Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - IPUKSpojen.doc"

Транскрипт

1 ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА ГОДИНУ 1

2 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи. За показатеље Комисије за из члана 39. Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите ( ни гласник РС, број 49/2010) морају постојати писана документа (Интегрисани план сталног унапређења здравствене установе, Интегрисани извештај о раду Комисије за ) заведена у архиви здравствене установе, уз постојање ажуриране интернет презентације установе. Здравствени центар је у обавези да сачини Интегрисани план сталног унапређења и Интегрисани извештај о раду Комисије за, за сваку установу/организациону целину у саставу у којима се прате показатељи квалитета (дом здравља и општа болница), и да их као такве доставе институту/заводу за јавно здравље надлежном за територију на којој се здравствена установа налази. Клинички центар је у обавези да сачини Интегрисани план сталног унапређења и Интегрисани извештај о раду Комисије за, за сваку установу/организациону целину у саставу у којима се прате показатељи квалитета (клиника и центар) у циљу лакшег праћења и унапређења квалитета на нивоу наведених организационих јединица. Клинички центар доставља институту/заводу за јавно здравље надлежном за територију на којој се налази јединствен Интегрисани план сталног унапређења здравствене установе и Интегрисани извештај о раду Комисије за за ниво целе установе. Свака здравствена установа на крају извештајног периода а најкасније до 15. фебруара доставља Интегрисани план сталног унапређења здравствене установе за текућу годину и Интегрисани извештај о раду Комисије за за извештајну годину институту/заводу за јавно здравље надлежном за територију на којој се здравствена установа налази. Обавеза достављања Интегрисаног плана сталног унапређења здравствене установе институту/заводу за јавно здравље ступа на снагу године, а на основу података за извештајни период За извештајни период здравствена установа је у обавези да институту/заводу за јавно здравље достави део Интегрисаног извештаја о раду Комисије за, односно табелу 6a. Сумарни извештај Комисије за здравствене установе. Обавеза достављања свеобухватног Интегрисаног извештаја о раду Комисије за институту/заводу за јавно здравље ступа на снагу године, а на основу података за извештајни период ПРЕПОРУКА: У циљу припреме, односно усавршавања израде Интегрисаног плана сталног унапређења здравствене установе за годину и целокупног Интегрисаног извештаја о раду Комисије за за годину, здравствена установа је у обавези да током године сачини наведене извештаје за других шест месеци године, а на основу доступних података из првих шест месеци године (за показатеље квалитета здравствене заштите и ), односно из претходне године (за задовољство корисника и задовољство запослених), као и последње доступне године (који се односе на спољну проверу квалитета стручног рада и препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа). Здравствена установа користи наведене шестомесечне извештаје у сопствене сврхе и не доставља их институту/заводу за јавно здравље. 2

3 Интегрисани план сталног унапређења здравствене установе Интегрисани план сталног унапређења здравствене установе (у даљем тескту Интегрисани план) представља показатељ Комисије за здравствене установе који збирно и свеобухаватно приказује све планиране активности на унапређењу здравствене установе у периоду од једне године. Интегрисани план у свом саставу садржи пет целина: 1. Планиране активности ради побољшања показатеља квалитета здравствене заштите и квалитета рада које здравствена установа прикупља и прати (табела 1) 2. Планиране активности ради унапређења задовољства корисника (табела 2) 3. Планиране активности ради унапређења задовољства запослених (табела 3) 4. Препоруке и предлози мера утврђених током последње спољне (редовне) провере квалитета стручног рада коју спроводе стручни надзорници Министарства здравља (табела 4а) и унутрашње провере квалитета стручног рада (табела 4б) 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а уколико је здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствен их установа Србије (табела 5) НАПОМЕНА: Образац Интегрисаног плана сталног унапређења здравствене установе се попуњава електронски у дефинисаном формату. Упутство за попуњавање Интегрисаног плана На предвиђене линије у наслову обрасца уписати годину на коју се односи план. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Филијала РЗЗО. Уписати седиште филијале којој здравствена установа припада. Институт/завод за јавно здравље. Уписати седиште института/завода за јавно здравље на чијој територији/округу се налази здравствена установа. Назив здравствене установе. Уписати тачан назив здравствене установе. Назив здравствене установе у саставу. Уписати тачан назив здравствене установе у саставу. НАПОМЕНА: Здравствени центар доставља Интегрисани план посебно за сваки дом здравља, односно општу болницу у саставу. На линијама предвиђеним за уписивање података о тиму који је сачинио План уписати пуно име и презиме свих чланова комисије који су сачинили План. Директор здравствене установе на коју се план односи, потврђује сагласност са садржајем плана својим потписом и факсимилом. На линији која се односи на датум уноси се датум усвајања плана од стране Управног одбора здравствене установе. 3

4 Табела 1. Показатељи квалитета здравствене заштите и Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Колона 1: Предмет унапређења. Уписати бар три показатеља квалитета здравствене заштите/квалитета рада здравствене установе, одабрана према сопственој процени и приоритетима за њихово побољшање. Показатеље наводити редоследом којим су наведени у Правилнику о показатељима квалитета ( ни гласник РС, број 49/2010). Колона 2: Ниво приоритета. За сваки показатељ из колоне 1 навести ниво приоритета за његово побољшање. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За сваки показатељ из колоне 1 навести мере и активности које ће бити спроведене у циљу његовог побољшања. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на постојеће вредности сваког показатеља из колоне 1, дефинисати вредност односно циљ који се жели постићи на крају извештајног периода. Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Табела 2. Задовољство корисника Колона 1: Предмет унапређења. Уписати све показатеље задовољства корисника услугама здравствене службе (члан 37. Правилника) који нису ажурирани са најсвежијим информацијама за кориснике, као и одабране аспекте на које су корисници имали највише приговора/жалби (књиге утисака/кутија за примедбе и приговоре заштитнику пацијентових права). Такође је потребно уписати и одабране аспекте задовољства корисника за које је, на основу анализе резултата Испитивања задовољства корисника здравственом заштитом спроведеног у претходној години, утврђено да их је потребно побољшати (према сопственој процени, односно приоритетима). Колона 2: Ниво приоритета. За сваки показатељ/аспект из колоне 1 навести ниво приоритета за његово побољшање/. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За сваки показатељ/аспект из колоне 1 навести мере и активности које ће бити спроведене у циљу његовог побољшања/унапређења. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на постојеће вредности сваког показатеља/аспекта из колоне 1, дефинисати вредност односно циљ који се жели постићи на крају извештајног периода. 4

5 Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Табела 3. Задовољство запослених Колона 1: Предмет унапређења. Уписати одабране показатеље/аспекте задовољства запослених за које је, на основу анализе резултата Испитивања задовољства запослених спроведеног у претходној години, утврђено да их је потребно побољшати (према сопственој процени, односно приоритетима). Колона 2: Ниво приоритета. За сваки показатељ/аспект из колоне 1 навести ниво приоритета за његово. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За сваки показатељ/аспект из колоне 1 навести мере и активности које ће бити спроведене у циљу његовог побољшања/унапређења. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на постојеће вредности сваког показатеља/аспекта из колоне 1, дефинисати вредност односно циљ који се жели постићи на крају извештајног периода. Табела 4а: Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада редовна провера На предвиђеној линији уписати датум редовне спољне провере квалитета стручног рада. Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Колона 1: Предмет унапређења. Уписати све препоруке и предлоге мера наведене у Извештају о редовној спољној провери квалитета стручног рада. Колона 2: Ниво приоритета. За све препоруке и предлоге мера наведене у колони 1 навести ниво приоритета за спровођење активности. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За све препоруке и предлоге мера из колоне 1 навести мере и активности које се планирају у циљу унапређења квалитета стручног рада. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на уочене недостатке за чије отклањање су дате препоруке и предложене одређене мере, наведене у колони 1, представити побољшање које се очекује на крају извештајног периода применом наведених активности. 5

6 Табела 4б: Препоруке и предлози мера на основу унутрашње провере квалитета стручног рада Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Колона 1: Предмет унапређења. Уписати све препоруке и предлоге мера наведене у годишњем Извештају о унутрашњој провери квалитета стручног рада. Колона 2: Ниво приоритета. За све препоруке и предлоге мера наведене у колони 1 навести ниво приоритета за спровођење активности. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За све препоруке и предлоге мера из колоне 1 навести мере и активности које се планирају у циљу унапређења квалитета стручног рада. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на уочене недостатке за чије отклањање су дате препоруке и предложене одређене мере, наведене у колони 1, представити побољшање које се очекује на крају извештајног периода применом наведених активности. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије На предвиђеној линији уписати датум последње акредитацијске посете. Колона 0: Редни број. Уписати редни број. Колона 1: Предмет унапређења. Уписати све препоруке које се налазе у завршном извештају о акредитацији који доставља Агенција установи након акредитацијске посете. Колона 2: Ниво приоритета. За сваку препоруку наведену у колони 1, навести ниво приоритета за спровођење активности. Уписују се шифре: 1 за висок ниво приоритета, 2 за средњи или 3 за низак. Колона 3: Мере и активности. За сваку препоруку из колоне 1 навести мере и активности које ће бити спроведене у циљу унапређења у датој области. Колона 4: Временски рокови. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 одредити временски рок за њихову реализацију. Колона 5: Одговорна особа. За сваку од предвиђених мера и активности из колоне 3 уписати име и презиме особе која је одговорна за њихову реализацију. Колона 6: Очекивани резултати. У односу на постојеће акредитационе стандарде и критеријуме у односу на које су дате препоруке наведене у колони 1, дефинисати вредност односно циљ који се жели постићи на крају извештајног периода применом наведених активности. 6

7 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Шабац ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: ШАБАЦ-МАЧВАНСКИ ОКРУГ ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА ГОДИНУ Назив здравствене установе ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ Назив здравствене установе у саставу Табела 1. Показатељи квалитета здравствене заштите и Р.бр. Предмет унапређења Ниво Временски Мере и активности приоритета рок Одговорна особа Очекивани резултат Непосредни 1 Повећање фрекфентности руководиоци Смањење стопе леталитета са 1 пријема и заузетости служби начелници постојеће % постељног фонда и секторски директори Испод 4, 00 % 2 3 Одржати просечну дужину болничког лечења 6,32 дана, на постојећој Повећати број упућених на обдукцију (у 2011 укупно упућено 45) и проценат обдукованих (сада 11,08% ) 2 1 Задржати постојећи тренд пада у односу на претходне године Наложити начелницима служби упућивање на клиничко-болничку обдукцију свих случајева умрлих у року мањем од 24 часа по пријему на хоспитално лечење, и свих оних чији узрок смрти клинички није јасан Непосредни руководиоци служби начелници и секторски директори Непосредни руководиоци служби и лекари службе патологије 6,00 дана Минимум 25 % проценат обдукованих од укупног броја упућених 7

8 4 5 Повећати безбедност пацијената (падови пацијената, пацијенти са декубитусима ) Укључење службе Гинекологије и акушерства породилишта у програм «Болница пријатељ бебе» 1 1 Повећати ниво неге и одговорности медицинског особља, нарочито према пацијентима у јединицама интензивне неге и непокретним Успоставити контакт са одговорним особама из републичког програма Блок сестре и служби, и главна сестра Опште Болнице Начелник службе Гинекологије и акушерства и директор Хируршког секотора Смањити са постојеће стопе- 1, 01% за минимум 20 % мање Породилиште Опште болнице Шабац је у програму «Болница пријатељ бебе» 8

9 Табела 2. Задовољство корисника Ниво Временски Р.бр. Предмет унапређења Мере и активности Одговорна особа Очекивани резултат приоритета рок Ажурније и концизније давање Задовољство корисника болничким информација пацијентима о Лекари и начелник лечењем (када се узму у обзир сви Боља обавештеност пацијента 1 2 плану и динамици службе за Интерне аспекти) за Интерно одељење о свом здравственом стању дијагностике и даљег тока болести износи - 3,93 лечења Задовољство корисника болничким лечењем (када се узму у обзир сви аспекти) на Хирургији - 4,41 Задовољство корисника болничким лечењем (када се узму у обзир сви аспекти) на Гинекологији и акушерству 3,98 Задовољство корисника специјалистичком службом по питању чекања на заказани преглед више од 30 дана, овом анкетом је то присутно код 8,3 % корисника Очувати постојећи ниво задовољства корисника Омогућити присуство брачног партнера током порођаја Створити потенцијалну листу са које ће телефонским путем пацијенти са исте бити позивани у случају појаве слободних термина Лекари и начелник службе Хирургије Начелник службе Гинекологије и акушерства,шеф породилишта, и директор Хируршког сектора Шефови амбулантно поликлиничког дела службе и начелник Постојеће стање задовољства корисника Остварење плана. Смањење чекања на заказани преглед дуже од 30 дана на 5% корисника Табела 3. Задовољство запослених Ниво Временски Р.бр. Предмет унапређења Мере и активности Одговорна особа Очекивани резултат приоритета рок Према извештају Завода за јавно Цео сет мера и активности Побољшање задовољства Директор Опште 1 здравље просечна оцена 1 везан за задовољство запослених по свим болници задовољства запослених је 3,31 запослених параметрима за 10% 2 На питање «Могућностима да у раду користите сва своја знања, способности и вештине» веома незодовољних је било 4,82% 1 Омогућити запосленима да се максимално искажу са постојећим знањем способностима и вештинама Сви непосредно претпостављени Смањење процента веома незодовољних по овом питању за 50% 9

10 Табела 4а. Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада редовна провера Датум редовне провере: године - Микробиолошка лабораторија Опште болнице Шабац Супервизорска посета Министарства здравља Републике Србије - Пројекат «Контрола туберколозе у Србији» Р.бр. Предмет унапређења Ниво Временски Мере и активности Одговорна особа приоритета рок Очекивани резултат Препоручује се засејавање већег броја узорака на течне подлоге уз 1 коришћење стандардизованог Повећање процента рада са NALC-NaOH протокола за обраду на Материјално обезбеђење за течним подлогама што је у аутоматизованом апарату који Директор Опште 2 засејавање већег броја узорака складу са препорукама за лабораторија поседује а сваку болнице Шабац на течним подлогама бржу дијагностику позитивну течну културу треба туберколозе и микобактериоза одмах послати у НРЛ на брзу идентификацију применом молекуларних техника 2 3 Именовање једног лекара одговорног за микобактериолошку дијагностику везано за пројекат контроле туберколозе, обзиром да је досадашња Др Славица Јанковић, од октобра године пензионисана Обезбедити Интернет у Лабораторији, обзиром да је наша лабораторија само једна од две у Србији које не поседују исти а укључене су у пројекат контроле туберколозе под покровитељством министарства здравља Републике Србије 1 2 Решење о именовању кадровско правне службе по налогу директора сектора Техничко обезбеђење тражен од стране Информатичке службе Директор Опште болнице Шабац Директор Опште болнице Шабац Испуњење именовања одговорне особе Испуњење техничког услова. 10

11 Табела 4б. Препоруке и предлози мера на основу унутрашње провере квалитета стручног рада Р.бр. Предмет унапређења Ниво Временски Мере и активности Одговорна особа приоритета рок Очекивани резултат Грађевинска реконструкција службе за Интерне болести 1 Реализација постојећег плана са дефинисаним почетком Опремање већ реконструисаног простора дечијих субспецијалистичих амбуланти и почетак рада истих Грађевинска реконструкција постојећег простора службе за физикалну медицину и рехабилитацију, у циљу обезбеђења адекватног простора и опреме за формирање савременог центра за дијализу 2 1 радова у јануару год. Скопчане са донацијом Ехокардиографског апарата са две функционалне сонде од стране фондације Б92 у склопу Пројекта «Битка за неонатологију» Комплетна активност везана за пројекат извођења радова и реализацију истог Директор Опште болнице Шабац Директор Опште болнице Шабац Директор Опште болнице Шабац Реализација пројекта у потпуности. Реализација пројекта. Реализација целокупног пројекта. План урадили: Датум Директор Др Драган Танасић, председник комисије год. Др Снежана Михаиловић, члан Др Владимир Петровић, члан Др Петар Маричић, члан ВМС Слободанка Богдановић Васић, члан 11

12 Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Ниво Временски Одговорна Р.бр. Предмет унапређења Мере и активности Очекивани резултат приоритета рок особа ХЛП ХЛП 2.6 ХЛП 3.4 ХЛП 3.6 обезбедити доследну примену потреби обавештавања пацијента о плану лечења Унутрашњи стручни надзор потреби обавештавања пацијента и/или чланова породице о плану лечења потреби лечења у складу са утврђеним смерницама, водичима добре клиничке праксе, протоколима и процедурама значају уредног вођења документације Унутрашањи стручни надзор Начелници, шефови одсека, главне и блок сестре служби хируршког сектора Начелници, шефови одсека, главне и блок сестре служби хируршког сектора Начелници, шефови одсека, главне и блок сестре служби хируршког сектора Начелници, шефови одсека, главне и блок сестре служби хируршког Сви пацијенти адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем Добро информисана и задовољна породица пацијента који се налази на лечењу Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем Сви запослени упознати са утврђеним смерницама, водичима добре клиничке праксе, протоколима и процедурама безбедности пацијената који се лече на одељењима хируршког сектора Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом 12

13 ХЛП 4.4 обезбедити континуитет ХЛП 5.1 ХЛП 5.4 ХЛП 5.5 ХЛП 7.1 нема примене ХЛП 7.2 неопходан континуитет примене потреби обавештавања пацијента и/или чланова породице о изменама у плану лечења 1. Израда и усвајање Књиге транспорта за свако санитетско возило Израда и усвајање процедуре- Опремљеност санитетског возила потрошним медицинским материјалом Контрола примене процедуре потреби обавештавања пацијента и/или чланова породице о отпусту или трансферу на друга одељења значају правилног вођења документације (досијеа пацијента) Унутрашањи стручни надзор потреби да сви запослени буду упознати са стратешким планом 1. Израда Плана унапређења пацијента за све службе хируршког сектора сектора Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Главне и блок сестре служби Опште болнице протоколе и процедуре рада Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Начелник одговарајуће службе хируршког сектора Добро информисан и задовољан пацијент који се налази на лечењу и његова породица Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о изменама у предвиђеном плану лечења безбедност пацијената Добро информисан и задовољан пацијент који се налази на лечењу и његова породица Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о изменама у предвиђеном плану лечења безбедности пацијената који се отпушта или транспортује на друго одељење Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом Сви запослени су упознати са стратешким планом Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и 13

14 ХЛП 7.3 неопходан континуитет примене ХЛП 7.4 неопходан континуитет примене ХЛП 7.5 неопходан континуитет примене ХЛП 7.6 неопходан континуитет примене ХЛП 8.1 омогућити континуитет примене ХЛП 8.2 омогућити континуитет ХЛП 8.3 омогућити континуитет 1. Састанци у служби и анализа резултата пацијента квалитета и безбедности пацијента квалитета и безбедности пацијента правима пацијената Унутрашњи стручни надзор 1. Тромесечно прегледати садржај сандучића за примедбе, жалбе и похвале пацијената у службама хируршког сектора Опште болнице Шабац Извештавање запослених од стране пацијентовог адвоката правима пацијената Унутрашњи стручни надзор , шефови и блок сестре одсека Заштитник пацијентових права, начелници и главне сестре Извештаји о анализи предузетих мера Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Већи број пацијената који су добро информисани и задовољни пруженим услугама Сви запослени упознати са примедбама, жалбама и похвалама пацијената безбедност пацијената Већи број пацијената задовољних пруженим услугама 14

15 ХОС 1.6 потребна примена у потпуности ХОС 2.4 употпунити критеријум ХОС 4.6 потребан континуитет примене ХОС 5.4 омогућити континуитет примене ХОС 5.6 омогућити континуитет примене ХОС 5.8 омогућити континуитет примене значају уредног вођења документације Унутрашањи стручни надзор 1. Израда и усвајање листе анестезиолошког амбулантног прегледа Контрола примене листе 1. Редовно одржавати састанке Комисије за операционе сале Водити записник са састанака Комисије за операционе сале 1. Периодично оцењивање рада у операционој сали вршити годишње и усаглашавати са постојећим протоколима и процедурама 1. Израдити План за пацијента операционог блока за 2012.годину Извештаји о спровођењу усвојеног Плана значају придражавања норми понашања дефинисаних у Етичком кодексу служби хируршког сектора Оператори, начелник и операционог блока Анестезиолози, начелник анестезије, реанимације и интензивне терапије и неге Чланови Комисије за операционе сале Начелник и операционог блока Начелник операционог блока Главна сестра Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом. Добро информисан и задовољан пацијент (породица пацијента) који се подвргава оперативном лечењу Стандардизација рада безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу Сви здравствени радници су упознати са усвојеним протоколима и процедурама безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу Сви запослени се понашају у складу са етичким кодексом 15

16 ХОС 5.9 омогућити континуитет примене ХОС 6.2 покушати кроз стратешки план грађевинску преправку оп блока ХОС 6.5 покушати кроз стратешки план грађевинску преправку оп блока ХОС 7.1 употпунити примену ХОС 7.2 ХОС 7.3 ХОС 7.4 правима пацијената Унутрашњи стручни надзор 2. У стратешком плану предвидети грађевинску реконструкцију операционог блока 2. У стратешком плану предвидети грађевинску реконструкцију операционог блока активностима у вези са м и активностима у вези са м и активностима у вези са м и активностима у вези са м и Опште болнице Начелник и операционог блока Директор хируршког сектора Директор хируршког сектора Начелник и операционог блока Начелник и операционог блока Начелник и операционог блока Начелник и операционог блока Сви пацијенти задовољни пруженим услугама безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу, краћи боравак пацијената у болници Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе и активностима које су планиране и предузете Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе и активностима које су планиране и предузете 31 ХОС 7.5 Извештаји о анализи праћених 16

17 ХОС 7.6 ХИН 1.4 употпунити документацију ХИН 2.5 употпунити критеријум ХИН 4.3 неопходан је већи број сестара са вишом школом ХИН 4.4 неопходан је већи број сестара са вишом школом ХИН 4.5 ХИН 4.13 спровести континуитет примене пацијента активностима у вези са м и и улози појединаца у реализацији предвиђених активности 1. Израда и усвајање процедуре - Пријем педијатријских пацијената у ЈИТН Контрола примене процедуре 1. Штампање информатора за породицу пацијената о могућности добијања информација о лечењу и променама плана лечења 1. Достављање молбе директору за пријем 3 ВМС у ЈИТН 1. Достављање молбе директору за пријем 3 ВМС у ЈИТН Упућивање медицинских сестара запослених у ЈИТН на додатну едукацију из области интензивне терапије и неге 2. Анализа тренутног стања кадрова и потребе за повећањем броја МС у смени 1. Одржавање састанака Комисије за протоколе и процедуре рада у ЈИТН шестомесечно и анализирање резултата протоколе и процедуре рада у ЈИТН Шеф и блок сестра Јединице интензивне терапије и неге Начелник анестезије, ренимације и интензивне терапије и неге Начелник и шеф Јединице интензивне терапије и неге Начелник и и шеф и блок сестра Јединице интензивне терапије и неге Чланови Комисије за протоколе и процедуре рада у ЈИТН показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Стандардизација пријема педијатријских пацијената Добро информисана и задовољна породица пацијента који се налази на лечењу у ЈИТН У свакој смени присутна ВМС безбедности пацијената који се лече у ЈИТН безбедности пацијената који се лече у ЈИТН безбедности пацијената који се лече у ЈИТН безбедности пацијената који се лече у ЈИТН 17

18 ХИН 5.2 допунити протоколе ХИН 5.4 употпунити критеријум ХИН 5.5 ХИН 5.7 ХИН 5.8 ХИН 6.2 употпунити критеријум ХИН 6.3 инсталирати систем 1. Израда протокола за уобичајена стања која се јављају и решавају у ЈИТН 2. Штампање информатора за здравствену едукацију пацијената и чланова њихових породица значају вредности које доноси Мисија и Визија и потреби њиховог поштовања у пружању здравствених услуга значају придражавања норми понашања дефинисаних у Етичком кодексу правима пацијената Унутрашњи стручни надзор протоколе и процедуре рада у ЈИТН протоколе и процедуре рада у ЈИТН Начелник и службе, Главна сестра Опште болнице, шеф и блок сестра Јединице интензивне терапије и неге 1. Набавка монитора Директор Опште болнице Шабац 3. Израдити технички план и инсталирати систем за позивање и алармирање сестре Директор Опште болнице Шабац безбедности пацијената који се лече у ЈИТН Извештаји о анализи предузетих мера Сви запослени при пружању услуга подржавају мисију, визију и вредности установе Сви запослени се понашају у складу са етичким кодексом Сви пацијенти задовољни пруженим услугама безбедности пацијената који се лече у ЈИТН Безбедна здравствена заштита безбедности пацијената који се лече у ЈИТН Безбедна здравствена заштита ХИН 6.6 обезбедити континуирано присуство 1. Обезбедити присуство радиолога у Општој болници Директор Опште болнице Шабац безбедност пацијената радиолога 24 сата Смањени трошкови због не 46 упућивања пацијената у терцијерну установу ради дијагностике 47 ХИН Контрола путева чистог и Шеф одсека Раздвојени путеви чистог и 18

19 прљавог хигијене Главна сестра Опште болнице Шабац ХИН 7.4 ХИН 7.5 урадити процедуре ХИН 8.1 и омогућити континуитет ХИН 8.2 ХИН 8.3 ХИН 8.4 ХИН 8.5 ХИН 8.6 потреби обавештавања пацијента о лечењу и променама плана лечења, кao и отпуста из ЈИТН Унутрашњи стручни надзор 2. Израда и усвајање процедуре - Палијативно збрињавање пацијената Укључивање Опште болнице Шабац у програм Националне стратегије за палијативно збрињавање пацијената потреби да сви запослени буду упознати са стратешким планом 1. Израда Плана унапређења пацијента анестезије, реанимације и интензивне терапије и неге 1. Састанци у служби и анализа резултата пацијента квалитета и безбедности пацијента, шеф и блок сестра Јединице интензивне терапије и неге протоколе и процедуре рада у ЈИТН Начелник анестезије, ренимације и интензивне терапије и неге прљавог у складу са стандардима Сви пацијенти адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем Сви запослени су упознати са стратешким планом Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Извештаји о анализи предузетих мера Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља 19

20 56 57 ИГЛП 2.4 ИГЛП 3.1 квалитета и безбедности пацијента потреби обавештавања пацијента о плану лечења Унутрашњи стручни надзор 1. Eдукација запослених о значају упознавања са планом лечења пацијента Начелници, шефови одсека, главне и блок сестре служби интернистичког сектора Начелник и службе Сви пацијенти адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем 58 ИГЛП 4.4 потреби обавештавања пацијента и/или чланова породице о изменама у плану лечења Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о изменама у предвиђеном плану лечења и задовољни лечењем ИГЛП 5.1 ИГЛП 5.4 ИГЛП 6.2 неопходна је озбиљна реконструкција простора, на чему менаџмент ради ИГЛП 7.1 ИГЛП 7.2 ИГЛП Унапређење постојећих процедура и њихова доследна примена потреби обавештавања пацијента/породице о лечењу и променама плана лечења, кao и отпуста из одељења Унутрашњи стручни надзор 1. Реконструкција комплетнoг простора за интерну медицину потреби да сви запослени буду упознати са стратешким планом 1. Израда Плана унапређења пацијента служби интернистичког сектора 1. Израда Плана унапређења пацијента служби интернистичког сектора Начелник и службе,комисија за квалитет, шефови и блок сестре одељења Менаџмент болнице Начелници интернистичких служби Начелници интернистичких служби Побољшање и Сви пацијенти адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем Побољшање и Сви запослени су упознати са стратешким планом Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Сви запослени су упознати са Планом за пацијента 20

21 ИГЛП 7.4 ИГЛП 7.5 ИГЛП 7.6 ИГЛП 8.3 употпунити примену критеријума ИГИН 1.4 ИГИН 4.3 ИГИН 4.4 ИГИН 4.10 ИГИН 4.13 обезбедити континуитет ИГИН Израда Плана унапређења пацијента служби интернистичког сектора пацијента пацијента правима пацијената Унутрашњи стручни надзор У интернистичкој интензивној нези не лече се деца 1. Упућивање медицинских сестара запослених у коронарној јединици на додатну едукацију из области интензивне терапије и неге 1. Упућивање медицинских сестара запослених у коронарној јединици на додатну едукацију из области интензивне терапије и неге 1. Упућивање медицинских сестара запослених у коронарној јединици на додатну едукацију из области интензивне терапије и неге 1. Одржавање састанака Комисије за протоколе и процедуре рада у К Ј шестомесечно и анализирање резултата 1. Израда протокола за уобичајена стања која се Начелници интернистичких служби , шефови и блок сестре одсека Начелник и шеф коронарној јединици Начелник и шеф коронарне јединице Начелник и шеф коронарној јединици Чланови Комисије за протоколе и процедуре рада у КЈ протоколе и Сви запослени су упознати са Планом за и доприносе његовом остварењу Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Већи број пацијената који су добро информисани и задовољни пруженим услугама безбедности пацијената који се лече у коронарној јединици безбедности пацијената који се лече у коронарној јединици безбедности пацијената који се лече у коронарној јединици безбедности пацијената који се лече у КЈ безбедности пацијената који 21

22 ИГИН 5.5 ИГИН 5.7 обезбедити довољно доказа ИГИН 6.3 уградити систем за позивање сестре ИГИН 6.6 омогућити радиолога 24 х ИГИН 6.8 ИГИН 6.12 ИГИН 7.5 спровести примену критеријума у потпуности ИГИН 8.1 применити критеријум у потпуности јављају и решавају у КЈ значају вредности које доноси Мисија и Визија и потреби њиховог поштовања у пружању здравствених услуга значају придражавања норми понашања дефинисаних у Етичком кодексу 3. Израдити технички план и инсталирати систем за позивање и алармирање сестре 1. Обезбедити присуство радиолога у Општој болници 24 сата 1. Створити техничке и просторне могућности за доследну примену критеријума 1. Контрола путева чистог и прљавог 2. Израда и усвајање процедуре - Палијативно збрињавање пацијената Укључивање Опште болнице Шабац у програм Националне стратегије за палијативно збрињавање пацијената потреби да сви запослени буду упознати са стратешким планом процедуре рада у КЈ Начелник и службе, Главна сестра Опште болнице Директор Опште болнице Шабац Директор Опште болнице Шабац Директор Опште болнице Шабац Шеф одсека хигијене Главна сестра Опште болнице Шабац протоколе и процедуре рада у КЈ се лече у КЈ Сви запослени при пружању услуга подржавају мисију, визију и вредности установе Сви запослени се понашају у складу са етичким кодексом безбедност пацијента који се лече у КЈ безбедност пацијената Смањени трошкови због не упућивања пацијената у терцијерну установу ради дијагностике безбедност пацијента који се лече у КЈ Раздвојени путеви чистог и прљавог у складу са стандардима Сви запослени су упознати са стратешким планом 22

23 ИГИН 8.2 ИГИН 8.3 ИГИН 8.4 ИГИН 8.5 ИГИН 8.6 ГАЛП 3.1 наставити са применом и м ГАЛП 4.2 неопходна доследнија примена писане документације ГАЛП 4.3 неопходна доследнија примена писане документације ГАЛП 4.4 неопходна доследнија примена писане документације ГАЛП Израда Плана унапређења пацијента за интерну медицину 1. Састанци у служби и анализа резултата пацијента квалитета и безбедности пацијента квалитета и безбедности пацијента 1. Eдукација запослених о значају упознавања са планом лечења пацијента 1. Eдукација запослених о значају уредног вођења документације Унутрашањи стручни надзор 1. Eдукација запослених о значају уредног вођења документације Унутрашањи стручни надзор потреби обавештавања пацијента и/или чланова породице о изменама у плану лечења значају правилног вођења документације (досијеа пацијента) Унутрашањи стручни надзор Начелник Начелник и службе Начелник и службе Начелник и службе Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Начелници, шефови одсека, ординирајући лекар Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Извештаји о анализи предузетих мера Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о изменама у предвиђеном плану лечења безбедности пацијената који се отпушта или транспортује на друго одељење Медицинска документација 23

24 ГАЛП 6.2 радити на подизању комфора пацијената ГАЛП 7.1 ГАЛП 7.2 ГАЛП 7.3 ГАЛП 7.4 ГАЛП 7.5 ГАЛП 7.6 ГАОС 2.4 ГАОС Израдити технички план и инсталирати клима уређај у просторији за обављање хируршких интервенција у оквиру дневне болнице потреби да сви запослени буду упознати са стратешким планом 1. Израда Плана унапређења пацијента службе за гинекологију и акушерство 1. Израда Плана унапређења пацијента службе за гинекологију и акушерство 1. Израда Плана унапређења пацијента службе за гинекологију и акушерство квалитета и безбедности пацијента квалитета и безбедности пацијента 1. Израда и усвајање листе анестезиолошког амбулантног прегледа Контрола примене листе потреби обавештавања пацијента о плану лечења Унутрашњи стручни надзор Директор Опште болнице Шабац Начелник Начелник Начелник Начелник Анестезиолози, начелник анестезије, реанимације и интензивне терапије и неге, шеф и блок сестра Јединице која се води у складу са законском регулативом безбедности Безбедна и комфорна здравствена заштита Сви запослени су упознати са стратешким планом Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Стандардизација рада безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу Сви пацијенти адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем 24

25 ГАОС 3.4 унапредити примену ГАОС 4.4 унапредити примену ГАОС 4.5 унапредити примену ГАОС 4.6 унапредити примену потреби примене усвојене процедуре за отпуст пацијената 2. Анализа тренутног стања кадрова и потребе за повећањем броја МС у смени 1. Унапредити постојеће протоколе и процедуре који се односе на рад у операционој сали 1. Одржавање састанака Комисије за протоколе и процедуре рада у операционој сали шестомесечно и анализирање резултата интензивне терапије и неге Начелник анестезије, реанимације и интензивне терапије и неге Начелник и Чланови комисије за операционе сале Чланови Комисије за операционе сале Стандардизација рада безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу безбедности пацијената који се подвргавају оперативном лечењу Стандардизација рада безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу ГАОС 5.8 унапредити примену ГАОС 5.9 унапредити примену ГАОС 6.2 неопходна је потпуна примена критеријума ГАОС 6.5 у стратешком плану планирати значају придражавања норми понашања дефинисаних у Етичком кодексу правима пацијената Унутрашњи стручни надзор 3. У стратешком плану предвидети грађевинску реконструкцију операционог блока 3. У стратешком плану планирати оснивање дневне Главна сестра Опште болнице Начелник и операционог блока Директор хируршког сектора Директор хируршког Сви запослени се понашају у складу са етичким кодексом Већи број пацијената који су добро информисани и задовољни пруженим услугама безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу безбедност пацијената који се 25

26 оснивање дневне хирургије хирургије сектора подвргавају оперативном лечењу, краћи боравак пацијената у болници ГАОС 6.8 ГАОС 7.1 неопходна је потпуна примена критеријума ГАОС 7.2 ГАОС 7.3 ГАОС 7.4 ГАОС 7.5 ГАОС 7.6 ПЛП 6.2 очекује се део новог простора 3. У стратешком плану предвидети грађевинску реконструкцију операционог блока активностима у вези са м и активностима у вези са м и активностима у вези са м и активностима у вези са м и пацијента активностима у вези са м и и улози појединаца у реализацији предвиђених активности 1. Завршетак грађевинских радова и отварање субспецијалистичких амбуланти у новом простору Директор хируршког сектора Начелник и операционог блока Начелник и операционог блока Начелник и операционог блока Начелник и операционог Директор опште болнице Начелник техничке службе безбедност пацијената који се подвргавају оперативном лечењу Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета рада и своје службе и активностима Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Рад у одговарајућим условима према стандарду 26

27 ПЛП 6.3 очекује се део новог простора ПЛП 6.4 очекује се део новог простора ПЛП 7.4 даље критеријума ПЛП 7.5 ПЛП 7.6 даље критеријума 1. Набавка опреме за субспецијалистичке амбуланте и обезбеђење довољног кадра Отварање субспецијалистичких амбуланти. Отварање полуинтензивне неге Стакленим зидовима обезбедити прегледност болесне деце 1. Израда распореда баждарења опреме која подлеже баждарењу пацијента Унутрашња контрола пацијента не Главна сестра Опште болнице Директор Опште болнице Директор интернистичког сектора Директор техничке службе Начелник и главна медицинска сестра за педијатрију Директор техничке службе Рад у одговарајућим условима и са одговарајућом опремом безбедном за дијагностиковање и лечење деце. Брже постављање дијагноза и правилније и безбедније лечење деце са тачно утврђеним смерницама за упућивање у установе терцијерног нивоа. Безбедније лечење и праћење деце са кардиореспираторном угроженошћу, новорођенчади и других тешких стања која захтевају полуинтензивну негу, односно лечење и правилније и безбедније транспортовање у установе терцијерног нивоа Безбедније лечење и неговање све болесне деце уз мање нежељених догађаја Распоред баждарења апарата Извештаји о анализи праћених показатеља Извештаји о анализи праћених показатеља Сви запослени упознати са планом унапређења квалитета 27

28 УМ 1.3 УМ 1.4 УМ 2.2 УМ 2.5 УМ 3.2 УМ 4.4 обезбедити континуитет примене УМ 4.5 обезбедити континуитет примене УМ 4.6 обезбедити континуитет примене пацијента значају адекватне и благовремене тријаже пацијената 1. Јасно истакнуто место првог контакта пацијента са здравственим радником значају адекватне и благовремене процене потреба пацијента потреби обавештавања пацијената и /или чланова породице о плану лечења значају уредног вођења документације Унутрашњи стручни надзор 1. Упућивање медицинских сестара/техничара запослених у УП на додатну едукацију из области ургентне медицине 2. Анализа тренутног стања кадрова и потребе за повећањем броја лекара и/или медицинских сестара/техничара у смени 1. Упућивање медицинских сестара/техничара запослених у УП на додатну едукацију из области кардиопулмоналне Начелник и службе Начелник и службе Начелник и службе Начелник и службе Начелник и службе, Начелник и шеф Начелник и шеф, главна и блок сестра Начелник и шеф рада и службе и укључени у активности које су планиране и предузете Сви пацијенти и/или чланови породице адекватно обавештени о мерама које су предузете у сврху задовољавања потреба за лечењем безбедности пацијената који се збрињавају у УП Медицинска документација која се води у складу са законском регулативом безбедности пацијената који се лече у УП безбедности пацијената који се лече у УП безбедности пацијената који се лече у УП 28

29 УМ 4.7 обезбедити радиолога и сп. биохемије 24 х УМ 4.8 употпунити примену критеријума УМ 4.10 обезбедити континуитет примене УМ 5.2 УМ 5.5 УМ 5.7 УМ 5.8 реанимације 1. Обезбедити присуство радиолога и сп. биохемије у ОБ 24 сата 1. Инсталиран видео надзор у објекту хируршког блока Редовна провера спремности и оспособљености припадника обезбеђења 1. Одржавање састанака Комисије за протоколе и процедуре за пријем и збрињавање ургентних стања шестомесечно и анализирање резултата 1. Израда процедура за уобичајена стања која се јављају и решавају у УП значају вредности које доноси Мисија и Визија и потреби њиховог поштовања у пружању здравствених услуга значају придржавања норми понашања дефинисаних у Етичком кодексу правима пацијената Унутрашњи стручни надзор Директор ОБ Шабац Директор техничке службе Чланови Комисије за протоколе и процедуре за пријем и збрињавање ургентних стања протоколе и процедуре за пријем и збрињавање ургентних стања Начелник и службе, Главна сестра Опште болнице, безбедност пацијената Смањени трошкови због не упућивања пацијената у терцијерну установу ради дијагностике, као и запослених у УП безбедности пацијената безбедност пацијената који се лече у УП Сви запослени при пружању услуга подржавају мисију, визију и вредности установе Сви запослени се понашају у складу са етичким кодексом Сви пацијенти задовољни пруженим услугама 29

30 УМ 5.10 нема довољно материјала УМ 6.1 завршити започето обележавање УМ 6.4 простор око кревета није идеално конципиран 2. Штампање информатора за здравствену едукацију пацијената и чланова њихове породице 1. Завршени започети радови и обележавање у просторијама УП 1. Израдити просторни и технички план и инсталирати систем видео надзора Начелник и УП протоколе и процедуре за пријем и збрињавање ургентних стања Менаџмент Опште болнице Директор техничке службе Начелник УП Извештај о анализи предузетих мера Безбедан и добро обележен прилаз и улаз у УП безбедност пацијената безбедност пацијената Безбедна здравствена заштита УМ 6.7 УМ 6.10 УМ 6.11 УМ 7.4 омогућити више доказа 1. Инсталирати систем видео надзора у просторији за изолацију пацијента 1. Изналажење бољих просторних и техничких могућности у оквиру постојећег простора 1. Контрола путева чистог и прљавог значају уредног вођења документације Директор техничке службе Начелник УП Директор техничке службе Начелник УП Шеф одсека хигијене Главна сестра Опште болнице Шабац Начелник службе безбедност пацијената који се лече у УП Безбедно складиштење и чување медицинског материјала и опреме Раздвојени путеви чистог и прљавог у складу са стандардима Медицинска документација се води у складу са законском регулативом УМ 7.5 даља примена критеријума УМ 7.7 ставити критеријум у примену 2. Штампање информатора за здравствену едукацију пацијената и чланова њихове породице 2. Израда и усвајање процедуре - Палијативно збрињавање пацијената протоколе и процедуре за пријем и збрињавање ургентних стања протоколе и процедуре за Добро информисани и задовољни пацијенти/породица 30

31 УМ 8.1 унапредити примену УМ 8.2 унапредити даљу примену УМ 8.3 унапредити даљу примену УМ 8.5 унапредити даљу примену АПТ 1.3 АПТ 1.4 АПТ 2.1 АПТ 2.2 више се укључити у мултидисциплинарни вид лечења АПТ 2.3 потребно је Укључивање Опште болнице Шабац у програм Националне стратегије за палијативно збрињавање пацијената потреби да сви запослени буду упознати са стртешким планом. 1. Израда Плана унапређења пацијента за пријем и збрињавање ургентних стања 1. Састанци у служби и анализа резултата квалитета и безбедности пацијената 1. Израда Плана унапређења пацијента болничке апотеке за 2012.годину 1. Израда годишњег плана рада болничке апотеке за годину у складу са стратешким планом установе 1. Састанци са начелницима свих служби Опште болнице како би клинички лекари благовремено добили информације о лековима 1. Формирање мултидисциплинарних тимова за лечење компликованих стања са учешћем фармацеута 1. Састанци Комисије за контролу фармака и рационално прописивање антибиотика пријем и збрињавање ургентних стања Начелник за пријем и збрињавање ургентних стања унапређења Начелник болничке апотеке Начелник болничке апотеке Начелник болничке апотеке Чланови Комисије за контролу фармака и рационално Сви запослени су упознати са стратешким планом Сви запослени су упознати са Планом унапређења квалитета рада и Извештаји о анализи предузетих мера Шестомесечни и годишњи извештаји о анализи праћених показатеља Сви запослени при пружању услуга подржавају мисију, визију и вредности установе Извештаји о реализацији Плана унапређења квалитета рада и Извештаји о реализацији плана Рационално и економично прописивање лекова безбедност пацијента Сви клинички лекари упознати са изменама листе лекова који се прописују на терет РЗЗО 31

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео УСВАЈА се Изјава о мисији и визији ОЈ Дом здравља Сјеница и то: М И

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРАЋЕЊА РАДА ШАЛТЕРСКИХ СЛУЖБИ РФЗО Период 1. октобар- 31. октобар 2015.године Увод Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту Републички фонд) у циљу сталног унапређења

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број: /2018 Ириг, године Тел.022/ , 400 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ Комисија за јавну набавку Број:01-404-12/2018 Ириг, 23.04.2018.године Тел.022/400-609, 400-600 Фах:022/462-035 На основу члана 63. Закона о јавним

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 2/2 Датум: 01.02.2019. Страна: 1/7

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 Република Србија Београд, 22.01.2019. године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 2 Садржај 1. Увод... 4 2. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^

Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^ Републички ФОИА ж г Ш 8 М»-СНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО О СИГУРШ БЕОГРАД 2 70СТ 2016 ЕКСП Е.Д 0..&АН-О. Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 т^^озз^з^гфаксгзв^^^бббдго ПИБ бр. 101288707 мат. бр.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр. 143. Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net 31. мај. 2018. године Л О П А Р Е БРОЈ 5/18 Жиро-рачун: ''Павловић Интернационал

Више