Memorandum PKRS cir

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Memorandum PKRS cir"

Транскрипт

1 ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар године Бања Лука, фебруар године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Република Српска БиХ Телефон: , Факс:

2 С А Д Р Ж А Ј Р Е З И М Е ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТ СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА ЈАВНИ ПРИХОДИ ПРИЈАВЉЕНА И ОДЈАВЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ Привредна комора Републике Српске 2/15

3 Р Е З И М Е Мјесечна инфлација у јануару године (јануар 2018/децембар 2017) износила је 0,2%. Годишња инфлација (јануар 2018/јануар 2017) износила је -0,3%. Просјечна нето плата у јануару године износила је 825 КМ. У односу на просјечну нето плату у децембру године, мања је за 10 КМ, односно просјечна нето плата реално је мања за 1,4%. Просјечна нето плата, у јануару године, у односу на просјечну нето плату у јануару године реално је већа за 1,6%. Активна понуда радне снаге у Републици Српској у јануару године износила је лица, што је у односу на децембар године мање за седам лица. У поређењу са јануаром године број незапослених на евиденцији Завода за запошљавање смањен је за лица, односно смањен је за 9,5%. Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у јануару године износио је 579,72 милиона КМ и у поређењу са оствареним обимом у јануару години повећан је за 106 милиона КМ, односно за 22,4%. Остварен је извоз у вриједности од 290,87 милиона КМ, што је у односу на остварени извоз у јануару године више за 63,50 милиона КМ, односно већи је за 27,9%. Остварени увоз у јануару године износио је 288,84 милиона КМ и у односу на увоз у јануару претходне године повећан је за 42,50 милиона КМ, односно већи је за 17,3%. У јануару године остварен је суфицит робне размјене са иностранством у износу од 2,03 милиона КМ, док је у јануару претходне године дефицит робне размјене износио 18,97 милиона КМ. Покривеност увоза извозом износи 100,7%, док је у јануару године износила 92,3%. Пореска управа Републике Српске је у јануару године на рачун јавних прихода прикупила укупно 181,05 милиона КМ. Наплата јавних прихода у јануару године већа је за 40,59 милиона КМ, односно за 29% у односу на остварену наплату у јануару године. Према подацима Пореске управе Републике Српске, у јануару године, регистровано је 93 пореска обвезника правна лица и 216 пореских обвезника предузетника, док је истовремено одјављено 27 пореских обвезника правних лица и 91 порески обвезник предузетник. Привредна комора Републике Српске 3/15

4 РЕЗИМЕ ПРИВРЕДНИХ КРЕТАЊА /. Стопа раста, % Стопа пада, % Потрошачке цијене -0,3 (Инфлација) Просјечна нето плата, реална 1,6 Aктивна понуда радне снаге -9,5 Број новопријављених на евиденцију Завода за запошљавање 9,5 Брисани са евиденције Завода ради запослења 13,0 Укупан обим робне размјене 22,4 Извоз 27,9 Увоз 17,3 Јавни приходи 29,0 Директни порези 21,0 Доприноси 21,0 Остали јавни приходи 53,0 Привредна комора Републике Српске 4/15

5 COICOP 1. ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ Мјесечна инфлација у јануару године (јануар 2018/децембар 2017) износила је 0,2%. Годишња инфлација (јануар 2018/јануар 2017) износила је -0,3%. 1. Табела: Индекси потрошачких цијена 1 Назив XI Ø 2017 XI Ø Укупно 100,2 99,7 100,5 99,1 01 Храна и безалкохолна пића 100,8 100,3 100,2 99,3 1.1 Храна 100,9 100,5 100,3 99,1 1.2 Безалкохолна пића 99,9 98,1 99,0 101,6 02 Аклохолна пића и дуван 103,8 105,4 104,7 115,0 2.1 Алкохолна пића 100,5 99,1 100,2 99,2 2.2 Дуван 105,3 108,3 106,7 123,0 03 Одјећа и обућа 93,1 86,6 89,6 69,4 3.1 Одјећа 93,9 89,0 90,8 71,9 3.2 Обућа 91,6 82,3 87,2 64,8 04 Становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти 100,2 100,4 104,8 106,5 4.1 Станарина 100,0 100,0 100,0 99,4 4.3 Одржавање и поправак стамбене јединице 100,0 100,2 100,0 100,3 4.4 Снабдјевање водом и друге комуналне улуге 100,0 101,5 100,5 103,5 4.5 Електрична енергија и други енергенти 100,2 100,2 106,3 108,2 05 Намјештај, покућство и редовно одржавање 100,2 98,8 99,5 96,1 5.1 Намјештај, покућство, теписи и друге подне простирке 99,5 97,5 98,3 97,2 5.2 Текстилни производи за кућу 99,4 97,5 99,1 95,1 5.3 Кућни апарати 99,9 98,8 99,4 95,9 5.4 Стаклено и столно посуђе и кућни прибор 98,6 91,8 95,2 87,8 5.5 Алати и опрема за кућу и врт 100,6 100,7 100,3 100,1 5.6 Производи и услуге за редовно одржавање куће 100,7 99,4 100,1 95,2 1 Извор: Републички завод за статистику Индекс потрошачких цијена (CPI-Consumer Price Index) користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора са индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинства и користи се за упоређивање стопе инфлације с другим регионима. Привредна комора Републике Српске 5/15

6 06 Здравство 100,0 101,9 100,9 103,5 6.1 Медицински производи 100,1 103,1 101,4 107,6 6.2 Здравствене услуге, осим болничких 100,0 100,1 99,9 94,7 6.3 Болничке услуге 100,0 100,0 100,0 110,6 07 Превоз 100,3 101,1 101,1 98,8 7.1 Превозна средства 99,9 100,0 99,8 96,9 7.2 Употреба превозних средстава 100,4 101,2 101,4 98,8 7.3 Услуге превоза 100,1 101,8 100,2 101,0 08 Комуникације 100,0 99,8 100,0 99,5 8.1 Поштанске услуге 100,0 100,0 100,0 100,0 8.2 Телефонска и телефакс опрема 100,3 94,7 100,0 85,5 8.3 Телефонске и телефакс услуге 100,0 100,0 100,0 100,2 09 Рекреација и култура 99,7 99,6 99,9 101,3 9.1 Аудио-визуелна, фотографска и информатичка опрема 99,3 97,0 98,5 92,1 9.2 Остала трајна добра за рекреацију и културу 100,0 94,2 96,5 106,2 9.3 Остали предмети и опрема за рекреацију, врт и кућни 99,4 98,6 99,7 96,5 љубимци 9.4 Услуге рекреације и културе 100,0 100,0 100,0 103,2 9.5 Новине, књиге и прибор за писање 100,0 100,1 100,1 100,8 9.6 Путни аранжмани 96,7 97,4 99,5 108,1 10 Образовање 100,0 100,0 100,0 100, Предшколско и основно образовање 100,0 100,0 100,0 102, Универзитетско образовање 100,0 100,0 100,0 100, Образовање које се не дефинише према нивоу 100,0 100,0 100,0 100,0 11 Ресторани и хотели 100,0 100,0 100,0 100, Угоститељске услуге 100,0 100,1 100,2 102, Услуге смјештаја 100,0 100,6 100,4 102,5 12 Остала добра и услуге 100,0 97,0 99,0 100, Лична њега 99,9 98,8 99,7 98, Лични предмети 99,9 97,9 99,5 97, Осигурање 99,1 98,1 98,5 93, Остале услуге 100,0 100,0 100,0 100,0 2. ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ Просјечна нето плата у јануару године износила је 825 КМ. У односу на просјечну нето плату у децембру године, мања је за 10 КМ, односно просјечна нето плата реално је мања за 1,4%. Просјечна нето плата, у јануару године, у односу на просјечну нето плату у јануару године реално је већа за 1,6%. Највеће просјечне нето плате у јануару години, имали су запослени у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања у износу од КМ, а најниже просјечне нето плате имали су запослени у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство у износу од 557 КМ. Привредна комора Републике Српске 6/15

7 2. Табела: Просјечне бруто и нето плате, год.2 у КМ Подручје дјелатности Бруто Нето XI XI УКУПНО A Пољопривреда, шумарство и риболов B Вађење руда и камена C Прерађивачка индустрија D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине F Грађевинарство G Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала H Саобраћај и складиштење I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство Информације и комуникације K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања L Пословање некретнинама M Стручне, научне и техничке дјелатности N Административне и помоћне услужне дјелатности O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање P Образовање Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада R Умјетност, забава и рекреација S Остале услужне дјелатности Извор: Републички завод за статистику Привредна комора Републике Српске 7/15

8 3. Табела: Индекс нето плата у Републици Српској Подручје дјелатности XI Ø 2017 XI Ø 2017 НОМИНАЛНИ РЕАЛНИ УКУПНО 98,8 101,3 99,4 98,6 101,6 98,9 A Пољопривреда, шумарство и риболов 97,3 100,4 96,7 97,1 100,7 96,2 B Вађење руда и камена 99,4 99,1 99,1 99,2 99,4 98,6 C Прерађивачка индустрија 99,6 104,6 103,6 99,4 105,0 103,1 D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 102,7 103,3 102,9 102,5 103,6 102,4 E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине 102,7 106,8 104,5 102,5 107,1 104,0 F Грађевинарство 101,4 99,6 102,1 101,2 99,9 101,6 G Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала 99,8 105,2 101,0 99,6 105,5 100,5 H Саобраћај и складиштење 99,8 98,8 99,8 99,6 99,1 99,3 I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 94,9 98,3 99,1 94,7 98,6 98,6 J Информације и комуникације 71,5 108,7 72,5 71,3 109,0 72,1 K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 99,4 105,2 98,6 99,2 105,5 98,1 L Пословање некретнинама 100,0 95,7 100,3 99,8 96,0 99,8 M Стручне, научне и техничке дјелатности 104,3 98,8 100,6 104,1 99,1 100,1 N Административне и помоћне услужне дјелатности 101,8 105,9 101,2 101,6 106,3 100,7 O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 99,7 98,9 100,4 99,5 99,2 99,9 P Образовање 102,7 104,5 100,7 102,5 104,8 100,2 Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 100,6 98,7 99,6 100,4 99,0 99,1 R Умјетност, забава и рекреација 101,7 102,5 101,0 101,5 102,8 100,5 S Остале услужне дјелатности 91,9 94,6 95,8 91,7 94,9 95,3 Привредна комора Републике Српске 8/15

9 3. НЕЗАПОСЛЕНОСТ Активна понуда радне снаге у Републици Српској у јануару године износила је лица, што је у односу на децембар године мање за седам лица. У поређењу са јануаром године број незапослених на евиденцији Завода за запошљавање смањен је за лица, односно смањен је за 9,5%. На евиденцију Завода за запошљавање, у јануару године, пријављено је лица, што је у односу на децембар године више за 914 лица, а у односу на број лица пријављених у јануару године више за 524 лица. Са евиденције Завода за запошљавање ради запослења, у јануару године, брисано је лица, што је у односу на децембар године мање за 32 лица, а у односу на број запослених у јануару године више за 290 лица. Укупан број новопријављених на евиденцију Завода у јануару године већи је за лица у односу на број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења. 4. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у јануару године износио је 579,72 милиона КМ и у поређењу са оствареним обимом у јануару години повећан је за 106 милиона КМ, односно за 22,4%. Остварен је извоз у вриједности од 290,87 милиона КМ, што је у односу на остварени извоз у јануару године више за 63,50 милиона КМ, односно већи је за 27,9%. Остварени увоз у јануару године износио је 288,84 милиона КМ и у односу на увоз у јануару претходне године повећан је за 42,50 милиона КМ, односно већи је за 17,3%. У јануару године остварен је суфицит робне размјене са иностранством у износу од 2,03 милиона КМ, док је у јануару претходне године дефицит робне размјене износио 18,97 милиона КМ. Покривеност увоза извозом износи 100,7%, док је у јануару године износила 92,3%. 4. Табела: Спољнотрговинска размјена Републике Српске 3 Покривеност увоза Извоз Увоз Салдо извозом (у 000 KM) (у 000 KM) (у 000 KM) у % Јануар ,7 3 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику Привредна комора Републике Српске 9/15

10 5. Табела: Робна размјена РС према секторима Стандардне међународне трговинске класификације (СМТК) Извоз, у 000 КМ Увоз, у 000 КМ Структура,. Сектори СМТК Индекс Индекс Извоз Увоз у % у % УКУПНО , ,3 100,0 100,0 Храна и живе животиње , ,5 6,8 17,3 Пића и дуван , ,9 0,7 1,4 Сирове материје нејестиве, осим горива , ,2 17,0 5,1 Минерална горива и мазива , ,4 17,2 5,0 Животињска и биљна уља, масти и воскови , ,3 0,0 1,4 Хемијски производи , ,5 8,2 15,4 Производи разврстани према материјалу , ,1 16,7 23,0 Машине и транспортна средства , ,8 9,3 19,3 Разни готови производи , ,9 24,1 12,1 Производи и трансакције, неспоменути , ,0-6. Табела : Робна размјена РС према секторима Стандардне међународне трговинске класификације Извоз, у 000 КМ Увоз, у 000 КМ Структура,. Подручја КД Индекс Индекс Извоз Увоз УКУПНО , ,3 100,0 100,0 Пољопривреда, шумарство и риболов , ,0 3,6 6,9 Вађење руда и камена , ,0 2,0 2,1 Прерађивачка индустрија , ,6 80,9 89,8 Производња и снабдијевање електричном енергијом, , ,8 11,7 0,8 гасом, паром и климатизација Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности , ,8 1,8 0,1 санације животне средине Информације и комуникације , ,4 0,1 0,5 Стручне, научне и техничке дјелатности ,2-0,0 Умјетност, забава и рекреација Остале услужне дјелатности Нераспоређено Привредна комора Републике Српске 10/15

11 7. Табела: Структура извоза и увоза према статистичким процедурама Статистичка процедура Индекс Структура, % УКУПАН ИЗВОЗ, у 000 КМ ,9 100,0 Редован извоз ,9 69,2 Извоз након унутрашње обраде ,0 30,8 Извоз на вањску обраду ,8 0,0 УКУПАН УВОЗ, у 000 КМ ,3 100,0 Редован увоз ,4 84,2 Увоз на унутрашњу обраду ,2 15,7 Увоз након вањске обраде ,0 0,1 Земља 8. Табела: Водећи партнери према обиму размјене обим робне размјене у 000 КМ структура % Извоз У 000 КМ Структура % увоз у 000 КМ Структура % Покривеност увоза извозом, % УКУПНО , , ,0 100,7 Србија , , ,9 65,1 Италија , , ,1 113,4 Хрватска , , ,7 322,0 Њемачка , , ,3 109,4 Словенија , , ,6 152,4 Кина , , ,1 2,9 Аустрија , , ,2 204,2 Француска , , ,8 105,6 Мађарска , , ,1 85,3 Холандија , , ,4 126,7 Црна Гора , , ,7 569,5 Швајцарска , , ,4 992,7 Румунија , , ,5 155,3 Словачка , , ,9 329,5 Русија , , ,6 114,7 Турска , , ,1 50,8 Пољска , , ,6 87,4 Велика Британија , , ,6 323,3 Чешка , , ,2 79,6 САД , , ,8 11,6 Остале земље , , ,3 28,9 Привредна комора Републике Српске 11/15

12 9. Табела: Тренд извоза са водећим партнерима Извоз, 000 КМ Извоз, 000 КМ Разлика, 000 КМ - Стопа раста / Србија ,0 Италија ,3 Хрватска ,3 Њемачка ,5 Словенија ,8 Кина ,9 Аустрија ,0 Француска ,0 Мађарска ,2 Холандија ,5 Црна Гора ,8 Швајцарска ,1 Румунија ,4 Словачка ,4 Русија ,6 Турска ,7 Пољска ,2 Чешка ,7 САД ,6 10. Табела: Тренд увоза са водећим партнерима Увоз, 000 КМ Увоз, 000 КМ Разлика, 000 КМ - Стопа раста Србија ,3 Италија ,9 Хрватска ,8 Њемачка ,0 Словенија ,6 Кина ,7 Аустрија ,6 Француска ,1 Мађарска ,1 Холандија ,9 Црна Гора ,7 Швајцарска ,3 Румунија ,4 Словачка ,2 Русија ,9 Турска ,9 Пољска ,7 Чешка ,9 САД ,7 Привредна комора Републике Српске 12/15

13 11. Табела: Спољнотрговинска размјена према економској групацији земаља Извоз, у 000 КМ Индекс Увоз, у 000 КМ Индекс Структура, у % Извоз Увоз УКУПНО , ,3 100,0 100,0 Земље ЕУ , ,7 73,8 53,6 Земље EFTA , ,4 4,4 0,5 Остале развијене земље , ,8 1,5 5,5 Земље CEFTA , ,7 16,9 19,1 Земље у развоју , ,5 3,1 21,3 Нераспоређено , ,7 0,3 0,1 12. Табела: Покривеност увоза извозом према економској групацији земаља Покривеност увоза извозом.. УКУПНО 92,3% 100,7% Земље ЕУ ,9% 138,6% Земље EFTA 363,0% 949,5% Остале развијене земље 58,1% 27,5% Земље CEFTA 73,6% 89,3% Земље у развоју 11,5% 14,8% 4 Земље ЕФТА: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска Привредна комора Републике Српске 13/15

14 5. ЈАВНИ ПРИХОДИ Пореска управа Републике Српске је у јануару године на рачун јавних прихода прикупила укупно 181,05 милиона КМ. Наплата јавних прихода у јануару године већа је за 40,59 милиона КМ, односно за 29% у односу на остварену наплату у јануару године. По основу директних пореза наплаћено је 31 милион КМ, што у односу на јануар године представља повећање од 5,46 милиона КМ или 21%. Приходи по основу доприноса износили су 111,77 милиона КМ што представља повећање од 19,40 милиона КМ или 21% у односу на јануар године, док је по основу осталих јавних прихода наплаћено 33,96 милиона КМ што је за 11,81 милион КМ или за 53% више у односу на јануар године. 13. Табела: Наплаћени јавни приходи у јануару године 5 (у КМ) РБ Врста јавних прихода Остварење, у КМ Индекс Разлика,.. / у КМ 1. ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на доходак Порез на добит Порез на употребу, држање и ношење добара Порез на непокретности, порези на имовину ДОПРИНОСИ Фонд ПИО Фонд здравственог осигурања Фонд дјечије заштите Завод за запошљавање Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ Таксе и накнаде Накнаде за приређивање игара на срећу Казне Остали приходи Концесионе накнаде ЗАОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ Укупни јавни приходи који су у надлежности ПУ РС Извор: Пореска управа Републике Српске Привредна комора Републике Српске 14/15

15 6. ПРИЈАВЉЕНА И ОДЈАВЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ Према подацима Пореске управе Републике Српске, у јануару године, регистровано је 93 пореска обвезника правна лица и 216 пореских обвезника предузетника, док је истовремено одјављено 27 пореских обвезника правних лица и 91 порески обвезник предузетник 6. 6 Извор:Пореска управа Републике Српске Привредна комора Републике Српске 15/15

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSTVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI GOSPODARSKO VIJEĆE 27. lipnja 2016. Gospodarska kretanja DNŽ 2014.

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

Microsoft Word - 01) Naslovna strana.doc

Microsoft Word - 01) Naslovna strana.doc Република Српска Влада К О Н С О Л И Д О В А Н И ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.211. ГОДИНE Бања Лука, мај 212. године С А Д Р Ж А Ј: УВОД... 1 1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине ISSN 1986-8553 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине Сaрajeвo, 2017. ISSN 1986-8553 Издaje : Oдгoвaрa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sigurnost u poslovanju Zakonito poslovno okruženje Transparentnost i pouzdanost POSLUJMO FER! POSLUJMO PO ZAKONU! https://www.fia.ba Teme 01 Agregatne vrijednosti finansijskih tokova u Federaciji BiH privrednih

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више