Microsoft Word odluka o zavrsnom

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word odluka o zavrsnom"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19 ), člana 38 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi ( "Službeni list CG", broj 2/18) i člana 73 stav 1 tačka 8 Statuta Prijestonice ( Službeni list CG opštinski propisi br. 49/18 i 09/19) Skupština Prijestonice, na sjednici održanoj dana godine, donijela je O D L U K U O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2018.GODINU Član 1 U Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018.godinu ostvareni su : I Sredstva prenesena iz 2017.godine ,13 II Primici ,02 III Izdaci ,18 IV Stanje sredstava na dan godine ,97 Član 2 Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama koji se iskazuju u bilansu primitaka i izdataka za 2018.godinu ostvareni su kako slijedi :

2 Realizacija prihoda za period od do Fiskalna godina: 2018 Konto Opis Plan prihoda Realizovano 711 Porezi 1,890,000,00 1,629,614,28 86,22% 7111 Porez na dohodak fizičkih lica 720,000,00 663,843,76 92,20% Porez na dohodak fizickih lica 720,000,00 663,843,76 92,20% 7113 Porezi na imovinu 620,000,00 514,586,83 83,00% Porez na nepokretnost 420,000,00 357,719,25 85,17% Porez na promet nepokretnosti 200,000,00 156,867,58 78,43% 7117 Lokalni porezi 550,000,00 451,183,69 82,03% Prirez na porez 550,000,00 451,183,69 82,03% Administrativne takse 50,000,00 32,218,25 64,44% Lokalna administrativna taxa 50,000,00 32,218,25 64,44% 7135 Lokalne komunalne takse 101,000,00 84,053,31 83,22% Komunalna taksa za korisc.prostora za 3,000,00 1,920,00 64,00% parkiranje vozila Taxa za koriscenje prost.na javnim povrsinama 50,000,00 49,776,44 99,55% Taxa za koriscenje reklamnog panoa 45,000,00 30,835,23 68,52% Taxa za koriscenje vitrina van posl.prostora 3,000,00 1,521,64 50,72% 7136 Ostale takse 100,00 151,60 151,60% Ostale takse 100,00 151,60 151,60% 714 Naknade 406,000,00 335,911,98 82,74% 7141 Naknade za koriscenje dobara-vode 30,000,00 27,811,52 92,71% Naknade za koriscenje dobara-vode 30,000,00 27,811,52 92,71% 7142 Naknada za koriscenje prirodnih dobara-sume 10,000,00 0,00 0,00% Naknada za koriscenje prirodnih dobara-sume 10,000,00 0,00 0,00% 7146 Naknada za kom.oprem.gradj.zemljista 120,000,00 135,149,92 112,62% Naknada za kom.oprem.gradj.zemljista 120,000,00 135,149,92 112,62% 7147 Naknada za izgr.i odr.lokalnih puteva 176,000,00 116,403,18 66,14% Naknada za izg.i odr.lokalnih puteva 1,000,00 441,56 44,16% Naknada za izg.kom.obj.pristup sa opstinskih 1,000,00 250,00 25,00% puteva Godisnja nakn.za kor.komerc.objekata-putevi 85,000,00 57,760,49 67,95% Naknada za postav.cjev.vod.elek.i 4,000,00 2,076,80 51,92% telef.vodovoda Godisnja nakn za cjev.vod.elek.i telef.vodove 85,000,00 55,874,33 65,73% 7148 Godisnja naknada pri regist.drumskih vozila 70,000,00 56,547,36 80,78% Godisnja naknada pri regist.drumskih vozila 70,000,00 56,547,36 80,78% Strana 1 od 2

3 Konto Opis Plan prihoda Realizovano 715 Ostali prihodi 639,079,00 431,825,37 67,57% 7151 Prihodi od kapitala 4,079,00 2,299,38 56,37% Prihod od kamata 4,079,00 2,299,38 56,37% 7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 15,000,00 9,843,38 65,62% Novcane kazne izr.u prekrsajnom postupku 15,000,00 9,843,38 65,62% 7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje 280,000,00 234,365,76 83,70% djelatnosti Prihodi lokalne uprave,organ.i sluzbi 190,000,00 171,522,14 90,27% Prihodi od djelatn.lokalne uprave 30,000,00 21,389,99 71,30% Ostali prihodi organa ,000,00 41,453,63 69,09% 7155 Ostali prihodi 340,000,00 185,316,85 54,50% Ostali prihodi 340,000,00 185,316,85 54,50% 721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 10,000,00 5,681,16 56,81% 7211 Prodaja nepokretnosti 10,000,00 5,681,16 56,81% Prihod od prodaje nepokretnosti 10,000,00 5,681,16 56,81% 741 Donacije 23,000,00 22,110,80 96,13% 7411 Tekuće donacije 23,000,00 22,110,80 96,13% Tekuce donacije 23,000,00 22,110,80 96,13% 742 Transferi 4,180,821,00 4,944,848,12 118,27% 7421 Transferi od budžeta Drzave 3,847,000,00 4,611,027,12 119,86% Transfer od budzeta CG 247,000,00 1,054,000,00 426,72% Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici 3,600,000,00 3,557,027,12 98,81% 7426 Transferi - Egalizacioni fond 333,821,00 333,821,00 100,00% Transfer - Egalizacioni fond 333,821,00 333,821,00 100,00% 751 Pozajmice i krediti 470,000,00 120,759,15 25,69% 7511 Pozajmice i krediti 470,000,00 120,759,15 25,69% Pozajmice i krediti od domacih izvora 470,000,00 120,759,15 25,69% finansiranja TOTAL: 7,770,000,00 7,607,174,02 97,90% Strana 2 od 2

4 BILANS BUDŽETA (po kontima) odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,39 66,76% Neto zarada 1,165,235,00 1,173,337,13 100,70% Porez na zarade 130,890,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 310,334,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 160,882,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 19,471,00 19,462,26 99,96% 412 Ostala lična primanja , ,05 97,20% Naknada skupstinskim odbornicima 32,000,00 33,285,04 104,02% Ostale naknade - zaposljeni 33,404,00 32,600,23 97,59% Ostale naknade - komisije,savjeti 10,044,00 7,451,78 74,19% 413 Rashodi za materijal , ,96 94,76% Administrativni materijal 14,126,00 8,615,10 60,99% Rezervni djelovi 3,150,00 2,710,89 86,06% Sitan inventar 374,00 311,77 83,36% Rashodi za radnu uniformu 500,00 500,00 100,00% Sredstva higijene 1,494,00 1,233,09 82,54% Materijal za posebne namjene 7,800,00 6,538,31 83,82% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 1,215,00 613,55 50,50% Troskovi elektr.energije-objekti 60,653,00 54,378,71 89,66% Troskovi elektr.energije-javna rasvjeta 99,328,00 104,252,34 104,96% Rashodi za gorivo 53,180,00 48,157,20 90,56% Ostalo gorivo - loz ulje 12,300,00 13,500,00 109,76% 414 Rashodi za usluge , ,94 153,56% Službena putovanja u zemlji 3,468,00 3,086,64 89,00% Službena putovanja u inostranstvo 10,723,00 11,260,98 105,02% Reprezentacija 7,100,00 7,053,30 99,34% Rashodi za telefonske usluge 2,993,00 1,551,44 51,84% Rashodi za poštanske usluge 2,410,00 558,83 23,19% Bankarske usluge 6,500,00 33,828,25 520,43% Strana 1 od 3

5 Usluge prevoza 13,725,00 12,015,00 87,54% Advokatske,notarske i pravne usluge 13,000,00 16,472,61 126,71% Konsultantske usluge projekti i studije 18,401,32 40,710,46 221,24% Usluge strucnog usavrsavanja 929,00 915,45 98,54% Medijske usluge i promotivne aktivnosti 4,448,00 3,983,98 89,57% Usluge revizije 3,485,00 3,485,00 100,00% Usluge kulturnih manifestacija 1,820,00 1,750,00 96,15% 415 Rashodi za tekuce održavanje , ,50 96,61% Tekuce održavanje javne infrastrukture 130,800,00 125,767,53 96,15% Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 640,00 937,54 146,49% Tekuce održavanje opreme 7,915,00 7,929,43 100,18% 416 Kamate , ,06 93,31% Kamate rezidentima 345,200,00 322,105,06 93,31% 417 Renta , ,48 99,80% Zakup objekata 16,600,00 16,600,00 100,00% Zakup opreme 5,200,00 5,160,00 99,23% Zakup zemljišta 6,150,00 6,135,48 99,76% 419 Ostali izdaci , ,91 107,49% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 26,100,00 29,738,06 113,94% Izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka 192,600,00 208,664,05 108,34% Izrada i održavanje softvera 363,00 363,00 100,00% Osiguranje 1,000,00 735,10 73,51% Komunalne naknade 60,162,00 54,489,80 90,57% Ostali izdaci 45,098,00 55,708,90 123,53% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,13 152,45% Transfer - obrazovanju 13,000,00 11,522,36 88,63% Transfer - sportu 340,000,00 593,470,30 174,55% Transfer - udruzenjima i organizacijama 20,800,00 20,185,00 97,04% Transferi - politickim partijama 25,500,00 20,583,88 80,72% Transfer - jednokratne pomoci 15,600,00 16,315,00 104,58% Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 11,000,00 9,290,00 84,45% Transferi - MZ 35,471,00 35,477,59 100,02% Tramsfer - Crveni Krst 5,250,00 4,500,00 85,71% 432 Ostali transferi , ,21 124,62% Transfer - RTV Cetinje 61,000,00 53,300,00 87,38% Strana 2 od 3

6 Transfer - Bilioteka"Njegoš" 87,000,00 83,880,41 96,41% Transfer - Turisticka organizacija 25,000,00 25,000,00 100,00% Transferi - Sportski centar 61,000,00 60,591,61 99,33% Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju 46,000,00 46,400,00 100,87% Transfer - Komunalno preduzece 0,00 72,000,00 0,00% Tansfer - Vodovod i kanalizacija 470,000,00 593,499,19 126,28% 441 Kapitalni izdaci , ,24 69,11% Lokalni putevi 31,300,00 18,786,20 60,02% Ulice i parkovi 10,000,00 6,207,00 62,07% Izdaci za gradjevinske objekte 20,000,00 10,000,00 50,00% Izdaci za zemljište-eksproprijacija 42,500,00 37,805,52 88,95% Sredstva transporta 21,000,00 20,982,87 99,92% Kompjuterska oprema 1,000,00 602,58 60,26% Kancelarijska oprema 901,00 621,99 69,03% Ostala oprema 19,288,00 13,820,30 71,65% Lokalna infrastruktura 205,000,00 131,409,01 64,10% Gradjevinski objekti 49,710,00 36,672,77 73,77% 461 Otplata duga , ,59 94,87% Otplata kredita 1,265,600,00 1,200,717,59 94,87% 463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda , ,72 102,48% Obaveze iz ranijih godina-zarade i ostala l.primanja 305,645,00 306,072,98 100,14% Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi 1,117,284,68 1,162,769,30 104,07% Obaveze iz ranijih godina-otplata kredita i pozajmica 242,620,00 242,610,56 100,00% Obaveze iz ranijih godina-reprogram 145,000,00 144,074,88 99,36% 471 Tekuća budžetska rezerva , ,00 99,98% Tekuca budžetska rezerva 30,320,00 30,315,00 99,98% 472 Stalna budžetska rezerva 3 000,00 0,00 0,00% Stalna budžetska rezerva 3,000,00 0,00 0,00% SVEGA: , ,18 96,36% Strana 3 od 3

7 Član 3 Raspored izdataka po potrošačkim jedinicama i osnovnim namjenama, koji se iskazuje u posebnom dijelu, ostvareni su u sljedećim iznosima:

8 BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: Služba Gradonacelnika , ,20 83,69% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,97 68,54% Neto zarada , ,31 0,00% Porez na zarade ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca ,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 2 045, ,66 0,00% 412 Ostala lična primanja 6 679, ,66 85,82% Ostale naknade - zaposljeni 2 879, ,14 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 3 800, ,52 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,89 90,89% Administrativni materijal 1 000,00 629,30 0,00% Rezervni djelovi 1 500, ,38 0,00% Sitan inventar 50,00 38,30 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 150,00 0,00 0,00% Rashodi za gorivo 9 400, ,91 0,00% 414 Rashodi za usluge , ,32 112,13% Službena putovanja u zemlji 810,80 516,91 0,00% Službena putovanja u inostranstvo 9 300, ,77 0,00% Reprezentacija 7 000, ,30 0,00% Rashodi za poštanske usluge 100,00 90,09 0,00% Konsultantske usluge projekti i studije 0, ,50 0,00% Medijske usluge i promotivne aktivnosti 1 000,00 453,75 0,00% Usluge kulturnih manifestacija 1 700, ,00 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 1 500,00 891,50 59,43% Tekuce održavanje opreme 1 500,00 891,50 0,00% Strana 1 od 16

9 417 Renta 5 200, ,00 99,23% Zakup opreme 5 200, ,00 0,00% 419 Ostali izdaci , ,06 111,08% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 2 760, ,84 0,00% Ostali izdaci , ,22 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,93 101,80% Transfer - obrazovanju 5 000, ,00 0,00% Transfer - udruzenjima i organizacijama , ,00 0,00% Transfer - jednokratne pomoci 1 800, ,00 0,00% Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja 0,00 400,00 0,00% Transferi - MZ 2 500, ,93 0,00% 432 Ostali transferi , ,00 100,00% Transfer - Turisticka organizacija , ,00 0,00% 441 Kapitalni izdaci , ,87 99,90% Sredstva transporta , ,87 0,00% Kancelarijska oprema 450,00 445,00 0,00% 021 Skupština Prijestonice , ,23 75,77% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,07 67,10% Neto zarada , ,68 0,00% Porez na zarade 9 300,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 9 720,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 373, ,39 0,00% 412 Ostala lična primanja , ,71 102,09% Naknada skupstinskim odbornicima , ,04 0,00% Ostale naknade - zaposljeni 2 800, ,67 0,00% 413 Rashodi za materijal 1 450,00 731,97 50,48% Administrativni materijal 1 000,00 532,97 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 150,00 0,00 0,00% Rashodi za gorivo 300,00 199,00 0,00% Strana 2 od 16

10 414 Rashodi za usluge 150,00 342,00 228,00% Službena putovanja u zemlji 50,00 0,00 0,00% Reprezentacija 100,00 342,00 0,00% 419 Ostali izdaci 400,00 161,60 40,40% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 200,00 161,60 0,00% Ostali izdaci 200,00 0,00 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,88 80,72% Transferi - politickim partijama , ,88 0,00% 031 Služba Glavnog administratora , ,17 64,93% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,05 64,65% Neto zarada , ,16 0,00% Porez na zarade 3 370,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 7 470,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 3 080,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 459,00 458,89 0,00% 412 Ostala lična primanja 450,00 443,30 98,51% Ostale naknade - zaposljeni 450,00 443,30 0,00% 414 Rashodi za usluge 244,00 242,83 99,52% Službena putovanja u zemlji 27,00 26,53 0,00% Službena putovanja u inostranstvo 217,00 216,30 0,00% 441 Kapitalni izdaci 451,00 176,99 39,24% Kancelarijska oprema 451,00 176,99 0,00% 041 Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj , ,80 101,54% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,14 66,12% Neto zarada , ,53 0,00% Porez na zarade 9 500,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 9 920,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 330, ,61 0,00% Strana 3 od 16

11 412 Ostala lična primanja 2 832, ,06 99,92% Ostale naknade - zaposljeni 2 670, ,67 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 161,25 160,39 0,00% 413 Rashodi za materijal 1 600, ,44 71,52% Administrativni materijal 1 200,10 743,40 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 400,00 401,04 0,00% 414 Rashodi za usluge , ,46 357,07% Službena putovanja u zemlji 500,00 472,21 0,00% Bankarske usluge 6 500, ,25 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 135,00 135,00 0,00% Usluge revizije 3 485, ,00 0,00% 416 Kamate , ,06 93,31% Kamate rezidentima , ,06 0,00% 419 Ostali izdaci 1 000, ,21 103,12% Ostali izdaci 1 000, ,21 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,00 99,02% Transferi - MZ , ,00 0,00% 432 Ostali transferi , ,19 126,28% Tansfer - Vodovod i kanalizacija , ,19 0,00% 441 Kapitalni izdaci 600,00 523,93 87,32% Kompjuterska oprema 600,00 523,93 0,00% 461 Otplata duga , ,59 94,87% Otplata kredita , ,59 0,00% 463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda , ,72 102,48% Obaveze iz ranijih godina-zarade i ostala l.primanja , ,98 0,00% Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi , ,30 0,00% Obaveze iz ranijih godina-otplata kredita i pozajmica , ,56 0,00% Obaveze iz ranijih godina-reprogram , ,88 0,00% 471 Tekuća budžetska rezerva , ,00 99,98% Strana 4 od 16

12 Tekuca budžetska rezerva , ,00 0,00% 472 Stalna budžetska rezerva 3 000,00 0,00 0,00% Stalna budžetska rezerva 3 000,00 0,00 0,00% 042 Sekretarijat za odrzivi razvoj i infrastrukturu , ,07 83,19% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,66 62,15% Neto zarada , ,38 0,00% Porez na zarade 8 070,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 7 650,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 084, ,28 0,00% 412 Ostala lična primanja 2 793, ,31 100,00% Ostale naknade - zaposljeni 2 570, ,56 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 222,75 222,75 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,13 100,00% Troskovi elektr.energije-javna rasvjeta , ,98 0,00% Rashodi za gorivo 8 599, ,15 0,00% 414 Rashodi za usluge 3 522, ,46 100,00% Službena putovanja u zemlji 19,20 19,20 0,00% Konsultantske usluge projekti i studije 3 465, ,01 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 38,25 38,25 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje , ,38 100,00% Tekuce održavanje javne infrastrukture , ,38 0,00% 419 Ostali izdaci , ,95 88,02% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 6 270, ,63 0,00% Ostali izdaci 4 075, ,32 0,00% 441 Kapitalni izdaci , ,18 100,00% Lokalni putevi 9 000, ,00 0,00% Lokalna infrastruktura , ,18 0,00% 043 Sekretarijat za lokalnu samoupravu i drustvene djelatn , ,36 76,56% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,98 66,40% Strana 5 od 16

13 Neto zarada , ,19 0,00% Porez na zarade ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca ,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 2 079, ,79 0,00% 412 Ostala lična primanja 6 343, ,87 99,79% Ostale naknade - zaposljeni 5 823, ,94 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 520,00 517,93 0,00% 413 Rashodi za materijal 2 212, ,09 81,33% Administrativni materijal 2 042, ,09 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 170,00 168,00 0,00% 414 Rashodi za usluge 564,60 752,42 133,27% Službena putovanja u zemlji 100,00 130,08 0,00% Rashodi za poštanske usluge 310,00 468,74 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 154,60 153,60 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,00 103,56% Transfer - udruzenjima i organizacijama 1 300, ,00 0,00% Transfer - jednokratne pomoci , ,00 0,00% Transferi - MZ 5 000, ,00 0,00% Tramsfer - Crveni Krst 5 250, ,00 0,00% 432 Ostali transferi , ,00 100,87% Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju , ,00 0,00% 044 Sekretarijat za uredjenje prostora i zastitu zivotne sredne , ,79 114,62% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,80 89,19% Neto zarada , ,09 0,00% Porez na zarade 630,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 1 460,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 600,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 181,00 180,71 0,00% 412 Ostala lična primanja 400,00 0,00 0,00% Strana 6 od 16

14 Ostale naknade - komisije,savjeti 400,00 0,00 0,00% 413 Rashodi za materijal 300,00 0,00 0,00% Administrativni materijal 300,00 0,00 0,00% 414 Rashodi za usluge 1 000, ,99 743,50% Konsultantske usluge projekti i studije 1 000, ,99 0,00% 045 Sekretarijat za kulturu,sport i mlade , ,18 130,02% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,69 68,05% Neto zarada , ,96 0,00% Porez na zarade 7 630,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 8 660,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 066, ,73 0,00% 412 Ostala lična primanja 3 530, ,38 110,69% Ostale naknade - zaposljeni 1 770, ,67 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 1 760, ,71 0,00% 413 Rashodi za materijal 1 584, ,24 80,13% Administrativni materijal 1 584, ,24 0,00% 414 Rashodi za usluge 1 585, ,91 100,88% Službena putovanja u zemlji 140,00 154,41 0,00% Usluge prevoza 1 325, ,50 0,00% Usluge kulturnih manifestacija 120,00 120,00 0,00% 419 Ostali izdaci 9 110, ,28 103,86% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 2 610, ,82 0,00% Ostali izdaci 6 500, ,46 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru , ,66 168,49% Transfer - obrazovanju 8 000, ,36 0,00% Transfer - sportu , ,30 0,00% Transfer - udruzenjima i organizacijama 2 000, ,00 0,00% Transfer - jednokratne pomoci 800,00 800,00 0,00% Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obeštecenja , ,00 0,00% Strana 7 od 16

15 Transferi - MZ 1 000,00 0,00 0,00% 432 Ostali transferi , ,02 94,63% Transfer - RTV Cetinje , ,00 0,00% Transfer - Bilioteka"Njegoš" , ,41 0,00% Transferi - Sportski centar , ,61 0,00% 046 Sekretarijat za komunalne poslove i saobracaj , ,27 95,56% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,93 91,60% Neto zarada , ,51 0,00% Porez na zarade 507,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 1 180,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 490,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 319,00 318,42 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,74 104,36% Administrativni materijal 950,00 222,07 0,00% Materijal za posebne namjene 7 800, ,31 0,00% Troskovi elektr.energije-javna rasvjeta , ,36 0,00% Rashodi za gorivo 750,15 368,00 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje , ,15 95,41% Tekuce održavanje javne infrastrukture , ,15 0,00% 419 Ostali izdaci 7 500, ,66 175,32% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 5 300, ,66 0,00% Ostali izdaci 2 200, ,00 0,00% 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 6 571, ,66 99,99% Transferi - MZ 6 571, ,66 0,00% 432 Ostali transferi 0, ,00 0,00% Transfer - Komunalno preduzece 0, ,00 0,00% 441 Kapitalni izdaci , ,13 58,02% Lokalni putevi , ,20 0,00% Ostala oprema , ,10 0,00% Lokalna infrastruktura , ,83 0,00% Strana 8 od 16

16 051 Uprava lokalnih javnih prihoda , ,00 67,78% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,94 68,66% Neto zarada , ,69 0,00% Porez na zarade 6 130,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 7 570,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 920,00 919,25 0,00% 412 Ostala lična primanja 1 123, ,52 99,96% Ostale naknade - zaposljeni 1 123, ,52 0,00% 413 Rashodi za materijal 2 584, ,09 83,87% Administrativni materijal 2 200, ,16 0,00% Rezervni djelovi 39,00 0,00 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 45,00 44,51 0,00% Rashodi za gorivo 300,00 235,42 0,00% 414 Rashodi za usluge 2 000,00 0,00 0,00% Rashodi za poštanske usluge 2 000,00 0,00 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 97,00 96,80 99,79% Tekuce održavanje opreme 97,00 96,80 0,00% 441 Kapitalni izdaci 400,00 78,65 19,66% Kompjuterska oprema 400,00 78,65 0,00% 061 Direkcija za imovinu , ,14 97,77% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,02 68,35% Neto zarada , ,97 0,00% Porez na zarade 4 120,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 9 640,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 5 030,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 679,00 679,05 0,00% 412 Ostala lična primanja 3 961, ,55 53,46% Ostale naknade - zaposljeni 781,00 781,07 0,00% Ostale naknade - komisije,savjeti 3 180, ,48 0,00% Strana 9 od 16

17 413 Rashodi za materijal 1 200,00 83,69 6,97% Administrativni materijal 1 200,00 83,69 0,00% 414 Rashodi za usluge , ,73 127,35% Advokatske,notarske i pravne usluge , ,61 0,00% Medijske usluge i promotivne aktivnosti 0,00 83,12 0,00% 417 Renta , ,48 99,92% Zakup objekata , ,00 0,00% Zakup zemljišta 6 150, ,48 0,00% 419 Ostali izdaci , ,55 108,29% Izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka , ,05 0,00% Izrada i održavanje softvera 363,00 363,00 0,00% Ostali izdaci 640,00 631,50 0,00% 441 Kapitalni izdaci , ,12 88,99% Izdaci za zemljište-eksproprijacija , ,52 0,00% Ostala oprema 160,00 159,60 0,00% 062 Direkcija za investicije i razvoj , ,10 84,01% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,79 66,42% Neto zarada , ,37 0,00% Porez na zarade 3 745,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 8 790,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 4 600,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 546,00 545,42 0,00% 412 Ostala lična primanja 685,00 683,92 99,84% Ostale naknade - zaposljeni 685,00 683,92 0,00% 413 Rashodi za materijal 500,00 0,00 0,00% Administrativni materijal 500,00 0,00 0,00% 414 Rashodi za usluge 6 891, ,83 318,95% Službena putovanja u zemlji 25,00 24,68 0,00% Konsultantske usluge projekti i studije 6 200, ,65 0,00% Medijske usluge i promotivne aktivnosti 666,00 665,50 0,00% Strana 10 od 16

18 419 Ostali izdaci 2 210, ,79 409,99% Ostali izdaci 2 210, ,79 0,00% 441 Kapitalni izdaci , ,77 66,34% Ulice i parkovi , ,00 0,00% Izdaci za gradjevinske objekte , ,00 0,00% Gradjevinski objekti , ,77 0,00% 071 Sluzba za zajednicke poslove i informacioni sistem , ,11 75,15% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,81 61,04% Neto zarada , ,37 0,00% Porez na zarade ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca ,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 543, ,44 0,00% 412 Ostala lična primanja 3 800, ,45 100,00% Ostale naknade - zaposljeni 3 800, ,45 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,93 100,00% Administrativni materijal 49,90 49,90 0,00% Rezervni djelovi 121,76 121,76 0,00% Sitan inventar 23,57 23,57 0,00% Sredstva higijene 1 193, ,62 0,00% Troskovi elektr.energije-objekti , ,38 0,00% Rashodi za gorivo 7 680, ,70 0,00% 414 Rashodi za usluge , ,31 100,00% Službena putovanja u zemlji 432,00 432,00 0,00% Službena putovanja u inostranstvo 181,63 181,63 0,00% Rashodi za telefonske usluge 1 492, ,52 0,00% Usluge prevoza 5 899, ,70 0,00% Konsultantske usluge projekti i studije 4 036, ,31 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 91,15 91,15 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 3 717, ,16 100,00% Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 240,00 240,00 0,00% Tekuce održavanje opreme 3 477, ,16 0,00% Strana 11 od 16

19 419 Ostali izdaci , ,45 100,00% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 3 382, ,97 0,00% Osiguranje 252,00 252,00 0,00% Komunalne naknade , ,48 0,00% Ostali izdaci 50,00 50,00 0,00% 072 Sluzba za zajednicke poslove , ,35 86,59% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,06 91,88% Neto zarada , ,87 0,00% Porez na zarade 1 400,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 3 360,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 1 390,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 665,00 664,19 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,37 85,95% Administrativni materijal 300,00 139,57 0,00% Rezervni djelovi 700,24 530,52 0,00% Sitan inventar 300,43 249,90 0,00% Sredstva higijene 300,38 39,47 0,00% Troskovi publikacija,casopisa i glasila 300,00 0,00 0,00% Troskovi elektr.energije-objekti , ,86 0,00% Rashodi za gorivo 6 750, ,05 0,00% Ostalo gorivo - loz ulje , ,00 0,00% 414 Rashodi za usluge , ,72 56,19% Službena putovanja u zemlji 800,00 774,00 0,00% Rashodi za telefonske usluge 1 500,48 58,92 0,00% Usluge prevoza 6 500, ,80 0,00% Konsultantske usluge projekti i studije 3 700, ,00 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 1 900, ,42 174,16% Tekuce održavanje gradjevinskih objekata 400,00 697,54 0,00% Tekuce održavanje opreme 1 500, ,88 0,00% 419 Ostali izdaci , ,18 83,61% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 3 577, ,86 0,00% Osiguranje 748,00 483,10 0,00% Strana 12 od 16

20 Komunalne naknade , ,32 0,00% Ostali izdaci 800,68 651,90 0,00% 441 Kapitalni izdaci 1 768, ,60 142,34% Ostala oprema 1 768, ,60 0,00% 091 Služba zaštite , ,96 64,80% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,81 61,86% Neto zarada , ,18 0,00% Porez na zarade ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca ,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 3 206, ,63 0,00% 412 Ostala lična primanja 5 515, ,70 99,99% Ostale naknade - zaposljeni 5 515, ,70 0,00% 413 Rashodi za materijal , ,51 87,83% Administrativni materijal 200,00 126,71 0,00% Rezervni djelovi 377,00 0,00 0,00% Troskovi elektr.energije-objekti , ,72 0,00% Rashodi za gorivo , ,08 0,00% 414 Rashodi za usluge 626,00 625,76 99,96% Službena putovanja u zemlji 126,00 125,76 0,00% Službena putovanja u inostranstvo 500,00 500,00 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 640,00 469,18 73,31% Tekuce održavanje opreme 640,00 469,18 0,00% 092 Komunalna policija , ,16 68,66% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,28 66,76% Neto zarada , ,40 0,00% Porez na zarade 9 120,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika ,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 7 420,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 1 172, ,88 0,00% Strana 13 od 16

21 412 Ostala lična primanja 1 720, ,68 99,98% Ostale naknade - zaposljeni 1 720, ,68 0,00% 413 Rashodi za materijal 5 247, ,92 95,25% Administrativni materijal 600,00 500,00 0,00% Rezervni djelovi 247,00 247,03 0,00% Rashodi za radnu uniformu 500,00 500,00 0,00% Rashodi za gorivo 3 900, ,89 0,00% 414 Rashodi za usluge 702,00 739,37 105,32% Službena putovanja u zemlji 315,00 314,42 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 387,00 424,95 0,00% 415 Rashodi za tekuce održavanje 700,00 381,91 54,56% Tekuce održavanje opreme 700,00 381,91 0,00% 093 Centar za informacioni sistem , ,01 91,40% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,31 90,71% Neto zarada , ,92 0,00% Porez na zarade 370,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 870,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 370,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 115,00 114,39 0,00% 412 Ostala lična primanja 54,00 53,50 99,07% Ostale naknade - zaposljeni 54,00 53,50 0,00% 413 Rashodi za materijal 665,00 663,20 99,73% Administrativni materijal 500,00 500,00 0,00% Rezervni djelovi 165,00 163,20 0,00% 414 Rashodi za usluge 340,00 339,00 99,71% Službena putovanja u inostranstvo 267,00 266,50 0,00% Usluge strucnog usavrsavanja 73,00 72,50 0,00% 094 Biznis centar Cetinje , ,10 77,50% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,64 68,06% Neto zarada , ,37 0,00% Strana 14 od 16

22 Porez na zarade 1 510,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 5 470,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 2 860,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 344,00 343,27 0,00% 412 Ostala lična primanja 306,00 305,21 99,74% Ostale naknade - zaposljeni 306,00 305,21 0,00% 413 Rashodi za materijal 1 000,00 532,75 53,28% Troskovi elektr.energije-objekti 1 000,00 532,75 0,00% 414 Rashodi za usluge 3 062, ,32 99,98% Službena putovanja u zemlji 23,00 22,93 0,00% Službena putovanja u inostranstvo 257,00 256,78 0,00% Medijske usluge i promotivne aktivnosti 2 782, ,61 0,00% 417 Renta 5 500, ,00 100,00% Zakup objekata 5 500, ,00 0,00% 419 Ostali izdaci 4 622, ,18 103,34% Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 2 000, ,68 0,00% Ostali izdaci 2 622, ,50 0,00% 095 Sluzba za unutrašnju reviziju , ,18 63,17% 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca , ,44 62,78% Neto zarada , ,18 0,00% Porez na zarade 2 528,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret radnika 5 820,00 0,00 0,00% Doprinosi na teret poslodavca 3 050,00 0,00 0,00% Opstinski prirez 345,00 344,26 0,00% 412 Ostala lična primanja 456,00 455,23 99,83% Ostale naknade - zaposljeni 456,00 455,23 0,00% 413 Rashodi za materijal 500,00 300,00 60,00% Administrativni materijal 500,00 300,00 0,00% 414 Rashodi za usluge 150,00 73,51 49,01% Službena putovanja u zemlji 100,00 73,51 0,00% Strana 15 od 16

23 Usluge strucnog usavrsavanja 50,00 0,00 0,00% SVEGA: , ,18 96,36% Strana 16 od 16

24

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

odluka o budzetu slcg

odluka o budzetu slcg Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl.list RCG, br.42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br 20/14)

Више

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Cetinje, jul 2019.godine OBRAZLOŽENJE Izvještaj o ukupno

Више

NACRT odluka o budzetu 2018

NACRT odluka o budzetu 2018 Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl.list RCG, br.42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br 20/14)

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

naacrt_budzet_2018

naacrt_budzet_2018 NACRT CRNA GORA Opština Bijelo Polje Broj:01/1- Bijelo Polje 0. 0. 2018.gd. SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE Na odnovu cl.57 stav 1.tačka 2.Zakona o Lokalnoj Samoupravi ("SL.List RCG"br.42/03,28/04,75/05,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 19.09 do 25.09.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0767 21.09.2016 41411100004 Službeno putovanje-akontacija KOMERCIJALNA BANKA-Budva

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 03.10 do 09.10.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0808 03.10.2016 43151100000 Transfer političkim partijama, DPS 550-3600-50 Podgorička

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

budzet 2013

budzet 2013 Na osnovu čl.5.zakona o Budžetu ("SL.List RCG" br 40/01,44/01,28/04,71/05,Sl CG br 12/07,73/08,53/09,46/10,49/10,53/11) i čl.39 i 42 Zakona o finansiranju Lokalne samouprave("sl.list RCG",br,42/03,44/03,Sl

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 12.09 do 18.09.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0743 13.09.2016 43151100000 Transfer političkim partijama, DPS 550-3600-50 Podgorička

Више

I

I Na osnovu člana 42 i člana 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana 4 Zakona o budžetu

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA GODINU Podgorica, april 2014.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA GODINU Podgorica, april 2014. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA 2013. GODINU Podgorica, april 2014. S A D R Ž A J: Strana I IZVJEŠTAJ REVIZORA 3-5 II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ 29.11.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број 11 1. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број

Више

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код 2019. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 710000 Порески приходи 10.862.000 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних

Више

fin plan tabele2010.xls

fin plan tabele2010.xls Захтев за текуће издатке у 2010. години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA GODINU Podgorica, maj 2013.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA GODINU Podgorica, maj 2013. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA 2012. GODINU Podgorica, maj 2013. S A D R Ž A J: Strana I IZVJEŠTAJ REVIZORA 3-5 II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Opšti dio

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

(Microsoft Word - Izvje\232taj o komercijalnoj reviziji prijedloga zavr\232nog ra\350una bud\236eta op\232tine Andrijevica za 2011)

(Microsoft Word - Izvje\232taj o komercijalnoj reviziji prijedloga zavr\232nog ra\350una bud\236eta op\232tine Andrijevica za 2011) DRUŠTVO ZA REVIZIJU K O L A Š I N Crna Gora, 81 210 Kolašin Mojkovačka b.b. e-mail: raciomont@t-com.me ; Ž.R. 510-11971-17 tel. 020 860 941, tel/fax: 020 860 940,mob.tel. 069 413 982 IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Nacrt Odluke o Budžetu za godinu

Nacrt Odluke o Budžetu za godinu Н А Ц Р Т На основу члана 42. и члана 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РЦГ», бр. 42/03, 44/03 и 5/089 ), члана 5. став 2. Закона о буџету («Сл.лист РЦГ», бр. 40/01, 44/01, 71/05 и

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina 1. P R A V N I O S N O V O B R A Z L O Ž E NJ E Pravni osnov za donošenje izmjena i dopuna Budžeta/Proračuna Općine Vareš za 2017. godinu sadržan je u članu 37. Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

I

I P R E D L O G Na osnovu člana 42. i člana 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana

Више