Zaposleni 2015

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Zaposleni 2015"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г

2 У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника о показатељима квалитета рада од 2007.г здравствене установе имају обавезу да једном годишње спроведу испитивање задовољства запослених и анализирају добијне резултате. У складу са тим Завод за јавно здравље Пирот је организовао истраживање задовољства запослених у здравственим установама на територији Пиротског округа. Истраживање је спроведено 30. новембра 2015.године, анкетирани су сви запослени радници присутни на послу у периоду од 7часова до 20 часова у домовима здравља: Пирот, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, ЗЗЈЗ Пирот а у Општој болници Пирот од 7 часова 30. новембра до 7 часова 1. децембра. Испитивање задовољства запослених обављено је анонимним упитником где су запослени имали могућност да поред 23 основних питања искажу и своје примедбе и сугестије за унапређење квалитета и задовољства запослених. Анализом анкета добили смо опште карактеристике запошљених као и процену задовљства запослених у погледу опреме, о расположивом времену за обављање послова и рад са пацијентима, уважавањем њиховог рада, могућностима за професионални развој, однос са претпостављенима и пацијентима, колико су под стресом или притиском, плановима за промену посла и општу оцену задовољства послом У здравственим установама на територији пиротског округа 30.новембра 2015.г на послу је било присутно 905 радника (2012.г-956, 2013.г-1228, 2014.г- 1026), подељено је 819 упитника( , , ) а враћено 810 поуњених упитника(2012.г-884, , ).Стопа одгова је 98.9%и већа је у односу на претходне године( 2014.г-91.8%,2013.г-83,4%,2012.г-94,8%). Граф.бр1 Графикон.бр.1 Стопа одговора запослених у здравственим установама пиротског округа у периододу од 2011.г до 2015.г 2015.г 98.9% 2014.г 91.8% 2013.г 83.4% 2012.г 94.8% 2011.г 98.3% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

3 У истраживању су учествовали сви профили радника (лекари, медицинске сестре-техничари, здравствени радници, здравствени радницидруго занимање, здравствени сарадници, технички и административни радници). Највећи број испитаника чинили су медицинске сестра техничари- 53.3% а најмање административни радници 5,8%(Графикон бр.2). Године старости анкетираних је била следећа: 15,3% радника имало мање од 35 година, 67,5% радника година, 14,9% радника имало је више од 55 година док 2,2% се није изјаснило о годинама старости.(графикон бр.3).највећи број анкетираних су имали мање од 35 година у Општој болници Пирот(20,8%) а најмање у ЗЗЈЗ Пирот(4,8%), у добној групи од 35-44година највише је имало уззјз Пирот(85,7%) а најмање Дз Бела Паланка(47,7%) и више од 55 година највише анкетираних било је у Дз Бела Паланка (29,1%) а најмање у ЗЗЈЗ Пирот(7,1%)(Графикон бр.4) Табела бр.1 Структура испитаника по занимању у здравственим установама на територији пиротског округа Пиротски округ Дом здравља Bабушница Дом здравља Бела Паланка Дом здравља Димитровгра д Дом здравља Пирот Општа болница Пирот ЗЗЈЗ Пирот Радници који се нису изјаснили о свом занимању 2.1% 3.2% 0.0% 0.0% 0.6% 2.8% 7.1% Лекар 18.0% 24.2% 24.4% 15.8% 20.2% 14.9% 16.7% Медицинска сестра - техничар 53.3% 51.6% 53.5% 59.6% 56.6% 54.8% 19.1% Здравствени радникдруго занимање 6.4% 1.6% 12.8% 7.0% 5.2% 4.9% 19.0% Здравствени сарадник 3.3% 3.2% 2.3% 0.0% 4.0% 1.5% 23.8% Административни радник 5.8% 8.1% 3.5% 7.0% 7.5% 4.4% 11.9%.Технички радник 11.1% 8.1% 3.5% 10.5% 5.8% 16.7% 2.4%

4 Графикон.2 Структура испитаника по занимању на територији пиротског округа (у %) Радници који се нису изјаснили о свом занимању 6.4% 5.8% 3.3% 11.1% 2.1% 18.0% 1.Лекар 2.Медицинска сестра -техничар 3.Здравствени радник-друго занимање 4.Здравствени сарадник 53.3% 5.Административни радник 6.Технички радник Графикон.3 Структура испитаника према годинама старости-пиротски округ Више од 55 година 14.9% 35 до 54 година 67.5% Мање од 35 година 15.3% Без из.о годин. 2.2%

5 Графикон.4 Структура испитаника према годинама старости у здравственим установома на територији пиротсог округа 85.7% 75.4% 74.6% 62.9% 66.4% 47.7% Без из.о годин. Мање од 35 година 29.1% 22.6% 20.8% 19.8% 17.5% 14.5% 8.1% 7.0% 9.2% 11.3% 6.5% 3.5% 4.8% 7.1% 0.0% 1.7% 2.4% 1.5% 35 до 54 година Више од 55 година Просечна оцена задовољства запослених послом којиим обављају у 2015.г је 3,4 и за 0,2 се повећала у односу на 2014.г а смањила у односу на 2013.г за 0.1. Задовољних и веома задовољних било је 51,5% запослених, док незадовољни и веома незадовољних 15,7% запослених и у односу на 2014.г проценат задовољних радника се повећао за 5% а незадовољних смањио за 5,3%. (таб.бр2).посматрајући опште задовољство запослених у здравственим установама на округу запажа се повећање просечне оцене задовољста послом који обављају у свим установама осим у Дз Пирот и Дз Бела Паланка где се средња оцена задовољства послом смањила у односу на 2014.г(Таб.бр2а).- Оцена задовољства запослених послом који обављају ( у %) Табела бр. 2 Пиротски округ година Незадовољни, веома незадовољни 12,24 21,0 15,7 Ни задовољан, ни незадовољан 29,25 31,7 33,2 Задовољан и веома задовољан 57,29 46,5 51,5 Средње оцене 3,5 3,2 3,4

6 Табела.1а ЗЗЈЗ Општа болница Пирот Дз.Пирот Дз. Б.Паланка Дз.Бабушница Дз.Димитровград година Незадовољни, веома 36,11 34,4 11,9 20,67 31,2 15,7 0,38 7,0 15,0 1,85 10, ,07 25,5 21,0 5,40 18,3 10,5 незадовољни Ни задовољан, ни 44,4 25,0 40,5 37,75 39,2 35,6 15,71 21, ,37 31, ,25 29,4 22,6 29,73 33,3 42,1 незадовољан Задовољан и веома 19,45 34,4 47,6 39, ,7 83,14 71, ,78 57,6 61,6 53,13 43,1 56,4 64,86 48,3 47,4 задовољан Средње оцене 2,6 2,9 3,5 3,2 2,9 3,4 4,0 3,8 3,4 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 3,7 3,3 3,4 *није изражено у процентима АСПЕКТИ ПОСЛА Резултати истраживања у здравственим установама показују да су запослени у здравственим установама на територији пиротског округа. најзадовољнији непосредном сарадњом са колегама(73,8%), непосредном сарадњом са претпостављенима(67,7%) расположивим временом за обављање свог посла(65,8%), могућностима да у свом раду користе сва своја знања способности и вештине(64,6%), а најнездовољнији су били финасијском надокнадом(56,2%), затим уважавањем и вредновањем њиховог рада(24,8%), опремом за рад(23,1%), могућностима за професионални развој/континуирану едукацију(21,8%) (Графикон.бр.5).

7 Графикон бр.5 Задовољство запослених појединим аспектима посла на територији пиротског округа Представљање идеје претпостављенима Јасна упуства Руковођење у установи Финасијска надокнада Континуирана едукација Односом пацијента према Вама Сарадња са претпостављенима Сарадња са колегама Уважавање и вредновање рада Знање ивештине у раду Аутономија у обављању посла Расположиво време за пацијенте Расположиво време за посао Адекватност опреме % 20% 40% 60% 80% 100% Незадовољан Ни задовољан ни незадовољан Задовољан

8 Анализа просечних оцена задовољства појединих аспекта показује да су највеће оцене у Дому здравља Бела Паланка а најмање у Дому здравља Бабушница и у Општој болници Пирот. Запослени у здравственим установама на територији пиротског округа су најзадовољнији непосредном сарадњом са голегама а најнезадовољнији финасијском надокнадом исто као у 2014.г(Графикон бр.5). Графикон бр.6 Просечне оцене задовољства запослених у здравственим установама на територији пиротског округа Представљање идеје претпостављенима Јасна упуства Руковођење у установи Финасијска надокнада Континуирана едукација Однос пацијенaта према запосленом Сарадња са претпостављенима Сарадња са колегама Уважавање и вредновање рада Знање ивештине у раду Аутономија у обављању посла Расположиво време за пацијенте Расположиво време за посао Адекватност опреме % 20% 40% 60% 80% 100% Округ ДЗ Bабушница ДЗ Бела Паланка ДЗ Димитровград ДЗ Пирот ОБ Пирот ЗЗЈЗ Пирот

9 Општа болница Пирот НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО Непосредном сарадњом са колегама 72,3%(2014.г-53,3%, 2013.г-57,8% ; 2012г.- 61,0%) Непосредном сарадњом са претпостављенима- 60,3% Расположивим временом за обављање задатих послова 58,7% (2014.г- 40,4%; 2013.г- 46,5% ; 2012г-49,0%) Аутономијом у обављању посла 57,% (2014.г-43,1%; 2013.г- 50,3% ;2012г.-52,0%) Могућностима да у раду користи сва своја знања и вештине 56,7% ( ,9% 2013.г- 45,8%; ,0%) Добијање јасних упутстава шта се од Вас очекује у оквиру посла 56,2%(2014.г-40,7% 2013.г -44,3%; ,6%.) НАЈВЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 57,7%(2014.г-78,4%; 2013.г-68,3%; 2012.г-63,0%) Адекватношћу опреме за рад 29,5% (2014.г-43,1%; ,8%; 2012.г- 49,3%) Уважавањем и вредновањем рада запослених 27,4% Руковођењем и организацијом рада- Могућностима за континуираном едукацијом 26,1%(2014.г- 44,15%, ,3% ; 2012г.-49,0%) Дом здравља Пирот НАЈВЕЋЕ ЗАДВОЉСТВО Непосредном сарадњом са колегама 82,1%( ,3%2013.г-92,0%, 2012.г-80,0%) Непосредном сарадњом са предпостављенима-79,2% Могућностима да ураду користи своја знања 74,6%(2014.г-75,2%2013.г- 82,8%; 2012.г-79,5%) Односом пацијената према запосленима-71,1% Добијање јасних упутстава шта се од Вас очекује 69,6% (2014.г- 76,7%2013г- 85,1% ; 2012.г -83,0%) Руковођењем и организацијом рада у установи-68,2% Аутономијом у обављању послова 66,5% (2014.г-80,4%; 2013.г- 89,3%; 2012.г-76,0%) Расположивим временом за обављање задатих послова- 65,3%(2014.г- 70,7%;2013.г-83,2% ;2012.г-75,0%)

10 НАЈВРЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 45,0% (2014.г-35,6%;2013.г-18,4% ; 2012.г-22,5%) Уважавањем и вредновањем рада запослених-18,5% Могућностима за професионални развој 17,3% (2014.г-10,0%;2013.г- 5,7%; 2012.г-8,5%) Адекватношћу опреме за рад 17,3%(2014.г-12,9%; 2013.г- 9,0% ;2012.г- 9,6%) Дом здравља Бела Паланка НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО Расположивим временом за рад 91,8% Непосредном сарадњом са колегама 84,9% (2014.г-68,5%; ,7%; 2012.г- 88,2%) Расположивим временом за рад са пацијентима-83,7% Могућностима да у раду користе сва своја знања способности и вештине 79,1% (2014.г-65,2%; 2013.г-80,6%; 2012.г- 87,3%) Непосредном сарадњом са претпостављенима-76,7% Добијањем јасних упутстава за рад 76,7% (2014г- 56,5%;2013.г-75,9%; 2012.г-83,3%) Односом пацијената према запосленима-74,4% Аутономијом у обављању послова 73,3% (2014.г-68,5%; 2013.г-81,5%; 2012.г-88,2%) Адекватношћу опреме за рад 73,3% (2014.г-57,6%;2013.г-73,2%; 2012.г- 84,3%) НАЈВЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 57,0% (2014.г-71,7%; ,6%; 2012.г-27,5%) Уважавањем и вредновањем рада запослених 18,6% Руковођењем и организацијом рада у установи 12,8% Дом здравља Димитровград НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО Расположивим временом за обављање посла 73,3% (2014.г-71,7%; 2013.г-71,6%; 2012.г-66,2%) Непосредном сарадњом са претпостављенима-70.2% Могућностима да користи своја знања 64,9% (2014.г-65,0%;2013.г- 70,3%; ,2%)

11 Адекватношћу опреме за рад- 63,2% (2014.г-75,0%;2013.г-60,8%; 2012.г- 71,8%) Добијањем јасних упуства шта се очекује од запосленог-63,2% Односом пацијената према запосленом-61,4% Могућностима да изнесе своје идеје претопстављенима 59,7% (2014.г- 56,5%; 2013.г-64,8%; 2012.г-59,0%) Могућностима професионалног развоја 57,9%(2014.г-63,3%; 2013.г- 55,4%; 2012.г-66,2%) НАЈВЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 61,4% ( 2014.г-65,0%; 2013.г-45,9%; 2012.г-42,3%) Уважавањем и вредновањем рада -24,6% Непосредном сарадњом са колегама 21,0% (2014.г-23,3%;2013.г-5,4% ; 2012.г-8,5%) Дом здравља Бабушница НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО Расположивим временом за обављање посла 71,0% (2014.г- 50,9% 2013.г-64,1%; 2012.г- 68,1%) Непосредном сарадњом са претпостављенима-69,4% Непосредном сарадњом са колегама 69,4% (2014.г-54,9%, 2013.г- 57,8%; 2012.г-57,9%) Могућностима да у раду користи своје знање и вештине 66,1% (2014.г-52,9%, 2013.г- 59,4%; 2012.г-68,1%) Односом пацијената према запосленом-66,1% Расположивим временом за рад са пацијентима-58,1% Аутономијом у обављању послова 53,2% (2014.г-50,9%,2013.г-53,1%; 2012.г-62,3%) НАЈВЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 72,6%(2014.г-74,5%,2013.г-50,0 ; 2012.г-42,0%) Уважавањем и вредновањем рада запосленог-37,1% Адекватношћу опреме за рад- 32,3%(2014.г-29,4%,2013.г-18,7%; 2012.г-15,9%) Руковођењем и организацијом рада у установи-27,4% Могућностима за професионални развој/континуирану едукацију 25,8% (2014.г-33,3%,2013.г-32,8%; 2012.г-39,1%) Добијање јасних упуства шта се од вас очекује у оквиру посла-21,0%

12 Завод за јавно здравље Пирот НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО Добијањем јасних упуства шта се од вас очекује у оквиру посла- 66,7% (2014.г-43,8%;2013.г-30,6%; 2012.г-23,1%)); Могућностима да користе сва своја знања способности и вештине 64,3% (2014.г-40,6% 2013.г-38,9%; 2012.г-41,0% ) Непосредном сарадњом са колегама 64,3% (2014г-40,6%, 2013г- 25,0%;2012.г- 35,9%)) Непосредном сарадњом са предпостављенима 64,2% Расположивим временом за обављање послова 61,9% (2014.г- 34,4%, 2013.г-33,3%; 2012.г-35,8%) Могућностима да изнесете своје идеје претпостављенима 59,5%(2014.г-37,5%;2013.г-25,0%, 2012.г-23,0%) Руковођењем и организацијом посла- 57,1% Аутономијом у обављању посла-54,8%( 2014.г-40,6;2013.г-27,8%; 2012.г-28,2%) Расположивим временом са радом са пацјентима-52,4% Односом пацијената према вама-40,5% НАЈВЕЋЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Финансијском надокнадом за рад 54,8%(2014.г-68,8%, 2013.г- 61,1%) Могућностима за професионални развој, континуирану едукацију(14 радника)-33,3% ( ,0%, 2013.г-47,2%) Адекватношћу опреме за рад 23,8% (2014.г-43,8%, 2013.г-52,8%;) Уважавањем и вредновањем вашег рада -21,4% ***

13 НАПЕТОСТ, СТРЕС ИЛИ ПРИТИСАК ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛА Графикон бр.7 Напетос, стрес или притисак приликом обављања посла у здравственим установама на територији пиротског округа ЗЗЈЗ Пирот 19.1% 23.8% 35.7% 9.5% 9.5% ОБ Пирот 7.4% 23.6% 35.4% 17.4% 10.5% ДЗ Пирот 16.8% 34.7% 28.3% 13.9% 6.3% ДЗ Димитровград 14.0% 14.0% 43.9% 15.8% 12.3% ДЗ Бела Паланка 24.4% 18.6% 37.2% 16.3% 3.5% ДЗ Bабушница 17.7% 19.4% 27.4% 14.5% 16.1% Округ 13.1% 24.4% 34.1% 15.8% 9.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Нимало Мало Умерено Много Веома много

14 ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ ПРЕ ПЕТ ГОДИНА И САДА (у%) Графикон бр.8 Задовољство послом пре пет година и сада на територији пиротског округа у периоду од 2012.г-2015.г 100% 90% 80% 28.9% 26.4% 38.8% 27.5% 70% 60% Незадовољнији послом 50% 44.6% 49.2% 53.3% Нема разлике 40% 43.0% 30% Задовољнији послом 20% 10% 23.6% 22.6% 17.7% 18.4% 0% 2012.г 2013.г 2014.г 2015.г Графикон бр.9 Задовољство послом пре пет година и сада у здравственим установама на територији пиротског округа за 2015.г ЗЗЈЗ Пирот 40.5% 47.6% 11.9% ОБ Пирот ДЗ Пирот ДЗ Димитровград 16.4% 50.0% 32.8% 17.3% 61.3% 20.8% 17.5% 57.9% 24.6% Задовољнији послом Нема разлике ДЗ Бела Паланка ДЗ Bабушница 20.9% 48.8% 29.0% 16.1% 58.1% 24.2% Незадовољниј и послом Округ 18.4% 53.3% 27.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Табела бр.6 ПЛАНОВИ ИСПИТАНИКА У ВЕЗИ ПРОМЕНЕ ПОСЛА Oкруг ЗЗЈЗ Пирот ОБ.Пирот ДЗ Пирот ДЗ Б.Паланка ДЗ Бабушница ДЗ Димитровград година Останет е у државно м сектору Одете у приватн и сектор Радите послове ван здрав.за шт Одете у иностра нство Не размиш љат. о промени посла 47,1 41,7 49,3 44,4 40,6 52,4 47,0 44,3 43,3 43,3 37,8 60,7 47,2 50,0 52,3 56,3 35,3 48,4 54,1 35,0 50,9 1,5 3,9 2,5 0,0 6,3 0,0 2,0 4,8 2,0 0,0 2,2 2,9 1,9 2,2 3,5 1,6 1,9 1,6 4,1 8,3 5,3 5,6 9,9 6,2 19,4 12,5 4,7 6,3 11,9 7,7 2,7 4,8 5,2 4,6 6,5 7,0 7,8 13,7 1,6 4,1 20,0 3,5 8,0 4,8 10,3 4,0 9,3 9,7 3,5 43,9 43,1 33,1 33,3 34,4 35,7 41,4 37,3 35,4 52,9 55,2 26,6 46,3 40,2 27,9 34,4 45,1 38,7 37,8 36,7 36,8 Графикон бр.10 Планови испитаника о промени послау периоду од 2012.г г 50.0% 45.0% 40.0% 45.6% 47.1% 49.3% 41.7% 44.0% 43.1% 43.1% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 33.1% 2012.г 2013.г 2014.г 2015.г 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% државни сектор 1.4%1.5% 3.9% приватни сектор 2.5% 6.7% 5.6% 9.9% послови ван здравствене заштите 6.2% 0.0%0.0%0.0% 8.0% одлазак у иностранство не размишљају о промени посла

16 Графикон.бр.11 Планови испитаника о промени посла у здравственим установама на територији пиротског округа за 2015.г 70.0% 60.0% 60.7% 50.0% 49.3% 48.4% 52.3% 50.9% 52.4% државни сектор 43.3% 40.0% 38.7% 36.8% 35.4% 35.7% приватни сектор 30.0% 33.1% 27.9% 26.6% послови ван здравствен е заштите 20.0% одлазак у иностранст во 10.0% 0.0% 8.0% 6.2% 2.5% Округ 9.7% 1.6% 1.6% 3.5% 9.3% 7.0% ДЗ Bабушница ДЗ Бела Паланка 5.3% 3.5% 3.5% ДЗ Димитровград 2.9% 5.2% 4.0% 2.0% 10.3% 7.7% 4.7% 4.8% 0.0% ДЗ Пирот ОБ Пирот ЗЗЈЗ Пирот не размишљај у о промени посла

17 ЗАПОШЉЕНИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ РУКОВОДЕЋУ ФУНКЦИЈИ Графикон бр12. Запослени који обављају руководећу функцију у здравственим установама на територији пиротског круга за 2015.г ЗЗЈЗ Пирот 11.9% 88.1% ОБ Пирот 7.7% 91.0% ДЗ Пирот 17.3% 82.1% ДЗ Димитровград 14.0% 84.2% ДЗ Бела Паланка 18.6% 79.1% ДЗ Bабушница 12.9% 82.3% Округ 12.0% 86.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 1.Да 2.Не

18 З А К Љ У Ч А К 1. У истраживању задовољства запослених у здравственим установама на територији округа у 2015.г учествовало је 810 радника свих профила односно 89,5% од укупног броја присутних на послу. Стопа одговора је 98,9% и већа је у односу на претходне године. 2. У зависности од занимања у анкетирању на територији округа учествовали су: лекари(18,5%), медицинске сестре техничари(53,3%), здравствени радник друго занимање (6,4%), здравствени сарадници (3,3%), администраттивни(5,8%) и технички радници (11,1%). Највећи проценат испитаника чинили су медицинске сестре а најмањи административни радници. 3. Године старости испитаника : мање од 35 година имало је 15,3% радника, 35 до 64 година- 67,5%, и више од 55 година -14,9%. Највећи проценат испитаника који су имали мање од 35 година забележен је у Општој болници Пирот (20,8% ) а најмањи у ЗЗЈЗ Пиро (4,8%); од 35 до 54 година највећи проценат био је у ЗЗЈЗ Пирот( 85,7%) а најмањи у Дому здравља Бела Паланка (47,7%) и у добној групи више од 55 година највећи проценат анкетираних је у Дому здравља Бела Паланка (29,1%) а најмањи у ЗЗЈЗ Пирот(7,1%). 4. Кад посматрамо професионално задовољство у здравственим установама на територији пиротског округа, највећи пораст задовљства послом у 2015.г у односу на 2014.г исказали су радници у Дому здравља Бела Паланка(61,6%) и Дому здравља Бабушница (56,4%) а најмање незадовољних и веома незадовољних радника послом био јеу Дому здравља Димитровград 10,5%(2014.г-18,3%), ЗЗЈЗ Пирот-11,9%(2014.г- 34,4%) и Општој болници Пирот 15,7%(2014.г-31,2%) 5. Просечна оцена задовољства послом у 2015.г је 3,4 и већа је него што је била у 2014.г за 0,2, а мања у односу на 2013г за 0,1. У свим установама кретала се од 3,4(ДЗ Пирот,ДЗ Бабушница, ДЗ Димитровград и Општа болница Пирот) ) до 3,5 ( ЗЗЈЗ Пирот и Дом здравља Бела Паланка). 6. У 2015.г приметно је повећање задовољства у свим аспектима посла. 55,5% одговора запослених је било задовољних и веома задовољних, 23,5% је било ни задовољан ни незадовољан и 20,6% одговара незадовољан и веома незадовољан. Највећи разлози задовљства запослених на територији округа у 2015.г су: непосредна сарадња са колегама, непосредна сарадња са претпостављенима, расположиво време за рад, док су најнезадовљнији финасијском надокнадом 56,2%(2014.г- 67,3%), уважавањем и вредновањем рада запослених 24,8% и могућностма за континуирану едукацију 21,8%(2014.г-29,2)

19 7. Просечне оцене задовољства појединим аспектима посла су највеће у Дому здравља Бела Паланка а најмање у Дому здравља Бабушница и Општој болници Пирот. 8. У здравственим установама на територији пиротског округа у 2015.г напетост,стрес и притисак приликом обављања посла нимало осећала су 13,1% радника, мало 24,4% радника, умерено 34,1% радника, много15,8% радника и веома много 9,4% радника. Веома много и много под напетошћу,стресу и притиском били су радници у Дому здравља Бабушница (30,6%), Дому здравља Димитровград (28,1%) и радници у Општој болници Пирот(27,9%). 9. Задовољство послом пре пет година и сада у здравстевеним установама на територији пиротског округа: 53,3% испитаника се изјанило да нема разлике (2014.г-43,0%, 2013.г-49,2%, 2012.г-44,6%,); 18,4% да су задовољнији (2014.г-17,7%, 2013.г-22,6%, 2012.г-23,6%,) а 27,5% да су незадовољнији (2014.г-38,8%; 2013.г-26,4%; 2012.г-28,9%) (Графикон бр. 8). Највише незадовљних послом у поређењу пре пет година и сада у 2015.г исказали су радници Опште болнице Пирот(32,8%), да нема разлике највише радника се изјаснило у Дому здравља Пирот(61,3%) а највећи проценат задовољнијих у односу на период од пре 5 година били су радници у ЗЗЈЗ Пирот(40,5%). 10. У 2015.г анкетирани радници у здравственим установама на територији округа изјаснили су се да у наредних пет година: остати у државном сектору 49,3% радника; да ће отићи у приватни сектор2,5%; да ће радити друге послове 6,2%; оде у иностранство 8,0%; и уопште не размшља о промени посла 33,1% радника. Највећи проценат радника који су се изјаснили да ће остати у државном сектору и у опште не размишљају о промени посла су радници у ЗЗЈЗ Пирот (88,1%), ДЗДимитровград(87,3%) и ДЗ Пирот(87,1%). 11. Од укупног броја анкетираних на територији пиротског округа у 2015.г. 12,0% радника обавља неку руководећу функцију(2014.г-12,6%). Центaр за анализу,планирање информатику,биостатистику, и промоцију здравља Начелник др Драгана Јовановић спец.соц.медицине

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM I REZUTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA BRUS ZA 2013. GODINU UVOD: U procesu stalg unapređenja kvaliteta rada

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

ZDRAV VRTIĆ 2014

ZDRAV VRTIĆ 2014 ZDRAV VRTIĆ 2018. U predškolskim ustanovama Naša radost u Subotici već 17 godina se sprovodi kontinuirana edukacija dece, a u Bambi u Bačkoj Topoli već 21 godina. Edukativni program u predškolskim ustanovama

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

23

23 ПРЕС КЛИПИНГ 15. јул 2016. Погодност или дискриминација за раднике на одређено (стр. 2) Комуналци у страху од отказа (стр. 3) Социјална бомба за Шумадију (стр. 4) 1 2 Комуналци у страху од отказа Аутор:

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

BROJ 2 decembar 2014.

BROJ 2 decembar 2014. BROJ 2 decembar 2014. 1 BAROMETAR POSLOVNOG OKRUŽENJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA broj 2 Banja Luka, decembar 2014. Izdavač Agencija za razvoj preduzeća Eda - Banja Luka Za izdavača Zdravko Miovčić Autor

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА SIGNIFICANCE PROPER USE OF CHILD CAR SEAT AND MOST COMMON PARENT MISTAKES Маријана Јовановић 1, Ивана Михајловић 2, Ana Daff 3

Више

IF Business Attitude Survey

IF Business Attitude Survey LESKOVAC UPITNIK - MIŠLJENJE PRIVREDNOG SEKTORA (Mikro preduzeća, malih preduzeća i preduzetnika) Februar 2015. Anketu sprovela Agencija za lokalni ekonomski razvoj Sektor za LER I UVOD Agencija za lokalni

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА I 184.967 93.569 II 21.811 10.980 УКУПНО 206.778 104.549 ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА 15-19 4.406 2.054 20-24 10.121 4.985

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Милија Марјановић

Милија Марјановић Мр Драгана Граонић инспектор-просвјетни савјетник ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДАУ ( август године ) Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је групни савјетодавно-инструктивни

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Predstavljane rezultata istražiovanja o stanju korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj

Predstavljane rezultata istražiovanja o stanju korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj Šesta međunarodna konferencija Banjalučke berze Banja Luka 19. maj 2011. godine 1 Metodologija istraživanja izovani upitnik (Score Card) Predstavljanje rezultata istraživanja Analiza rezultata Zaključak

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутоома покрајиа Војводиа, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више