fin plan tabele2010.xls

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "fin plan tabele2010.xls"

Транскрипт

1 Захтев за текуће издатке у години Табела 1 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 9401 Назив функције: Шифра корисника 3646 Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијс ке имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Расходи и издаци - укупно 83,853,362 13,252, ,106, Расходи за запослене 45,614,948 10,659, ,274, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657, ,123, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657, ,123, Плате, додаци и накнаде запослених 36,465,525 7,657,760 44,123, Социјални доприноси на терет послодавца 6,527,329 1,372, ,899, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4,011, , ,853, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4,011, ,354 4,853, Допринос за здравствено осигурање 2,242, , ,713, Допринос за здравствено осигурање 2,242, ,953 2,713, Допринос за незапосленост 273,491 59, , Допринос за незапосленост 273,491 59, , Накнаде у натури 1,643, ,643, Накнаде у натури 1,643, ,643, Поклони за децу запослених 101, , Превоз на посао и са посла (маркица) 1,542,600 1,542, Социјална давања запосленима 745,044 1,499, ,244, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 0 1,418, ,418, Породиљско боловање 1,001,350 1,001, Боловање преко 30 дана 417, , Инвалидност рада другог степена Отпремнине и помоћи 456,718 81, , Отпремнине приликом одласка у пензију 456, , Отпремнина у случају отпуштања с посла Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице 81,075 81,075

2 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 288, , Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 288, , Остале помоћи запосленим радницима Накнаде трошкова за запослене 0 129, , Накнаде трошкова за запослене 0 129, , Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 129, , Награде запосленима и остали посебни расходи 233, , Награде запосленима и остали посебни расходи 233, , Јубиларне награде 233, , Награде за посебне резултате рада Бонуси за државне празнике Накнаде члановима комисија Посланички додатак Посланички додатак Посланички додатак Коришћење роба и услуга 38,238,414 2,593, ,831, Стални трошкови 11,894, , ,365, Трошкови платног промета и банкарских услуга 0 190, , Трошкови платног промета 190, , Трошкови банкарских услуга Енергетске услуге 5,973, ,973, Услуге за електричну енергију 1,360,054 1,360, Трошкови грејања природни гас Трошкови грејања угаљ Трошкови грејања дрво Трошкови грејања лож уље Трошкови грејања централно грејање 4,613,160 4,613, Комуналне услуге 5,163, ,163, Услуге водовода и канализације 96,000 96, Дератизација 46,000 46, Димњичарске услуге Услуге заштите имовине 4,424,750 4,424, Одвоз отпада 597, , Услуге чишћења Допринос за коришћење градског земљишта и слично Допринос за коришћење вода Услуге комуникација 403, , , Телефон, телекс и телефакс 317, , Интернет и слично 70,533 70, Услуге мобилног телефона 61,400 44, , Остале услуге комуникација 0

3 Поштанске услуге 23, , , Услуге доставе Остале ПТТ услуге Трошкови осигурања 164, , Осигурање зграда 50,650 50, Осигурање возила 75,472 75, Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине Осигурање запослених у случају несреће на раду 38,250 38, Закуп имовине и опреме 184, , Закуп стамбеног простора Закуп нестамбеног простора Закуп осталог простора 184, , Остали трошкови 5, , Радио-телевизијска претплата 5,650 5, Трошкови путовања 0 52, , Трошкови службених путовања у земљи 0 52, , Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 32,050 32, Трошкови превоза на службеном путу 20,000 20, Трошкови смештаја на службеном путу Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог возила Трошкови службених путовања у иностранству Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностанство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Превоз средствима јавног превоза Услуге по уговору 4,180, , ,001, Административне услуге 0 56, , Услуге превођења Остале административне услуге 56,200 56, Компјутерске услуге 0 111, , Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање рачунара 111, , Остале компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених 0 60, , Услуге образовања и усавршавања запослених 10,000 10, Котизација за семинаре 20,000 20,000

4 Котизације за стручна саветовања 18,700 18, Котизације за учествовање на сајмовима Издаци за стручне испите 12,000 12, Услуге информисања 0 170, , Услуге штампања билтена Услуге штампања часописа Услуге штампања публикација Остале услуге штампања 170, , Услуге информисања јавности Односи са јавношћу Услуге рекламе и пропаганде Објављивање тендера и информативних огласа Медијске услуге радија и телевизије Стручне услуге 87, , Услуге ревизије Услуге вештачења Остале правне услуге Услуге финансијских саветника Накнада члановима управних и надзорних одбора 87,000 87, Остале стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститество Угоститељске услуге Репрезентација 0 200, , Репрезентација 200, , Поклони Остале опште услуге 4,093, , ,315, Остале опште услуге 4,093, ,412 4,315, Специјализоване услуге 19,543, ,543, Услуге образовања, културе и спорта 19,543, ,543, Услуге образовања Услуге културе 19,543,422 19,543, Услуге спорта Медицинске услуге Здравстена заштита по уговору Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза Остале медицинске услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге Остале специјализоване услуге

5 Остале специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање 2,620, ,620, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2,620, ,620, Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Радови на централном грејању Електричне инсталације 2,500,000 2,500, Радови на комуникацијским инсталацијама Текуће поправке и одржавање осталих објеката 120, , Текуће поправке и одржавање опреме Механичке поправке Поправке електричне и електронске опреме Лимарски радови на возилима Остале попрвке и и одржавање опреме за саобраћај Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство и угоститељство Биротехничка опрема Остале поправке и одржавање административне опреме Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Материјал 0 1,249, ,249, Административни материјал 0 428, , Канцеларијски материјал 428, , Расходи за радну униформу Униформе Заштитна одела Цвеће и декорација Материјали за образовање и усавршавање запослених 0 104, , Стручна литература за редовне потребе запослених 104, , Стручна литература за образовање запослених Материјал за саобраћај 0 121, , Бензин 121, , Дизел гориво Мазива Остали материјал за превозна средства 0 0

6 Материјали за очување животне средине и науку Остали материјали за очување животне средине и науку Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 0 428, , Хемијска средства за чишћење 181, , Инвентар за одржавање хигијене Остали материјали за одржавање хигијене 246, , Храна Пиће Материјали за посебне намене 0 167, , Потрошни материјал 167, , Резервни делови Алат и инвентар Остали материјали за посебне намене Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплата страних камата Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата ЕБРД Отплата камата ЕИБ Пратећи трошкови задуживања Казне за кашњење Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања Таксе које проистичу из задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавном градском саобраћају Текуће субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавном градском саобраћају Капиталне субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери осталим нивоима власти

7 Текући трансфери нивоу Републике Текући трансфери нивоу општина Капитални трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Капитални трансфери нивоу општина Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде за боловање Накнаде ратним војним инвалидима Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Академске награде Ученичке стипендије Накнаде из буџета за становање и живот Накнаде из буџета за становање и живот Остали расходи Дотације невладиним организацијама Дотације осталим непрофитним институцијама Дотације верским заједницама Дотације осталим удружењима грађана Дотације политичким странкама Дотације приватним и алтернативним основним школама Дотације приватним и алтернативним средњим школама Дотације осталим непрофитним институцијама Порези, обавезне таксе и казне Остали порези Стални порез на имовину Регистрација возила Остали порези Обавезне таксе Републичке таксе Судске таксе Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова 0

8 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете Отплата главнице Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице ЕБРД Отплата главнице ЕИБ 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

9 Захтев за додатна средства у години Табела 2 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Шифра корисника 9401 Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 Назив функције: Приоритет Назив захтева Број запослених за додатно финансирање 2 Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијс ке имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Расходи и издаци - укупно 1,512, , ,916, Расходи за запослене 1,512, , ,916, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, , ,625, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, , ,625, Плате, додаци и накнаде запослених 1,282, ,720 1,625, Социјални доприноси на терет послодавца 229,589 61, , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 141,092 37, , Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 141,092 37, , Допринос за здравствено осигурање 78,877 21, , Допринос за здравствено осигурање 78,877 21,077 99, Допринос за незапосленост 9,620 2, , Допринос за незапосленост 9,620 2,570 12, Накнаде у натури Накнаде у натури Поклони за децу запослених Превоз на посао и са посла (маркица) Социјална давања запосленима Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Породиљско боловање Боловање преко 30 дана Инвалидност рада другог степена Отпремнине и помоћи Отпремнине приликом одласка у пензију Отпремнина у случају отпуштања с посла Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице 0

10 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице Остале помоћи запосленим радницима Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла Награде запосленима и остали посебни расходи Награде запосленима и остали посебни расходи Јубиларне награде Награде за посебне резултате рада Бонуси за државне празнике Накнаде члановима комисија Посланички додатак Посланички додатак Посланички додатак Коришћење роба и услуга Стални трошкови Трошкови платног промета и банкарских услуга Трошкови платног промета Трошкови банкарских услуга Енергетске услуге Услуге за електричну енергију Трошкови грејања природни гас Трошкови грејања угаљ Трошкови грејања дрво Трошкови грејања лож уље Трошкови грејања централно грејање Комуналне услуге Услуге водовода и канализације Дератизација Димњичарске услуге Услуге заштите имовине Одвоз отпада Услуге чишћења Допринос за коришћење градског земљишта и слично Допринос за коришћење вода Услуге комуникација Телефон, телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона Остале услуге комуникација Поштанске услуге 0

11 Услуге доставе Остале ПТТ услуге Трошкови осигурања Осигурање зграда Осигурање возила Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине Осигурање запослених у случају несреће на раду Закуп имовине и опреме Закуп стамбеног простора Закуп нестамбеног простора Закуп осталог простора Остали трошкови Радио-телевизијска претплата Трошкови путовања Трошкови службених путовања у земљи Трошкови дневница (исхране) на службеном путу Трошкови превоза на службеном путу Трошкови смештаја на службеном путу Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог возила Трошкови службених путовања у иностранству Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностанство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Превоз средствима јавног превоза Услуге по уговору Административне услуге Услуге превођења Остале административне услуге Компјутерске услуге Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање рачунара Остале компјутерске услуге Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге образовања и усавршавања запослених Котизација за семинаре Котизације за стручна саветовања 0

12 Котизације за учествовање на сајмовима Издаци за стручне испите Услуге информисања Услуге штампања билтена Услуге штампања часописа Услуге штампања публикација Остале услуге штампања Услуге информисања јавности Односи са јавношћу Услуге рекламе и пропаганде Објављивање тендера и информативних огласа Медијске услуге радија и телевизије Стручне услуге Услуге ревизије Услуге вештачења Остале правне услуге Услуге финансијских саветника Накнада члановима управних и надзорних одбора Остале стручне услуге Услуге за домаћинство и угоститество Угоститељске услуге Репрезентација Репрезентација Поклони Остале опште услуге Остале опште услуге Специјализоване услуге Услуге образовања, културе и спорта Услуге образовања Услуге културе Услуге спорта Медицинске услуге Здравстена заштита по уговору Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза Остале медицинске услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге Остале специјализоване услуге Остале специјализоване услуге 0

13 Текуће поправке и одржавање Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Радови на централном грејању Електричне инсталације Радови на комуникацијским инсталацијама Текуће поправке и одржавање осталих објеката Текуће поправке и одржавање опреме Механичке поправке Поправке електричне и електронске опреме Лимарски радови на возилима Остале попрвке и и одржавање опреме за саобраћај Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство и угоститељство Биротехничка опрема Остале поправке и одржавање административне опреме Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Материјал Административни материјал Канцеларијски материјал Расходи за радну униформу Униформе Заштитна одела Цвеће и декорација Материјали за образовање и усавршавање запослених Стручна литература за редовне потребе запослених Стручна литература за образовање запослених Материјал за саобраћај Бензин Дизел гориво Мазива Остали материјал за превозна средства Материјали за очување животне средине и науку

14 Остали материјали за очување животне средине и науку Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Хемијска средства за чишћење Инвентар за одржавање хигијене Остали материјали за одржавање хигијене Храна Пиће Материјали за посебне намене Потрошни материјал Резервни делови Алат и инвентар Остали материјали за посебне намене Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплата страних камата Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата ЕБРД Отплата камата ЕИБ Пратећи трошкови задуживања Казне за кашњење Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања Таксе које проистичу из задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавном градском саобраћају Текуће субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавном градском саобраћају Капиталне субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери нивоу Републике Текући трансфери нивоу општина 0 0

15 Капитални трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Капитални трансфери нивоу општина Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде за боловање Накнаде ратним војним инвалидима Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Академске награде Ученичке стипендије Накнаде из буџета за становање и живот Накнаде из буџета за становање и живот Остали расходи Дотације невладиним организацијама Дотације осталим непрофитним институцијама Дотације верским заједницама Дотације осталим удружењима грађана Дотације политичким странкама Дотације приватним и алтернативним основним школама Дотације приватним и алтернативним средњим школама Дотације осталим непрофитним институцијама Порези, обавезне таксе и казне Остали порези Стални порез на имовину Регистрација возила Остали порези Обавезне таксе Републичке таксе Судске таксе Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Новчане казне и пенали по решењу судова Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

16 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете Отплата главнице Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице ЕБРД Отплата главнице ЕИБ 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

17 Захтев за oсновна средства у години Табела 3 Назив директног буџетског корисника: СКУПШТИНА ГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ Шифра корисника 9401 Назив индиректног буџетског корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 Назив функције: Приоритет Назив пројекта Конто Позиција О П И С Приходи из буџета (01) Сопствени приходи (04) Донације (06) продаје нефинансијск е имовине (09) домаћег задуживања (10) иностраних задуживања (11) отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) Укупно Основна средства 989, , Зграде и грађевински објекти Куповина зграда и објеката Куповина стамбеног простора за социјалне групе Изградња зграда и објеката Изградња стамбеног простора за јавне службенике Изградња стамбеног простора за социјалне групе Болнице, домови здравља и старачки домови Објекти за потребе образовања Комуникациони и електрични водови Капитално одржавање зграда и објеката Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора Капитално одржавање објеката за потребе образовања Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела Капитално одржавање водовода Пројектно планирање Планирање и праћење пројеката Идејни пројекат Стручна оцена и коментари Пројектна документација Машине и опрема 989, , Опрема за саобраћај Аутомобили 0

18 Административна опрема 989, , Намештај 208, , Уградна опрема Рачунарска опрема 456, , Штампачи 175, , Мреже Телефонска централа Телефони Мобилни телефони Електронска опрема 150, , Фотографска опрема Опрема за угоститељство Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема Уграђена опрема Монтирана опрема Нематеријална имовина Нематеријална имовина Компјутерски софтвер Лиценце Залихе Робне резерве Робне резерве Робне резерве Природна имовина Земљиште Земљиште Набавка грађевинског земљишта 0 напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир! У случају додавања нових редова за субаналитички конто из оквира синтетике и групе која није наведена, инсертовати редове за конта на нивоу синтетике и групе и дорадити формуле.

19 Табела 4 Додатни показатељи (стање у јуну године) Назив директног корисника: СКУПШТИНА ГРАДА Шифра корисника СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 9401 Назив индиректног корисника: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Шифра корисника 3646 ОПИС Стање у јуну године Захтев за годину Број извршилаца систематизованих односно према нормативима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време који нису замена 2 Број ангажованих лица на привременим и повременим пословима (ек. кл. 411) Број лица ангажованих по уговору о делу 5 5 УКУПНО 61 63

20

21 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Назив директног корисника ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА ГОДИНУ И ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ Редни број ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ 1. Издавање уверења и копирање 4,461,976 4,823,396 - Сарадња са регистратурама 4,554,075 4,922,955 - Преузимање 1,941,354 2,098,600 - Продаја архивских издања 69,000 75,000 - Техничка радионица 265, , У К У П Н О 11,291,405 12,219,951 Потпис овлашћеног лица

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - 130_3.doc

Microsoft Word - 130_3.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE Broj: IV-02-402-77/2013-3 Dana: 04.10.2013. S U B O T I C A Na osnovu člana

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

NICIMESA/PRD _1

NICIMESA/PRD _1 0901 Програм 11 - Солна и деч заштита 4.375.118.006 4.189.997.717 4.189.997.717 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.547.446.860 2.376.065.394 2.394.065.394 010 Болест и инвалидност 15.975.000

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ

На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/ /11.),члана 50,Закона о буџ На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015,103/15

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ

ИНСТИТУТЈ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" И З В Е Ш Т А Ј О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ Београд, фебруар 2012. године 1 На основу члана 26, став 1. тачка 2. и 5. Статута Института

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа,

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА Нови Сад,Масарикова бр.25 Датум,06.01.2016.године Број:6/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени прихо ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА УКУПНО Из бучета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - Finansijski plan doc

Microsoft Word - Finansijski plan doc УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК Број: 158/1 Ч А Ч А К, 24.01.2017. год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ Пун назив Факултета је: Универзитет у Крагујевцу,

Више