(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011.

2 S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OBITELJSKOM CENTRU 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 2 Financijski izvještaji 2 II. REVIZIJA ZA Ciljevi i područja revizije 5 Metode i postupci revizije 5 Nalaz za III. MIŠLJENJE 10

3 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar Klasa: /10-01/8 Urbroj: Bjelovar, 25. veljače IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OBITELJSKOG CENTRA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR ZA Na temelju odredbi članaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 - pročišćeni tekst i 177/04), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar (dalje u tekstu: Obiteljski centar) za Revizija je obavljena u razdoblju od 21. prosinca do 25. veljače Postupci revizije su provedeni u skladu s INTOSAI revizijskim standardima (Narodne novine 93/94) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

4 I. PODACI O OBITELJSKOM CENTRU Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 2 Obiteljski centar je javna ustanova koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i pruža stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji s ciljem sustavnog unapreñivanja područja psihosocijalne djelatnosti. Sve aktivnosti Obiteljskog centra za korisnike su besplatne. Obiteljski centar je 27. lipnja osnovalo Ministarstvo obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti na temelju odredbi članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 44/06). Osnivačka prava ima Republika Hrvatska, a izvori sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz državnog proračuna. U registar Trgovačkog suda u Bjelovaru je upisan 24. srpnja 2007., a u upisnik ustanova socijalne srbi 17. prosinca Sjedište Obiteljskog centra je u Bjelovaru, Masarykova ulica 8. Osobni identifikacijski broj (OIB) je Statut je donesen u prosincu uz prethodnu suglasnost Ministarstva obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti. Prema Statutu, tijela Obiteljskog centra su ravnatelj i stručno vijeće. Ravnatelj Obiteljskog centra od 28. rujna i u vrijeme obavljanja revizije je Renata Sedlanić, prof. psihologije. Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova je predviñeno deset radnih mjesta, a koncem Obiteljski centar ima šest zaposlenika. Financijski izvještaji Obiteljski centar vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu. Sastavljeni su sljedeći financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješke. a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, ukupni prihodi su planirani u iznosu ,00 kn, a ostvareni su u iznosu ,00 kn, što je za ,00 ili 6,1% manje od planiranih. U tablici broj 1 se daju podaci o planiranim i ostvarenim prihodima za Tablica broj 1 Redni broj Planirani i ostvareni prihodi za Prihodi Planirano Ostvareno Ostvarenje u % u kn Udjel ostvarenja u % Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti , ,00 93,8 99,8 2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 2.000, ,00 100,00 0,2 Ukupno , ,00 93,9 100,0

5 3 Vrijednosno najznačajniji prihodi su prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni u iznosu ,00 kn ili 99,8%. Preostali prihodi iznose 2.000,00 kn ili 0,2% ukupno ostvarenih prihoda. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, ukupni rashodi su planirani u iznosu ,00 kn, a izvršeni su u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn ili 3,9% manje od plana. U tablici broj 2 se daju podaci o planiranim i izvršenim rashodima za Tablica broj 2 Redni broj Planirani i izvršeni rashodi za Rashodi i izdaci Planirano Izvršeno Izvršenje u % u kn Udjel izvršenja u % Rashodi za zaposlene , ,00 98,7 66,9 2. Materijalni rashodi , ,00 84,7 28,5 3. Financijski rashodi 1.800,00 0, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 183,6 4,6 Ukupno , ,00 96,1 100,0 Višak prihoda 2.000,00 0, Manjak prihoda ,00 Manjak prihoda za iznosi ,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi ,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 110,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi su izvršeni za zaposlene u iznosu ,00 kn ili 66,9% i materijalne rashode u iznosu ,00 kn ili 28,5%. Preostali rashodi iznose ,00 kn ili 4,6% ukupno izvršenih rashoda. Više od plana su izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za ,00 ili 83,6%. b) Bilanca Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2009., ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora je iskazana u iznosu ,00 kn. U tablici broj 3 se daju podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2009.

6 Tablica broj 3 4 Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem Redni Indeks Opis 1. siječnja 31. prosinca broj (4/3) Nefinancijska imovina , ,00 96, Oprema , ,00 100, Druga nefinancijska imovina , ,00 83,2 2. Financijska imovina , ,00 84, Potraživanja , ,00 7, Rashodi budućeg razdoblja , ,00 113,1 Ukupno imovina , ,00 93,1 3. Obveze , ,00 115,6 4. Vlastiti izvori , ,00 87,4 u kn Ukupno obveze i vlastiti izvori , ,00 93,1 Vrijednost opreme u iznosu ,00 kn se najvećim dijelom odnosi na uredsku opremu i namještaj. Vrijednost druge nefinancijske imovine u iznosu ,00 kn se najvećim dijelom odnosi na ulaganja u računalne programe u iznosu ,00 kn. Rashodi budućeg razdoblja se odnose na bruto plaće i naknade zaposlenicima za prosinac Obveze se odnose na obveze za zaposlene u iznosu ,00 kn, obveze za materijalne rashode 3.743,00 kn, te druge obveze 1.383,00 kn.

7 5 II. REVIZIJA ZA Ciljevi i područja revizije Ciljevi revizije su: - utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, - analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, - provjeriti usklañenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, - provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te - provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Obiteljskog centra. Područja revizije su odreñena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti. Metode i postupci revizije Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza je proučena i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Obiteljskog centra. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi odreñivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim izvještajima su usporeñeni s podacima iz ranijeg razdoblja i s podacima iz financijskog plana, s ciljem utvrñivanja područja rizika. Takoñer, kod utvrñivanja područja rizika, korištene su objave u tisku. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim dogañajima. Ispitana je dosljednost primjene zakonskih propisa, te pravila, procedura i drugih internih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane metodom uzorka. Za potrebe revizije su korišteni izvještaji vezani uz pojedine aktivnosti i subjekt u cjelini. Obavljeni su razgovori s ravnateljem Obiteljskog centra te drugim zaposlenicima.

8 6 Nalaz za Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: sustav unutarnjih financijskih kontrola, djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, financijski izvještaji, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi, imovina, obveze, postupci javne nabave. Obavljenom revizijom su utvrñene nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnjih financijskih kontrola, planiranje te rashode. 1. Sustav unutarnjih financijskih kontrola 1.1. Korisnici proračuna su dužni uspostaviti sustav unutarnjih financijskih kontrola u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06), Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 35/08) i Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine 35/08). Uspostava navedenog sustava odnosi se na financijsko upravljanje i kontrolu, te unutarnju reviziju. Za uspostavu, provedbu i razvoj navedenog sustava prema odredbama članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osim čelnika korisnika proračuna, zadužen je voditelj za financijsko upravljanje i kontrole, kojeg treba imenovati čelnik. Voditelj je uz suglasnost čelnika obvezan izraditi plan uspostave financijskog upravljanja i kontrola i metodologiju za provoñenje plana. Aktivnosti koje je potrebno poduzeti na uspostavi navedenog sustava propisane su odredbama članka 7. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Aktivnosti treba planirati u skladu sa Strategijom razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje od do 2012., koja je donesena u rujnu Odredbom članka 3. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru je propisano, ako čelnik korisnika proračuna ne imenuje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, i/ili ne uspostavi druge organizacijske oblike, njegova je obveza provoditi aktivnosti vezane uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola. Do konca Obiteljski centar nije uspostavio i razvio financijsko upravljanje i kontrole u skladu s propisima koji ureñuju ovo područje. U veljači imenovan je voditelj za financijsko upravljanje i kontrole, donesen plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i imenovana je osoba zadužena za nepravilnosti, a u ožujku je sastavljena izjava o misiji, viziji i ključnim ciljevima Obiteljskog centra. Prema zakonskim odredbama Obiteljski centar nije obvezan ustrojiti unutarnju reviziju. Značajni poslovni dogañaji Obiteljskog centra su primjereno dokumentirani i ažurno evidentirani te odobreni od strane ovlaštenih osoba, dokumentacija je potpuna i omogućuje praćenje poslovnog dogañaja, osim što su rashodi za usluge održavanja računalnih programa u iznosu ,00 kn evidentirani u poslovnim knjigama na temelju dokumentacije iz koje nije vidljivo jesu li i kada usluge obavljene, odnosno vrsta, količina i vrijeme obavljanja poslova.

9 7 U lipnju je ravnateljica donijela Pravilnik o unutarnjem nadzoru u skladu sa statutom. Prema članku 3. navedenog Pravilnika ravnateljica imenuje odgovornu osobu za provoñenje unutarnjeg nadzora na razdoblje od godinu dana. O obavljenom nadzoru se sastavlja zapisnik. Do vremena obavljanja revizije (prosinac 2010.) nije imenovana osoba za provoñenje unutarnjeg nadzora i nadzor nije obavljan. S obzirom na revizijom utvrñene navedene nepravilnosti te nepravilnosti koje se odnose na planiranje i rashode, Državni ured za reviziju nalaže razvijanje ovog sustava u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, te provoñenje unutarnjeg nadzora u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem nadzoru Obiteljski centar je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju i u očitovanju navodi da je uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola započeo po primitku uputa nadležnog ministarstva iz siječnja Navodi da je u veljači imenovan voditelj za financijsko upravljanje i kontrole i osoba zadužena za nepravilnosti, te je donesen plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, a u ožujku je u skladu s navedenim uputama sastavljena Izjava o viziji, misiji i ciljevima Obiteljskog centra čime je ispunjena prva faza razvoja, a druga faza vezana uz upravljanje rizicima je nastavljena s razvojem postupno uz pomoć koordinatora za rizike nadležnog ministarstva, a prema utvrñenoj metodologiji izrade i primljenom prijedlogu za izradu jednoobrazne vizije, misije, ciljeva, opisa poslovnih procesa i rizika svih obiteljskih centara po čemu i nadalje postupaju. Nadalje navodi da će nakon dobivene suglasnosti nadležnog ministarstva staviti van snage Pravilnik o unutarnjem nadzoru Obiteljskog centra, s obzirom na razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola. 2. Planiranje 2.1. Financijskim plan za rashodi su planirani u iznosu ,00 kn. Financijskim planom prihodi nisu planirani te nije vidljivo tko ga je i kada donio (u financijskim izvještajima planirani prihodi iskazani su u iznosu ,00 kn). Odredbom članka 17. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 86/09) je propisano da financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici rasporeñeni po vrstama, te rashodi i izdaci rasporeñeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Državni ured za reviziju nalaže donošenje financijskog plana u skladu s odredbama Zakona o proračunu Obiteljski centar je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju i navodi da je financijski plan za donesen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, prema kojima će se nadalje postupati.

10 8 3. Rashodi 3.1. Rashodi su planirani u iznosu ,00 kn, a izvršeni su u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn ili 3,9% manje od plana. Manjak prihoda za iznosi ,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi ,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 110,00 kn. Rashodi za financijsko-računovodstvene usluge su izvršeni u iznosu ,00 kn. Navedene usluge je u obavljala fizička osoba (vanjski suradnik) na temelju ugovora o djelu zaključenog 1. studenoga na rok do zaključivanja ugovora o radu s osobom koja će obavljati računovodstvene poslove (do vremena obavljanja revizije nije zaposlena osoba za obavljanje navedenih poslova). Naknada je ugovorena u neto iznosu 3.000,00 kn mjesečno. Na naknade prema ugovoru o djelu su obračunani porezi i doprinosi u skladu s propisima. S obzirom da su računovodstvene usluge obavljane kontinuirano tijekom godine, nije trebalo zaključiti ugovor o djelu. Ugovaranje rada po ugovoru o djelu treba koristiti u slučaju ako je riječ o poslu koji se ne ponavlja. Prema odredbama članka 590. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05 i 41/08), ugovorom o djelu se izvoditelj obvezuje obaviti odreñeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, te obavljanje fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje isplatiti naknadu za obavljeni posao. Zakon o radu (Narodne novine 149/09) daje mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodreñeno i odreñeno vrijeme, s punim i nepunim radnim vremenom. Fizičkoj osobi s kojom je zaključen ugovor o djelu za obavljanje financijskoračunovodstvenih poslova su dani na korištenje računalna oprema i računalni programi (sadašnje vrijednosti ,00 kn) bez naknade i zaključenog ugovora kojim bi se utvrdila naknada i drugi uvjeti korištenja. Obiteljski centar je plaćao usluge za održavanje računalnih programa (za su izvršeni rashodi u iznosu ,00 kn). Državni ured za reviziju nalaže na temelju ugovora o djelu ustupati obavljanje samo jednokratnih poslova u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. S obzirom na obim financijsko-računovodstvenih poslova u Obiteljskom centru, predlaže se preispitati visinu ugovorene naknade za obavljanje navedenih poslova i troškova za održavanje računalnih programa, te financijsko-računovodstvene poslove pribaviti od registriranih pravnih ili fizičkih osoba u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi umjesto na temelju ugovora o djelu. Državni ured za reviziju nalaže davati opremu na korištenje uz naknadu na temelju zaključenog ugovora kojim bi se utvrdila naknada i drugi uvjeti korištenja Obiteljski centar je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju i vezano za rashode za financijsko-računovodstvene usluge je obrazložio da je radno mjesto voditelja računovodstva predviñeno odredbom članka 12. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Obiteljskog centra, te je zapošljavanje radnika planirano u (Planom zapošljavanja i Dinamičkim planom zapošljavanja u Obiteljskog centra), ali voditelj računovodstva nije zaposlen jer nije dobivena propisana suglasnost nadležnog ministarstva. Stoga je do sada obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova bilo povjeravano fizičkim osobama na temelju zaključenih godišnjih ugovora o djelu, o čemu je nadležno ministarstvo

11 9 izvješćivano na razne načine. Navodi da će poduzeti radnje za uklanjanje nepravilnosti vezane za način povjeravanja ovih poslova i visinu ugovorene naknade zapošljavanjem radnika ili preispitivanjem mogućnosti pribavljanja financijsko-računovodstvenih usluga od registriranih pravnih odnosno fizičkih osoba. Navodi da će nepravilnost u načinu korištenja opreme i programa, kojima je zadužena fizička osoba s kojom je zaključen ugovor o djelu za voñenje financijskoračunovodstvenih poslova, biti otklonjena povratom opreme i programa te obavljanjem navedenih poslova u prostoru Obiteljskog centra. Nadalje, navodi da će od nadležnog ministarstva zatražiti uputu o postupanju, s obzirom na troškove održavanja računalnih programa i da su svi obiteljski centri bili obvezni s odreñenom pravnom osobom zaključiti ugovor o instalaciji i korištenju programskih paketa te godišnji ugovor za održavanje programskih proizvoda.

12 10 III. MIŠLJENJE 1. Na temelju odredbi članaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji obavljena je financijska revizija Obiteljskog centra za Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje. 2. Postupci revizije su provedeni u skladu s INTOSAI revizijskim standardima i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Revizija je planirana i obavljena na način koji pruža razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklañeno sa zakonima i drugim propisima. 3. Sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja: - Značajni poslovni dogañaji Obiteljskog centra su primjereno dokumentirani i ažurno evidentirani te odobreni od strane ovlaštenih osoba, dokumentacija je potpuna i omogućuje praćenje poslovnog dogañaja, osim što su rashodi za usluge održavanja računalnih programa u iznosu ,00 kn evidentirani u poslovnim knjigama na temelju dokumentacije iz koje nije vidljivo jesu li i kada usluge obavljene, odnosno vrsta, količina i vrijeme obavljanja poslova. Do konca Obiteljski centar nije uspostavio i razvio financijsko upravljanje i kontrole u skladu s propisima koji ureñuju ovo područje. U veljači imenovan je voditelj za financijsko upravljanje i kontrole, donesen plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i imenovana je osoba zadužena za nepravilnosti. Osoba za provoñenje unutarnjeg nadzora nije imenovana i unutarnji nadzor nije obavljan, što je trebalo učiniti prema odredbama Pravilnika o unutarnjem nadzoru Obiteljskog centra. (točka 1. Nalaza) - Financijskim plan za prihodi nisu planirani te nije vidljivo tko ga je i kada donio. (točka 2. Nalaza) - Financijsko-računovodstvene usluge su povjerene fizičkoj osobi (vanjski suradnik) na temelju ugovora o djelu uz naknadu u iznosu 3.000,00 kn neto, mjesečno. Navedeni poslovi su obavljani kontinuirano tijekom godine te nije trebalo zaključiti ugovor o djelu. Ugovaranje rada po ugovoru o djelu treba koristiti u slučaju ako je riječ o poslu koji se ne ponavlja. S obzirom na obim financijskoračunovodstvenih poslova u Obiteljskom centru, predloženo je financijskoračunovodstvene poslove pribaviti od registriranih pravnih ili fizičkih osoba u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, te preispitati visinu ugovorene naknade za obavljanje navedenih poslova i troškova za održavanje računalnih programa (rashodi za financijsko-računovodstvene poslove iznose ,00 kn, rashodi za održavanje računalnih programa iznose ,00 kn). (točka 3. Nalaza)

13 11 4. Obiteljski centar je javna ustanova koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i pruža stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji s ciljem sustavnog unapreñivanja područja psihosocijalne djelatnosti. Obiteljski centar je osnovalo Ministarstvo obitelji, branitelja i meñugeneracijske solidarnosti. Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz državnog proračuna. Koncem Obiteljski centar je imao šest zaposlenika. Prihodi za su ostvareni u iznosu ,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu ,00 kn. Manjak prihoda za iznosi ,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi ,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 110,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi su prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni u iznosu ,00 kn ili 99,8%. Prihodi su korišteni za predviñene namjene. Vrijednosno najznačajniji rashodi su izvršeni za zaposlene u iznosu ,00 kn ili 66,9% i materijalne rashode u iznosu ,00 kn ili 28,5%. Tijekom su nabavljene robe, radovi i usluge na koje se primjenjuju propisi o javnoj nabavi u vrijednosti ,00 kn. Nabava roba, radova i usluga obavljena je u pojedinačnim vrijednostima do ,00 kn u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Revizijom za utvrñene nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnjih financijskih kontrola, planiranje te rashode za financijsko-računovodstvene usluge su utjecali na izražavanje uvjetnog mišljenja.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRISLIGA D.O.O., TISNO Šibenik, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc)

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O VELEUČILIŠTU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ožujak 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DOMU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD PAG Zadar, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O ŽUPANIJI 2 Djelokrug

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, rujan 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: 041-01/18-01/45 URBROJ: 613-15-19-7 Zadar, 23. travnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNE USTANOVE NACIONALNI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. S A D R Ž A J I. PODACI O BOLNICI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

a)

a) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POREZNA UPRAVA Zagreb, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O POREZNOJ UPRAVI 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 2

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA KALINOVAC Koprivnica, kolovoz 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/27 URBROJ: 613-02-01-18-7 Zagreb, 8. ožujka 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ ZA 2017. S A D R Ž

Више

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja društva (dalje u tekstu: Društvo)

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA GOLA Koprivnica, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O FAKULTETU 2 Djelokrug i unutarnje

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, listopad 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Zagreb, srpanj 201

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Zagreb, srpanj 201 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Zagreb, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O MINISTARSTVU

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Virovitica KLASA: 041-01/18-02/46 URBROJ: 613-12-18-8 Virovitica, 22. studenoga 2018. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA ORAHOVICE

Више

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 602-02/14-01/08 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N Predmet: Financijski izvještaj

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

ODLUKA

ODLUKA Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09,2/13,8/13,9/13- pročišćen tekst i 21/17),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 2

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Koprivnica, svibanj 2016. S A D R Ž A J stranica I.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, prosinac 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

SB TOURS

SB TOURS IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU Split, ožujak 2014. SJEDIŠTE SPLIT: Mediteranskih igara 1 (Barake PIS-a), tel./fax. (021) 384-448 Ispostava Makarska: Kralja Petra Krešimira IV. 12. Tel. (021)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. Zagreb, travanj 2010. S A D R Ž A J stranica I.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VUKOVAR Vinkovci, kolovoz 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VUKOVAR Vinkovci, kolovoz 2014. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VUKOVAR Vinkovci, kolovoz 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Krapina, svibanj 2018. S A D R Ž A J stranica

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O VELEUČILIŠTU 2 Djelokrug i unutarnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapina, studeni 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Bilješka br. 1 Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario ukupne prihode poslovanja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK KLASA: 023-01/18-04/125 URBROJ:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: 402-08/16-01/8 UR.BROJ: 2156/02-02-17-02 Lovran, 03. studenog 2017. Na temelju članka 7., stavak 3.,

Више

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018.

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008. S A D R Ž A J stranica I. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA ZA 2007. 2

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Rijeka, studeni

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 20

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 20 HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA GODINU Zagreb, travanj 2016. SADRŽAJ Str. 1. UVOD...

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 pročišćeni tekst),

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU SREDSTVIMA DOPLATKA ZA DJECU ZA GODINU Za

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU SREDSTVIMA DOPLATKA ZA DJECU ZA GODINU Za HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU SREDSTVIMA DOPLATKA ZA DJECU ZA 2018. GODINU Zagreb, travanj 2019. SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2. OPĆI PODACI...

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb, travanj 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb, travanj 2010. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Zagreb, travanj 2010. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O HRT 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI Rijeka, sviba

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI Rijeka, sviba REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI Rijeka, svibanj 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O FAKULTETU

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDI

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDI REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Zagreb,

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposljavanje ucenika 1) Gimnazija Antuna Gustava Matosa

Више

NALAZ DR”AVNE REVIZIJE ZA 2009

NALAZ DR”AVNE REVIZIJE ZA 2009 O B R A Z L O Ž E NJ E uz Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Opatije za 2009. Godinu Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka obavio je u razdoblju od 19. veljače

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA Vinkovci, travanj

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA Vinkovci, travanj REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA Vinkovci, travanj 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O TURISTIČKOJ

Више

Prilog 5 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA I PROJEKCIJA PLANA ZA I GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za Proje

Prilog 5 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA I PROJEKCIJA PLANA ZA I GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za Proje Prilog 5 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2019. Projekcija plana za 2020. Projekcija plana za 2021. PRIHODI

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE Rijeka, srpanj 2011. godine S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ

Више

K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA R

K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA R K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA REDOVNIH DIONIČARA 21.05.2019. MATERIJALI I PRIJEDLOZI

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

FINANCIJSKA AGENCIJA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Finan

FINANCIJSKA AGENCIJA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Finan FINANCIJSKA AGENCIJA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencija) za 2005.

Више