untitled

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "untitled"

Транскрипт

1 GODINA / YEAR BRČKO, BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH

2 S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko Distriktu BiH, tekuće cijene 5 4 Osnovni pokazatelji privrednih i drugih kretanja 5 5 Prosječne neto i bruto plaće po mjesecima 6 6 Prosječne neto i bruto plaće po područjima KD 7 7 Uporedni pregled neto plaća u Brčko Distriktu BiH sa entitetima godina 8 Uporedni pregled plaća u BiH godina 9 9 Grafikon uporednog pregleda neto plaća u BiH 9 10 Mjesečni indeksi potrošačkih cijena Indeks potrošačkih cijena u januaru 2010.godine Indeks potrоšačkih cijena u februaru 2010.godine Koeficijenti rasta cijena na malo u Brčko distriktu BiH Koeficijenti rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu BiH Broj zaposlenih kod samostalnih preduzetnika, stanje godine Broj zaposlenih u pravnim licima po područjima KD Korisnici penzija i prosječne penzije isplaćene u Brčko Distriktu Nezaposlene osobe Nezaposlene osobe prema stručnoj spremi u 2010.godini Građevinarstvo Poštansko telekomunikacijske usluge Kapacitet, turisti i noćenja Turisti i noćenja prema vrstama objekata Strani turisti prema zemljama iz kojih dolaze Pregled ostvarenih prihoda u Brčko distriktu BiH Izvoz i uvoz po statističkim procedurama I-XII 2009 i I-III 2010.godine Pokrivenost uvoza izvozom, indeksi 2010/ Prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta u Brčko distriktu BiH 29

3 PREDGOVOR Agencija za statistiku BiH Podružnica Brčko radi publikaciju Bilten - Statistički podaci s ciljem da upozna nadležne organe i institucije Brčko Distrikta BiH i druge korisnike sa osnovnim statističkim podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja u Brčko Distriktu BiH. Publikacija je urađena na osnovu raspoloživih statističkih podataka koje su izvještajne jedinice dostavile Agenciji za statistiku BiH Podružnici Brčko i dr. ovlaštenim institucijama za provođenje statističkih istraživanja prema Programu statističkih istraživanja od interesa za Brčko Distrikt BiH. U cilju poboljšanja kvalitete naše publikacije prihvatit ćemo vaše primjedbe, prijedloge i sugestije. METODOLOŠKE NAPOMENE Prosječne mjesečne neto i bruto plaće Prosječne mjesečne neto i bruto plaće po zaposlenom dobivene su na osnovu mjesečnog statističkog istraživanja o zaposlenim i plaćama zaposlenih (RAD-1). Podaci za godinu dobiveni su naknadnim statističkim istraživanjem. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su poslovni subjekti po principu čiste djelatnosti na nivou Brčko Distrikta. Obuhvaćeni su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, a sjedište osnovnog poslovnog subjekta je na teritoriji jednog od entiteta. Nisu obuhvaćeni dijelovi poslovnih subjekata koji djelatnost obavljaju na teritoriji jednog od entiteta, a sjedište osnovnog poslovnog subjekta je na teritoriji Brčko Distrikta BiH. Isplaćene neto i bruto plaće u određenom mjesecu obuhvataju sve isplate bez obzira na koji period se odnose: zaostale isplate za raniji period, a isplaćene u toku izvještajnog mjeseca, isplate razlika za raniji period, isplate po osnovu dobiti po periodičnom obračunu i završnom računu bez obzira na koji period se odnosi. Isplaćena neto plaća obuhvata isplate rada sa punim radnim vremenom, kraćim od punog i dužim od punog radnog vremena, isplate za godišnji odmor, državne praznike, plaćeno odsustvo za stručno obrazovanje, za bolovanje na teret poslodavca i sl. Nisu obuhvaćene isplate zaposlenim iz sredstava za zajedničku potrošnju, isplate koje terete materijalne troškove, kao i isplate po ugovoru o djelu. Bruto plaća obuhvata sve neto isplate i sva zakonom propisana izdvajanja na teret zaposlenih i poslodavaca. Cijene Do godine računali su se indeksi cijena na malo i troškova života, a od godine otpočelo se sa primjenom Indeksa potrošačkih cijena. Indeks potrošačkih cijena predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koja domaćinstva kupuju radi zadovoljenja svojih ličnih potreba na ekonomskoj teritoriji Brčko distrikta BiH. Svrha prikupljanja potrošačkih cijena u BiH je dobijanje mjere inflacije. Indeks potrošačkih cijena se koristi i za usklađivanje plaća u skladu sa kolektivnim ugovorima, penzija i socijalnih davanja, očuvanje vrijednosti kod ugovora sa indeksnim klauzulama, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i u dr. svrhe. Indeks potrošačkih cijena računa se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u godini čini 624 proizvoda. 3

4 Snimanje cijena radi se na slijedeći način: - za poljoprivredne proizvode koji se prikupljaju na tržnicama cijene se prikupljaju dva puta mjesečno, - za sve ostale proizvode cijene se u skladu sa Evropskom regulativom prikupljaju jednom mjesečno. Zaposlenost Kao zaposleni prikazani su svi zaposleni u poslovnim subjektima ili dijelovima poslovnih subjekata koji su zasnovali radni odnos na neodređeno ili određeno radno vrijeme, bez obzira da li rade puno, ili kraće od punog radnog vremena, kao i pripravnici. Nisu iskazani spoljni saradnici. Kao zaposleni na čekanju prikazani su zaposleni prema kojima nisu izvršene zakonom propisane obaveze. Kao samostalni preduzetnici i osobe koje samostalno obavljaju profesiju prikazana su lica koja su u Poreskoj upravi registrovana da djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnostsamozaposlenici, a kao uposlena lica kod samostalnih preduzetnika i osoba koja samostalno obavljaju djelatnost prikazana su lica registrovana u Fondu zdravstvenog osiguranja. Nisu obuhvaćeni samostalni poljoprivrednici i zaposleni u izvanteritorijalnim organizacijama i tijelima. Građevinarstvo Podacima iz oblasti građevinarstva obuhvaćene su aktivnosti poslovnih subjekata koji se bave građevinarstvom na području Brčko Distrikta BiH, sa deset i više zaposlenih u posmatranom periodu. Podaci za godinu dobiveni su naknadnim statističkim istraživanjem. Podaci za godinu dobiveni su redovnim tromjesečnim izvještajem građevevinarstva (GRAĐ-21). Od januara godine podaci se redovno prikupljaju mjesečno. Turizam Podaci o broju turista i noćenja dati su na osnovu mjesečnog izveštaja o turistima i noćenjima koje dostavljaju poslovni subjekti i njihovi dijelovi koje se bave pružanjem smještajnih usluga turistima. Izvještaji se sastavljaju na osnovu evidencije u knjigama gostiju. Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija i skupova. Stranim turistima smatraju se sve osobe koje u Bosni i Hercegovini nemaju stalno prebivalište, a provedu najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju. Stanovništvo Podaci o vitalnim događajima dobiveni su na osnovu mjesečnih izvještaja matičara i Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH. Mjesečnim izvještajima prikupljaju se podaci o rođenjima, umiranjima, sklopljenim i razvedenim brakovima. 4

5 BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I INVESTICIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH, TEKUĆE CIJENE Bruto domaći proizvod, KM - tekuće cijene 1) Bruto domaći proizvod po stanovniku u KM Ostvarene investicije u 000 KM Procijenjeni broj stanovnika ) ) ) ) Korigovani podaci sa uključenom procjenom neobuhvaćenih ekonomskih aktivnosti (NOE) za sve godine za koje se obračun radi 2) Predhodni podaci, rezultat se odnosi samo na pravna lica sa sjedištem u Brčko distriktu BiH OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH I DRUGIH KRETANJA Indeksi fizičkog obima industrijske proizvodnje 146,6 120,37 121,25 92,05 109,79 115,85 _ Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje -Bruto 79,1 117,80 111,00 114,31 94,01 103, Neto 91,6 108,70 113,20 117,51 102,7 102, Indeksi cijena na malo 100,9 99,8 101,80 108,10 104, Indeksi troškova života 99,2 99,2 101,80 106,40 102, Indeks potrošačkih cijena - 105,5 104,3 105,8 98,9 101, Broj zaposlenih * Broj nezaposlenih Prosječna neto plaća 695,05 706,83 675,93 673,83 684,39 729,53 768,66 784,54 5

6 PROSJEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO MJESECIMA PERIOD U KM Neto plaća Indeks Ø2009=100 U KM Bruto plaća Indeks Ø2009=100 Ø GODINE 706,83 91, ,08 89,56 Ø GODINE 675,93 87, ,54 87,35 Ø GODINE 673,83 87, ,44 87,26 Ø GODINE 684,39 89, ,84 90, GODINA Januar 696,40 90, ,17 90,81 Februar 705,52 91, ,28 91,90 Mart 715,83 93, ,94 93,29 April 730,31 95, ,68 95,02 Maj 740,29 96, ,01 96,46 Juni 734,65 95, ,14 95,55 Juli 733,00 95, ,30 95,15 August 728,32 94, ,92 94,37 Septembar 733,87 95, ,26 95,40 Oktobar 735,56 95, ,74 95,44 Novembar 728,73 94, ,46 94,66 Decembar 771,95 100, ,66 99,76 Ø GODINE 729,53 94, ,29 94, GODINA Januar 738,21 96, ,14 98,80 Februar 750,90 97, ,25 97,56 Mart 763,74 99, ,03 98,71 April 773,22 100, ,20 100,88 Maj 762,62 99, ,70 100,01 Juni 766,86 99, ,36 99,48 Juli 780,85 101, ,84 100,52 August 773,20 100, ,37 100,40 Septembar 772,56 100, ,76 101,01 Oktobar 766,19 99, ,83 100,44 Novembar 787,84 102, ,14 99,38 Decembar 789,76 102, ,93 102,94 Ø GODINE 768,66 100, ,57 100, GODINA Januar 783,72 101, ,72 101,18 Februar 784,54 102, ,39 100,98 6

7 R/BR PODRUČJE KD NETO PLAĆE u KM Ø2007 Ø2008 Ø 2009 I 2010 II 2010 BRUTO PLAĆE U KM Ø2007 Ø2008 Ø 2009 I 2010 II 2010 U K U P N O 684,82 729,53 768,66 783,72 784, , , , , ,39 1. A. Poljoprivreda, lov i šumarstvo 523,08 560,44 664,73 618,07 653,02 791,01 861, ,02 993, ,15 2 D.Prerađivačka industrija 470,97 534,80 551,44 580,82 558,69 757,44 806,55 849,52 887,93 861,98 3. E.Snadbijevanje el.energijom, plinom i vodom 692,98 706, ,15 951, , , , , , ,18 4 F.Građevinarstvo 351,79 382,91 428,77 418,70 421,15 513,66 529,51 636,97 613,88 633,02 5. G.Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za ličnu potrošnju 357,64 425,58 506,66 531,42 513,20 547,28 637,11 752,73 806,92 738,90 6 H.Ugostiteljstvo 394,32 453,54 521,00 531,89 536,51 574,16 664,95 781,63 797,16 804,40 7. I.Saobraćaj, skladištenje i veze 877,41 846,75 877,74 806,16 884, , , , , ,51 8. J.Finansijsko posredovanje 1.089, , , , , , , , , ,06 9. K.Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge 785,58 751,57 571,72 587,83 584, , ,81 889,48 888,88 884, L.Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 1.158, , , , , , , , , , M.Obrazovanje 1.090, , , , , , , , , , N.Zdravstvena i socijalna zaštita 1.023, , , , , , , , , , O.Ostale javne, društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti 571,05 587,86 670,09 742,38 903,43 909,26 922, , , ,52 7

8 UPOREDNI PREGLED NETO PLAĆA U BRČKO DISTRIKTU BIH SA ENTITETIMA, GODINA Prosječna neto plaća u KM Brčko Distrikt=100 Ø godine Brčko Distrikt BiH 706,83 100,00 Republika Srpska 423,00 65,12 Federacija BiH 534,00 77,56 Ø godine Brčko Distrikt BiH 675, Republika Srpska 465,00 68,80 Federacija BiH 558,00 82,50 Ø 2006.godine Brčko Distrikt BiH 673,83 100,00 Republika Srpska 521,00 77,30 Federacija BiH 603,21 89,50 Ø godine Brčko Distrikt BiH 684,82 100,00 Republika Srpska 522,00 76,22 Federacija BiH 662,00 96,67 Ø godine Brčko Distrikt BiH 729,53 100,00 Republika Srpska 755,00 103,50 Federacija BiH 751,30 103,00 Ø godine Brčko Distrikt BiH 768,66 100,00 Republika Srpska 788,00 102,50 Federacija BiH 792,08 103,04 Februar godine Brčko Distrikt BiH 784,54 100,00 Republika Srpska 772,00 98,50 Federacija BiH 786,33 100,26 8

9 UPOREDNI PREGLED PLAĆA U BIH GODINA Ø 2006 Ø 2007 Ø 2008 Ø 2009 II 2010 Neto plaće u KM Brčko Distrikt BiH Republika Srpska Federacija BiH 674,00 684,82 729,53 768,66 784,54 521,00 522,00 755,00 788,00 772,00 603,00 662,00 751,30 792,08 786,33 GRAFIKON UPOREDNOG PREGLEDA NETO PLAĆA U BIH 9

10 MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA Ø 2005=100 GODINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 100,2 100,6 100,0 101,5 99,1 98,8 98,3 98,3 101,0 101,3 101, ,3 105,6 105,9 105,6 105,9 105,9 103,7 103,4 103,7 104,9 105,2 105, ,4 105,4 105,4 106,0 106,0 104,6 104,3 105,1 106,1 108,1 108,8 109, ,9 111,5 112,3 111,2 112,3 112,5 112,6 113,3 113,5 114,3 112,8 111, ,1 111,3 111,7 110,6 110,4 110,5 111,1 110,9 110,8 112,0 111,9 111, ,7 112,9 PREDHODNI MJESEC = ,6 100,5 100,4 99,4 101,5 97,6 99,7 99,5 100,0 102,8 100,2 100, ,5 100,2 100,4 99,0 100,3 100,3 99,3 99,9 100,0 100,9 100,2 100, ,2 100,0 99,9 100,6 99,9 98,7 99,7 100,8 100,9 101,8 100,7 100, ,0 100,5 100,8 99,0 101,0 100,2 100,0 100,7 100,1 100,8 98,7 98, ,2 99,6 100,3 99,0 99,8 100,1 100,5 99,9 99,9 101,1 99,9 99, ,9 100,2 ISTI MJESEC PREDHODNE GODINE = ,0 104,7 104,7 104,2 103,0 105,8 105,4 105,7 105,8 103,9 103,9 103, ,6 99,9 99,5 100,4 100,0 98,8 100,6 101,7 102,3 103,0 103,4 104, ,2 105,7 106,6 104,8 106,0 107,6 108,0 107,8 107,8 105,8 103,7 101, ,8 100,4 99,4 99,5 98,2 98,2 98,7 97,9 97,6 98,0 99,1 101, ,9 101,4 DECEMBAR PREDHODNE GODINE = ,6 102,1 102,5 101,8 103,4 100,9 100,6 100,1 100,1 102,9 103,1 103, ,8 104,0 104,3 104,4 104,6 104,6 102,4 102,1 102,1 103,1 103,5 103, ,2 100,2 100,1 100,7 100,6 99,3 99,0 99,8 100,8 102,6 103,4 104, ,0 101,6 102,3 101,3 102,3 102,5 102,5 103,2 103,4 104,1 102,8 101, ,2 99,8 100,1 99,1 98,9 99,0 99,5 99,4 99,3 100,4 100,3 100, ,9 101,1 10

11 INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U JANUARU GODINE I 2010 XII 2009 I 2010 I 2009 II 2009-I 2010 II 2008-I 2009 I 2010 Ø 2005 Indeks potrošačkih cijena ukupno 100,9 100,9 99,0 112,7 Hrana i bezalkoholna pića 100,2 95,7 97,4 114,7 Alkoholna pića i duhan 111,4 127,6 110,1 132,3 Odjeća i obuća 99,0 95,2 96,6 86,0 Stanovanje, voda, el.energija, plin i 100,1 102,8 102,9 132,2 drugi energenti Namještaj, kućanski aparati i 100,2 99,7 99,9 101,8 redovno održavanje kuće Zdravstvo 100,1 100,3 101,8 112,6 Prijevoz 101,3 109,8 93,2 108,3 Komunikacije 105,3 105,0 100,0 112,4 Rekreacija i kultura 99,7 99,9 103,1 106,5 Obrazovanje 100,0 100,0 99,2 101,2 Restorani i hoteli 100,2 100,3 101,5 113,8 Ostala dobra i usluge 100,0 100,3 100,4 113,6 INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U FEBRUARU GODINE II 2010 I 2010 II2010 II2009 II2010 XII2009 II 2010 Ø2009 I-II 2010 I-II2009 III2009-II 2010 III2008-II2009 II2010 Ø2005 Indeks potrošačkih cijena ukupno 100,2 101,4 101,1 101,5 101,1 99,1 112,9 Hrana i bezalkoholna pića 100,4 96,4 100,6 97,9 96,0 97,0 115,2 Alkoholna pića i duhan 100,0 127,2 111,4 118,7 127,4 112,3 132,3 Odjeća i obuća 100,0 95,2 99,0 96,9 95,2 96,7 86,0 Stanovanje,voda, el. energija, plin 100,0 103,0 100,1 107,0 102,9 102,8 132,2 i drugi energenti Namještaj, kućanski aparati i 100,2 99,8 100,3 100,3 99,8 99,8 102,0 redovno održavanje kuće Zdravstvo 100,0 100,1 100,1 99,9 100,2 101,5 112,6 Prijevoz 100,1 112,3 101,4 105,7 111,1 94,9 108,3 Komunikacije 100,0 105,0 105,3 105,1 105,0 100,2 112,4 Rekreacija i kultura 100,0 100,0 99,7 99,6 99,9 102,7 106,5 Obrazovanje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 101,2 Restorani i hoteli 100,0 100,3 100,2 100,3 100,3 101,1 113,8 Ostala dobra i usluge 100,0 100,3 100,1 100,2 100,3 100,4 113,7 11

12 KOEFICIJENTI RASTA CIJENA NA MALO U BRČKO DISTRIKTU BIH U mjesecu u odnosu na prethodni mjesec Od početka godine do kraja mjeseca Prosječni mjesečni rast od početka godine do kraja mjeseca U mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine godina Januar 0,05 0,05 0,050 0,076 Februar -0,001 0,049 0,024 0,069 Mart 0,001 0,05 0,016 0,066 April 0,004 0,038 0,009 0,039 Maj -0,007 0,049 0,010 0,058 Juni 0 0,046 0,008 0,056 Juli -0,001 0,048 0,007 0,06 August 0,004 0,049 0,006 0,06 Septembar 0,002 0,048 0,005 0,061 Oktobar 0,006 0,049 0,005 0,051 Novembar 0,003 0,05 0,004 0,064 Decembar 0 0,051 0,004 0, godina Januar -0,051-0,051-0,051-0,043 Februar -0,003-0,053-0,027-0,044 Mart 0-0,053-0,018-0,045 April -0,005-0,055-0,014-0,054 Maj 0,004-0,055-0,011-0,043 Juni -0,008-0,056-0,010-0,050 Juli 0,006-0,056-0,008-0,044 August 0,001-0,056-0,007-0,046 Septembar 0,007-0,055-0,006-0,042 Oktobar 0,011-0,054-0,006-0,037 Novembar 0,007-0,048-0,004-0,033 Decembar 0,030-0,044-0,004-0,044 12

13 KOEFICIJENTI RASTA POTROŠAČKIH CIJENA U BRČKO DISTRIKTU U mjesecu u odnosu na prethodni mjesec Od početka godine do kraja mjeseca Prosječni mjesečni rasta od početka godine do kraja mjeseca U mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine godina Januar 0,01 0,01 0,010 0,052 Februar 0,015 0,016 0,008 0,057 Mart 0,008 0,023 0,008 0,066 April -0,01 0,013 0,003 0,048 Maj 0,01 0,023 0,005 0,06 Juni 0,002 0,025 0,004 0,076 Juli 0 0,025 0,004 0,08 August 0,007 0,032 0,004 0,078 Septembar 0,001 0,033 0,004 0,07 Oktobar 0,008 0,041 0,004 0,058 Novembar -0,013 0,028 0,003 0,037 Decembar -0,011 0,017 0,001 0, godina Januar 0,002 0,002 0,002 0,008 Februar -0,004-0,002-0,001 0,004 Mart 0,003 0,001 0,000-0,006 April -0,01-0,009-0,023-0,015 Maj -0,002-0,011-0,002-0,018 Juni 0,001-0,010-0,002-0,018 Juli 0,005-0,005-0,001-0,013 August -0,001-0,006-0,001-0,021 Septembar -0,001-0,007-0,001-0,024 Oktobar 0,011 0,004 0,000-0,02 Novembar -0,001 0,003 0,000-0,009 Decembar -0,001 0,002 0,000 0, godina Januar 0,009 0,009 0,009 0,009 Februar 0,002 0,011 0,005 0,014 13

14 BROJ ZAPOSLENIH KOD SAMOSTALNIH PREDUZETNIKA Stanje godine Kod samostalnih preduzetnika Od toga UKUPNO Samozaposlenici Uposlene osobe UKUPNO A. Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo D. Prerađivačka industrija i rudarstvo E. Snadijevanje el energijom, gasom, plinom i vodom F. Građevinarstvo G.Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za ličnu potrošnju H. Ugostiteljstvo I. Saobraćaj, skladištenje i veze J. Finansijsko posredovanje K. Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge L. Javna uprava i odbrana, socijalno osiguranje M. Obrazovanje N. Zdravstvena i socijalna zaštita O. Ostale javne, društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti

15 BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM LICIMA PO PODRUČJIMA KD PODRUČJE KD Ø 2009 I 2010 II 2010 U K U P N O A. Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo D. Prerađivačka industrija i rudarstvo E. Snadbijevanje el.energijom, Gasom i vodom E. Građevinarstvo F. Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za ličnu potrošnju H. Ugostiteljstvo I. Saobraćaj, skladištenje i Veze I. Finansijsko posredovanje J. Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge K. Javna uprava i odbrana M. Obrazovanje N. Zdravstvena i socijalna zaštita O. Ostale javne, društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti

16 KORISNICI PENZIJA I PROSJEČNE PENZIJE ISPLAĆENE U BRČKO DISTRIKTU BIH UKUPNO Od toga: RS Federacija BROJ KORISNIKA GODINE Januar Februar PROSJEČNA ISPLAĆENA PENZIJA U 2005.GODINI PROSJEČNA ISPLAĆENA PENZIJA U 2006.GODINI PROSJEČNA ISPLAĆENA PENZIJA U 2007.GODINI PROSJEČNA ISPLAĆENA PENZIJAU 2008.GODINI KM KM 243,32 KM 310,32KM PROSJEČNE PENZIJE GODINE Januar 327,35 331,74 321,78 Februar 327,70 331,80 322,51 Mart 327,49 331,80 322,05 April 327,33 331,80 321,67 Maj 327,56 331,93 322,01 Juni 328,61 332,13 324,13 Juli 326,25 331,90 318,99 August 326,03 331,79 318,62 Septembar 325,60 330,99 318,63 Oktobar 322,59 326,06 318,12 Novembar 321,78 324,61 318,11 Decembar 321,64 324,41 318,03 PROSJEČNA ISPLAĆENA PENZIJA U 2009.GODINI 325,83 KM PROSJEČNE PENZIJE GODINE Januar 322,58 326,10 317,97 Februar 316,17 315,16 317,50 16

17 NEZAPOSLENE OSOBE U K U P N O Od toga: ŽENE Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar Februar

18 NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRUČNOJ SPREMI U GODINI Izvor podataka: Zavod za zapošljavanje Ø 2008 Ø 2009 I 2010 II 2010 Ukupno Muškarci Žene VSS Muškarci Žene Viša Muškarci Žene Srednja Muškarci Žene VKV,KV Muškarci Žene PKV Muškarci Žene NKV Muškarci Žene

19 Vrijednost izvršenih građevinskih radova U 000 KM GRAĐEVINARSTVO Broj radnika u mjesecu Izvršeni efektivni sati GODINA UKUPNO GODINA UKUPNO GODINA UKUPNO X GODINA UKUPNO X UKUPNO 2008.GODINA GODINA Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO GODINA Januar Februar

20 POŠTANSKO TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Pismonosne pošiljke Paketske pošiljke Platni promet u hilj. KM U hiljadama Telefonski razgovori u min UKUPNO , UKUPNO , UKUPNO , UKUPNO , GODINA Januar 372 0, Februar 332 0, Mart 296 0, April 239 0, Maj 232 0, Juni 275 0, Juli 264 0, August 283 0, Septembar 298 0, Oktobar 328 0, Novembar 321 0, Decembar 370 0, UKUPNO , GODINA Januar 295 0, Februar 327 0,

21 KAPACITET, TURISTI I NOĆENJA Od toga: UKUPNO DOMAĆI STRANI Broj TURISTI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO GODINA Januar Februar

22 UKUPNO NOĆENJA Od toga: DOMAĆI STRANI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO GODINA Januar Februar

23 TURISTI I NOĆENJA PREMA VRSTAMA OBJEKATA Od toga: UKUPNO HOTELI MOTELI PANSIONI I PRENOĆIŠTA TURISTI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO GODINA Januar Februar

24 UKUPNO Od toga: HOTELI MOTELI PANSIONI I PRENOĆIŠTA NOĆENJA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar UKUPNO GODINA Januar Februar

25 STRANI TURISTI PREMA ZEMLJAMA IZ KOJIH DOLAZE TURISTI NOĆENJA UKUPNO I II UKUPNO I II UKUPNO Albanija 1 2 Austrija Belgija Bugarska Češka Danska Finska Francuska Grčka 8 10 Holandija Hrvatska Irska 3 7 Island 1 1 Italija Izrael Srbija Crna Gora Luksemburg Mađarska Makedonija Norveška Poljska Portugal Rumunija Rusija Njemačka Slovačka Slovenija Španija Švajcarska Švedska Turska Velika Britanija Ostale evropske zemlje Australija Egipat 1 1 Japan 1 1 Kanada Kina Novi Zeland 3 6 SAD Ostale zemlje

26 PREGLED OSTVARENIH PRIHODA U BRČKO DISTRIKTU BIH R/br VRSTA PRIHODA Ostvarenje I-XII 2009 I 2010 II UKUPNO (2+3+4) PORESKI PRIHODI (a+b) Direktni porezi Prihodi od dobiti pojedinaca Porez na dobit preduzeća Doprinos za socijalnu zaštitu Porez na plate i radnu snagu Porez na imovinu Porez na prodaju dobara i usluga Porez na promet posebnih usluga Porez na upotrebna dobra a) Ukupno direktni Indirektni porezi Porez na prihod koji direktno pripada Budžetu Brčko Distrikta Indirektni porezi - dugovi iz predhodnih perioda 131 Prihodi od direktnih poreza doznačeni od Uprave za indirektno oporezivanje Ostali porezi 0 b) Ukupno indirektni NEPORESKI PRIHODI Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih usluga Ostali prihodi od imovine Prihodi od pozitivnih kursnih 0 0 razlika 0 Prihodi od privatizacije Administrativne takse Sudske takse Komunalne takse Ostale budžetske naknade Posebne takse i naknade Prihodi od pružanja javnih usluga Novčane kazne Grantovi od dr. nivoa vlasti Izvor podataka: Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH 26

27 IZVOZ I UVOZ PO STATISTIČKIM PROCEDURAMA I-XII i I-XII 2009.GODINE Šifra procedure Naziv statističke procedure U 000 KM Učešće u % I-XII godine E UKUPAN IZVOZ ,0 EX1 Redovan izvoz ,5 EX3 Procedura vanjske obrade 267 0,2 EX5 Izvoz nakon unutrašnje obrade, sistem suspenzije ,3 I UKUPAN UVOZ ,0 IM1 Redovan uvoz ,5 IM3 Procedura unutrašnje obrade 334 0,1 IM5 Uvoz nakon unutrašnje obrade, sistem suspenzije ,4 I-III godine E UKUPAN IZVOZ EX1 Redovan izvoz ,2 EX3 Procedura vanjske obrade 0 0 EX5 Izvoz nakon unutrašnje ,8 obrade, sistem suspenzije I UKUPAN UVOZ IM1 Redovan uvoz ,8 IM3 Procedura unutrašnje obrade 26 0 IM5 Uvoz nakon unutrašnje obrade, sistem suspenzije ,1 27

28 POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM, INDEKSI Mjesec IZVOZ UVOZ Pokrivenost uvoza izvozom Indeksi 2010/ IZVOZ UVOZ I ,23 39,88 115,54 104,97 II ,54 36,83 117,26 154,56 III ,10 66,01 159,71 82,46 IV ,7 V ,0 VI ,3 VII ,1 VIII ,8 IX ,7 X ,7 XI ,0 XII ,6 UKUPNO ,3 28

29 PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH ROĐENI UMRLI ŽIVOROĐENI ROĐENI VITALNI UKUPNO OD TOGA SKLOP. Mrtvo- U ZDR. INDEKS BRAK- UKUPNO MUŠKI ŽENSKI UKUPNO MUŠKI ŽENSKI DOJEN rođeni USTAN. OVI RAZV. BRAK- OVI godina , godina , godina , godina Januar , Februar , Mart , April , Maj , Juni , Juli , August , Septembar , Oktobar , Novembar , Decembar , UKUPNO , godina Januar , Februar ,

30 Izdaje i štampa: Agencija za statistiku BiH Podružnica Brčko Brčko, Miroslava Krleže 1 telefon/phone: +387 (49) , telefaks/telefax: +387 (49) Odgovorna osoba: Senija Fačić, dipl.ecc. Priređuje: Senija Fačić, dipl.ecc. Tehnička obrada: Timur Ljubunčić, dipl.ing. Lektor: Amra Kapetanović Tiraž: elektronska distribucija E-pošta/ Web stranica/web site: Podaci iz ove publikacije objavljuju se i na internetu. 30

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 10 BRČKO, 30.12.. BROJ / NUMBER:15 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1. Predgovor 2 2. Metodološke napomene 2 3. Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

BRUTO DOMAI PROIZVOD I INVESTICIJE

BRUTO DOMAI PROIZVOD I INVESTICIJE S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko Distriktu BiH, tekuće cijene 5 4 Osnovni pokazatelji privrednih i drugih kretanja 5 5 Prosječne

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07 GODINA XVI Brčko, 30.04..Brčko, 31.10.2016. BROJ : 4 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA B i H Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 1 PREDGOVOR Agencija za statistiku BiH

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

PREDNACRT

PREDNACRT BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине

ISSN БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине ISSN 1986-8553 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА У БРОЈЕВИМА 2017 Босна и Херцеговина Агенција за статистику Босне и Херцеговине Сaрajeвo, 2017. ISSN 1986-8553 Издaje : Oдгoвaрa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ FINANSIJSKE USLUGE Poštanske novčane uputnice i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu Poštanska uputnica * Prenos poštanske uputnice novčanog iznosa za iznos uputnice do 15.00 KM 1.00 KM za iznos uputnice

Више

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ FINANSIJSKE USLUGE Poštanske novčane uputnice i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu Poštanska uputnica * Prenos poštanske uputnice novčanog iznosa za iznos uputnice do 15.00 KM 1.00 KM za iznos uputnice

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Microsoft Word - Informacije o turistiēkom prometu 2016

Microsoft Word - Informacije o turistiÄ“kom prometu 2016 STATISTIČKO IZVJEŠĆE Smještajni kapaciteti na području Šibensko kninske županije HOTELI I APARTMANSKA NASELJA 10.196 PRIVATNI SMJEŠTAJ 56.420 KAMPOVI 12001 ODMARALIŠTA (14) 598 mjesta SVEUKUPNO SMJEŠTAJNIH

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више