REPUBLIKA SRPSKA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA SRPSKA"

Транскрипт

1 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године

2 С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину 5 III Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 6 IV Финансирање Предсједник Српске Народна скупштина Српске Вијеће народа Српске Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске Омбудсман за дјецу Српске Комисија за жалбе Републичка изборна комисија Уставни суд Српске Влада Српске Ваздухопловни сервис Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе Гендер центар Канцеларија правног представника Републичка управа за инспекцијске послове Служба за заједничке послове Владе Српске Хеликоптерски сервис Академија наука и умјетности Српске Министарство унутрашњих послова Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе Основне школе Средње школе Републички педагошки завод Институције културе Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Архив Српске Републички секретаријат за вјере Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње Студентски и ђачки домови Институције специјалног и умјетничког образовања Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Српске Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Врховни суд Српске Републичко тужилаштво Српске Правобранилаштво Српске Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској Судска полиција Српске Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно Сарајево Окружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружни суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње Специјално тужилаштво Казнено-поправни завод Бања Лука Казнено-поправни завод Фоча Казнено-поправни завод Бијељина Казнено-поправни завод Добој Казнено-поправни завод Источно Сарајево Казнено-поправни завод Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка 43 2

3 С А Д Р Ж А Ј 1064 Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница Центар за пружање бесплатне правне помоћи Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Агенција за управљање одузетом имовином Виши привредни суд Окружни привредни суд Бања Лука Окружни привредни суд Бијељина Окружни привредни суд Добој Окружни привредни суд Источно Сарајево Окружни привредни суд Требиње Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Министарство здравља и социјалне заштите Министарство индустрије, енергетике и рударства Републички завод за стандардизацију и метрологију Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републички хидрометеоролошки завод Агенција за аграрна плаћања Министарство саобраћаја и веза Агенција за безбједност саобраћаја Министарство трговине и туризма Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републичка дирекција за обнову и изградњу Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Министарство за избјеглице и расељена лица Главна служба за ревизију јавног сектора Српске Министарство породице, омладине и спорта Остала буџетска потрошња 72 V Образложење Приједлога буџета 74 3

4 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Опис Српске за Српске за А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,608,900,000 2,468,103, Порески приходи 1,449,882,000 2,288,940, Приходи од пореза на доходак и добит 327,130, ,020, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Непорески приходи 159,018, ,163, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 20,925,000 36,163, Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 108,392, ,860, Новчане казне 17,551,000 17,970, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Трансфери између буџетских јединица Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 2,405,362, Текући расходи 1,219,913,000 2,270,503, Расходи за лична примања 705,744, ,628, Расходи по основу коришћења роба и услуга 98,721, ,966, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 59,015,600 78,761, Субвенције 99,508,100 98,720, Грантови 25,111,600 21,155, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова 231,811, ,072, Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 1,004,200, Трансфери између буџетских јединица 324,388, ,039, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 290,687,300 95,989, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, * * * Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 63,547,700 62,740, Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -27,308,300-52,059, I Примици за нефинансијску имовину II Издаци за нефинансијску имовину 27,308,300 52,059, Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 36,239,400 10,680, Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -36,239,400-10,680, Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 3,480,000 1,347, I Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, II Издаци за финансијску имовину 400, , Издаци за финансијску имовину 400, , Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -130,037, ,838, I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 380,005, ,338, I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 380,005, ,338, II Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

5 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Српске за Српске за БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1,608,900,000 1,689,103, П о р е с к и п р и х о д и 1,449,882,000 1,509,940, Приходи од пореза на доходак и добит 327,130, ,020, Порези на доходак 179,500, ,450, Порези на добит правних лица 147,630, ,570, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Доприноси за социјално осигурање 0 779,000, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на имовину 11,940,000 12,220, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Порези на промет производа и услуга 28,812,000 28,000, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Индиректни порези дозначени од УИО 1,082,000,000 1,141,700, Н е п о р е с к и п р и х о д и 159,018, ,163, Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 20,925,000 36,163, Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 16,090,000 33,410, Приходи од закупа и ренте 0 165, Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 1,500,000 1,503, Приходи од Хартија од вриједности 2,266, Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 1,069,000 1,085, Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика Остали приходи од имовине Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 108,392, ,860, Административне накнаде и таксе 21,610,000 22,123, Судске накнаде и таксе 16,855,000 17,255, Накнаде по разним основама 49,625,000 51,697, Приходи од пружања јавних услуга 20,302,000 20,785, Новчане казне 17,551,000 17,970, Новчане казне 17,551,000 17,970, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Остали непорески приходи 12,150,000 13,170, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Примици за произведену сталну имовину Примици за постројења и опрему Примици по основу пореза на додату вриједност Примици по основу пореза на додату вриједност УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,608,900,000 1,689,103,

6 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Српске за Српске за БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,545,352,300 2,405,362, Т е к у ћ и р а с х о д и 1,219,913,000 2,270,503, Расходи за лична примања 705,744, ,628, Расходи за бруто плате 691,039, ,884, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 14,704,600 12,744, Расходи по основу коришћења роба и услуга 98,721, ,966, Расходи по основу закупа 4,224,800 4,446, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 24,862,800 26,398, Расходи за режијски материјал 5,939,800 5,389, Расходи за материјал за посебне намјене 1,560,700 1,643, Расходи за текуће одржавање 5,151,900 5,593, Расходи по основу путовања и смјештаја 6,980,300 6,856, Расходи за стручне услуге 14,127,100 20,799, Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 79,000 67, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 35,795,100 30,773, Расходи финансирања и други финансијски трошкови 59,015,600 78,761, Расходи по основу камата на хартије од вриједности 27,624,000 33,419, Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи 4,622,300 11,233, Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 17,800,000 25,686, Расходи по основу камата на преузете зајмове 8,759,000 8,290, Трошкови сервисирања примљених зајмова 123,000 98, Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика 40,000 32, Расходи по основу затезних камата 47, Субвенције 99,508,100 98,720, Субвенције 99,508,100 98,720, Грантови 25,111,600 21,155, Грантови у иностранство Грантови у земљи 25,111,600 21,155, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 231,811, ,072, Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета, општина и градова 218,211, ,427, Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета, општина и градова 5,200,000 5,150, Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова 8,400,000 8,495, Остале дознаке на име социалне заштите које се исплаћују из буџета, општина и градова Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 0 1,004,200, Дознаке по основу пензијског осигурања 0 1,004,200, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 324,388, ,039, Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 290,687,300 95,989, Трансфери заједничким институцијама 176, , Трансфери јединицама локалне самоуправе 21,611,300 22,413, Трансфери мјесним заједницама Трансфери фондовима 268,900,000 73,400, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 33,700,800 31,050, **** Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 **** Буџетска резерва 1,051,200 7,820,300 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27,308,300 52,059, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 27,308,300 52,059, Издаци за произведену сталну имовину 21,149,300 45,182, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 3,799,000 33,563, Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1,697,500 2,076, Издаци за набавку постројења и опреме 12,101,400 9,183, Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10,000 11, Издаци за биолошку имовину 10, Издаци за инвестициону имовину Издаци за нематеријалну произведену имовину 3,531, , Издаци за драгоцијености Издаци за драгоцијености Издаци за непроизведену сталну имовину 1,912,000 2,412, Издаци за прибављање земљишта Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 1,912,000 2,412, Издаци за сталну имовину намјењену продаји Издаци за сталну имовину намјењену продаји Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,947,900 4,217, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,947,900 4,217, Издаци по основу пореза на додату вриједност 299, , Издаци по основу пореза на додату вриједност 299, , УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,572,660,600 2,457,422,

7 ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ Српске за Српске за Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -36,239,400-10,680, Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е 3,480,000 1,347, П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е 3,880,000 1,747, Примици од финансијске имовине 3,880,000 1,747, Примици од хартија од вриједноси у земљи Примици за акције и учешћа у капиталу Примици од наплате датих зајмова 3,880,000 1,747, И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 400, , Издаци за финансијску имовину 400, , Издаци за акције и учешћа у капиталу Издаци за дате зајмове 400, , Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е -130,037, ,838, П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а 380,005, ,338, Примици од задуживања 380,005, ,338, Примици од краткорочног задуживања 85,805,000 98,896, Примици од дугорочног задуживања 294,200, ,442, И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а 510,042, ,177, Издаци за отплату дугова 510,042, ,177, Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 203,303, ,587, Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 36,111,900 96,538, Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства 64,011,000 92,978, Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 52,485,000 56,996, Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 125,274, ,762, Издаци за отплату осталих дугова 28,856,700 27,314, П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810, Примици од рефундације отплаћених зајмова 90,318,000 98,810,

8 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Назив потрошачке јединице: Предсједник Српске Број министарства: 01 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,610,300 9,716, Расходи за лична примања 2,552,400 2,552, Расходи за бруто плате 2,488,300 2,500, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 64,100 52, Расходи по основу коришћења роба и услуга 6,937,900 7,043, Расходи по основу закупа 72,000 72, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 310, , Расходи за режијски материјал 110, , Расходи за материјал за посебне намјене 12,000 12, Расходи за текуће одржавање 184, , Расходи по основу путовања и смјештаја 380, , Расходи за стручне услуге 168, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 27,000 27, Расходи за стручно усавршавање запослених 13,000 23, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 453, , Расходи по основу репрезентације 175, , Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 11,000 12, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 27, Расходи за израду медаља 135, , Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 8, Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 3,443,000 2,463, Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 1,403,000 2,463, Грантови 100, , Текући грантови непрофитним организацијама 100, , Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 20,000 20, Дознаке грађанима 20,000 20, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 208, , Издаци за произведену сталну имовину 155, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 0 50, Издаци за набавку постројења и опреме 155,000 50, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 53,500 95, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 53,500 95, УКУПНИ РАСХОДИ: 9,818,800 9,911,

9 Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 9,991,600 9,788, Расходи за лична примања 6,730,600 6,700, Расходи за бруто плате 6,300,000 6,300, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 430, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,751,000 2,578, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 187, , Расходи за режијски материјал 94,000 95, Расходи за текуће одржавање 120, , Расходи по основу путовања и смјештаја 350, , Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 380, , Расходи за стручне услуге 113, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 10,000 10, Расходи за стручно усавршавање запослених 12,000 12, Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 1,151,000 1,150, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 104,000 80, Расходи по основу репрезентације 120,000 84, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 10,000 8, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 15,000 12, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 75, Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 10,000 10, Грантови 510, , Текући грантови посланичим клубовима 500, , Текући грантови непрофитним организацијама 10,000 10, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 502, , Издаци за произведену сталну имовину 450, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 385, , Издаци за набавку постројења и опреме 65, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 52,000 52, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 52,000 52, УКУПНИ РАСХОДИ: 10,493,600 10,740,

10 Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 3,597,000 3,189, Расходи за лична примања 2,970,000 2,605, Расходи за бруто плате 2,828,000 2,495, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 142, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 452, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 44,000 44, Расходи за режијски материјал 43,000 43, Расходи за текуће одржавање 32,000 30, Расходи по основу путовања и смјештаја 70,000 70, Расходи за стручне услуге 17,000 20, Расходи за стручно усавршавање запослених 5,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 170, , Расходи по основу репрезентације 29,500 24, Расходи по основу кривичног поступка 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 15, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 28, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,000 4, Грантови 175, , Текући грант за рад делегатских клубова 175, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 40,000 75, Издаци за произведену сталну имовину 35,000 65, Издаци за набавку постројења и опреме 35,000 65, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 5,000 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 5,000 10, УКУПНИ РАСХОДИ: 3,637,000 3,264, Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 246, , Расходи за лична примања 81,300 81, Расходи за бруто плате 80,000 80, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1,300 1, Расходи по основу коришћења роба и услуга 165, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 12,000 10, Расходи за режијски материјал 2,500 1, Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге 2,800 3, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144, , Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга УКУПНИ РАСХОДИ: 246, ,

11 Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Српске Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 742, , Расходи за лична примања 652, , Расходи за бруто плате 648, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 3,700 2, Расходи по основу коришћења роба и услуга 90,000 84, Расходи по основу закупа 38,300 38, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 22,000 22, Расходи за режијски материјал 4,400 4, Расходи за текуће одржавање 3,500 3, Расходи по основу путовања и смјештаја 6,300 6, Расходи за стручне услуге 3,000 3, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 4,300 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,000 1, Издаци за произведену сталну имовину 0 1, Издаци за набавку постројења и опреме 0 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 743, , Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 174, , Расходи за лична примања 43,300 43, Расходи за бруто плате 42,400 42, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга 131, , Расходи по основу закупа 6,800 7, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 5,900 6, Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја 13,000 7, Расходи за стручне услуге 1,100 2, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 101, , Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца Остали расходи по основу коришћења роба и услуга УКУПНИ РАСХОДИ: 174, ,

12 Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија Број министарства: 02 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 122, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 122, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја 3,200 3, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 118, , Расходи по основу репрезентације И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,000 1, Издаци за произведену сталну имовину 1,000 1, Издаци за набавку постројења и опреме 1,000 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 123, , Назив потрошачке јединице: Уставни суд Српске Број министарства: 03 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,844,000 1,839, Расходи за лична примања 1,664,900 1,665, Расходи за бруто плате 1,477,000 1,478, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 187, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 179, , Расходи по основу закупа 2,000 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 56,900 58, Расходи за режијски материјал 13,300 19, Расходи за текуће одржавање 11,400 15, Расходи по основу путовања и смјештаја 28,900 29, Расходи за стручне услуге 14,100 16, Расходи за стручно усавршавање запослених 9,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 15,500 15, Расходи по основу репрезентације 7,000 7, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 3,000 3, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 15, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 34,800 15, Издаци за произведену сталну имовину 30,900 5, Издаци за набавку постројења и опреме 30,900 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,900 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 3,900 10, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,878,800 1,854,

13 Назив потрошачке јединице: Влада Српске Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 6,154,500 5,981, Расходи за лична примања 2,049,100 2,073, Расходи за бруто плате 1,991,500 2,036, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 57,600 37, Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,322,400 2,167, Расходи по основу закупа 100 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 280, , Расходи за режијски материјал 340, , Расходи за текуће одржавање 110, , Расходи по основу путовања и смјештаја 300, , Расходи за стручне услуге 585, , Расходи за Владине информативне кампање 48, , Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 42,000 30, Расходи за стручно усавршавање запослених 11,000 11, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 300, , Расходи по основу репрезентације 240, , Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 21,000 31, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 5,000 5, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 24, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 15,000 15, Субвенције 1,700,000 1,700, Субвенције јавним медијима 1,700,000 1,700, Грантови 53,000 20, Грантови у земљи 35, Текући грантови непрофитним организацијама 18,000 20, Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 30,000 20, Дознаке грађанима 30,000 20, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 812, , Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 12, Трансфер јединицама локалне самоуправе 12, Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 800, , Трансфер Комисији за концесије Српске 800, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2,216,900 2,566, Издаци за произведену сталну имовину 185, , Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 20,000 20, Издаци за набавку постројења и опреме 155, , Издаци за инвестиционо одржавање опреме 10,000 10, Издаци за непроизведену сталну имовину 1,901,200 2,005, Издаци за лиценцирање Microsoft софтвера 1,875,200 2,000, Издаци за лиценце 26,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 130, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 130, , УКУПНИ РАСХОДИ: 9,183,400 9,347, Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,004, , Расходи за лична примања 84,300 84, Расходи за бруто плате 84,300 84, Расходи по основу коришћења роба и услуга 920, , Расходи по основу закупа 39,500 15, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 16,500 15, Расходи за режијски материјал 4,500 3, Расходи за текуће одржавање 300, , Расходи по основу путовања и смјештаја 200, , Расходи за стручне услуге 191, , Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 144, , Расходи по основу репрезентације 14,600 7, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 300 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 5, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 3,800 1, Издаци за произведену сталну имовину 3,800 1, Издаци за набавку постројења и опреме 3,800 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,008, ,

14 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 17,737,400 17,662, Расходи за лична примања 17,542,400 17,629, Расходи за бруто плате 17,300,000 17,387, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 242, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 195,000 33, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 34,000 33, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 161, УКУПНИ РАСХОДИ: 17,737,400 17,662, Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 692, , Расходи за лична примања 664, , Расходи за бруто плате 649, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 15,000 10, Расходи по основу коришћења роба и услуга 28,400 22, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 4,000 4, Расходи за режијски материјал 4,000 3, Расходи за текуће одржавање 2,000 1, Расходи по основу путовања и смјештаја 3,500 3, Расходи за стручне услуге 2,500 2, Расходи за стручно усавршавање запослених 2,500 2, Расходи по основу репрезентације 2,000 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,700 1, Издаци за произведену сталну имовину 1,700 1, Издаци за набавку постројења и опреме 1,700 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 694, ,

15 Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 671, , Расходи за лична примања 430, , Расходи за бруто плате 414, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 15,600 13, Расходи по основу коришћења роба и услуга 241, , Расходи по основу закупа 2,200 2, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 50,000 45, Расходи за режијски материјал 15,000 14, Расходи за текуће одржавање 7,500 4, Расходи по основу путовања и смјештаја 11,100 6, Расходи за стручне услуге 44,000 44, Расходи за стручно усавршавање запослених 1,900 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 5, Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 90,000 90, Расходи по основу репрезентације 3,500 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,300 1, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 6, Издаци за произведену сталну имовину 6, Издаци за набавку постројења и опреме 6, УКУПНИ РАСХОДИ: 677, , Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 274, , Расходи за лична примања 234, , Расходи за бруто плате 228, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 6,000 11, Расходи по основу коришћења роба и услуга 40,100 34, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 11,600 8, Расходи за режијски материјал 5,000 4, Расходи за текуће одржавање 1,000 1, Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге 2,000 2, Расходи за стручно усавршавање запослених Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 16,000 16, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 2, УКУПНИ РАСХОДИ: 274, ,

16 Назив потрошачке јединице: Гендер центар Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 462, , Расходи за лична примања 411, , Расходи за бруто плате 404, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 7,300 5, Расходи по основу коришћења роба и услуга 50,400 49, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 10,200 11, Расходи за режијски материјал 6,400 7, Расходи за текуће одржавање 4,900 7, Расходи по основу путовања и смјештаја 7,600 4, Расходи за стручне услуге 6,500 7, Расходи за стручно усавршавање запослених 500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 7,700 7, Расходи по основу репрезентације 1, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,600 2, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 3, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,200 1, Издаци за произведену сталну имовину 0 1, Издаци за набавку постројења и опреме 0 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 463, , Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 246, , Расходи за лична примања 72,900 72, Расходи за бруто плате 71,500 72, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 1, Расходи по основу коришћења роба и услуга 173, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 3,200 3, Расходи за режијски материјал 7,300 7, Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање 8,200 8, Расходи по основу путовања и смјештаја 14,400 14, Расходи за стручне услуге Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 11,800 11, Расходи по основу репрезентације Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 1, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 124,000 75, УКУПНИ РАСХОДИ: 246, ,

17 Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 11,414,800 11,373, Расходи за лична примања 10,210,000 10,214, Расходи за бруто плате 10,010,000 10,061, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 200, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,204,800 1,158, Расходи по основу закупа 160, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 370, , Расходи за режијски материјал 80,800 85, Расходи за текуће одржавање 110, , Расходи по основу путовања и смјештаја 200, , Расходи за стручне услуге 90,000 80, Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 4, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 10,000 1, Расходи по основу репрезентације 11,000 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 16, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 19,200 20, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 92, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 7,000 5, Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 35,000 35, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 194, , Издаци за произведену сталну имовину 169, , Издаци за набавку постројења и опреме 158, , Издаци за нематеријалну произведену имовину 11, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 25,200 45, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 25,200 45, УКУПНИ РАСХОДИ: 11,609,700 11,568, Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Српске Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 5,628,600 5,981, Расходи за лична примања 3,234,500 3,324, Расходи за бруто плате 3,089,500 3,220, Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 145, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,394,100 2,657, Расходи по основу закупа 4,000 3, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 1,337,000 1,519, Расходи за режијски материјал 230, , Расходи за текуће одржавање 650, , Расходи по основу путовања и смјештаја 11,900 11, Расходи за стручне услуге 112, , Расходи за стручно усавршавање запослених 6,000 7, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,500 3, Расходи по основу репрезентације 3,500 3, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 2, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 6,200 7, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 29, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 2,309,100 26,945, Издаци за произведену сталну имовину 2,157,000 26,756, Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0 26,700, Издаци за набавку постројења и опреме 2,147,000 56, Издаци за биолошку имовину 10, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 127, , Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 127, , Издаци по основу пореза на додату вриједност 25,100 26, Издаци по основу пореза на додату вриједност 25,100 26, УКУПНИ РАСХОДИ: 7,937,700 32,927,100 17

18 Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис Број министарства: 04 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,239,900 1,577, Расходи за лична примања 652, , Расходи за бруто плате 645, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 7,200 7, Расходи по основу коришћења роба и услуга 587, , Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 15,900 15, Расходи за режијски материјал 10,100 6, Расходи за текуће одржавање 316, , Расходи по основу путовања и смјештаја 151, , Расходи за стручне услуге 14,100 15, Расходи за стручно усавршавање запослених 5,300 5, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 8,000 8, Расходи по основу репрезентације 3,100 2, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 9,800 19, Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,200 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 5, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 46,900 46, И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 99,000 10, Издаци за произведену сталну имовину 90,000 5, Издаци за набавку постројења и опреме 90,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9,000 5, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 9,000 5, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,338,900 1,587, Назив потрошачке јединице: Академија наука и умјетности Српске Број министарства: 05 Број буџетске организације: Т е к у ћ и р а с х о д и 1,343,500 1,450, Расходи за лична примања 983,600 1,090, Расходи за бруто плате 587, , Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 396, , Расходи по основу коришћења роба и услуга 359, , Расходи по основу закупа 1, Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 70,000 70, Расходи за режијски материјал 25,000 25, Расходи за текуће одржавање 13,800 13, Расходи по основу путовања и смјештаја 28,000 28, Расходи за стручне услуге 40,300 40, Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 1, Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 148, , Расходи по основу репрезентације 10,500 10, Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,300 1, Расходи по основу посебног доприноса за солидарност на терет послодавца 11, Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 8,000 3, Т р а н с ф е р и и з м е ђ у б у џ е т с к и х ј е д и н и ц а 120, , Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 120, , Трансфер за израду и издавање Енциклопедије РС 120, , И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у 1,900 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,900 1, Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1,900 1, УКУПНИ РАСХОДИ: 1,465,400 1,572,

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Б У Џ Е Т РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II) 1,531,126,000 710000 I Порески приходи 1,404,235,000 711000 Приходи од пореза

Више

broj 106.indd

broj 106.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ 29.11.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број 11 1. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број

Више

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код 2019. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 710000 Порески приходи 10.862.000 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ

Више

Tabele - budzeta_2018_cir

Tabele - budzeta_2018_cir На основу члана 31. став 1. тачка з. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15, 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ Бања Лука, мај 2019. године БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економ. ОПИС Буџет за Буџет

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Nacrt budzeta RS za 2019 godinu.doc

Microsoft Word - Naslovna strana - Nacrt budzeta RS za 2019 godinu.doc ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2019. годину Бања Лука, новембар:2018. године НАЦРТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

Више

РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ Бања Лука, децембар 2018. године БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економ. ОПИС II План за План

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300 И З В Ј Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Више

rebalans budzeta_2018

rebalans budzeta_2018 На основу члана 31. став 1. тачка з) и члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 39. став 2. тачка 3) Закона

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2016. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2016.

Више

Табела бр. 1 - Збирни преглед буџетског захтјева за годину Економ. Фун. ОПИС II План Буџет са Извршење Буџетски Инд. Инд. код клaс г. реа

Табела бр. 1 - Збирни преглед буџетског захтјева за годину Економ. Фун. ОПИС II План Буџет са Извршење Буџетски Инд. Инд. код клaс г. реа Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА Број потрошачке јединице: 2002110 41 Текући расходи 972.000,00 972.000,00 453.055,43 0,00 46,6 0,0 411 Расходи за лична примања запослених 1.000,00 1.000,00 132,02

Више

Службени гласник Града Бијељина Година LII 30. децембар године БРОЈ 32 / 2016 На основу члана 31. став1.тачка з. Закона о буџетском систему Репу

Службени гласник Града Бијељина Година LII 30. децембар године БРОЈ 32 / 2016 На основу члана 31. став1.тачка з. Закона о буџетском систему Репу Службени гласник Града Бијељина Година LII године БРОЈ 32 / 206 На основу члана 3. став.тачка з. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 2/2, 52/4,03/5 и 5/6),

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 51

На основу члана 51 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Година LIII Требиње, 03.10.2016. године Број: 12 На основу члана 356. став 2. Закона о стварним правима ( Службени гласник Републике Српске, број 124/08, 58/09

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2019. GODINU Banja Luka, februar 2019. godine I KVARTAL ZAKONODAVNI DIO 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Гласник АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЛУЖБЕНИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Доњи Жабар Година XXV Број 19 Уторак,25. децембар 2018. године 305 На основу члана 28 тачка ђ) и члана 30. и 31. Закона о буџетском систему Републике

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Microsoft Word Copy.docx

Microsoft Word Copy.docx 31.10.2018. Службени гласник општине број 13/18 Страна 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: 567-323-10000645-84 Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП:555-007-050348883-60 Нова банка а.д. Бања Лука Година XLVI Број:

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

NACRT 2017.xls

NACRT 2017.xls С В Е У К У П Н О 24.144.000,00 24.004.000,00 99,42 I 1. 410000 Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110 682.200,00 371.900,00 54,51 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 682.200,00 371.900,00 54,51 1.1. 412900

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА Екон.код О П И С Буџет ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Порез на доходак и добит Поре

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА Екон.код О П И С Буџет ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Порез на доходак и добит Поре БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 711000 Порез на доходак и добит 1.000 711100 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 1.000 713000 Порези на лична примања 1.312.000

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

BUDZET 2017 sajt.xls

BUDZET 2017 sajt.xls С В Е У К У П Н О 24.004.000,00 I 1. 410000 Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110 371.900,00 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 371.900,00 1.1. 412900 Расходи по основу коришћења роба и 311.900,00 412900

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 63

На основу члана 63 S a d r ž a j AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prvo tromjesečje 2014.godine... 1. Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2014. godinu...

Више

ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ По

ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ По ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА 2017. ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.211.835 710000 Порески приходи 725.019 711000 Приходи од пореза на доходак

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/784-238, 051/784-230 Е-mail:skupstinaokv@gmail.com Одговорни уредник: Раденка Славнић 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ГОДИНА

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б О С Н Е И Х Е Р Ц Е Г О В И Н Е ЗА 29. ГОДИНУ Б, аа

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о ревизији

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел:+387(0)51/ Факс:+387(0)51/

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел:+387(0)51/ Факс:+387(0)51/ ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел:+387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka, Vuka Karadžića 4 Republika Srpska, BiH Tel: +387(0)51/ Faks:+387(0)

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka, Vuka Karadžića 4 Republika Srpska, BiH Tel: +387(0)51/ Faks:+387(0) GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE 78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 4 Republika Srpska, BiH Tel: +387(0)51/247-408 Faks:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Izvještaj o

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више