(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)"

Транскрипт

1 ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata za period godine, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo. 2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku ". AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE PRVI STRATEŠKI CILJ: Stvaranje uslova da korisnici - pacijenti budu u središtu sistema zdravstvene zaštite Specifični ciljevi Mere i aktivnosti Pokazatelji za praćenje Nosioci aktivnosti Vremenski rokovi 1.1. Prepoznavanje i poštovanje prava pacijenata u oblastima Obuka zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite o pravima pacijenata 1. Broj akreditovanih programa o pravima pacijenata 2. Broj edukovanih Zdravstveni savet, fakulteti, škole zdravstvene struke,, Izvori finansiranja

2 definisanim zakonom Obuka zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite za sticanje veština dobre komunikacije sa korisnicima - pacijentima Obuka zaštitnika pacijentovih prava Uvođenje edukacije o pravima pacijenata u nastavne programe obrazovno-vaspitnih ustanova i ustanova visokog obrazovanja zdravstvene struke Izrada vodiča i procedura za poštovanje prava pacijenata zaposlenih u m sistemu 1. Broj akreditovanih programa za sticanje veština dobre komunikacije sa korisnicima - pacijentima 2. Broj edukovanih zaposlenih u m sistemu 1. Broj organizovanih programa za obuku zaštitnika pacijentovih prava 2. Broj edukovanih zaštitnika pacijentovih prava Broj ustanova srednjeg i visokog obrazovanja zdravstvene struke koje su uvele dodiplomsku i poslediplomsku edukaciju o pravima pacijenata u nastavne programe 1. Broj izrađenih vodiča i procedura za poštovanje prava pacijenata 2. Broj distribuiranih vodiča i procedura za poštovanje prava pacijenata privatna praksa, udruženja Zdravstveni savet, fakulteti, škole zdravstvene struke,, privatna praksa, udruženja Ministarstvo zdravlja Ustanove srednjeg i visokog obrazovanja zdravstvene struke Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Kampanje među Broj sprovedenih 2011.

3 1.2. Obezbeđivanje učešća korisnika - pacijenata u kreiranju zdravstvene politike i odlučivanju o sopstvenom zdravlju zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima o pravima pacijenata Kampanje namenjene podizanju svesti javnosti o pravima pacijenata - korisnika kampanja Broj sprovedenih kampanja Praćenje rada Izveštaj o radu zaštitnika zaštitnika prava pacijenata u prava pacijenata j ustanovi Podrška zdravstvenim ustanovama u formiranju radnih grupa zaduženih za komunikaciju sa udruženjima pacijenata Promovisanje prava na aktivno učešće korisnika Broj zdravstvenih ustanova koje imaju formirane radne grupe za komunikaciju sa udruženjima pacijenata i lokalnom samoupravom Broj održanih tribina godišnje na teritoriji Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje, Republički zavod za, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu - Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje, Republički zavod za, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu - Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu Ministarstvo zdravlja organi jedinica lokalne samouprave, zdravstvene ustanove (zaštitnik prava pacijenata), Sredstva Sredstva

4 1.3. Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionim grupama uz obezbeđivanje standarda kvaliteta u kreiranju zdravstvene politike Nacionalno istraživanje i analiza rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama Uključivanje predstavnika udruženja pacijenata - korisnika i predstavnika zdravstvenih ustanova u rad zdravstvenih odbora skupština opština Unapređenje saradnje Ministarstva zdravlja sa Ministarstvom rada i socijalne politike u cilju poboljšanja dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite posebno osetljivim populacionim grupama (osobe sa invaliditetom, Romi, socijalno ugrožene gradova Niša, Kragujevca, Beograda, Novog Sada 1. Revizija metodologije sa uključivanjem pitanja iz oblasti korupcije 2. Sprovedeno istraživanje 3. Analiza i predstavljanje rezultata sprovedenog istraživanja Broj jedinica lokalnih samouprava u kojima su predstavnici udruženja pacijenata - korisnika i predstavnici zdravstvenih ustanova uključeni u rad zdravstvenih odbora skupština opština Uspostavljena saradnja organi jedinica lokalne samouprave Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje, Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Organi jedinica lokalne samouprave, predstavnici udruženja Ministarstvo rada i socijalne politike 2010.

5 osobe i osobe smeštene u ustanovama socijalne zaštite) Edukacija i obuka zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite o potrebama posebno osetljivih populacionih grupa kao i edukacija o rodnoj ravnopravnosti Identifikovanje posebno osetljivih grupa u jedinicama lokalne samouprave Procena potreba i izrada lokalnih planova za poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite za posebno osetljive populacione grupe Stvaranje tehničkobezbednih uslova u zdravstvenim ustanovama za posebno osetljive 1. Broj akreditovanih edukativnih programa 2. Broj edukovanih zaposlenih u m sistemu Broj jedinica lokalne samouprave koje su identifikovale posebno osetljive populacione grupe Broj izrađenih lokalnih planova za poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite posebno osetljivim populacionim grupama uključujući i obezbeđivanje dostupnosti zdravstvene zaštite za žene iz višestruko diskriminisanih grupa 1. Procena potreba 2. Broj ustanova sa izvršenim izmenama Zdravstveni savet, fakulteti, škole zdravstvene struke,, udruženja Organi jedinica lokalne samouprave, udruženja Ministarstvo rada i socijalne politike, predstavnici posebno osetljivih populacionih grupa, organi jedinica lokalne samouprave,, instituti i zavodi za javno zdravlje Ministarstvo rada i socijalne politike,

6 populacione grupe, naročito osoba sa invaliditetom Izrada procedura za prijem i bezbednost posebno osetljivih populacionih grupa, posebno osoba sa invaliditetom Broj zdravstvenih ustanova koje imaju izrađene procedure za prijem i bezbednost osetljivih populacionih grupa uključujući i žene iz višestruko diskriminisanih grupa DRUGI STRATEŠKI CILJ: Unapređenje stručnog znanja zdravstvenih radnika i podizanje svesti o značaju stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i razvijanje specifičnih znanja i veština Specifični ciljevi Mere i aktivnosti Pokazatelji za praćenje Nosioci aktivnosti Vremenski rokovi Izvori finansiranja 2.1. Edukacija Planska kontinuirana 1. Broj akreditovanih Zdravstveni savet, zdravstvenih radnika edukacija zdravstvenih programa o stalnom fakulteti i škole i zdravstvenih saradnika radnika i zdravstvenih saradnika o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite 2. Broj edukovanih zdravstvenih radnika i zdravstvene struke,, privatna praksa, udruženja bezbednosti pacijenata kao zdravstvenih saradnika jedan od kriterijuma za obnavljanje licence zdravstvenih radnika Praćenje i evaluacija akreditovanih programa kontinuirane edukacije Broj evaluiranih akreditovanih programa kontinuirane edukacije iz oblasti kvaliteta zdravstvene zaštite Zdravstveni savet

7 2.2. Razvoj i regulativa profesionalnih normi i standarda koji unapređuju kvalitet rada i bezbednost pacijenata Izrada planova stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika nivou Uključivanje oblasti stalnog unapređenja kvaliteta i bezbednosti pacijenata u nastavne programe dodiplomskih i poslediplomskih studija škola i fakulteta zdravstvene struke Izrada - revizija protokola, vodiča i kliničkih puteva za unapređenje kvaliteta i njihova implementacija Unapređenje zakonske regulative u oblasti provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika Izrada pokazatelja za procenu kvaliteta zdravstvene zaštite koji uključuju standarde i norme dobrog kvaliteta Broj zdravstvenih ustanova sa izrađenim planovima stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika Broj škola i fakulteta zdravstvene struke koji su uveli dodiplomsku i poslediplomsku edukaciju o stalnom unapređenju kvaliteta i bezbednosti pacijenata u nastavne programe Zdravstvene ustanove Ustanove srednjeg i visokog obrazovanja zdravstvene struke Broj zdravstvenih ustanova koje su razvile i Republičke stručne primenjuju kliničke komisije, zdravstvene puteve ustanove Donošenje propisa koji bliže uređuje sprovođenje redovne provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u skladu sa Zakonom o j zaštiti Broj definisanih pokazatelja koji uključuju standarde i norme dobrog kvaliteta na nacionalnom nivou komore zdravstvenih radnika, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, instituti i zavodi za javno

8 2.3. Stvaranje radnih Sprovođenje uslova koji stimulišu nacionalnog istraživanja, učenje uz rad i analiza i diseminacija usmereni su na rezultata o profesionalnom unapređenje kvaliteta zadovoljstvu u sistemu i efikasnost rada i zdravstvene zaštite poboljšanje bezbednosti pacijenata Definisanje procedure za obuku novoprimljenih kadrova iz stalnog unapređenja kvaliteta i bezbednosti pacijenata u j ustanovi Izgradnja kapaciteta zdravstvenih ustanova za "menadžment sveukupnim kvalitetom" (TQM), ili razvoj drugog modela menadžmenta kvalitetom, tamo gde je to odgovarajuće 1. Revizija metodologije istraživanja 2. Sprovedeno istraživanje 3. Analize i izveštaj o rezultatima sprovedenog istraživanja Broj zdravstvenih ustanova koje su definisale procedure za obuku novoprimljenih kadrova iz stalnog unapređenja kvaliteta i bezbednosti pacijenata Broj zdravstvenih radnika koji su zaduženi za menadžment sveukupnim kvalitetom (TQM) ili razvoj drugog modela menadžmenta kvalitetom zdravlje i referentne Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje, Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi TREĆI STRATEŠKI CILJ: Stvaranje uslova koji promovišu kulturu stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata u zdravstvenim ustanovama

9 Specifični ciljevi 3.1. Unapređenje sistema dobrovoljne akreditacije zdravstvenih ustanova Mere i aktivnosti Pokazatelji za praćenje Unapređenje Usvojeni standardi po standarda za akreditaciju na nivoima zdravstvene svim nivoima zdravstvene zaštite (primarna, zaštite sekundarna, tercijarna) Promovisanje značaja 1. Broj kampanja akreditacije zdravstvenih 2. Broj ustanova koje su ustanova putem medijskih podnele zahtev za kampanja akreditaciju 3. Broj ustanova koje su stekle akreditaciju 4. Broj ustanova koje su podnele novi zahtev za akreditaciju Izbor i edukacija ocenjivača za akreditaciju Formiranje timova za samoocenjivanje u zdravstvenim ustanovama i njihova obuka Imenovanje koordinatora za akreditaciju iz sastava članova Komisije za unapređenje kvaliteta rada na nivou zdravstvene ustanovi i njegova obuka Izrada i objavljivanje izveštaja o obavljenim akreditacijama zdravstvenih ustanova na nacionalnom Broj kvalifikovanih ocenjivača Broj zdravstvenih ustanova koje imaju obučene timove za samoocenjivanje Broj ustanova koje imaju koordinatora za akreditaciju Objavljen izveštaj Nosioci aktivnosti Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, zdravstvene ustanove Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, zdravstvene ustanove Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, zdravstvene ustanove Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, zdravstvene ustanove Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Vremenski Izvori rokovi finansiranja

10 nivou 3.2. Upravljanje Uvođenje rizicima po zdravlje menadžmenta rizicima po korisnika - pacijenata zdravlje korisnika - i zaposlenih u pacijenata i zaposlenih u zdravstvenim zdravstvenim ustanovama ustanovama Vođenje evidencije neželjenih događaja Praćenje i analiza neželjenih događaja i preduzimanje korektivnih mera na nivou zdravstvene ustanove Broj ustanova koje imaju plan menadžmenta rizikom po zdravlje korisnika - pacijenata i zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Broj registrovanih neželjenih događaja 1. Broj zdravstvenih ustanova koje imaju urađenu analizu neželjenih događaja 2. Broj zdravstvenih ustanova koje su sprovele korektivne mere na osnovu rezultata analize neželjenih događaja Formulisanje 1. Broj ustanova koje su procedura prijema, tretmana formulisale proceduru i otpusta pacijenta naročito prijema pacijenta trudnica i porodilja 2. Broj ustanova koje su formulisale proceduru tretmana pacijenta 3. Broj ustanova koje su formulisale proceduru otpusta pacijenta Praćenje i analiza profesionalnih oboljenja i preduzimanje preventivnih 1. Broj ustanova koje imaju urađenu analizu profesionalnih oboljenja Ministarstvo rada i socijalne politike, Institut

11 3.3. Praćenje, unapređenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i učinka rada zdravstvenih ustanova mera na nivou zdravstvene ustanove Izrada plana za akcidentne situacije na lokalnom nivou i nivou 2. Broj ustanova koje su sprovele preventivne mere Broj ustanova koje imaju plan za akcidentne situacije Izrada plana očuvanja Broj ustanova koje su životne sredine i rukovanja izradile planove i medicinskim otpadom procedure o rukovanju medicinskim otpadom Izrada predloga plana unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata na nivou Uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u radi unapređenja i kontrole kvaliteta podataka i pokazatelja kvaliteta rada Broj zdravstvenih ustanova koje imaju izrađen plan unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata na nivou Broj zdravstvenih ustanova koje generišu sve obavezne izveštaje uz pomoć novouvedenih informacionih i komunikacionih tehnologija za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović", Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja zdravstvene ustanove, instituti i zavodi za javno zdravlje, organi jedinica lokalne samouprave Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, zdravstvene ustanove, organi jedinica lokalne samouprave Stručni saveti zdravstvenih ustanova, Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Republički zavod za, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje, Analiziranje mera 1. Broj zdravstvenih Zdravstvene ustanove,

12 izvršenja i unapređenje učinka rada zdravstvenih ustanova Praćenje i 1. Urađen izveštaj o unapređenje pokazatelja pokazateljima kvaliteta kvaliteta zdravstvene zaštite zdravstvene zaštite na nivou 2. Izmena i dopuna Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite Rangiranje zdravstvenih ustanova na osnovu postignutih rezultata u stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite ustanova koje su uradile Institut za javno zdravlje analizu mera izvršenja i "Dr Milan Jovanović napravile plan za Batut", instituti i zavodi za unapređenje učinka rada javno zdravlje, Republička 2. Analiza mera izvršenja stručna komisija za stalno učinka rada zdravstvenih unapređenje kvaliteta ustanova urađena na zdravstvene zaštite nivou upravnog okruga 3. Analiza mera izvršenja učinka rada zdravstvenih ustanova urađena na republičkom nivou 1. Rangiranje zdravstvenih ustanova 2. Održavanje Nacionalne konferencije o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite 3. Broj nagrađenih ustanova za postignute rezultate u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", instituti i zavodi za javno zdravlje Republička stručna komisija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut"

13 3.4. Unapređenje menadžmenta listama čekanja Revizija kriterijuma za stavljanje pacijenata na listu čekanja Revizija postojećih i utvrđivanje novih intervencija i procedura za stavljanje na liste čekanja Redovno ažuriranje i objavljivanje lista čekanja na nivou zdravstvene ustanove i nacionalnom nivou Unapređenje softverskog paketa za vođenje lista čekanja Medijske promocije i kampanje namenjene informisanju javnosti o listama čekanja Revidirani kriterijumi za stavljanje pacijenata na listu čekanja Broj novih intervencija i procedura za koje se formira lista čekanja. 1. Izveštaj komisije za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove o listama čekanja 2. Ažuriran sajt, jednom mesečno Unapređen softver Broj sprovedenih kampanja Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Republički zavod za, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Republički zavod za, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i instituti i zavodi za javno zdravlje, Sredstva Sredstva Republički zavod za, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Sredstva Jovanović Batut" i instituti i zavodi za javno zdravlje Ministarstvo zdravlja Republički zavod za Sredstva

14 ČETVRTI STRATEŠKI CILJ: Obezbeđenje sigurnosti, bezbednosti i isplativosti zdravstvenih tehnologija Specifični ciljevi Mere i aktivnosti Pokazatelji za praćenje 4.1. Sistematska procena raspoloživih dokaza o novim i postojećim metodama, procesima i tehnikama u j zaštiti Revizija zakonske regulative u oblasti zdravstvenih tehnologija Izrada uputstva za procenu postojećih i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija Procena postojećih i utvrđivanje potreba za uvođenjem novih tehnologija Određivanje prioriteta za nabavku medicinske opreme i investiciona ulaganja u Revidirana zakonska regulativa iz oblasti procene zdravstvenih tehnologija Nosioci aktivnosti Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija Izrađeno uputstvo Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija Broj uvedenih novih tehnologija 1. Izrađeno uputstvo za izradu standarda opreme po nivoima zdravstvene zaštite 2. Izrađeni standardi opreme po nivoima zdravstvene zaštite Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i instituti i zavodi za javno zdravlje Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", zdravstvene Vremenski rokovi Izvori finansiranja 2011.

15 4.2. Razvoj novih i revizija postojećih vodiča dobre prakse Uvođenje tehnološki savremenih i bezbednosno sigurnih informacionih i komunikacionih tehnologija u kao komponente integrisanog g sistema i podrške stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite Revizija postojećih i izrada novih vodiča dobre prakse Diseminacija, implementacija i evaluacija vodiča dobre prakse 3. Broj zdravstvenih ustanova koje su prošle obuku za određivanje prioriteta za nabavku opreme 4. Broj zdravstvenih ustanova koje su definisale prioritete za nabavku opreme Broj zdravstvenih ustanova koje imaju implementirane informacionokomunikacione tehnologije koje zadovoljavaju kriterijume koje je definisalo Ministarstvo zdravlja 1. Broj revidiranih vodiča dobre kliničke prakse 2. Broj novih vodiča dobre kliničke prakse 1. Broj ustanova u kojima su diseminovani vodiči dobre kliničke prakse 2. Broj zdravstvenih ustanova u kojima je sprovedena promocija vodiča dobre kliničke prakse ustanove Republički zavod za, Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Sredstva

16 4.3. Sprovođenje racionalne terapije lekovima i racionalno korišćenje medicinskih sredstava Edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za primenu vodiča dobre prakse Edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u cilju prevencije neželjenih reakcija i interakcija lekova i grešaka u medikaciji Praćenje i izveštavanje o neželjenim reakcijama na lekove 1. Broj zdravstvenih ustanova u kojima je sprovedena obuka za implementaciju vodiča dobre kliničke prakse 2. Broj zdravstvenih radnika edukovanih za primenu vodiča dobre kliničke prakse 1. Broj akreditovanih programa 2. Broj edukovanih zdravstvenih radnika 1. Broj zdravstvenih ustanova koje su izvestile o neželjenim reakcijama na lekove 2. Broj prijavljenih neželjenih reakcija na lekove Formiranje timova u Broj ustanova koje su zdravstvenim ustanovama (lekar i formirale timove za farmaceut) za sprovođenje sprovođenje racionalne racionalne farmakoterapije farmakoterapije Farmakoekonomsko praćenje i istraživanje terapijskih programa Broj istraživanja o praćenju upotrebe lekova za određene bolesti Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Zdravstveni savet, fakulteti, škole zdravstvene struke,, privatna praksa, udruženja Zdravstvene ustanove, Agencija za lekove i medicinska sredstva Zdravstvene ustanove Republički zavod za, Agencija za lekove i medicinska sredstva Sredstva

17 PETI STRATEŠKI CILJ: Obezbeđivanje finansijskih podsticaja za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata Specifični ciljevi Mere i aktivnosti Pokazatelji za praćenje Nosioci aktivnosti 5.1. Finansijski podsticaji zdravstvenim ustanovama za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Prepoznavanje stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i uvođenje pokazatelja kvaliteta kao kriterijuma za sklapanje ugovora između sa zdravstvenim ustanovama Utvrđivanje prednosti za zaključivanje ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstvenim ustanovama koje su stekle akreditaciju Opredeljenje sredstava za nagrađivanje i podsticaj najboljih zdravstvenih ustanova koje su u Planu mreže zdravstvenih 1. Kvalitet zdravstvene zaštite sadržan u zakonskim aktima 2. Uvedeni pokazatelji kvaliteta kao kriterijum za sklapanje ugovora između i zdravstvenih ustanova Broj ugovora koje je Republički zavod za sklopio sa zdravstvenim ustanovama u kojima je stečena akreditacija uzeta u obzir 1. Opredeljen procenat sredstava iz budžeta Ministarstva zdravlja 2. Broj zdravstvenih Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za Republički zavod za Ministarstvo zdravlja Vremenski rokovi Izvori finansiranja Sredstva Sredstva

18 5.2. Finansijski podsticaji zdravstvenim radnicima i saradnicima ustanova u postignutim rezultatima na stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite Obezbeđenje mehanizma za stimulaciju najboljih radnika zaposlenih u j ustanovi na stalnom unapređenju kvaliteta na predlog Komisije za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Opredeljenje finansijskih sredstava za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenim ustanovama Uvođenje kriterijuma stalnog unapređenja kvaliteta u nove načine plaćanja davalaca zdravstvenih usluga ustanova koje su dobile finansijska sredstva 1. Definisani kriterijumi za nagrađivanje 2. Broj zdravstvenih ustanova koje su stimulisale radnike na predlog Komisije za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Zdravstvene ustanove, Komisija za unapređenje kvaliteta rada u j ustanovi Opredeljen procenat Zdravstvene sredstava iz ukupnih ustanove prihoda zdravstvene ustanove za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Definisani kriterijumi Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za Sredstva

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i planiranje karijere_Ilija Knežević РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА I 184.967 93.569 II 21.811 10.980 УКУПНО 206.778 104.549 ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПАН БРОЈ ЛИЦА БРОЈ ЖЕНА 15-19 4.406 2.054 20-24 10.121 4.985

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Slide 1

Slide 1 Crna Gora Ministarstvo ekonomije PREGLED OBAVEZA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Autor: Božidar Pavlović Radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru - Podgorica - 10.12.2018.

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ РАДА

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Microsoft Word - rezolucija 70.doc

Microsoft Word - rezolucija 70.doc REZOLUCIJA 70 (Gvadalahara 2010) Integrisanje roda u rad Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena kroz korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija

Више

Projekat finansira Evropska unija Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od m

Projekat finansira Evropska unija Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od m Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od mina Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana Organizacija UDAS za potrebe projekta

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за период 2018 2020. године Бања Лука, децембар 2017.

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толеранцији и одговорности за сопствене поступке свих актера

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Агенција за превенцију корупције и коор

BOSNA I HERCEGOVINA Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Агенција за превенцију корупције и коор BOSNA I HERCEGOVINA Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције SREDNJOROČNI PLAN RADA ZA PERIOD 2018.

Више

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović,

Више

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, 20.10.2015. godine Education and Culture Date: in 12 pts Sadržaj prezentacije Osnovne informacije

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

letakHorizon.cdr

letakHorizon.cdr LNOG RAZV JA OJ EZ AV CI ZA PODRŠ KU OMSKOG IS ON K O E A S SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA PODRŠKU EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA HORIZONT 2024 Ferhadija 11 71 000 Sarajevo Tel.: +387 33 217 391

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 2015 2020. Сенат је, на основу чланова 18. и 104. Статута, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, на основу Стратегије

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATU

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATU MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" LISTE ČEKANJA - OBRAZAC 1 Vrsta ugradnog materijala:

Више

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj Lokalni održivi razvoj Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u Srbiji Analize slučaja Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik Film: Lokalni održivi razvoj OSLO, Norveška ОДРЖИВИ

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

2.??????????? ??????

2.??????????? ?????? ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Правни основ за доношење одлуке Скупштина је надлежна да усваја буџет Општине којим се одређују новчана средства за финансирање рада удружења. Из ове надлежности, Скупштина има право да

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Акциони план

Акциони план АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ Оперативни циљеви 1.1. Јачати институционални оквир за борбу против корупције 1. Јачање институционалног

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске уз подршку UNDP-a, а на

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA2 projekti rateških partnerstava u oblasti i obuka informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 81/18)и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI 2017-2020 Generalni sekretar Olivera Jovanović član Stručnog odbora Aleksandar Božić Kopaonik, 21-25. mart 2018. godine DOBRODOŠLI! Budi aktivan, budi zdrav!

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025. ГОДИНЕ којим се

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПР

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПР ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове Технички центар Београд заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских предмета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - Годишњи план

Microsoft Word - Годишњи план Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ковин Интерна ревизија Број: 47-19/2018-II Дана:16.11.2018.године Г О Д И Ш Њ И П Л А Н РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2019. ГОДИНУ Ковин,

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године   КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА  НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар 2013. године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА М-р Цветанка Ристић (докторант) Проф. др. Кристи Бомбол Технички факултет Универзитета

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гла

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему (Сл. гла 06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ 03 17.МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

Више

Следећи међународне стандарде родне равноправности утврђене Универзалном декларацијом о људским правима, Конвенцијом о елиминисању свих облика дискрим

Следећи међународне стандарде родне равноправности утврђене Универзалном декларацијом о људским правима, Конвенцијом о елиминисању свих облика дискрим Следећи међународне стандарде родне равноправности утврђене Универзалном декларацијом о људским правима, Конвенцијом о елиминисању свих облика дискриминације жена и Опционим протоколом уз ову Конвенцију,

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више