Microsoft Word doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word doc"

Транскрипт

1 На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником утврђују се услови и начин унутрашње организације здравствених установа. Услови и начин унутрашње организације здравствeних установа утврђују се по нивоима здравствене делатности и врстама здравствених установа. Организационе јединице образују се у зависности од врсте делатности здравствених установа, обима стручних послова, постељних и других капацитета, броја запослених у здравственим установама и других услова. II. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ Члан 2. У здравственим установама које обављају здравствену делатност на примарном нивоу образују се организационе јединице по функционалном принципу за поједине области делатности (служба, одељење, одсек) и по територијалном принципу (огранак, здравствена станица, здравствена амбуланта). Члан 3. У дому здравља и заводу који обавља здравствену делатност на примарном нивоу образују се организационе јединице по областима делатности - службе, а у оквиру њих одељења, односно одсеци. Служба се може организовати за једну или више области делатности са најмање десет запослених здравствених радника и здравствених сарадника, одељење са најмање пет и одсек са најмање три запослена здравствена радника и здравствена сарадника.

2 1. Дом здравља Члан 4. делатности: Дом здравља може образовати службе у следећим областима 1) здравствена заштита деце; 2) здравствена заштита школске деце; 3) здравствена заштита жена; 4) здравствена заштита одраслих становника; 5) здравствена заштита радника; 6) хитна медицинска помоћ; 7) кућно лечење и нега; 8) поливалентна патронажа; 9) стоматолошка здравствена заштита; 10) радиолошка дијагностика; 11) лабораторијска дијагностика; 12) фармацеутска здравствена делатност; 13) физикална медицина и рехабилитација; 14) стационар; 15) породилиште. Члан 5. Дом здравља може образовати службе за једну или више сродних делатности, у складу са чланом 3. став 2. овог правилника. Члан 6. Дом здравља у седишту управног округа и у општини са најмање деце предшколског узраста може организовати у оквиру службе за здравствену заштиту деце одсек - развојно саветовалиште. Дом здравља у седишту округа и у општини са најмање школске деце узраста од десет до 18 година може организовати у оквиру службе за здравствену заштиту школске деце одсек - саветовалиште за младе. Дом здравља у седишту управног округа и граду Београду може организовати у оквиру једне од служби из члана 4. тач. 1) 4) овог правилника одсек - центар за превентивне здравствене услуге који повезује активности на промоцији здравља и реализацији превентивних програма. Члан 7. Дом здравља који обавља специјалистичко-консултативну делатност образује службу за специјалистичко - консултативну делатност са 2

3 одељењима, односно одсецима за: интерну медицину, пнеумофтизиологију, офталмологију, оториноларингологију, психијатрију (заштита менталног здравља) и социјалну медицину са информатиком. Дом здравља може образовати службу за хемодијализу ако на територији за коју је основан има преко 30 хронично оболелих пацијената на програму дијализе и ако је удаљен преко 30 километара од здравствене установе која има обезбеђене капацитете за програм дијализе за хронично оболеле пацијенте. Члан 8. Дом здравља може организовати пружање здравствених услуга из једне или више области његове делатности у просторно издвојеним организационим јединицама: огранку дома здравља, здравственој станици и здравственој амбуланти. У огранку дома здравља могу се образовати одељења и одсеци у оквиру служби за области делатности из члана 4. овог правилника. У здравственој станици могу се образовати одељења и одсеци у оквиру служби за области делатности из члана 4. овог правилника. У здравственој амбуланти може се образовати одсек у оквиру служби за области делатности из члана 4. овог правилника. 2. Апотека Члан 9. Апотека може у свом саставу имати галенску лабораторију за израду галенских лекова. У територијално издвојеним насељима апотека може организовати огранак апотеке или јединицу за издавање готових лекова. 3. Завод Члан 10. У заводу за здравствену заштиту студената могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба опште медицине, гинекологије и стоматологије, која се обавља преко изабраног лекара; 2) служба за специјалистичко консултативну делатност са одељењима за: интерну медицину, офталмологију, оториноларингологију, 3

4 психијатрију (заштита менталног здравља), физикалну медицину и рехабилитацију; 3) служба за медицинску дијагностику (лабораторијска, радиолошка и друга дијагностика); 4) служба за унапређење и очување здравља студената са одељењем саветовалиштем за превенцију ХИВ/СИДА и полно преносивих инфекција и одсецима за планирање и развој превентивних програма и евалуацију здравственог стања студената и социјалну медицину са информатиком; 5) стационар, у складу са законом. домовима. Завод може организовати здравствене амбуланте у студентским Члан 11. У заводу за здравствену заштиту радника могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба за медицину рада са одељењима, односно одсецима за: обављање превентивних прегледа; физичко-хемијска и друга мерења ради очувања здравља запослених у безбедној и здравој радној средини; спровођење мера личне и колективне заштите запослених; 2) служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију, која се обавља преко изабраног лекара; 3) служба за специјалистичко консултативну делатност са одељењима, односно одсецима за: интерну медицину, психијатрију (неуропсихијатрију), оториноларингологију, офталмологију и хигијену рада. Члан 12. У заводу за хитну медицинску помоћ могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба за хитну медицинску помоћ код акутно оболелих и повређених са одељењима или одсецима за: пријем и обраду позива; пружање услуга на терену; амбулантно збрињавање ургентних стања; фармацеутску здравствену делатност и стручно усавршавање са информатиком; 2) служба за техничку подршку: санитетски превоз и аутосервис. Ради веће доступности завод може образовати станице хитне медицинске помоћи у деловима града. Члан 13. У заводу за геронтологију могу се образовати организационе јединице, и то: 4

5 1) служба за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање; 2) служба за специјалистичко-консултативну делатност са одељењима или одсецима за: интерну медицину, психијатрију, неурологију, физикалну медицину и рехабилитацију, лабораторијску и другу дијагностику, као и за унапређење здравствене заштите у области геријатрије. Члан 14. У заводу за стоматологију могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба за дечију и превентивну стоматологију; 2) служба за општу стоматологију; 3) служба за специјалистичко - консултативну делатност са одељењима или одсецима за: ортопедију вилица, протетику, пародонтологију и оралну медицину, болести зуба са ендодонцијом, оралну хирургију и радиолошку дијагностику. Члан 15. У заводу за плућне болести и туберкулозу могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба за специјалистичко - консултативну делатност са одељењима или одсецима за дијагностику и лечење оболелих од туберкулозе и других плућних болести; 2) служба за организовање и спровођење мера за спречавање, сузбијање, рано откривање и епидемиолошко праћење кретања туберкулозе и других плућних болести; 3) служба за дијагностику са одељењима или одсецима за: лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику. Члан 16. У заводу за кожно-венеричне болести могу се образовати организационе јединице, и то: 1) служба за специјалистичко - консултативну делатност са одељењима или одсецима за дијагностику и лечење кожних и полно преносивих инфекција; 2) служба за организовање и спровођење мера за спречавање, сузбијање, рано откривање и епидемиолошко праћење кретања полно преносивих инфекција; 3) служба за микробиолошку и паразитолошку дијагностику. 5

6 Члан 17. За обављање немедицинских послова у здравственим установама на примарном нивоу образују се организационе јединице, и то: 1) служба за правне и економско - финансијске послове; 2) служба за техничке и друге сличне послове. У оквиру службе из става 1. тачка 1) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: правне послове, послове интерне контроле и финансијске послове. У оквиру службе из става 1. тачка 2) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: одржавање објеката, опреме и возила, услуге вешераја, грејања, транспорта, а за дом здравља који у свом саставу има стационар и исхрана. III. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ НА СЕКУНДАРНОМ НИВОУ 1. Општа болница Члан 18. У општој болници образују се организационе јединице сектори и службе, а у оквиру њих одељења, одсеци и кабинети. Сектор је функционална и организациона целина стационарне и специјалистичко - консултативне делатности за више специјалистичких грана медицине. Служба је функционална и организациона целина стационарне и специјалистичко - консултативне делатности у оквиру једне специјалистичке гране медицине. Служба се може организовати са најмање 20 запослених здравствених радника и здравствених сарадника. Одељење и одсек су делови службе у оквиру којих се обавља стручно заокружени садржај активности на нивоу стационарне или поликлиничке делатности, а кабинет је део службе где се пружају дијагностичко-терапијске услуге за хоспитализоване и амбулантне пацијенте. Одељење се може организовати са најмање десет, одсек са шест, а кабинет са три запослена здравствена радника и здравствена сарадника. Члан 19. Ради рационалне организације рада здравствених радника и здравствених сарадника, као и немедицинског кадра, капацитета операционог блока, медицинске опреме и болничких постеља, у општој болници образују се сектори и службе, и то: 6

7 1) сектор за интернистичке гране медицине са службама или одељењима за: интерну медицину, пнеумофтизиологију, неурологију, инфективне и кожне болести; 2) сектор за хируршке гране медицине са службама или одељењима за: општу хирургију, ортопедију са трауматологијом, урологију, оториноларингологију и офталмологију; 3) служба за педијатрију; 4) служба за гинекологију и акушерство; 5) служба за психијатрију; 6) служба за продужено лечење и негу. Члан 20. Општа болница основана за територију једне општине, односно општа болница којој гравитира мање од становника, може образовати службе које обједињавају стационарну и специјалистичко - консултативну делатност из интерне медицине, опште хирургије, педијатрије, гинекологије и акушерства. Члан 21. За пружање здравствених услуга за амбулантно и стационарно лечене пацијенте и за обављање заједничких медицинских послова, у општој болници образују се организационе јединице, и то: 1) одељење за пријем и збрињавање ургентних стања; 2) одељење за специјалистичко консултативне прегледе; 3) служба или одељење за анестезију са реаниматологијом; 4) дневне болнице за дијагностику и терапијски третман (дијализа, хемотерапија, хируршке интервенције, опсервације, третман психијатријских болесника и др.); 5) служба или одељење за физикалну медицину и рехабилитацију; 6) служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко - анатомску и другу дијагностику; 7) служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека); 8) служба, односно одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима. Члан 22. У стационарном делу опште болнице образују се болничка одељења за: стандарно лечење и негу, полуинтензивно лечење и негу и интензивно лечење и негу. 7

8 Болничко одељење за стандардно лечење и негу има 24 до 40 болничких постеља, изузев у педијатрији, акушерству и за инфективне болести, где број постеља може бити мањи. Болничко одељење за полуинтензивно лечење и негу има 12 до 16 болничких постеља. Болничко одељење за интензивно лечење и негу има најмање шест болничких постеља, а када се организује за више сродних области болничке делатности може имати до 12 постеља. У општој болници у седишту управног округа и у општој болници са најмање 500 болничких постеља може се образовати заједничко болничко одељење за интензивно лечење и негу (централна јединица). Одређени број постеља у овој јединици намењен је збрињавању пацијената са оштећењем два или више органских система којима је потребна механичка потпора дисању и инвазивно хемодинамско праћење. 2. Специјална болница Члан 23. У специјалној болници образују се организационе јединице службе и одељења, а у оквиру њих одсеци и кабинети, под условима и начин утврђен у члану 18. ст овог правилника. Члан 24. а) Специјална болница за акутна стања и обољења Специјална болница за акутна стања и обољења образује организационе јединице за област за коју је основана под условима и на начин утврђен за општу болницу у чл овог правилника. Члан 25. б) Специјална болница за хронична обољења Специјална болница за хронична интернистичка и неуромускуларна обољења у делатности за коју је основана образује организационе јединице, и то: апотека). 1) болничка одељења; 2) одељење за специјалистичко - консултативне прегледе; 3) одељење за лабораторијску и другу дијагностику; 4) одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка 8

9 У стационарном делу специјалне болнице образују се болничка одељења са 30 до 60 постеља. Члан 26. в) Специјална болница за психијатријске болести Специјална болница за психијатријске болести образује организационе јединице, и то: апотека). 1) болничка одељења; 2) одељење за специјалистичко - консултативне прегледе; 3) дневне болнице за третман психијатријских болесника; 4) одељење за лабораторијску и другу дијагностику; 5) одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка У стационарном делу болнице образују се болничка одељења са 40 до 80 постеља. Члан 27. г) Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију образује организационе јединице, и то: 1) болничка одељења за лечење и рехабилитацију; 2) одељење за специјалистичко - консултативне прегледе и дијагностичку обраду; 3) одељења за терапијски и рехабилитациони третман (кинезитерапија, електротерапија, термо и хидро терапија и др.); 4) одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека). У специјалној болници за рехабилитацију непокретних и ограничено покретних пацијената образују се болничка одељења, капацитета до 30 постеља, у којима се обезбеђују просторни и други услови за негу и пружање рехабилитационих и терапијских услуга у складу са потребама ове категорије пацијената. Члан 28. За обављање немедицинских послова у здравственим установама на секундарном нивоу формирају се организационе јединице, и то: 1) служба за правне и економско - финансијске послове; 2) служба за техничке и друге сличне послове. 9

10 У оквиру службе из става 1. тачка 1) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: правне послове, послове интерне контроле и финансијске послове. У оквиру службе из става 1. тачка 2) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: одржавање објеката, опреме и возила, исхране, услуге вешераја, грејања, транспорта и др. IV. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ 1. Клиника Члан 29. У клиници, у зависности од врсте делатности и постељних капацитета, образују се организационе јединице - службе које обједињавају високоспецијализовану специјалистичко - консултативну и стационарну здравствену делатност за поједине уже специјалности у одређеној области медицине, односно стоматологије. У оквиру службе формирају се одељења, одсеци и кабинети. Одељење се може организовати са најмање десет, одсек са шест, а кабинет са три запослена здравствена радника и здравствена сарадника. У стационарном делу клинике образују се клиничка одељења: за стандардно лечење и негу са 20 до 30 болничких постеља, за полуинтезивно лечење и негу са 12 до 16 болничких постеља и за интензивно лечење и негу са шест до 12 болничких постеља. Члан 30. За пружање здравствених услуга за амбулантно и стационарно лечене пацијенте, као и за обављање заједничких медицинских послова, у клиници се образују организационе јединице, и то: 1) одељење за пријем и збрињавање ургентних стања; 2) одељење за специјалистичко - консултативне прегледе; 3) одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење; 4) служба или одељење за анестезију са реаниматологијом; 5) дневна болница; 6) служба за физикалну медицину и рехабилитацију; 7) служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко - анатомску и другу дијагностику; 8) служба или одељење за фармацеутску здравстевну делатност (болничка апотека); 10

11 продуктима; 9) служба или одељење за снабдевање крвљу и крвним 10) служба за научноистраживачку и образовну делатност; 11) служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. 2. Институт Члан 31. У институту, у зависности од делатности и постељних капацитета, образују се организационе јединице клинике односно службе, а у оквиру њих образују се одељења, одсеци и кабинети. Клиника, односно служба обједињава стационарну и специјалистичко - консултативну делатност за одређену грану медицине. У стационарном делу института образују се клиничка одељења: за стандардно лечење и негу са 20 до 30 болничких постеља, за полуинтезивно лечење и негу са 12 до 16 болничких постеља и за интензивно лечење и негу са шест до 12 болничких постеља. Члан 32. За пружање здравствених услуга за амбулантно и стационарно лечене пацијенте и за обављање заједничких медицинских послова у институту образују се организационе јединице, и то: 1) одељење за пријем и збрињавање ургентних стања; 2) одељење за специјалистичко консултативне прегледе; 3) одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење; 4) служба или одељење за анестезију са реаниматологијом; 5) дневна болница; 6) служба за физикалну медицину и рехабилитацију; 7) служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко - анатомску и другу дијагностику; 8) служба или одељење за фармацеутску здравстевну делатност (болничка апотека); 9) служба или одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима; 10) служба за научноистраживачку и образовну делатност; 11) служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. 11

12 3. Клиничко-болнички центар Члан 33. У клиничко-болничком центру, у зависности од делатности и постељних капацитета, образују се организационе јединице: клинике, болнице односно службе, а у оквиру њих образују се одељења, одсеци и кабинети. Клиника, болница, односно служба обједињава стационарну и специјалистичко - консултативну делатност за одређену грану медицине. У стационарном делу клиничко-болничког центра образују се болничка и клиничка одељења за стандардно лечење и негу са 20 до 30 болничких постеља и одељења: за полуинтензивно лечење и негу са 12 до 16 болничких постеља и за интензивно лечење и негу са шест до 12 болничких постеља. Члан 34. За пружање здравствених услуга за амбулантно и стационарно лечене пацијенте и за обављање заједничких медицинских послова у клиничкоболничком центру образују се организационе јединице, и то: 1) одељење за пријем и збрињавање ургентних стања; 2) одељење за специјалистичко консултативне прегледе; 3) одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење; 4) служба или одељење за анестезију са реаниматологијом; 5) дневна болница; 6) служба за физикалну медицину и рехабилитацију; 7) служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко - анатомску и другу дијагностику; 8) служба или одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека); 9) служба или одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима; 10) служба за научноистраживачку и образовну делатност; 11) служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. 4. Клинички центар Члан 35. У клиничком центру за поједине области делатности образују се организационе јединице: клинике, центри и службе, а у оквиру њих образују се одељења, одсеци и кабинети. 12

13 Клиника, односно служба обједињава стационарну и специјалистичко - консултативну делатност за одређену грану медицине. Центар обједињава делатност више клиничких дисциплина, а може бити образован и за једну уско специјализовану дијагностичку или терапијску делатност клинике. У стационарном делу клиничког центра образују се клиничка одељења: за стандардно лечење и негу са 20 до 30 болничких постеља, за полуинтензивно лечење и негу са 12 до 16 болничких постеља и за интензивно лечење и негу са шест до 12 болничких постеља. Члан 36. За пружање здравствених услуга за амбулантно и стационарно лечене пацијенте и за обављање заједничких медицинских послова једне или више клиника, на нивоу клиничког центра образују се организационе јединице, и то: 1) центар, служба или одељење за пријем и збрињавање хитних стања (ургентни центар); 2) служба или одељење за специјалистичко - консултативне прегледе; 3) служба или одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење; 4) служба или одељење за анестезију са реаниматологијом; 5) служба или одељење за дијагностички и терапијски третман у оквиру дневне болнице; 6) служба или одељење за физикалну медицину и рехабилитацију; 7) служба или одељење за лабораторијску, радиолошку, патолошко - анатомску и другу дијагностику; 8) служба или одељење за клиничку фармакологију; 9) служба или одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека); 10) служба или одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима; 11) служба или одељење за научноистраживачку и образовну делатност; 12) служба или одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику. Члан 37. За обављање немедицинских послова у здравственим установама на терцијарном нивоу образују се организационе јединице службе под условима и на начин утврђен у члану 28. овог правилника. 13

14 V. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА ВИШЕ НИВОА Члан 38. У здравственим установама које обављају здравствену делатност на више нивоа здравствене заштите образују се организационе јединице центри, односно службе, а у оквиру њих одељења и одсеци. Центар, односно служба може се организовати за једну или више делатности са најмање десет запослених здравствених радника и здравствених сарадника, одељење са најмање пет и одсек са најмање три запослена здравствена радника и здравствена сарадника. Завод за јавно здравље Члан 39. У заводу за јавно здравље за поједине области делатности образују се организационе јединице - центри, а у оквиру њих одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се центри, и то: заштите; 1) центар за промоцију здравља; 2) центар за анализу, планирање и организацију здравствене 3) центар за информатику и биостатистику у здравству; 4) центар за контролу и превенцију болести; 5) центар за хигијену и хуману екологију; 6) центар за микробиологију. Завод за трансфузију крви Члан 40. У Заводу за трансфузију крви за поједине области делатности образују се организационе јединице службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: 1) служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава; 2) служба за лабораторијску и другу дијагностику; 3) служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви; 4) служба за обезбеђење и контролу квалитета. 14

15 Завод за медицину рада Члан 41. У заводу за медицину рада за поједине области делатности образују се организационе јединице - центри, а у оквиру њих образују се службе, одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: 1) центар за унапређење медицине рада; 2) центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом; 3) центар за радиолошку заштиту; 4) центар за хигијену рада и епидемиологију. Завод образује стационарно одељење за професионалне болести и болести у вези са радом. Завод за судску медицину Члан 42. У заводу за судску медицину за поједине области делатности образују се организационе јединице - службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: 1) служба за обдукцијску, цитолошку и другу дијагностику и вештачење; 2) служба за токсиколошку дијагностику; 3) служба за индентификацију очинства, биолошких и других трагова. Завод за вирусологију, вакцине и серуме Члан 43. У заводу за вирусологију, вакцине и серуме за поједине области делатности образују се организационе јединице - службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: болести: 1) служба за производњу вакцина за бактеријске и вирусолошке 15

16 2) служба за производњу дијагностичких препарата (бактериолошке подлоге, антибиограми); 3) служба за лабораторијску дијагностику (серолошка, бактериолошка, алерголошка и имунолошка); 4) служба за обезбеђење и контролу квалитета. Завод за антирабичну заштиту Члан 44. У заводу за антирабичну заштиту за поједине области делатности образују се организационе јединице - службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: 1) служба за превенцију и спречавање ширења беснила и других заразних болести; 2) служба за микробиолошку и другу дијагностику; 3) служба за истраживање и праћење кретања беснила и других зооноза; 4) служба за обезбеђење и контролу квалитета. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Члан 45. У заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију за поједине области делатности образују се организационе јединице - службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: квалитета. 1) служба за амбулантно-поликлиничку здравствену заштиту; 2) служба за дијагностику, хабилитацију и рехабилитацију; 3) служба за истраживање, организацију, контролу и унапређење Завод образује стационарно одељење за рехабилитацију психофизиолошких поремећаја и говорну патологију. 16

17 Завод за биоциде и медицинску екологију Члан 46. У заводу за биоциде и медицинску екологију за поједине области делатности образују се организационе јединице - службе, а у оквиру њих образују се одељења и одсеци. За обављање стручних послова образују се: 1) служба за превентивне активности у области заштите становништва од заразних болести; 2) служба за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију; 3) служба за биоциде и програме медицинске екологије. Члан 47. За обављање немедицинских послова у здравственим установама које обављају делатност на више нивоа здравствене заштите образују се организационе јединице, и то: 1) служба за правне и економско - финансијске послове; 2) служба за техничке и друге сличне послове. У оквиру службе из става 1. тачка 1) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: правне послове, послове интерне контроле и финансијске послове. У оквиру службе из става 1. тачка 2) овог члана могу се образовати одељења или одсеци за: одржавање објеката, опреме и возила, услуге вешераја, грејања, транспорта и др. VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА Члан 48. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Број: / У Београду, 19. маја године М И Н И С Т А Р проф. др Томица Милосављевић doc/1 17

18 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Чланом 142. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 107/05), прописано је да здравствена установа образује организационе јединице у зависности од врсте, броја запослених и других прописаних услова. Организациона јединица која је део здравствене установе може носити назив који је овим законом предвиђен за врсту здравствене установе из члана 46. став 3. тач. 2), 6) и 7) овог закона, ако та организациона јединица испуњава услове утврђене овим законом за ту врсту здравствене установе. Такође, одредбама члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити, прописано је да министар прописује услове и начин унутрашње организације здравствених установа. Разлози због којих се предлаже ступање Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа на правну снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" условљена је потребом да се благовремено изврши усклађивање организације и рада здравствених установа са одредбама Закона о здравственој заштити, а све у циљу несметаног функционисања здравствених установа. С тим у вези наглашавамо да је чланом 268. Закона утврђена обавеза здравствених установа и приватне праксе да ускладе своје опште акте, организацију и рад са одредбама Закона у року од шест месеци од ступања на снагу Закона о здравственој заштити doc/2

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Проглашавам

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 4 1.1. USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 8 1.2. REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA... 13 1.3. POSTUPAK

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH br

Microsoft Word - Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH br I. OSNOVNE ODREDBE «Službene novine FBiH» br. 46/10 od 2. augusta 2010. godine ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Član 1. Ovim zakonom uređuju se načela, mjere, način organizovanja i provođenja zdravstvene zaštite,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео УСВАЈА се Изјава о мисији и визији ОЈ Дом здравља Сјеница и то: М И

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној године, је донео О Д Л

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној године, је донео О Д Л На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственoг центрa Ужице, на седници одржаној 30.12.2013.године, је донео I Врши се допуна Плана специјализација за 2014.годину за

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organizir

( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organizir ( Službene novine Federacije BiH, br. 29/97) ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organiziranja i provodjenja zdravstvene zastite. Zdravstvena

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из  здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

?????????? ? ????

?????????? ? ???? РEПУБЛИКA СРБИJA AУTOНOMНA ПOКРAJИНA ВOJВOДИНA OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA БРOJ: 15.08.2017. гoдинa Субoтицa Нa oснoву члaнa 39. и 40. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja ( Сл.глaсник

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више