Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Zbirni izvjestaj za DZ za 2018"

Транскрипт

1 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA GODINE Podgorica, april godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb Podgorica, Crna Gora Tel: ; Fax: Web site:

2 Pripremili: - Odsjek za ugovaranje zdravstvene zaštite i plansko-analitičke poslove 2

3 SADRŽAJ: I UVOD... 4 II REGISTRACIJA OSIGURANIH LICA KOD ID... 5 REGISTRACIJA OSIGURANIH LICA KOD ID ZA ODRASLE I ID ZA DJECU... 5 REGISTRACIJA OSIGURANIH LICA KOD ID GINEKOLOGA III REALIZACIJA UGOVORENIH USLUGA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR GODINE PO ORGANIZACIONIM CJELINAMA DOMOVA ZDRAVLJA ID ZA ODRASLE ID PEDIJATAR ID GINEKOLOG INDIKATORI CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC CENTAR ZA RTG I UZ DIJAGNOSTIKU CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU CENTAR ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU JEDINICA ZA PATRONAŽU JEDINICA ZA SANITETSKI PREVOZ CENTRI ZA PREVENCIJU SPECIJALISTIČKE AMBULANTE STACIONAR IV FAKTURISANA REALIZACIJA V ZAKLJUČCI:

4 I UVOD Na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, Fond za zdravstveno osiguranje 2016.godine zaključio je petogodišnje ugovore o pružanju zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama. Shodno navedenom, ugovori su produženi aneksima ugovora za 2018.godinu. Ugovorima su uređena prava i obaveze između Fonda i domova zdravlja o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou za 2018.godinu. Zdravstvene ustanove su se obavezale da će pružati usluge osiguranim licima Fonda po ugovorenim stavkama, dok se Fond obavezao da će za pružene usluge prenijeti budžetom predviđena sredstva za realizaciju ugovorenih usluga. Na nivou DZ ugovoreno je da se osiguranicima prvenstveno pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite preko timova: Izabranih doktora za odrasle, za djecu i žene, Centara za podršku koji čine: o Centar za plućne bolesti, o Centar za dijagnostiku koji obuhvata laboratorijsku, mikrobiološku i radiološku dijagnostika (RTG i ultrazvučnu dijagnostiku), o Centar za mentalno zdravlje, o Centar za djecu sa posebnim potrebama, o Centar za prevenciju: populaciono savjetovalište u okviru kojeg radi savjetovalište za dijabetes, savjetovalište za djecu, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i higijensko epidemiološka služba. Jedinica za podršku: o patronažu, o fizikalnu terapiju primarnog nivoa, o sanitetski prevoz. U cilju bolje dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim licima Fonda, osim usluga primarne zdravstvene zaštite, u pojedinim domovima zdravlja ugovoreno je pružanje i usluga sekundarne zdravstvene zaštite i to: specijalističko - konsultativne djelatnosti, hemodijalize i stacionarne zdravstvene zaštite. U cilju praćenja kvaliteta rada, domovi zdravlja su dužni da vode evidenciju o realizaciji slijedećih indikatora: 1) broj pruženih preventivnih usluga, 2) broj prvih i ponovnih pregleda pruženih osiguranim licima po organizacionim cjelinama izabranih doktora i njihov međusobni odnos, 3) broj propisanih recepata osiguranim licima, 4) broj naloga za ampuliranu terapiju i vrijednost utrošenih ljekova i medicinskih sredstava, 5) broj uputa za laboratorijske analize i broj traženih analiza, 6) broj uputa na konsultativno-specijalističke preglede kod i van davaoca zdravstvenih usluga, 7) broj uputa za bolničko liječenje, 8) broj uputa na RTG i ultrazvučne preglede, 9) broj kućnih posjeta i procenat kućnih posjeta u odnosu na ukupan broj prvih i ponovnih pregleda, 10) broj ispisanih bolesnika u stacionaru, 11) broj postelja u stacionaru i procenat korišćenja posteljnih kapaciteta. 4

5 II REGISTRACIJA OSIGURANIH LICA KOD ID Registracija osiguranih lica kod ID za odrasle i ID za djecu Na dan godine, ukupan broj osiguranih lica koji su izabrali doktore za djecu i odrasle je što u odnosu na ukupan broj stanovnika u Crnoj Gori od (prema Programu za 2018.godinu) čini 91,02 registracije. Posmatrano po domovima zdravlja, procenat registracije kod izabranih doktora za djecupedijatra i izabranih doktora za odrasle, može se vidjeti iz sledeće tabele: OPŠTINA Ukupno osiguranih lica Program ZZ 2018.god Ukupan broj registrovanih lica god registracije osiguranci 0-15 godina Broj reg. lica kod ID ZA DJECU- PEDIJATRA god registracije 15 i više godina Broj reg. lica kod ID ZA ODRASLE god registracije Andrijevica , , ,89 Bar , , ,02 Berane , , ,61 Bijelo Polje , , ,74 Budva , , ,06 Cetinje , , ,94 Danilovgrad , , ,81 Herceg Novi , , ,56 Kolašin , , ,64 Kotor , , ,59 Mojkovac , , ,76 Nikšić , , ,80 Plav , , ,61 Pljevlja , , ,27 Podgorica , , ,05 Rožaje , , ,00 Tivat , , ,07 Ulcinj , , ,63 Ukupno , , ,94 Pravilnikom o PZZ (član 29) omogućeno je da osiguranik do 15 godina života, ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora za djecu-pedijatra. Ako nema mogućnost biranja doktora za djecu-pedijatara, osiguranik ostvaruje primarnu zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora za odrasle, u skladu sa Zakonom. Osiguranik iznad 15 godina života, ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora za odrasle, ali može da bira i izabranog doktora za djecu-pedijatra. Iz prethodne tabele se može vidjeti da su osigurana lica preko 15 godina za svog ljekara izabrala pedijatra, iako su se mogli registrovati kod ID za odrasle, što je evidentno u svim opštinama. Zbog toga je registracija na nivou Crne Gore kod ID pedijatra 128,67, a kod ID za odrasle 82,94. Ukupan broj osiguranih lica kod ID za odrasle koji imaju manje od 15 godina i ukupno osiguranih lica kod ID pedijatra sa više od 15 godina može se vidjeti iz sledeće tabele: 5

6 OPŠTINA Broj reg. lica PREKO 15 GOD - kod ID ZA DJECU - PEDIJATRA Broj reg. lica DO 15 GOD - kod ID ZA ODRASLE Andrijevica 0 0 Bar Berane Bijelo Polje Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Pljevlja Podgorica Rožaje Tivat Ulcinj Ukupno Broj osiguranika starijih od 15 godina koji su registrovani kod ID pedijatra je , što predstavlja 27,01 od ukupnog broja registrovanih kod ID pedijatra, dok je broj osiguranika do 15 godina koji je registrovan kod ID za odrasle znatno manji i iznosi ili svega 0,26 od ukupnog broja registrovanih kod ID za odrasle. 6

7 Sledećom tabelom je dat pregled broja registrovanih osiguranika do i iznad 15 godina starosti, po opštinama na dan godine: OPŠTINA Ukupno osiguranih lica Ukupan broj registrovanih lica god registracije osiguranci 0-15 godina Broj reg. lica god registracije 15 i više godina Broj reg. lica 15 i više god god registracije Andrijevica , , ,89 Bar , , ,38 Berane , , ,50 Bijelo Polje , , ,08 Budva , , ,82 Cetinje , , ,04 Danilovgrad , , ,73 Herceg Novi , , ,36 Kolašin , , ,62 Kotor , , ,38 Mojkovac , , ,49 Nikšić , , ,99 Plav , , ,38 Pljevlja , , ,74 Podgorica , , ,92 Rožaje , , ,78 Tivat , , ,33 Ulcinj , , ,40 Ukupno , , ,18 Iz tabele vidimo da je prosječan broj registrovanih osiguranika do 15 godina 94,92, a iznad 15 godina života 90,18. U istiom periodu godine procenat registracije kod izabranih doktora za djecu i izabranih doktora za odrasle je iznosio 93,83 ( registrovanih osiguranika). Procenat smanjenja registracije u odnosu na godinu iznosi 1,25 odnosno registrovano je manje osiguranika. 7

8 OPŠTINA Broj registrovanih lica god Broj registrovanih lica god Razlika povećanja Andrijevica ,34 Bar ,27 Berane ,85 Bijelo Polje ,73 Budva ,36 Cetinje ,15 Danilovgrad ,11 Herceg Novi ,19 Kolašin ,62 Kotor ,61 Mojkovac ,55 Nikšić ,37 Plav ,64 Pljevlja ,35 Podgorica ,35 Rožaje ,55 Tivat ,79 Ulcinj ,89 Ukupno ,25 8

9 OPŠTINA Ukupno osiguranih lica Program ZZ 2018.god BROJ REGISTROVANIH OSIGURANIKA PO IZABRANIM DOKTORIMA ZA DJECU I ODRASLE Ukupan broj ID kod kojih je izvršena registracija Ukupan broj registrovanih lica god Prosječan broj registrovanih po ID za odrasle i djecu Broj ID ZA DJECU kod kojih je izvršena registracija Broj reg. lica kod ID ZA DJECU- PEDIJATRA god Prosječan broj registrovanih po ID za djecu Broj ID ZA ODRASLE kod kojih je izvršena registracija Broj reg. lica kod ID ZA ODRASLE god Prosječan broj registrovanih po ID za odrasle Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Pljevlja Podgorica Rožaje Tivat Ulcinj Ukupno

10 Registracija osiguranih lica kod ID ginekologa Na dan godine, osiguranih lica ženskog pola izabralo je doktora ginekologa što čini 60,39 od ukupnog broja osiguranica preko 13 godina. OPŠTINA Ukupno žena - Program ZZ Broj registrovanih osiguranica god registracije Andrijevica ,00 Bar ,30 Berane ,34 Bijelo Polje ,55 Budva ,34 Cetinje ,73 Danilovgrad ,18 Herceg Novi ,31 Kolašin ,53 Kotor ,34 Mojkovac ,05 Nikšić ,80 Plav ,13 Pljevlja ,94 Podgorica ,16 Rožaje ,93 Tivat ,69 Ulcinj ,41 Ukupno ,39 1 U domu zdravlja Andrijevica registarcija je vršena kod jednog ID do aprila mjeseca godine, kod kojeg je bilo registrovano osiguranica ili 64,54 od ukupnog broja osiguranica. Od aprila 2018.g. usluge ginekologa je pružao izabrani doktor iz DZ Berane 10

11 U odnosu na isti period godine, broj registrovanih osiguranica kod izabranog doktora za žene je veći za osiguranica, odnosno registracija je povećana za 1,12: OPŠTINA Broj registrovanih osiguranica god Broj registrovanih osiguranica god Razlika povećanja/ smanjenja Andrijevica ,00 Bar ,49 Berane ,61 Bijelo Polje ,04 Budva ,38 Cetinje ,30 Danilovgrad ,05 Herceg Novi ,70 Kolašin ,38 Kotor ,70 Mojkovac Nikšić ,39 Plav ,19 Pljevlja ,35 Podgorica ,86 Rožaje ,35 Tivat ,37 Ulcinj ,05 Ukupno ,12 Iz tabele možemo vidjeti da je najviše povećana registracija kod izabranog doktora ginekologa, za posmatrani period, u DZ Nikšić za 26,39 i DZ Podgorica za 2,86. 11

12 BROJ REGISTROVANIH OSIGURANIKA PO IZABRANOM DOKTORU ZA ŽENE OPŠTINA Ukupno žena - Program ZZ Broj ID ZA ŽENE kod kojih je izvršena registracija Broj registrovanih osiguranica god Prosječan broj registrovanih po ID za žene Andrijevica #DIV/0! Bar Berane Bijelo Polje Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Pljevlja Podgorica Rožaje Tivat Ulcinj Ukupno

13 III REALIZACIJA UGOVORENIH USLUGA ZA PERIOD JANUAR- DECEMBAR GODINE PO ORGANIZACIONIM CJELINAMA DOMOVA ZDRAVLJA ID ZA ODRASLE Shodno Programu za godinu, broj osiguranika iznad 15 godina je Za organizacione jedinice Izabrani doktor za odrasle za period godine, Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou između Fonda i domova zdravlja, ugovoreno je ,41 koeficijenata, ukupnih pregleda, odnosno ,05 bodova, od čega preventivnih pregleda ili ,11 bodova. U 18 domova zdravlja u Crnoj Gori je sistematizovano 284, ugovoren je rad 276 izabranih doktora za odrasle, a registracija je izvršena kod 271 izabranog doktora za odrasle. Izabrani doktor za odrasle DOM ZDRAVLJA KOEFICIJENTI PREVENTIVA UKUPNO Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno ostv. pregleda pregleda ostv. bodova bodova ostv. pregleda pregleda ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. bodova bodova DZ Andrijevica , ,81 99, , , ,57 58, , , ,73 88,09 DZ Bar , ,00 100, , , ,30 31, , , ,89 117,57 DZ Berane , ,89 98, , , ,86 40, , , ,03 137,94 DZ Bijelo Polje , ,38 97, , , ,94 54, , , ,31 126,09 DZ Budva , ,80 97, , , ,61 8, , , ,81 127,11 DZ Cetinje , ,07 98, , , ,51 19, , , ,42 144,55 DZ Danilovgrad , ,38 109, , , ,46 22, , , ,45 118,95 DZ Herceg Novi , ,32 96, , , ,46 23, , , ,54 118,94 DZ Kolašin , ,03 99, , , ,44 10, , , ,53 74,27 DZ Kotor , ,36 95, , , ,63 16, , , ,98 126,45 DZ Mojkovac , ,24 84, , , ,93 39, , , ,48 147,58 DZ Nikšić , ,48 95, , , ,55 27, , , ,21 160,25 DZ Plav , ,63 101, , , ,90 33, , , ,70 103,05 DZ Pljevlja , ,72 97, , , ,46 28, , , ,75 100,92 DZ Podgorica , ,04 100, , , ,97 37, , , ,94 134,45 DZ Rožaje , ,24 99, , , ,34 42, , , ,19 156,37 DZ Tivat , ,80 102, , , ,83 21, , , ,35 107,65 DZ Ulcinj , ,37 98, , , ,59 35, , , ,59 121,59 U K U P N O , ,56 98, , , ,35 32, , , ,90 129,54 Domovi zdravlja su, za posmatrani period, ugovoreni obim koeficijenata i usluga u ovoj organizacionoj cjelini ostvarili na sledeci način: Kod 271 ID za odrasle registrovano je osiguranika, što je za period januar-decembar ,56 koeficijenata ili 98,80 od ugovorenog. 13

14 Registracija kod ID za odrasle je smanjena u odnosu na broj osiguranika za koje je ugovoreno pružanje usluga za 1,77, odnosno registrovano je manje osiguranika. Ostvareno je preventivnih pregleda ili 35,60 od ugovorenog obima, odnosno ,35 bodova za preventivne preglede ili 32,57 od ugovorenog. Učešće preventivnih pregleda u ukupno pruženim pregledima je 2,66. Broj ostvarenih preventivnih pregleda po registrovanom osiguraniku iznad 15 godina je 0,14. Programom za godinu predviđeno je 0,32 pregleda po osiguraniku iznad 15 godina 2. Pruženo je pregleda zbog liječenja ili 38,68 iznad ugovorenog obima. Broj pregleda zbog liječenja po registrovanom osiguraniku kod ID za odrasle je 5,16. Programom za godinu predviđeno je da se pruži 2,99 ovih pregleda 3. Ukupno ostvareni broj pregleda kod ID za odrasle je , što je za 28,77 više od ugovorenog. Ukupan broj ostvarenih usluga kod ID za odrasle je Ukupno ostvareni broj bodova za period januar-decembar godine je ,90 ili 29,54 veći od ugovorenog. U 18 domova zdravlja, za period januar-decembar godine, usluge je pružalo 311 doktora 4 u organizacionoj cjelini ID za odrasle. Efektivno 5 je radilo 297,26 ID za odrasle (sistematizovano 284, registracija izvršena kod 271 ID a ugovoren je rad 276 izabranih doktora za odrasle). Ukupan broj posjeta u ovoj organizacionoj jedinici je , pa je stopa posjete za ukupan broj registrovanih osiguranika kod ID za odrasle 7,06 6. Prosječan broj posjeta u toku dana po izabranom doktoru je 44,68. 2 Posmatrano na broj osiguranika dat Programom za godinu, broj ostvarenih preventivnih pregleda po osiguraniku je 0,12. 3 Za broj osiguranika dat Programom za godinu, broj ostvarenih pregleda zbog liječenja 4,28. 4 Osim doktora koji imaju registrovane osiguranike, usluge su pružali i doktori koji nemaju registrovane osiguranike - specijalizanti, ljekari koji rade u drugim organizacionim jedinicama, a u pojedinim slučajevima i ljekari iz opštih bolnica. 5 Broj ID koji je efektivno radio je dobijen iz odnosa ukupno ostvarenih radnih dana u organizacionoj cjelini sa 230 efektivnih radnih dana u godini (poglavlje Metodologija izračunavanja efektivnih radnih sati Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ) 5 Posmatrano na broj osiguranika koji je dat Programom za godinu, stopa posjete kod ID za odrasle je 5,86. 14

15 DOMOVI ZDRAVLJA godina Broj ID za odrasle (koji je efektivno radio u 2018.g)* 297,26 Broj osiguranika Broj posjeta Stopa posjete Prosječan broj posjeta dnevno po ID Broj preventivnih pregleda Broj pregleda zbog liječenja Ukupan broj pregleda po Programu ZZ ukupno registrovani za broj stanovnika po Programu ZZ 5,86 ukupno registrovani 7,06 44, preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda Broj preventivnih pregleda po osiguraniku Broj pregleda zbog liječenja po osiguraniku za broj stanovnika po Programu ZZ registrovani preko 15 god za broj stanovnika po Programu ZZ 2,66 0,12 0,14 4,28 ukupno registrovani 5,16 Ukupan broj pregleda po osiguraniku za broj stanovnika po Programu ZZ 4,39 ukupno registrovani 5,30 ID PEDIJATAR Shodno Programu za godinu, broj osiguranika do 15 godina je Za organizacione jedinice Izabrani doktor za djecu za period godine, Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou između Fonda i domova zdravlja, ugovoreno je ,84 koeficijenata, ukupnih pregleda, odnosno ,99 bodova, od čega je ugovoreno da se pruži preventivnih pregleda ili ,08 bodova. U 18 domova zdravlja u Crnoj Gori je sistematizovano 92, ugovoren je rad 85 izabrana doktora za djecu-pedijatara, a registracija je izvršena kod 86 izabranih doktora za djecu-pedijatara. 15

16 Izabrani doktor za djecu-pedijatar DOM ZDRAVLJA KOEFICIJENTI PREVENTIVA UKUPNO Ugovoren Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoren Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno ostv. ostv. o pregleda pregleda ostv. bodova bodova ostv. o pregleda pregleda ostv. bodova bodova DZ Andrijevica , ,44 92, , , ,82 58, , , ,21 40,50 DZ Bar , ,96 98, , , ,43 50, , , ,36 96,72 DZ Berane , ,78 98, , , ,05 78, , , ,25 108,23 DZ Bijelo Polje , ,28 95, , , ,79 73, , , ,90 118,57 DZ Budva , ,34 100, , , ,99 55, , , ,70 169,64 DZ Cetinje , ,97 97, , , ,15 52, , , ,34 130,36 DZ Danilovgrad , ,01 110, , , ,67 69, , , ,06 107,75 DZ Herceg Novi , ,90 93, , , ,96 99, , , ,65 110,52 DZ Kolašin , ,74 98, , , ,21 72, , , ,57 88,64 DZ Kotor , ,44 100, , , ,60 52, , , ,01 103,74 DZ Mojkovac , ,52 101, , , ,94 71, , , ,21 139,49 DZ Nikšić , ,85 96, , , ,97 78, , , ,39 86,46 DZ Plav , ,47 103, , , ,52 59, , , ,59 107,14 DZ Pljevlja , ,65 94, , , ,25 50, , , ,71 60,80 DZ Podgorica , ,22 100, , , ,92 27, , , ,53 115,54 DZ Rožaje , ,24 100, , , ,69 71, , , ,62 108,92 DZ Tivat , ,12 103, , , ,52 59, , , ,55 94,82 DZ Ulcinj , ,06 97, , , ,92 77, , , ,20 114,63 U K U P N O , ,99 99, , , ,40 53, , , ,85 107,47 Domovi zdravlja su, za posmatrani period, ugovoreni obim koeficijenata i usluga u organizacionoj cjelini Izabrani doktor za djecu-pedijatar ostvarili na sledeci način: Kod 86 ID za djecu registrovano je osiguranika, što je za period januardecembar ,99 koeficijenata ili 99,13 od ugovorenog. Registracija kod ID za djecu je povećana u odnosu na broj osiguranika za koje je ugovoreno pružanje usluga za 0,32, odnosno registrovano je više 458 osiguranika. Ostvareno je preventivnih pregleda što je 68,18 od ugovorenog obima, odnosno ,40 bodova za preventivne preglede ili 53,45 od ugovorenog. Učešće preventivnih pregleda u ukupno pruženim pregledima je 12,17. Broj ostvarenih preventivnih pregleda po registrovanom osiguraniku do 15 godina života je 0,68. Programom za godinu predviđeno je 0,91 pregleda po osiguraniku 7. Pruženo je pregleda zbog liječenja ili 39,21 iznad ugovorenog obima. Broj pregleda zbog liječenja po osiguraniku, posmatran na ukupan broj 7 Broj ostvarenih preventivnih pregleda po osiguraniku za broj osiguranika koji je dat Programom za godinu je 0,64. 16

17 registrovanih osiguranika kod ID za djecu je 4,65. Programom za godinu predviđeno je da se pruži 3,27 pregleda zbog liječena po osiguraniku 8. Ukupno ostvareni broj pregleda za ID za djecu je što je za 23,55 više od ugovorenog. Ukupan broj ostvarenih usluga kod ID za djecu je Ukupno ostvareni broj bodova za period januar-decembar godine je ,85 što je za 7,47 više od ugovorenog obima. U 18 domova zdravlja u Crnoj Gori za period januar-decembar godine usluge je pružalo 96 izabranih doktora za djecu. Efektivno je radilo 91,11 ID za djecu-pedijatra (sistematizovano 92, a ugovoren je rad 85 izabrana doktora za djecu-pedijatara). Ukupan broj ostvarenih posjeta je , pa je stopa posjete kod izabranih doktora za djecu-pedijatara, posmatrano na ukupan broj registrovanih osiguranika kod ID za djecu, je 5,16 9. Prosječan broj posjeta u toku dana po izabranom doktoru je 35,48. 8 Broj pregleda zbog liječenja po osiguraniku, posmatran na broj osiguranika koji je dat Programom za godinu je 4,65. 9 Za broj osiguranika koji je dat Programom za godinu, stopa posjete kod ID za djecu je 6,64. 17

18 DOMOVI ZDRAVLJA godina Broj ID za djecu (koji je efektivno radio u 2018.g) 91,11 po Programu ZZ Broj osiguranika Broj posjeta Stopa posjete Prosječan broj posjeta dnevno po ID Broj preventivnih pregleda Broj pregleda zbog liječenja Ukupan broj pregleda ukupno registrovani registrovani do 15 god za broj stanovnika po Programu ZZ 6,64 ukupno registrovani 5,16 35, preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda Broj preventivnih pregleda po osiguraniku Broj pregleda zbog liječenja po osiguraniku za broj stanovnika po Programu ZZ registrovani do 15 god za broj stanovnika po Programu ZZ 12,17 0,64 0,68 4,65 ukupno registrovani 3,62 Ukupan broj pregleda po osiguraniku za broj stanovnika po Programu ZZ 5,30 ukupno registrovani 4,12 ID GINEKOLOG Shodno Programu za godinu, broj osiguranica preko 13 godina starosti je Za organizacionu jedinicu Izabrani doktor ginekolog za period godine, Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou između Fonda i domova zdravlja ugovoreno je ,00 koeficijenata, ukupnih pregleda, odnosno ,63 bodova, od čega je ugovoreno da se pruži preventivnih pregleda ili ,40 bodova. U 18 domova zdravlja u Crnoj Gori je sistematizovano 40, ugovoren je rad 34 izabrana doktora za žene, a registracija je izvršena kod 36 izabrana doktora za žene. 18

19 Izabrani doktor ginekolog DOM ZDRAVLJA KOEFICIJENTI PREVENTIVA UKUPNO Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno Ugovoreno Ostvareno pregleda pregleda ostv. bodova bodova ostv. pregleda pregleda ostv. bodova bodova ostv. DZ Andrijevica 4.364, ,60 49, , ,90 954,60 12, , , ,05 27,46 DZ Bar , ,85 101, , , ,25 100, , , ,87 188,39 DZ Berane , ,30 100, , , ,80 176, , , ,63 260,38 DZ Bijelo Polje , ,65 102, , , ,55 198, , , ,79 247,61 DZ Budva , ,75 91, , , ,75 60, , , ,53 136,77 DZ Cetinje , ,85 99, , , ,45 85, , , ,97 93,91 DZ Danilovgrad , ,25 100, , , ,10 67, , , ,83 71,16 DZ Herceg Novi , ,40 109, , , ,10 42, , , ,34 80,90 DZ Kolašin , ,10 98, , , ,10 37, , , ,65 45,58 DZ Kotor , ,40 98, , , ,00 27, , , ,18 76,25 DZ Mojkovac 0, ,30 0, , , ,60 28, , , ,05 33,83 DZ Nikšić , ,95 123, , , ,00 386, , , ,14 150,41 DZ Plav , ,15 98, , , ,70 50, , , ,23 61,77 DZ Pljevlja , ,85 70, , , ,90 45, , , ,67 103,27 DZ Podgorica , ,40 100, , , ,05 117, , , ,40 230,12 DZ Rožaje , ,15 99, , , ,90 91, , , ,70 194,07 DZ Tivat , ,85 97, , , ,60 19, , , ,60 55,49 DZ Ulcinj , ,45 99, , , ,10 45, , , ,77 124,59 U K U P N O , ,25 100, , , ,55 85, , , ,40 157,30 Domovi zdravlja su u organizacionoj cjelini ID ginekolog, za posmatrani period, ugovoreni obim koeficijenata i usluga ostvarili na sledeci način: Kod 36 ID za žene registrovano je osiguranica, što je za period januardecembar ,25 koeficijenata ili 0,43 više od ugovorenog. Registracija kod ID za žene je povećana u odnosu na broj osiguranica za koje je ugovoreno pružanje usluga za 1,12, odnosno registrovano je više osiguranica. Ostvareno je preventivnih pregleda, što je 77,62 od ugovorenog obima. Posmatrano u bodovima, ostvareno je ,55 bodova za preventivne preglede ili 85,42 od ugovorenog. Učešće preventivnih pregleda u ukupno ostvarenim pregledima je 40,06. Broj ostvarenih preventivnih pregleda po registrovanoj osiguranici je 0,46. Programom za godinu predviđeno je 0,58 ovih pregleda po osiguranici. 10 Pruženo je ,00 pregleda zbog liječenja ili 76,31 više od ugovorenog obima. Ostvareni broj pregleda zbog liječenja po osiguranici, za ukupan broj registrovanih osiguranica kod ID ginekologa 0,69. Programom za godinu predviđeno je da se pruži 0,46 ovih pregleda po osiguranici. 11 Ukupno ostvareni broj pregleda za ID za žene je , što je za 16,81 više od ugovorenog obima. 10 Za broj osiguranica dat Programom za godinu, ostvareno je 0,28 preventivnih pregleda po jednoj odsiguranici. 11 Ostvareni broj pregleda zbog liječenja po osiguranici, za broj osiguranica dat Programom za godinu je 0,42. 19

20 Ukupan broj ostvarenih usluga kod ID za žene je Ukupno ostvareni broj bodova za period januar-decembar godine je ,40 što je 57,30 iznad ugovorenog obima. U 18 domova zdravlja u Crnoj Gori, za period godine, usluge su pružalo 40 izabrana doktora za žene. Efektivno je radilo 33,93 ID ginekologa (sistematizovano 40, a ugovoren je rad 34 izabrana doktora za žene). Ukupan broj posjeta kod ID za žene je , pa je stopa posjete za ukupan broj registrovanih osiguranica 1, Prosječan broj posjeta u toku dana po izabranom doktoru je 24,81. DOMOVI ZDRAVLJA godina Broj ID za žene (koji je efektivno radio u 2018.g) 33,93 Broj osiguranika Broj posjeta Stopa posjete Prosječan broj posjeta dnevno po ID Broj preventivnih pregleda Broj pregleda zbog liječenja Ukupan broj pregleda po Programu ZZ ukupno registrovani za broj stanovnika po Programu ZZ 0,70 ukupno registrovani 1,17 24, preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda Broj preventivnih pregleda po osiguraniku za broj žena po Programu ZZ 40,06 0,28 ukupno registrovani 0,46 Broj pregleda zbog liječenja po osiguraniku Ukupan broj pregleda po osiguraniku za broj žena po Programu ZZ 0,42 ukupno registrovani 0,69 za broj žena po Programu ZZ 0,70 ukupno registrovani 1,15 12 Stopa posjete kod izabranih doktora za žene je 0,70 (za broj osiguranica dat Programom za godinu). 20

21 INDIKATORI Pored obaveze evidentiranja zdravstvenih usluga koje se pružaju, članom 19 osnovnog Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou između Fonda i domova zdravlja, neophodno je evidentirati i set indikatora koji su ustanovljeni kao značajni pokazatelji efikasnosti i racionalnosti pri pružanju zdravstvenih usluga. Uporedni prikaz ostvarenja indikatora za period januar-decembar godine i za isti period godine kod ID za odrasle prikazuje sledeća tabela: INDIKATORI ID ZA ODRASLE BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA DO 18 GODINA BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA PREKO 18 GODINA ID ZA ODRASLE god ID ZA ODRASLE god RAZLIKA povećanja/ smanjenja BROJ PRVIH PREGLEDA BROJ PONOVNIH PREGLEDA ODNOS PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA (BROJ PONOVNIH NA 1 PRVI PREGLED) 1,05 1, BROJ PROPISANIH RECEPATA BROJ NALOGA ZA AMPULIRANU TERAPIJU U D.Z BROJ UPUTA ZA LABORATORIJU (BIOHEMIJSKU) BROJ UPUTA NA RTG DIJAGNOSTIKU (U D.Z. I VAN NJEGA) BROJ UPUTA NA SPECIJALISTIČKO- KONSULTATIVNE PREGLEDE U DZ I VAN NJEGA BROJ UPUTA NA STACIONARNO LIJEČENJE BROJ KUĆNIH POSJETA PROCENAT KUĆNIH POSJETA U ODNOSU NA UKUPAN BROJ PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA 0,95 0, Upoređujući set indikatora kod ID za odrasle za period godine, sa podacima iz istog perioda godine, možemo vidjeti da je najveće smanjenje zabilježeno kod broja uputa na RTG dijagnostiku za 31 i broja pruženih preventivnih usluga osiguranicima preko 18 godina za 2. Odnos prvih i ponovnih pregleda kod ID za odrasle na nivou svih 18 domova zdravlja je 1:1,11, dok je Programom za godinu predviđen odnos od 1:2. Sledeća tabela daje uporedni prikaz ostvarenja indikatora za januar-decembar godine i za isti period godine kod ID za djecu-pedijatra: 21

22 INDIKATORI ID ZA DJECU god ID ZA DJECU god RAZLIKA povećanja/ smanjenja BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA DO 18 GODINA BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA PREKO 18 GODINA BROJ PRVIH PREGLEDA BROJ PONOVNIH PREGLEDA ODNOS PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA (BROJ PONOVNIH NA 1 PRVI PREGLED) 0,37 0, BROJ PROPISANIH RECEPATA BROJ NALOGA ZA AMPULIRANU TERAPIJU U D.Z BROJ UPUTA ZA LABORATORIJU (BIOHEMIJSKU) BROJ UPUTA NA RTG DIJAGNOSTIKU (U D.Z. I VAN NJEGA) BROJ UPUTA NA SPECIJALISTIČKO- KONSULTATIVNE PREGLEDE U DZ I VAN NJEGA BROJ UPUTA NA STACIONARNO LIJEČENJE BROJ KUĆNIH POSJETA PROCENAT KUĆNIH POSJETA U ODNOSU NA UKUPAN BROJ PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA 0,10 0, Upoređujući set indikatora kod ID za djecu za period godine, sa podacima iz istog perioda godine, možemo vidjeti da je najveće smanjenje zabilježeno kod broja uputa na RTG dijagnostiku za 26 i broja naloga za ampuliranu terapiju za 9. Odnos prvih i ponovnih pregleda kod ID za djecu na nivou svih 18 domova zdravlja je 1:0,36. Sledeća tabela daje uporedni prikaz ostvarenja indikatora za period januar-decembar godine i isti period godine kod ID za odrasle i ID za djecu: INDIKATORI BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA DO 18 GODINA BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA OSIGURANICIMA PREKO 18 GODINA ID ZA ODRASLE I PEDIJATAR god ID ZA ODRASLE I PEDIJATAR god RAZLIKA povećanja/ smanjenja BROJ PRVIH PREGLEDA BROJ PONOVNIH PREGLEDA ODNOS PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA (BROJ PONOVNIH NA 1 PRVI PREGLED) 1,42 1, BROJ PROPISANIH RECEPATA BROJ NALOGA ZA AMPULIRANU TERAPIJU U D.Z BROJ UPUTA ZA LABORATORIJU (BIOHEMIJSKU) BROJ UPUTA NA RTG DIJAGNOSTIKU (U D.Z. I VAN NJEGA) BROJ UPUTA NA SPECIJALISTIČKO- KONSULTATIVNE PREGLEDE U DZ I VAN NJEGA BROJ UPUTA NA STACIONARNO LIJEČENJE BROJ KUĆNIH POSJETA PROCENAT KUĆNIH POSJETA U ODNOSU NA UKUPAN BROJ PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA 1,06 0,

23 Kod uporednog pregleda indikatora kod ID za odrasle i djecu, najveće smanjenje bilježimo kod broja uputa na RTG dijagnostiku za 30, broja prvih pregleda za 5, broja kućnih posjeta za 6 i broja preventivnih usluga osiguranicima do 18.g. za 2. Povećanje bilježimo kod broja uputa na specijalističko konsultativne preglede u DZ i van njega za 15, broja propisanih recepata za 12 i broja ponovnih pregleda za 11. Sledeća tabela daje uporedni prikaz ostvarenja indikatora za period januar-decembar godine i isti period godine kod ID ginekologa: INDIKATORI ID GINEKOLOG god ID GINEKOLOG god RAZLIKA povećanja/ smanjenja BROJ PRUŽENIH PREVENTIVNIH USLUGA BROJ PRVIH PREGLEDA BROJ PONOVNIH PREGLEDA ODNOS PRVIH I PONOVNIH PREGLEDA (BROJ PONOVNIH NA 1 PRVI PREGLED) 0,86 1, BROJ PROPISANIH RECEPATA BROJ NALOGA ZA AMPULIRANU TERAPIJU U D.Z BROJ UPUTA ZA LABORATORIJU (BIOHEMIJSKU) BROJ UPUTA NA RTG DIJAGNOSTIKU (U D.Z. I VAN NJEGA) BROJ UPUTA NA SPECIJALISTIČKO- KONSULTATIVNE PREGLEDE U DZ I VAN NJEGA BROJ UPUTA NA STACIONARNO LIJEČENJE Upoređujući set indikatora kod ID za žene za period godine, sa podacima iz istog perioda godine, možemo vidjeti da je u ovim organizacionim jedinicama najveće smanjenje zabilježeno kod broja uputa na RTG dijagnostiku za 6. Evidentno je da je broj propisanih recepata kod ID za žene smanjen za 1 ili 739 recepata. Prosječan broj propisanih recepata po registrovanom osiguraniku je 10,38 recepata, dok su Programom zdravstvene zaštite za godinu, potrebe za ljekovima i medicinskim sredstvima procijenjene na oko 6 recepata po stanovniku. 23

24 CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC Za Centar za plućne bolesti za period godine ugovoreno je ,40 bodova, shodno Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou. Sledećom tabelom prikazan je odnos ostvarenih i ugovorenih usluga i bodova za period januar-decembar godine: Centar za plućne bolesti i TBC DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Andrijevica , , ,90 89,71 DZ Bar , , ,10 41,36 DZ Berane , , ,20 124,47 DZ Bijelo Polje , , ,20 118,45 DZ Cetinje , , ,95 97,73 DZ Herceg Novi , , ,45 49,46 DZ Kotor , , ,20 115,03 DZ Mojkovac , , ,90 52,14 DZ Nikšić , , ,00 90,21 DZ Plav , , ,65 91,83 DZ Pljevlja , , ,60 56,16 DZ Podgorica , , ,55 45,70 DZ Rožaje , , ,90 29,96 DZ Tivat , , ,80 29,92 DZ Ulcinj , , ,40 44,23 U K U P N O , , ,80 67,75 Ukupan broj ostvarenih usluga je ili 65,74 od ugovorenog. Ugovoreni obim usluga, izražen u bodovima, u ovom centru je ostvaren sa 67,25. 24

25 CENTAR ZA RTG I UZ DIJAGNOSTIKU U Centru za RTG i UZ dijagnostiku, za period godine, Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou, ugovoreno je ,24 bodova. Sledećom tabelom prikazan je odnos ostvarenih i ugovorenih usluga i bodova za period januar-decembar godine: Centar za RTG i UZ dijagnostiku DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Andrijevica , , ,31 161,24 DZ Budva , , ,18 123,43 DZ Danilovgrad , , ,81 101,46 DZ Herceg Novi , , ,14 99,22 DZ Kolašin , , ,13 67,04 DZ Mojkovac , , ,23 32,87 DZ Plav , , ,63 167,33 DZ Podgorica , , ,18 152,22 DZ Rožaje , , ,71 89,55 DZ Tivat , , ,21 83,04 DZ Ulcinj , , ,78 70,31 U K U P N O , , ,31 113,54 Ukupan ugovoreni obim usluga, izražen u bodovima, u Centru za RTG i UZ dijagnostiku je ostvaren za 13,54 više od ugovorenog. Ukupan broj ostvarenih usluga je ili 15,19 više od ugovorenog. Usluge RTG i UZ dijagnostike po uputu izabranih doktora iz 7 domova zdravlja (Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kotor, Nikšić i Pljevlja), shodno regionalizaciji, realizovani su u opštim bolnicama kojima gravitiraju navedeni domovi zdravlja. 25

26 CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU Za period godine, ugovoreno je usluga u Centrima za laboratorijsku dijagnostiku. DOM ZDRAVLJA Centar za laboratorijsku dijagnostiku Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Andrijevica ,15 DZ Budva ,30 DZ Danilovgrad ,53 DZ Herceg Novi ,88 DZ Kolašin ,17 DZ Mojkovac ,80 DZ Plav ,99 DZ Podgorica ,05 DZ Rožaje ,67 DZ Tivat ,27 DZ Ulcinj ,88 U K U P N O ,34 Iz tabele se vidi da je ostvarenje 45,34 iznad plana, odnosno da je pruženo usluga. Pored toga, po nalogu izabranih doktora iz 7 domova zdravlja (Bar, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kotor, Nikšić i Pljevlja), shodno regionalizaciji, realizovani su nalozi za laboratorijske pretrage u opštim bolnicama koje se nalaze u istim opštinama gdje i domovi zdravlja. Ukupan broj pruženih laboratorijskih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite u 7 opštih bolnica, po nalogu izabranih doktora je Dakle, ukupan broj urađenih laboratorijskih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite Ako posmatramo ukupan broj izdatih uputa za laboratorijsku dijagnostiku kod ID ( ) i broj pruženih usluga u laboratorijskim centrima domova zdravlja i opštih bolnica ( ), možemo zaključiti da je, pod predpostavkom da su svi izdati nalozi i realizovani, u prosjeku odrađeno 3 usluge laboratorijske dijagnostike primarnog nivoa po jednom uputu. Pored toga u domovima zdravlja pruženo je i laboratorijske usluge sekundranog nivoa zdravstvene zaštite od čega je u DZ Podgorica pruženo , DZ Danilovgrad 6.403, DZ Budva itd. 26

27 CENTAR ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU U Centru za mikrobiološku dijagnostiku za period januar-decembar 2018.g. ugovoreno je ,88 bodova. Sledeća tabela prikazuje ostvarenje plana usluga, izraženih u bodovima, za period godine: Centar za mikrobiološku dijagnostiku DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Bar , , ,01 51,67 DZ Berane , , ,55 61,82 DZ Bijelo Polje , , ,13 80,57 DZ Budva , , ,11 101,57 DZ Cetinje , , ,73 77,10 DZ Herceg Novi , , ,72 84,00 DZ Kolašin , ,17 0,00 0,00 DZ Kotor , , ,98 98,81 DZ Mojkovac , ,04 977,60 7,72 DZ Nikšić , , ,53 98,37 DZ Plav ,00 182,00 180,70 99,29 DZ Pljevlja , , ,63 99,65 DZ Tivat , , ,79 62,09 DZ Ulcinj , , ,84 106,11 U K U P N O , , ,32 82,38 Ukupan broj ostvarenih usluga je ili 91,08 od ugovorenog. Broj usluga izražen u bodovima, koji je pružen u Centru za mikrobiološku dijagnostiku ostvaren je sa 82,38 od ugovorenog obima. 27

28 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE Za Centar za mentalno zdravlje za period godine ugovoreno je ,78 bodova, shodno Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou. Sledećom tabelom prikazan je odnos ostvarenih i ugovorenih usluga i bodova za period januar-decembar godine: Centar za mentalno zdravlje DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Bar , , ,48 232,37 DZ Berane , , ,75 312,87 DZ Bijelo Polje , , ,10 118,96 DZ Budva , , ,00 123,72 DZ Cetinje , , ,05 91,47 DZ Danilovgrad , , ,60 101,83 DZ Herceg Novi , , ,55 126,32 DZ Kotor , , ,03 68,08 DZ Mojkovac , , ,95 145,48 DZ Nikšić , , ,14 148,26 DZ Plav , , ,65 85,09 DZ Pljevlja , , ,65 77,50 DZ Podgorica , , ,39 79,41 DZ Rožaje , , ,65 146,84 DZ Ulcinj , , ,85 99,05 U K U P N O , , ,84 128,85 Ukupan broj ostvarenih usluga u Centru za mentalno zdravlje je ili 37,47 više od ugovorenog. Ukupan broj usluga, izražen u bodovima je 28,85 iznad ugovorenog obima. 28

29 CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA U Centru za djecu sa posebnim potrebama u periodu godine, plan ugovorenih usluga izraženih u bodovima je ostvaren za 8,23 više od ugovorenog, odnosno ukupno je ugovoreno za ovaj period ,75, a ostvareno je ,55 bodova. Centar za djecu sa posebnim potrebama DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Bar , , ,45 112,48 DZ Berane , , ,80 117,62 DZ Bijelo Polje , , ,75 134,31 DZ Herceg Novi , , ,15 77,11 DZ Nikšić , , ,90 159,69 DZ Pljevlja , , ,60 16,79 DZ Podgorica , , ,15 172,99 DZ Rožaje , , ,75 23,71 U K U P N O , , ,55 108,23 Ukupan broj ostvarenih usluga je ili 34,37 više od ugovorenog broja. 29

30 JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU U Jedinici za fizikalnu terapiju u periodu godine, Ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou, ugovoreno je ,98 bodova za ove usluge. Ukupan broj usluga i bodova, koji je pružen u Jedinici za fizikalnu terapiju je prikazan je sledećom tabelom: Jedinica za fizikalnu terapiju DOM ZDRAVLJA USLUGE BODOVI Ugovoreno Ostvareno ostv. Ugovoreno Ostvareno ostv. DZ Bar , , ,88 70,67 DZ Berane , , ,99 161,52 DZ Bijelo Polje , , ,03 94,29 DZ Budva , , ,07 405,61 DZ Cetinje , , ,79 364,45 DZ Danilovgrad , , ,19 305,14 DZ Herceg Novi , , ,82 347,10 DZ Kolašin , , ,05 109,07 DZ Kotor , , ,51 455,92 DZ Mojkovac , , ,72 130,18 DZ Nikšić , , ,03 6,25 DZ Plav , , ,70 39,62 DZ Pljevlja , , ,68 164,65 DZ Podgorica , , ,62 156,74 DZ Rožaje , , ,70 155,75 DZ Tivat , , ,18 249,41 DZ Ulcinj , , ,06 284,90 U K U P N O , , ,02 161,26 Iz tabele možemo vidjeti da je ostvareno ,02 bodova, što znači da je plan premašen za 61,26. Ukupan broj ostvarenih usluga je ili 57,35 više od ugovorenog. 30

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

PTT G -11.xls

PTT G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda Crna Gora Državna revizorska institucija Broj: 40116/18-050-326/24 Podgorica, 16.04.2018. godine IZVJEŠTAJ REVIZIJE SISTEMA RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA (konačan) april 2018. godine S A D R

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ANALIZA REAL. UG. SA PZU ZA Ispravljena

ANALIZA REAL. UG. SA PZU ZA Ispravljena Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ANALIZA REALIZACIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VAN ZDRAVSTVENE MREŽE I ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ ZDRAVSTVENE MREŽE KOJE NIJESU U SISTEMU JAVNOG

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.03.2018.g. Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, JZU Doma zdravlja

Више

IZVJEŠTAJ xls

IZVJEŠTAJ xls 40078524 42310000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014 549,55 23.6.2014 40078524 42320000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 06.04.2015.godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st

C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj 00-63-14/18-35 Podgorica, 27. februar 2018. godine Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br.346/17 Podgorica, 29. decembar 2017. godine MP/MP Zaštitnik

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2009. godini Podgorica, jun 2010. godine SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ

Више

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 07.07.2015.godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 166/14 Mjesto i datum: Nikšić, 03.11.2014. Na osnovu

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

METODOLOGIJA KVARTALNOG ISTRAŽIVANJA GRAĐEVINARSTVA Svrha istraživanja je da obezbijedi rezultate građevinske aktivnosti po vrsti građevina. U tom cil

METODOLOGIJA KVARTALNOG ISTRAŽIVANJA GRAĐEVINARSTVA Svrha istraživanja je da obezbijedi rezultate građevinske aktivnosti po vrsti građevina. U tom cil METODOLOGIJA KVARTALNOG ISTRAŽIVANJA GRAĐEVINARSTVA Svrha istraživanja je da obezbijedi rezultate građevinske aktivnosti po vrsti građevina. U tom cilju prikupljaju se podaci o prometu, vrijednosti izvedenih

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више