Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx"

Транскрипт

1 Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ Тел/факс: 053/ I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 1. На основу члана 31. и члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 5/17), Скупштина општине Модрича на својој 21. редовној сједници одржаној дана године, д о н о с и О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА ГОДИНУ Члан 1. Овом одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о буџету општине Модрича за годину број: /17 од године («Службени гласник општине Модрича», број: 11/17) и то приходовне и расходовне стране по економској, организационој и функционалној класификацији, како слиједи:

2 Страна- 2 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Економски код Опис Буџет Ребаланс А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи Приходи од пореза на доходак и добит Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности Порези на имовину Порези на промет производа и услуга Индиректни порези прикупљени преко УИО Остали порески приходи Непорески приходи Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Остали непорески приходи Грантови Грантови Трансфери између или унутар јединица власти Трансфери између различитих јединица власти Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Текући расходи Расходи за лична примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи финансирања и други финансијски трошкови Субвенције Грантови Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти Расходи по судским рјешењима Трансфери између и унутар јединица власти Трансфери између различитих јединица власти * * * * Буџетска резерва В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А Б) Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II III IV) I Примици за нефинансијску имовину Примици за произведену сталну имовину Примици за непроизведену сталну имовину III Издаци за нефинансијску имовину Издаци за произведену сталну имовину Издаци за непроизведену сталну имовину Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I II) I Примици од финансијске имовине Примици од финансијске имовине II Издаци за финансијску имовину Издаци за финансијску имовину Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I II) I Примици од задуживања Примици од задуживања II Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I II) I Остали примици Остали примици Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти II Остали издаци Остали издаци Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) Разлика Индекс (4/3)

3 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-3 НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код О п и с Буџет Ребаланс БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ П о р е с к и п р и х о д и Приходи од пореза на доходак и добит Порези на доходак Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности Порези на имовину Порези на имовину Порези на насљеђе и поклоне Порези на финансијске и капиталне трансакције Порези на промет производа и услуга Порези на промет производа Порези на промет услуга Индиректни порези прикупљени преко УИО Индиректни порези прикупљени преко УИО збирно Остали порески приходи Остали порески приходи Н е п о р е с к и п р и х о д и Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга Административне накнаде и таксе Комуналне накнаде и таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Новчане казне Остали непорески приходи Остали непорески приходи Г р а н т о в и Грантови Грантови из земље Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и Трансфери између различитих јединица власти Трансфери од ентитета Трансфери од јединица локалне самоуправе Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања Трансфери од осталих јединица власти Разлика Индекс (4/3) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Примици за произведену сталну имовину Примици за зграде и објекте Примици за непроизведену сталну имовину Примици за земљиште УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

4 Страна- 4 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код О п и с Буџет Ребаланс БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Т е к у ћ и р а с х о д и Расходи за лична примања запослених Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправници Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Остали некласификовани расходи Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности Расходи по основу затезних камата Субвенције Субвенције Грантови Грантови у земљи Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима Трансфери између и унутар јединица власти Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања **** Буџетска резерва **** Буџетска резерва ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Издаци за произведену сталну имовину Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за непроизведену сталну имовину Издаци за прибављање земљишта Издаци по основу улагања у побољшање земљишта УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Разлика Индекс (4/3)

5 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-5 НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИРАЊЕ Економски код О п и с Буџет Ребаланс Разлика Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Индекс (4/3) Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е Примици од финансијске имовине Примици од наплате датих зајмова И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Издаци за финансијску имовину Издаци за дате зајмове Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е П р и м и ц и о д з а д у ж и в а њ а Примици од задуживања Примици од узетих зајмова И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а Издаци за отплату дугова Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И О с т а л и п р и м и ц и Остали примици Примици по основу депозита и кауција Остали примици Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти Остали примици из трансакција са другим јединицама власти О с т а л и и з д а ц и Остали издаци Издаци на основу депозита и кауција Остали издаци Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти

6 Страна- 6 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Економски код О П И С БУЏЕТ РЕБАЛАНС РАЗЛИКА Индекс 4/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 4129 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела Трошкови избора Расходи за бруто накнаду члановима ОИК Расходи по основу коришћења роба и услуга Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада Текући грантови политичким партијама- трошкови избора Грантови У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 4152 Грантови вјерским организацијама Грантови Остале текуће дознаке грађанима Капиталне дознаке грађанима - пројекат UNDP Остале капиталне дознаке грађанима Дознаке на име социјалне заштите Буџетска резерва У К У П Н О

7 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-7 НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 4122 Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку ватрогасне опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 4127 Трошкови информисања Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Помоћи породицама палих бораца и РВИ Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима Дознаке на име социјалне заштите Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи финансирања и трансакција размјене у власти Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите Издаци за набавку опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

8 Страна- 8 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 131- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ 4123 Расходи за режијски материјал Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 4124 Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за одржавање јавних површина Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку опреме Расходи за режијски материјал У К У П Н О

9 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-9 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи за лична примања Расходи за закуп земљишта које припада путу Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за услуге превоза Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи по основу негативних курсних разлика Расходи по основу затезних камата Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи финансирања између јединица власти Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи финансирања и трансакција размјене у власти Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања Трансфери између различитих јединица власти Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти Остали издаци из трансакција јединица власти У К У П Н О

10 Страна- 10 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 4125 Расходи за одржавање пружних прелаза Расходи за одржавање водотокова Расходи за услуге дератизације и дезинсекције Остали непоменути расходи - противградна заштита Расходи по основу коришћења роба и услуга Субвенције за подстицај развоја пољопривреде Субвенције јавним превозницима Субвенције Грантови спортским организацијама и удружењима Пројекти локалног економског развоја Грантови за основно образовање Општинска борачка организација Удружење пензионера Општинска организација Црвеног крста Савез логораша Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним Удружење глувих и наглувих општине Модрича Омладинска политика Омладинска банка Српски културни центар Културно спортски центар Дом здравља Остали грантови у земљи Грантови Стипендије Стимулација наталитета Дознаке Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи финансирања и трансакција размјене у власти Издаци за изградњу зграда и објеката Издаци за набавку опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

11 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-11 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 4125 Трошкови текућег одржавања путева Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб.сигнал Расходи по основу коришћења роба и услуга Капиталне помоћи- заједнице етажних власника Грантови Издаци за изградњу зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката Издаци за произведену сталну имовину Издаци за прибављање земљишта Издаци по основу улагања у побољшање земљишта Издаци за непроизведну сталну имовину У К У П Н О НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 4122 Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за текуће одржавање Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима У К У П Н О

12 Страна- 12 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи за лична примања Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти Укупни остали издаци У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 4161 Дознаке грађанима Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Дознаке на име социјалне заштите У К У П Н О

13 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-13 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ" 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи за лична примања Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за изградњу зграда и објеката Издаци за набавку опреме Издаци за произведену сталну имовину Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти Остали издаци из трансакција јединица власти У К У П Н О НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за лична примања Расходи по основу закупа Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

14 Страна- 14 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за лична примања Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга У К У П Н О НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" 4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за лична примања Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за услуге превоза Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за изградњу зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката Издаци за набавку опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

15 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-15 НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 1 Функц. код Функција Буџет Ребаланс Разлика Опште јавне услуге Одбрана Јавни ред и сигурност Економски послови Заштита животне средине Стамбени и заједнички послови Здравство Рекреација, култура и религија Образовање Социјална заштита УКУПНО Функц. код Ф У Н К Ц И Ј А Буџет Ребаланс Разлика ЗУ 1. Заједничке услуге ИУ 2. Индивидуалне услуге УКУПНО (1+2) Члан 2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Модрича. Број: /18 ПРЕДСЈЕДНИК Датум: год Синиша Никић,с.р. _ 2. На основу члана 28. и члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Срспке», број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 5/17), Скупштина општине Модрича на својој 21. редовној сједници одржаној дана године, донијела је: З А К Љ У Ч А К О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА ГОДИНУ Члан 1. Скупштина општине Модрича прихвата Нацрт буџета општине Модрича за годину. Члан 2. Саставни дио овог закључка је Нацрт буџета општине Модрича за годину.

16 Страна- 16 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар Члан 3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику општине Модрича. Број: /18 ПРЕДСЈЕДНИК Датум: год Синиша Никић,с.р. НАЦРТ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Економски код Опис Буџет Процјена А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи Приходи од пореза на доходак и добит Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности Порези на имовину Порези на промет производа и услуга Индиректни порези прикупљени преко УИО Остали порески приходи Непорески приходи Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Остали непорески приходи Грантови Грантови Трансфери између или унутар јединица власти Трансфери између различитих јединица власти Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Текући расходи Расходи за лична примања запослених Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи финансирања и други финансијски трошкови Субвенције Грантови Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти Расходи по судским рјешењима Трансфери између и унутар јединица власти Трансфери између различитих јединица власти * * * * Буџетска резерва В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А Б) Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II III IV) I Примици за нефинансијску имовину Примици за произведену сталну имовину Примици за непроизведену сталну имовину III Издаци за нефинансијску имовину Издаци за произведену сталну имовину Издаци за непроизведену сталну имовину Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I II) I Примици од финансијске имовине Примици од финансијске имовине II Издаци за финансијску имовину Издаци за финансијску имовину Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I II) I Примици од задуживања Примици од задуживања II Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I II) I Остали примици Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти II Остали издаци Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) Нацрт 2019 Индекс (5/3)

17 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-17 НАЦРТ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код О п и с Буџет Процјена БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ П о р е с к и п р и х о д и Приходи од пореза на доходак и добит Порези на доходак Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности Порези на имовину Порези на имовину Порези на насљеђе и поклоне Порези на финансијске и капиталне трансакције Порези на промет производа и услуга Порези на промет производа Индиректни порези прикупљени преко УИО Индиректни порези прикупљени преко УИО збирно Остали порески приходи Остали порески приходи Н е п о р е с к и п р и х о д и Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга Административне накнаде и таксе Комуналне накнаде и таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Новчане казне Остали непорески приходи Остали непорески приходи Г р а н т о в и Грантови Грантови из земље Т р а н с ф е р и и з м е ђ у и л и у н у т а р ј е д и н и ц а в л а с т и Трансфери између различитих јединица власти Трансфери од ентитета Трансфери од јединица локалне самоуправе Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања Трансфери од осталих јединица власти Нацрт 2019 Индекс (5/3) ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ П р и м и ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Примици за произведену сталну имовину Примици за зграде и објекте Примици за непроизведену сталну имовину Примици за земљиште УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

18 Страна- 18 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЦРТ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код О п и с Буџет Процјена БУЏЕТСКИ РАСХОДИ Т е к у ћ и р а с х о д и Расходи за лична примања запослених Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправници Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Остали некласификовани расходи Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Субвенције Субвенције Грантови Грантови у земљи Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима Трансфери између и унутар јединица власти Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања **** Буџетска резерва **** Буџетска резерва ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И з д а ц и з а н е ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Издаци за произведену сталну имовину Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за непроизведену сталну имовину Издаци за прибављање земљишта Издаци по основу улагања у побољшање земљишта УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Нацрт 2019 Индекс (5/3)

19 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-19 НАЦРТ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ФИНАНСИРАЊЕ Економски код О п и с Буџет Процјена Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н Е Т О П Р И М И Ц И О Д Ф И Н А Н С И Ј С К Е И М О В И Н Е П р и м и ц и о д ф и н а н с и ј с к е и м о в и н е Примици од финансијске имовине Примици од наплате датих зајмова И з д а ц и з а ф и н а н с и ј с к у и м о в и н у Издаци за финансијску имовину Издаци за дате зајмове Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е П р и м и ц и о д з а д у ж и в а њ а Примици од задуживања Примици од узетих зајмова И з д а ц и з а о т п л а т у д у г о в а Издаци за отплату дугова Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти Нацрт 2019 Индекс (5/3) О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И О с т а л и п р и м и ц и Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти Остали примици из трансакција са другим јединицама власти О с т а л и и з д а ц и Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти НАЦРТ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Табела 1 Функц. код Функција Опште јавне услуге Одбрана 0 03 Јавни ред и сигурност 0 04 Економски послови Заштита животне средине Стамбени и заједнички послови Здравство Рекреација, култура и религија Образовање Социјална заштита УКУПНО Буџет Табела 2 Функц. код Ф У Н К Ц И Ј А Нацрт буџета за годину Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05 УКУПНО ( ) ЗУ 1. Заједничке услуге ИУ 2. Индивидуалне услуге УКУПНО (1+2)

20 Страна- 20 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Економски код О П И С Буџет Процјена Нацрт буџета Индекс 5/ НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 4129 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела Трошкови избора Расходи за бруто накнаду члановима ОИК Расходи по основу коришћења роба и услуга Текући грантови политичким партијама-трошкови редовног рада Текући грантови политичким партијама- трошкови избора Грантови У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 4152 Грантови вјерским организацијама Грантови Остале текуће дознаке грађанима Капиталне дознаке грађанима - пројекат UNDP Остале капиталне дознаке грађанима Дознаке на име социјалне заштите Буџетска резерва У К У П Н О НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 4122 Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку ватрогасне опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

21 Сриједа, 13.децембар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 10 Страна-21 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВ.ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛ Трошкови информисања Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Помоћи породицама палих бораца и РВИ Текуће дознаке грађанима - субвенције за социјално становање Дознаке на име социјалне заштите Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи финансирања и трансакција размјене у власти Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите Издаци за набавку опреме Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 131- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ 4123 Расходи за режијски материјал Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Издаци за набавку опреме Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за произведену сталну имовину У К У П Н О

22 Страна- 22 Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА сриједа, 13.децембар НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 4111 Расходи за бруто плате запослених Расходи за бруто плате приправника Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) Расходи за лична примања Расходи за закуп земљишта које припада путу Расходи по основу утрошка енергије Расходи за комуналне услуге Расходи за комуникационе услуге Расходи за услуге превоза Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу коришћења роба и услуга Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи финансирања и други финансијски трошкови Расходи финансирања између јединица власти Расходи из трансакција размјене између јединица власти Расходи финансирања и трансакција размјене у власти Расходи по судским рјешењима Расходи по судским рјешењима Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања Трансфери између различитих јединица власти Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату дугова Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти Остали издаци из трансакција јединица власти У К У П Н О

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код 2019. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 710000 Порески приходи 10.862.000 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ 29.11.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број 11 1. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

Tabele - budzeta_2018_cir

Tabele - budzeta_2018_cir На основу члана 31. став 1. тачка з. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15, 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ Бања Лука, мај 2019. године БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економ. ОПИС Буџет за Буџет

Више

РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ Бања Лука, децембар 2018. године БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економ. ОПИС II План за План

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-8 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за финансије Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300 И З В Ј Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Више

rebalans budzeta_2018

rebalans budzeta_2018 На основу члана 31. став 1. тачка з) и члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 39. став 2. тачка 3) Закона

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Nacrt budzeta RS za 2019 godinu.doc

Microsoft Word - Naslovna strana - Nacrt budzeta RS za 2019 godinu.doc ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2019. годину Бања Лука, новембар:2018. године НАЦРТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

Више

На основу члана 51

На основу члана 51 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Година LIII Требиње, 03.10.2016. године Број: 12 На основу члана 356. став 2. Закона о стварним правима ( Службени гласник Републике Српске, број 124/08, 58/09

Више

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Гласник АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЛУЖБЕНИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Доњи Жабар Година XXV Број 19 Уторак,25. децембар 2018. године 305 На основу члана 28 тачка ђ) и члана 30. и 31. Закона о буџетском систему Републике

Више

Службени гласник Града Бијељина Година LII 30. децембар године БРОЈ 32 / 2016 На основу члана 31. став1.тачка з. Закона о буџетском систему Репу

Службени гласник Града Бијељина Година LII 30. децембар године БРОЈ 32 / 2016 На основу члана 31. став1.тачка з. Закона о буџетском систему Репу Службени гласник Града Бијељина Година LII године БРОЈ 32 / 206 На основу члана 3. став.тачка з. Закона о буџетском систему Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 2/2, 52/4,03/5 и 5/6),

Више

Табела бр. 1 - Збирни преглед буџетског захтјева за годину Економ. Фун. ОПИС II План Буџет са Извршење Буџетски Инд. Инд. код клaс г. реа

Табела бр. 1 - Збирни преглед буџетског захтјева за годину Економ. Фун. ОПИС II План Буџет са Извршење Буџетски Инд. Инд. код клaс г. реа Назив потрошачке јединице: СКУПШТИНА ГРАДА Број потрошачке јединице: 2002110 41 Текући расходи 972.000,00 972.000,00 453.055,43 0,00 46,6 0,0 411 Расходи за лична примања запослених 1.000,00 1.000,00 132,02

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2016. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2016.

Више

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА Екон.код О П И С Буџет ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Порез на доходак и добит Поре

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА Екон.код О П И С Буџет ПОРЕСКИ ПРИХОДИ Порез на доходак и добит Поре БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ ПРИХОДИ БУЏЕТА ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 711000 Порез на доходак и добит 1.000 711100 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 1.000 713000 Порези на лична примања 1.312.000

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Б У Џ Е Т РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II) 1,531,126,000 710000 I Порески приходи 1,404,235,000 711000 Приходи од пореза

Више

На основу члана 63

На основу члана 63 S a d r ž a j AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prvo tromjesečje 2014.godine... 1. Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2014. godinu...

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

broj 106.indd

broj 106.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Више

BUDZET 2017 sajt.xls

BUDZET 2017 sajt.xls С В Е У К У П Н О 24.004.000,00 I 1. 410000 Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110 371.900,00 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 371.900,00 1.1. 412900 Расходи по основу коришћења роба и 311.900,00 412900

Више

Microsoft Word Copy.docx

Microsoft Word Copy.docx 31.10.2018. Службени гласник општине број 13/18 Страна 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: 567-323-10000645-84 Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП:555-007-050348883-60 Нова банка а.д. Бања Лука Година XLVI Број:

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

NACRT 2017.xls

NACRT 2017.xls С В Е У К У П Н О 24.144.000,00 24.004.000,00 99,42 I 1. 410000 Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е 110 682.200,00 371.900,00 54,51 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 682.200,00 371.900,00 54,51 1.1. 412900

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/784-238, 051/784-230 Е-mail:skupstinaokv@gmail.com Одговорни уредник: Раденка Славнић 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ГОДИНА

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ По

ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ По ПРИВРЕМЕНО ФИНАНС. БУЏЕТАОПШТИНЕ ХАН-ПИЈЕСАК ЗА 2017. ГОДИНУ- ОПШТИ ДИО екон. О П И С ПРИВР. код ФИНАНС. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1.211.835 710000 Порески приходи 725.019 711000 Приходи од пореза на доходак

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

SL. GL. MRK. GRAD cdr

SL. GL. MRK. GRAD cdr Број: 5/15, 14.07.2015. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 10-18

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 10-18 31.10.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 10, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 10/18 На основу члана 21. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању ( Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Microsoft Word - Sl.gl. br. 4 od doc

Microsoft Word - Sl.gl. br. 4 od doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Број 4 Год. 45. 24. март 2009. год. Прњавор Годишња претплата 80,00 КМ Један примјерак 10,00 КМ Рачун јавних прихода број 555-007-00215707-29 код «Нова банка» филијала

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 7-18

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 7-18 17.08.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 7, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 7/18 ОПШТИНА КОСТАЈНИЦA Захтејва ЈПУ Клуб за дјецу Кестенко број: 01-60-81/18 од 16.04.2018.

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Sluzbeni glasnik SO BN indd

Sluzbeni glasnik SO BN indd 31. 12. 2007. Службени гласник Општине Бијељина Број 32 - Страна 629 ГОДИНА XLIV 31. децембар 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 32/2007 На основу члана 26. став 2. а у вези с чланом 5. став 2. Закона о буџетском систему

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Cetinje, jul 2019.godine OBRAZLOŽENJE Izvještaj o ukupno

Више

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina 1. P R A V N I O S N O V O B R A Z L O Ž E NJ E Pravni osnov za donošenje izmjena i dopuna Budžeta/Proračuna Općine Vareš za 2017. godinu sadržan je u članu 37. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Sluzbeni glasnik SO BN indd

Sluzbeni glasnik SO BN indd 20. 12. 2010. Службени гласник Општине Бијељина Број 25 - Страна 605 ГОДИНА XLVII 20. децембар 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 25/2010 На основу члана 30. став 2. а у вези са чланом 5. став 2. Закона о буџетском систему

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

naacrt_budzet_2018

naacrt_budzet_2018 NACRT CRNA GORA Opština Bijelo Polje Broj:01/1- Bijelo Polje 0. 0. 2018.gd. SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE Na odnovu cl.57 stav 1.tačka 2.Zakona o Lokalnoj Samoupravi ("SL.List RCG"br.42/03,28/04,75/05,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о ревизији

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Microsoft Word - Sl.gl. br. 22 od doc

Microsoft Word - Sl.gl. br. 22 od doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Број 22 Год. 45. 463 30. децембар 2009. год. Прњавор Годишња претплата 80,00 КМ Један примјерак 10,00 КМ Рачун јавних прихода број 555-007-00215707-29 код «Нова банка»

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

. Гласник Доњи Жабар Година XXI Број 11 СЛУЖБЕНИ Сриједа, 1. октобар године АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 139 На основу чланова 62. и 66. став 3. тачка

. Гласник Доњи Жабар Година XXI Број 11 СЛУЖБЕНИ Сриједа, 1. октобар године АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 139 На основу чланова 62. и 66. став 3. тачка Гласник Доњи Жабар Година XXI Број 11 СЛУЖБЕНИ Сриједа, 1. октобар 2014. године АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 139 На основу чланова 62. и 66. став 3. тачка а) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК Број: 1/2017, Година XVIII, Датум: 10. јануар Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/ , Е-mail:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК Број: 1/2017, Година XVIII, Датум: 10. јануар Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/ , Е-mail: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК Број: /, Година XVIII, Датум:. јануар. Раде Јованића бб, Тел/Факс: /-, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org ба основу члана. Статута општине Рибник

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 19.09 do 25.09.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0767 21.09.2016 41411100004 Službeno putovanje-akontacija KOMERCIJALNA BANKA-Budva

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више