pecur.indd

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "pecur.indd"

Транскрипт

1 REVIZIJA - eksterna revizija IVAN PEČUR gmc-unitreu Croatia d.o.o., Zagreb Stručni članak UDK Primjena Benfordovog zakona u reviziji financijskih izvještaja Benfordov zakon jednostavan je i učinkovit alat koji revizoru može ukazati na postojanje prijevare ili manipulacije. Benfordovim zakonom testira se pojavljuju li se brojevi u skupovima podataka prema očekivanoj frekvenciji ili postoje značajna odstupanja. Moguća uočena odstupanja predstavljaju važan signal za potrebom provođenja dodatnih analiza i testova u postupku revizije. Autor u članku, uz povijesni razvoj Benfordovog zakona, prikazuje na koji način ga se primjenjuje korištenjem MS Excel-a. 1. UVOD Računalno podržani revizorski alati i tehnike (CAATTs Computer Assisted Audit Tools and Techniques), odnose se na skup alata i tehnika koji se koriste u postupcima revizije s ciljem efikasnijeg i efektivnijeg rada revizora. Navedeni alati odnose se na komercijalne revizorske softvere (kao što su npr. CaseWare i ACL), ali i na interno razvijene alate i tehnike. Benfordov zakon jednostavan je i učinkovit alat koji revizoru može ukazati na postojanje prijevare ili manipulacije. Zakon se temelji na činjenici da se u numeričkim skupovima podataka brojevi koji započinju znamenkom 1 pojavljuju u čak 30,1% slučajeva, a brojevi koji započinju znamenkom 9 tek u 4,58% slučajeva. Drugim riječima, Benfordov zakon pretpostavlja da se u određenim skupovima numeričkih podataka kao vodeća znamenka pojavljuju znamenke na temelju točno definirane vjerojatnosti pojavljivanja, a odstupanje od distribucije definirane Benfordovim zakonom može ukazivati na prijevaru ili manipulaciju. Kako bi predstavljao koristan alat, potrebno je poznavati određene teorijske pretpostavke zakona, mogućnosti njegove primjene te pravilno interpretirati rezultate njegove primjene. P(d) = log 10 (1+1/d), gdje je: P vjerojatnost pojavljivanja d znamenka od 1 do 9 (na prvom mjestu se ne može pojaviti znamenka 0). Korištenjem navedene formule dolazi se do vjerojatnosti pojavljivanja znamenki od 1 do 9 na vodećoj poziciji broja kako slijedi: Tablica 1. Vjerojatnost (P) pojavljivanja znamenke (d) na vodećoj poziciji broja d P(d) 1 30,10% 2 17,61% 3 12,49% 4 9,69% 5 7,92% 6 6,69% 7 5,80% 8 5,12% 9 4,58% Grafički prikaz navedene distribucije vjerojatnosti: 2. NASTANAK I RAZVOJ BENFORDOVOG ZAKONA Simon Newcomb, astronom i matematičar, objavio je godine u American Journal of Mathematics prvi poznati članak o fenomenu koji je kasnije nazvan Benfordov zakon. Newcomb je zamijetio da su prve stranice logaritamskih tablica (stranice na kojima su brojevi koji započinju s malim znamenkama), uvijek istrošenije od stranica na kojima su brojevi koji započinju velikim znamenkama. Na temelju toga zapažanja zaključio je da se brojevi koji započinju znamenkom jedan znatno češće pojavljuju od onih koji započinju znamenkom dva pa nadalje, a najrjeđe se pojavljuju brojevi s vodećom znamenkom 9. Svoj zaključak potkrijepio je matematičkim izračunom vjerojatnosti pojavljivanja pojedine znamenke na prvom mjestu broja: Računovodstvo i financije 12/ pecur.indd 59 11/26/14 5:09:16 PM

2 REVIZIJA eksterna revizija Obzirom da Newcomb svoje zanimljivo otkriće nije teorijski objasnio, navedeni članak ostao je gotovo nezapažen. Tek 50-ak godina kasnije, čini se neovisno od prethodnog otkrića, fizičar Frank Benford zapazio je, baš kao i Newcomb, da su stranice logaritamskih tablica istrošenije na prvim stranicama te došao do identičnog zaključka. Za razliku od Newcomba, Benford je svoju hipotezu testirao te potkrijepio rezultatom istraživanja provedenim na preko zapažanja, od dužine rijeka, visine planina, atomskih težina prirodnih elemenata, brojeva koji se pojavljuju u objavljenim novinskim člancima i sl. Sve do godine matematičari i statističari nisu uspjeli dati objašnjenje navedenog fenomena. Postojale su mnoge zanimljive ideje od toga da je razlog način na koji pišemo brojeve do objašnjenja da je Benfordov zakon odraz prirodne harmonije. Matematičar Hill je tek godine dokazao da je Benfordova distribucija, kao i prirodna distribucija, empirijski dokaziv fenomen. Hill je dokazao da se Benfordov zakon odnosi na drugu generaciju distribucije, odnosno na kombinaciju različitih distribucija. Drugim riječima, distribucija će poštovati Benfordovu distribuciju ako je produkt slučajnog odabira iz dvije različite distribucije, čak i ako ove pojedinačne nisu u skladu s Benfordovom. Ovo se naročito odnosi kada je distribucija produkt matematičke operacije (množenje, dijeljenje, potenciranje) podataka iz dva neovisna skupa. To je primjerice slučaj kada se radi o skupu koji predstavlja skup prihoda od prodaje koji su rezultat umnoška količina i cijena proizvoda/usluga. Međutim, čak i bez matematičkog objašnjenja postoji logično, intuitivno objašnjenje Benfordovog zakona. Razlog zbog kojega se znamenka 1 češće pojavljuje na vodećoj poziciji broja od drugih znamenaka najlakše je shvatiti iz praktičnog primjera. Uzmimo, na primjer, da je cijena određene dionice 100 HRK. Trenutno je vodeća znamenka 1, a do promjene na 2 potrebno je 100%-tno povećanje (100 HRK + (100 HRK x 100%) = 200 HRK). Kada je cijena dionice dostigla 200 HRK, tada za dostizanje promjene vodeće znamenke više nije potrebno 100%-tno povećanje, nego 50%-tno (200 HRK + (200 HRK x 50%) = 300 HRK). Kada cijena dostigne primjerice 800 HRK, tada je za promjenu vodeće znamenke potrebno tek 12,5%. Drugim riječima, u mnogim distribucijama koje mjere veličinu nečega vodeća znamenka 1 je mnogo dalja od znamenke 2, nego primjerice znamenka 7 od znamenke 8 te se u takvim distribucijama na vodećim pozicijama broja znatno duže zadržavaju manje znamenke, nego one većih vrijednosti. 3. PRIMJENA BENFORDOVOG ZAKONA U REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Treba međutim biti oprezan jer u određenim situacijama nepodudaranje distribucije testiranih podataka s Benfordovom distribucijom može ukazivati na manjkavosti sustava kontrola, prije nego li na moguću prijevaru. Kako bi primjena Benfordovog zakona dala očekivane rezultate treba razumjeti da: nisu svi skupovi podataka prikladni za testiranje neke vrste prijevare ne mogu biti otkrivene digitalnom analizom prilikom interpretiranja rezultata digitalne analize treba biti izuzetno oprezan Odabir prikladnog uzorka za testiranje Testiranje određenog skupa podataka Benfordovim zakonom podrazumijeva analizu jesu li podaci zastupljeni prema unaprijed očekivanoj distribuciji (vjerojatnosti pojavljivanja) ili postoje značajna odstupanja. Veličina uzorka, pri tome, od velike je važnosti jer Benfordov zakon je to pouzdaniji što se primjenjuje na većem uzorku. To znači da će u većini slučajeva biti prikladnije testirati određenu skupinu podataka u cijelosti, nego test provoditi na odabranom uzorku. Primjerice, pouzdanije je testirati ukupne prihode od prodaje za cijelu godinu, nego test prihoda od prodaje provoditi na odabranom uzorku. Većina računovodstvenih podataka prikladna je za testiranje Benfordovim zakonom, jer kao što je ranije objašnjeno Benfordov zakon pouzdan je kada su podaci koji se testiraju produkt dvaju različitih skupova podataka. Prihodi od prodaje, na primjer, rezultat su umnoška količine (podatak iz jednog skupa) i cijene (podatak iz drugog, neovisnog, skupa). Isto je i s rashodima, potraživanjima, obvezama i drugim pozicijama financijskih izvještaja. Međutim, u nekim slučajevima postoje iznimke, kada cijene određenih sličnih ili suplementarnih proizvoda započinju istom znamenkom, a radi se o proizvodu koje se najčešće kupuje po jedan komad (sendvič u fast food restoranu, dnevne novine na kiosku i sl.). Isto tako, određeni podaci povezani s računovodstvom, a koji su unaprijed predodređeni ili koji su pod svjesnim utjecajem čovjekova promišljanja ne predstavljaju prikladnu populaciju. Primjerice, cijene proizvoda ili usluga najčešće su pod utjecajem tzv. psiholoških maksimuma te će cijene od 10,00 kn biti manje zastupljene od cijene u iznosu 9,99 kn. Isto tako, analitika osnovnih sredstava ili sitnog inventara ne predstavlja dobar uzorak jer postoji definiran minimalni/maksimalni iznos za priznavanje imovine u skupini osnovnih sredstava odnosno sitnog inventara. Tablica u nastavku sažeto prikazuje neke slučajeve u kojima je primjenjiv odnosno nije primjenjiv Benfordov zakon. Benfordov zakon danas predstavlja učinkovit i općeprihvaćen revizorski alat koji je sastavni dio većine komercijalnih revizijskih softvera, iako se u računovodstvenoj profesiji počeo koristiti tek krajem 1990-ih godina. Primarna namjena Benfordovog zakona je uočavanje i prepoznavanje rezultata digitalne analize koji mogu ukazivati na prijevaru, odnosno manipulaciju podacima. Analizom uz primjenu Benfordovog zakona moguće je uočiti nepravilnosti i nelogičnosti vezane uz plaćanja (blagajničko poslovanje, uplate/isplate preko žiroračuna, dvostruka plaćanja i sl.), vrednovanje zaliha (analiza ulaza/izlaza sa skladišta), potraživanja, prihoda i rashoda, a najčešće se provode testiranja prve znamenke, druge znamenke te kombinacije prve dvije znamenke. Tablica 2 Primjenjivost Benfordovog zakona Slučajevi u kojima je Benfordov zakon primjenjiv Slučaj Primjer Uzorak je rezultat matematičke operacije - rezultat dolazi Prihodi od prodaje (prodana količina x cijena) iz dvije distribucije Podaci na razini transakcija - nema potrebe odabira uzorka Plaćanja, prihodi, troškovi Veliki uzorak - više promatranja, pouzdaniji rezultat Transakcije na razini cijele godine Slučajevi u kojima Benfordov zakon nije primjenjiv Slučaj Primjer Uzorak sadrži unaprijed dodijeljene brojeve Brojevi računa, brojevi telefona Brojevi nastali svjesnim utjecajem Cijene na psihološkoj granici (npr. 9,99 kn) Konta za specifične iznose Konta na koje se knjiže unaprijed definirani iznosi Konta s definiranim minimalnim / maksimalnim iznosom Dugotrajna materijalna imovina / sitni inventar Nisu knjižene transakcije Prijevara, krađa, lažiranje 60 Računovodstvo i financije 12/2014. pecur.indd 60 11/26/14 5:09:21 PM

3 REVIZIJA - eksterna revizija 3.2. Nemogućnost otkrivanja svih vrsta prijevara Benfordovim zakonom moguće je otkriti transakcije povezane s manipulacijom iznosima transakcija na temelju pojavljivanja znamenki na određenim mjestima u odnosu na očekivanu distribuciju. Međutim, prijevare povezane s neproknjiženim transakcijama ne mogu biti otkrivene Benfordovim zakonom. Isto tako, prijevare povezane s lažiranjem općih (matičnih) podataka (brojeva bankovnih računa, adresa kupaca/dobavljača) ili one povezane s neizvršenjem transakcije (usluga nije izvršena ili roba nije isporučena) ne mogu biti otkrivene. Za otkrivanje takvih prijevara potrebno je provesti dodatne testove. 4. PRIMJER PROVOĐENJA TESTIRANJA BENFORDOVIM ZAKONOM Područje priznavanja prihoda predstavlja jedan od najznačajnijih revizijskih rizika te zahtijeva poseban angažman revizora koji uključuje aktivnosti vezane za stjecanje razumijevanja subjekta, procjenu rizika te provođenje odgovarajućih testiranja kao reakcije na prepoznate i procijenjene rizike. U okviru provođenja analitičkih postupaka revizor uobičajeno provodi testiranje prihoda od prodaje Benfordovim zakonom. Na odabranom uzorku (npr. prihodi od prodaje ostvareni u razdoblju ) navedeno testiranje moguće je provesti i korištenjem MS Excela. U nastavku je prikazan postupak testiranja prve znamenke. Osim testiranja prve znamenke, često se provodi testiranje druge znamenke, treće znamenke te kombinacije prvih dviju znamenki. Korak 1.: Filtriranje podataka skup koji se testira treba obuhvaćati pozitivne brojeve (ili apsolutne vrijednosti negativnih brojeva) te brojeve veće od 1 (brojevi koji započinju znamenkom 0 ne mogu biti predmet testiranja). Primjer filtriranih podataka prikazan je u nastavku: Predmet testiranja su prihodi od prodaje (kolona C, ćelije C2 do C3320). Korak 2.: Izdvajanje vodeće znamenke pomoću funkcije LEFT potrebno je izdvojiti vodeću znamenku. U ćeliju D2 potrebno je upisati formulu: =ABS(LEFT(C2;1)) te formulu kopirati u ćelije D3 do D3320. Računovodstvo i financije 12/ pecur.indd 61 11/26/14 5:09:21 PM

4 REVIZIJA eksterna revizija Korak 3.: Određivanje frekvencije pojavljivanja pojedinog broja na vodećoj poziciji pomoću funkcije COUNTIF potrebno je izračunati frekvenciju pojavljivanja pojedinog broja na vodećoj znamenci prihoda od prodaje. U ćeliju G3 potrebno je upisati formulu =COUNTIF($D$2:$D$3320;F3) te formulu kopirati u ćelije G4 do G11. U ćeliji G12 zbrojen je ukupni broj pojavljivanja (koji bi trebao biti jednak ukupnom broju redaka u populaciji umanjeno za 1). Korak 4.: Izračunavanje Benfordove distribucije u ćeliju H3 potrebno je upisati formulu =LOG10(1/F3+1) te formulu kopirati u ćelije H4 do H11. Prethodno je potrebno u stupac F u ćelije F3 do F11 upisati vodeće znamenke od 1 do 9. Korak 5.: Izračun očekivanog broja ponavljanja - u ćeliju I2 potrebno je upisati formulu =$G$12*H3 te formulu kopirati u ćelije I3 do I11 kako bi se izračunao očekivani broj ponavljanja (ukupni broj pojavljivanja pomnožen s postotkom vjerojatnosti pojavljivanja prema Benfordu). 62 Računovodstvo i financije 12/2014. pecur.indd 62 11/26/14 5:09:22 PM

5 REVIZIJA - eksterna revizija Korak 6.: Određivanje donje granice odstupanja (uz primjenu stupanja pouzdanosti 95%) u ćeliju J2 potrebno je upisati formulu =$G$12*(H3-1,96*(SQRT(H3*(1-H3)/$G$12))+(1/(2*$G$12))) te formulu kopirati u ćelije J3 do J11. Korak 7.: Određivanje gornje granice odstupanja (uz primjenu stupnja pouzdanosti 95%) u ćeliju K2 potrebno je upisati formulu =$G$12*(H3+1,96*(SQRT(H3*(1-H3)/$G$12))+(1/(2*$G$12))) te formulu kopirati u ćelije K3 do K11. Računovodstvo i financije 12/ pecur.indd 63 11/26/14 5:09:23 PM

6 REVIZIJA eksterna revizija Korak 8.: Grafički prikaz rezultata izradom grafičkog prikaza Insert Chart dobivene rezultate moguće je vizualizirati. Korak 9.: Promatranje, istraživanje i interpretacija rezultata prema dobivenim rezultatima, sve znamenke osim znamenaka 5 i 8 pojavile su se u okviru Benfordove distribucije. U konkretnom slučaju moguće je povezati pojavljivanje broja 5 ispod donje granice s pojavljivanjem broja 1 blizu gornje granice, a znamenka 8 pojavljuje se nešto češće jer je u promatranom razdoblju Društvo organiziralo rasprodaju jednog artikla te je na narudžbu cijele palete dodijeljen popust od 50%. Cijena palete kretala se u rasponu od kn do kn te se navedeni proizvod znatno češće prodavao u količini od jedne palete nego u ranijim razdobljima i u usporedbi s ostalim proizvodima. 5. ZAKLJUČAK Pravilnim korištenjem te razumijevanjem, Benfordov zakon može biti koristan alat koji revizoru može poslužiti za prepoznavanje sumnjivih računa i klasa transakcija koje je potrebno dodatno detaljnije analizirati. Zbog svoje učinkovitosti te jednostavnosti analiza temeljena na Benfordovom zakonu sastavni je dio većine komercijalnih revizijskih softvera, kao i interno razvijenih revizorskih alata i metodologija. Benfordovim zakonom testira se pojavljuju li se brojevi u skupovima podataka prema očekivanoj frekvenciji ili postoje značajna odstupanja. Očekivana frekvencija pojavljivanja predstavlja vjerojatnost baziranu na matematičkom logaritmu. Analizom stvarnog pojavljivanja u odnosu na očekivano moguće je detektirati potencijalne pogreške, nepravilnosti i prijevare te se najčešće koristi kod procjene rizika prijevare. Zbog ranije spomenutih ograničenja, Benfordovim zakonom nije moguće detektirati sve vrste prijevara. Možebitno uočena odstupanja predstavljaju važan signal za potrebom provođenja dodatnih analiza i testova, a češće mogu ukazivati na propuste u internim kontrolama, nego na prijevaru. 64 Računovodstvo i financije 12/2014. pecur.indd 64 11/26/14 5:09:24 PM

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

Matrice. Algebarske operacije s matricama. - Predavanje I

Matrice. Algebarske operacije s matricama. - Predavanje I Matrice.. Predavanje I Ines Radošević inesr@math.uniri.hr Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Matrice... Matrice... Podsjeti se... skup, element skupa,..., matematička logika skupovi brojeva N,...,

Више

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije 16. listopada 2017. SADRŽAJ UVOD... 1 I. PROPISANI KONTNI PLAN... 2 II.

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije

PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije PROGRAMIRANJE Program je niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem. Algoritam je postupak raščlanjivanja problema na jednostavnije korake. Uz dobro razrađen algoritam neku radnju ćemo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

ALIP1_udzb_2019.indb

ALIP1_udzb_2019.indb Razmislimo Kako u memoriji računala prikazujemo tekst, brojeve, slike? Gdje se spremaju svi ti podatci? Kako uopće izgleda memorija računala i koji ju elektronički sklopovi čine? Kako biste znali odgovoriti

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE I ТЕСТ ПIТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 6: ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ

Више

Sadržaj 1 Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora Diskretan slučajan vektor

Sadržaj 1 Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora Diskretan slučajan vektor Sadržaj Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora 2 Diskretan slučajan vektor Funkcija distribucije slučajnog vektora 2 4 Nezavisnost slučajnih vektora 2 5 Očekivanje slučajnog vektora 6 Kovarijanca

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Demokratski narodni savez

Demokratski narodni savez СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

8 2 upiti_izvjesca.indd

8 2 upiti_izvjesca.indd 1 2. Baze podataka Upiti i izvješća baze podataka Na početku cjeline o bazama podataka napravili ste plošnu bazu podataka o natjecanjima učenika. Sada ćete izraditi relacijsku bazu u Accessu o učenicima

Више

Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 72 Ur. br. HLOS /6007 Zagreb, Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10

Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 72 Ur. br. HLOS /6007 Zagreb, Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10 Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 72 Ur. br. HLOS-05-2-2019/6007 Zagreb, 01.02.2019. Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

(Microsoft PowerPoint - 608_Futivi\346.pptx)

(Microsoft PowerPoint - 608_Futivi\346.pptx) EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE O BI U HRVATSKOJ KREŠIMIR FUTIVIĆ... Sadržaj Ukratko o Neosu Područje Problem Ciljevi rada Struktura istraživanja Projekti Funkcionalnosti BI sustava Najvažniji rezultati rada HrOUG

Више

s2.dvi

s2.dvi 1. Skup kompleksnih brojeva 1. Skupovibrojeva.... Skup kompleksnih brojeva................................. 6. Zbrajanje i množenje kompleksnih brojeva..................... 9 4. Kompleksno konjugirani

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 74 Ur. br. HLOS /9931 Zagreb, Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10

Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 74 Ur. br. HLOS /9931 Zagreb, Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10 Hrvatska Lutrija d.o.o. Ulica grada Vukovara 74 Ur. br. HLOS-08-1-2017/9931 Zagreb, 21.02.2017. Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 01.04.2014. godine, donijela je

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Koprivnica, 30. travnja 2019. REZULTATI POSLOVANJA PODRAVKE D.D. ZA RAZDOBLJE 1.-3. 2019. GODINE Sadržaj: Opći podaci Međuizvještaj poslovodstva o ostvarenim rezultatima poslovanja Podravke d.d. za razdoblje

Више

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod.

ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod. ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod. Sadržaj NIPP STANDARDI KONCEPT KONTROLE KVALITETE PROCES KONTROLE

Више

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-1 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih

Више

IV. REKAPITULACIJA GODIŠNJEG PLANA AKTIVNOSTI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH REVIZORA U ORGANIZACIJI HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE ZA GOD

IV. REKAPITULACIJA GODIŠNJEG PLANA AKTIVNOSTI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH REVIZORA U ORGANIZACIJI HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE ZA GOD 8.sij Rijeka 9.30 do 1 radionica Odabir stavki za testiranje 2 28.sij Rijeka 1 do 20.30 radionica 3 7.vlj Osijek 9.30 do 1 radionica Odabir stavki za testiranje 4 7.vlj Osijek 1 do 20.30 radionica 28.ožu

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 28. veljače razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 28. veljače razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI ŽUANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 8. veljače 09. 8. razred - rješenja OVDJE SU DANI NEKI NAČINI RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI OSTUAK RJEŠAVANJA, ČLAN OVJERENSTVA DUŽAN JE I TAJ OSTUAK

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Veleučilište u Zürichu Škola managementa i prava Program za računovodstvo i izvještavanje u javnom sektoru Sličnosti i razlike između GFSM-a/ESA-e/SNA-a i IPSAS-a: Uvod u najznačajnija obilježja proizvoda

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

mr. sc. Zdravko Baica Odgođena porezna obveza Računovodstvo Odredbe o odgođenoj poreznoj obvezi nalaze se u HSFI 14-Vremenska razgraničenja. Detaljnij

mr. sc. Zdravko Baica Odgođena porezna obveza Računovodstvo Odredbe o odgođenoj poreznoj obvezi nalaze se u HSFI 14-Vremenska razgraničenja. Detaljnij mr. sc. Zdravko Baica Odgođena porezna obveza Odredbe o odgođenoj poreznoj obvezi nalaze se u HSFI 14-Vremenska razgraničenja. Detaljnije o ovoj tematici pročitajte u ovome članku. 1. Opće odredbe o odgođenoj

Више

ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovin

ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovin ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIZNAVANJA I PROCJENJIVANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE Imovina Kratkotrajna imovina Dugotrajna imovina Imovina za koju se očekuje da će biti prodana ili upotrijebljena tijekom

Више

08 RSA1

08 RSA1 Преглед ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције RSA алгоритам Биће објашњено: RSA алгоритам алгоритам прорачунски аспекти ефикасност коришћењем јавног кључа генерисање кључа сигурност проблем

Више

Test ispravio: (1) (2) Ukupan broj bodova: 21. veljače od 13:00 do 14:00 Županijsko natjecanje / Osnove informatike Osnovne škole Ime i prezime

Test ispravio: (1) (2) Ukupan broj bodova: 21. veljače od 13:00 do 14:00 Županijsko natjecanje / Osnove informatike Osnovne škole Ime i prezime Test ispravio: () () Ukupan broj bodova:. veljače 04. od 3:00 do 4:00 Ime i prezime Razred Škola Županija Mentor Sadržaj Upute za natjecatelje... Zadaci... Upute za natjecatelje Vrijeme pisanja: 60 minuta

Више

Microsoft PowerPoint - PICHLER pptx

Microsoft PowerPoint - PICHLER pptx SINERGIJOM DO USPJEHA I ZADOVOLJNIH POTROŠAČA Iskustva Zvijezda d.d. HGK, Zagreb, 23.3.2017. MATIČNI PODACI RAZMJENA MATIČNIH PODATAKA EDI GlobeCat MATIČNI PODACI Kvalitetni matični podaci o trgovačkim

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske optike (lom i refleksija svjetlosti). Određivanje žarišne daljine tanke leće Besselovom metodom. Teorijski dio Zrcala i leće su objekti

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Algebarski izrazi (4. dio)

Algebarski izrazi (4. dio) Dodatna nastava iz matematike 8. razred Algebarski izrazi (4. dio) Aleksandra-Maria Vuković OŠ Gornji Mihaljevec amvukovic@gmail.com 12/21/2010 SADRŽAJ 7. KVADRATNI TRINOM... 3 [ Primjer 18. Faktorizacija

Више

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi

23. siječnja od 13:00 do 14:00 Školsko natjecanje / Osnove informatike Srednje škole RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovi 3. siječnja 0. od 3:00 do 4:00 RJEŠENJA ZADATAKA S OBJAŠNJENJIMA Sponzori Medijski pokrovitelji Sadržaj Zadaci. 4.... Zadaci 5. 0.... 3 od 8 Zadaci. 4. U sljedećim pitanjima na pitanja odgovaraš upisivanjem

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Microsoft PowerPoint - podatkovni promet za objavu.pptx

Microsoft PowerPoint - podatkovni promet za objavu.pptx 1 2 3 Što je složaj protokola (protocol suite)? Pojedini protokol se odnosi samo na jedno pitanje koje omogućava komunikaciju. Kada se kombinira više protokola, grupa protokola koja je rezultat takve kombinacije

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 13-Napredni finansijski menadzment novembar 2018 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 13: НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЕСЕЈИ

Више

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE Rijeka, srpanj 2011. godine S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc KREDITNA BANKA ZAGREB d.d Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE Temeljem članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka),

Више

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar godine

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar godine Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja Odabranih pokazatelja kvaliteta šećerne repe i šećera 1 Novembar-decambar 2015. godine Organizator međulaboratorijskog poređenja: NAUČNI INSTITUT ZA

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA

Microsoft Word - Trgovinski_prirucnik-2017-XETRA Zagreb, travanj 2017. Sadržaj: 1 Uvod... 1 2 Vrijeme trgovanja i trajanje pojedinih faza trgovine... 1 2.1 Modalitet kontinuirane trgovine... 1 2.2 Modalitet dražbe... 1 2.3 Modalitet kontinuiranih dražbi...

Више

Bojenje karti iliti poučak o četiri boje Petar Mladinić, Zagreb Moj djed volio je igrati šah. Uvijek mi je znao zadati neki zanimljiv zadatak povezan

Bojenje karti iliti poučak o četiri boje Petar Mladinić, Zagreb Moj djed volio je igrati šah. Uvijek mi je znao zadati neki zanimljiv zadatak povezan Bojenje karti iliti poučak o četiri boje Petar Mladinić, Zagreb Moj djed volio je igrati šah. Uvijek mi je znao zadati neki zanimljiv zadatak povezan sa šahom. Tako mi je postavio sljedeći problem. Problem.

Више