IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014"

Транскрипт

1 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 26. svibnja godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od do OPĆI DIO Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novske za godinu sadrži: Članak 1. Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks 2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) 2014.(4) (4/1) (4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , , ,16 95,24 79,44 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , , ,30 20,45 102,22 Rashodi poslovanja , , , ,39 108,02 80,59 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , , ,48 58,28 43,10 RAZLIKA - MANJAK , , , ,59 22,73 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , , ,95 151,58 85,31 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , , ,95 0,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori , , , ,83 184,84 100,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ,83 0,00 0, ,47 70,48 0,00 Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks Indeks rač. plana 2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) 2014.(4) (4/1) (4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , , ,16 95,24 79,44 61 Prihodi od poreza , , , ,06 95,44 97, Porez i prirez na dohodak , , , ,73 95,31 96, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,73 95,31 Stranica 1

2 613 Porezi na imovinu , , , ,54 95,77 121, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) , ,58 92, Povremeni porezi na imovinu , ,96 96, Porezi na robu i usluge , , , ,79 101,81 100, Porez na promet , ,67 106, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,12 99,02 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , , ,18 89,16 27, Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pomoći iz proračuna , , , ,18 89,16 27, Tekuće pomoći iz proračuna , ,52 95, Kapitalne pomoći iz proračuna , ,66 66,24 64 Prihodi od imovine , , , ,67 81,24 98, Prihodi od financijske imovine , , , ,43 59,13 78, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , ,43 59, Prihodi od dividendi , ,00 58, Prihodi od nefinancijske imovine , , , ,24 81,39 98, Naknade za koncesije , ,39 127, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,48 125, Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,37 71,66 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , , ,18 108,31 97, Upravne i administrativne pristojbe , , , ,16 109,54 109, Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 700,00 0,00 0, Ostale upravne pristojbe i naknade , ,16 109, Prihodi po posebnim propisima , , , ,44 173,28 96, Prihodi vodnog gospodarstva 9.799, ,49 98, Doprinosi za šume , ,76 124, Ostali nespomenuti prihodi , ,19 298, Komunalni doprinosi i naknade , , , ,58 79,77 98, Komunalni doprinosi , ,80 120, Komunalne naknade , ,78 78, Naknade za priključak , ,00 19,19 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000, , , , ,44 110, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0, , , ,07 0,00 110, Prihodi od pruženih usluga 0, ,07 0, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kazne i upravne mjere 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stranica 2

3 6819 Ostale kazne 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , , ,30 20,45 102,22 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , , ,18 124,93 104, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , , ,18 124,93 104, Zemljište , ,18 124,93 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , , ,12 10,44 99, Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , , ,12 9,65 100, Stambeni objekti , ,68 97, Poslovni objekti ,99 0,00 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,44 7, Prihodi od prodaje postrojenja i opreme , , , ,00 88,07 97, Uredska oprema i namještaj 1.042,55 0,00 0, Komunikacijska oprema 1.082,91 0,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu , ,00 97,43 3 Rashodi poslovanja , , , ,39 108,02 80,59 31 Rashodi za zaposlene , , , ,96 105,95 97, Plaće (Bruto) , , , ,97 107,64 97, Plaće za redovan rad , ,67 107, Plaće u naravi 0,00 895,30 0, Ostali rashodi za zaposlene , , , ,85 67,72 92, Ostali rashodi za zaposlene , ,85 67, Doprinosi na plaće , , , ,14 118,06 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,60 119, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,54 119,33 32 Materijalni rashodi , , , ,40 120,42 86, Naknade troškova zaposlenima , , , ,15 111,47 88, Službena putovanja , ,28 79, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,40 108, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,47 191, Ostale naknade troškova zaposlenima 0, ,00 0, Rashodi za materijal i energiju , , , ,68 126,57 89, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,96 138, Materijal i sirovine 0, ,73 0, Energija , ,40 102, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,92 226, Sitni inventar i auto gume , ,00 145, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0, ,67 0, Rashodi za usluge , , , ,50 127,85 84, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,44 112, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,18 111, Usluge promidžbe i informiranja , ,42 153, Komunalne usluge , ,39 111,42 Stranica 3

4 3235 Zakupnine i najamnine 0, ,00 0, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,88 118, Intelektualne i osobne usluge , ,52 677, Računalne usluge , ,15 151, Ostale usluge , ,52 125, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , , ,16 113,36 98, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,16 113, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , , ,91 97,18 89, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,99 100, Premije osiguranja , ,71 159, Reprezentacija , ,90 107, Članarine , ,84 47, Pristojbe i naknade 8.100, ,39 89, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,08 95,67 34 Financijski rashodi , , , ,34 109,08 77, Kamate za primljene kredite i zajmove , , , ,03 101,62 98, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,72 97, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , ,31 102, Ostali financijski rashodi , , , ,31 155,98 41, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,85 103, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule , ,81 201, Zatezne kamate 0,00 68,65 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi 0, ,00 0,00 35 Subvencije , , , ,83 91,06 93, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , , ,83 91,06 93, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora , ,36 90, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,47 91,14 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , , ,05 146,77 97, Pomoći unutar općeg proračuna , , , ,05 146,77 97, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,49 126, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0, ,56 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , ,89 159,90 90, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , , ,89 159,90 90, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,73 181, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,16 126,24 38 Ostali rashodi , , , ,92 77,52 53, Tekuće donacije , , , ,25 103,50 95,37 Stranica 4

5 3811 Tekuće donacije u novcu , ,89 94, Tekuće donacije u naravi 0, ,36 0, Kapitalne donacije , , , ,68 71,03 21, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,68 71, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.109,82 0,00 0, Kazne, penali i naknade štete 0, , , ,40 0,00 99, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0, ,40 0, Kapitalne pomoći , , , ,59 21,40 14, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,59 21,40 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , , ,48 58,28 43,09 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , , ,00 397,52 57, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , , ,00 342,21 52, Zemljište , ,00 342, Nematerijalna imovina 3.881, , , , ,64 99, Licence 3.881, , ,64 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , ,21 55,14 25, Građevinski objekti , , , ,95 45,04 18, Stambeni objekti 0, ,00 0, Poslovni objekti , ,50 9, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,12 32, Ostali građevinski objekti , ,33 557, Postrojenja i oprema , , , ,57 71,97 78, Uredska oprema i namještaj , ,20 44, Komunikacijska oprema , ,99 119, Oprema za održavanje i zaštitu 7.812, ,10 811, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,28 78, Prijevozna sredstva , , , ,00 100,00 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , ,00 100, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , , ,69 298,04 98, Knjige , ,34 291, Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0, ,35 0, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 0,00 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela ,25 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , ,27 54,37 79, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , ,53 71,57 78, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,53 71, Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , , , ,74 26,65 82, Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , ,74 26,65 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stranica 5

6 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , , ,95 151,58 85,31 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , ,95 151,58 85, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , , , ,51 100,00 99, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,51 100, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , , ,44 342,67 73, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,44 342,67 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori , , , ,83 184,84 100,00 92 Rezultat poslovanja , , , ,83 184,84 100, Višak/manjak prihoda , , , ,83 184,84 100, Višak prihoda , ,83 184,84 Izvještaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od do Račun iz Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks rač. plana 2014.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,82 73,07 RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,72 94, , , ,80 94,73 GLAVA STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,80 94, , , ,92 90,81 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA , , ,92 90,81 RAZDJEL 002 U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,13 90, , , ,50 92,60 GLAVA U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,50 92, , , ,63 88,73 GLAVA PRORAČUNSKI KORISNICI , , ,63 88,73 RAZDJEL 003 U.O ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKE POSLO , , ,66 58, , , ,66 58,14 GLAVA U.O. ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKE POS , , ,66 58,14 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , , ,74 88, , , ,74 88,57 GLAVA U.O. ZA PRORAČUN I FINANCIJE , , ,74 88,57 Stranica 6

7 RAZDJEL 005 UPR.ODJEL ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU, TURIZAM I FONDOVE E , , ,57 31, , , ,57 31,93 GLAVA U.O. ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU,TURIZAM I FONDOVE EU , , ,57 31,93 Izvještaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od do Račun iz Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks rač. plana 2014.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,82 73,07 RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,72 94,62 GLAVA STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,80 94, Plaće (Bruto) , , ,42 99, Plaće za redovan rad , Plaće u naravi 895, Doprinosi na plaće , , ,41 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , , ,26 92, Službena putovanja , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima 420, Rashodi za materijal i energiju , , ,59 98, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.828, Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.116, Rashodi za usluge , , ,62 85, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,54 100, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,71 87, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Reprezentacija ,66 Stranica 7

8 3295 Pristojbe i naknade 250, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 2.000, ,00 0,00 0, Tekuće donacije , , ,25 100, Tekuće donacije u novcu , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.500, , ,00 93, Knjige 2.431, Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 4.560,35 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA , , ,92 90, Rashodi za materijal i energiju 9.600, , ,35 83, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.026, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 216, Sitni inventar i auto gume 3.802, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,90 87, Reprezentacija 6.241, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Postrojenja i oprema , , ,67 99, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 9.648, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.784,56 RAZDJEL 002 U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,13 90,87 GLAVA U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,50 92, Plaće (Bruto) , , ,94 99, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , , ,98 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.609, Naknade troškova zaposlenima 9.000, , ,10 75, Službena putovanja 1.235, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.536, Rashodi za materijal i energiju 3.000, , ,75 63, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.200, Sitni inventar i auto gume 718, Rashodi za usluge , , ,74 81, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 503, Usluge promidžbe i informiranja 950, Komunalne usluge 1.253, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,40 89, Pristojbe i naknade 1.025, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 Stranica 8

9 363 Pomoći unutar općeg proračuna , , ,05 97, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,85 91, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Tekuće donacije , , ,19 98, Tekuće donacije u novcu , Tekuće donacije u naravi , Kapitalne donacije , , ,00 99, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 78, Zemljište , Nematerijalna imovina , , ,00 98, Licence , Građevinski objekti , , ,50 52, Stambeni objekti , Poslovni objekti , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500, ,00 310,00 12, Knjige 310,00 GLAVA PRORAČUNSKI KORISNICI , , ,63 88, Plaće (Bruto) , , ,39 96, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , , ,01 87, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , , ,32 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , , ,59 82, Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima 808, Rashodi za materijal i energiju , , ,55 83, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.526, Rashodi za usluge , , ,38 86, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,93 Stranica 9

10 3233 Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine 250, Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,62 78, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,62 87, Premije osiguranja , Reprezentacija , Članarine 3.972, Pristojbe i naknade 5.948, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,82 89, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , Ostali financijski rashodi , , ,95 1, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 816, Zatezne kamate 68, Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.075, Postrojenja i oprema , , ,63 68, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema 498, Oprema za održavanje i zaštitu , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,69 99, Knjige , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,74 60, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,32 100, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,32 RAZDJEL 003 U.O ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKE POSLO , , ,66 58,14 GLAVA U.O. ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKE POS , , ,66 58, Plaće (Bruto) , , ,50 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 3.810, , ,32 99, Ostali rashodi za zaposlene 3.804, Doprinosi na plaće , , ,07 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ,97 Stranica 10

11 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova zaposlenima , , ,60 83, Službena putovanja 1.315, Stručno usavršavanje zaposlenika 8.253, Rashodi za materijal i energiju , , ,54 91, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 473, Materijal i sirovine 3.503, Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume 249, Rashodi za usluge , , ,61 89, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,85 97, Pristojbe i naknade 13, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,25 99, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Tekuće donacije , , ,00 100, Tekuće donacije u novcu , Kapitalne donacije , , ,68 92, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Kazne, penali i naknade štete 7.256, , ,40 99, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 7.255, Kapitalne pomoći , , ,59 14, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 31, Zemljište , Građevinski objekti , , ,45 16, Poslovni objekti 9.750, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , , ,27 85, Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,97 Stranica 11

12 423 Prijevozna sredstva , , ,00 100, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 800,00 800,00 720,00 90, Knjige 720, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 0,00 0, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,79 82, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , , ,74 82, Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ,74 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE , , ,74 88,57 GLAVA U.O. ZA PRORAČUN I FINANCIJE , , ,74 88, Plaće (Bruto) , , ,01 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , , ,52 99, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , , ,63 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.301, Naknade troškova zaposlenima , , ,00 99, Službena putovanja 2.617, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , , ,90 91, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.328, Sitni inventar i auto gume 2.844, Rashodi za usluge , , ,22 97, Intelektualne i osobne usluge 2.395, Računalne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,43 91, Članarine , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,21 98, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Ostali financijski rashodi , , ,36 97, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,79 33, Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.913,79 Stranica 12

13 381 Tekuće donacije , , ,04 95, Tekuće donacije u novcu , Nematerijalna imovina , , ,00 100, Licence , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.800, , ,00 100, Knjige 3.800, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , , ,51 99, Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,12 66, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,12 RAZDJEL 005 UPR.ODJEL ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU, TURIZAM I FONDOVE E , , ,57 31,93 GLAVA U.O. ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU,TURIZAM I FONDOVE EU , , ,57 31, Plaće (Bruto) , , ,71 95, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , , ,73 93, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.955, Naknade troškova zaposlenima 6.214, , ,60 91, Službena putovanja 489, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.214, Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0, Rashodi za usluge , , ,93 31, Usluge promidžbe i informiranja , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 52, Članarine , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 840, Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,83 93, Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora , Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , Tekuće donacije , , ,77 57, Tekuće donacije u novcu , Kapitalne donacije , ,00 0,00 0, Postrojenja i oprema , , ,00 91, Uredska oprema i namještaj 9.107,00 Stranica 13

14 Izvještaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji za razdoblje od do Račun iz Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks rač. plana 2014.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,82 73,07 RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,72 94,62 GLAVA STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , , ,80 94,73 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,80 94,73 Aktivnost A RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,37 99, Plaće (Bruto) , , ,42 99, Plaće za redovan rad , Plaće u naravi 895, Doprinosi na plaće , , ,41 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,54 100, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,54 Aktivnost A MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI , , ,52 89, Naknade troškova zaposlenima , , ,26 92, Službena putovanja , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima 420, Rashodi za materijal i energiju , , ,59 98, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.828, Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.116, Rashodi za usluge , , ,62 85, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,05 88, Premije osiguranja , Reprezentacija , Pristojbe i naknade 250,00 Stranica 14

15 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 2.000, ,00 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.000, , ,00 99, Knjige 2.431, Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 4.560,35 Aktivnost A SAVJET MLADIH , , ,39 75, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,39 78, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500,00 500,00 0,00 0,00 Aktivnost A ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA , , ,53 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,28 96, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Tekuće donacije 5.000, , ,25 99, Tekuće donacije u novcu 5.862,25 Tekući projekt T NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA, POVJERENSTVA, OD , , ,99 89, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,99 86, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Tekuće donacije , , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA , , ,92 90,81 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,92 90,81 Aktivnost A MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI , , ,92 90, Rashodi za materijal i energiju 9.600, , ,35 83, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.026, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 216, Sitni inventar i auto gume 3.802, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,90 87, Reprezentacija 6.241, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Postrojenja i oprema , , ,67 99, Uredska oprema i namještaj , Oprema za održavanje i zaštitu 9.648, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.784,56 RAZDJEL 002 U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,13 90,87 GLAVA U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU , , ,50 92,60 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,30 92,90 Aktivnost A RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,92 99, Plaće (Bruto) , , ,94 99, Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće , , ,98 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.609,92 Stranica 15

16 Aktivnost A MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI , , ,38 54, Naknade troškova zaposlenima 9.000, , ,10 75, Službena putovanja 1.235, Stručno usavršavanje zaposlenika 5.536, Rashodi za materijal i energiju 3.000, , ,75 63, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.200, Sitni inventar i auto gume 718, Rashodi za usluge , , ,74 59, Usluge promidžbe i informiranja 950, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,79 43, Pristojbe i naknade 1.025, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.500, ,00 310,00 12, Knjige 310,00 Tekući projekt T NABAVA OPREME , , ,00 98, Nematerijalna imovina , , ,00 98, Licence ,00 Program 1002 UPRAVLJANJE IMOVINOM , , ,50 62,15 Kapitalni projekt K OTKUP ZEMLJIŠTA , , ,00 78, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 78, Zemljište ,00 Tekući projekt T OTKUP STAMBENIH OBJEKATA , , ,50 52, Građevinski objekti , , ,50 52, Stambeni objekti , Poslovni objekti ,50 Program 1007 ZDRAVSTVO , , ,56 99,51 Kapitalni projekt K NABAVA OPREME , , ,56 99, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,56 99, Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,56 Program 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA , , ,54 97,07 Tekući projekt T UDRUGE MLADEŽI , , ,52 82, Tekuće donacije , , ,52 82, Tekuće donacije u novcu ,52 Tekući projekt T HUMANITARNE UDRUGE , , ,00 98, Tekuće donacije , , ,00 98, Tekuće donacije u novcu , Kapitalne donacije , , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 Stranica 16

17 Tekući projekt T TEHNIČKA KULTURA , , ,00 90, Tekuće donacije 2.000, ,00 0,00 0, Tekuće donacije u novcu 0, Kapitalne donacije , , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 Tekući projekt T UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA , , ,00 95, Tekuće donacije , , ,00 95, Tekuće donacije u novcu ,00 Tekući projekt T SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA , , ,38 99, Tekuće donacije , , ,38 99, Tekuće donacije u novcu , Tekuće donacije u naravi ,36 Tekući projekt T OBILJEŽAVANJE DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE 5.000, , ,64 99, Tekuće donacije 2.000, , ,64 99, Tekuće donacije u novcu 1.983, Kapitalne donacije 3.000, , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.000,00 Program 1012 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,70 96,95 Aktivnost A KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA , , ,10 86, Tekuće donacije , , ,10 83, Tekuće donacije u novcu , Kapitalne donacije , , ,00 98, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 Aktivnost A UDRUGE U KULTURI , , ,00 100, Tekuće donacije , , ,00 100, Tekuće donacije u novcu ,00 Aktivnost A OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE , , ,60 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,60 97, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,60 Kapitalni projekt K VJERSKE ZAJEDNICE , , ,00 100, Kapitalne donacije , , ,00 100, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 Program 1013 SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA , , ,57 96,85 Aktivnost A STUDENTSKE STIPENDIJE , , ,94 97, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,94 97, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,94 Tekući projekt T SUFINANCIRANJE PROGRAMA ŠKOLA S PODRUČJA GRADA , , ,63 96, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,63 96, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,00 Program 1015 POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA , , ,00 96,45 Aktivnost A KOLICA ZA NOVLJANSKOG KLINCA , , ,00 96,45 Stranica 17

18 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 96, Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,00 Program 1016 INFORMIRANJE , , ,00 100,00 Aktivnost A UNAPREĐENJE RADIJSKE DJELATNOSTI , , ,00 100, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 100, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,00 Program 1017 SOCIJALNA SKRB , , ,41 85,44 Aktivnost A POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVU , , ,91 83, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,91 83, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,18 Aktivnost A SUFINANCIRANJE PREHRANE DJECE U ŠKOLAMA , , ,50 98, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,50 98, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,50 Aktivnost A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU 0,00 0,00 0,00 0, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE , , ,91 99,36 Aktivnost A FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA , , ,78 99, Tekuće donacije , , ,78 99, Tekuće donacije u novcu , Kapitalne donacije 2.100, ,00 0,00 0,00 Tekući projekt T ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE , , ,13 97, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,36 89, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 9.225, Tekuće donacije , , ,77 99, Tekuće donacije u novcu ,77 Program 1019 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA , , ,01 88,52 Tekući projekt T NOVLJANSKO KLIZALIŠTE , , ,00 85, Rashodi za usluge , , ,00 85, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 503, Komunalne usluge 1.253, Intelektualne i osobne usluge 9.741, Ostale usluge ,98 Tekući projekt T MANIFESTACIJE , , ,01 91, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,01 91, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,01 GLAVA PRORAČUNSKI KORISNICI , , ,63 88,73 Program 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,00 100,00 Tekući projekt T POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI , , ,00 100, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 100,00 Stranica 18

19 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Program 1012 JAVNE POTREBE U KULTURI , , ,09 90,89 Aktivnost A RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,61 98, Plaće (Bruto) , , ,55 99, Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , , ,93 91, Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , , ,13 98, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,42 Aktivnost A MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI , , ,09 79, Naknade troškova zaposlenima , , ,40 71, Službena putovanja 6.217, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 600, Ostale naknade troškova zaposlenima 440, Rashodi za materijal i energiju , , ,83 88, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.608, Sitni inventar i auto gume 3.919, Rashodi za usluge , , ,14 87, Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 312, Komunalne usluge 7.517, Računalne usluge , Ostale usluge 852, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,23 86, Premije osiguranja 6.899, Reprezentacija 2.716, Pristojbe i naknade 2.208, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 825, Ostali financijski rashodi , ,00 65,17 0, Zatezne kamate 65, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,32 100, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,32 Tekući projekt T KAZALIŠNE I KINO PREDSTAVE , , ,69 96, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,69 96, Reprezentacija 3.614,78 Stranica 19

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada 1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi: Donositelj odluke

Више

(Izvr\232enje prora\350una.pdf)

(Izvr\232enje prora\350una.pdf) ISSN 849-98 Bakar, 9. rujna 7. Broj: /7 Godina: 7 SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 9, 5 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web: http://www.bakar.hr

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 11888 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270211 za razdoblje: 1. siječanj 2014. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више