35-Kolic.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "35-Kolic.indd"

Транскрипт

1 Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik koji obilježava školovanje djece. Njome se ne zadovoljavaju samo potrebe za kretanjem i igrom, već se utječe na transformaciju antropološkog statusa učenika te se stvaraju navike za redovitim vježbanjem. Učinkovitost svih dobrobiti nastave tjelesne i zdravstvene kulture uvelike ovisi o opterećenju na pojedinom satu. Opterećenje se može definirati kao ukupan utjecaj na organizam učenika koji se postiže odgojno-obrazovnim radom na satu (Findak, 1999). Završni dio sata predstavlja kraj nastave tjelesne i zdravstvene kulture stoga se u tom dijelu primjenjuju sadržaji koji će organizmu pružiti učinkovit aktivni oporavak. Fiziološka opterećenja u tom dijelu sata moraju biti na niskoj, a emotivna opterećenja mogu biti na niskoj, umjerenoj i visokoj razini (Neljak, 2008). Primjereni sadržaji za taj dio sata su zajedničke elementarne igre, različiti poznati motorički zadaci niskog intenziteta te štafetne elementarne igre, također niskog intenziteta. Fiziološko opterećenje u završnom dijelu sata ovisi o intenzitetu i ekstenzitetu vježbanja, sadržajima koji se primjenjuju te uvjetima u kojima se nastava odvija. Koliko će stvarno opterećenje na satu biti, uvelike ovisi o nastavniku koji definira cilj i zadatke sata, sam bira metode rada, materijalne uvijete te određuje efektivno vrijeme rada učenika. Fiziološko opterećenje može se odrediti s dosta velikom točnošću jer se fiziološke manifestacije mogu bilježiti. U školstvu se za određivanje fiziološkog opterećenja mjere pulsne vrijednosti, odnosno utvrđuje se stanje pulsa. Fiziološko opterećenje, gledajući općenito, ovisi upravo o intenzivnosti izmjene tvari, što se može kontrolirati, odnosno registrirati utroškom kisika, odstranjivanjem ugljikova dioksida i mjerenjem pulsa (Findak, 1999). U ovom radu će se temeljem uvida u frekvenciju srca učenika i učenica tijekom provedbe različitih sadržaja u završnom djelu sata na satu tjelesne i zdravstvene kulture utvrditi postoje li statistički značajne razlike u funkcionalnim reakcijama učenika i učenica radi kvalitetnijeg planiranja i provođenja sata tjelesne i zdravstvene kulture. 430

2 20. ljetna škola kineziologa republike hrvatske 2. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA H1: Različiti sadržaji završnog dijela sata na temelju prosječne frekvencije srca učenika neće se statistički značajno razlikovati; H2: Različiti sadržaji završnog dijela sata na temelju postotka vremena provedenog u pojedinim zonama intenziteta neće se statistički značajno razlikovati. 3. METODE RADA Uzorak ispitanika Uzorak ispitanika čini 13 učenika petog razreda osnovne škole, prosječne visine 149,5 ± 5,8 centimetara, prosječne težine 39 ± 8,4 kilograma i prosječne dobi 11,6 ± 0,6 godina(tablica 1). Uzorak varijabli Uzorak varijabli čine 3 pojavnosti frekvencije srca i 5 zona intenziteta koje su izračunate za svakog učenika posebno. Sve su varijable pojedinačno navedene u nastavku: 1. FS pro - Prosječna frekvencija srca 2. FS maks - Maksimalna frekvencija srca 3. FS min - Minimalna frekvencija srca 4. MAKS I vri - Maksimalni intenzitet (vrijeme) 5. I VIS I vri - Izrazito visoki intenzitet (vrijeme) 6. VIS I vri - Visoki intenzitet (vrijeme) 7. U VIS I vri - Umjereno visoki intenzitet (vrijeme) 8. UMJ I vri - Umjereni intenzitet (vrijeme) 9. MAKS I % - Maksimalni intenzitet (postotak) 10. I VIS I % - Izrazito visoki intenzitet (postotak) 11. VIS I % - Visoki intenzitet (postotak) 12. U VIS I % - Umjereno visoki intenzitet (postotak) 13. UMJ I % - Umjereni intenzitet (postotak) Protokol mjerenja i obrada podataka Istraživanje je provedeno pomoću monitora srčane frekvencije Polar RS400 te Polar Team System (Polar Electro Oy, Finland) koji su bili postavljeni učenicima tijekom provedbe tri nastavna sata tjelesne i zdravstvene kulture. Mjerenje se 431

3 provodilo svakih sedam dana s istim učenicima i u isto vrijeme. Standardnim statističkim postupcima izračunati su osnovni deskriptivni parametri varijabli: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), minimalna (MIN) i maksimalna vrijednost (MAKS) rezultata te vrijeme i postotak vremena proveden u pojedinoj zoni intenziteta za svaki od sadržaja provedenih u završnom dijelu sata. Univarijatnom analizom varijance (ANOVA), utvrđeno je razlikuju li se sadržaji statistički značajno u odnosu na prosječnu frekvenciju srca i postotak vremena provedenog u pojedinim zonama intenziteta. Obrade podataka provedene su upotrebom statističkog paketa Statistica for Windows 7.0 Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 4. REZULTATI I RASPRAVA Rezultati dobiveni ovim istraživanjem prikazani su u tablici 1. Analizom ovih rezultata, odnosno frekvencije srca učenika dobivamo uvid u kojoj se trenažnoj zoni nalazi vježbač te na takav način nastavnik može optimalno dozirati opterećenje na svakom narednom satu. Tablica 1. Osnovni deskriptivni pokazatelji frekvencije srca tijekom provedbe različitih sadržaja Sadržaj 1 Sadržaj 2 Sadržaj 3 AS ± SD AS ± SD AS ± SD FS pro 145,1 ± 9,3 146,2 ± 11,3 142,9 ± 8,1 FS min 105,0 ± 10,3 78,0 ± 22,0 112,0 ± 7,8 FS maks 184,0 ± 13,9 158,0 ± 7,2 173,0 ± 10,3 Sadržaj 1: Vježbe istezanja Sadržaj 2: Štafetna igra: Tko će prije Sadržaj 3: Zajednička elementarna igra Najljepši kip U tablici 1 vidljivi su deskriptivni pokazatelji frekvencije srca tijekom provedbe različitih sadržaja u završnom dijelu sata. Iz dobivenih rezultata vidljivo je kako su prosječne frekvencije srca učenika podjednake, iako prosječne vrijednosti Sadržaja 3 pokazuju nešto manje vrijednosti od Sadržaja 1 i 2. Najviša frekvencija srca kod učenika zabilježena je prilikom provedbe Sadržaja 2, Štafetne igre: Tko će prije i iznosila je 146,2 o/min. Ovakav je rezultat logičan budući da je igra natjecateljskog karaktera i dinamičnija od ostalih sadržaja. Ukoliko se u obzir uzme raspon između minimalnih i maksimalnih frekvencija srca, može se zaključiti da postoji velika heterogenost među učenicima, sa stajališta funkcionalnih sposobnosti što je u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi vrlo čest slučaj. 432

4 20. ljetna škola kineziologa republike hrvatske U prikazu koji slijedi bit će prikazani postoci vremena za pojedinu zonu prilikom provedbe sva tri različita sadržaja u završnom dijelu sata. Grafički prikaz 1. Postotak vremena proveden u pojedinim zonama intenziteta tijekom provedbe sva tri sadržaja Iz grafičkog prikaza 1 vidljivo je da su učenici prilikom provedbe Sadržaja 1, odnosno Vježbi istezanja, najviše vremena, 50% proveli u zoni umjereno visokog intenziteta (umjereno aerobna ekstenzivna zona). Zatim, 40% vremena proveli su u zoni visokog intenziteta (visoko aerobna ekstenzivna zona). Svega 5% proveli su u zonama izrazito visokog (aerobna intenzivna zona) i umjerenog (aerobna ekstenzivna zona) intenziteta. Učenici nisu ulazili u zonu maksimalnog intenziteta prilikom provedbe vježbi istezanja. Prilikom provedbe Sadržaja 2, odnosno Štafetne igre: Tko će prije većinu vremena proveli u zonama visokog (visoko aerobna ekstenzivna zona), 41%, izrazito visokog intenziteta (aerobna intenzivna zona), 37%. U zoni umjereno visokog intenziteta (umjereno aerobna ekstenzivna zona) proveli su 15% vremena, u zoni maksimalnog intenziteta (anaerobna zona) 4% te 3% u zoni umjerenog intenziteta (aerobna ekstenzivna zona). Prilikom provedbe Sadržaja 3, odnosno Zajedničke elementarne igre Najljepši kip najviše vremena, 54% proveli u zoni visokog intenziteta (visoko aerobna ekstenzivna zona). 23% vremena proveli su u zoni umjereno visokog intenziteta (umjereno aerobna ekstenzivna zona), a 17% vremena u zoni izrazito visokog intenziteta (aerobna intenzivna zona). U zonama umjerenog (aerobna ekstenzivna zona) i maksimalnog intenziteta (anaerobna zona) proveli su jako malo vremena, svega 5% i 1%. 433

5 Tablica 2. Razlika između sva tri provedena sadržaja u odnosu na prosječne frekvencije srca i postotak vremena proveden u pojedinim zonama intenziteta F-vrijednosti p-vrijednosti Prosječna frekvencije srca 0,14 0,86 Zona maksimalnog intenziteta 0,92 0,40 Zona izrazito visokog intenziteta 7,22 0,003 Zona visokog intenziteta 0,49 0,61 Zona umjereno visokog intenziteta 13,85 0,001 Zona umjerenog intenziteta 0,33 0,71 Statističkim programom Statistica 7.0 univarijatnom analizom varijance (ANOVA), dobivene su razlike između prosječne frekvencije srca učenika, prilikom provedbe Vježbi istezanja, Štafetne igre Tko će prije te Ekipne elementarne igre Najljepši kip. Na temelju dobivenih rezultata, vidljivo je da je F-vrijednost manja od granične vrijednosti, što znači da se prihvaća hipoteza H1 te se zaključuje kako nema statistički značajne razlike između prosječne frekvencije srca učenika tijekom provedbe ranije spomenutih sadržaja provedenih u završnom dijelu sata. Također, utvrđeno je da u zonama izrazito visokog i umjereno visokog intenziteta postoje statistički značajne razlike između sadržaja provedenih u završnom dijelu sata, tj. Vježbi istezanja, Štafetne igre: Tko će prije i Zajedničke elementarne igre: Najljepši kip, u postotku vremena provedenog u navedenim zonama intenziteta. Nadalje, u zonama maksimalnog, visokog i umjerenog intenziteta ne postoje statistički značajne razlike između već spomenutih sadržaja provedenih u završnom dijelu sata, u postotku vremena koji je proveden u navedenim zonama intenziteta. Zaključujemo, ne prihvaća se hipoteza H2 te se utvrđuje da postoji statistički značajna razlika u postotku vremena provedenog u pojedinim zonama intenziteta između Vježbi istezanja, Štafetne igre: Tko će prije i Zajedničke elementarne igre: Najljepši kip. Iz svih dobivenih rezultata koji su prethodno prikazani u tabličnim i grafičkim prikazima može se zaključiti sljedeće: Najveća prosječna frekvencija srca bila je tijekom provedbe Sadržaja 2, odnosno Štafetne igre: Tko će prije, što je i bilo za očekivati budući da je ta igra natjecateljskog karaktera, dinamičnija od ostalih te se provodi u kretanju. Također, može se vidjeti da prosječne frekvencije srca tijekom provedbe triju različitih sadržaja ne odstupaju značajno jedna od druge što znači da je to opterećenje prihvatljivo za taj razredni odjel te za navedeni dio sata. Učenici su podjednako reagirali na zadana fiziološka opterećenja što znači da je navedeni dio sata uspješno realiziran i u skladu s njihovim dobnim i spolnim karakteristikama. 434

6 20. ljetna škola kineziologa republike hrvatske Dobivena je razlika u vremenu provedenom u pojedinoj zoni intenziteta, što je i očekivano. Pri Sadržaju 1, odnosno Vježbama istezanja učenici su najviše vremena, 50% proveli u zoni umjereno visokog intenziteta budući da je to sadržaj koji se provodi u mjestu. Za razliku od Sadržaja 1, Sadržaji 2 i 3, odnosno Štafetna igra: Tko će prije te Zajednička elementarna igra Najljepši kip izvodili su se u kretanju stoga su učenici najviše vremena proveli u zoni visokog intenziteta i to 41% u Sadržaju 2, te 54% u Sadržaju 3. U budućnosti, posebice u završnom dijelu sata treba uzeti u obzir angažiranost učenika uslijed provedbe elementarnih i štafetnih igara budući da takve igre često potiču učenike da daju sve od sebe te u tim trenucima podignu intenzitet na veću razinu od one koja je zadana. Također, dobiveni rezultati ukazuju kako se ovakvim pristupom programu tjelesnog vježbanja približava individualnim obilježjima svakog učenika na osnovi aktualnog stanja i njegova antropološkog statusa. 5. ZAKLJUČAK Ovo istraživanje provedeno je na uzorku od 13 učenika (8 učenika i 5 učenica) privatne osnovne škole s pravom javnosti, Lauder-Hugo Kon iz Zagreba. Učenicima je mjerena frekvencija srca tijekom provedbe triju različitih sadržaja u završnom dijelu sata. Sadržaji koji su se provodili su Vježbe istezanja, Štafetna elementarna igra Tko će prije i Zajednička elementarna igra Najljepši kip. Praćenje fiziološkog opterećenja realizirano je pomoću monitora srčane frekvencije Polar RS400 te Polar Team System (Polar Electro Oy, Finland) koji su bili postavljeni učenicima tijekom provedbe triju prethodno navedenih sadržaja. Statističkim programom Statistica 7.0, univarijatnom analizom varijance (ANOVA) dobiveni su rezultati te se mogu izvesti sljedeći zaključci. Prosječne frekvencije srca tijekom sva tri provedena sadržaja su približno jednakih vrijednosti i nema velikog odstupanja tih rezultata, što znači da su učenici podjednako reagirali na opterećenja koja su bila zadana tijekom završnih dijelova sata. Svrha završnog dijela sata je opravdana što se vidi iz prosječnih frekvencija srca učenika koje ukazuju na lagano fiziološko opterećenje te je učenicima omogućen učinkovit aktivan oporavak. Univarijatnom analizom varijance (ANOVA) utvrđeno je da ne postoje statistički značajne razlike u frekvenciji srca tijekom provedbe različitih sadržaja u završnom dijelu sata i time se prihvaća postavljena hipotezu H1. Također, uočena je statistički značajna razlika u postotku vremena provedenog u zonama izrazito visokog (aerobna intenzivna zona) i umjereno visokog intenziteta (umjereno aerobna ekstenzivna zona) za vrijeme sadržaja Vježbi istezanja, Štafetne igre: Tko će prije i Zajedničke elementarne igre: Najljepši kip u završnom dijelu sata, stoga se odbacuje postavljena hipoteza H2 i zaključuje da postoje statistički značajne razlike u pojedinim zonama intenziteta. 435

7 6. LITERATURA 1. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdrastvene kulture. Zagreb: Školska knjiga. 2. Neljak, B. (2008). Opća kineziološka metodika. Zagreb: interni materijal. 3. Neljak, B. (2009). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Zagreb: interni materijal 4. Mišigoj-Duraković, M. (2008.). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 5. Prce, S. (2002). Funkcionalno opterećenje na nastavi tzk. UVFindak (ur), Prce, Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, (str ). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 436

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

65-Petric.indd

65-Petric.indd ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME Vilko Petrić Iva Blažević Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ MATERIJALNIH UVJETA RADA U NASTAVI NA PROMJENE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA 1. UVOD Neprocjenjivo je važno

Више

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koštro Nogometni klub Rudeš, Zagreb, drazen.kostro@gmail.com

Више

94-Jozic.indd

94-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Hrženjak Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA NA ANTROPOLOŠKI STATUS UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 1. UVOD Kao i svaki drugi trenažni

Више

2-Milinovic.indd

2-Milinovic.indd LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ivan Milinović Marko Čule Mislav Papec Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

30-Findak.indd

30-Findak.indd Vladimir Findak KINEZIOLOŠKA PARADIGMA PRIMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE U PODRUČJU KINEZIOLOŠKE EDUKACIJE 1. UVOD Ekspanzija znanstvenih i tehnoloških otkrića, ubrzana globalizacija i informatizacija

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

1

1 ТЕСТ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПЕРСОНАЛНОГ ФИТНЕСА 1. Наведи разлике између термина рекреација и фитнес: 2. Наведи бар два начина за дозирање интензитета на тренингу издржљивости: 3. Наведи шест параметара који

Више

2-Milic-Pesec.indd

2-Milic-Pesec.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Željka Milić-Pešec PROGRAMI SPORTSKOG DANA U RAZREDNOJ I PREDMETNOJ NASTAVI 1. UVOD Sport djece i mladih u školama je uvijek zauzimao važno mjesto. Mogućnost za potvrđivanjem

Више

51-Trost.indd

51-Trost.indd 17. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Tatjana Trošt Bobić Emil Nimčević Goran Bobić Originalni znanstveni rad RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM I MORFOLOŠKIM VARIJABLAMA IZMEĐU DJEVOJČICA I DJEČAKA

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

84-Vilko.indd

84-Vilko.indd Vilko Petrić Originalni znanstveni rad TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOG DRUŠTVA: ANALIZA TIJEKA RAZVOJA ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA 1. UVOD Tjelesna i zdravstvena kultura obvezan

Више

6-Lizacic.indd

6-Lizacic.indd Constanza Lizačić Marko Čule Ivan Milinović Saša Čuić Prethodno znanstveno priopćenje ANALIZA UTJECAJA STAVOVA NA ODABIR KINEZIOLOŠKOG PROGRAMA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1. UVOD

Више

81-Stefanec-strucno.indd

81-Stefanec-strucno.indd Željko Štefanac STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FUNKCIJI POVEĆANJA KVALITETE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 1. UVOD Stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika osnovnih i srednjih

Више

Edukacija radovi unutar teme MOGUĆNOSTI PRIMJENE MOBILNE APLIKACIJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Ilija Majstorović Kineziološki Fakultet S

Edukacija radovi unutar teme MOGUĆNOSTI PRIMJENE MOBILNE APLIKACIJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Ilija Majstorović Kineziološki Fakultet S Edukacija radovi unutar teme MOGUĆNOSTI PRIMJENE MOBILNE APLIKACIJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Ilija Majstorović Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ilija.majstorovic93@hotmail.com

Више

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika

Више

84-Knjaz.indd

84-Knjaz.indd Damir Knjaz Vesna Alikalfić Željko Lukenda Davor Pavlović Tomislav Rupčić Originalni znanstveni rad PRILOG ANALIZI ULOGE RODITELJA KAO TEMELJA RAZVOJA DJETETA SPORTAŠA 1. UVOD Roditelji su oduvijek bili

Више

46-Skender-utjecaj.indd

46-Skender-utjecaj.indd Nikolina Skender Iva Gričar Gordana Furjan-Mandić Prethodno priopćenje UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SINKRONIZIRANIH PLIVAČICA 1. UVOD Za ostvarivanje uspjeha i što boljih

Више

71-Segedi.indd

71-Segedi.indd 22. ljetna škola kineziologa republike hrvatske Ivan Segedi Davor Rožac Hrvoje Sertić Damir Labaš Prethodno znanstveno priopćenje MOTIVACIJA ZA BAVLJENJEM BUKYO RYU JU-JITSOM I STAV PREMA TOJ VJEŠTINI

Више

Microsoft Word - HIK_natjec̄aj_KOS̄ARKA_IV. grupa.docx

Microsoft Word - HIK_natjecÌ„aj_KOSÌ„ARKA_IV. grupa.docx NATJEČAJ Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 7. redovnoj sjednici dana 18. travnja 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOL

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŠKOL REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" Materijal pripremljen u Upravnom

Више

Microsoft Word - os_preko_susa_2011

Microsoft Word - os_preko_susa_2011 SUŠA 2011.g. UČENICE: Ema Sorić, Doris Blaslov, Mare Vidaković ŠKOLA: OŠ Valentin Klarin Preko MENTOR : Jasminka Dubravica jdubravi@gmail.com 023/492-498 OŠ VALENTIN KLARIN PREKO Istraživačko pitanje/hipoteza:

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

evaluacija12-13

evaluacija12-13 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2012./2013. GODINE 1. OPĆENITO: postupak je proveden u razdoblju

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

41-Plazibat.indd

41-Plazibat.indd Kristian Plazibat INTEGRIRANI OBOGAĆENI PROGRAM KAO OBLIK SUSTAVNOG I REDOVITOG TJELESNOG VJEŽBANJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 1. UVOD Današnji uvjeti života i tehnički napredak općenito čine život lakšim

Више

Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) Broj mobi

Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) Broj mobi Životopis Osobni podaci Ime i prezime Adresa(e) Dražen Pejić Sotinska 9, 32 000 Vukovar, Republika Hrvatska Telefonski broj(evi) 032 492-248 Broj mobilnog telefona Broj(evi) faksa +385 32444686 E-mail

Више

evaluacija10112

evaluacija10112 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 200./20. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

81-Fuckar.indd

81-Fuckar.indd STRUČNI RADOVI UNUTAR TEME Ksenija Fučkar Reichel Jelka Gošnik Natalija Špehar SWOT ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVE KOLEGIJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA NA VISOKIM UČILIŠTIMA 1. UVOD U akademskoj godini

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srps

Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srps Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE IX (2014) 1: 16-23 ORGINALNI NAUČNI RAD Ranko Bojanić 1, Jelena Pejčić 2, Sreten Marković 3 1 Mup Republike srpske, Pale 2 Dečije odmaralište u Divljani, Srbija 3

Више

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija ISTRAŽIVANJE PORTALA ORDINACIJA.HR: Hrvati pola života provedu na dijeti! Za idealnu liniju spremni smo narušiti svoje zdravlje! U trotjednom istraživanju (kolovoz/rujan 2010.) portala Ordinacija.hr Kako

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

4

4 4.1.2 Eksperimentalni rezultati Rezultati eksperimentalnog istraživanja obrađeni su u programu za digitalno uređivanje audio zapisa (Coll Edit). To je program koji omogućava široku obradu audio zapisa.

Више

72-Gosnik.indd

72-Gosnik.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Jelka Gošnik Mladen Sedar Igor Topolovac MOGUĆNOST IZBORA KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE STUDENTICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU PREMA NJIHOVIM

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog 2018. Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Slaviček Priprema za nastavni sat Predmet : Prostorni

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

KLASA: /19-01/05 URBROJ: Rijeka, Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, na prijedlog ravnatelja, na 44.

KLASA: /19-01/05 URBROJ: Rijeka, Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, na prijedlog ravnatelja, na 44. KLASA: 003-06/19-01/05 URBROJ: 2170-56-08-19- Rijeka, 4.04.2019. Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, na prijedlog ravnatelja, na 44. sjednici održanoj dana 4. travnja 2019., donosi Z A

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

Leppvaara lukio Upper Secondary School

Leppvaara lukio Upper Secondary School TIDE PROJEKT Together for Intercultural and Diverse Europe Zajedno za interkulturalnu Europu prepunu različitosti Leppvaara lukio Upper Secondary School Espoo, Helsinki Željka i Silva Leppvaara lukio sport

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

36-Rada.indd

36-Rada.indd 25. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ante Rađa Marko Erceg Renato Koturović Originalni znanstveni rad RELACIJE TESTOVA BAZIČNE MOTORIKE SA SITUACIJSKIM TESTOVIMA KOD FUTSAL IGRAČA 1. UVOD Futsal

Више

28-Badric.indd

28-Badric.indd Marko Badrić Zvonimir Tomac Prethodno znanstveno priopćenje KONSTRUKCIJA MJERNIH INSTRUMENTA KOORDINACIJE I AGILNOSTI 1. UVOD U sustavu odgoja i obrazovanja, a ponajprije u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

MI JEDEMO ODGOVORNO Mi jedemo odgovorno je projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom. U njemu sudjeluje 20 Eko-škola koje tijekom nastavne g

MI JEDEMO ODGOVORNO Mi jedemo odgovorno je projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom. U njemu sudjeluje 20 Eko-škola koje tijekom nastavne g MI JEDEMO ODGOVORNO Mi jedemo odgovorno je projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom. U njemu sudjeluje 20 Eko-škola koje tijekom nastavne godine 2015/2016. realiziraju projekt. Sam projekt financiran

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

evaluacija09-10

evaluacija09-10 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2009./200. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE Temeljem članka 60. stavka 2. i članka 61. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/1990) ministar prosvjete i kulture donio je PRAVILNIK o osnovnoškolskom

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. Ankica Nježić, pomoćnica ministra Zagreb, veljača 2013. 1 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE Glavni i ključni

Више

27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD

27. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD OSVRT NA REZULTATE TRANZITIVNOG PROVJERAVANJA PROGRAMA SPORTA I SAMOOBRANE KOD POLAZNIKA POLICIJSKE ŠKOLE Mijo Mendeš Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, mmendes@fkz.hr Mario Culej Ministarstvo

Више

Microsoft Word - Š-S-U_KP.doc

Microsoft Word - Š-S-U_KP.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 10000 Zagreb, Ilica 3 Internetske stranice: http://www.dzs.hr Obrazac Š-S-U/KP Istraživanje se provodi na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih

Више

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike IZ ZAKONA I PRAVILNIKA ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE (za učenike i roditelje) OCJENE PRAĆENJE OCJENJIVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA čl. 72. čl. 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (1)Na

Више

2-Gelemovic.indd

2-Gelemovic.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Ivan Gelemanović Toni Svoboda Darinka Šimunčić ŠKOLSKI SPORT U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U GRADU KRIŽEVCIMA 1. UVOD U gradu Križevcima i pripadajućim općinama u šest osnovnih

Више

Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) PREGLED TUMAČEN

Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) PREGLED TUMAČEN Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) PREGLED TUMAČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

Slajd 1

Slajd 1 Upisi u srednju školu Jasna Soldo, stručni suradnik pedagog OŠ Špansko Oranice, 27.svibnja 2019. Postupak kod prve prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole od 27. svibnja

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

109-Jozic.indd

109-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Zečić Željko Turk Damir Veseljak Originalni znanstveni rad EFIKASNOST TRENINGA SPECIJALISTIČKE OBUKE S NAGLASKOM NA ELEMENTE SAMOOBRANE I JUDO TRENINGA KOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Више

Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013./ Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani

Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013./ Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene, ljetni semestar 2013/2014 1 5 Standardizacija podataka Predavanja i vježbe 8 Ako su podaci zadani s više obilježja (atributa), ta se obilježja mogu međusobno

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2013./2014.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola

Више

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima Metodika treninga

Више

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20 POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA 2018. GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 2018. - 2022. II. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - godišnji

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 76. Zakona o sportu («Narodne novine» broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko moslavačke županije («Službeni glasnik

Више

UPISI U 1. raz 2016

UPISI U 1. raz 2016 ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARMANEO KLASA: 602-03/16-01/181 URBROJ: 2190-05-01-16-01 Vis, 13. lipnja 2016. godine Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju

Више

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g

GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje g GLEDANOST TELEVIZIJSKIH PROGRAMA LIPANJ 2018. Agencija za elektroničke medije u suradnji s AGB Nielsenom, specijaliziranom agencijom za istraživanje gledanosti televizije, mjesečno će donositi analize

Више

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Drinska 12 a 31000 Osijek Školski razvojni plan šk. g. Definiranje prioritetnih razvojnih 1.Unapređivanje kvalitete nastave 2. Opstojnost škole ostvarivanja UNAPREĐIVANJE

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Trajanje: 5 sati Polaznici radio

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije Trajanje: 5 sati Polaznici radio Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Polaznici radionice: Nastavnici predmeta matematika, fizika, biologija i kemija, stručni

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

MP_Ocena hleba bodovanjem

MP_Ocena hleba bodovanjem Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Određivanje kvaliteta ocena osnovne vrste pšeničnog hleba sistemom bodovanja Avgust 2013. godine 1 Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

HUĐEK, M. MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: UDK: 336:37 Datum pr

HUĐEK, M. MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: UDK: 336:37 Datum pr MATEMATIČKI MODEL ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NA RAZINI PODRUČNE SAMOUPRAVE Datum prijave: 21.11.2014. UDK: 336:37 Datum prihvaćanja: 15.12.2014. Stručni rad mr. sc. Miroslav Huđek Varaždinska

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or 03/Sv. 37 Službeni list Europske unije 141 32010R0178 L 52/32 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 3.3.2010. UREDBA KOMISIJE (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića

Више

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR 4

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin,

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, J. DOBRILE 6; ; centrala: 052/624505; tajništvo: 052/624505;

Више

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc Praktikum iz hidraulike Str. 3-1 III vježba Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila Mali stakleni žlijeb je izrađen za potrebe mjerenja pojedinih hidrauličkih parametara tečenja

Више

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: /18-01/92 URBROJ: 2158/ Osijek, 15. lipnja Temeljem članka 40. Statuta II. gimnaz

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: /18-01/92 URBROJ: 2158/ Osijek, 15. lipnja Temeljem članka 40. Statuta II. gimnaz II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: 003-06/18-01/92 URBROJ: 2158/38-01-18-1 Osijek, 15. lipnja 2018. Temeljem članka 40. Statuta II. gimnazije Osijek i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

Microsoft Word - Materijali_za_web2.doc

Microsoft Word - Materijali_za_web2.doc ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN Školska godina 2011./2012. 1. područje unapređenja Odnos učenika prema drugim učenicima i školi Smanjiti stupanj nasilja među djecom Stvoriti pozitivno ozračje u školi Aktivno uključivanje

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; www.prhg.hr; tajništvo: 051/339115; ravnatelj: 051/339115; računovodstvo:

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више