Savetovali[te ya mlade

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Savetovali[te ya mlade"

Транскрипт

1 ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH LEKARA Pokazatelji kvaliteta rada izabranih lekara (Službe opšte medicine, Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Službe za zdravstvenu zaštitu žena) U Severnobačkom okrugu u Službаma za zdravstvenu zaštitu odraslih osam od deset registrovanih korisnika je iz bilo kog razloga posetilo svog izabranog lekara - 77,2% (u prošloj godini 80,3%), u Službаma za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dve trećine - 64,8% (u prošloj godini 69,1%), a u Službama za zdravstvenu zaštitu žena nešto više od polovine - 56,0% (u prošloj godini 59,4%). Odnos prvih i ponovnih pregleda Dom zdravlja kod izabranog lekara Mali Iđoš Bačka Topola Subotica Okrug Zdravstvena zaštita odraslih ,54 0,96 1,24 Zdravstvena zaštita žena 2,70 0,97 0,80 0,87 Zdravstvena zaštita dece i omladine 0,26 0,55 0,34 0,38 Ponovnih pregleda je najviše registrovano u Službama za zdravstvenu zaštitu odraslih, na jedan prvi pregled obavi se 1,24 ponovni pregled (u prošloj godini 1,34 ponovna), s tim da je u Bačkoj Topoli registrovano tri puta više ponovnih pregleda nego u Subotici, zatim sledi zdravstvena zaštita žena sa 0,87 ponovnih pregleda (u prošloj godini 1,00), najveći broj ponovnih pregleda žena obavi se u Domu zdravlja u Malom Iđošu (2,70). Najmanje ponovnih pregleda na jedan prvi registruje se u zdravstvenoj zaštiti dece i omladine - 0,38 (u prošloj godini 0,44 ponovna), u ovoj Službi najviše ponovnih pregleda registruje se u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (0,55). 1

2 Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta Dom zdravlja Mali Iđoš Bačka Topola Subotica Okrug Zdravstvena zaštita odraslih 9,57% 15,91% 15,79% 15,45% Zdravstvena zaštita dece i omladine 5,46% 7,05% 16,06% 13,41% Zdravstvena zaštita žena 9,64% 4,80% 9,01% 8,14% U Severnobačkom okrugu u Službama opšte medicine u proseku kod svake šeste posete lekaru dobije se uput za specijalističko-konsultativni pregled - 15,45% (koliko je bilo i u prošloj godini - 18,31%), najviše uputa specijalisti ispisuju u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (15,91%). U Službama za zdravstvenu zaštitu dece i omladine pri svakom sedmom pregledu ispiše se po jedan uput za specijalistu - 13,41% (u prošloj godini - 15,20%), ovde je Subotica sa brojem uputa na prvom mestu (16,06%). Dom zdravlja Subotica se nalazi u sedištu Opšte bolnice, nema organizovanu specijalističko-konsultativnu službu kao domovi zdravlja u Bačkoj Topoli i Malom Iđošu zbog čega sve korisnike za ove usluge upućuje u Opštu bolnicu u Subotici. Najmanje uputa za specijalističko-konsultativne preglede ispisuju ginekolozi, svega 8,14% (u prošloj godini 9,38%), što znači da se pri svakom dvanaestom pregledu dobije uput. U Domu zdravlja u Malom Iđošu ispisuje se najveći broj uputa u odnosu na Okrug (9,64%). Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju poseta kod lekara je najveći u Službama za zdravstvenu zaštitu žena - 33,6% (u prethodnoj godini je iznosio 36,2%), gde se na 3,0 posete kod lekara obavi jedan preventivni pregled. Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju poseta kod lekara približno je isti u sva tri doma zdravlja Okruga. U Službama za zdravstvenu zaštitu dece i omladine na 5,1 posetu kod lekara obavi se jedan preventivni pregled - procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju poseta je 19,5% (u prethodnoj godini 23,2%). Najveća zastupljenost je u Domu zdravlja u Subotici (20,1%). U Službama za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva na 58,8 poseta kod lekara obavi se jedan preventivni pregled - procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju poseta je 1,7% (u prethodnoj godini - 2,8%). Zastupljenost preventivnih pregleda je izrazito niska u sva tri Doma zdravlja. 2

3 Pokazatelji kvaliteta izabranih lekara u Službama opšte medicine - Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa u SBO je iznosio u godini 13,5% (u godini je bio - 31,5%), najveći obuhvat je registrovan u Domu zdravlja u Subotici (13,6%), zatim slede Dom zdravlja u Malom Iđošu (13,2%) i Dom zdravlja u Bačkoj Topoli (13,0%). - Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 u SBO je 69,4% (u godini iznosio je 76,6%). Kod gotovo svih pacijenata u Bačkoj Topoli, na poslednjem kontrolnom pregledu su zabeleženi pozitivni efekti terapije 94,2% (u godini kod 94,9%), a kod pet od deset pacijenata u Subotici 54,4% (u prošloj godini 64,9%) i u Malom Iđošu 55,3% (u prošloj godini 59,7%). - Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna u SBO je 39,2% (u prethodnoj godini 45,1%), a kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) je 42,1% (u prethodnoj godini 42,6%). Najbolja zdravstvena zaštita dijabetičara, prema navedenim pokazateljima, je u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli, zatim slede Domovi zdravlja u Subotici i u Malom Iđošu. - Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, index telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje u SBO je 24,3% (u prethodnoj godini je iznosio 26,5%). Ova usluga je pružena kod osam pacijenata od deset u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (75,1%), kod jednog od deset u Domu zdravlja u Malom Iđošu (10,8%) i u Domu zdravlja u Subotici (10,6%). - Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test krvarenja u stolici (hemokult test) u SBO je 3,9% (u prethodnoj godini je iznosio 3,7%). Ovaj preventivni pregled se radio samo kod 1,7% registrovanih korisnika starijeg od 50 godina u Domu zdravlja u Subotici, kod 7,7% u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli i kod 13,0% u Malom Iđošu. 3

4 - Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordiniran penicilin u SBO je 32,8% (u godini je iznosio 43,7%). Penicilin se kao prva terapija najčešće ispisuje za navedene dijagnoze u Malom Iđošu, kod pet od deset pacijenata (50,0%), kod tri od deset u domu zdravlja u Subotici (30,8%) i u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (25,0%). Pokazatelji kvaliteta izabranih lekara u Službama za zdravstvenu zaštitu dece i omladine - Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J00-J06) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik u SBO je 30,5% (u prošloj godini 30,9%). Antibiotici se deci za akutne infekcije gornjih respiratornih puteva daleko najviše prepisuju u Malom Iđošu (80,8%), manje u Bačkoj Topoli (31,6%), a najmanje u Subotici (25,9%). - Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojim je ordinirana ampularna terapija u SBO je 1,1% (kao i u prošloj godini). U Malom Iđošu se daleko češće ordiniraju injekcije (15,2%), nego u Bačkoj Topoli (1,1%) i Subotici (0,1%). - Procenat predgojazne i gojazne dece u čiji je zdravstveni karton ubeležen status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani u SBO je potpun 100%, kao i u prošloj godini. - Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom u SBO je 97,4% (u prethodnoj godini 100%). Pokazatelji kvaliteta izabranih lekara u Službama za zdravstvenu zaštitu žena - Procenat korisnica od 25 do 69 godina starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice u SBO je 8,8% (u prethodoj godini je iznosio 8,2%), obuhvaćenost u Subotici je 8,6%, u Bačkoj Topoli 3,6%, a u Malom Iđošu 24,2%. - U SBO u poslednjih 12 meseci, na mamografiju je upućivano od strane izabranog ginekologa 11,0% žena starosti od 45 do 69 godina (u prethodnoj godini 15,3% %), u Domu zdravlja u Subotici 15,0%, u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli 4,1% i u Domu zdravlja u Malom Iđošu 14,9% 4

5 2. POKAZATELJI KVALITETA RADA U STOMATOLOŠKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Obuhvaćenost dece stomatološkim/sistematskim pregledima u 7. godini je 70,7% (u prethodnoj 73,3%), u 12. godini 50,8% (u prethodnoj 56,1%), u 7. razredu osnovne škole 43,8% (u prethodnoj 47,9%) i u 3. razredu srednje škole 36,2% (u prethodnoj 37,4% ). U Severnobačkom okrugu više od polovine sedmogodišnjaka (58,5%) i trećina dvanaestogodišnjaka (33,1%) je sa svim zdravim stalnim zubima (u prošloj godini procenti su bili manji, sedmogodišnjaka je bilo - 56,5%, a dvanaestogodišnjaka je bilo - 30,7%). Lokalnom aplikacijom fluorida obuhvaćeno je 84,6% sedmogodišnjaka i 83,2% dvanaestogodišnjaka (u prošloj godini taj procenat je bio 76,0% i 85,3%).. 5

6 U Severnobačkom okrugu index KEP kod dvanaestogodišnjaka obuhvaćenih sistematskim pregledima iznosi 1,86 (kreće se od 1,57-2,13) u prethodnoj godini je iznosio 1,60. Prisustvo ortodontskih anomalija kod pregledanih učenika sedmih razreda osnovnih škola je 49,4%, od kojih su čak 42,3% nelečene (u godini ortodontske anomalije su bile prisutne kod 54,0%, od kojih su bile 38,5% nelečene). Kod ovog uzrasta dece najveći procenat ortodontskih anomalija zabeležen je u Domu zdravlja u Subotici (54,2%), a najveći procenat dece sa nelečenim anomalijama u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (64,6%). Kod učenika koji su obuhvaćeni sistematskim pregledima u trećem razredu srednje škole prisutno je 32,9% učenika sa ortodontskim anomalijama, od kojih su 41,6% nelečene (u godini ortodontske anomalije su bile prisutne kod 30,4% od kojih su bile 41,5% nelečene). Kod ovog uzrasta dece najveći procenat ortodontskih anomalija zabeležen je Domu zdravlja u Subotici (33,6%), a najveći procenat dece sa nelečenim anomalijama u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli (75,0%). 6

7 U Severnobačkom okrugu trećina broja trudnica je obuhvaćena preventivnim stomatološkim pregledima (35,0%) u prethodnoj godini taj procenat je bio nešto veći (39,9%). Svaki deveti pacijent (11,1%) je konzervativno lečio parodontopatiju (u prethodnoj godini svaki sedmi - 13,4%). Lečenje je najzastupljenije u Domu zdravlja u Malom Iđošu (27,9%). 7

8 U Severnobačkom okrugu 4,1% intervencija je ponovljena, nešto manje nego u prethodnoj godini (4,5%). Najviše ponovljenih intervencija zabeleženo je u Stomatološkoj službi Doma zdravlja u Subotici (4,7%). 3. POKAZATELJI KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA - Prosečan broj preventivnih pregleda zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom po specijalisti medicine rada u SBO je 1133,3 pregled (u pošloj godini je bilo 1412,7 pregleda). - Edukacija o rizicima po zdravlje na radnom mestu obavlja se samo u Domu zdravlja u Subotici, gde je obuhvaćenost zaposlenih 39,8% (u prošloj godini 43,0%). - Procenat zaposlenih koji su obuhvaćeni osposobljavanjem za pružanje prve pomoći na radnom mestu u SBO je 3,1% (u prošloj godini 6,5%). - Procenat povreda na radu u Domu zdravlja u Subotici je 2,60% (u prošloj godini - 3,02%). - U SBO nema profesionalnih bolesti koje su verifikovane od strane fonda PIO. 8

9 4. POKAZATELJI KVALITETA RADA U SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNOJ DELATNOSTI NA PRIMARNOM NIVOU Dom zdravlja u Subotici obavlja specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine i psihijatrije, Dom zdravlja u Bačkoj Topoli iz oblasti interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije i psihijatrije, a Dom zdravlja u Malom Iđošu iz interne medicine. U Domu zdravlja u Malom Iđošu specijalističko-konsultativni pregledi se ne zakazuju. - Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta u SBO je 80,3% (u prethodnoj godini je iznosio 71,2%), veći je u Subotici - 93,1% (u godini - 93,0%), nego u Bačkoj Topoli - 86,2% (u godini - 77,6%). U Subotici je prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled skoro mesec dana i iznosi 26,1 dana (u prošloj godini je bio 31,3 dana), a u Bačkoj Topoli oko pet dana - 4,9 dana (8,1 dana se čakalo u godini), a na nivou Okruga 12,7 dana (u prošloj godini 17,5 dana). - Procenat pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 30 minuta od vremena zakazanog termina u SBO u godini iznosi 96,0% (u prošloj godini je iznosio 94,4%). U Domu zdravlja u Subotici je 96,6%, a u Bačkoj Topoli 95,7%. - Specijalističko-konsultativni pregledi se mogu zakazivati u svim službama svakog radnog dana (22 dana mesečno). Služba interne medicine u Subotici radi 16 sata nedeljno u popodnevnim satima, ostale službe ne rade u popodnevnim satima. 5. POKAZATELJI KVALITETA RADA PATRONAŽNE SLUŽBE Prosečan broj poseta po novorođenom detetu, odojčetu i licu starijem od 65 godina u SBO je 0,5 poseta po stanovniku, kao i u godini. Prema sadržaju i obimu preventivnih mera u oblasti primarne zdravstvene zaštite preporučuje se 5 poseta novorođenčetu i dve posete odojčetu, što je u Domu zdravlja Subotica i Bačka Topola skoro zadovoljeno. Nedovoljan obuhvat u Domu zdravlja u Malom Iđošu je zbog nedostatka kadra. 9

10 6. POKAZATELJI KVALITETA RADA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBOLELIH OD TUBERKULOZE U DRUGIH PLUĆNIH BOLESTI 1. Broj poseta po lekaru u oblasti zdravstvene zaštite obolelih od tuberkuloze u drugih plućnih bolesti iznosio je 4031 (u godini 3759). 2. Broj uputa za laboratoriju na 100 poseta u godini iznosio je 0,38 (u godini 0,40). 3. Broj uputa za rendgen na 100 poseta u godini iznosio je 30,97 (u godini 24,60). 4. Broj uputa za funkcionalnu dijagnostiku na 100 poseta u godini iznosio je 44,20 (u godini 47,14). 5. Procenat pozitivnih sputuma kod sumnje na tuberkulozu iznosio je 2,05% (u godini 3,60%). 6. Procenat pozitivnih izoraka poslatih u mikrobiološku laboratoriju radi bakteriološke dijagnostike u godini iznosio je 1,75% (u prošloj godini iznosio je 2,17%). 7. Procenat pregledane dece i odraslih u kontaktu prvog reda sa obolelim od tuberkuloze (unutar 30 dana) u godini iznosio je 77,78%, a u godini 79,17%. 7. POKAZATELJI KVALITETA RADA HITNE MEDICINSKE POMOĆI U Službama Hitne medicinske pomoći aktivaciono vreme je 1,5, reakciono 10,9 a vreme prehospitalne intervencije 26,8 (u godini aktivaciono vreme je bilo 1,5, reakciono 11,0, a vreme prehospitalne intervencije 27,7). 10

11 U godini je izvršena 80,0% kardiopulmonalne reanimacije u slučaju iznenadnog srčanog zastoja (u prošloj godini je izvršeno 77,3%). Uspešnost reanimacije bez prisustva ekipa Hitne medicinske pomoći je 27,1% (u prošloj godini 19,4% ), a u prisustvu ekipa HMP je 38,9% (u prošloj godini 44,4%). U Službama HMP 73,6% slučajeva se samostalno rešava na terenu (u prošloj godini 72,7%), a u ambulanti 76,9% (u prošloj godini 78,9%). Procenat samostalno rešenih slučajeva na terenu i u ambulanti najveći je u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli. Kod pacijenata sa teškom traumom u 99,0% slučajeva indikovan je medicinski tretman (u prošloj godini 100,0%). 11

12 Osam od deset pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom - 77,3% (u prošloj godini - 69,0%) zbrinuto je tako što im je otvoren intravenski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijumu, kiseonik, preparat nitroglicerina u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina, a polovini pacijenata - 50,9% (u prošloj godini 52,7%) je pored toga dat i klopidogrel, kleksan - niskomolekularni heparin i transportovan je u najbližu ustanovu zbog primarne koronarne intervencije. Sve službe Hitne medicinske pomoći u SBO imaju Plan reagovanja u vanrednim situacijama. 12

13 II POKAZATELJI KVALITETA RADA NA SEKUNDARNOM NIVOU POKAZATELJI KVALITETA RADA OPŠTE BOLNICE Prosečna dužina lečenja u Opštoj bolnici Subotica se kreće u intervalu od 3,3-5,0 dana. Pacijenti najduže ostaju na odeljenju interne medicine (5,0 dana). Prosečna dužina lečenja iznosi 4,4 dana (u godini 4,3 dana). Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege je 1,58% (u prošloj godini 1,98%) Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji je 0,97 (u prošloj godini 0,90). Stopa letaliteta u Opštoj bolnici Subotica je 3,8 (u prošloj godini 4,0), najveća je na odeljenju interne medicine - 7,9 (u prošloj godini je iznosila 8,1). Procenat umrlih u prvih 48 sati nakon prijema u bolnicu od ukupnog broja umrlih je 40,8% (u prošloj godini je iznosio 40,4%), najveći procenat umrlih pacijenatau toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu je sa odeljenja interne medicine (43,2%). 13

14 Prosečna dužina lečenja pacijenata sa akutnim infarktom miokarda je nešto kraća - 7,0 dana, nego od cerebro vaskularnog insulta - 8,1 dana (prošle godine je iznosila 6,8 dana i 7,6 dana). Stopa letaliteta je manja kod infarkta miokarda (10,7) nego kod cerebrovaskularnog insulta (18,8). U prethodnoj godini stopa letaliteta kod infarkta miokarda (9,6) je bila manja, a kod cerebrovaskularnog insulta (21,9) veća. Procenat umrlih u prvih 48 časova od prijema u bolnicu znatno je veći kod AIM (65,5%), neko kod ICV (37,4%). U prošloj godini ova razlika je bila veća, od AIM u prvih 48 sati umrlo je 73,1% pacijenata, a od ICV 19,8%. Ponovnih prijema u koronarnu jedinicu pacijenata sa AIM u godini nije bilo, u prethodnoj godini procenat je bio 0,74%, ponovnih prijema u intezivnu negu pacijenata sa CVI nije bilo kao ni u prošloj godini. - Prosečan broj preoperativnih dana lečenja je iznosio 0,73 dana (kao i u godini), a prosečan broj operisanih pacijenata u opštoj, lokalnoj i regionalnoj anesteziji po hirurgu je 168,20 pacijenta (u godini je 172,39 pacijenata). - Stopa letaliteta operisanih pacijenata u Opštoj bolnici u Subotici je 0,76 (u prošloj godini 0,58), nije bilo pacijenata koji su dobili sepsu posle operacije, kao ni u prethodnoj godini. - Obdukovano je 7,21% umrlih pacijenata, što je duplo manje nego u prošloj godini (13,23%), podudarnost kliničkih i obdukcionih dijagnoza je 100% i u ovoj i u prošloj godini. - Procenat pacijenata koji se prate po definisanom procesu zdravstvene nege je 3,13% (u prethodnoj godini 2,54%), a procenat sestrinskih otpusnih pisama patronažnoj službi je 6,65% (u prethodnoj godini 2,21%). Prosečna dužina čekanja na pregled i uspešnost sprovedene kardiopulmonalne reanimacije - Prosečna dužina čekanja na pregled 9,80 minuta (u prošloj godini 10,19 minuta). - Procenat uspešnih kardiopulmonalnih reanimacija je 66,29% (u prošloj godini 74,19%). - U Opštoj bolnici Subotica postoji protokol o zbrinjavanju teških multiplih trauma u pisanoj formi. 14

15 Pokazatelji kvaliteta rada na odeljenju ginekologije i akušerstva 1. Broj porođaja (u godini 1340). 2. Procenat porođaja obavljanih carskim rezom - 32,57% (u prošloj godini 35,07%). 3. Procenat porođaja u epiduralnoj anesteziji - 1,80 (u prošloj godini 1,49 %). 4. Procenat porođaja u prisustvu partnera - 0,07% (u prošloj godini 0,67%). 5. Procenat porodilja koje su imale povredu pri porođaju - 11,86% (u prošloj godini 14,18%). 6. Procenat novorođenčadi koji su imali povredu pri porođaju - 5,32% (u prošloj godini 9,30%). 7. Prosečna dužina ležanja u bolnici za normalan porođaj - 2,57 dana (u prošloj godini 3,10 dana). 8. Broj trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije - 0, kao i u prošloj godini. 9. Broj živorođene dece umrle do otpusta iz bolnice - 0, u prošloj godini 2 dece Bolnica je uključena u program Bolnica prijatelj beba. Naziv specijalističke službe Pokazatelji kvaliteta rada u specijalističko - konsultativnoj delatnosti na sekundarnom nivou % zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled % pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 30 minuta od vremena zakazanog termina Hirurgija 39,3% 12,8 87,6% Interno 46,4% 26,8 46,6% Pedijatrija 63,9% 2,2 60,7% Psihijatrija 49,0% 28,2 8,6% Nivo ustanove 41,2% 21,1 60,6% U ginekološko akušerskoj ambulanti posete se ne zakazuju, a u ostalim ambulantama u proseku se zakazuje 39,3% poseta u odnosu na ukupan broj poseta (u prošloj godini je zakazano 39,0% poseta). Na zakazan prvi pregled čeka se 21,1 dan, za 5,9 dana kraće nego prošle godine, kada se čekalo 27,0 dana (najkraće na pedijatriji 2,2 danа, a najduže na psihijstriji 28,2 dana). Dve trećine zakazanih pacijenata bude primljena kod lekara u roku od 30 minuta od vremena zakazanog termina (60,6%), kao u prošloj godini (61,2). U Službama gde se zakazuju pregledi, zakazivanje je omogućeno svakog radnog dana. Psihijatrija ne radi u popodnevnim satima, hirurgija radi 10 sati nedeljno, a interno, pedijatrija i ginekologija sa akušerstvom po 25 sati nedeljno, kao i prošle godine. 15

16 Pokazatelji kvaliteta u službi za transfuziju krvi 1. Prosečan broj pregleda DDK po lekaru ,33 (prošle godine 2215,00). 2. Prosečan broj davanja krvi DDK po lekaru ,83 (prošle godine 1826,75). 3. Procenat davanja krvi na terenu - 43,41% (prošle godine 43,93%). 4. Procenat izdatih deleukocitarnih eritrocita - 99,92% (prošle godine 99,76%). Familija produkta Broj proizvedenih jedinica % kontrolisanih jedinica Eritrociti ,43 Trombociti ,46 Zamrznuta sveža plazma ,97 Svi kvalitativni pokazatelji rada službi za transfuziju krvi su sprovedeni (formiran je registar davalaca krvi, formiran je upitnik za davaoce krvi, sprovedena je primena nacionalnih kriterijuma za selekciju davalaca krvi, sprovedena je primena nacionalnog algoritma obaveznih testiranja uzoraka krvi davalaca na markere transfuzijski transmisivnih infekcija, sprovedena je primena nacionalnih vodiča za terapiju komponentama krvi, uspostavljene su formalne procedure za evidentiranje posttransfuzijskih reakcija, uspostavljene su standardne operativne procedure rada, kolekcija krvi, procesiranje krvi, testiranje krvi, klinička transfuzija, laboratorijska dijagnostika, sprovedena je evidencija o prijemu i distribuciji jedinica krv iuzetih iz drugih ustanova, postoje formalizovane procedure za prijavu neusaglašenosti i incidenata) osim uspostavljanje formalne procedure za kontrolu kvaliteta komponenata krvi. Pokazatelji kvaliteta vođenja Lista čekanja Šifra usluge Naziv usluge % izvršenih inter./proc. sa liste ček. u odn. na uk.br. Prosečna dužina čekanja CT ciljani snimci organa uz rekonstrukciju CT mozga Kompjuterizovana tomografija mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, obostrana Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija kicme, cervikalne regije Kompjuterizovana tomografija kicme, torakalne regije

17 Kompjuterizovana tomografija kicme, lumbosakralne regije Kompjuterizovana tomografija kicme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, lumbosakralne regije Kompjuterizovana tomografija kicme, višestrukih regija Kompjuterizovana tomografija kicme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva, višestrukih regija Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdominalne i bilateralne iliofemoralne aorte donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom ostalih oblasti, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva Magnetna rezonanca mozga Magnetna rezonanca glave Magnetna rezonanca kicme Magnetna rezonanca pelvisa Magnetna rezonanca ostalih oblasti Difuzioni MR pregled (DWI) Dinamsko kontrastno snimanje (DCI) Davanje kontrasta kod snimanja magnetnom rezonancom Femoralno-poplitealni bajpas sintetickim materijalom, anastomoza iznad kolena Femoralno-poplitealni bajpas sintetickim materijalom, anastomoza ispod kolena Aortno-femoralno-femoralni bajpas sintetickim

18 materijalom Femoralno-femoralni krosover bajpas Zamena rupturirane aneurizme ilijacne arterije graftom Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sociva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom ostalih veštackih sociva Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sociva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštackih sociva Potpuna artroplastika zgloba kuka, jednostrana Potpuna artroplastika kolena, jednostrano UKUPNO: Prosečan procenat svih izvršenih intervencija/procedura sa liste čekanja u odnosu na ukupan broj je 41,80% (u prošloj godini je iznosio 28,34%). Prosečna dužina čekanja na intervenciju je 73,15 i za 14,8 dana je kraća u odnosu na prošlu godinu (87,93 dana). 18

19 Pokazatelji kvaliteta rada u oblasti registrovanja neželjenih događaja i dejstva lekova U svim zdravstvenim ustanovama na nivou Severnobačkog okruga uspostavljene su procedure/protokoli za evidentiranje neželjenih događaja i neželjenih dejstava lekova. U Opštoj bolnici u Subotici u odnosu na prošlu godinu, smanjila se stopa padova pacijenata (sa 0,46 na 0,40), stopa pacijenata sa dekubitusom se povećala (sa 0,05 na 0,36), kao i stopa tromboembolijskih komplikacija (sa 0,00 na 0,14). 1. Pokazatelji bezbednosti pacijenata na hirurgiji - Stopa komplikacija usled davanja anestezije je 0,0 (kao i u prošloj godini). - Stopa ponovljenih operacija u istoj regiji je 9,51 (u prošloj godini je iznosila 3,66). - Stopa mehaničkih jatrogenih oštećenja kod hiruške intervencije je 0,0 (kao i u prošloj godini). - Nije bilo hiruških intervencija koje su urađene na pogrešnom pacijentu, pogrešnoj strani tela i pogrešnom organu kao ni prošle godine. 2. Pokazatelji kvaliteta rada za oblast svih bolničkih infekcijana jedinici intenzivne nege na svim odeljenjima - Stopa incidencije svih bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege je 0,67 (u prošloj godini je iznosila 1,03). - Stopa incidencije infekcije operativnog mesta je 0,56 (u prošloj godini - 0,79). 3. Izveštaj o biološkoj kontroli sterilizacije - Prosečan broj kontrola po autoklavu SBO je 0,14 (kao i u prošloj godini). 19

20 III POKAZATELJI KVALITETA PROCESA RADA U FARMACEUTSKOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI Dom zdravlja u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i zdravstvena ustanova Apoteka Subotica 1. Rashod lekova i medicinskih sredstava - Procenat rashoda lekova i medicinskih sredstava usled isteka roka upotrebe - 0,03% (u prošloj godini 0,04%). 2. Osporeni lekovi usled greške apoteke - Procenat osporenih recepata pri naplati od RFZO usled greške apoteke - 0,01% (kao i u prošloj godini). 3. Recepti sa intervencijom farmaceuta - Procenat recepata sa intervencijom farmaceuta u odnosu na ukupan broj recepata - 0,05% (u prošloj godini 0,08%). 4. Izveštaj o prosečnom broju recepata po farmaceutu, broju recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na listi po farmaceutu, broju naloga za medicinska sredstva po farmaceutu i broju magistralnih lekova - Prosečan broj recepata po farmaceutu ,84 (u prošloj godini 24734,05). - Prosečan broj recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na Listi po farmaceutu ,43 (u prošloj godini 2363,76). - Prosečan broj naloga za medicinska sredstva po farmaceutu - 218,97 (u prošloj godini 250,97). - Prosečan broj magistralnih lekova po farmaceutu ,54 (u prošloj godini 1084,84). 5. Broj prijava neželjenih reakcija na lek, recepata sa admonistrativnom i stručnom grečkom, pogrešno izdatih lekova na recept - Prijavljeno je 5 neželjenih reakcija na lek (u prethodnoj godini 11). - Procenat recepata sa administrativnom greškom u odnosu na ukupan broj recepata - 0,38% (u prošloj godini 0,33%). - Zabeleženo je 101 recept sa stručnom grečkom u propisivanju leka (u prethodnoj godini 152). - Izdat je 1 lek na recept pogrešno (u prethodnoj godini 0). 20

21 IV POKAZATELJI KVALITETA RADA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 1. Izveštaj o broju održanih edukacija - Po zaposlenom je prosečno održano 6,66 edukacija (u prošloj godini 6,54 edukacije). 2. Izveštaj o obeleženim datumima po kalendaru zdravlja - Obeleženo je 10 datuma po Kalendaru zdravlja (166,67%), kao i u prošloj godini. Оdržano je 13 manifestacija u zajednici (u prošloj godini 15), 463 aktivnosti u radu sa mas medijima (u prošloj godini 334). 3. Izveštaj o obeleženim datumima van kalendaru zdravlja - Obeležena su 42 datuma van Kalendara zdravlja (u godini 37). Оdržano je 26 manifestacija u zajednici (u prošloj godini 27), 1349 aktivnosti u radu sa mas medijima (u prošloj godini 1076). 4. Izveštaj o ažuriranoj internet prezentaciji i dostupnosti analiza - Postoji ažurirana internet prezentacija ustanove na kojoj je dostupna analiza zdravstvenog stanja stanovništva i analiza pokazatelja kvaliteta rada, postoji savetovalište za DPST. Nije omogućena interaktivna komunikacija. 5. Izveštaj o pokazateljima kvalitetanadzora nad bolničkim infekcijama - Broj meseci sprovođenja epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama praćenjem incidencije u Opštoj bolnici Subotica je 1,0 meseca (u godini 16,0 meseci). - Broj odeljanja na kojima je vršen epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama putem prevalencije u Opštoj bolnici Subotica je 0,50 odeljanja (u godini 0,33 odeljenje). 6. Izveštaj o sprovedenoj reviziji vakcinalnih kartona - Revizija vakcinalnih kartona sprovedena je na 100% vakcinalnih punktova, kao i u prethodnoj godini. 7. Izveštaj o učešću svih slučajeva raka registrovanih samo preko potvrda o smrti - Učešće potvrde o smrti u registru za rak je 6,14 (u prošloj godini 5,88). 8. Izveštaj o kontroli kvaliteta rada mikrobioloških laboratorija - Poslednji put je kontrola sprovedena godine, kada je rezultat tačnosti bio 95% i od tada nisu realizovane. 9. Izveštaj o uspešnosti u međulaboratorijskim ispitivanjima i poređenjima u laboratorijama za fizička, fizičko-hemijska ispitivanja i sanitarnu mikrobiologiju - U međulaboratorijskim ispitivanjima i poređenjima u laboratorijama za fizička i fizičko-hemijska ispitivanja proveren je 71 parametar (u prošloj godini 91), sa procentom uspešnosti od 88,73 (u prošloj godini 93,4%), a u laboratorijama za sanitarnu mikrobiologiju provereno je 6 parametara (u prošloj godini 5), sa procentom uspešnosti od 100% (kao i u prošloj godini). 10. Izveštaj o procentu stručnih mišljenja sa predlogom mera za neispravne uzorke u centru za higijenu i humanu ekologiju Realizovano je 2092 stručno mišljenje za neispravne uzorke (u prošloj godini 2283), 1964 mišljenja sa predlogom mera (u prošloj godini 2223), što znači da je 93,88% mišljenja sa predlogom mera (u godini 97,37%). 21

22 11. Izveštaj o postojanju plana reagovanja u vanrednim situacijama - Postoji Plan reagovanja u vanrednim situacijama, 2 mobilna tima i 1 ažuriran plan reagovanja (kao i u prošloj godini). V IZVEŠTAJ O STICANJU I OBNOVI ZNANJA I VEŠTINA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SBO Usvim zdravstvenim ustanovama SBO postoji plan edukacije za sve zaposlene. Svi zaposleni iz domova zdravlja u Malom Iđošu, Bačkoj Topoli i Subotici, iz Opšte bolnice Subotica i iz Apoteke Subotica su bar jednom o trošku ustanove pohađali kurs, seminar ili su učestvovali na kongresu ili stručnom sastanku iz bilo koje oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad (100,0%), a iz Zavoda za javno zdravlje Subotica njih 78,8% (prošle godine 75,9%). - U zdravstvenim ustanovama SBO održano je 175 (prošle godine 163) radionica, edukativnih skupova i seminara (Dom zdravlja iz Malog Iđoša -2, Dom zdravlja iz Bačke Topole - 10, Dom zdravlja Subotica - 60, Opšta bolnica Subotica - 66, Apoteka Subotica - 36 i Zavod za javno zdravlje Subotica - 1). - U zdravstvenim ustanovama SBO održana su 43 akreditovanih programa KME od strane Zdravstvenog saveta Srbije (u prošloj godini 42), čiji su nosioci (predavači) zaposleni u tim ustanovama (Dom zdravlja iz Malog Iđoša - 0, Dom zdravlja iz Bačke Topole - 2, Dom zdravlja Subotica - 17, Opšta bolnica Subotica - 16, Apoteka Subotica - 0 i Zavod za javno zdravlje Subotica - 8) 22

23 ZAKLJUČAK I. Najznačajnija odstupanja pokazatelja kvaliteta u godini u odnosu na prethodnu godinu u PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI u oblasti: Pokazatelja kvaliteta izabranog lekara - Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili izabranog lekara manji je svim službama, u zdravstvenoj zaštiti odraslih za 3,1% (iznosi 77,2%), u zdravstvenoj zaštiti dece i omladine za -4,3% (iznosi 64,8%) i u zdravstvenoj zaštiti žena za -3,4% (iznosi 56,0%). - Smanjio se broj ponovnih pregleda u odnosu na prve u Službama za zdravstvenu zaštizu odraslih sa 1,34 u prošloj godini na 1,24 u godini. - U SBO uput za specijalistu u službama za zdravstvenu zaštitu odraslih dobije se pri svakoj šestoj poseti (15,45%), u službama za zaštitu dece i omladine pri svakoj sedmoj poseti (13,41%), a u službama za zdravstvenu zaštitu žena pri svakoj dvanaestoj poseti (8,14%). - Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju poseta kod lekara smanjio se u svim službam, u službi za zdravstvenu zaštitu žena za 2,6% (iznosi 33,6%), u službama za zdravstven zaštitu dece i omladine za 3,8 (iznosi 19,5%) i u službama za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva za 1,1% (iznosi 1,7%). - Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa smanjio se za 18% (iznosi 13,5%). - Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu vrednost KP bila niža od 140/90 je niža za 7,2% (iznosi 69,4%). - Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna smanjio se za 5,9% (iznosi 39,2%), a kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) za 0,5% (iznosi 42,1%). - Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test krvarenja u stolici (hemokult test) povećao se za 0,2% (iznosi 3,9%). - Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordiniran penicilin smanjen je za 10,9% (iznosi 32,8%). - Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik smanjima se za 0,4% (iznosi 30,5%). - Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojim je ordinirana ampularna terapija ostao je nepromenjen (iznosi 1,1%). - Procenat predgojazne/gojazne dece u čiji je zdravstveni karton ubeležen status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani je nepromenjen (iznosi 100,0%). - Obuhvat dece u 15 godini života kompletnom imunizacijom u SBO smanji se za 2,6% (iznosi 97,4%). - Procenat korisnica od 25 do 69 godina starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice u SBO povećao se za 0,6% (iznosi 8,8%). - Procenat korisnica od 45 do 69 godina koje su u poslednjih 12 meseci upućene na mamografiju od strane izabranog ginekologa manji je za 4,3% (iznosi 11,0%). Pokazatelja kvaliteta rada u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti - Obuhvaćenost dece stomatološkim/sistematskim pregledima u svim uzrasnim grupama u odnosu na prošlu godinu je manja, u 7. godini za -2,6% (iznosi 70,7%), u 12. godini za -5,3% (iznosi 50,8%), u 7. razredu osnovne škole za -4,1% (iznosi 43,8%) i u 3. razredu srednje škole je za -1,2% (iznosi 37,4%). - Povećao se procenat sedmogodišnjaka za +2,0% (iznosi 58,5%), a dvanaestogodišnjaka za +2,4% (iznosi 33,1%) sa svim zdravim stalnim zubima. 23

24 - Lokalnom aplikacijom fluorida više je obuhvaćeno za +8,6% (iznosi 84,6%) sedmogodišnjaka, a dvanaestogodišnjaka za -2,1% (iznosi 83,2%) manje. - Index KEP kod dvanaestogodišnjaka obuhvaćenih sistematskim pregledom povećao se sa 1,60, na 1,86. - Prisustvo ortodontskih anomalija kod pregledanih učenika sedmih razreda osnovnih škola se smanjilo u odnosu na prethodnu godinu za -4,6% (iznosi 49,4%), ali se povećao procenat nelečenih za +3,8% (iznosi 42,3%), dok se kod učenika u trećem razredu srednje škole povećao procenat prisustva anomalija za +2,5% (iznosi 32,9%), procenat nelečenih je povećan samo za 0,1% (iznosi 41,6%). - Obuhvaćenost trudnica preventivnim stomatološkim pregledima je za -4,9% manja u odnosu na prethodnu godinu (iznosi 35,0%). - Procenat pacijenata koji su konzervativno lečili paradontopatiju manji je za -2,3% (iznosi 11,1%). - Procenat ponovljenih intervencija u stomatologiji smanjio sa 4,5% na 4,1%. Pokazatelja kvaliteta rada u zdravstvenoj zaštiti radnika - Prosečan broj preventivnih pregleda zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom po specijalisti medicine rada u SBO smanjio se za 25,65%. - Procenat zaposlenih koji su obuhvaćeni osposobljavanjem za pružanje prve pomoći na radnom mestu u SBO smanjen je sa 6,5% na 3,1%. - Procenat povreda na radu u Domu zdravlja u Subotici smanjio se sa 3,02% na 2,6%. Pokazatelja kvaliteta rada u specijalističko-konsultativnoj delatnosti na primarnom nivou - Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta u SBO povećao se sa 71,2% na 80,3%. - Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled u DZ Subotica kraća je za 5,2 dana (iznosi 26,1 dan), a na nivou Okruga za 4,8 dana (iznosi 12,7%). Pokazatelja kvaliteta rada patronažne službe - Nema značajnih odstupanja, kao i u prethodnoj godini prisutan je nedostatak kadra u DZ Mali Iđoš. Pokazatelja kvaliteta rada zdravstvene zaštite obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti - Broj poseta po lekaru povećao se za 7,2% (iznosi 4031 poseta). - Broj uputa za laboratoriju na 100 poseta smanjio se (sa 0,40 na 0,38). - Broj uputa za rendgen na 100 poseta povećao se (sa 24,6 na 31,0). - Broj uputa za funkcionalnu dijagnostiku na 100 poseta smanjio se (sa 47,1 na 44,2). - Procenat pozitivnih sputuma kod sumnje na tuberkulozu smanjio se (sa 3,6% na 2,1%). Pokazatelja kvaliteta rada hitne medicinske pomoći - U Službama Hitne medicinske pomoći smanjilo se reakciono vreme (sa 11 na 10,9) i vreme prehospitalne intervencije (sa 27,7 na 26,8). - Povećao se procenat izvršenih kardiopulmonalnih reanimacija u slučaju iznenadnog srčanog zastoja (sa 77,3% na 80,0%). - Uspešnost kardiopulmonalnih reanimacija u slučaju iznenadnog srčanog zastoja bez prisustva ekipa Hitne medicinske pomoći povećan je za +7,7% (iznosi 27,1%), a u prisustvu ekipa HMP smanjio se za 5,5% (iznosi 38,9%). - Povećao se procenat slučajeva u službi HMP koji je samostalno rešen na terenu (sa 72,7 na 73,6%), a u ambulanti se smanjio (sa 78,9% na 76,9%). - Povećao se procenat pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji su zbrinuti tako što im je otvoren intravenski put, dat morfijum ili analgetski ekvivalent morfijuma, kiseonik, preparat nitroglicerina u bilo kom obliku i acetilsalicilna kiselina (sa 69,0% na 77,3%), a smanjio se procenat 24

25 pacijenata koji su zbrinuti tako što im je dat i klopidogrel, niskomolekularni heparin i transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu zbog primarne koronarne insuficijencije (sa 52,7% na 50,9%). II. Najznačajnija odstupanja pokazatelja kvaliteta u godini u odnosu na prethodnu godinu na SEKUNDARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: Pokazatelja kvaliteta rada Opšte bolnice - Prosečna dužina lečenja u Opštoj bolnici Subotica povećala se sa 4,3 na 4,4 dana. - Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege smanjio se (sa 2,0% na 1,6%). - Stopa letaliteta u Opštoj bolnici Subotica smanjila se sa 4,0, na 3,8. - Procenat umrlih u prvih 48 časova nakon prijema u bolnicu od ukupnog broja umrlih povećao se (sa 40,4% na 40,8%). - Procenat umrlih u prvih 48 časova od prijema u bolnicu kod AIM smanjio se sa 73,1% na 65,5%, a kod CVI je znatno veća, povećala se sa 19,8% na 37,4%. - Prosečan broj operisanih pacijenata u opštoj, lokalnoj i regionalnoj anesteziji po hirurgu manji je za 2,5%. Pokazatelji kvaliteta rada na odeljenju ginekologije i akušerstva - Broj porođaja se povećao za 3,8% (iznosi 1391 porođaj). - Broj porođaja obavljenih carskim rezom smanjio se za 2,5% (iznosi 32,6%). - Povećao se procenat porođaja u epiduralnoj anesteziji (sa 1,5% na 1,8%). - Smanjio se procenat porođaja u prisustvu partnera (sa 0,7% na 0,07%). - Smanjio se procenat porodilja koje su imale povredu pri porođaju (sa 14,2% na 11,9%). - Smanjio se procenat novorođenčadi koja su imala povredu pri porođaju (sa 9,3% na 5,3%). - Smanjila se dužina ležanja u bolnici za normalan porođaj (sa 3,1 dana na 2,6 dan). Pokazatelji kvaliteta rada u specijalističko - konsultativnoj delatnosti na sekundarnom nivou - Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta veći je 39,3% približno kao i prošle godine. - Na zakazan prvi pregled čeka se za 5,9 dana kraće nego prošle godine. - Procenat pacijenata koji su primljeni kod lekara u roku od 30 minuta od vremena zakazanog termina je približno isti kao i prošle godine. Pokazatelji kvaliteta u službi za transfuziju krvi - Prosečan broj pregleda krvi DDK po lekaru manji je za 63,3% (1356,3 pregleda), a davanja krvi DDK po lekaru za 60,6% (iznosi 1136,8). - Procenat davanja krvi na terenu i procenat deleukocitarnih eritrocita je približno isti. Pokazatelji kvaliteta vođenja Lista čekanja - Prosečan procenat svih izvršenih intervencija/procedura sa liste čekanja u odnosu na ukupan broj je veći za 13,5%. - Prosečna dužina čekanja na intervenciju je za 14,8 dana kraća u odnosu na prošlu godinu (iznosi 73,2 dana). Pokazatelji kvaliteta rada u oblasti registrovanja neželjenih događaja i dejstva lekova - Smanjila se stopa padova pacijenata (sa 0,46 na 0,40), stopa pacijenata sa dekubitusom se povećala (sa 0,05 na 0,36), kao i stopa tromboembolijskih komplikacija (sa 0,00 na 0,14). - Povećala se stopa ponovljenih operacija u istoj regiji za 5,9% (iznosi 9,5). 25

26 - Smanjila se stopa incidencije svih bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege (sa 1,03 na 0,67) i stopa incidencije infekcije operativnog mesta (sa 0,79 na 0,56). III. Najznačajnija odstupanja pokazatelja kvaliteta u godini u odnosu na prethodnu godinu u FARMACEUTSKOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI - Prosečan broj recepata po farmaceutu manji je za 12,0% (iznosi ,84). - Prosečan broj recepata privatne prakse i recepata za lekove koji nisu na listi po farmaceutu veći je za 4,3% (iznosi 2461,43). - Prosečan broj magistralnih lekova po farmaceutu povećao se (sa 260,3 na 1084,8). - Broj recepata sa stručnom greškom u propisivanju leka povećao se (sa 0,33 na 0,38). Nema značajnih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. IV. Najznačajnija odstupanja pokazatelja kvaliteta u godini u odnosu na prethodnu godinu u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA - Prilikom obeležavanja datuma po kalendaru zdravlja broj održanih manifestacija u zajednici smanjio se za 2, a broj medijskih nastupa se povećao za 38,6% (iznosi 463 nastupa). - Broj meseci sprovođenja epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama praćenjem incidencije u Opštoj bolnici Subotica smanjio se (sa 16,0 meseca na 1,0). - Uspešnost međulaboratorijskog ispitivanja i poređenja u laboratorijama za fizička, fizičkohemijska ispitivanja i sanitarnu mikrobilologiju proveren je za 20 parametara manje sa procentom uspešnosti 88,7%, a u laboratorijama za sanitarnu mikrobiologiju za 1 parametar manje a uspešnost je 100%. Nema značajnih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. V. Najznačajnija odstupanja pokazatelja kvaliteta u godini u odnosu na prethodnu godinu u oblasti STICANJA I OBNOVE ZNANJA I VEŠTINA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SBO - Od strane Zdravstvenog saveta Srbije akreditovana su 43 programa čiji su nosioci zaposleni u zdravstvenim ustanovama SBO za 1 više nego prošle godine. 26

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више