untitled

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "untitled"

Транскрипт

1 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године

2 Увод Здравствену делатност на више нивоа у Београду обавља седам здравствених установа и то: 1. Институт за трансфузију крви Србије, 2. Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак 3. Институт за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић 4. Институт за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду 5. Завод за биоциде и медицинску екологију 6. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић 7. Градски завод за јавно здравље Београд С обзиром на специфичну делатност ових установа, обавезни показатељи квалитета су дефинисани посебно за сваку здравствену установу. 1. Институт за трансфузију крви Србије Обавезни показатељи квалитета које прате институти, заводи и службе за трансфузију крви јесу: 1. Просечан број давања крви добровољних давалаца по лекару 2. Просечан број лабораторијских анализа које се обављају за пацијенте по лекару 3. Формиран регистар давалаца крви 4. Проценат наменских (породичних) давања крви 5. Проценат давања крви на терену (у мобилним тимовима) 6. Примена упитника за даваоце крви 7. Примена националних критеријума за селекцију давалаца крви 8. Број прикупљених јединица крви према структури кеса 9. Примена националног алгоритма обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере трансфузијских трансмисивних инфекција 1. Проценат трансфундованих јединица целе крви 11. Проценат примењених еритроцита осиромашених леукоцитима 12. Примена националних водича за терапију компонентама крви 13. Успостављене формалне процедуре за евидентирање посттрансфузијских реакција 14. Успостављене стандардне оперативне процедуре рада 15. Успостављене формалне процедуре за контролу квалитета компонената крви 16. Евиденција о пријему и дистрибуцији јединица крви узетих из других установа 17. Постојање формализоване процедуре за пријаву неусаглашености и инцидената У Институту за трансфузију крви Србије у 21. години ефективно је радило 19,7 лекара на прикупљању и издавању крви, што је за 2 лекара више у односу 2

3 на претходну годину. У 21. години остварено је укупно давања крви, што је на прошлогодишњем нивоу. Наменских давања крви је било 499, односно,86%, што је на нивоу вредности из претходне године (графикон 1). Број давања крви у мобилном тиму је износио 4.651, односно 7%, што такође одговара вредностима из прошле године. Проценат давања крви на терену и наменских давања крви у Институту за трансфузију крви Србије, год. Графикон 1 % давања крви на терену % наменских давања крви % Број прегледаних добровољних давалаца крви (ДДК) је износио , што је на прошлогодишњем нивоу. Међутим, број прегледаних добровољних давалаца крви по лекару (3.547) је мањи у односу на прошлу годину (графикон 2). Такође је, и просечан број давања крви ДДК (2.948), мањи него ранијих година. Просечан број прегледаних добровољних давалаца крви и број давања крви по лекару у Институту за трансфузију крви Србије, год. Графикон 2. просечан број 3547 прегледаних ДДК по 47 лекару просечан број давања крви ДДК по лекару У односу на структуру кеса, прикупљено је јединица а45 и 5.58 јединица а35. У периоду од 28. до 21. године, постоји тенденција смањења прикупљених јединица крви а45, а повећава се количина прикупљених јединица крви а35 (графикон 3). У току 21. године издато је 2.59 јединица целе крви (3,55%), што је више него претходних година. Такође је повећан и број издатих делеукоцитованих еритроцита. У 21. години издато је или 96,22% делеукоцитованих еритроцита (графикон 4). 3

4 Број прикупљених јединица крви према структури кеса у Институту за трансфузију крви Србије, год. Графикон 3. a35 a Проценат издатих јединица целе крви и проценат издатих делеукоцитованих еритроцита у Институту за трансфузију крви Србије, год. Графикон 4. % издатих јединица целе крви % издатих делеукоцитованих еритроцита Лабораторијске анализе је обављало 22,1 ефективно ангажованих лекара (2,7 лекара у 29. години). Они су обавили различитих анализа (за око 2. мање у односу на прошлу годину) или анализа по лекару (графикон 5). Од укупног броја анализа, број одређених крвних група АВО/Rh је износио ; број интеракција ; број имуносеролошких анализа је износио ; основних тестова за хемостазу ; специјалних тестова за хемостазу 6.87; осталих лабораторијских анализа и број HLA тестова Број лабораторијских анализа по лекару у Институту за трансфузију крви Србије, год. Графикон y = -57x

5 У Институту за трансфузију крви Србије формиран је регистар давалаца крви, примењује се упитник за даваоце крви, примењују се национални критеријуми за селекцију давалаца крви, као и национални алгоритам обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере трансфузијских трансмисивних инфекција. Такође се примењују национални водичи за терапију компонентама крви. Успостављене су формалне процедуре за евидентирање посттрансфузијских реакција и стандардне оперативне процедуре рада за колекцију крви, процесирање и клиничку трансфузију, као и формалне процедуре за контролу квалитета компонената крви и формализоване процедуре за пријаву неусаглашености и инцидената. Делимично су успостављене стандардне оперативне процедуре рада за тестирање крви и лабораторијску дијагностику. Води се евиденција о пријему и дистрибуцији јединица крви узетих из других установа. У Институту за трансфузију крви Србије, од произведених јединица Еr контролисана је 571 јединица, или,88%, што је више него претходних година (графикон 6). Од произведених јединица тромбоцита контролисано је 535 или 1,69%. Проценат контролисаних јединица тромбоцита је већи у односу на прошлу годину, али је број произведених јединица тромбоцита, као и број контролисаних јединица мањи него прошле године. Од произведених јединица замрзнуте свеже плазме, контролисано је 1 или,2%, што је мање него ранијих година. Проценат контролисаних јединица продуката крви у Институту за трансфузију крви Србије Графикон 6. % контролисаних јединица замрзнуте свеже плазме % контролисаних јединица тромбоцита % контролисаних јединица Ер

6 2. Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак Обавезни показатељи квалитета које прати Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак јесу: 1) Развијене смернице добре произвођачке праксе 2) Паралелни радни тимови за извођење анализа истог узорка 3) Број рекламација 4) Проценат неусаглашености у систему управљања квалитетом са захтевом за хитне мере 5) Проценат успешно реализованих корективних мера Према добијеном извештају за 21. годину, Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак има развијене смернице добре произвођачке праксе. Постоје паралелни радни тимови који се формирају најмање једном годишње за извођење анализа истог узорка. Tetavaksal -T (ампуле,5 ml) су редовно анализиране и контролисане. Анализа је вршена у односу на стерилност, идентитет, нешкодљивост, садржај алуминијума, тиомерсала, активност, а вршена је и визуелна контрола. На контролној анализи није нађено одступање у односу на редовну анализу. Анализе истог узорка су вршене и за Viekvin бочице, где такође није било одступања резултата редовне и контролне анализе. Институт је у 21. години вршио реконструкцију простора Одсека за конфекцију вакцина којим би се обезбедило испуњење захтева добре произвођачке праксе. И поред тога, било је само 7 рекламација и то 2 на квантитет, а 5 на квалитет производа. Рекламације су се односиле на лиобиф таблете, готове подлоге, плазму кунића, вакцине и раствараче. Број рекламација има лагано растући тренд (графикон 1). Укупан број рекламација у Институту Торлак, Графикон y = 1.5x Неусаглашености у систему управљања квалитетом је било 23, од којих једна са захтевом за хитно решавање. Проценат неусаглашености у систему управљања квалитетом са захтевом за хитне мере у 21. години је износио 4% и мањи је у односу на претходне године (графикон 2). 6

7 Проценат неусаглашености у систему управљања квалитетом са захтевом за хитне мере у Институту Торлак, Графикон % 1 5 y = -8.5x Корективних мера је било 4 и све су успешно реализоване (1%). Проценат успешно реализованих корективних мера има тренд повећања (графикон 3). Проценат успешно реализованих корективних мера у Институту Торлак, Графикон y = 6x %

8 3. Институт за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић Обавезни показатељи квалитета које прати Институт за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић јесу: 1. Просечан број превентивних лекарских прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада 2. Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту 3. Просечан број експертизних мишљења по експертизној групи 4. Постојање ажуриране интернет презентације установе. 5. Број развијених и ажурираних база података и регистара 6. Доступност анализа података у вези са утврђеним професионалним обољењима на интернет презентацији установе; 7. Доступност анализе показатеља квалитета рада на интернет презентацији установе. Институт за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић је у 21. години имао 6 лекара специјалиста медицине рада који су обављали превентивне прегледе, што је за 2 лекара мање у односу на претходну годину. Они су обавили превентивних прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком, што је више у односу на претходне године (2.226 превентивних прегледа у 29. години, а 476 превентивних прегледа у 28. години). По лекару специјалисти медицине рада, просечан број прегледа запослених са повећаним ризиком на радном месту је износио 44,5 и знатно је већи него ранијих година (графикон 1). Просечан број превентивних лекарских прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада у Институту за медицину рада Србије, Графикон y = x Институт за медицину рада Србије у 21. години није доставио податке о броју запослених код послодавца који су уговорили послове едукације запослених о ризицима по здравље на радном месту са Институтом, као ни податке о броју запослених који су били обухваћени овом едукацијом (графикон 2). Такође, Институт није доставио ни податке о постојању ажуриране интернет презентације установе, броју развијених и ажурираних база података и регистара, доступности анализа података у вези са утврђеним професионалним обољењима на интернет презентацији установе и доступности анализе показатеља квалитета рада на интернет презентацији установе. 8

9 Проценат запослених који је Институт за медицину рада Србије обухватио едукацијом о ризицима по здравље на радном месту Графикон % нема података У Институту је радило 8 експертизних група, а дато је експертизних мишљења, што је за око 2.5 мање у односу на претходну годину. Просечан број експертизних мишљења по експертизној групи је износио 985,5 и знатно је мањи у односу на раније године (графикон 3). Просечан број експертизних мишљења по експертизној групи у Институту за медицину рада Србије, Графикон y = x Институт за медицину рада Србије је доставио и Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада, као и податке о стицању и обнови знања и вештина запослених. Према извештају о раду Комисије за унапређење квалитета, констатује се да у Институту постоји План сталног унапређења квалитета рада, годишњи програм провере квалитета стручног рада и План едукације за запослене. Комисија за унапређење квалитета рада је одржала 4 састанака у току 21. године, а о раду Комисије постоје записници који су доступни осталим запосленима у Заводу. У циљу сталног унапређења квалитета рада, предузето је 5 активности на нивоу установе и 23 интерне провере квалитета стручног рада. У Институту су истакнута обавештења за пацијенте о врсти здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, ценовник услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног осигурања, обавештење о заштитнику пацијентових права, а постоји и кутија/књига за примедбе и жалбе пацијената. Током 21. године урађено је истраживање задовољства запослених и анализа добијених резултата. Одржано је 5 радионица, едукативних скупова и семинара, а 33,8% запослених је учествовало у стицању 9

10 и обнови знања. Тиме је испуњен прописани стандард Министарства здравља да најмање 3% запослених у току године учествује у стицању и обнови знања. Активности које су предузете током године на побољшању квалитета обухватају: редовно праћење и анализу показатеља квалитета, редовне интерне састанке, интерну стандардизацију радних процедура, појачану контролу радне дисциплине, прерасподелу запослених ради ефикаснијег рада и грађевинску санацију објеката. Праћењем показатеља квалитета утврђено је повећање броја превентивних прегледа по специјалисти медицине рада, као и повећање процента запослених који су учествовали у обнови знања и вештина. Према мишљењу Комисије за унапређење квалитета рада Института за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић за даље унапређење квалитета рада потребна је даља стандардизација и акредитација радних процедура, даља грађевинска санација објеката Института и јачање информатичке подршке. 1

11 4. Институт за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду Обавезни показатељи квалитета које прати Институт за судску медицину јесу: 1. Број обављених обдукција по лекару 2. Број обављених токсиколошких анализа по здравственом сараднику високе стручне спреме 3. Број вештачења судских списа по лекару 4. Број клиничких прегледа по лекару 5. Просечно време слања резултата обдукција за које није потребно радити додатне анализе 6. Просечно време слања резултата обдукција са додатним анализама Институт за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду је у 21. години обавио укупно 159 обдукција (14 без додатних анализа и 145 са додатним анализама), што је више у односу на претходну годину (графикон 1). Приказани број урађених обдукција односи се само на клиничке обдукције за које трошкове сноси РЗЗО, а нису укључене обдукције које се обављају на захтев суда. Број урађених обдукција у Институту за судску медицину, Графикон y = -96x Иако је број лекара у Институту за судску медицину смањен са 17 у 28. години, на 16 у 29. и 21. години, број урађених обдукција по лекару има опадајући тренд (графикон 2). Број урађених обдукција по лекару у Институту за судску медицину, Графикон y = -5.35x Број обављених вештачења судских списа одговара броју урађених обдукција у свим посматраним годинама. Тако је у 21. години, Институт обавио 159 вештачења судских списа, односно 9,9 по лекару. Није било клиничких прегледа ни у једном извештајном периоду. 11

12 У периоду од 28. до 21. године, токсиколошке анализе у Институту су обављала 2 здравствена сарадника. С обзиром да се смањује број обављених токсиколошких анализа у Институту (са 8 у 28. години на 145 у 21. години), и број токсиколошких анализа по здравственом сараднику је мањи него 28. године. 5 4 Број токсиколошких анализа по здравственом сараднику Графикон y = x Просечно време слања резултата обдукције без додатних анализа је износило 59.7 дана и краће за 5 дана (графикон 4), док је просечно време слања резултата обдукције са додатним анализама износило 51,3 дана и дуже је за 13 дана у односу на претходну годину (графикон 5). У 28. години Институт за судску медицину није доставио податке о времену слања резултата обдукције. Просечно време слања резултата обдукције без додатних анализа у Институту за судску медицину, Графикон Просечно време слања резултата обдукције са додатним анализама у Институту за судску медицину, Графикон

13 5. Завод за биоциде и медицинску екологију Обавезни показатељи квалитета које прати Завод за биоциде и медицинску екологију јесу: 1. Проценат корективних мера предузетих након оперативних излазака у здравственим и другим установама од посебног значаја 2. Проценат излазака након извршеног третмана ради процене биолошке ефикасности извршеног третмана 3. Број обављених контрола о бројности популације одраслих форми комараца на терену 4. Постојање протокола за излазак екипе на терен у писменој форми; 5. Постојање протокола за сузбијање ларви комараца у писменој форми. У Заводу за биоциде и медицинску екологију, развијени су протоколи за излазак екипа на терен и протоколи за сузбијање ларви комараца у писаној форми. Према достављеном извештају Завода за биоциде и медицинску екологију у 21. години, број плански изведених третмана је износио укупно 14.47, што је идентично вредностима из 28. и 29. године. Број корективних мера предузетих након оперативних излазака у здравственим и другим установама од посебног значаја је износио 4.72, односно 28,14%, што одговара вредностима из претходних година (графикон 1). Проценат корективних мера предузетих након оперативних излазака у здравственим и другим установама од посебног значаја, Графикон % Број контролних излазака након извршеног третмана ради процене биолошке ефикасности извршеног третмана је износио 5.28, односно, 36.5%, као и претходних година (графикон 2). Проценат излазака након извршеног третмана ради процене биолошке ефикасности извршеног третмана, Графикон %

14 Број обављених контрола о бројности популације комараца је износио 75, као и претходне године (графикон 3). Број обављених контрола о бројности популације одраслих форми комараца на терену, Графикон y = 1x С обзиром да наведени показатељи квалитета Завода за биоциде и медицинску екологију имају идентичне вредности у свим посматраним годинама, потребно је извршити проверу тачности добијених података. 14

15 6. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић као обавезне показатеље квалитета прати показатеље предвиђене у члану 5. тач. 1), 3), 4), 5), 6) и 7), члану 9. тач. 1) до 8), члану 24. тач. 1) до 4) и члану 27. тач. 3) и 4) Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите. Ти показатељи су: 1. Просечан број упута по лекару 2. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 1 посета 3. Просечан број упута за рентген по лекару на 1 посета 4. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 1 посета 5. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по лекару на 1 посета 6. Просечан број посета по стоматологу 7. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида 8. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида 9. Проценат деце у седмој години живота са заливеним фисурама на првом сталном молару 1. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима 11. Кариозни, екстрахирани и пломбирани зуби (КЕП) код деце у дванаестој години живота 12. Проценат пацијената који су добили најмање једну пломбу 13. Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтопатија 14. Просечна дужина чекања на заказани преглед, од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа 15. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне 16. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа 17. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативној служби 18. Просечна дужина болничког лечења 19. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић располаже са 3 постеља у стационару. У стационару се хоспитализују оболела деца, као и њихови родитељи који се едукују за наставак терапије у кућним условима. У 21. години је било 636 хоспитализованих пацијената, што је знатно више у односу на претходне године (графикон 1). Значајно мањи број хоспитализованих пацијената у 29. години је последица епидемије грипа. Просечна дужина болничког лечења била је 12,5 дана и за 2 дана је већа у односу на 28. годину (графикон 2). 15

16 Број хоспитализованих болесника у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = 33x Просечна дужина болничког лечења у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = 1.75x Као и претходне године у стационару је било ефективно ангажовано 6 медицинских сестара. Број медицинских сестара по постељи није директан показатељ квалитета, али указује на аспекте који утичу на квалитет (недовољан број сестара). Због повећаног броја хоспитализованих пацијената, односно веће заузетости постељног фонда, смањен је број ефективно ангажованих медицинских сестара по заузетој постељи у Заводу (графикон 3). Просечан број медицинских сестара по заузетој постељи у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = -.15x У Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајовић специјалистичко-консултативни прегледи се могу заказати сваког радног дана. Специјалистичка служба ради 4 сати недељно поподне. Укупан број првих прегледа у 21. години је износио 3.851, што је више у односу на претходне године (графикон 4). 16

17 Број првих амбулантних специјалистичких прегледа у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = 652.5x Заказан први амбулантни специјалистички преглед је имало пацијената (74,9%), што је мање у односу на претходне године (графикон 5). Проценат заказаних првих амбулантних специјалистичких прегледа у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон % y = -4.95x Просечна дужина чекања на заказани први преглед је 15,7 дана и мања је из године у годину (графикон 6). Просечна дужина чекања на заказани први амбулантни специјалистички преглед у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = -6.75x Специјалистички преглед код педијатра и оториноларинголога се не заказује, док се на први преглед код дечјег неуролога и физијатра чека до 2 месеца, а код психијатра и код специјалисте физикалне медицине и рехабилитације око 1 дана. Стоматолошку здравствену заштиту у Заводу пружају 3 стоматолога. У 21. години остварено је стоматолошке посете, односно посета по стоматологу. Број посета по стоматологу има растући тренд (графикон 7). 17

18 Број посета по стоматологу у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, год. Графикон y = 88x Од укупно 259 деце у 7. години живота, систематским стоматолошким прегледом је обухваћено 157 или 61% (183 у 29. години, а 139 у 28. години). Од укупног броја прегледане деце код стоматолога, 43 детета је било са свим здравим зубима (27,4%), што је нешто мање у односу на претходну годину (графикон 8) % Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима Графикон y = 3.25x Проценат деце у 7. години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима је био 7% и мањи је у односу на претходне године, што је неповољан показатељ квалитета стоматолошке заштите. Проценат деце у седмој години живота са заливеним фисурама на првим сталним моларима Графикон y = x % Број деце обухваћене локалном апликацијом флуорида је био 51, односно 32,5% (графикон 1). Проценат деце у седмој години живота обухваћене локалном 18

19 апликацијом флуорида има опадајући тренд, што је неповољан показатељ квалитета стоматолошке заштите. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом флуорида Графикон % y = -1.4x Од 16 деце у 12. години живота, систематским стоматолошким прегледом је обухваћено 52 или 49%. Са свим здравим зубима било је само 19 деце. Број деце старости 12 година обухваћене локалном апликацијом флуорида је износио 26, односно 57% и има растући тренд (графикон 12). Проценат деце у 12. години живота обухваћене локалном апликацијом флуорида Графикон % y = 13.55x Код деце у 12. години живота било је 126 кариозних зуба, 16 извађених и 12 пломбирана зуба. КЕП у дванаестој години износи 4,78 и има опадајући тренд (графикон 12). КЕП у 12. години Графикон y = -.61x

20 Стоматолошку заштиту у Заводу је остваривало деце старости до 18 година. Они су остварили прве посете, а 711 деце је добило најмање 1 пломбу. Проценат деце старости до 18 година који су добили најмање једну пломбу износи 63,4% и мањи је у односу на претходне године (графикон 13). Деца старости од 1-3 године живота имала су 222 прва стоматолошка прегледа у 21. години, а 49,5% те деце је добило најмање једну пломбу. Упоредо са растом старосне доби деце, расте и број оних који су добили најмање једну пломбу: 4-6 година, 59,4%; 7-9 година, 72,4%; 1-14 година, 81,3%; година, 68,3%. Пацијенти старији од 18 година остварили су 12 првих стоматолошких посета, а проценат оних који су добили најмање једну пломбу је 84,2%. Проценат деце старости до 18 година која су добила најмање једну пломбу Графикон % Код пацијената старијих од 18 година, 75% је имало конзервативно третирање пародонтопатије (графикон 14). Иако је овај проценат већи него претходне године, број пацијената код којих је конзервативно третирана пародонтопатија је смањен са 13 у 29. години на 9 у 21. години. Проценат корисника код којих је конзервативно третирана пародонтопатија Графикон % y = -1.5x Према Извештају Комисије за унапређење квалитета рада, у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић постоји План унапређења квалитета, Програм провере квалитета стручног рада и План едукације за запослене. Комисија за унапређење квалитета рада је одржала 12 састанака у току 21. године, а о раду Комисије постоје записници који су доступни осталим запосленима у Заводу. У циљу сталног унапређења 2

21 квалитета рада, предузето је 12 активности на нивоу установе и 12 интерних провера квалитета стручног рада. У Заводу су истакнута обавештења за пацијенте о врсти здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, ценовник услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног осигурања, обавештење о заштитнику пацијентових права, а постоји и кутија/књига за примедбе и жалбе пацијената. Током 21. године урађено је истраживање задовољства и корисника и запослених. Одржано је 12 едукативних скупова и семинара, а 91% запослених је учествовало у стицању и обнови знања, што је знатно више у односу на претходне године.. Тиме је испуњен прописани стандард Министарства здравља да најмање 3% запослених у току године учествује у стицању и обнови знања. Према извештају Комисије за унапређење квалитета рада, у Заводу је утврђено побољшање квалитета рада у 21. години у односу на претходне године. Међутим, за даље унапређење квалитета потребно је повећати број запослених, обезбедити одговарајућу опрему и тестове, посебно за рад психолога, оспособити за рад апарат за снимање евоцираних потенцијала, обезбедити особу која би била задужена за заказивање првих и контролних прегледа; обезбедити боље услове за континуирану едукацију запослених и унапредити интернет презентацију Завода. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију «Проф. др Цветко Брајовић» пратио је и 2 препоручена показатеља: проценат пацијената који су отказали заказани специјалистичко-консултативни преглед (мањи од 5%) и проценат пацијената који су прегледани у року од 3 минута од времена заказаног термина (око 9%). У овом Заводу прати се и проценат пацијената који су отказали претходно заказани двонедељни третман у стационару «Липовица» (мање од 3%). 21

22 7. Градски завод за јавно здравље Обавезни показатељи квалитета које прате институти и заводи за јавно здравље јесу: 1. Број организованих едукација по центру 2. Број одржаних скупова и догађаја у локалној заједници по календару здравља; 3. Број евалуираних планова рада и извршења планова рада здравствених установа по лекару специјалисти 4. Број развијених и ажурираних база података 5. Постојање ажуриране интернет презентације установе; 6. Доступност анализа здравственог стања становништва на интернет презентацији установе; 7. Доступност анализа показатеља квалитета рада на интернет презентацији установе; 8. Број месеци спровођења епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама праћењем инциденције 9. Број одељења на којима је извршен епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама путем преваленције 1. Број лекара специјалиста епидемиологије који врше надзор над болничким инфекцијама 11. Проценат броја вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних картотека 12. Проценат коришћења извора података према постојећем стручно методолошком упутству о начинима вођења регистра за рак 13. Број анализираних узорака примарно стерилних течности и регија на микробиологији по лекару специјалисти 14. Број урађених серолошких анализа на микробиологији по лекару специјалисти 15. Број анализираних узорака осталих болесничких материјала на микробиологији по лекару специјалисти 16. Проценат микробиолошких анализа са применом интерне контроле квалитета 17. Проценат мерних места за праћење параметара аерозагађења урбане средине 18. Проценат физичкохемијских, микробиолошких и биолошких анализа узорака воде за пиће са применом интерне контроле квалитета 19. Број стручних мишљења на анализиране узорке у центру за хигијену и хуману екологију по лекару специјалисти 2. Просечан број анализираних параметра по узорку у одељењу за токсикологију и санитарну микробиологију 21. Постојање ажурираног плана реаговања у ванредним ситуацијама у писменој форми. Градски завод за јавно здравље (ГЗЈЗ) је организовао укупно 174 едукације (семинари, организациони састанци, округли сто и сл.) у 21. години (графикон 1.). То је мање у односу на претходне године, јер је више пажње посвећено организовању едукативних скупова који су акредитовани од стране Здравственог савета Србије. 22

23 Број организованих едукација у Градском заводу за јавно здравље, Графикон y = x Највећи број едукација је обављен, према очекивању, у Центру за промоцију здравља, 89, а затим у Центру за анализу, планирање и организацију здравствене службе. У Центру за хигијену и хуману екологију, као и у Центру за микробиологију нису организоване едукације (табела 1). Табела 1. Број организованих едукација у Градском заводу за јавно здравље у 21. години Организациона јединица Једнодневни семинар Тродневни семинар Остали семинар Стручна конференција Трибина Округли сто Организациони састанак УКУПНО Промоција здравља Анализа и планирање Информатика и биостатистика Контрола и превенција болести Микробиологија Хигијена и хумана екологија СВЕГА Према врсти едукативних скупова, највише је одржано организационих састанака, 144, затим једнодневних семинара и других семинара и 1 округли сто. У просеку је по једном центру, рачунајући на 4 центра који су организовали едукативне скупове, одржано 43,5 едукација. Рачунајући на 6 центара који постоје у Заводу, било је 29 организованих едукација, што је мање него претходних година (графикон 2) Број организованих едукација по центру у ГЗЈЗ, Графикон y = -21.4x Градски завод за јавно здравље је одржао укупно 155 скупова у локалној заједници поводом обележавања датума из Календара здравља, укључујући

24 медијска наступа (конференција за штампу, ТВ, радио, писани медији). То је за 9 активности или 3% мање у односу на претходну годину (графикон 3). Број организованих скупова у локалној заједници по Календару здравља Графикон y = 37.5x Према врсти активности, у локалној заједници су одржани: 21 манифестација (перформанси, базари здравља, трибине, карневали, изложбе и др.), 1 стручна конференција, 1 конференција за штампу и 132 медијска наступа (Табела 2). У 21. години, у организацији ГЗЈЗ обележени су и Светски дан бубрега, Светски дан борбе против злоупотребе дрога, а одржане су манифестације у локалној заједници и поводом кампање против пушења Остави и победи. Највише медијских наступа, 22, било је посвећено Светском дану заштите животне средине. Табела 2. Број одржаних скупова и догађаја у локалној заједници по календару здравља, 21. Календар здравља Манифестација у заједници Стручна конференција Конференција за штампу Медијски наступи -ТВ Медијски наступи - радио Медијски наступи-писани УКУПНО Дан борбе против пушења Месец борбе против малигних болести Светски дан вода Светски дан здравља Недеља имунизације 1 1 Недеља здравља уста и зуба Светски дан без дуванског дима Светски дан заштите животне средине Светска недеља дојења Светски дан срца Месец правилне исхране Светски дан борбе против HIV/AIDS Остало Укупно

25 У 21. години, за 5 здравствених установа које су по Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде за њихов рад, у надлежности Градског завода за јавно здравље, евалуирано је и прослеђено филијали РЗЗО 5 планова рада и 1 извршења планова рада. Послове евалуације планова и извршења планова рада здравствених установа је обављало 9 лекара специјалиста социјалне медицине, који су обавили у просеку 16,67 евалуација по лекару специјалисти (графикон 4). То је више у односу на претходне године, делом због повећања броја здравствених установа (Институт за медицину рада Србије «Др Драгомир Карајовић» се издвојио из Клиничког центра Србије), а делом због смањења броја запослених у ГЗЈЗ који раде на овим пословима, због одласка у пензију лекара специјалиста социјалне медицине. Број евалуираних планова рада и извршења планова рада здравствених установа по лекару специјалисти социјалне медицине Графикон y = x Развијених и ажурираних база података у електронској форми, било је само 9 (база кадова, о хоспитализацији, о организационој структури здравствених установа, база порођаја, побачаја, хроничних незаразних обољења, база о приватном сектору, о умрлим ДЕМ 2 и о оболелим и умрлим од малигних болести). То је знатно мање у односу на претходне године, вероватно због грешке у извештавању. Број развијених и ажурираних база података у ГЗЈЗ, Графикон y = -25.5x Све базе се ажурирају дневно у Центру за информатику и биостатистику, изузев базе кадрова (ажурира се шестомесечно) и базе организационе структуре здравствених установа (ажурира се квартално). Све базе су развијене у заводу за јавно здравље, изузев базе порођаја, базе ДЕМ 2 и регистра малигних болести. На редовно ажурираној интернет презентацији установе, доступна је анализа здравственог стања становништва Београда, анализа показатеља квалитета рада здравствених установа и анализа задовољства корисника здравственом заштитом. 25

26 Надзор над болничким инфекцијама у 21. години радило је 1,75 ефективно ангажованих лекара специјалиста епидемиологије (3,2 у претходној години). Они су остварили укупно 21 месец спровођења епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама праћењем инциденције, док надзора над болничким инфекцијама праћењем преваленције није било у организацији ГЗЈЗ. Број месеци спровођења епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама праћењем инциденције по лекару био је 12 и има опадајући тренд (графикон 6). ГЗЈЗ је учествовао у Националној студији преваленце болничких инфекција, а епидемиолози Центра за контролу и превенцију болести су обавили прикупљање података у 11 здравствених установа и попунили епидемиолошких упитника за пацијенте хоспитализоване у моменту спровођења студије. Број месеци спровођења епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама праћењем инциденције по лекару Графикон y = -.5x У 16 домова здравља у Београду постоји 51 вакцинални пункт (2 мање него прошле године). ГЗЈЗ има обавезу да најмање једном годишње изврши ревизију картотеке на подручју сваке општине у Београду. У 21. години, ревизија вакциналних картотека је извршена у свим пунктовима, што је знатно више у односу на претходне године (графикон 7). Проценат вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних картотека Графикон 7. % y = 18.85x У 21. години достављено је пријава новооболелих/умрлих од карцинома. То је за чак 55% више у односу на 28. годину (графикон 8). 26

27 Број пријава новооболелих/умрлих од рака, Графикон y = x Све пријаве су проверене, уз коришћење свих 1 извора информација према постојећем стручно-методолошком упутству о начинима вођења регистра за рак (1%). У оквиру анализа из области серологије, 1,5 ефективно ангажованих лекара специјалиста микробиологије су обавили серолошких анализа. Број урађених серолошких анализа се повећава из године у годину (графикон 9). 5 Број урађених серолошких анализа у ГЗЈЗ, Графикон 9. 4 y = 6978x Такође, и број урађених серолошких анализа по лекару специјалисти микробиологије има растући тренд (графикон 1). Број урађених серолошких анализа по лекару специјалисти микробиологије у ГЗЈЗ, Графикон y = 4843x Анализе узорака осталих болесничких течности на микробиологији је радило 4,9 ефективно ангажованих лекара специјалиста микробиологије (5 у претходној години). У 21. години урађено је ових анализа, што је знатно мање у односу на претходну годину (графикон 11). 27

28 Број анализираних узорака осталих болесничких течности у ГЗЈЗ, Графикон y = 4187x Број анализираних узорака осталих болесничких течности по лекару специјалисти микробиологије износио је и знатно је мањи у односу на претходне године (графикон 12). У Градском заводу за јавно здравље не раде се анализе узорака примарно стерилних течности и регија. Број анализираних узорака осталих болесничких течности по лекару специјалисти микробиологије у ГЗЈЗ, Графикон y = x Примена интерне контроле квалитета у микробиолошкој дијагностици подразумева примену интерне серијске контроле и контроле поступка испитивања. У ГЗЈЗ је урађено укупно различитих микробиолошких анализа, што је мање него претходних година. Уз примену интерне контроле урађено је анализа (графикон 13). Број урађених микробиолошких анализа и број анализа са применом интерне контроле квалитета у ГЗЈЗ, Графикон број урађених анализа број анализа са интерном контролом Проценат микробиолошких анализа са применом интерне контроле квалитета је износио 4,49 и мањи је него претходне године (графикон 14). 28

29 Проценат микробиолошких анализа са применом интерне контроле квалитета у ГЗЈЗ, Графикон % y =.215x У Београду је Програмом контроле квалитета ваздуха, предвиђено 39 мерних места за праћење присуства општих загађујућих материја у ваздуху (сумпор-диоксид, чађ, аероседимент) и 4 мерна места за праћење присуства специфичних загађујућих материја у ваздуху (за 2 мерна места на којима се прати присуство општих загађујућих материја више у односу на претходну годину). Градски завод за јавно здравље је пратио параметре аерозађења на сва 43 мерна места. У свим посматраним годинама, периоду од 28. до 21. године, проценат мерних места на којима Градски завод за јавно здравље прати параметре аерозагађења је износио 1%. Број мерних места у Београду на којима се прате параметри аерозагађења Графикон У 21. години урађено је укупно анализа узорака воде за пиће (графикон 16). То је за или 11% више у односу на 28. годину. Укупан број анализа узорака воде за пиће у ГЗЈЗ, Графикон y = x

30 Повећан је број свих врста анализа узорака воде, и физичкохемијских, биохемијских и биолошких анализа (графикон 17). Број урађених анализа узорака воде за пиће у ГЗЈЗ према врсти анализе, Графикон физичкохемијске микробиолошке биолошке Интерна контрола квалитета је примењена код 1.2 анализа узорака воде за пиће, што је више у односу на претходне године (графикон 18) Број анализа узорака воде за пиће са применом интерне контроле квалитета у ГЗЈЗ, Графикон y = 6x И проценат анализа узорака воде за пиће са применом интерне контроле квалитета је повећан у односу на претходне године (графикон 19). Проценат анализа узорака воде за пиће са применом интерне контроле квалитета у ГЗЈЗ, Графикон % y =.5x Посматрајући према врсти анализа, интерна контрола квалитета је највише вршена код физичкохемијских анализа узорака воде, а затим код микробиолошких анализа. Код биолошких анализа узорака воде није урађена ниједна интерна контрола квалитета (графикон 2). 3

31 Проценат анализа узорака воде за пиће са применом интерне контроле квалитета према врсти анализе у ГЗЈЗ, Графикон % физичкохемијске микробиолошке биолошке У Центру за хигијену и хуману екологију дато је стручних мишљења (о здравственој исправности намирница, предмета опште употребе, воде за пиће, квалитету ваздуха, отпадних вода и др.). То је значајно мање у односу на претходне године (графикон 21). Стручна мишљења је давало 11 ефективно ангажованих лекара специјалиста хигијене (за 2 мање у односу на претходне године). Број стручних мишљења у Центру за хигијену и хуману екологију ГЗЈЗ, Графикон y = x Иако је број лекара специјалиста хигијене који дају стручна мишљења смањен, због смањења броја анализа смањен је и број датих стручних мишљења по лекару специјалисти (графикон 22) Број стручних мишљења по лекару специјалисти хигијене у ГЗЈЗ, Графикон y = x Укупан број анализираних параметара за све узорке (намирнице, предмети опште употребе, вода за пиће, ваздух, отпадне воде) је , што је за или 27% мање у односу на 28. годину (графикон 23). 31

32 Број анализираних параметара у одељењу за екотоксикологију и санитарну микробиологију ГЗЈЗ, Графикон y = x Број анализираних параметара по једном узорку има растући тренд и повећан је са 14,87 у 28. години на 17,38 у 21. години (графикон 24). Број анализираних параметара по узорку у одељењу за екотоксикологију и санитарну микробиологију ГЗЈЗ, Графикон y = 1.255x У Градском заводу за јавно здравље постоји план реаговања у ванредним ситуацијама, који је током 21. године дванаест пута ажуриран, као и 2 мобилна тима за реаговање у ванредним ситуацијама. У претходној години је 5 мобилних тимова било укључено у План реаговања у ванредним ситуацијама. На основу Извештаја Комисије за унапређење квалитета рада Градског завода за јавно здравље, констатује се да у Заводу постоји План сталног унапређења квалитета рада, годишњи програм провере квалитета стручног рада и План едукације за запослене. Комисија за унапређење квалитета рада је одржала 6 састанака у току 21. године, а о раду Комисије постоје записници који су доступни осталим запосленима у Заводу. У циљу сталног унапређења квалитета рада, опредузето је 1 активности на нивоу установе и 2 интерне провере квалитета стручног рада. У Заводу су истакнута обавештења за пацијенте о врсти здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, ценовник услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног осигурања, обавештење о заштитнику пацијентових права, а постоји и кутија/књига за примедбе и жалбе пацијената. Током 21. године урађено је истраживање задовољства и корисника и запослених. Одржане су 174 радионице, едукативни скупови и семинари, а 38,5% запослених је учествовало у стицању и обнови знања. Тиме је испуњен прописани стандард Министарства здравља да најмање 3% запослених у току 32

33 године учествује у стицању и обнови знања, али је то знатно мање у односу на претходну годину, када је 68% запослених бар једном о трошку установе похађало курс, семинар или учествовало на конгресу или стручном састанку Према Извештају Комисије за унапређење квалитета рада У Заводу је у 21. години утврђено побољшање квалитета, уз већу усаглашеност са ИСО стандардима и развојем нових процедура. 33

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Више

ZDRAV VRTIĆ 2014

ZDRAV VRTIĆ 2014 ZDRAV VRTIĆ 2018. U predškolskim ustanovama Naša radost u Subotici već 17 godina se sprovodi kontinuirana edukacija dece, a u Bambi u Bačkoj Topoli već 21 godina. Edukativni program u predškolskim ustanovama

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више