SZapJavSek

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SZapJavSek"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај године

2 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор, у овој информацији, подразумева локалну самоуправу са предузећима и институцијама чији је оснивач или суоснивач град. Рад јавног сектора омогућава нормално функционисање града као социјалноекономске и културне средине. Кроз јавни сектор грађани задовољавају најразноврсније колективне и индивидуалне потребе. Од елементарних као што су водоснабдевање, комунално уређење, даљинско грејање, изградња и уређење града; преко бриге о деци предшколског узраста, те заштите лица са социјалним и специјалним потребама до културе и рекреације. Грађани активно учествују у раду јавног сектора лично путем предлога, сугестија и различитих акција, или преко својих изабраних и именованих представника који креирају и утичу на пословну политику ових предузећа и институција. Информација "Запосленост у јавном сектору града Ниша" доноси податке о стању запослености године. Први део садржи резултате истраживања којима се евидентира стање запослености у јавном сектору у години. Добијене су следеће информације о јавном сектору: колико има запослених, колико је учешће жена у броју запослених; колико од запослених има високо, више, средње образовање; колико је запослених без икакве квалификације и образовања; колика је старост запослених; које средине имају најмлађу радну снагу а које најстарију; каква је квалификациона и полна структура руководећег кадра. Подаци су прикупљени анкетом (спроведена је крајем године), а обухваћени су: А) Кабинет градоначелника,градско јавно правобранилаштво, десет управа и две службе града; Б) пет градских општина; В) дванаест јавних предузећа и Г) дванаест институција културе и физичке културе. Други део је аналитички и садржи упоредне податке којима се одређује место јавног сектора у укупној запослености града и прати развој запослености јавног сектора по појединим параметрима (број запослених, квалификација), од године до данас.

3 3 С а д р ж а ј страна УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 САДРЖАЈ 4 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ 5 I ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 6 1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 6 2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Запослени са високом и вишом стручном спремом Карактеристике запослености јавног сектора СТАРОСНА СТРУКТУРА РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА 16 II KОМПАРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ УКУПНА ЗАПОСЛЕНОСТ У ГРАДУ НИШУ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ 16

4 4 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ страна Графикон 1. Структура запослених у јавном сектору - укупно 6 Графикон 2. Структура запослених у јавном сектору - жене 6 Графикон 3. Квалификациона структура запослених - укупно 7 Графикон 4. Квалификациона структура запослених - жене 8 Графикон 5. Структура запослених са високом школском спремом - укупно 9 Графикон 6. Структура запослених са вишом школском спремом 12 Графикон 7. Старосна структура запослених - укупно 14 Графикон 8. Старосна структура запослених - жене 15 Графикон 9. Квалификациона структура запослених у граду Нишу и јавном сектору града Ниша 17 Графикон 10. Квалификациона структура запослених у јавном сектору 17

5 I ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 5 1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У јавном сектору града Ниша запослено је 5815 радника (види Табелу 1. на страни 8). Највећи број запослених је у јавним предузећима, а најмањи у новоформираним градским општинама. Графикон 1. Структура запослених у јавном сектору - укупно јавна предузeћa 55,9% управе и службе града 13,5% градске општине 2,9% инст.образовања и соц. заштите 15,8% инст. културе 11,9% Од укупног броја запослених у јавном сектору је 2554 жена, које у укупној запослености јавног сектора учествују са 43,9%. Највећи број жена ради у јавним предузећима а најмањи у градским општинама (види Табелу 2. на страни 9). Графикон 2. Структура запослених у јавном сектору - жене јавна предузeћa 35,4% инст. културе 13,9% инст.образовања и соц. заштите 30,8% градске општине 2,9% управе и службе града 17,2%

6 2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 6 Квалификацију поседује 79,9% запослених, док једна петина има минимално образовање и без икакве је квалификације. Скоро трећина запослених поседује високо или више образовање (31,5%), а нешто мање од половине има средње образовање. Табела 1. Број запослених у јавном сектору према квалификацији Назив К в а л и ф и к а ц и ј а ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ Укупно А Управе и службе града Б Градске општине I Укупно (А+Б) В Јавна предузећа Г Институције културе Д Институције образовања и социјалне заштите II Укупно (В+Г+Д) Укупно (I+II) Графикон 3. Квалификациона структура запослених - укупно 35 30,9% ,8% 17,9% 14,4% 15 12,7% ,4% 2,7% 2,2% 0 ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ

7 7 Запослене жене у јавном сектору су квалификованија радна снага у односу на запослене мушкарце. Професионално образовање има 83,4% жена, а од тога је са високим и вишим образовањем чак 41,1%. Нешто више жена него у укупној популацији запослених поседује средњу стручну спрему, такође, мање је учешће жена у категоријама неквалификованих, полуквалификованих и квалификованих. Табела 2. Број запослених жена у јавном сектору према квалификацији Назив К в а л и ф и к а ц и ј а ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ Укупно А Управе и службе града Б Градске општине I Укупно (А+Б) В Јавна предузећа Г Институције културе Институције образовања и Д социјалне заштите II Укупно (В+Г+Д) Укупно (I+II) Графикон 4. Квалификациона структура запослених - жене 40 35,6% ,0% ,1% 14,9% 10 5,9% 5 0,6% 0,2% 1,7% 0 ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ

8 2.1. Запослени са високом и вишом стручном спремом 8 Највиши ниво образовања запослених евидентиран је у управама и службама града и градским општинама, где 53,6% запослених има високо или више образовање, а више од трећине запослених је са високом стручном спремом (38,3%). У институцијама културе, социјалне заштите и образовања нешто више од 40% запослених (41,5%) има високо или више образовање, док је у јавним предузећима само 20,0% запослених наведених нивоа образовања. Високу стручну спрему има 1092 запослена лица и они у укупном броју запослених учествују са 18,8%. Највећи број, скоро 40% запослених високошколаца, налази се у јавним предузећима, а најмањи у градским општинама (види Табелу 1. на страни 8). Графикон 5. Структура запослених са високом школском спремом - укупно јавна предузeћa 39,1% управе и службе града 28,4% градске општине 4,8% инст.образовања и соц. заштите 9,9% инст. културе 17,8% Већина запослених са високом стручном спремом има диплому факултета друштвених наука (види Табелу 3. на страни 11): правног 20,4%, економског 15,4%, различите специјалности филозофског факултета 18,7% и различите групе факултета уметности 4,1%. Нешто је мање учешће запослених са техничким профилом образовања: грађевинско-архитектонским 16,3%, машинско-техничким 6,3% и електронским 4,8%

9 Табела 3. ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - по образовним профилима - Ред. број Ф а к у л т е т и јавна предузећа институције културе Број запослених институције образовања и социјалне заштите управе и службе града градске општине укупно 1. Правни факултет Економски факултет Грађевински факултет Архитектонски факултет Фак. организационих наука Филозофски факултет Саобраћајни факултет Машински факултет Електронски факултет Медицински факултет Факултет политичких наука Факултет заштите на раду Факултет драмских уметности Факултет ликовне уметности Факултет музичке уметности Пољопривредни факултет Шумарски факултет Факултет физичке културе Технолошки факултет Остали УКУПНО

10 Табела 4. ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - по образовним профилима - Ред. број В и ш а ш к о л а јавна предузећа институције културе Број запослених институције образовања и социјалне заштите градске општине управе и службе 10 укупно 1. Виша машинска школа I степен Машинског факултета Виша електротехничка школа I степен Електротехничког фак Виша економска школа I степен Економског факултета I степен Правног факултета Виша управна школа Виша саобраћајна школа Виша пољопривредна школа I степен Пољопривредног фак Виша прехрамбена школа I степен Фак. заштите на раду Виша школа заштите на раду Виша школа организације рада Виша школа за информатику Виша технолошка школа Виша геодетска школа Виша грађев. техничка школа Виша педагошка школа Виша школа за социјални рад Виша музичка школа Виша трговачка школа Виша туристичка школа Остало УКУПНО

11 11 Вишу школску спрему има 737 запослених у јавном сектору. Највећи број запослених овог образовног нивоа је у јавним предузећима и институцијама образовања и социјалне заштите, док је најмањи у градским општинама (види Табелу 1. на страни 8). Графикон 6. Структура запослених са вишом школском спремом јавна предузећа 30,2% инст. културе 11,3% управе и службе града 14,6% градске општине 5,2% инст. образовања и соц. заштитe 38,7% Најзаступљенији су (види Табелу 4. на страни 12) васпитачи (37,4%), подједнако су заступљени економисти - 13,4% (Виша економска школа и I степен Економског факултета) и правници - 13,8%, а затим следе инжењери различитих профила: машински (7,2%), електро (4,9%) и грађевински (5,6%) Карактеристике запослености јавног сектора Управе и службе града и градске општине* запошљавају 949 радника при чему жене чине више од половине запослених 54,0%. У управи, 90% радне снаге је професионално образовано. Више од половине су са високом и вишом стручном спремом, док трећина поседује средњу стручну спрему. То су средине са по педесетак и мање запослених при чему највећи број запослених (чак и до 75%) поседује високу стручну спрему. Изузетак представљају Управа за грађанска стања и опште послове и Служба за заједничке послове које, због специфичности послова које обављају, имају знатно већи број запослених као и другачију квалификациону струкутуру (види Табелу 5. на страни 14 и Табелу 6. на страни 15). * Код градских општина нема драстичних одступања у односу на управе града.

12 12 Запослени у управама са високом стручном спремом учествују са 39,6%. Преовладавају правници са 38,6%, следе економисти са 14,3%, инжењери грађевине са 16,8% и различите специјалности филозофског факултета са 11%. Вишу стручну спрему има 13,8% запослених од чега је 25,3% економиста, 30,8% правника (први степен Правног факултета или Виша управна школа) и 12,3% инжењера грађевине. Јавна предузећа запошљавају 3252 радника од чега су 27,7% жене. У јавним предузећима три четвртине запослених професионално је образовано, док једна четвртина запослених нема никакве квалификације или образовање. Петина запослених поседује високо и више образовање, трећина запослених је са средњим образовањем, висококвалификованих је 4,2%, а квалификованих 18,5% (види Табелу 7. на страни 15). Јавна предузећа према врсти делатности које обављају, броју запослених и специфичностима кадровске структуре можемо поделити у две групе: а) Комунална предузећа која запошљавају велики број радника, а представљају средине са нижим нивоом образовања. Највећи број неквалификоване радне снаге јавног сектора (65,9%) и самих јавних предузећа (95,8%) запослен је у комуналној делатности. б) Предузећа која се баве јавним информисањем, уређењем и изградњом града, транспортом и стамбеном изградњом су мање радне средине (броје по стотинак или мање запослених) са квалификованијом радном снагом (у Дирекцији за изградњу града и Заводу за урбанизам половина запослених поседује високошколско образовање). Највише запослених са високом стручном спремом је техничког профила: грађевинског 20,1%, машинског 13,3%, електротехничког 7,2%, архитектонског 5,9%. Трећина запослених са вишом стручном спремом је правно-економског смера, а такође трећина запослених има техничко образовање и то: машинско 15,7%, грађевинско 9,4% и пољопривредно 7,2%. Институције културе запошљавају 693 радника. Женска радна снага је равноправно заступљена са 51,2%. То су мале радне средине са до педесетак запослених (изузетак су ''Народне новине'' и Спортски центар ''Чаир''). Три четвртине запослених поседује високо, више или средње образовање, док само 9% запослених нема никакву квалификацију. Међу кадровима са високом стручном спремом најбројнији су са завршеним Филозофским факултетом различитих специјалности (40,2%), петина има правно или економско образовање, а разни уметнички профили чине 22,7% запослених (види Табелу 8. на страни 17). Институције образовања и социјалне заштите (види Табелу 9. на стр. 17) запошљавају 921 радника, а женска радна снага доминира са учешћем од 85,3%. Средине које се баве социјалном заштитом имају већи број запослених (''Пчелица'' запошљава 774 радника). Две трећине запослених професионално је образовано, док је петина без икаквог образовања и квалификације. Високо и више образовање има 42,7% запослених (доминира виша школска спрема васпитачи). Међу запосленима са високом школском спремом доминирају кадрови различитих профила Филозофског факултета и других факултета из домена социјалне заштите (59,3%), следе правници (16,7%) и економисти (10,2%). У овим институцијама кадрови са вишом школском спремом педагошко-социјалног профила чине 96,9% запослених (89,5% су васпитачи а 7,4% социјални радници).

13 3. СТАРОСНА СТРУКТУРА Старосна структура запослених у јавном сектору одраз је опште слике старости друштва. Две трећине запослених старости су од 39 до 58 година тј. припадају категорији средовечних. Младих радника, старости до 27 година је мало, свега 5%. Радници који су при крају радног века и у наредних пет година престају са радом чине 4,9% укупно запослених. Најстарију радну снагу имају институције социјалне заштите и образовања и управе и службе града, док градске општине имају запослене који су нешто млађи од просека старости укупно запослених у јавном сектору. Табела 10. Запослени у јавном сектору према старости Старосне групе Назив 64 и Укупно до више А Управе и службе града Б Градске општине I Укупно (А+Б) В Јавна предузећа Г Институције културе Институције образовања и Д социјалне заштите II Укупно (В+Г+Д) Укупно (I+II) ,7% Графикон 7. Старосна структура запослених -укупно ,9% ,6% 64 и више 0,3% до 27 5,0% ,6% ,9%

14 Женска радна снага је нешто старија. Међу запосленим женама 2,7% испуњава услове за одлазак у старосну пензију, док запослене жене које ће у наредних пет година завршити радни век (старосна група од година), у укупном броју запослених жена у јавном сектору учествује са 14,8%. Табела 11. Запослене жене у јавном сектору према старости Старосне групе до и више Укупно А Управе и службе града Б Градске општине I Укупно (А+Б) В Јавна предузећа Г Институције културе Институције образовања и Д социјалне заштите II Укупно (В+Г+Д) Укупно (I+II) Графикон 8. Старосна структура запослених - жене ,8% ,7% 64 и више 0,1% ,0% до 27 3,6% ,6% ,2

15 15 4. РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА Од укупног броја запослених 251 (4,3%) је на руководећим радним местима, а од тога 96 (38,2%) жена су руководиоци. Највећи број руководилаца, 235 односно 93,7% има високошколско образовање. У руководећем кадру у управама и службама града преовладавају руководиоци правно-економског профила образовања (43,8%). Такође, и у градским општинама две трећине руководилаца има истоветан образовни профил. У јавним предузећима, у складу са њиховом основном делатношћу, заступљени су нешто разноликији кадрови најчешће техичког профила. Руководство је средовечно, најчешће преко 45 година старости, са богатим радним искуством, од па и више година. II КОМПАРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 1. Укупна запосленост у граду Нишу и јавном сектору Јавни сектор града, у години у односу на годину, бележи раст запослености за 37,4% (формиране су градске општине и два нова градска предузећа), док укупна запосленост у граду у том периоду бележи пад од 6,1%. У години у свим облицима својине било је запослено лица, а у јавном сектору Јавни сектор данас у укупној запослености учествује са 7,2%, док је године учествовао са 4,9%. У односу на број запослених у предузећима, установама, задругама и организацијама где је запослено ) радника, учешће запослених из јавног сектора износи 8,9% (док је године било 5,4%). Поред приметног раста укупне запослености јавног сектора у укупној запослености града у односу на годину, евидентан је и раст запослених жена у јавном сектору. Такође, и само учешће жена за протеклих осам година, повећано је за 2,6% (са 41,3% на 43,9%). Слична ситуација је и у укупној запослености града, где је учешће жена повећано за 3,7% (са 38,7 % на 42,4%). Табела 12. Број запослених у граду Нишу Ред. број Година Број запослених у предузећима, у свим облицима својине установама, задругама у јавном сектору и организацијама укупно жене укупно жене укупно жене * ) Без приватних предузетника, лица која самостално обављају делатности и запослених код њих. * Не располаже се податком.

16 Квалификациона структура запослених у јавном сектору разликује се од квалификационе структуре укупно запослених у граду. Запослени са највишим и најнижим образовањем у нешто већем проценту учествују у запослености јавног сектора него у општој запослености. С друге стране, запослени са средњим нивоом образовања више су заступљени (7%) у укупној популацији запослених града, првенствено због знатно већег учешћа квалификованих радника. Графикон 9. Квалификациона структура запослених у граду Нишу и јавном сектору града Ниша ,9 укупно запослени запослени у јавном сектору ,8 28,4 23,2 12,7 17,9 16,5 7,2 14,4 5,8 3,5 7,4 8,0 0,4 2,7 2,2 ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ Квалификациона структура запослених у јавном сектору, данас, у односу на годину не бележи драстичне промене. Приметно је смањење учешћа висококвалификованих, квалификованих и полуквалификованих радника (са 23,9% у на 19,3% у години) а пораст неквалификоване радне снаге, што је помак уназад. Међутим, дошло је и до повећања учешћа запослених са високим, вишим и средњим образовањем (са 57,1% у на 62,4% у 2005.), што, имајући у виду знатно веће учешће ових облика образовања представља значајан помак, а самим тим и позитиван тренд. Графикон 10. Квалификациона структура запослених у јавном сектору ВСС ВШС ССС НСС ВКВ КВ ПКВ НКВ ,8 11,2 28,1 2,6 3,7 15,4 4,8 16, ,8 12,7 30,9 0,4 2,7 14,4 2,2 17,9

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године] На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем нових или побољшањем постојећих производа, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

Microsoft PowerPoint - 7. Radni cinioci hotelijerstva

Microsoft PowerPoint - 7. Radni cinioci hotelijerstva KARAKTERISTIKE KADROVA brojnost, heterogenost i različitost kadrovskih profila IMOVINA PREDUZEĆA stalna (dugotrajna) i obrtna (kratkoročna) imovina Turizam jedan od većih generatora radnih mesta u svetu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Technology management performance indicators in global country rankings

Technology management performance indicators in global country rankings Индикатори технолошког прогреса Менаџмент технологије и развоја 2018/19 Measure it, manage it, improve it! Мерење перформанси Прикупљање података Анализа података Извештавање перформансе појединца групе

Више

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pokazatelji TP i stopa TP_ za studente [Compatibility Mode] Показатељи технолошког напретка Технолошки развој Резултира стварањем новихили побољшањем постојећихпроизвода, процеса и услуга. Технолошки развој - део економског и друштвеног развоја. Научни и технолошки

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 8-18

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 8-18 20.08.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 8, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 8/18 РЕПУБЛИКАСРПСКА Број: 02-020-954.1/18 Даје се сагласност на Статут Јавне предшколске установе

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 10. јула 1954. године] На основу чл. 17 став 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03 I Z V J E Š T A J O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA KADROVA U PRIVREDI OPĆINE GRADAĈAC I N F O R M A C I J A O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA

Више

Microsoft Word - GODISNJI IZVESTAJ VITAL 2018 NAS

Microsoft Word - GODISNJI IZVESTAJ VITAL 2018 NAS U skladu sa чlanom 50. i 51. Zakona o trжiшtu kapitala (Sluжbeni glasnik RS broj 31/2011), чlanom 3. Pravilnika o sadrжini, formi i naчinu objavљivaњa godiшњih, polugodiшњih i kvartalnih izveшtaja javnih

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje

OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje OBRAZOVANJE ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI Sodelujoči: Brankica Kocić, spec. Samostalni savetnik Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Vladimir Bojković, dipl. pravnik Samostalni

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

cgo-cce-zaposljavanje

cgo-cce-zaposljavanje POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNA POLITIKA U EU Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura. Dva temelja

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа,

СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа, СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа, у којима ради око 5 наставника и професора енглеског

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA (Final).ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA (Final).ppt [Compatibility Mode] Opština Gradiška Opštinska uprava opštine Gradiška Položaj opštine Gradiška granica sa EU direktan izlaz na rijeku Savu "savski koridor" po površini sedma opština u Republici Srpskoj ( 762 km² ) Površina

Више

Акциони план запошљавања на подручју града Бањалуке

Акциони план запошљавања на подручју града Бањалуке Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊАЛУКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Бања Лука, мај 2017. године УВОД Акциони план запошљавања на подручју града

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA FEDERATION OF Broj: 10-38-6688-2/19 Bihać, 12.06.2019.godine Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj. 17/12, 12/19), Pravilnika s kriterijima

Више

Prelom broja 1-11.indd

Prelom broja 1-11.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IV БРОЈ 1 СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2011. ГОДИНЕ 1. СКУПШТИНА ГРАДА На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006,

Више

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с

ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању с ФИЛМ - 1 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању статистичког програма 2018-2021, 02/1-021-173/18 "Службени

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1. USK UNSKO-SANSKI KANTON U MJESECU MAJ 218. GODINE Od ukupnog broja iz stavke 4: -ratni vojni invalidi 8. Svega 3979 1765 355 7977 64 116 11248 1324 1623 Žene 254 1232 227 558 63 16 4786 361 8797 Svega

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Employment service of Tuzla Canton

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erker inženjering d.o.o. (ПИБ 100713535, матични број

Више

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske",

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР

ИЗВЕШТАЈ  O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И НАУКУ ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА на студијске програме другог и трећег нивоа студија У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Фебруар 2017. године

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ???????

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? На основу члана 121. став 4. Закона о становању и одржавању зграда ( Службени гласник РС, број 104/16), Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја у вези

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10. 105/10., 16/12. i 86/12.), i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014)

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014) REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U RUJNU. Zagreb, listopad. 1 1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM RUJNA. Krajem rujna. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

Српски ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЈЕСТО У ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ УПУТСТВО: Молимо Вас да одговорите на свако питање јасно и

Српски ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЈЕСТО У ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ УПУТСТВО: Молимо Вас да одговорите на свако питање јасно и ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЈЕСТО У ЈП ПУТЕВИ БРЧКО Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ УПУТСТВО: Молимо Вас да одговорите на свако питање јасно и у потпуности. Пишите читко хемијском оловком или откуцајте

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona T U Z L A Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Employment service of Tuzla Canton

Више