3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014"

Транскрипт

1 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама показатељи квалитета се прате на нивоу установе и по гранама медицине (интернистичке, хируршке гране, педијатрија, гинекологија и акушерство и психијатрија). Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама су: 1. просечна дужина чекања на први заказани преглед, од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања, 2. укупан број сати у недељи када служба ради поподне 3. број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко-консултативних прегледа, 4. проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативној служби 5. проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина. С обзиром да је промењен Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите, од 1. јула 211. године у области специјалистичко-консултативних служби су додата 2 нова показатеља (проценат заказаних посета и проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина). Податке о квалитету рада специјалистичко-консултативних служби доставиле су све болнице. Према добијеним извештајима, заказивање специјалистичко-консултативних прегледа врши се у 19 болница. Прегледе не заказују: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Клиника за рехабилитацију Др М. Зотовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Клиника за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и ГАК Народни фронт. 1. Просечна дужина чекања на први заказани преглед од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања У току 214. године било је укупно специјалистичкоконсултативних прегледа у болницама у Београду. Нешто мање од половине ( или 47,6) су били први прегледи (графикон 1). Број првих специјалистичких прегледа у болницама у Београду, год. Графикон

2 У посматраном периоду од 28. до 214. године, број првих прегледа има највећу вредност у последњој години. Заказан први преглед имало је пацијената, односно 23,2 (Графикон 2). Број пацијената који су имали заказан први специјалистичко-консултативни преглед у болницама у Београду, години Графикон 2. Просечна дужина чекања на заказани први амбулантни специјалистички преглед у болницама у Београду била је 14,5 дана и испод нивоа је за претходну годину (,8 дана), a мања је за 3,5 дана него 211. године (графикон 3). Просечна дужина чекања на заказани први преглед показује тренд пораста у посматраном периоду. Просечна дужина чекања на заказани први преглед у болницама у Београду, године Графикон y =.353x Постоје значајне разлике између установа у просечној дужини чекања на заказан први специјалистички преглед. У клиничко-болничким центрима најкраће се чека у КБЦ Звездара, 11,2 дана и КБЦ Бежанијска коса, 11,9 дана, а најдуже у КБЦ Др Драгиша Мишовић, 19,3 дана и КБЦ Земун, 2,1 дан. У Клиничком центру Србије на први специјалистички преглед се чека 15,4 дана. Такође, у КЦС-у дужина чекања је у константном благом порасту у односу на предходне године (графикон 4). Упоређујући период од 27. до 214. године, констатује се да просечна дужина чекања на заказан први преглед има уједначене вредности у КБЦ Земун и КБЦ Др Драгиша Мишовић, а у КБЦ Звездара постоји тенденција смањења дужине чекања на преглед. У КБЦ Бежанијска коса постоје велике осцилације овог показатеља, па се поставља питање тачности података. 2

3 Просечна дужина чекања на заказан први преглед у КЦС и КБЦ, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса И у осталим болницама дужина чекања је велика, а до 1 дана чека се само у: Специјалној болници за интерне болести Младеновац, Институту за ментално здравље, Специјалној болници за ендемску нефропатију и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (табела 1). У односу на предходну годину, просечна дужина чекања на заказани први специјалистички преглед је повећана у Институту за неонатологију, Институту за рехабилитацију и Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у болницама у Београду, изузев КЦС и КБЦ, год. Табела 1. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Спец. бол. за цереброваскул. бол. Свети Сава Институт за неонатологију Спец. бол. за ендемску нефропатију Спец. бол. за интерне болести Завод за говорну патологију Институт за КВБ Дедиње Универзитетска дечја клиника Клиника за рехабилитацију Др М. Зотовић Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица Институт за онкологију и радиологију Србије Институт за рехабилитацију Институт за реуматологију Специјална бол. за церебралну парализу и раз. неурологију Институт за ментално здравље , 6.7 3

4 Посматрано по гранама медицине, просечна дужина чекања на заказани први преглед се креће од 7 дана на гинекологији и акушерству, 12,9 на педијатрији, 13.4 на психијатрији, 13,4 дана на хируршким гранама и 15,7 на интернистичким гранама медицине (графикон 5). Просечна дужина чекања на заказани први преглед је смањена у односу на прошлу годину у хируршким и интернистичким гранама медицине. Просечна дужина чекања на заказани први преглед у болницама у Београду по гранама медицине, Графикон интернистичке гране хируршке гране психијатрија гинекологија и акушерство 1.6 педијатрија Специјалистичко-консултативни прегледи у области гинекологије и акушерства се заказују у три клиничко-болничка центра. Просечна дужина чекања на први преглед је око 15 дана у КБЦ Звездара, 1 дана у КБЦ Земун, а око 3 дана у КБЦ Др Драгиша Мишовић (графикон 6). У КБЦ Звездара дужина чекања на преглед има тренд пораста, а у КБЦ Др Драгиша Мишовић тренд смањења у посматраном периоду. У КБЦ Земун, вредности су биле уједначене до прошле године, око 4-5 дана, док се у 214. години бележи скок вредности просечне дужине чекања на заказан први преглед. Просечна дужина чекања на заказан први гинеколошко-акушерски специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун

5 У области психијатрије први прегледи су се у 214. години заказивали у 4 болнице, док се у Клиничком центру Србије, Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, КБЦ Бежанијска коса и Специјалној болници за болести зависности није вршило заказивање првих прегледа. На заказани први преглед најкраће се чека у КБЦ Звездара, око 3 дана и у Институту за ментално здравље, око 7 дана, као и у претходној години посматрања (графикон 7). Просечна дужина чекања на заказан први психијатријски преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић Институт за ментално здравље Завод за говорну патологију КБЦ "Звездара" КБЦ "Б. коса" У области педијатрије први специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у Универзитетској дечјој клиници, где је просечна дужина чекања на први преглед 12 дана (у претходној години 13 дана). У Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић чека се 23 дана на неуролошки преглед, у КБЦ Др Драгиша Мишовић чека се 1,3 дана, у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију 3 дана и у Институту за неонатологију где се на први контролни преглед по отпусту из болнице чека просечно 33 дана. Постоје велике варијације у вредности овог показатеља у појединим установама, а у различитим годинама, што указује на неадекватно извештавање (графикон 8) Просечна дужина чекања на заказан први педијатријски специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, Графикон КБЦ Мишовић Инст. за ментално здравље Завод за говорну патологију КБЦ "Звездара" Инс. за неонатологију Унив. дечја клиника Спец. бол. за церебралну парализу КБЦ Земун 5

6 Хируршки специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у 9 болница (графикон 9). Просечна дужина чекања је била 13,4 дана, што је за око 2 дана мање у односу на претходну годину. Најмања дужина чекања на први хируршки преглед је, као и у 213. години, у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и износи 1,5 дана. У односу на претходну годину, на први преглед мање се чека у: КЦС, КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска Коса, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Институту за онкологију и радиологију Србије и Универзитетској дечјој клиници. У КБЦ Др Драгиша Мишовић и Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица, дужина чекања је на нивоу из претходне године, док је у КБЦ Земун дужина чекања на први хируршки специјалистичко-консултативни преглед већа него предходне године. Упоређујући податке о просечној дужини чекања на заказани први хируршки преглед за период од 27. до 214. године, уочава се да овај показатељ има тенденцију пораста у скоро свим болницама, изузев КБЦ Звездара, Института за онкологију и радиологију Србије, Института за кардиоваскуларне болести Дедиње и у последње 3 године у КБЦ Бежанијска Коса. Просечна дужина чекања на заказан први хируршки специјалистичко консултативни преглед у болницама у Београду, године Графикон ИОХБ "Бањица" КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС Инс. за КВБ"Дедиње" Универ. Дечја кл. Инс. за онкологију Специјалистички прегледи у области интернистичких грана медицине су се у 214. години заказивали у 12 болница. Просечна дужина чекања на заказан први интернистички специјалистичко-консултативни преглед креће се од 3 дана у Специјалној болници за интерне болести у Младеновцу до 22,6 у КБЦ Др Драгиша Мишовић (графикон 1.). 6

7 Просечна дужина чекања на заказан први интернистички специјалистичкоконсултативни преглед у болницама у Београду, године Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса Инс. за рехабилитацију Kл. "Зотовић" Инс. за реуматологију Инс, за КВБ"Дедиње" Спец. бол. "С.Сава" Спец.бол. Младеновац Спец. бол. за е.нефропатију Према подацима прикупљеним у периоду од 27. до 214. године забележен је константан пад у дужини чекања у КБЦ Звездара (са 38,4 на 13,8 дана) и Специјалној болници за интерне болести Младеновац (са 22 дана на 3), као и у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (са 22,9 на 18,1). Од осталих болница негативан тренд, односно тренд повећања дужине чекања је приметан у КБЦ Бежанијска Коса, где је са 7 дана 27. године, забележен пораст на 26 дана у 212. години, односно 13 дана у 214. години, као и КЦС који сваке године бележи благи раст у просечној дужини чекања на први интернистички преглед (са 4 дана 27. до 14 дана 212. године, односно 15.6 у 214. години). 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне У циљу повећања доступности специјалистичко-консултативних служби, односно да би се амбулантним пацијентима олакшало коришћење специјалистичких служби, уводи се и поподневни рад ових служби. У десет болница обезбеђено је 4 сати поподневног рада недељно (9 болница је обезбеђивало мање од 4 сати поподневног рада). У Институту за неонатологију обезбеђује се 15 сати поподневног рада недељно, по 2 сати у Клиничком центру Србије и Институту за реуматологију и 25 сати у КБЦ Бежанијска коса. У Универзитетској дечјој клиници и Институту за ортопедско-хируршке болести специјалистичке службе раде поподне 32 сата недељно, по 35 сати у Институту за ментално здравље и Специјалној болници за ендемску нефропатију и 36 сати у Клиници за психијатријске болести «Др Лаза Лазаревић». Специјалистичка служба ради поподне по 4 сати недељно у: КБЦ Др Драгиша Мишовић, КБЦ Звездара, КБЦ Земун, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Специјалној болници за интерне болести 7

8 Младеновац, Специјалној болници за болести зависности, Институту за рехабилитацију, Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију и Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију. Према добијеним подацима, специјалистичке службе не раде у поподневним сатима у: Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић, Институту за онкологију и радиологију Србије, Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, ГАК Народни фронт, Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава. У оквиру исте установе постоје разлике у броју сати поподневног рада између различитих медицинских грана. У области гинекологије и акушерства специјалистичка служба ради поподне 4 сати недељно у клиничко-болничким центрима. У КЦС-у, служба ради поподне 2 сати. У области психијатрије специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељно поподне у КЦС, КБЦ Др Драгиша Мишовић и Специјалној болници за болести зависности, 36 сати у Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, 35 сати у Институту за ментално здравље, а 7 сати у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију. Према достављеним подацима за 214. годину, у КБЦ Звездара и КБЦ Бежанијска коса специјалистичкоконсултативна служба не ради поподне. У оквиру хируршких грана медицине специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељно поподне у четири болнице, док у следећим болницама ради краће: Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица (38 сати), Универзитетској дечјој клиници (32 сата), Институту за онкологију и радиологију Србије (3 сати), КБЦ Бежанијска Коса (25 сати) и Клиничком центру Србије (2 сати).у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије специјалистичка служба не ради поподне. У оквиру интернистичких грана медицине специјалистичкоконсултативна служба ради 4 сати недељно поподне у свим болницама, изузев: Специјалне болнице за ендемску нефропатију и Института за онкологију и радиологију Србије (по 35 сати), Института за реуматологију и КБЦ Бежанијска коса (по 25 сати) и Клиничког центра Србије (2 сати). Специјалистичка служба у области интернистичких грана медицине не ради у поподневним сатима у: Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава. У оквиру педијатријских грана медицине специјалистичко-консултативна служба ради 4 сати недељено поподне у свим болницама, изузев у Универзитетској дечјој клиници (32 сата) и Институту за неонатологију (15 сати). У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Институту за онкологију и радиологију Србије педијатријска специјалистичко-консултативна служба не ради поподне. 8

9 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа Према добијеним подацима, заказивање специјалистичко-консултативних прегледа у београдским болницама које врше заказивање, омогућено је сваког радног дана у месецу. У Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица заказивање је омогућено и суботом. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко консултативним службама Проценат заказаних посета у специјалистичко-консултативној служби је показатељ квалитета који се прати од 1. јула 211. године (раније је праћен проценат заказаних првих посета). Од укупно специјалистичко-консултативних прегледа обављених у болницама у Београду у 214. години, заказаних је било или 48,2. Болнице се значајно разликују по проценту заказаних специјалистичких прегледа. Број заказаних прегледа у Клиничком центру Србије и клиничко-болничким центрима се креће у распону од у КБЦ Др Драгиша Мишовић до у КЦС. Процентуално највише заказаних посета је у КБЦ Бежанијска коса (65,3), а најмање у КБЦ Др Драгиша Мишовић, 49,1 (графикон 11). У посматраном периоду, највећи пад у проценту заказаних посета забележила је КБЦ Бежанијска коса где је са 75,8, проценат заказаних посета пао на 65,3 у 214. години, док је у КБЦ Земун повећан проценат заказаних посета. У КЦС и КБЦ Звездара, проценат заказаних посета има уједначене вредности у посматраном периоду. Проценат заказаних посета у КЦС и КБЦ, год. Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса Од осталих болница, највећи проценат заказаних посета је на Институту за неонатологију, као и у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава 1 (графикон 12). Најмање заказаних специјалистичких прегледа је у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију др Цветко Брајевић 13,3. 9

10 Проценат заказаних посета у болницама у Београду, изузев КЦС и КБЦ, Графикон 12. Спец. бол. за церебралну Инс. за ментално зд. Инс- за онкологију Спец. бол. "С.Сава" Завод за говорне поремећ. Инс. за неонатологију Спец. бол.младеновац Спец. бол. за болести Инс. за КВБ "Дедиње" ИОХБ "Бањица" Инс. за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију Унив. Дечја кл У односу на претходну годину, проценат заказаних прегледа је повећан у 7 болница, у 4 болнице је сличан прошлогодишњем, а у 8 болница је смањен (графикон 12). Посматрано по гранама медицине, највише заказаних специјалистичких прегледа је у области интернистичких грана медицине 6,7 (графикон 13). То је и очекивано због великог броја контролних прегледа у овој области који се заказују. Најмање заказаних прегледа је у области гинекологије и акушерства, 27,7. У односу на претходну годину смањено је учешће заказаних прегледа у оквиру интернистичких, хируршких и гинеколошко-акушерских грана медицине. Проценат заказаних специјалистичких прегледа у болницама у Београду по гранама медицине, Графикон интернистичке гране хируршке гране психијатрија гинекологија и акушерство педијатрија 1

11 У области гинекологије и акушерства, од специјалистичких прегледа обављених у 7 болница, заказаних је било или 27,7. Заказивање се врши у 5 болница, а проценат заказаних прегледа је у односу на податке из 213. године порастао у свим болницама, сем Клиничког центра Србије и креће се у распону од 31,1 у КБЦ Др Драгиша Мишовић, до 1 у КБЦ Земун (графикон 14). Проценат заказаних гинеколошких прегледа у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун Инс. за онкологију и радиологију У области психијатрије, од специјалистичких прегледа, заказаних је било или 56,3. Заказивање се врши у 6 болница, а проценат заказаних посета је висок у КЦС, КБЦ Др Драгиша Мишовић, КБЦ Звездара и Специјалној болници за болести зависности (преко 85), а знатно нижи у Институту за ментално здравље и Заводу за говорну патологију (графикон 15). У овим болницама се заказују контролни прегледи, док се у КБЦ Звездара, КБЦ Др Драгиша Мишовић и Институту за ментално здравље заказују и први прегледи. У Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и КБЦ Бежанијска коса не заказују се специјалистички психијатријски прегледи. Проценат заказаних психијатријских прегледа у болницама у Београду, Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара Спец. бол. за Инс. за ментално бол. зависности здравље Завод Цветко Брајовић У области педијатрије, од специјалистичких прегледа обављених у 1 болница, заказаних је било или 41,5. Заказивање се врши у 5 болница, а највише заказаних прегледа је било у Универзитетској дечјој клиници, или 85 од укупног броја. У Институту за неонатологију су заказани сви специјалистички прегледи, јер се ради о контролним прегледима беба после отпуста са болничког лечења. Висок проценат је и у Специјалној болници за 11

12 церебралну парализу и развојну неурологију, око 97 (графикон 16). Најмањи проценат заказаних је у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф др Цветко Брајевић, 9 и има тенденцију смањења у посматраном периоду (заказују се само неуролошки прегледи). Проценат заказаних педијатријских прегледа у болницама у Београду, Графикон Универ. дечја клиника КБЦ Мишовић Спец. бол. за церебралну пар. Инс. за неонатологију Завод за гов. патологију У области хируршких грана медицине, специјалистичко-консултативни прегледи се заказују у 9 болница. Од укупно прегледа, заказаних је било или 4,6. Постоје велике разлике између болница у заступљености заказивања специјалистичких прегледа. На Универзитетској дечијој клиници заказано је 62 посета у односу на укупан број посета, Институту за онкологију и радиологију 57,3, а најмање у КБЦ Земун, 28,8 (графикон 17). Проценат заказаних хируршких специјалистичко-консултативних прегледа у болницама у Београду, године Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. Коса ИОХБ "Бањица" Инс. за КВБ "Дедиње" Универ. Дечја кл. Инс за. онкологију У једној болници је учешће заказаних прегледа повећано, у две је остало на приближно истом нивоу, а у 6 смањено у односу на прошлу годину. 12

13 У области интернистичких грана медицине обављено је специјалистичких прегледа у 14 болница у Београду. Заказаних прегледа је било или 6,7, а једино Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику не врши заказивање. Проценат заказаних интернистичких прегледа је био највећи у Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (1) и КБЦ Земун (81), а најмањи у Институту за рехабилитацију где је износио 15,5 (графикон 18.). У 7 болница је повећано учешће заказаних прегледа у односу на претходну годину, а у 5 болница је смањено. Проценат заказаних интернистичких специјалистичко-консултативних прегледа у болницама у Београду, Графикон 18. Спец. бол. "С.Сава" Спец. бол. за ен.нефропатију Спец. бол.младеновац Инст.за КВБ "Дедиње" Инс. за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију Инс. за онкологију КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина је показатељ квалитета у области специјалистичких служби који се прати од 1. јула 211. године. Овај показатељ указује колико болнице поштују заказану сатницу, односно колико је омогућено пацијентима да буду прегледани у заказаном термину. 13

14 Податке за овај показатељ нису доставили Институт за онкологију и радиологију Србије и Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, јер немају техничке могућности за праћење и евидентирање броја пацијената примљених код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У осталим болницама било је заказаних прегледа, а у року од 3 минута код лекара је примљено пацијената (7,2). У клиничко-болничким центрима, сем КБЦ Бежанијска коса, је висок проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина (преко 8). У КБЦ Бежанијска коса тај проценат износи 58.4, док у Клиничком центру Србије износи 51,7 (графикон 19). Овде се истиче да у КЦС систем евиденције за овај показатељ није успостављен у клиници за офталмологију и у пејсмејкер центру, тако да ове организационе јединице нису укључене у израчунавање наведеног показатеља. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у клиничко-болничким центрима у Београду, године Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун КБЦ Б. коса И у осталим болницама је висок проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина (графикон 2). Вредност мању од 9 имају само Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица (5), Специјална болница за болести зависности (89) и Специјална болница за ендемску нефропатију (76,7).У три установе сви пацијенти су примљени до 3 минута и то су: Институт за ментално здравље, Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић и Институт за неонатологију. 14

15 Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, сем КБЦ и КЦС, Графикон 2. Спец. бол."с.сава" Спец.бол. за нефропатију Спец. бол.младеновац Инст.за КВБ "Дедиње" Инс за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију Завод за говорну Инс. за неонатологију Универ. дечја клиника ИОХБ "Бањица" Посматрано по гранама медицине, 89,2 психијатријских и 94.4 педијатријских пацијената је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина, а око 79 гинеколошко-акушерских, 71 интернистичких и 58 хируршких пацијената. У области гинекологије и акушерства, где је било заказана прегледа, подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина постоје у 4 болнице. У њима је пацијената (78,9) примљено код лекара у року од 3 минута (без података за гинеколошке прегледе Института за онкологију и радиологију Србије). У клиничко-болничким центрима, проценат примљених пацијената у року од 3 минута од заказаног термина има вредности од 75,5 до 83,4, а у КЦС, 78,3 (графикон 21). Проценат гинеколошких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у КЦС и клиничко-болничким центрима у Београду, године Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ Звездара КБЦ Земун

16 У области психијатрије, где је било заказаних прегледа у 5 болница, (89,2) је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина. У свим болницама, проценат примљених код лекара у року од 3 минута од заказаног термина је 8 или већи, изузев КЦС (графикон 22). Проценат психијатријских пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, године Графикон КБЦ Мишовић Спец. бол. за бол. зависности Инс. за ментално здравље Завод за говорну патологију КБЦ Звездара КЦС У области педијатрије, где је било заказаних прегледа, (94,4) пацијента су примљена код лекара у року од 3 минута од заказаног термина (без Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију). У свим болницама које су пратиле овај параметар, сви пацијенти су примљени код лекара у року од 3 минута од заказаног термина, изузев Универзитетске дечје клинике (графикон 23). Проценат педијатријских пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, године Графикон Универ. дечја клиника КБЦ Мишовић Инс. за неонатологију Завод за гов. патологију У области хируршких грана медицине, где је било заказаних прегледа (без података за Клинику за офталмологију и Пејсмејкер центар КЦС и Института за онкологију и радиологију Србије, јер немају успостављен систем евиденције о броју прегледаних пацијената у року од 3 минута), (58,3) је примљено код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина. У највећим болницама, Клиничком центру Србије и клиничко-болничким центрима, са изузетком КБЦ Др Драгиша Мишовић, тек сваки други пацијент је прегледан у року од 3 минута од заказаног термина (графикон 24). 16

17 Проценат хируршких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, године Графикон КЦС КБЦ Мишовић КБЦ КБЦ Земун КБЦ Б. Звездара Коса 91.7 ИОХБ "Бањица" Институт за КВБ "Дедиње" 91.9 Универ. Дечја кл У области интернистичких грана медицине, где је било заказаних специјалистичких прегледа, (7,9) је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина (подаци о пацијентима примљеним у року од 3 минута од заказаног термина не постоје у Институту за онкологију и радиологију Србије). Сатница се највише поштовала у КБЦ Др Драгиша Мишовић (98,1), КБЦ Звездара (97,2), и Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње (96,1), док се најмање поштовала у КЦС где је само 52,8 пацијената примљено у року од 3 минута (графикон 25). Проценат интернистичких пацијената који су примљени код лекара у року од 3 минута од времена заказаног термина у болницама у Београду, године Графикон 25. Спец. бол."с.сава" Спец.бол. за нефропатију Спец. бол.младеновац Инст.за КВБ "Дедиње" Инс за реуматологију Клиника "Зотовић" Инс. за рехабилитацију КБЦ Б. Коса КБЦ Земун КБЦ Звездара КБЦ Мишовић КЦС

18 Закључак У 25 државних болница у Београду годишње се обави преко 3 милиона специјалистичких прегледа за амбулантне пацијенте. Највише прегледа обаве специјалисти интернистичких и хируршких грана медицине (преко милион прегледа у свакој области). Специјалисти педијатрије обаве око 26. прегледа, гинеколози око 3., а психијатри око 17. прегледа. Скоро половину (48) специјалистичких прегледа обављених у болницама чине први прегледи и њихов број се из године у годину лагано повећава. Заказивање специјалистичких прегледа се може обавити сваког радног дана у свим болницама. У 5 болница (Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др В. Чупић, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Клиника за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић и ГАК Народни фронт ), специјалистички прегледи се не заказују. Од укупног броја прегледа, око половине су били заказани, а од укупног броја првих прегледа, сваки пети је био заказан (22,4). Највише заказаних прегледа је у области интернистичких грана медицине (59,4) и психијатрије (55,3), а најмање у области гинекологије и акушерства, 27,7. Просечна дужина чекања на заказани први специјалистички преглед је око 15 дана, а најдуже се чека на интернистичке (16 дана) и хируршке прегледе (13 дана), а најкраће на гинеколошке прегледе, око 7 дана. Око 7 прегледаних пацијената је примљено код лекара у року од 3 минута од заказаног термина, с тим што још увек није успостављен систем евиденције у свим болницама. Заказана сатница се најмање поштује у највећим болницама, Клиничком центру Србије, а затим у КБЦ Бежанијска коса. У већини болница је омогућено да се специјалистички прегледи обављају и у поподневним сатима, да би се повећала доступност пацијентима. На основу анализе 5 показатеља квалитета рада у специјалистичкоконсултативним службама у 25 болница у Београду, може се закључити да болнице имају неуједначен приступ у заказивању специјалистичких прегледа. Велике разлике у проценту заказаних прегледа, дужини чекања на заказани први преглед и проценту пацијената који су прегледани у року од 3 минута од заказаног термина, у истим болницама, а у различитим годинама, указују на неадекватност евидентирања и извештавања показатеља квалитета рада специјалистичко-консултативне службе. 18

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС

ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИЗИС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ Мирослав Певац, Министарство здравља Републике Србије ДЕФИНИЦИЈА ИЗИС-а Интегрисани здравствени информациони

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више