Info listovi korekcija.xlsx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Info listovi korekcija.xlsx"

Транскрипт

1 Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA NENAMJENSKIH KREDITA-XXL KREDIT Vrsta kredita XXL kredit refinansiranje postojećih obaveza u Raiffeisen banci i eventualno zatvaranje obaveza u drugim finansijskim institucijama. Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti/uslovi korištenja Trajanje ugovora Kamatna stopa Maksimalan iznos kredita: do KM ,00, što odgovara iznosu EUR ,54 (protuvrijednost u EUR izražena za kredite koji sadrže valutnu klauzulu). Isplata kredita vrši se u KM valuti, u gotovini na šalteru Banke ili na lični račun korisnika otvoren u Banci. Banka ne može korisniku staviti na raspolaganje kreditna sredstva prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev korisnika. Do 120 mjeseci Od 5.99 % Ugovorena nominalna kamatna stopa može biti fiksna i promjenjiva. - Fiksna nominalna kamata, podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora o kreditu. - Promjenjiva nominalna kamata podrazumijeva tržišno indeksiranu kamatnu stopu koja je sastavljena od fiksnog elementa kamatne stope i promjenjivog elementa kamatne stope. Promjenjivi element nominalne kamatne stope utvrđuje se na bazi 6-mjesečnog EURIBOR-a kao referentne stope na evropskom međubankarskom tržištu koju objavljuje Evropska Centralna Banka na stranici Reuters-a ili/i Bloomberg-a. Kao početna vrijednost referentne stope uzima se vrijednost na dan zaključenja ugovora, a može se mijenjati u zavisnosti od promjena vrijednosti referentne stope. Osnov za izmjenu važeće nominalne kamatne stope predstavlja razlika između vrijednosti referentne stope koja se primjenjivala u sastavu nominalne kamatne stope na dan zaključenja ugovora i referentne stope utvrđene na zadnji dan tekućeg referentnog perioda. Visina vrijednosti referentne stope je objavljena i dostupna na zvaničnoj web stranici Banke, Periodi usklađivanja te način izmjene referentne stope su navedeni u dokumentu Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina koji se primjenjuju u Kreditnom poslovanju sa fizičkim licima koji je dostupan korisnicima u poslovnoj mreži Banke, na zvaničnoj web stranici Banke ( te kod mreže agenata za direktnu prodaju, kao i drugim distributivnim kanalima Banke. Efektivna kamatna stopa Visina EKS-a iznosi 8.94 %. Ukupni iznos (glavnica+kamata) koji Korisnik treba da plati iznosi KM , odnosno EUR ,06 Ukupni troškovi (kamata+naknade+troškovi) koji Korisnik treba da plati iznosi KM , odnosno EUR Protuvrijednosti u EUR izražene za kredite koji sadrže valutnu klauzulu. EKS efektivna kamatna stopa je izračunata za promjenjivu kamatnu stopu na iznos ,00 KM i period otplate 60 mjeseci za XXL kredit U izračun EKS je uključena naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za vođenje Paket računa, troškovi osiguranja, trošak kupovine mjenica.

2 Iznos i broj rata kredita i period u kojem dospijevaju Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima se evidentiraju transakcije, te ostale naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u broju koji ovisi od vremena na koji se ugovor zaključuje. Prva rata dospijeva narednog mjeseca i to na datum koji odgovara datumu u kome je sačinjen otplatni plan i tako redom do konačne otplate kredita. Iznos anuiteta iznosi KM što odgovara iznosu EUR , po srednjem kursu CBBiH važećem na dan zaključenja ovog Ugovora (protuvrijednost u EUR izražena za kredite koji sadrže valutnu klauzulu). Korisnik kredita se obavezuje da će obaveze po ovom ugovoru izvršavati u KM valuti. Kod kredita sa valutnom klauzulom, u slučaju da u toku trajanja ovog ugovora dođe do promjena kursa KM u odnosu na EUR, Banka je ovlaštena da preostale obaveze Korisnika kredita iskaže u EUR valuti prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ovog ugovora, uključujući i anekse. Korisnik se obavezuje dalju otplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Banke za EUR na dan dospijeća obaveze, odnosno na dan izvršenja obaveze. Korisnik nema troškova vezanih za održavanje računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava. Pripadajuće naknade za Korisnika (KM) Naknada za obradu kredita: 1060,00 KM Naknada za vođenje kreditnog računa: 120,00 KM Naknada za mjenicu: 10,00 KM Naknada za osiguranje kredita Paket 1: 1250,00 KM Naknada za Paket računa: 569,40 KM Naknada za osiguranje nekretnine: 0 KM Naknada za troškove Notara: 0 KM Naknada za procjenu vrijednosti nekretnine: 0 KM Naknada za sudske troškove: 0 KM Naknada za porezna uvjerenja: 0 KM Naknada za ovjeru administrativnih zabrana kod Notara ili u općini: 0 KM Naknada za ovjeru kopije ostalih dokumenata na zahtjev Banke: 0 KM Naknada za vođenje tekućeg računa: 0KM Naknada za izdavanje izvoda iz druge Banke: 0 KM Naknada za vođenje kreditne kartice bez Paketa računa: 0 KM Naknada za ostale troškove: 0 KM Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga u vezi sa realizacijom ove vrste usluge. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama Korisnik ima obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama, povezanim sa osnovnim ugovorom, a radi ostvarenja prava na povlaštenu kamatnu stopu ukoliko ispunjava uslove za povlaštenu kamatnu stopu, te obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama vezanim za instrumente obezbjeđenja. Kamatna stopa u slučaju kašnjenja Zatezna kamata (uvećana kamatna stopa zbog kašnjenja): Nezavisno od toga koja vrsta nominalne kamatne stope je ugovorena, u slučaju da Korisnik ne izmiruje svoje obaveze u roku njihovog dospijeća, na sve dospjele, a neizmirene iznose Banka obračunava ugovorenu zateznu kamatu, koja iznosi 25% više od nominalne kamatne stope koja se primjenjuje na kredit u otplati, pri čemu ista ne može biti viša od zakonom propisane zatezne kamate, na dan obračuna zatezne kamate. U tom slučaju zatezna kamata teče od dana dospijeća potraživanja do dana plaćanja dospjelog potraživanja. O obračunatoj zateznoj kamati, Korisniku kredita će se dostaviti odgovarajuća obavijest.

3 Posljedice propuštanja Svako ponašanje Korisnika suprotno od ugovorenih obaveza predstavlja kršenje Ugovora i ovlašćuje Banku da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor, što ima za posljedicu dospijeće svih obaveza za plaćanje odmah, pri čemu dospjele obaveze predstavljaju iznos neplaćene glavnice kojoj su pripisane obračunate, a nenaplaćene ugovorene kamate i naknade, a iskazuju se kao jedinstven dug na koji Banka u sudskom postupku može zahtijevati zakonsku zateznu kamatu od dana utuženja pa do konačne isplate, uvećan za troškove sudskog postupka. Administrativna zabrana na platu dužnika, Alternativa za administrativnu zabranu je trajni nalog, Mjenica/e, Paket osiguranja mandatoran. Premijske stope zavise od vrste paketa osiguranja i roka otplate kredita. Instrumenti obezbjeđenja: Iz datih instrumenata obezbjeđenja Banka ima pravo naplatiti svoja dospjela potraživanja. Prije aktiviranja instrumenata obezbjeđenja Banka Korisniku upućuje SMS poruke, telefonske pozive, pismene opomene, pozive na sastanak, posjete. Ukoliko izostane efekat prethodno navedenih mjera, Banka pristupa aktiviranju instrumenata obezbeđenja. Uobičajeni redoslijed aktiviranja instrumenata je: administrativna zabrana depozit mjenica sudska naplata (aktiviranje svih kolaterala koji zahtijevaju sudsko procesuiranje i/ili podnošenje tužbe). Neovisno od prethodno navedenog redoslijeda, prioritetno se vrši naplata iz osiguranja ukoliko se desi osigurani slučaj. Banka može od prethodno navedenog redoslijeda odstupiti ukoliko okolnosti upućuju, odnosno očigledno je da se iz datog instrumenta obezbjeđenja koji je po redoslijedu aktiviranja ispred, ne može ostvariti sigurna i pravovremena naplata. Ukoliko aktiviranje određenog instrumenta obezbjeđenja bude neuspješno ili naplata iz tog instrumenta bude nedovoljna, Banka aktivira i druge instrumente, a sve dok ne naplati svoja potraživanja. Uvjeti/uslovi polaganja novčanog depozita Namjenski depozit nije obavezan instrument obezbjeđenja za ovu grupu kreditnih proizvoda.

4 Odustajanje od ugovora Formulacija u skladu sa regulativom za FBiH Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. U slučaju odustanka Korisnika od zaključenog ugovora o kreditu, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od kredita. Ukoliko Korisnik odustane od ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, a obezbijedio je instrumente obezbjeđenja i platio ili preuzeo obavezu plaćanja troškova u vezi sa istim, odustajanjem od ugovora o kreditu takvi troškovi su isključivo troškovi Korisnika. Ukoliko je Korisnik počeo koristiti kreditna sredstva, dužan je da u roku od Formulacija u skladu sa regulativom za FBiH Ugovoreni kredit se može otplatiti djelimično ili u cijelosti i prije ugovorenog roka vraćanja, uz obavezu obavještavanja Banke unaprijed pisanim putem, i to u roku od 8 (osam) dana prije namjeravanog povrata. Banka zadržava pravo obračuna i naplate jednokratne naknade u slučaju prijevremenog povrata kredita što se ujedno tretira kao odustajanje od ugovora. Prijevremenim povratom kredita se smatra samo povrat glavnice kredita u cijelosti sa svim dospjelim iznosima kamata i naknadom za prijevremeni povrat koja se obračunava i naplaćuje u procentu od salda prijevremeno vraćene glavnice kredita. Obračun i naplata naknade za prijevremeni povrat se vrši prilikom prijevremenog povrata kredita. Naknada za prijevremeni povrat kredita u cijelosti naplaćuje se u slučajevima : Kredita sa fiksnom nominalnom Formulacija u skladu sa regulativom za RS Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. U slučaju odustanka Korisnika od zaključenog ugovora o kreditu, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od kredita. Ukoliko Korisnik odustane od ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, a obezbijedio je instrumente obezbjeđenja i platio ili preuzeo obavezu plaćanja troškova u vezi sa istim, odustajanjem od ugovora o kreditu takvi troškovi su isključivo troškovi Korisnika. Formulacija u skladu sa regulativom za RS Ugovoreni kredit se može otplatiti djelimično ili u cijelosti i prije ugovorenog roka vraćanja, uz obavezu obavještavanja Banke unaprijed pisanim putem, i to u roku od 8 (osam) dana prije namjeravanog povrata. Banka zadržava pravo obračuna i naplate jednokratne naknade u slučaju prijevremenog povrata kredita što se ujedno tretira kao odustajanje od ugovora. Prijevremenim povratom kredita se smatra samo povrat glavnice kredita u cijelosti sa svim dospjelim iznosima kamata i naknadom za prijevremeni povrat koja se obračunava i naplaćuje u procentu od salda prijevremeno vraćene glavnice kredita. Obračun i naplata naknade za prijevremeni povrat se vrši prilikom prijevremenog povrata kredita. Naknada za prijevremeni povrat kredita u cijelosti naplaćuje se u slučajevima: Kredita sa fiksnom kamatnom stopom u momentu prijevremene otplate kredita i ako je iznos prijevremene otplate veći od ,00 KM u periodu od godine dana (po otplatnom planu), i to prema sljedećim kriterijima:

5 Prijevremena otplata Pravo na dobijanje podataka Pravo na besplatne kopije nacrta ugovora Trajanje ponude kamatnom stopom u momentu prijevremene otplate kredita i Kredita čija je svrha kupovina nepokretnosti, ako je ugovorena fiksna ili promjenjiva nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate veći od ,00 KM u periodu od godine dana (po otplatnom planu), i to prema sljedećim kriterijima: a) broj preostalih anuiteta do dospjeća kredita je manji od 12, iznos naknade za prijevremeni povrat je 0,50% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita b) broj preostalih anuiteta do dospjeća kredita je veći ili jednak od 12, iznos naknade za prijevremeni povrat je 1% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita. Za fizička lica koja raniji povrat kredita finansiraju iz novoodobrenog kredita u Banci neće se vršiti obračun i naplata naknade za prijevremeni povrat kredita. Naknada za prijevremeni povrat kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi Korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebalo da bude vraćen, te procentualnog iznosa naknade naplaćene za obradu kredita. U slučaju da je Korisniku naplaćena naknada za prijevremeni povrat kredita, a nije trebala da bude naplaćena, Korisnik ima pravo da traži povrat naplaćene naknade za prijevremeni povrat, a Banka ima obavezu da Korisniku vrati iznos naplaćene naknade za prijevremeni povrat. Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu. a) ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz Ugovora o kreditu jednak ili duži od 12 mjeseci, iznos naknade za prijevremeni povrat je 1 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje b) ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz Ugovora o kreditu kraći od 12 mjeseci, iznos naknade za prijevremeni povrat je 0,5 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje. Za fizička lica koja raniji povrat kredita finansiraju iz novoodobrenog kredita u Banci neće se vršiti obračun i naplata naknade za prijevremeni povrat kredita. Naknada za prijevremeni povrat kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi Korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebalo da bude vraćen. U slučaju da je Korisniku naplaćena naknada za prijevremeni povrat kredita, a nije trebala da bude naplaćena, Korisnik ima pravo da traži povrat naplaćene naknade za prijevremeni povrat, a Banka ima obavezu da Korisniku vrati iznos naplaćene naknade za prijevremeni povrat. Banka neće naplaćivati naknadu za prijevremeni povrat u slučajevima: ako je otplata bila učinjena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena obezbjeđivanje otplate, ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana manji od KM ,00, u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, ako prijevremenu otplatu inicira Banka i ostatak glavnice naplaćuje iz instrumenata Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Banke, u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka na U pregovaračkoj fazi klijent ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev ako Banka ocijeni da ne želi zasnovati odnos sa klijentom u konkretnom pravnom poslu.

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Microsoft Word f IL RS novo motocikli

Microsoft Word f IL RS novo motocikli Podaci o Davaocu leasinga: INFORMACIONI LIST ZA FIZIČKA LICA U RS Finansijski leasing novo motocikli Informiranje Primaoca leasinga / Sudužnika u pregovaračkoj fazi Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo Ul.

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

opće informacije_krediti građana

opće informacije_krediti građana OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D. 10430 SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: 13806526186 IBAN: HR3624030091011111116

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro

1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4) Bro 1. INFORMACIJE O KREDITORU ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: (4)218250930003 Broj računa: 1340100000000120 INFORMACIONI LIST o uslovima

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Mirela Džaka

Mirela Džaka OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PO KREDITIMA STANOVNIŠTVU 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ovim Opštim uslovima poslovanja po kreditima stanovništvu (dalje u tekstu: Uslovi) Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri

Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama pri Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju. Obrazac o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu br. Temeljem Pravilnika

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t

OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj t OPĆE INFORMACIJE O ZAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 480 65 Elektronička

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, Zagreb Broj OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU Informacije o kreditnoj instituciji Kreditna institucija: Sberbank d.d. Adresa: Varšavska 9, 0000 Zagreb Broj telefona: 0800 0600 Broj telefaksa: 0 80 65 Elektronička

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institu

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institu Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

(Microsoft Word - Flexi stambeni kredit_osnovni uvjeti_EUR_ _op\346e informacije.docx)

(Microsoft Word - Flexi stambeni kredit_osnovni uvjeti_EUR_ _op\346e informacije.docx) RBA FLEXI STAMBENI KREDIT U EUR uvjeti i opće informacije Informacije o kreditnoj instituciji (dalje Banka) Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaxa INFO telefon: INFO E-mail: INFO

Више

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr

PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Tr PRIMJER 2. Stambeno potrošački kredit u iznosu od 500.000 kn, otplata u mjesečnim obrocima tijekom 15 godina, nominalna kamatna stopa 4,5%, fiksna. Trošak procjene nekretnine je 2.700 kn. Trošak premije

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte

OPĆE INFORMACIJE O HIPOTEKARNOM KREDITU U KUNAMA 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Inte 1. Podaci o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Adresa Broj telefona Broj telefaksa Internetska stranica Elektronička adresa 2. Tijelo nadležno za nadzor kreditne institucije Naziv tijela

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti ), određuju

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi PRIMJER 3. Izračun EKS tijekom trajanja ugovornog odnosa za stambeno potrošački kredit iz primjera 2. nakon pet godina od isplate kredita. Preostali iznos glavnice iznosi 368.391,66 kn. Za preostalo otplatno

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d.

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu Stambeni kredit u HRK Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 Broj telefona

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКРОКРЕДИТЕ Бања Лука, март 2019. године АБРС На основу

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Nacrt ugovora o kreditu

Nacrt ugovora o kreditu UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU BROJ zaključen u Beogradu, dana 2013. godine, između: Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, matični broj 08063818; PIB 101626723; poslovni račun broj

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

javni poziv objava

javni poziv objava JAVNI POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE U TURIZMU ZA 2013. GODINU 1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.000.000,00 Kn 2. KORISNICI KREDITA Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, Koprivnica OIB Broj telefona/

Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, Koprivnica OIB Broj telefona/ Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Podravska banka d.d. Adresa Opatička 3, 48000 Koprivnica OIB 97326283154 Broj telefona/telefaksa 072 20 20 20 ; telefaks: 072 655 200 Eletronička

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Prilog 4. Informativni obrazac o potrošačkim kreditima za mikro kredite i plus kredite s rokom dospijeća do 3 mjeseca 1. Informacije o vjerovniku/kreditnom posredniku Ime i prezime/naziv vjerovnika Ferratum

Више

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA SUVLASNICIMA STAMBENIH ZGRADA 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada OTP banke d.d. (u daljnjem tekstu: Uvjeti poslovanja

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv k

Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv k Opće informacije - turistički krediti namijenjeni individualnim iznajmljivačima s valutnom klauzulom u EUR Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Agram banka d.d. Adresa Zagreb,

Више

POLITIKA MIJENJANJA NOMINALNIH KAMATNIH STOPA I NAKNADA U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM

POLITIKA MIJENJANJA NOMINALNIH KAMATNIH STOPA I NAKNADA U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM POLITIKA MIJENJANJA NOMINALNIH KAMATNIH STOPA I NAKNADA U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1. Cilj Politike Ovom Politikom mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom (u daljnjem

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више