Microsoft Word - kvalitet.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - kvalitet.doc"

Транскрипт

1 "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 1. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način, postupak, rokovi i organizacija sprovođenja unutrašnje i spoljne provere kvaliteta stručnog rada, mere koje se preduzimaju za otklanjanje uočenih nedostataka, evidencije i izveštaji koji se vode i sačinjavaju u vezi sa proverom kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. 2. USLOVI, NAČIN, POSTUPAK, ROKOVI I ORGANIZACIJA SPROVOĐENJA PROVERE KVALITETA STRUČNOG RADA Član 2. Provera kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove i privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sprovodi se radi ocene da li su mere, aktivnosti i postupci koji se primenjuju u zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: medicinski postupci), u pogledu vrste, indikacije, načina izvođenja, obima i drugih svojstava, u skladu sa: 1) savremenim medicinskim i drugim naučnim dostignućima i važećim, odnosno utvrđenim stručno medicinskim doktrinama i uputstvima; 2) potrebnom, odnosno propisanom zdravstvenom zaštitom;

2 3) težinom, složenošću, početkom i trajanjem bolesti, odnosno povrede; 4) propisanim uslovima i standardima za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno za pružanje zdravstvenih usluga. Član 3. Provera kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sprovodi se na osnovu godišnjeg plana provere kvaliteta stručnog rada, koji donosi ministar zdravlja (u daljem tekstu: ministar), godišnjeg programa provere kvaliteta stručnog rada, koji donosi komisija za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove i godišnjeg programa provere kvaliteta stručnog rada koji utvrđuje osnivač privatne prakse, u skladu sa zakonom. Član 4. U zavisnosti od oblasti i nivoa zdravstvene zaštite, provera kvaliteta stručnog rada vrši se: 1) posmatranjem obavljanja stručnog rada, odnosno izvođenja pojedinih medicinskih postupaka; 2) neposrednom, odnosno ličnom proverom pojedinih nalaza, odnosno postavljenih dijagnoza, odnosno drugih primenjenih oblika zdravstvene zaštite; 3) učešćem u viziti i u izvođenju, odnosno obavljanju pojedinih preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih medicinskih postupaka; 4) pregledom, odnosno analizom propisane medicinske dokumentacije, evidencije i periodičnih, odnosno godišnjih izveštaja o obolelim, odnosno lečenim licima, utvrđenim oboljenjima i stanjima, o radu i dr.; 5) pregledom, odnosno analizom medicinske dokumentacije o licima umrlim u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi; 6) proverom nivoa opšte medicinske nege i ishrane hospitalizovanih bolesnika; 7) proverom obezbeđenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova; 8) proverom izvršenja predloženih, odnosno naloženih mera iz prethodnog nadzora;

3 9) proverom iskorišćenosti opreme visoke tehnološke vrednosti. U sprovođenju spoljne provere kvaliteta stručnog rada, pored navedenog u stavu 1. ovog člana, vrši se i uvid u sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada i sprovođenje plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada Član 5. Unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi vrše stručni rukovodioci organizacionih jedinica, a u privatnoj praksi osnivač. Pored provere koju kontinuirano vrše stručni rukovodioci iz stava 1. ovog člana, unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada može se vršiti i na predlog stručnog saveta, komisije za unapređenje kvaliteta rada i direktora zdravstvene ustanove. Za sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada stručni rukovodioci organizacionih jedinica ili direktor zdravstvene ustanove mogu obrazovati posebne komisije za proveru kvaliteta stručnog rada u određenim oblastima zdravstvene zaštite. Član 6. O izvršenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada sastavlja se zapisnik. Zapisnik sadrži ime lica koje vrši proveru kvaliteta stručnog rada, datum vršenja provere, medicinske mere i aktivnosti koje su predmet provere, zapažanja lica koje vrši proveru, uočene nedostatke, kao i mere koje se predlažu radi otklanjanja uočenih nedostataka. Član 7. Na osnovu zapisnika iz člana 6. stručni rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi sačinjava izveštaj o sprovedenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada organizacione jedinice. Izveštaj sadrži utvrđeno činjenično stanje, predložene i preduzete mere za otklanjanje uočenih nedostataka.

4 Izveštaj iz stava 1. ovog člana stručni rukovodilac organizacione jedinice mesečno dostavlja stručnom rukovodiocu šire organizacione jedinice u čijem sastavu je organizaciona jedinica za koju se izveštaj podnosi. Član 8. Stručni rukovodilac organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi više organizacionih jedinica sačinjava zbirni izveštaj o sprovedenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada i dostavlja ga tromesečno stručnom savetu zdravstvene ustanove. Izveštaj sadrži utvrđeno činjenično stanje, predložene i preduzete mere za otklanjanje uočenih nedostataka. Član 9. Stručni savet zdravstvene ustanove sačinjava godišnji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada i predlaže mere za otklanjanje uočenih nedostataka, odnosno utvrđuje predlog plana za unapređenje kvaliteta stručnog rada. Izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se direktoru zdravstvene ustanove i komisiji za unapređenje kvaliteta rada. Član 10. U slučaju uočenih nedostataka, koji nisu otklonjeni preduzetim merama stručnih rukovodilaca organizacionih jedinica, odnosno službi u zdravstvenoj ustanovi, direktor zdravstvene ustanove preduzima mere radi otklanjanja nedostataka i utvrđuje rokove za izvršenje mere. Spoljna provera kvaliteta stručnog rada Član 11. Spoljna provera kvaliteta stručnog rada može biti redovna i vanredna. Član 12.

5 Redovna spoljna provera kvaliteta stručnog rada sprovodi se na osnovu godišnjeg plana provere kvaliteta stručnog rada, koji donosi ministar. Vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada sprovodi Ministarstvo zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) na osnovu zahteva koji podnose zakonom ovlašćena lica. Ministarstvo razmatra zahtev za vanrednu proveru kvaliteta stručnog rada i o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca zahteva u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Vanredna spoljna provera kvaliteta stručnog rada sprovodi se najdalje u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja podnosiocu zahteva o sprovođenju vanredne provere kvaliteta stručnog rada. Član 13. Spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika vrše stručni nadzornici. Član 14. Sprovođenju spoljne provere kvaliteta stručnog rada prisustvuje stručni rukovodilac i zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici nad čijim se radom vrši provera. Za vršenje vanredne provere kvaliteta stručnog rada stručnim nadzornicima se dostavlja i zahtev lica, po kojem se vanredna provera kvaliteta stručnog rada vrši. Član 15. Stručni nadzornici sačinjavaju izveštaj o spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Izveštaji o redovnoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada sačinjavaju se za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu, za kliničko biohemijsku i drugu laboratorijsku dijagnostiku, za farmaceutsku zdravstvenu delatnost i sačinjava se izveštaj o vanrednoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Izveštaji iz stava 2. ovog člana dati su na obrascima 1, 2, 3 i 4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Član 16.

6 Izveštaji iz člana 15. ovog pravilnika dostavljaju se ministru, zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, kao i nadležnoj komori zdravstvenih radnika u roku od 15 dana od dana izvršene provere kvaliteta stručnog rada. Izveštaj o vanrednoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada, pored organa iz stava 1. ovog člana dostavlja se i licu po čijem zahtevu je vanredna provera kvaliteta sprovedena, u skladu sa zakonom. Član 17. Zdravstvena ustanova, osnivač privatne prakse, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik mogu podneti prigovor na izveštaj nadzornika u roku od tri dana od dana prijema izveštaja. Član 18. Ministar razmatra izveštaj o sprovedenoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada, predložene mere stručnih nadzornika i prigovor na izveštaj stručnih nadzornika i zavisno od utvrđenog stanja preduzima mere, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita. Pre preduzimanja mera iz stava 1. ovog člana, može se zatražiti dopuna izveštaja ili nalaza stručnih nadzornika, a stručni nadzornici su u obavezi da dopunu dostave u roku od osam dana. 3. MERE KOJE SE PREDUZIMAJU ZA OTKLANJANJE UOČENIH NEDOSTATAKA Član 19. Radi otklanjanja uočenih nedostataka u stručnom radu, u postupku unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove, stručni rukovodioci organizacionih jedinica i direktor zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom i opštim aktom, mogu: - narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku; - privremeno zabraniti obavljanje određenih poslova zdravstvene zaštite zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku kod kojeg je utvrđen nedostatak u stručnom radu;

7 - zatražiti proveru stručne osposobljenosti zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika u skladu sa zakonom i opštim aktom zdravstvene ustanove; - zatražiti proveru zdravstvene sposobnosti zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika; - predložiti, odnosno pokrenuti postupak radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika; - preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i opštim aktom zdravstvene ustanove. Član 20. Radi otklanjanja uočenih nedostataka u stručnom radu, u postupku spoljne provere kvaliteta stručnog rada mogu se preduzimati mere utvrđene zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite. 4. ZAVRŠNE ODREDBE Član 21. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja nadzora nad stručnim radom u zdravstvenoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 27/93). Član 22. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Broj / U Beogradu, 10. maja godine. Ministar, prof. dr Zoran Stanković, s.r. Obrazac 1

8 OBRAZAC 1 IZVEŠTAJ O REDOVNOJ SPOLJNOJ PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA ZA VANBOLNIČKU I BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I 1. Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse 2. Datum vršenja provere kvaliteta stručnog rada 3. Rukovodilac ustanove - osnivač privatne prakse 4. Oblast zdravstvene zaštite - specijalnost/subspecijalnost 5. Rukovodilac organizacione jedinice - službe odeljenja ili osnivač privatne prakse II Neposrednim uvidom u stručni rad sagledano je i ocenjeno sledeće: 6. OBIM I ORGANIZACIJA RADA 6.1 Prosečna opterećenost lekara i drugih zdravstvenih radnika u službi/ordinaciji brojem pregleda/usluga na dan

9 6.2 Godišnji broj ispisanih bolesnika po lekaru i drugim zdravstvenim radnicima na odeljenju 6.3 Prosečna dnevna zauzetost bolničkih postelja na odeljenju/ustanovi (broj ispisanih bolesnika x 100/broj postelja x 365 dana) 6.4 Prosečno trajanje bolničkog lečenja na odeljenju

10 6.5 Ocena funkcionalnosti i iskorišćenosti prostornih kapaciteta 6.6 Početak i završetak radnog vremena 6.7 Organizacija rada, raspored rada (smenski rad, dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu) 6.8 Organizacija prijema obolelih, posebno hitnih slučajeva 6.9 Organizacija snabdevanja i raspodele lekova 6.10 Organizacija i način distribucije hrane 6.11 Organizacija pranja i distribucija veša 6.12 Organizacija odlaganja, odnosno uništavanja medicinskog otpada

11 7. OCENA PREVENTIVNIH, DIJAGNOSTIČKIH, TERAPIJSKIH I REHABILITACIONIH MERA, POSTUPAKA I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA UTVRĐENE DIJAGNOZE I POČETAK I TRAJANJE BOLESTI 7.1 Sadržaj i obim sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti 7.2 Sadržaj i obim sprovođenja zdravstveno-vaspitnih mera i aktivnosti 7.3 Sprovođenje mera za sprečavanje nozokomijalnih infekcija 7.4 Ocena procedure prijema bolesnika na stacionarno lečenje; da li se istog dana po prijemu bolesnika obavlja pregled, uzima anamneza, propisuje neophodna terapija i određuju potrebne dijagnostičke procedure 7.5 Praćenje stanja bolesnika u posthospitalnom (ambulantnom, kućnom) lečenju 7.6 Preduzimanje potrebnih rehabilitacionih metoda u cilju osposobljavanja pacijenata

12 8. PRIMENA SAVREMENE MEDICINSKE DOKTRINE I DOSTIGNUĆA MEDICINSKE I DRUGIH NAUKA 8.1. Da li se u dijagnostici bolesnika koriste savremene medicinske procedure (metode), postoje li za to uslovi, odgovarajući stručnjaci i potrebna oprema 8.2 Da li se dijagnostika oboljenja obavlja pojedinačno ili timski 8.3 Da li se tokom lečenja koriste adekvatne i savremene metode terapije 8.4 Da li se vrše patološke analize u svim slučajevima kada je to, s obzirom na tok i ishod bolesti, neophodno 8.5 Da li se vrši obdukcija, kojih bolesnika i u kom procentu 8.6 Koliko i kako se koristi specijalističko-konsultativna služba i konzilijarna mišljenja 8.7 Koliko se koriste stručna i naučna dostignuća u praksi (primena metodoloških uputstava, vodiča, protokola za dijagnostiku, lečenje i terapiju)

13 8.8 Ocena o primeni jedinstvenih medicinskih doktrinarnih stavova u pogledu prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije 8.9 Ocena kvaliteta stručnog rada ustanove 9. NIVO OPŠTE MEDICINSKE NEGE HOSPITALIZOVANIH BOLESNIKA 9.1 Da li postoje pismena uputstva za sprovođenje nege pacijenata 9.2 Da li je osoblje dovoljno obučeno za sprovođenje nege i da li se nega na zadovoljavajući način obavlja 9.3 Da li glavna sestra vrši nadzor nad sprovođenjem nege bolesnika 9.4 Koje se opšte i specijalne mere nege preduzimaju kod teških pacijenata u cilju sprečavanja dekubitusa i drugih neželjenih posledica inaktivnosti u postelji 9.5 Kakvo je održavanje lične higijene bolesnika 9.6 Ocena nege kod hirurških grana i ocena postoperativnog tretmana

14 10. VOĐENJE PROPISANE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJA 10.1 Način vođenja, sadržaj i kvalitet medicinske dokumentacije: (zdravstveni karton, protokoli, istorija bolesti, temperaturno terapijsko-dijetetska lista, lista anestezije i dr.) 10.2 Način vođenja evidencija (knjige evidencije, dnevna evidencija o posetama i radu, odnosno kretanju bolesnika u bolnici-stacionaru, dnevne evidencije o radu i tekuće evidencije o oboljenjima i stanjima u specijalističkoj delatnosti) 10.3 Posebno izvršiti uvid da li se detaljno vrši opisivanje objektivnog nalaza; da li se uredno vodi tok bolesti i da li su svi laboratorijski i drugi nalazi priključeni i uredno složeni u zdravstveni karton, odnosno istoriju bolesti 10.4 Da li se u otpusnim listama upisuju pored dijagnoze i ostali značajni nalazi, kao i da li se navode uputstva za dalje lečenje i kontrolu bolesnika 10.5 Da li se patološko-anatomski nalazi ulažu u istoriju bolesti 10.6 Vrše li lekari proveru dokumentacije koju u toku lečenja bolesnika vode drugi zdravstveni radnici 11. STRUČNO USAVRŠAVANJE 11.1 Da li postoji plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

15 11.2 Procenat zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji su učestvovali na stručnim skupovima, stručnim savetovanjima, seminarima, simpozijumima, kongresima i dr Stručna i društvena priznanja zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima _ 12. UNUTRAŠNJA PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA 12.1 Da li postoji godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 12.2 Da li Stručni savet prati i organizuje sprovođenje programa unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada i da li postoji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse 13. KADROVSKA OBEZBEĐENOST 13.1 Ocena broja i strukture zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 14. OBEZBEĐENOST GRAĐEVINSKO-TEHNIČKIH USLOVA I OPREME 14.1 Ocena građevinsko tehničkih i higijensko-sanitarnih uslova

16 14.2 Stanje postojeće medicinske opreme i ocena obezbeđenosti potrebnom opremom prema Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 14.3 Ocena iskorišćenosti opreme visoke tehnološke vrednosti 15. OCENE I POSEBNA ZAPAŽANJA 15.1 Ocene o stručnom radu sa detaljnim opisom utvrđenih nedostataka 16. PREDLOG MERA Stručni rukovodilac Potpis stručnih nadzornika Obrazac 2

17 OBRAZAC 2 IZVEŠTAJ O REDOVNOJ SPOLJNOJ PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA ZA KLINIČKO BIOHEMIJSKU I DRUGU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I 1. Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse 2. Datum vršenja provere kvaliteta stručnog rada 3. Rukovodilac ustanove - osnivač privatne prakse 4. Oblast zdravstvene zaštite specijalnost/subspecijalnost 5. Rukovodilac organizacione jedinice - službe/odeljenja ili osnivač privatne prakse II Neposrednim uvidom u stručni rad (službe - odeljenja) sagledano je i ocenjeno sledeće: 6. OBIM I ORGANIZACIJA RADA 6.1 Godišnji broj bolesnika po zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku

18 6.2 Prosečna opterećenost zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika brojem usluga na dan 6.3 Organizacija i prostorni uslovi, ocena funkcionalnosti i iskorišćenosti prostornih kapaciteta 6.4 Početak i završetak radnog vremena 6.5 Organizacija rada, raspored rada (smenski rad, dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu) 6.6 Organizacija prijema uzoraka, posebno hitnih 6.7 Organizacija snabdevanja laboratorijskim potrošnim materijalima

19 7. OCENA DIJAGNOSTIČKIH LABORATORIJSKIH POSTUPAKA I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA UTVRĐEN OBIM LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 7.1 Sadržaj i obim laboratorijske dijagnostike shodno nivou zdravstvene zaštite 7.2 Da li se istog dana po prijemu bolesnika obavljaju laboratorijski pregledi 7.3 Potrebno vreme za sprovođenje laboratorijskog dijagnostičkog postupka i ocena kvaliteta dijagnostike _ 7.4. Da li se druge medicinske službe obaveštavaju o alarmantnim vrednostima laboratorijskih nalaza _ 8. PRIMENA SAVREMENE MEDICINSKE DOKTRINE I DOSTIGNUĆA MEDICINSKE I DRUGIH NAUKA 8.1. Da li se u laboratorijskoj dijagnostici bolesnika koriste savremene procedure, postoje li za to uslovi, odgovarajući stručnjaci i potrebna oprema 8.2. Da li laboratorija ima opisana uputstva za sprovođenje procedura i upotrebu aparata i da li se ista nalaze na radnom mestu dostupna svima zaposlenim

20 8.3 Da li se laboratorijska dijagnostika obavlja pojedinačno ili timski 8.4 Koliko i kako se koristi mogućnost konsultacija sa drugim medicinskim službama 8.5 Koliko se koriste stručna i naučna dostignuća u praksi 8.6 Ocena o primeni jedinstvenih medicinskih doktrinarnih stavova 8.7 Da li se u laboratoriji koriste odgovarajuća pomoćna medicinska sredstva (npr. vakum epruvete za uzorkovanje, lancete za jednokratnu upotrebu i sl.) 8.8 Da li se u laboratoriji sprovode mere zaštite (rukavice za jednokratnu upotrebu i sl.) 8.9 Ocena obima i kvaliteta stručnog rada 9. VOĐENJE PROPISANE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 9.1 Način vođenja, sadržaj i kvalitet medicinske dokumentacije: (uputi, izveštaji, laboratorijski protokoli, radne liste, uputstva za pripremu pacijenata i sl.)

21 9.2 Način vođenja evidencije laboratorijskih rezultata (radne liste, kartoni, protokoli, elektronsko vođenje, i sl.) 9.3 Da li su formirane liste za izveštavanje ispravne po sadržaju (oznaka sistema u kome se vrši određivanje, parametar, dobijena vrednost, referentne vrednosti, izražavanje u Sl jedinicama); da li su svi laboratorijski rezultati evidentirani u protokolu 9.4 Da li se prilikom prijema biološkog materijala kontroliše ispravnost istog; da li se na radnim kartonima označava hemoliza, lipemija i sl. Da li se traži ponovno vađenje ako je uzorak neispravan 10. STRUČNO USAVRŠAVANJE 10.1 Da li postoji plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 10.2 Procenat zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji su učestvovali na stručnim skupovima, stručnim savetovanjima, seminarima, simpozijumima, kongresima i dr Stručna i društvena priznanja zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima 11. UNUTRAŠNJA PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA

22 11.1 Da li postoji godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 11.2 Da li Stručni savet prati i organizuje sprovođenje programa unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada i da li postoji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 11.3 Da li laboratorija učestvuje u Nacionalnom programu spoljašnje provere kvaliteta stručnog rada ili nekoj drugoj komercijalnoj kontroli, kakvi su rezultati ovih kontrola 12. KADROVSKA OBEZBEĐENOST 12.1 Ocena broja i strukture zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe _ 13. OBEZBEĐENOST GRAĐEVINSKO-TEHNIČKIH USLOVA I OPREME 13.1 Ocena građevinsko tehničkih i higijensko-sanitarnih uslova 13.2 Stanje postojeće medicinske opreme i ocena obezbeđenosti potrebnom opremom prema Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima oblicima zdravstvene službe

23 13.3 Ocena iskorišćenosti opreme visoke tehnološke vrednosti 14. OCENE I POSEBNA ZAPAŽANJA 14.1 Ocene o stručnom radu i obezbeđenim uslovima sa detaljnim opisom utvrđenih nedostataka 15. PREDLOG MERA Stručni rukovodilac Potpis stručnih nadzornika Obrazac 3 OBRAZAC 3 IZVEŠTAJ O REDOVNOJ SPOLJNOJ PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST

24 I 1. Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse 2. Datum vršenja provere kvaliteta stručnog rada 3. Rukovodilac ustanove - osnivač privatne prakse 4. Rukovodilac organizacione jedinice (bolnička apoteka, ogranak apoteke, jedinica za izdavanje gotovih lekova) II Neposrednim uvidom u stručni rad sagledano je i ocenjeno sledeće: 5. OBIM I ORGANIZACIJA RADA 5.1 Opterećenost farmaceuta, prosečni broj usluga u toku dana i prosečni broj pacijenata sa receptima ili izveštajima lekara specijalista 5.2 Broj recepata za lekove i naloga za medicinska sredstva koji se izdaju na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na mesečnom nivou 5.3 Obrada podataka, način evidentiranja broja i vrste prodatih lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda. Da li se izdaju računi sa fiskalnog štampača koji je povezan sa računarom 5.4 Organizacija (broj organizacionih jedinica), ocena uređenosti, funkcionalnosti i iskorišćenosti prostornih kapaciteta

25 5.5 Početak i završetak radnog vremena, organizacija i raspored radnog vremena, organizacija rada noću, nedeljom i u dane praznika 5.6 Organizacija snabdevanja i raspodele lekova, vrste i količine lekova, za koji period su obezbeđene zalihe lekova 5.7 Lekovi, medicinska sredstva i druga proizvodi sa isteklim rokom, način evidentiranja, označavanja, skladištenja i uklanjanja _ 6. PRIMENA SAVREMENE MEDICINSKE DOKTRINE I DOSTIGNUĆA MEDICINSKIH I DRUGIH NAUKA 6.1 Sprovođenje adekvatne i savremene farmakopeje; snabdevenost specifičnim lekovima (iz grupe insulina, citostatika, opojnih droga i sl.); izrada magistralnih i galenskih lekova 6.2 Primena savremene stručne literature 6.3 Ocena obima i kvaliteta stručnog rada 7. VOĐENJE PROPISANE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 7.1 Način vođenja, sadržaj i kvalitet medicinske dokumentacije: ("Knjiga evidencije recepata", "Knjiga evidencije o prijemu i izdavanju opojnih droga", i dr.)

26 7.2 Da li farmaceuti vrše proveru dokumentacije koju vodi farmaceutski tehničar

27 8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1 Da li postoji plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 8.2 Procenat zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji su učestvovali na stručnim skupovima, stručnim savetovanjima, seminarima, simpozijumima, kongresima i dr. 8.3 Stručna i društvena priznanja zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima _ 9. UNUTRAŠNJA PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA 9.1 Da li postoji godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 9.2 Da li Stručni savet prati i organizuje sprovođenje programa unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada i da li postoji izveštaj o sprovođenju unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 10. KADROVSKA OBEZBEĐENOST 10.1 Broj diplomiranih farmaceuta i broj farmaceutskih tehničara 11. OBEZBEĐENOST GRAĐEVINSKO-TEHNIČKIH USLOVA I OPREME 11.1 Procena građevinsko tehničkih i higijensko-sanitarnih uslova

28 11.2 Stanje postojeće opreme i ocena obezbeđenosti potrebnom opremom 11.3 Ocena iskorišćenosti opreme visoke tehnološke vrednosti 12. OCENE I POSEBNA ZAPAŽANJA 12.1 Ocena o stručnom radu i obezbeđenim uslovima sa detaljnim opisom utvrđenih nedostataka _ 13 PREDLOG MERA Stručni rukovodilac Potpis stručnih nadzornika Obrazac 4 OBRAZAC 4

29 IZVEŠTAJ O VANREDNOJ SPOLJNOJ PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA 1. Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse 2. Rukovodilac ustanove - osnivač privatne prakse 3. Odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi u kojoj se vanredna provera kvaliteta stručnog rada vrši 4. Podnosilac zahteva za organizovanje vanredne provere kvaliteta stručnog rada 5. Predmet (razlog, cilj,) nadzora 6. Lice u čijem prisustvu se vrši vanredna provera kvaliteta stručnog rada 7. Datum i vreme kada je vršena vanredna provera kvaliteta stručnog rada 8. Opis pregledane medicinske dokumentacije i evidencije sa ocenom da li je vođena na propisan način, da li je validna i da li je potpuna

30 9. Opis toka lečenja, sa ocenom da li su poštovana savremena dostignuća medicinskih i drugih nauka i važeće, odnosno utvrđene stručno medicinske doktrine i uputstva 9.1. Hronološki navesti preduzete medicinske mere i postupke u smislu blagovremenosti i sveobuhvatnosti u vezi sa lečenjem pacijenta 9.2. Navesti ustanovljenu praksu koja je u skladu sa utvrđenom medicinskom doktrinom i uputstvima 9.3. Ocena u kojoj meri su preduzete medicinske mere i postupci bili u saglasnosti sa navedenim doktrinarnim stavovima i uputstvima 10. Utvrđeni nedostaci u vezi sa lečenjem pacijenta 11. Zaključak nadzornika 12. Predlog mera

31 Stručni rukovodilac Potpis stručnih nadzornika

32

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писмено или усмено. Члан 4. Писмено достављање информације

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/ даље: Закон

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/ даље: Закон На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 185 став 1, алинеја 9 Статута Средње техничке

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси П

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, број 52/11), Министар културе и информисања доноси П На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ВИШИХ СТРУЧНИХ

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тек

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тек Јавно комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило'' Датум: 02.12.2015.године Зрењанин На основу члана 16 став 1 Закона о заштити узбуњивача ( у даљем тексту: закон) Службени гласник Републике Србије број

Више

Преузето са Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл

Преузето са  Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Службени гласник РС, бр. 30/10, 107/12, 105/17 др. закон

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више