекватно заливене фисуре на првим сталним моларима (шестицама). Колона 6: Проценат деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима. Израчунати и уписати вредност показатеља. Израчунава се као укупан број деце у седмој години живота код којих је заливен макар један први стални молар подељен са бројем деце која су у том узрасту обухваћена систематским прегледом и помножен са 100. Колона 7: деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида. Уписати број деце у 7. години живота којима је у тој години урађена апликација концентрованих флуорида у једној серији. 27

30 Колона 8: Проценат деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида. Израчунати и уписати вредност показатеља. Израчунава се као укупан број деце у 7. години живота која су имала макар једну серијску локалну апликацију концентрованих флуорида подељен са бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај, и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. Начелник службе стоматолошке здравствене заштите деце и омладине за коју је наведена евиденција вођена/директор здравствене установе потврђује тачност података својим потписом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране начелника службе стоматолошке здравствене заштите деце и омладине или директора. 28

31 Показатељи квалитета у ПЗЗ стоматолошка здравствена заштита - образац 1 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу деце у 7. години живота деце у 7. години живота обухваћених систематским стоматолошким прегледом деце у 7. години живота са свим здравим зубима Проценат 7-годишњака са свим здравим зубима деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима Проценат деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом флуорида Проценат деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом флуорида Извештај урадио/ла ДИРЕКТОР Датум 29

32 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 2 ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Извештај се води у служби стоматолошке здравствене заштите домова здравља и у заводу за стоматологију. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати годину на коју се извештај односи. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 0: Означава број реда. Колона 1: Узрасне групе. Означава узрасне групе. Колона 2: Укупан број деце. Уписати број деце по датим узрасним групама која живе на територији (општини) коју покрива здравствена установа. Колона 3: Укупан број посета. Уписати број свих посета Служби стоматолошке здравствене заштите по узрасним групама за наведену годину. Напомена: Под појмом посете се подразумева сваки долазак корисника током којег је остварен контакт са здравственим радником у Служби стоматолошке здравствене заштите. Без обзира колико услуга је пружено током једног доласка, рачуна се: један долазак - једна посета. Колона 4: првих посета у календарској години. Уписати број посета за сваку узрасну групу када је корисник први пут у наведеној календарској години био у контакту са здравственим радником у Служби стоматолошке здравствене заштите. Колона 5: корисника који је добио најмање једну пломбу. Уписати број корисника по узрасним групама који је у наведеној години добио најмање једну пломбу. Под тим се подразумева да је урађен дефинитивни испун на бар једном зубу без обзира да ли са или без лечења. Колона 6: Проценат корисника који је добио најмање једну пломбу. Израчунати и уписати вредност показатеља. Израчунава се као број пацијената код којих је извршено најмање једно пломбирање зуба без или са њиховим лечењем (колона 5) подељен са бројем првих посета у календарској години (аналогно броју пацијената) (колона 4) и помножен са 100. РЕД УКУПНО У поља које се односе на колоне 3, 4, 5 сумирати податке за све наведене узрасне групе. У поље које се односи на Проценат корисника који је добио најмање једну пломбу (колона 6) уписати израчунат показатељ за ниво целе установе. На линији предвиђеној за уписивање података за лице које је урадило извештај, и које гарантује тачност података, уписати његово пуно име и презиме. 30

33 Начелник службе стоматолошке здравствене заштите за коју је наведена евиденција вођена/директор здравствене установе потврђује тачност података својим потписом. На линији која се односи на датум уноси се датум оверавања извештаја од стране начелника службе стоматолошке здравствене заштите или директора. 31

34 Показатељи квалитета у ПЗЗ стоматолошка здравствена заштита - образац 2 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Ред. бр. Узрасне групе Укупан број деце Укупан број посета првих посета у календарској години корисника који је добио најмање 1 пломбу Проценат корисника који је добио најмање 1 пломбу год год год год год. Укупно Извештај урадио/ла ДИРЕКТОР Датум 32

35 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 3 ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Извештај се води у служби стоматолошке здравствене заштите домова здравља, завода за здравствену заштиту студената, завода за здравствену заштиту радника и у заводу за стоматологију. На предвиђеној линији у наслову обрасца уписати годину на коју се извештај односи. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. Колона 1: Узрасна група. Означава узрасну групу. Колона 2: Укупан број посета. Уписати број свих посета Служби стоматолошке здравствене заштите лица старијих од 18. година за наведену годину. Напомена: Под појмом посете се подразумева сваки долазак корисника током којег је остварен контакт са здравственим радником у Служби стоматолошке здравствене заштите. Без обзира колико услуга је пружено током једног доласка, рачуна се: један долазак - једна посета. Колона 3: првих посета у календарској години. Уписати број посета када је корисник први пут у наведеној календарској години био у контакту са здравственим радником у Служби стоматолошке здравствене заштите. Колона 4: корисника који је добио најмање једну пломбу. Уписати број корисника који је у наведеној години добио најмање једну пломбу. Под тим се подразумева да је урађен дефинитивни испун на бар једном зубу без обзира да ли са или без лечења. Колона 5: Проценат корисника који је добио најмање једну пломбу. Израчунати и уписати вредност показатеља. Израчунава се као број пацијената код којих је извршено најмање једно пломбирање зуба без или са њиховим лечењем (колона 4) подељен са бројем првих посета у календарској години (аналогно броју пацијената) (колона 3) и помножен са 100. Колона 6: корисника код којих је конзервативно третирана пародонтопатија. Уписати број корисника старијих од 18 година којима је у наведеној години конзервативно третирана пародонтопатија. Под тим се подразумева да је урађено бар једно уклањање меких и чврстих наслага. (Не попуњава се за остале старосне групе). Колона 7: Проценат корисника код којих је конзервативно третирана пародонтопатија. Израчунати и уписати вредност показатеља за кориснике старије од 18 година. Израчунава се као укупан број пацијената старијих од 18 година живота код којих је извршено конзервативно третирање пародонтопатија (колона 6) подељен са бројем првих посета у календарској години (аналогно броју пацијената) (колона 3) и помножен са

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATU

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATU MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" LISTE ČEKANJA - OBRAZAC 1 Vrsta ugradnog materijala:

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више